فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • شیوا خلیلی، ساناز برزگر کهنمویی *، علی صاحبی، حجت الله فراهانی صفحات 1-23

  پژوهش حاضر با هدف "تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی زوجین" انجام شد. در این پژوهش، از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح AB استفاده شده است. بدین منظور تعداد 2 زوج (4 نفر) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای هر زوج 8 جلسه آموزش مفاهیم تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ارائه گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه زوجی اینریچ (السون، 1989) برای ارزیابی رضایت زناشویی زوج ها بود. یافته های پژوهش طی تحلیل دیداری نمودار داده ها بر اساس شاخص های تحلیل دیداری و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق، اثربخش بودن مداخله مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی را در هر دو زوج در طول جلسات مداخله و پیگیری نشان داد و نشان دهنده این بود که روند اثربخشی مداخله در زنان و مردان تقریبا یکسان است و در هر دو جنس تغییر روند صعودی، در متغیر رضایت زناشویی در طی مداخله و پیگیری نسبت به خط پایه نشان داده می شود. اما از نظر میزان پیشرفت، مردان در رضایت، رشد بهتری را نشان داده اند.

  کلیدواژگان: تئوری انتخاب، واقعیت درمانی، رضایت زناشویی، مورد منفرد
 • نادر حاجلو* صفحات 25-40

  برای سنجش اضطراب رقابتی، مقیاس عینی معتبری که قابلیت اجرای آن آسان باشد، در ایران در دسترس نیست. مقیاس اضطراب رقابتی (CSAI-2R) به عنوان یک ابزار مناسب برای تشخیص سریع و آسان اضطراب رقابتی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس مذکور در بخشی از جامعه ایران بود. جامعه آماری این مطالعه را کلیه ورزشکاران رشته های والیبال، هندبال و بسکتبال شهر تبریز در سال 1391 تشکیل می داد. از بین ورزشکاران رشته های فوق 184 نفر (69 نفر والیبالیست، 54 نفر هندبالیست و 61 نفر بسکتبالیست) به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که اعتبار ابعاد سه گانه CSAI-2R بر اساس آلفای کرونباخ بین 79/0 تا 84/0 است. بررسی های مربوط به روایی همگرا و روایی سازه CSAI-2R نیز تائیدکننده روایی مقیاس مذکور بود. یافته ‏های حاصل از تحلیل عاملی همانند فرم اصلی، سه عامل همبسته ولی مجزا را برای مقیاس اضطراب رقابتی آشکار ساخت که عبارتند از: اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اعتماد به خود. با توجه به کوتاه بودن CSAI-2R و به دور بودن آن از مشکلات مقیاس های طولانی، می توان گفت CSAI-2R ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش اضطراب رقابتی در فرهنگ ایران بوده و استفاده از آن به محققین توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، اضطراب رقابتی، ورزشکاران
 • فاروق خاکزاد *، مرضیه دهقانی، جمال رزی صفحات 41-56

  با توجه به تعاملات موجود در کلاس های چند پایه، هدف تحقیق حاضر مقایسه ترکیب های متفاوت کلاسی در سه گروه از دانش آموزان کلاس چهارم چند پایه از نظر میزان یادگیری ضمنی با پیشرفت تحصیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دبستان های دولتی شهرستان پیرانشهر بودند که سه گروه 16 نفری متشکل از 8 دختر و 8 پسر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحقیق به شیوه علی _ مقایسه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از چهار آزمون محقق ساخته در دروس ریاضی و علوم پایه های چهارم و پنجم استفاده شد. داده های گردآوری شده با کمک شاخص های آمار توصیفی، همچنین تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس های چند پایه تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته های دیگر تحقیق نشان داد که بین میزان یادگیری ضمنی در سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به نفع دانش آموزان گروه چهارم با پنجم است. همچنین بین پیشرفت تحصیلی ناشی از یادگیری ضمنی در دختران و پسران تفاوت معنا داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: یادگیری ضمنی، پیشرفت تحصیلی، کلاس چند پایه، دوره ابتدایی
 • مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی
  فاروق خاکزاد *، مرضیه دهقانی، جمال رزی صفحات 57-69

  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی با شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان متاهل بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 42 نفر از زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره شهرستان میبد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه آزمایش اول، دوم و گروه کنترل جایگزین شدند (در ادامه، 2 نفر در هر دو گروه آزمایش از پژوهش انصراف دادند). گروه آزمایش اول شناخت درمانی مبتنی بر خودگویی بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی و گروه آزمایش دوم شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی (هر کدام به مدت هفت جلسه دو ساعته) دریافت کردند و گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ای دریافت نکرد. قبل و بعد از اجرای برنامه درمانی، شرکت کنندگان هر سه گروه، پرسشنامه تعارضات زناشویی را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هم مداخله مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی و هم مداخله شناخت درمانی رایج مبتنی بر خودگویی، در کاهش تعارضات زناشویی آزمودنی ها تاثیر معنی داری داشتند، اما مداخله مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در کاهش تعارضات زناشویی موثرتر از مداخله رایج بود (01/0>p). بنابراین، می توان گفت در مداخلات شناخت درمانی مبتنی بر تغییر خودگویی بهتر است آموزه هایی جایگزین مدل های رایج شود که انعکاسی از الگوهای ایرانی و اسلامی باشد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی، خودگویی، الگوی ایرانی- اسلامی، تعارضات زناشویی
 • غلامعلی افر*وز، ولی الله فرزاد، معصومه محبی، سوگند قاسم زاده صفحات 71-88

