فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت عمومی - پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • منیره علی پورمادرسرا، سید مهدی الوانی*، غلامرضا معمارزاده طهران، محمود البرزی صفحات 5-30

  هدف این پژوهش، شناسایی مولفه های دستاورد کل (جبران خدمات) در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) است. روش این تحقیق از نظر ماهیت داده ها، کیفی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران عالی و میانی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 60 نفر است که از نظرات آن ها برای شناسایی مولفه های دستاورد کل استفاده شد. نمونه آماری آن مشتمل بر 12 نفر از مدیران نیروی انتظامی استان قزوین است که به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند. همچنین در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان نیروی انتظامی، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل تم  با استفاده از نرم افزار MAXQDA می باشد. یافته های این پژوهش در قالب مدل دستاورد کل نیروی انتظامی شکل گرفته است که دارای 64 مضمون پایه، 5 بعد و 2 مقوله است. نتایج کلی تحقیق حاکی از اهمیت وجود هر دو مفهوم پاداش مالی و غیرمالی در نظام جبران خدمات کارکنان نیروی انتظامی است که در مدل های اقتصادی-انسانی جبران خدمات و از جمله در مدل دستاورد کل مورد تاکید قرار دارند. لذا با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود بودجه و اعتبارات در اعطای پاداش های مادی، لازم است مدیران نیروی انتظامی بیش از پیش به ارزش گذاری پاداش های غیرمالی برای برانگیختن کارکنان در سازمان بپردازند.

  کلیدواژگان: جبران خدمات، پاداش، دستاورد کل، پاداش مالی، پاداش غیرمالی
 • صادق خزائی اصل، باقر کرد*، عبدالعلی کشته گر، سید علیقلی روشن، عبدالمجید ایمانی صفحات 31-58

  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مولفه های روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی مولفه های فرهنگ مطلوب مربی گری در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در سال 1398 (160نفر) بود که 110 نفر به عنوان نمونه به روش طبقه ای نسبتی انتخاب گردید. داده های تحقیق از طریق دو پرسشنامه روابط مبتنی بر اعتماد(رابینز، 2003) «با ضریب پایایی 0.87» و فرهنگ مربی گری (محقق ساخته با ضریب پایایی 0.71) جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در محیط نرم افزار آماری Spss استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان روابط مبتنی بر اعتماد و فرهنگ مربی گری در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان در حد متوسط است. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مولفه های روابط مبتنی بر اعتماد توانایی تبیین دو مولفه روحیه مربی گری و ارتباطات منسجم و کارگروهی را به میزان مناسب، دو مولفه روحیه شاگردی و ارزش ها و فضائل اخلاقی را به میزان نسبتا قابل قبولی، دارند. لیکن مولفه های روابط مبتنی بر اعتماد کمترین توانایی تبیین را در دو مولفه نگرش سرمایه ای و غیر ابزاری به کارکنان و حمایت از یادگیری و بهبود مستمر، دارا هستند. همچنین بیشترین ارتباط میان زیرمولفه راست گویی و حق گویی از روابط مبتنی بر اعتماد با زیرمولفه ارزش ها و فضائل اخلاقی از فرهنگ مطلوب مربی گری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد، روابط مبتنی بر اعتماد، مربی گری، فرهنگ مربی گری
 • محبوبه فلاح، مجتبی امیری*، نسترن حاجی حیدری، نادر سید امیری، محمدرحیم اسفیدانی صفحات 59-84

  اکوسیستم های کارآفرینی ترکیبی از عناصر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک منطقه هستند که از توسعه و رشد نوآوری های نوپا حمایت می کنند و کارآفرینان نوظهور و دیگر بازیگران را تشویق می کنند تا خطرات شروع و تامین مالی یک کسب و کار را بپذیرند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل تم صورت پذیرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های آزاد و نیمه ساختار یافته انجام شده با گروهی از فعالان حوزه IT ، گردآوری و با استفاده از نرم افزار Atlas.ti تحلیل و کدگذاری اولیه، تعیین تم فرعی و تم اصلی صورت پذیرفت. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد و 12 نفر از کارشناسان، مدیران و فعالان این حوزه در پژوهش شرکت نمودند. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها با معیارهای خاص پژوهش کیفی بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت تایید صورت گرفت. نتیجه پژوهش الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT منطقه را نمایان ساخت. فرهنگ کارآفرینی و ریسک پذیری، دولت، بازار، دانش جدید، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت، حمایتگران، خدمات مالی و واسطه ای، شبکه سازی و صنایع منطقه مولفه های الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات منطقه خراسان جنوبی را تشکیل می دهند.

