فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 555 (هفته سوم بهمن 1398)
 • پیاپی 555 (هفته سوم بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/21
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حیدر کریمی، پروین ساجدی* صفحات 1333-1337
  مقدمه

   این مطالعه با هدف تعیین تاثیر فشار مثبت انتهای بازدمی بر کاهش عوارض تنفسی بیماران تحت عمل جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک در حین و پس از عمل جراحی انجام گرفت.

  روش ها

  در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی که در سال 1397 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت، 54 بیمار مبتلا به چاقی مفرط انتخاب و در دو گروه جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک با و بدون استفاده از Positive end-expiratory pressure (PEEP) (10 سانتی متر آب) مورد مطالعه قرار گرفتند. بروز عوارض تنفسی و وضعیت همودینامیک بیماران قبل، حین و بعد از جراحی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

   استفاده از فشار مثبت انتهای بازدم در جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک، منجر به کاهش زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بخش عمومی، اشباع اکسیژناسیون خون بالاتر در زمان جراحی و ریکاوری و بهبود تعداد تنفس شد. استفاده از فشار مثبت انتهای بازدم، جهت جلوگیری از ایجاد دیسترس تنفسی سودمند بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، مشخص می گردد که PEEP به عنوان یک روش کمک درمانی می تواند در کاهش عوارض تنفسی پس از جراحی باریاتریک لاپاراسکوپیک بسیار مفید باشد.

  کلیدواژگان: جراحی باریاتریک، لاپاراسکوپی، فشار مثبت انتهای بازدمی
 • رحیم گل محمدی*، سید مهدی بهشتی نصر، فائزه اکبری صفحات 1338-1346
  مقدمه

   بر اساس جستجوهای انجام شده، در مورد تاثیر عصاره ی گیاه اسطوخودوس (Lavender) بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری مطالعه ای یافت نشد. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره ی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، 50 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به 5 گروه 10تایی تقسیم شدند (10 = n). چهار گروه تحت استرس شنای اجباری به ترتیب عبارت از گروه اول دریافت کننده ی نرمال سالین، گروه دوم، سوم و چهارم مورد عصاره ی اسطوخودوس با دزهای 200، 400 و 600 میلی گرم/کیلوگرم به صورت گاواژ به مدت 14 روز دریا فت کردند. گروه پنجم، گروه شاهد (Intact) بود. پس از دوره ی درمان با بیهوشی عمیق، مخچه خارج و در فرمالین ثابت شد. با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی، بررسی ریخت شناسی نورون ها انجام شد. داده ها با آزمون های Duncan و Scheff تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین تعداد نورون های سالم پورکنژ در حیواناتی که 400 میلی گرم/کیلوگرم عصاره ی اسطوخودوس می گرفتند، در مقایسه با سایر گروه های مورد که دزهای 200 و 600 میلی گرم/کیلوگرم از این عصاره و یا نرمال سالین دریافت می کردند، افزایش معنی داری نشان داد (001/0 > P). شکل غیر طبیعی نورون های پورکنژ، متراکم شدن هسته، مشخص نبودن محدوده ی هسته از سیتوپلاسم، افزایش اسیدوفیلی و مثبت شدن نورون های پورکنژ با Caspase-3 در گروه تحت استرس شنای اجباری دریافت کننده ی نرمال سالین در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر نشان داد که عصاره ی اسطوخودوس در دز 400 میلی گرم/کیلوگرم می تواند یک نقش محافظتی بر روی نورون های پورکنژ قشر مخچه ی موش های صحرایی تحت استرس شنای اجباری داشته باشد.

  کلیدواژگان: موش صحرایی، استرس فیزیولوژیک، عصاره اسطوخودوس، پورکنژ
 • ولی الله مهرزاد، غال رفیعایی* صفحات 1347-1353
  مقدمه

   نوروپاتی محیطی، یکی از شایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی با داروی بورتزوماب می باشد که این دارو، امروزه نقش بسیار مهمی در درمان بیماران مبتلا به Multiple myeloma ایفا می کند. تاکنون، عوامل مختلفی نظیر انواع گروه ویتامین B به منظور پیش گیری و درمان نوروپاتی محیطی مورد تحقیق قرار گرفته اند، اما هیچ کدام از موارد آزمایش به طور قطعی به مرحله ی اثبات و توصیه های بالینی نرسیده اند. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی نقش تیامین در کاهش علایم نوروپاتی محیطی حاصل از داروی بورتزوماب در بیماران مبتلا Multiple myeloma بود.