  رضایت زناشویی یکی از مهم ترین مولفه های عملکرد سالم در خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت مندی زوجیت با سبک های تفکر معلمان متاهل زن در شهر تهران به اجرا در آمد. برای این منظور، نمونه ای به حجم 200 نفر از معلمان متاهل زن در مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر به معلمان متاهل زن شهر تهران داده شد. 169 پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی دو مقیاس فوق حاکی از آن است که بین رضایت مندی کلی با برخی مولفه های سبک تفکر از قبیل تفکر قانون گذار، قضایی، پایورسالار، کلی نگر، آزاداندیش در سطح اطمینان 99 درصد (01/0)=P با سبک های اجرایی، فردسالار و برون نگر در سطح اطمینان 95 درصد (05/0)=P رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین رضایت کلی زوجیت افروز با بعضی از مولفه ها از جمله تفکر جزیی نگر و درون نگر ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین بین بیشتر مولفه های رضایت مندی زوجیت و مولفه های سبک های تفکر در سطح اطمینان 95 و 99 درصد رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت و در برخی دیگر رابطه معناداری یافت نشد.

  کلیدواژگان: رضایت مندی زوجیت، سبک تفکر، معلمان متاهل زن
 • مهران سلیمانی *، سمیرا وکیلی صفحات 89-100

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر  خواندن و حافظه فعال دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری خواندن بوده است. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی دارای مشکلات خواندن شهر تهران بود. از این جامعه آماری 30 نفر به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون در دو گروه، گروه آزمایش تحت مداخلات بازپروری شناختی 15 جلسه ای قرار گرفت. سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش نسخه نوین هوش آزمای تهران-استنفورد بینه، مقیاس هوشی وکسلر نسخه چهارم و آزمون خواندن "نما" بوده است. تحلیل یافته ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس انجام پذیرفت. بر اساس یافته ها بازپروری شناختی و افزایش توانایی فرد در پردازش و تفسیر اطلاعات و بازپروری فرایندهای تحولی شناختی از قبیل حافظه دیداری و شنیداری، دقت و تمیز دیداری و شنیداری، استدلال، سازماندهی و توالی دیداری، تفکر منطقی و پرورش حرکتی سبب ارتقا خواندن و بهبود حافظه فعال می گردد. همچنین یافته ها نشان داد، بازپروری شناختی بر ارتقا حافظه فعال و مولفه های خواندن کلمات، تمیز زنجیره کلمات، درک متن و خواندن ناکلمات در سطح معناداری 01/0 =P موثر بوده است.

  کلیدواژگان: مشکلات خواندن، توانبخشی شناختی، حافظه فعال
 • محسن شکوهی یکتا *، سعید اکبری زردخانه، ثریا علوی نژاد، سعید سجادی اناری صفحات 101-114

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های روانی اجتماعی بر مدیریت استرس روان شناختی و شغلی رانندگان اتوبوس انجام شده است. نمونه گیری از نوع در دسترس و گروه نمونه شامل 157 نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. برای جمع آوری داده ها از سیاهه استرس شغلی و سیاهه پاسخ به استرس در مراحل قبل و بعد از آموزش استفاده شد. گروه آزمایشی در نه جلسه، هفته ای یک بار و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم آموزش دیدند. آموزش مهارت های روانی اجتماعی رانندگان با تاکید بر رویکرد شناختی-رفتاری صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که آموزش مهارت های روانی اجتماعی به کاهش استرس روان شناختی و شغلی رانند گان اتوبوس منجر می گردد.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، استرس شغلی، استرس روان شناختی، آموزش رانندگان شرکت واحد
 • کیوان صالحی *، مجید قاسمی، عذرا شالباف، وحیده نامداری صفحات 115-136