  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینی، کسب و کارهای نوپا، فناوری اطلاعات، تحلیل تم، خراسان جنوبی
 • سعید زرندی*، رضا واعظی صفحات 85-108

  در بسیاری از کشورها، سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارائه نسخه های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل نموده اند. در حال حاضر تدوین استراتژی مبارزه با فساد ملی  یکی از خواسته های جدی نظام از حوزه اجرایی است و در محافل اداری طراحی این استراتژی در دستور کار دست اندرکاران تدوین برنامه های توسعه ای نیز قرارگرفته است. اگر سوال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی جهت مبارزه با فساد استفاده می کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی شود. در این پژوهش مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارائه شده است. در مرحله اول این پژوهش، ادبیات موجود در داخل کشور در حدود 45 پایان نامه و کتاب فارسی و بیش از 30 مقاله خارجی مورد بررسی قرار  گرفت،  سپس به منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسئله فساد اداری و نظریات اسلام در خصوص مبارزه با فساد  به خصوص بحث رشوه و اسناد بالادستی نظام در حوزه مبارزه با فساد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از ادبیات، 365 شاخص استخراج گردید که این شاخص ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. در مرحله دوم با توجه به اینکه نگارنده ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمودند. در نتیجه مدلی با 3 بعد و 8 مولفه و 24 شاخص حاصل شد. در ادامه به منظور تائید مدل از روش های کمی نیز استفاده شد که به منظور سنجش صحت ارتباط هر متغیر با شاخص های آن، ضمن اخذ نظر از خبرگان  مبارزه با فساد اداری از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل نیز  استفاده به عمل آمد. مدل حاصله با دو مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین المللی مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصله پوشش بسیاری از شاخص های دو مدل دیگر و استفاده از شاخص های ایرانی و اسلامی در شاخص های مدل بومی تدوین شده می باشد. مدل نهایی در سه بخش پیشگیری، ساماندهی و نظارت و برخورد با تخلفات (3P)  تنظیم گردید.

  کلیدواژگان: مبارزه با فساد، مدل بومی، استراتژی، تحلیل مضمون
 • سجاد بلالی شهواری، نور محمد یعقوبی*، میلاد وفادار صفحات 109-134

  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی شایستگی های محوری مدیران و ارائه الگوی شایستگی انجام شد. روش این پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته است؛ ارائه الگو در این پژوهش به روش کیفی فراترکیب انجام شد. با استفاده از روش فراترکیب 92 مقاله حوزه شایستگی مدیران مورد بررسی و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. در راستای اعتباریابی مدل، پرسشنامه شماره یک طراحی و در بین جامعه آماری که  که شامل 91 نفر از مدیران و کارکنان با سابقه ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بود توزیع شد که برای نمونه گیری، از روش سرشماری استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی در محیط نرم افزاری 2 Smart PLS انجام شد. طبق یافته های تحقیق شایستگی های شناسایی شده در این الگو در سه بعد فردی (نگرشی و رفتاری)، اجتماعی (آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی) و حرفه ای (مدیریتی، برنامه ای و دانشی) دسته بندی شده اند؛ در مرحله سوم پژوهش به منظور اولویت بندی ابعاد و مولفه های شایستگی به روش تحلیل شبکه ای (ANP)، پرسشنامه شماره دو طراحی و در اختیار خبرگان قرار داده شد، نتایج حاصل از تحلیل شبکه ای نشان داد که ارتباطات موثر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در بین شاخص های مدل پژوهش به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارا می باشند.

  کلیدواژگان: شایستگی مدیران، مدل شایستگی، ابعاد شایستگی، تحلیل شبکه ای، فراترکیب
 • محمود خواجه پور، حسن فارسیجانی*، مسعود ربیعه، الدار صداقت پرست صفحات 135-158

  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های تاب آوری سازمانی در بانک های کشور با استفاده از رویکرد تفسیری و روش کیفی بوده است. جامعه مورد مطالعه، مدیران ارشد وخبرگان صنعت بانکداری و  ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده است. برای این منظور، پس از بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از کارشناسان و صاحب نظران صنعت بانکداری انجام گرفت و مدل اولیه شناسایی شد. تکنیک مورداستفاده برای تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود که سه مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی در آن صورت پذیرفت. در ادامه از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تائید سازه طراحی شده استفاده گردید. در نهایت دو بعد اصلی مدیریت خرد بانکی شامل مولفه های مدیریت نقدینگی، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت صحیح مطالبات معوقه، مدیریت شایعه، سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی، مدیریت بحران، مدیریت منابع مالی، ویژگی های مدیریتی، رصد و پیش بینی مشکلات، کنترل فساد، نیاز به تغییر و پویایی،  و بعد مدیریت کلان بانکی شامل ساختار کسب و کار بانک، ساختار حاکمیت شرکتی و سیاستگذاری و قوانین بانکی کشور و 94 خرده مقیاس شناسایی و تایید شد. توجه به این عوامل می تواند زمینه ساز بهبود وضعیت تاب آوری در صنعت بانکداری کشور گردد.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، صنعت بانکداری، مدیریت تاب آوری، شاخص های تاب آوری
 • فاطمه حسابی، شعبان الهی*، علی شایان، رویا شاکری صفحات 159-186