  روش ها

   این مطالعه، یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی مورد- شاهدی بود. بیماران مبتلا به Multiple myeloma که بر اساس برنامه ی شیمی درمانی کاندیدای دریافت درمان چهار ماهه ی بورتزوماب بودند، در این مطالعه وارد شدند. این بیماران، به 2 گروه تقسیم شدند. گروه مورد مطالعه که تیامین را از ابتدای شروع شیمی درمانی با دز300 میلی گرم در روز دریافت نمودند و گروه شاهد که تنها رژیم استاندارد شیمی درمانی بورتزوماب را دریافت کردند. جهت ارزیابی بیماران، از پرسش نامه ی تجربی مبتنی بر علایم استفاده گردید.

  یافته ها

   بیمار درگروه مورد (مصرف کننده ی تیامین) و 29 بیمار در گروه شاهد قرار گرفتند. شدت علایم نوروپاتی محیطی به طور مشخص بعد از مصرف تیامین در گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (001/0 > P).

  نتیجه گیری

  تیامین نقش موثری در کاهش علایم نوروپاتی محیطی در بیماران تحت درمان با بورتزوماب دارد.

  کلیدواژگان: بورتزوماب، ویتامین B1، نوروپاتی، Multiple myeloma
|
 • Heidar Karimi, Parvin Sajedi* Pages 1333-1337
  Background

  This study aimed to determine the effect of positive end expiratory pressure (PEEP) on reduction of respiratory complications during and after the surgery in patients undergoing laparoscopic bariatric surgery.

  Methods

  In a clinical trial study performed in Alzahra hospital, Isfahan, Iran, during 2018-19, 54 patients with severe obesity were selected and allocated in two groups of laparoscopic bariatric surgery with and without PEEP (10 cmH2</sub>O). The incidence of respiratory complications and hemodynamic status of patients before, during, and after surgery were evaluated and compared.

  Findings

  The use of PEEP in laparoscopic bariatric surgery decreased the time of hospitalization in intensive care unit (ICU) and general ward, increased oxygenation saturation during surgery and recovery, and improved the number of breathing. The use of PEEP was helpful in preventing respiratory distress, too.

  Conclusion

   According to the results of this study, it can be concluded that PEEP, as a medical aid, can be useful in reducing respiratory complications after laparoscopic bariatric surgery.

  Keywords: Expiratory pressure, Bariatric, Laparoscopy
 • Rahim Golmohammadi*, Seyed Mehedi Beheshti Naser, Faezeh Akbari Pages 1338-1346
  Background

  There was no report about the effect of Lavandula angustifolia (lavender) on Purkinje neurons in cerebellum. The purpose of this study was to determine the effects of lavender extract on structure of Purkinje neurons during forced swimming stress.

  Methods

  Fifty rats were randomly divided into five groups of ten. Four groups were enforced under swimming stress; the first group received gavage normal saline, the second, third, and fourth group received 200, 400, and 600 mg/kg of gavage lavender extract, respectively. The fifth group considered as intact control. The treatment period was 14 days. Rats were deeply anesthetized and sacrificed, and the cerebella dissected and fixed in formalin. Histological passage was performed for each section, and stained thereafter. The number of normal Purkinje neurons were then counted. The morphological changes in the Purkinje neurons were histologically and immunohistochemically determined. Data were statistically analyzed using Duncan and Scheffe tests.

  Findings

  There were significant increase in mean number of normal Purkinje neurons in rats received 400 mg/kg lavender extract compared to other groups (P < 0.001). Compared to other groups, the morphological changes such as density of the nucleus in Purkinje neurons, raised cytoplasm acidophilic, and caspase-3-positive neuronal Purkinje increased in the group with swimming stress and normal saline.

  Conclusion

  The results showed that lavender extract at 400 mg/kg dose may protect Purkinje neurons in male rats under forced swimming stress.

  Keywords: Rat, Lavender, Physiological stress, Purkinje neuron
 • Valiollah Mehrzad, Ghazal Rafiaei* Pages 1347-1353
  Background

  Peripheral neuropathy is one of the most frequent side effects of bortezomib-based chemotherapy, which has the most important role in treatment of multiple myeloma. Various supplements including vitamin B group complex have been examined to prevent and treat bortezomib-induced peripheral neuropathy (BIPN), but there is no definite recommendation yet. We aimed to evaluate the role of vitamin B1 (thiamine) in prevention of BIPN in patients with multiple myeloma.

  Methods

  This was a randomized controlled clinical trial study. Patients with multiple myeloma who were supposed to receive 4 months of bortezomib-based chemotherapy were enrolled the study and divided into two groups. The intervention group received thiamine at a dose of 300 mg per day from the beginning of treatment schedules, and the control group were observed during treatment. For assessment, we used symptoms experience questionnaire that was completed after 4 months.

  Findings

  29 patients were enrolled in vitamin B1 group and 29 others in control group. Peripheral neuropathy score significantly decreased after intervention with vitamin B1 in comparison with control group (P < 0.0001).

  Conclusion

   The findings demonstrate that vitamin B1 has a significant effect on preventing and reducing the severity of peripheral neuropathy in BIPN.

  Keywords: Bortezomib, Vitamin B1, Neuropathy, Multiple myeloma