  ادراک و تجربه زیسته استادان و مدرسان از مهمترین مولفه های روانشناختی تاثیرگذار بر عملکرد آنان در فرایند یاددهی یادگیری در کلاس درس به شمار می رود. این پژوهش با درک ضرورت شناسایی ابعاد و زوایای دیدگاه شناختی استادان و مدرسان دوره آموزش مجازی دانشگاه تهران با استفاده از رویکرد شناختی تفسیری، به تحلیل و بازنمایی این ادراکات، در خصوص کیفیت آموزش مجازی پرداخته است. بدین منظور تلاش گردید تا مبتنی بر داده های روایتی برگرفته از 11 مصاحبه نیمه ساختارمند با استادان و مدرسان، ضمن درک پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج پرمایه ای تولیدشده و باورپذیری یافته ها، ارتقا یابد. مقایسه متوالی و مستمر داده ها، به استخراج و بازنمای هفت مضمون اصلی شامل «تعامل، بازخورد، انعطاف پذیری، محتوا، دسترس پذیری، ارزشیابی، خلاقیت» منتج گردید. در این مقاله هر یک از هفت مضمون اصلی، با استفاده از روایت های مشارکت کنندگان، مورد واکاوی و بازنمایی قرار گرفته شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت، دوره های آموزش مجازی دانشگاه تهران، آسیب شناسی، ادراک و تجربه زیسته، پدیدارشناسی
 • حکیمه سادات شریف زاده*، رسول یحیی زاده صفحات 137-154

  هدف از تحقیق حاضر بررسی و نقد دیدگاه اشلایرماخر در مورد ماهیت فهم و ابعاد روان شناختی و تربیتی آن می باشد. در این پژوهش از روش تحلیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اشلایرماخر بیان دانش را بیش از هر چیزی وابسته به زبان می داند و از نظر او فهم عبارت از تجربه دوباره اعمال ذهنی مولف متن است و تفسیر به معنای بازسازی تفکر شخصی از نظر تاویل می باشد. هرمنوتیک اشلایرماخر ناظر بر دو شیوه متفاوت تفسیر است. او این دو شیوه را روش دستوری یا نحوی و روش روان شناختی یا فنی تفسیر نام نهاده و بر این باور است که به همان صورت که هر کلامی رابطه ای دوسویه دارد، هم با کل زبان و هم با مجموع تفکرات گوینده، به همان سان نیز در فهم کلام دو بعد موجود است. اشلایرماخر در تفسیر روان شناختی، بر بازسازی متن از طریق بازسازی افکار مولف تاکید دارد. با تاکید وی بر فهم در جریان تعلیم و تربیت به متربیان امکان درون فهمی و به مربیان امکان درک نقطه نظر مخاطب داده می شود. بدین سان مربی و متربی به زبان مشترکی می رسند. وی بازسازی کامل زمینه تاریخی را امکان پذیر می داند درحالی که از نظر منتقدان ما هرگز نمی توانیم وقایع گذشته را کاملا بازسازی کنیم و تفسیر میانجی بین واقعه گذشته و بازسازی آن است. در مجموع برای استفاده و استنباط از منابع علمی و درون فهمی و درک متقابل مربی و متربی در نظام تعلیم و تربیت نیازمند تفسیر و فهم درست هستیم. بر این اساس می توان با به کارگیری اصول حاکم بر هرمنوتیک به ویژه با تکیه بر بعد روان شناختی آن بر مشکلات تعلیم و تربیت فائق آمد.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک، اشلایرماخر، روش هرمنوتیکی، تعلیم و تربیت، نقد هرمنوتیک
 • مهدی شاه نظری*، هایده حائری صفحات 155-167

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از بیماران مبتلا به ام اس بود که به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه نشخوار ذهنی نولن، هوکسما و مارو (1991) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، گروه درمانی شناختی- رفتاری باعث کاهش معنادار نشخوار ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به ام اس گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. یافته ها بعد از یک ماه نیز پایدار بودند.

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی- رفتاری، نشخوار ذهنی، اضطراب
 • حیدر امیرپور *، سیدمحمد حسینی، سیدمحمدمهدی حکیم، سیدمنذر حکیم، علی شالباف، علیرضا اژدر صفحات 169-182

  برقراری تعامل مبتنی بر اصل قاطعیت از الگوی رفتار ارتباطی سالم و پایدار در همه حوزه های تعاملات بین فردی است. مولفه های بنیادی این نوع الگوی رفتاری عبارتند از صداقت، صراحت، احترام متقابل و داشتن نگرش برد _ برد به روابط، و نیز پرهیز از اصل سلطه گری و سلطه پذیری. عطف توجه به این مولفه ها در تنظیم رفتار ارتباطی با دیگران بر مبنای تسامح که از دیدگاه اسلام به مفهوم قبول و تحمل دیدگاه های متفاوت و دیگر ادیانی است که از نظر ما باطل است نه مجامله و مجادله با اندیشه های مخالف، اجتناب ناپذیر است. بر اساس تسامح، تخلق به اخلاق نیکو و داشتن رفتار مسالمت آمیز با دیدگاه های متفاوت در زندگی دسته جمعی از وظایف رفتار ارتباطی الزام آور مسلمانان با آنان می باشد، مشروط بر این که این الگوی رفتار ارتباطی با احترام اصیل، کرامت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن آنان همراه باشد. این نوشتار با مطالعه تحلیلی_ توصیفی و با رهیافت روانشناختی، تسامح و مبانی نظری آن را با رویکرد به مهارت های رفتار ارتباطی به ویژه در عرصه سیاست خارجی که در تشریح اصول 13 و 14 قانون اساسی و همچنین بند ج اصل2، بند 16 اصل 3، اصول 152، 153 و 154 آمده و راه گشاست، بررسی می کند.