  طی دهه گذشته، حوزه دولت الکترونیکی در سراسر جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت ها جهت دستیابی به سطح مطلوب رضایت، درصدد ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان هستند. بنابراین برای ارائه خدمات باکیفیت، ضروری است تا شیوه ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی موردمطالعه قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا با مرور سامانمند پژوهش های پیشین، مدل ها و چارچوب های ارزیابی کیفیت خدمات سنتی، الکترونیکی و دولت الکترونیکی مورد شناسایی قرار گرفته و جهت ارزیابی کیفیت خدمات، فهرستی از ابعاد تهیه شده است. لذا در این پژوهش 14 مدل ارزیابی کیفیت خدمات (سنتی، الکترونیکی و دولت الکترونیکی) با روش مرور سامانمند و با توجه به سوال های پژوهش، تحلیل شده و مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی استخراج شده است. هدف، پوشش نقاط ضعف مدل های مختلف با نقاط قوت سایر مدل ها و بهبود کاستی ها در مدل جدید است. در ادامه، با در نظر گرفتن وضعیت ایران، ابعاد و مولفه های مدل پیشنهادی، از طریق پرسشنامه ای نیمه ساخت یافته (ترکیبی از سوالات باز و بسته) با نظرسنجی خبرگان دولت الکترونیکی تحلیل و مدلی برای کشور ایران ارائه گردید. در چارچوب ارائه شده، ضمن شناسایی چهار بعد: مدیریت، اطلاعات، خدمات و فنی، شاخص های مربوط به هر بعد مشخص شده است.

  کلیدواژگان: خدمات، کیفیت خدمات، خدمات الکترونیکی، دولت الکترونیکی
 • حمید جولایی، عادل صلواتی*، کیومرث احمدی، عطااله محمدی صفحات 187-210

  تحمیل حکمرانی خوب به عنوان پارادایم جدید در اداره بخش عمومی، ضرورت وجود یک نظام ارزیابی و پایش در قالب مدیریت عملکرد در سازمان های دولتی را به گونه ای که تبلوری از حکمرانی خوب باشد، نمایان می سازد. این پژوهش با اتکا به مولفه هایی که مفهوم"حکمرانی خوب" مطرح می کند، درصدد شناسایی و رتبه بندی مولفه ها و شاخص های مدیریت عملکرد مبتنی بر  مفهوم حکمرانی خوب است. رویکرد مدنظر پژوهش، روش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی این پژوهش از روش  دلفی و در بخش کمی به منظور تایید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی جامعه آماری این پژوهش10 نفر از خبرگان دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات کشور و در بخش کمی140 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی منجر به شناسایی سطح نهادینگی ارزش ها با شش مولفه و 41 شاخص با عناوین ثبات رهبری و مدیریتی، حساب دهی و پاسخگویی، اثربخشی، تنقیح قوانین، حاکمیت قانون و فسادگریزی گردید. مولفه های حاکمیت قانون و فسادگریزی با ضرایب 698/0 و 661/0 به ترتیب رتبه اول و دوم قرار گرفت. نتایج بارهای عاملی بزرگ تر از 5/.درصد به دست آمده در حالت استاندارد و همچنین معیار       69/0 GOF=نشان از تایید روابط بین مولفه ها و شاخص ها است. بنابراین توجه به این سطح از مدیریت عملکرد منجر به حرکت سازمان های دولتی در مسیر حکمرانی خوب و بهبود مولفه ها و شاخص های حکمرانی خوب خواهد شد.

