فهرست مطالب

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - سال چهارم شماره 6 (پیاپی 20، بهمن 1398)
 • سال چهارم شماره 6 (پیاپی 20، بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • عباس چهاردولی* صفحات 1-8

  استفاده از الگوهای مناسب در اداره امور هر سازمان امری اجتناب ناپذیر است. امروزه مدیران دریافته اند که تنها راه نجات سازمان در جهان پیچیده امروز استفاده از روش های مناسب علمی است. با توجه به پیچیدگی های روابط و ساختار سازمان های مختلف، نمیتوان از تصمیم گیری های یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربی استفاده نمود؛ چرا که یک تصمیم اشتباه در سازمان میتواند خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. اهمیت و ضرورت این موضوع در مورد نیروهای مسلح و سازمان های نظامی کشور که پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی هستند دو چندان است. مدیریت صحیح منابع انسانی در سازمان ها میتواند بستری مناسب ایجاد کند تا کارکنان و سازمانها به گون های اثربخش رشد کنند و خود را با شرایط پیچیده جهان امروز وفق دهند. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا به ابعاد مختلف یک نظام کارآمد مدیریت منابع انسانی در نیروهای مسلح از دیدگاه اسلام بپردازیم.

  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، مدیریت منابع انسانی، نیروهای مسلح
 • سیما علی پور، اردلان فیلی* صفحات 9-20

  این پژوهش باهدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با توجه به روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان صنایع و معادن استان فارس تشکیل داده اند. نمونه آماری پژوهش بر نفر تعیین شد و شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. 702مبنای فرمول کوکران ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید LISREL8.8 برای آمار استنباطی و SPSS25 گردید. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار برای برازش مسیر انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی داخلی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر بهره وری نیروی انسانی از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، بازاریابی داخلی می توانند عاملی موثر در جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی باشد

  کلیدواژگان: بازاریابان داخلی، بهره وری نیروی انسانی، رفتار شهروند سازمانی
 • جواد گنج خانلو* صفحات 21-28

  امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه (اعم از طبیعی، انسانی و مادی) برون داد و درون داد توسعه به شمار می‌آید. از طرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته، سرمایه اجتماعی به کارایی نهادهای دولتی و حکومتی کمک می‌کند. گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را، بیش از پیش لازم ساخته است. در این بین روش های سنتی مدیریت شهری، دیگرجوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری نیز متناسب با نیازها باید مدرن شود، چرا که نیازهای جدید شکل گرفته اند. در نوشتار حاضر سعی گردیده؛ با تبیین اعتماد از طریق کسب رضایت شهروندان به واسطه ارائه خدمات سیستم مدیریت شهری به ایشان و نتیجتا تقویت و ارتقاء سرمایه های اجتماعی، مسیر بقاء، توسعه و پایداری حاکمیت سیاسی را تعریف نماید. به عبارت دیگر؛ یکی از پایه‌های بقاء، ثبات و پایداری حاکمیت سیاسی، سرمایه اجتماعی بوده و رکن اساسی سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت اجتماعی در پرتو اعتماد اجتماعی می باشد. اعتماد نیز از طریق کسب رضایت شهروندان محقق می گردد و رضایتمندی از خدمات و عمل به وظایف تعیین شده و مصرح مدیریت شهری نیز در نهایت موجب آفرینش رضایتمندی اجتماعی خواهد شد. علیهذا ؛ اینگونه می‌توان استنباط نمود که حکمروایی شهری که بیشترین محل تلاقی با بدنه اجتماع وشهروندان را دارد. می‌تواند در رعایت امور شهروندان  بواسطه عمل صحیح به وظایف و خدمات مناسب از سوی مدیریت شهری که مولفه اصلی آن شهرداری بعنوان سازمان اجرایی حاکمیت شهری ، زمینه های ثبات سیاسی حکومت ها را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: حکمروایی شهری، مدیریت شهری، اعتماد، رضایت، سرمایه اجتماعی
 • داود حبیبی، سید حسین کاظمی، سید هدایت محمدی، سید جمشید افتخاری یوسف آباد، افسانه کسالایی صفحات 29-38

  اتوماسیون اداری موضوعی است که اخیرا در حوزه فناوری اطلاعات مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با توجه به این که اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید، جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود در سازمان می باشد. از همین رو است که راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد. در این فرآیند، مکاتبات کاغذی، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و افزایش بهره وری عملی می گردد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری و سطح عملکرد کارکنان شهرداری دوگنبدان کلید خورده است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن، 470 نفر کارکنان شهرداری دوگنبدان هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 196 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع گردید که این نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحدود صورت گرفته است. داده های لازم با سه پرسشنامه 15 سوالی اتوماسیون اداری، 31 سوالی بهره وری و 15 سوالی عملکرد کارکنان گردآوری شدند. بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t با نمونه های مستقل و با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که اتوماسیون اداری بر بهره وری و عملکرد کارکنان تاثیر دارد. همچنین تاثیر 4 مولفه اتوماسیون اداری (بکارگیری سیستم های پشتیبانی اداری، بکارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور، بکارگیری سیستم های جابجایی اسناد و بکارگیری سیستم های مدیریتی اسناد) بر بهره وری و عملکرد کارکنان نیز تائید شد.

  کلیدواژگان: اتوماسیون اداری، بهره وری، عملکرد و کارایی، شهرداری دو گنبدان
 • مژده فرزانه، اردلان فیلی، علی انوری، عباس ثابت صفحات 39-54

  امروزه به دلیل لزوم رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان‎ها که موجب حفظ بقای سازمان، دستیابی به اهداف و مشروعیت یافتن عملکرد سازمان می شود، این موضوع و تصمیم‎گیری های مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت اجتماعی سازمان ها و عوامل موثر بر آن و رتبه بندی این عوامل بر اساس تکنیک DANP می باشد. تحقیق حاضر در زمره تحقیق کمی قرار می گیرد و از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی است. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش نامه و نظرات 7 خبره در شرکت سهامی توزیع نیروی برق شیراز استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، معیار کارکنان با وزن نهایی 0.262 در رتبه نخست این اولویت بندی و پس از آن، عوامل بیرونی سازمان با وزن نهایی 0.253، مدیریت با وزن نهایی 0.244 و عوامل مالی سازمان با وزن نهایی 0.240 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. بنابراین به دلیل فراگیر بودن مسئولیت اجتماعی در حوزه های مختلف، مدیران هر سازمان باید صرف نظر از اندازه سازمان و برای کسب منافع مورد نظر خود و ذینفعان سازمان، اهمیت بیشتری را برای این مقوله قائل شوند و اقدامات لازم را برای به اجرا در آوردن آن انجام دهند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، مدیریت، عوامل بیرونی سازمان، کارکنان