  کلیدواژگان: تسامح، احسان، صفح، الگوی رفتار ارتباطی
 • سیمین درکی *، حمیدرضا آراسته، نادرقلی قورچیان، گلنار مهران صفحات 183-198

  هدف این مطالعه طراحی مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان بود. از این رو، پنج هدف جزیی شامل شناسایی ابعاد و ویژگی های هویت، تعیین مولفه های تاثیرگذار دانشگاهی بر شکل گیری هویت، بررسی وضعیت هویت دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در بعد ایدئولوژیکی، بررسی وضعیت هویت دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در بعد روابط بین شخصی و ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان مد نظر قرار گرفت. روشی ترکیبی برای اجرای این پژوهش در نظر گرفته شد. ابتدا با روش کتابخانه ای، 4 بعد  و 36 مولفه شکل گیری هویت شناسایی شدند. داده ها با به کارگیری روش پیمایشی، نمونه گیری طبقه ای-خوشه ای و توزیع پرسشنامه ای 66 سوالی بین 613 دانشجو  گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری دو جمله ای، t مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و خی دو صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که وضعیت هویت دانشجویان در ترم آخر کمتر از دانشجویان ترم اول بود. در نهایت مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان طراحی شد و درجه تناسب مدل نهایی توسط 24 نفر از اعضای هیات علمی، مدیران و متخصصان دانشگاهی تایید گردید.

  کلیدواژگان: هویت، ابعاد هویت دانشجویان، هویت سازی، عوامل تاثیرگذار بر هویت، نقش دانشگاه
 • مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر
  صفحات 199-210
  رسیدن به عملکرد بهینه توجه از مهم ترین اهداف ورزشکاران در مسابقه است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو روش نوروفیدبک و ذهن آگاهی بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ورزشکاران نیمه ماهر است. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون می باشد. 36 ورزشکار در این طرح شرکت کردند که در سه گروه قرار گرفتند. در پیش آزمون، آزمون توجه انتخابی و توزیع شده و نیز پرتاب آزاد بسکتبال از آزمودنی ها به عمل آمد. گروه نوروفیدبک به مدت 10 جلسه، پروتکل های آلفا/تتا و SMR/ تتا را انجام دادند و گروه ذهن آگاهی طی شش جلسه پروتکل MSPE را انجام دادند. سپس از آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد. داده ها با آزمون های ویلکاکسون و تی همبسته و کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک سویه تحلیل شدند. نتایج نشان داد توجه و عملکرد آزمودنی ها در هر دو گروه آزمایش بهبود پیدا کرده است، ولی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به روانشناسان ورزشی توصیه می شود که از این راهبردها برای افزایش توجه و تمرکز و در نتیجه بهبود عملکرد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، ذهن آگاهی، توجه
 • ماندانا هوشمندی زاده، فریبا رسولی، کیوان صالحی * صفحات 211-231

  فراگیری درس ریاضی، زمینه مناسب برای رشد تفکر تحلیلی و توسعه مهارت های حل مسئله را فراهم می آورد. با توجه به نقش ادراک دانش آموزان در عملکرد تحصیلی آن ها و وجود اضطراب بیشتر در درس ریاضی به نسبت بقیه دروس ، تبیین تجربه زیسته دانش آموزان، ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف بازنمایی تجربه زیسته دانش آموزان پیرامون پدیده اضطراب در درس ریاضی انجام گرفت. داده ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختارمند با 12دانش آموز 18- 16سال ساکن شهر تهران که مبتنی بر روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بود، گردآوری شده و بر پایه راهبرد هفت مرحله ای کلایزی تحلیل گردید. صحت و باورپذیری یافته ها بر پایه چهار ملاک «ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن» مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته های حاصل شده در 102 کد اولیه ، 19 زیر مضمون و 7 مضمون اصلی شامل « باور و نگرش دانش آموزان»، «ناآگاهی و عدم شناخت»، «اضطراب امتحان»، «قضاوت» ، «محیط آموزشی»، «نقش آموزگاران» و «نقش والدین»، طبقه بندی گردید. نتایج به بازنمایی تصویری روشن از ادراک دانش آموزانی که همگی پدیده اضطراب ریاضی را تجربه نمودند، منجر گردید. تجربیات دانش آموزان از این پدیده نشان می دهد که آنان اضطراب ریاضی را حسی رنج آور می دانند که فرایندهای ذهنی شان را تحت تاثیر قرار داده و مانع از انجام عملکرد صحیح می گردد. یافته ها نشان می دهد تشدید این پدیده، می تواند زمینه شکل گیری و تقویت احساس ضعف، درماندگی آموخته شده و کاهش اعتماد به نفس در دانش آموزان را فراهم ساخته و سلامت فرد و پیشرفت تحصیلی وی را به مخاطره بیندازد.