  کلیدواژگان: حاکمیت قانون، مدیریت عملکرد، فسادگریزی، تنقیح قوانین، حکمرانی خوب
 • غلامحسین خورشیدی، سلمان عیوضی نژاد*، مونا بیات صفحات 211-235

  صنعت کاشی و سرامیک ایران در زمره بزرگ ترین صنایع صادراتی کشور و دارای ظرفیت های بالایی جهت توسعه صادرات است. به دلیل ورود کشورهای نوظهور در صنعت کاشی و سرامیک، رقابت صادراتی برای تولیدکنندگان ایران چالش برانگیزتر از قبل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارائه الگوی عوامل موثر بر صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک است. از روش پژوهش کمی-کیفی جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. در مرحله اول  با انجام مصاحبه عمیق باده نفر از خبرگان کاشی و سرامیک، سه بعد اصلی قابلیت های صادراتی، قابلیت های بازاریابی و عوامل بین الملل در قالب 14 بعد فرعی شناسایی شد. در مرحله دوم از پرسشنامه 55 سوالی در نمونه ای 134 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نیروهای فروش، پژوهش و توسعه، صادرات و بازاریابی شرکت های عضو سازمان  بورس  و اوراق بهادار است. تحلیل داده ها  با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 وAMOS انجام شد. نتایج نشان می دهد که سه عامل قابلیت صادراتی ، عوامل بین الملل و  قابلیت های سازمانی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین تاثیر بر صادرات پایدار هستند . هم چنین در بین ابعاد مربوط به قابلیت های صادراتی  شاخص تنوع و از قابلیت های سازمانی،کیفیت و در بین شاخص های مربوط به عوامل بین الملل بعد تحریم بیشترین تاثیرگذاری رادارند.

  کلیدواژگان: صادرات پایدار، قابلیت های صادراتی، قابلیت های سازمانی، عوامل بین الملل
 • محسن شمسی گوشکی، محمد صادق ضیائی*، هادی رزقی شیرسوار، مریم مصلح صفحات 237-260

  کارآفرینی نقش مهمی در ایجاد یک آینده پایدار بازی می کند؛ این مفهوم در بندهای مختلف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هم به صورت آشکارا و هم تلویحی آمده است. مسئله این مقاله رتبه بندی مولفه های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP به منظور ارئه مدل کارآفرینی مناسب اقتصاد مقاومتی بود. برای این کار از روش تحقیق آمیخته؛ کیفی (تحلیل گفتمان- پدام)؛ کمی (AHP) استفاده شد. ابزار کار دو پرسشنامه محقق ساخته بود، که به تایید خبرگان رسیدند. پرسشنامه اول براساس مولفه های بدست آمده از ادبیات پژوهش و روش های تحقیق کیفی در قالب لیکرت ساخته شد. پرسشنامه دوم براساس نتایج پرسشنامه اول و در قالب فازی ساخته شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان پارک های علم و فناوری دانشگاه ها بودند که از بین آنها 30 نفر از پارک های علم و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج AHP نشان داد که مولفه های اصلی زیرساخت های کارآفرینی با امتیاز 0.444 بالاترین اهمیت، آسیب شناسی فرایندهای کارآفرینی با امتیاز 0.180 رتبه دوم، و کشف فرصت های کارآفرینی با امتیاز 0.140 رتبه سوم را با میزان ناسازگاری 0.07به خود اختصاص دادند. همچنین هر کدام از مولفه های اصلی دارای تعدادی زیر مولفه بودند که به ترتیب رتبه بندی شدند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، رتبه بندی، اقتصاد مقاومتی، ارائه مدل، AHP
 • معصومه داستانی، مهربان هادی پیکانی*، داریوش غلام زاده، آذر قلی زاده صفحات 261-288

  هدف از انجام این پژوهش، ارائه استراتژی ها و پیامدهای به کارگیری فرهنگ مربی گری در پارک های علم و فناوری کشور می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی سیستماتیک استراوس و کوربین انجام شده است. در این راستا، مصاحبه های عمیق با استفاده از نمونه گیری نظری با تکنیک گلوله برفی با مدیران برخی از پارک های علم و فناوری، خبرگان و صاحب نظران مسلط به حوزه مربی گری صورت گرفت. تعداد نمونه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخ ها به مرحله اشباع رسید (با تعداد 23 مصاحبه). تجزیه و تحلیل داده ها، طی مراحل کدگذاری باز وکدگذاری محوری انجام شد. استراتژی های به کارگیری فرهنگ مربی گری در هفت بعد شامل " توسعه سازمانی، جذب و استخدام مبتنی بر شایستگی، مربی گری و مدیریت عملکرد، آموزش یادگیری محور، نگهداشت مبتنی بر مربی گری ، رهبری و توسعه ارتباطات سازمانی " و پیامدهای حاصل، شامل سه محور "سازمانی، فردی و فراسازمانی" می باشد. نتایج مثبت حاصل شده از نهادینه شدن فرهنگ مربی گری باعث ایجاد تغییرات درونی اثربخش و افزایش کارائی در تمامی سطوح سازمانی می گردد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مربی گری، فرهنگ مربی گری، نظریه داده بنیاد، پارک علم و فناوری
 • معصومه زارع کاسب، امین رضا کمالیان* صفحات 289-309