  کلیدواژگان: اضطراب ریاضی، پدیدارشناسی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری، پژوهش کیفی، تجربه زیسته
 • عباس ذبیح زاده*، قیصر ملکی، نیره قشنگ، سارا حاتمی باورصاد، تینا پارسامند صفحات 237-247

  نظریه ذهن یا ذهنی سازی به توانایی تشخیص و قضاوت در مورد حالت های ذهنی و هیجانی خود و دیگران اشاره دارد. این توانایی بعد حیاتی شناخت اجتماعی است و نقشی عمده در فرایند جامعه پذیری و تعامل با انسان ها و گروه های اجتماعی دارد. با توجه به نقص در تعاملات اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی، هدف از این مطالعه مقایسه نظریه ذهن در این بیماران با افراد عادی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بوده که در آن 52 بیمار مبتلا به اختلال های اضطرابی با 52 نفر از نمونه عادی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج انتخاب و با استفاده از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم بارون-کوهن و همکاران (2001) (RMET) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) نیز برای تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج مبین تفاوت معنادار در توانایی نظریه ذهن افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی و جمعیت عادی بود. مطابق با این یافته ها افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی در نمره ی کلی آزمون ذهن خوانی، به طور معناداری عملکرد پایین تری نسبت به افراد عادی دارند. علاوه بر این، هر چند این بیماران در تشخیص حالت های ذهنی منفی در قیاس با همتایان عادی عملکرد مناسب تری داشتند، اما در تشخیص حالت های ذهنی مثبت و خنثی عملکرد پایین تری نشان دادند. مطابق با نتایج به دست آمده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی از توانایی نظریه ذهن کافی در درک وضعیت ذهنی و هیجانی دیگران برخوردار نیستند. بنابراین، می توان با ارزیابی و متعاقبا آموزش این توانایی گام درمانی موثری برای بهبود تعاملات اجتماعی این بیماران برداشت.

  کلیدواژگان: اضطراب، ذهنی سازی، نظریه ذهن
|
 • Shiva Khalili, Sanaz Barzegar kahnamouei *, Ali Sahebi, Hojatallah Farahani Pages 1-23

  The aim of this study is to explore the impact of choice theory and reality therapy interventions on couples` marital satisfaction. This study applied the single - subject method with AB design. The participants of the study were two couples who were selected as a purposeful sample to participate at the intervention program of 8 sessions of training of choice theory and reality therapy. In order to assess marital satisfaction, “Enrich Couple Scale” (Olson, 1989) was used in this study. The data was analyzed with effect size and visual analysis. The result shows the significant impact of choice theory training and reality therapy on marital satisfaction and its domains during sessions and follow-up sessions. Finding indicates that the change was increasingly developed in both men and women, but the process effect is observed in satisfaction more for men compared to their spouses.

  Keywords: Choice Theory, reality therapy, Marital Satisfaction, Marital Intimacy, Effect Size, Visual analysis, Single- subject experiment
 • Nader Hajloo* Pages 25-40

  Valid objective measure that can be easily carrying for assessment of  competitive anxiety is not available in Iran. Competitive State Anxiety Inventory-2R (CSAI-2R) is introduced as a quick and easy diagnostic tool for competitive anxiety. The aim of this study was to determine the psychometric properties of CSAI-2R in the part of Iranian society. The study population included all volleyball, handball and basketball athlete of Tabriz city in 2012. From this population, 184 students (69 volleyball players, 61 basketball players, and 54 handball players) were randomly selected. The reliability results showed that the reliability of three aspects of CSAI-2R with Cronbach's alpha method were 0.79 to 0.84. Convergent and construct validities were confirmed validity of the CSAI-2R. The results of factorial analysis as main form the CSAI-2R, were revealed the three separate but correlated factors for Competitive State Anxiety Inventory-2R: cognitive anxiety, somatic anxiety, and self-confidence. Based on these results, we can say that the CSAI-2R is reliable and valid instrument for measuring competitive anxiety in Iranian culture. Considering the short revised form of  CSAI-2R and lack of long-scale problems in that scale, its use is recommended for future research.

  Keywords: Psychometric Properties, Competitive Anxiety, athletes
 • Faroogh khakzad *, Marzieh Dehghani, Jamal Razi Pages 41-56

  According to interactions in multiple grade classes, the present study aims to compare different class compositions in three different groups of fourth-grade multiple grade students in implicit learning and academic achievement. Statistical population consists of all fourth grade public elementary school students in Piranshahr. 3 groups of students including 8 girls and 8 boys were randomly selected. This research used a Causal Comparative method. Four researcher made questionnaires in mathematics and science courses for fourth and fifth grades were used to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics; analysis of variance and Sheffe's test. Findings showed that there weren’t significant differences in academic achievements between multi grade students. Other findings showed that there was significant difference in implicit learning among three groups and this difference was beneficent for fourth and fifth grade students. Also there wasn’t a significant difference in academic achievement due to implicit learning between boys and girls.

  Keywords: implicit learning, academic achievement, multiple grade classes, elementary
 • The Comparison of Self-Talking-Based Cognitive Therapy Considering the Iranian-Islamic Models with Common Self-Talking-Based Cognitive Therapy on Marital Conflicts of Women
  Faroogh khakzad*, Marzieh Dehghani, Jamal Razi Pages 57-69

  The main purpose of present study was to comparison of self-talking-based cognitive therapy considering the Iranian-Islamic models with common self-talking-based cognitive therapy on marital conflicts of married women. This study was a semi-experimental research with post and pretest with control group. 42 women who referred to a counseling center in Meybod city were selected by available sampling and then randomly assigned in 2 experiment and 1 control groups (2 participant cannot finished the study). The first experimental group received self-talking-based cognitive therapy considering the Iranian-Islamic models, and second experimental group received common self-talking-based cognitive therapy (both of them have 7 sessions). The control group didn't receive any intervention. Before and after the experiment, all groups answer to marital conflict questionnaire. Finally, data analyzed by one-way ANOVA. The results show that both of interventions in experimental groups significantly decrease marital conflicts of participants, but intervention based on Iranian-Islamic models than intervention based on self-talking-based cognitive therapy have greater effect on improving of the marital conflicts (p< .01). Therefore, we can conclude that in self-talking-based cognitive therapy, common models should be replaced by teachings witch roots in Islamic and Iranian Models.

  Keywords: cognitive therapy, Self-talk, Iranian-Islamic Models, Marital Conflicts
 • Gholam Ali Afrooz *, Vali Allah Farzad, Masoomeh Mohebbi, Sogand Ghasemzadeh Pages 71-88

  Marital satisfaction is one of the most important components of healthy function in the family. The current study was aimed to review the relationship between marital satisfaction & thinking style among married women teachers in Tehran. For this purpose, a sample of 200 married female teachers of secondary schools in Tehran were selected. It was a multi stage random sampling method. Research tools were Afrooz marital satisfaction scale (110 questions) and Thinking Styles of Strenberg Wagner scale (104 items). Statistical data were gathered from 169 questionnaires. The results of this study through correlation analysis showed that there is direct and meaningful relationship in confidence level of 99 percent  p= (0/01) between general marital satisfaction and some components of thinking style such as: legislator, judicial, hierarchical, global, liberal thinking styles, and also with executive, individual-based, extrovert thinking style in confidence level of 95 percent (p=0/05). Also there was not meaningful relationship between general marital satisfaction with local & internal thinking styles. Also there was direct and meaningful relationship between most components marital satisfaction and thinking style in confidence level of 99 & 95 percent and there was no relation between the rests.

  Keywords: relation between the rests. Keywords: Marital satisfaction, Thinking styles, Married women teachers
 • Mehran Soleymani *, Samira Vakili Pages 89-100

  The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of cognitive rehabilitation on the promotion of reading and working memory in students with learning difficulties. The design of the study was semi-experimental with pretest-posttest and control group. The population consisted of all second elementary male students with reading difficulties in Tehran city. From this population 30 individuals were non-randomly selected through available sampling, and were randomly divided into two groups of experimental and control groups. After pretest the experimental group which consist of 15 participants received cognitive rehabilitation interventions for15 sessions. Then post- test performed for both groups.in this study new version of Tehran-Stanford-Bineh intelligence assessment test and Wechsler intelligence scale-forth edition and Nama Reading Test were used . Data analysis was performed by using analysis of covariance. Research findings indicate that the cognitive rehabilitation and increase a person's ability to process and interpret information and rehabilitation process of cognitive development such as auditory and visual memory; auditory and visual attention and discriminate;Reasoning,organize and sequence of visual, Logical thinking And physical education can promote reading and improve working memory. Also the results showed that cognitive rehabilitation is effective on improve working memory and the components of reading words, discriminate chain words, understand and read non words in the significant level of P=0/01.

  Keywords: reading difficulties, cognitive rehabilitation
 • Mohsen Shokoohi Yekta *, Saeed Akbari Zardkhaneh, Sorayya Alawinezhad, Saeed Sajjadi Anari Pages 101-114

  The present research was done to examine the efficacy of psychosocial skills training on psychological and job stress management of bus drivers. Accessible sampling method was utilized and the sample consisted of 157 bus drivers in the city of Tehran. The research method is quasi- experimental with pretest-posttest. Job Stress Inventory and Stress Response Inventory were administered before and after the training. Experimental group was trained in nine sessions of 1 1/2 hours duration per week. Psychosocial skills training emphasized on cognitive behavior therapy. Gathered data were analyzed by Multivariate analysis of variance method. Result suggested that psychosocial skills training lead to decrease occupational and psychological stress of bus drivers.