  هدف از تحقیق حاضر اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان براساس الگوی معادلات ساختاری است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری تحقیق را افراد شاغل در شهرداری مرکزی زاهدان، مناطق پنج گانه و 13 سازمان وابسته تشکیل می دهند. در این پژوهش از فرمول تخمین نمونه کوکران استفاده شده است. روش نمونه گیری مورداستفاده، نمونه گیری از نوع خوشه ای - طبقه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر مستقیم پشتیبانی ساختاری بر توسعه ارتباطات سازمانی شهروند محور، شایستگی های تیم محور و بهره مند از خرد جمعی، شایستگی های مرتبط با بازآفرینی و کارآفرینی شهری، شایستگی های درک و شناخت علمی پویایی های محیط شهری، شایستگی های مرتبط با زیرساخت های فناورانه، شایستگی های مرتبط با توسعه شهر الکترونیک و هوشنمندسازی خدمات شهری معنی دار است. علاوه براین اثر مستقیم سبک رهبری مشارکتی بر ارتباطات سازمانی، تیم محوری، کارآفرینی شهری، پویایی محیطی، زیرساخت های فناورانه، شهر الکترونیک و توانمندسازی معنی دار است. همچنین توسعه ارتباطات سازمانی شهروند محور، شایستگی های تیم محور و بهره مند از خرد جمعی، شایستگی های مرتبط با بازآفرینی و کارآفرینی شهری، شایستگی های درک و شناخت علمی پویایی های محیط شهری،شایستگی های مرتبط با زیرساخت های فناورانه، شایستگی های مرتبط با توسعه شهر الکترونیک و هوشمندسازی خدمات شهری، توسعه شایستگی ها و توانمندی های اجتماع محور بر راهبردهای سازمانی اجتماع محور  و توسعه ظرفیت ها و قابلیت های شهروند الکترونیک مثبت و معنادار است.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، شایستگی های کلیدی، شهر الکترونیک، کارکنان شهرداری
 • محمد رضا مردانی*، مهدی زنگانه، محمد عدل خانقاه صفحات 311-330

  این پژوهش به بررسی تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل کننده معنویت در 6 ماه اول سال 2017 می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1450 نفر، شامل کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در استان تهران می باشد. برای محاسبه حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده و با توجه به این که در هر پژوهش امکان دارد تعدادی از پرسشنامه ها برگشت داده نشود، 335 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ای با طیف لیکرت 5 گزینه ای بین آن ها توزیع و310 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل های آماری به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart PLS  انجام می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت و فرسودگی شغلی، و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک، اثر مثبت و معناداری دارد، اما معنویت تاثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر فرسودگی شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: تناسب ضعیف فرد با سازمان، تمایل به ترک خدمت، فرسودگی شغلی، معنویت
|
 • Monire Alipour Madarsara, Seyed Mehdi Alvani *, Gholamreza Memarzadeh Tehran, Mahmod Alborzi Pages 5-30

   The purpose of this research is to identify the components of total reward in the Police Force of IRI (NAJA). This research is qualitative in terms of the nature of data; and In terms of the purpose; it is practical, and in terms of data collection method, it is descriptive-exploratory. The statistical population includes all senior and middle managers of the police force in Qazvin province (60 persons), who used their views to identify the components of the total reward. The statistical sample consisted of 12 managers of police forces of Qazvin province who were selected by snowball method. In this research, the data collection was done by studing theoretical foundations and research background and profound semi-structured and in-depth interviewing with the managers of police forces. The data analysis method is theme analysis using MAXQDA software. The findings of this study have been developed in the form of total reward model in police force which has 64 contents, 5 subthemes (payments, financial benefits, job bonuses, external motivation and internal motivation), and 2 main themes (Total remuneration and non-financial compensation). The overall results of the research indicate the importance of both concepts of financial and non-financial rewards in the compensation system of employees in the police force, which are emphasized in human-economic models of compensation including total reward model. Therefore, given the economic conditions and the lack of funds and credits in the award of financial rewards, it is necessary for police enforcement to pay more attention to non-financial rewards in order to motivate staff in the organization.

  Keywords: Compensation, reward, Total Reward, Financial Reward, non-Financial Reward
 • Sadegh Khazaei Asl, Baqer Kord *, Abdolali Keshtegar, Seyed Aligholi Rowshan, Abdolmajid Imani Pages 31-58

   By rapid changing of today' societies, the necessity of modern and managerial approaches feels more than every time, this approaches will increase the competitive advantage of organization and help them to effectively adapt themselves to complex changes of business context. Meanwhile, implementation of coaching programs in order to actuate potential talents of human resources plays a vital role in the organization's success and elevation (Rosha, 2014:852). it should be noted that coaching is useful only for cultures in which development and learning is supported. Therefore, developing coaching culture is a valuable effort, especially in a world that permanent learning and changes are fundamental (Zachary, 2005:14).This research investigated the relationship between trust-based relationships components and coaching optimal culture components in sistan & balouchestan province electric power company. 