  Keywords: Social Skills, job stress, Psychological Stress, city bus drivers education
 • Keyvan Salehi *, Majid Ghasemi, Azra Shalbaf, Vahideh Namdari Pages 115-136

  Nowadays the information and communication technologies has caused many transformations in every aspects of human life. The outbreak and development velocity of this evolution in the education systems has been outstanding; therefore the necessity of recognizing its shortcomings and improving them has risen to a much higher level. For this purpose, using an interpretative approach, an analysis and a representation of perceptions and lived experience of professors and teachers in Virtual education of University of Tehran, Efforts have been made to reassess the quality of virtual education system. Thus, by using a hemi-structured interview technique and the acquired narrative data from the interview with 11 professors and teachers and their analyses, an effort was made not only to understand the case study phenomenon from their point of views but to produce considerable results and increase the reliability of the findings. Consecutive and continuous caparison derived from the interview with professors and teachers resulted in extraction and representation of the seven main themes including ((interaction, feedback, flexibility, content, accessibility, evaluation, creativity)). Using the narratives of the participants, in this essay each of these seven main themes is analyzed and represented.

  Keywords: Quality, Virtual education courses of University of Tehran, pathology, Lived Experience, phenomenology
 • Hakimehalsadat Sharifzadeh *, Rasool Yahyazadeh Pages 137-154

  The purpose of this study and criticizing the viewpoints Schleiermacher about the nature of knowledge and its psychological and educational aspects. The research is used analytical method. Result of this research indicated that  Schleiermacher  believed that explanation  of  knowledge  is  more  than  anything,  dependent  to language  and  expressions  understanding is due  to  re experienced  mental  use  of  authors  text  and interpretation  means  rebuild  personal thought From interpretation point of view. Schleiermacher hermeneutics is overseeing two different ways to interpret. He called this two-way grammatical or manner method and psychological or technical method. He believes that in the same way that every word has a reciprocal relationship; similarly, in understanding the word is two dimensions. Schleiermacher in psychological interpretation focuses on the reconstruction of the text by reconstructing author thoughts. With his emphasis on understanding the educational process, allowing trainee in understanding and the trainer will be able to understand the perspective of the audience. Thus the trainer and trainee to reach a common language. He knows full restoration of historical context possible while the critics we can never fully reconstruct past events and interpretation is mediator between the events of its past. In total for the trainer and trainee understanding and mutual understanding in the education system are in need of explanation and understanding. Accordingly, by applying the principles of hermeneutics especially relying on the psychological dimension can be to overcome education problems.

  Keywords: Hermeneutics, Schleiermacher, hermeneutic method, Education, critical hermeneutics
 • Mahdi Shahnazari *, Haydeh Haeri Pages 155-167

  Aim of the study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group Therapy on the obsessive rumination and anxietyin patients with Multiple sclerosis (MS). The sample consisted of 30 (15 group control and 15 group experimental) of political sclerosis patients who were recruited for sampling and available to him. Research projects pretest- posttest control group and the management tools that include obsessive rumination questionnaire Nolen, Hocsma and  Morrow (1991) and beck Anxiety inventory (BAI) responded. The date from the analysis of covariance (MANCOVA)was used. The results of data analysis showed that cognitive-behavioral group Therapy significantly reduced obsessive rumination and anxiety in patients with Multiple Sclerosis (MS) experimental group compared with the control group were stable and made of after than a month.

  Keywords: cognitive-behavioral group therapy, obsessive rumination, anxiety
 • HeydarAmirpour*, Sayyed Mohammad Hosseini, Seyed Mohammad Mahdi Hakim, Seyed Manzar Hakim, Ali Shalbaf, Ali Reza Azhdar Pages 169-182

  The principle of efinitiveness is a true and fair communication skill  and behavior pattern within every field of human interaction such as economic, political, social and etc.It is based on four principal factors including honesty, frankness, mutual respect and having win-win situation in relationships as well as avoiding dominance and subordination. The study of verses and  Sunnah clarifies that having good and amicable behavior with non-muslims in community life and coexistence based on tolerance was an obligatory communication behavior  of muslims with non-muslims. Tolerance means admission and endurance of adverse ideas in other religions which are unacceptable in our view. The Islamic Tolerance is accompanied with  pure respect,   magnanimity and religious liberty.Establishing universal peace, avoiding to treat non-muslims as second class citizen and achieving the genuine truth are the most important theoretical principles of tolerance in Islam.. This study using an analytic-descriptive and psychological method investigates tolerance and its theoretical foundations with an  approach towards communication behavior skills. Keywords: tolerance, charity and communication behavior skill

  Keywords: tolerance, charity, communication behavior skill
 • Simin Doraki *, Hamidreza Arasteh, Nadergholi Ghourchiau, Golnar Mehran Pages 183-198