  Keywords: trust, Trust-Based Relationships, Coaching, coaching optimal culture
 • Mahbube Falah, Mojtaba Amiri *, Nastaran Hajheidari, Nader Seyedamiri, Rahim Esfidani Pages 59-84

  Entrepreneurship ecosystems are a combination of social, political, economic and cultural elements in a region that support the development and growth of startups, encouraging budding entrepreneurs and other actors to accept the risks of starting and financing a business. It is believed that the entrepreneurial economy, achieved through entrepreneurial ecosystem must replace the entrepreneurial policy, Therefore the regional policies for entrepreneurship are currently transitioning from an increase in the amount of entrepreneurship to an increase in the quality of entrepreneurship. The present study aims to identify the entrepreneurial ecosystem of IT startups in South Khorasan. the research has been done in qualitative method using the theme analysis technique. The data were collected through open and semi- structured interviews conducted with a group of IT workers. Primary and secondary themes were identified through examining data. The result of this study revealed the entrepreneurial ecosystem pattern of the IT startups in South Khorasan. Entrepreneurial culture and risk takin, government, market, new knowledge, the specialist human force, infrastructure, financial services, networking and industry are components of the entrepreneurial ecosystem model of south Khorasan. 

  Keywords: Entrepreneurship Ecosystem, startups, Information Technology, theme analysis, South Khorasan
 • Saeed Zarandi *, Reza Vaezi Pages 85-108

  Many countries and international organizations like the World Bank and the International Monetary Fund, while providing prescriptions, impose structural changes. But what is Iranian model for the fight against corruption? The answer to this question is not so clear. In this regard around 45 theses and Persian books and over 30 foreign articles were examined. In order to localize models, legislation related to the issue of corruption and Islamic views in the fight against corruption and bribery Along with the remarks of the Supreme Leader in this field were examined. Reviewing the native version of the Anti-Corruption, 365 index were detected, including 24 major content and content organizers was then 8 content, and finally summarized in three Comprehensive content.

  Keywords: Corruption, Native models, Strategies, Content analysis
 • Sajjad Balali Shahvari, Nour Mohammad Yaghoubi *, Milad Vafadar Pages 109-134

  The present survey aims to identify, rank and present managers’ core competencies model. This survey is applied in terms of its objective, and a combined one in terms of data collection method. In this survey, the intended model is developed through qualitative meta-synthesis method. Adopting meta-synthesis method, 92 papers on the competency of managers were reviewed. Then, content analysis contributed to determination of the relevant aspects and codes, and this step was followed by determination of significance levels and weight of each method by adopting Shannon's entropy approach. In order to validate the model, the questionnaire no. 1 was designed and distributed among the participants of the statistical population. The collected data were analyzed through confirmatory factor analysis and Smart PLS Software. The findings suggest that the competencies identified by the model could be categorized into individual (i.e. perceptive and behavioral), social (social awareness and social skills) and professional aspects (managerial, planning and knowledge). In the third step of this study, the second questionnaire was developed and distributed among the experts. The objective was to prioritize the aspects and items of competency through analytic network process. The resulting data of the recollected questionnaires was analyzed in Super Decisions Software, and the intended aspects and items were prioritized. The results suggested that effective communication, decision making and planning are ranked the first to the third among other measures of the research model, respectively.

  Keywords: Managerial Competency, Competency Model, Competency Dimensions, Analytic Network Process, Meta-Synthesis
 • Mahmood Khajehpour, Hassan Farsijani *, Masood Rabieh, Eldar Sedaghatparast Pages 135-158

   The purpose of this study was to identify the dimensions and components of organizational resilience in Iranian banks using interpretive approach and qualitative method. The study population included senior managers and experts in the banking industry and tools used for data collection, interviewing and questionnaires. For this purpose, after reviewing the literature and research background, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 12 banking industry experts and initial model was identified. The technique used for analyzing the interviews was theme analysis which involved three stages of coding including open, axial and selective. Confirmatory factor analysis technique and Smart PLS software were used to confirm the designed structure. Finally, the two main aspects of micro banking management include the components of liquidity management, capital management, risk management, sound management of arrears, rumor management, information and communication systems, crisis management, financial management, management features, observation and Problem prediction, corruption control, the need for change and dynamics, and macro-banking dimension including bank business structure, corporate governance and policy structure, and banking laws and 94 subscales were identified and confirmed. Considering these factors can lead to the improvement of resiliency in the banking industry. 

  Keywords: Organizational Resilience, banking industry, Resilience Management, Resilience Indicators
 • Fatemeh Hesabi, Shaban Elahi *, Ali Shayan, Roya Shakery Pages 159-186

  Extended Abstract Abstract Over the past decade, e-government domain has attracted a lot of attention throughout the world. to get Desirable level of satisfaction, Governments seek to provide high quality services to citizens. However, to provide high quality services, it is essential to study the evaluation method of e-government services quality. In this study, firstly, by systematic review of previous studies, models and frameworks for assessing the quality of traditional, electronic and e-government services have been identified and a list of dimensions has been developed to assess the quality of provided services. Therefore, in this research, 14 service quality evaluation framework/models (traditional, e-government, and e-government) have been systematically reviewed and extracted according to research questions analyzed and a framework for assessing the quality of e-government services has been provided. The goal is to cover the weaknesses of different models with the strengths of other framework/models and to improve the defects in the new framework. Then, considering the situation in Iran, the dimensions and components of the proposed framework were presented by a questionnaire consisting of a semi-structured questionnaire (a combination of open and closed questions) with a survey of e-government experts, an analysis and model for Iran.

  Keywords: service, Service quality, e- service, E-government
 • Hamid Julaei, Adel Salavati *, Kumars Ahmadi, Ataolah Mohammadi Pages 187-210

   Imposing Good Governance as a New Paradigm in Public Sector demonstrates the need for an evaluation and monitoring system in the form of performance management in government agencies to be a reflection of good governance. It proposes to identify and rank the components and indicators of performance management based on the concept of good governance. The approach used in this research is a hybrid and exploratory method. The structural equation method has been used Hey and the auditors are the country's accounting court. The findings of exploratory factor analysis resulted in the identification of six components and 41 indicators, namely leadership, and managerial stability, accountability and accountability, effectiveness,discipline the rules, rule of law and corruption. 

  Keywords: Rule of Law, Performance Management, Corruption, Discipline the rules, Good governance
 • Gholamhosein Khorshidi, Salman Eivazinezhad *, Mona Bayat Pages 211-235

   Iran's ceramic tile industry is one of the largest exporter industries in the country and has a high capacity for furthermore export development. Due to the approaching of emerging countries in the ceramic tile industry, the export competition has become more challenging for Iranian manufacturers. The purpose of this study is to identify and explain the pattern of factors that affect on sustainable export of ceramic tile companies. The aim of this research is to identify and introduce a model to effective factors on stable export for the Ceramic and tile producer. Qualitative-Quantitative research method is used to collect data. In the first Stage, three main dimensions include in depth interviews with dozens Ceramic and tile experts. Export capabilities, organizational capabilities, international factors, and 14 subsidiary factors were identified. In the second stage, 55 item questionnaires are used in the sample of 134 people with the simple random  non-probability sampling method. The population of the research included of sales force, R&D, exports and marketing personal of ten companies that are the member of security and exchange organization. To analyze the data the software’s SPSS22 and AMOS are utilized. The results show that three export capabilities, international factors and organizational capabilities have, respectively, the highest to lowest impact in the stable export. Among the size of export capabilities dimension and Organizational capabilities and international factors, diversity, quality and sanction have, respectively, the most effect on the stable exports. 

  Keywords: International factors, marketing capabilities, Organizational capabilities, Sustainable Export, Structural Equation Modeling, Stock Exchange
 • Mohsen Shamsi Goushki, Mohammad Sadegh Ziaiee *, Hadi Rezghi Shirsavar, Maryam Mosleh Pages 237-260

   Entrepreneurship plays an important role in a sustainable future. This concept can be seen in the various strands of the general policies of resistive economy both explicitly and implicitly. The purpose of this article was to Rating the Entrepreneurial Components of Resilient Economy by AHP to designing appropriate entrepreneurial model for resistive economy. For this mixed method; qualitative method (PEDAM and Delphi) quantitative method (AHP) was used in this study. The research tools are two researcher-made questionnaires that have been approved by the experts. The first questionnaire was compiled based on the components of the research literature and qualitative research methods in the Likert spectrum. The second questionnaire was based on the results of the first questionnaire in the fuzzy spectrum. The statistical population of the study was all experts in the science and technology parks of universities. Among them, 30 of the science and technology parks of Shahid Bahonar University of Kerman, University of Science and Technology and University of Tehran were selected through targeted sampling. AHP results showed that the main components such as entrepreneurship infrastructure with a score of 0.444 was the most important, the pathology of entrepreneurship processes with a score of 0.180 was second, and the discovery of entrepreneurial opportunities with a score of 0.140 was third with an Inconsistency of 0.07. Also, each of the main components has a number of sub-components that were ranked in order respectively. 