  The purpose of this study was to design a conceptual model for identity formation among college students. Therefore, five objectives were taken into account: identifying the dimensions and characteristics of identity formation, determining the effective factors for identity formation, comparing students’ identity status between the first and last terms in ideological dimension, comparing students’ identity status between the first and last terms in interpersonal relationship dimension and developing a model for the role of universities in improving students' identity. A mixed applied research method was chosen for this study. Utilizing archival method, 4 dimensions and 36 components of students' identity formation were identified. Using a survey method and stratified-cluster sampling, a 65-item questionnaire was administered among 613 first/Last-semester students. Data were analyzed by binominal test, independent t-test, multivariate analysis of variance and chi square test. The findings showed that the identity status of last-semester students was lower than first-semester students. A model for improving students’ identity formation was designed. The degree of fit of the final model was approved by 24 faculty members, administrators and academic experts.

  Keywords: Identity, students’ identity dimensions, Shaping identity, Effective Factors, University role
 • Comparison of effectiveness of neurofeedback and mindfulness techniques on improvement of the attention and performance in free throw in nonprofessional athletes
  Pages 199-210
  Achieving the optimal performance of attention is the most important goals among athletes in the race. The purpose of this study was to compare the effectiveness of neurofeedback and mindfulness methods on performance in free throw shooting in nonprofessional athletes. The method was quasi – experimental and had pre- post- test as well as control and experimental groups. Thirty six nonprofessional athletes participated in this study and divided in to three groups. In the pre- test, SELECTIVE AND DIVIDED ATTENTION TEST and also basketball free throw test was performed. Neurofeedback group practice alpha/ theta and SMR/ theta protocols for ten sessions, mindfulness group also practice MSPE protocol for six sessions. then post- test was performed. Data were analyzed using two related samples tests and paired sample T Tests, K independents samples tests and ONE WAY ANOVA. The results showed that the difference in mean score of the experimental and control groups in attention and also in performance was significant (p<0.05). but there is no significant differences between the experimental groups. It is suggested to sport psychologists that use these methods for improve attention and performance
  Keywords: neurofeedback, Mindfulness, attention
 • Mandana Hooshmandizadeh, Fariba Rasooli, Keyvan Salehi * Pages 211-231

  Learning math provides a suitable context to the growth of analytical thinking and problem-solving skills. In regard to the role of perceptions and beliefs of students in their academic performances, the need to explain the "live experiences" of students seems to be essential. Therefore, due to the presence of anxiety in math lesson rather than others, and as a tangible and serious obstacle in the development of education, this study was done with the objective representation and "lived experiences" of students to the concept of anxiety in mathematics. Purposing sampling was used to select 12 students (16-18 years old). Semi- structured interviews were the main data collection technique. Data were analyzed based on Colaizzi's strategy. Health and credibility findings were reviewed and approved on four criteria "real value, applicability, consistency and being based on facts". Data analysis led to the extraction of 102 primary codes, 19 subthemes and 7 main themes including "beliefs and attitudes ","ignorance and lack of knowledge", "anxiety", "judgment", "and the role of learning environment "," the role of both teachers and parents". The results could provide a clear image from the perspective of students who have experienced the phenomenon of math anxiety The student's experience of anxiety shows that their painful feelings have affected their mental processes and that they have also been prevented from operating and functioning correctly and properly. The findings show that the intensification of this phenomenon causes formation of weakness and also strengthens this feeling learned helplessness and reduces self confidence in students and endangers their health and academic achievements.

  Keywords: : math anxiety, phenomenology, academic achievement, learning, qualitative research methods, Lived Experiences
 • Abbas Zabihzadeh*, Gheysar Maleki, Nayereh Ghashang, Sara Hatami Bavarsad, Tina Parsamand Pages 237-247

  “Theory of mind (ToM)” or “mentalizing” applies to the ability to discriminate and judge the mental and emotional states of oneself and others. Due to deficiencies in social interaction of patients with anxiety disorders, the purpose of this study was comparing theory of mind in individuals with anxiety disorders and control group. in this Ex Post Facto study 52 people suffering from anxiety disorders and 52 typical people have been chosen by convenient sampling method considering enter and exit conditions of this study and then compared with each other via Baron-Cohen’s Reading Mind from Eyes Test. MANOVA shows a meaningful difference of theory of mind capability between individuals suffering from anxiety disorders and typical population. According to this results function of the individuals with anxiety disorders in total score of mindreading test, is significantly lower than normal individuals. Although, these patients have more suitable function in recognizing negative mental status in compare with the typical counterparts. However, the findings reveal that the dysfunction of theory of mind in individuals with anxiety disorders has arising from disability in recognizing neutral and positive mental features. According to the results of this study patients which are suffering from anxiety disorders do not have ability to understanding others mental status. Hence, effective therapy would happen by evaluating and subsequently educating this ability to the patients with anxiety disorders.

  Keywords: anxiety, mentalizing, theory of mind