  Keywords: Entrepreneurship, rating, designing model, Resistive economy, AHP
 • Masoumeh Dastani, Mehraban Hadi Paykani *, Dariush Gholamzadeh, Azar Gholizadeh Pages 261-288

   The purpose of this research is to present the strategies and outcomes of using  coaching culture in the country's science and technology parks. This research is a kind of qualitative methodology that has been done using the "Grounded Theory Method" (GTM) and the systematic paradigmatic model of Strauss and Corbin. In this regard, deep interviews were conducted using theoretical sampling and snowball technique with the managers of some science and technology parks, experts and experts who dominated the coaching area. The number of samples continued until responses reached saturation (with 23 interviews). The data analysis was performed over stages of open coding and axial coding. Strategies for applying coaching culture were identified in seven dimensions including "Organizational development, competency-based placement, coaching and performance management, education-based learning, maintenance based on coaching, leadership and organizational communication development", The resulting outcomes include three axes: "organizational, individual, and trans-organization". Positive results from the institutionalization of coaching culture will result in intrinsic changes and increased efficiency at all levels of the organization.

  Keywords: Culture, Coaching, Coaching culture, Grounded Theory, science, technology park
 • Masoume Zaree Kaseb, Aminreza Kamalian * Pages 289-309

   The most important and most important asset of any organization is its human resources. Quality and capability of human resources is the most important factor in the survival of the organization. A powerful workforce creates a powerful organization. Empowering people means encouraging people to participate more in the decisions that affect their work, that is, to provide people with the space to create good ideas and turn them into action. Empowerment has generally existed since the beginning of human creation; human past life and its evolutionary process throughout history (Mishra, 2019). Accordingly, management scientists believe that employee knowledge and skills are the most important source of competitive advantage of any Organization (Garavan & McGuire, 2007). Therefore, motivated, competent and capable employees are a key factor in the success of the organization and enhancing the feeling of empowerment among the employees is an important task of managers who strive for today's highly competitive and dynamic environment. Together with mutual benefits (Loy et al, 2019). Competence enables one to perform the task skillfully in complex and uncertain situations (Ekrami & Rajabzade, 2012). Taking care of employees' competencies, empowering them, and transforming them into organizational competencies can create a lasting competitive competitive advantage (Kim et al, 2019). Given the policy of increasing the authority and strengthening municipalities in the administration of regional affairs and the goals of district and neighborhood management in urban management, the key role and role of municipalities in the regions can be identified as well as the need for comprehensive and strategic planning for deployment and development of services. Interact in electronic municipalities, realized. During the years of the Fifth and Fourth Development Plans in the provincial municipality, significant changes have been made to the mission, structure, management, policies and procedures, especially in the area of ​​core competence, and in recent years there has been considerable investment. Human resources training has been undertaken in the organization, but despite the measures taken, the issue of empowerment and competence in a systematic, comprehensive and coherent manner has received less attention. Given the importance of empowerment and competencies of employees and managers in improving the quality of products and services, organizations are looking to empower their employees to deliver better quality services and increase their level of competence. The main objective of this research is to identify the empowerment components, staff competencies and their mutual relationship with each other in order to design and explain the conceptual model of research among Zahedan municipal staff. Accordingly, the main question of the research is: what factors affect the core competencies of Zahedan municipal staff in view of the mission, goals and current and future plans of the organization? 

  Keywords: Empowerment, Key Competences, E-City, Municipal Staff
 • Mohammad Reza Mardani *, Mehdi Zanganeh, Mohammad Adl Khanghah Pages 311-330

  This study investigates the effect of Poor fit Person with organization on Intentions to quit with regard to the mediator role of job burnout and moderating role of spirituality in the first 6 months of 2017. In terms of purpose, this research is applied and it is descriptive-survey in terms of collecting data method and also it is a kind of Correlation researches. The statistical population of the present study is 1450 people, including headmaster staff of Ministry of Education in Tehran province. For calculating the sample size, Krejcie and Morgan table were used and since in each study some questionnaires may not be returned, 335 individuals were selected using simple random sampling and a Likert questionnaire with 5 options was distributed among them and finally, 310 usable questionnaires were collected. Statistical analysis is performed using SPSS and Smart PLS software. The results of this study show that positive and significant effect the poor fit person with organization on the Intentions to quit and job burnout, and job burnout on the Intentions to quit, but spirituality doesn't moderate the effect of poor fit person with organization on job burnout and job burnout on the Intentions to quit.

  Keywords: Poor fit Person with organization, Intentions to quit, job burnout, Spirituality