فهرست مطالب

گردشگری و توسعه - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1398)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 21، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرتضی اکبری*، مریم مهرعلی، نادر سیدامیری، مژگان دانش، قاسم رمضانپور نرگسی صفحات 1-22
  مسئولیت اجتماعی شرکت، مفهومی که چندی است در دنیای امروز و به ویژه سازمان های بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از اهداف اقتصادی و مالی فراتر می رود. در نتیجه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند با درنظرگرفتن متغیر میانجی ارزش مشتری در شرکت های گردشگری مستقر در شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامه آماری، مراجعه کنندگان شرکت های گردشگری مستقر در شهر تهران در تابستان 1396 بود. حجم نمونه برابر با 200 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس و آسان، انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش روایی آن از روش های روایی همگرا و روایی واگرا و برای بررسی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند و همچنین اثر مثبت ارزش مشتری بر وفاداری مشتری و جایگاه برند در شرکت های گردشگی شهر تهران است. نتایج همچنین نشان می دهد که ارزش مشتری متغیری میانجی است که در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری و جایگاه برند نقش دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، وفاداری مشتری، جایگاه برند، ارزش مشتری
 • مهدی کروبی* صفحات 23-37

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برند گردشگری شهر یزد در ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران داخلی بود. پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری کلیه گردشگران داخلی زن و مرد بازدید کننده از شهر یزد بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش، از طریق فرمول کوکران، 384 نفر بعنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شامل 30 سوالی و چهار خرده مقیاس دانش برند (7 گویه)، هویت برند (8 گویه) و رضایت برند (10 گویه) و وفاداری برند (5 گویه) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات اساتید (11 نفر) مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. براساس یافته های مدل تحقیق هویت برند بر رضایت برند تاثیر معناداری دارد (93/0). همچنین دانش برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری دارد (54/0). با توجه به یافته های مدل تحقیق، هویت برند از طریق رضایت برند مکان های گردشگری شهر یزد می تواند وفاداری به برند را افزایش دهد. در نهایت با توجه به شرایط اقلیمی استان، از جمله پتانسیل های وجودی ظرفیت کویری و انرژی خورشیدی می باشد که می تواند به عنوان برندی منحصر به فرد نسبت به سایر پتانسیل های این خطه معرفی گردد.

  کلیدواژگان: برند گردشگری، وفاداری گردشگر، رضایت گردشگر
 • محمدرضا فرزین، نیلوفر عباس پور*، یکتا اشرفی، حمید ضرغام بروجنی صفحات 38-58

  توسعه گردشگری می تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی در مقصدها شود. با ورود گردشگران، تقاضای نهایی برای محصولات افزایش یافته و بخشهای گردشگری برای پاسخ به این تقاضا و بخشهای غیرگردشگری برای پاسخ به تقاضای واسطه ای تولید خود را افزایش میدهند. بدین ترتیب رشد اقتصادی حاصل شده و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. در این پژوهش، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اثر توسعه گردشگری ورودی بر تولید بخشهای اقتصادی و توان اشتغالزایی آن بررسی شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی به گونه ای اصلاح شده تا بخش گردشگری را به عنوان یک بخش واحد و منسجم در حساب تولید دربرگیرد. همچنین، با به کارگیری رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مسیرهایی را که این توسعه بر سطح تولید سایر بخشها اثر می گذارد شناسایی شده اند. یافته ها حاکی از این است که گردشگری ورودی در مقایسه با سایر بخشها بیشترین اثر را بر افزایش تولید دارد. بخشهای صنایع، حمل ونقل و خدمات نیز بیشترین افزایش تولید را در اثر توسعه گردشگری ورودی خواهند داشت. بیشترین اثر مستقیم در بخش حمل ونقل، بیشترین اثر غیرمستقیم از تقاضای واسطه ای بخش حمل ونقل از صنایع، و بیشترین اثر القایی از طریق درآمدی است که نیروی کار خانوار متوسط درآمد شهری از حمل ونقل گردشگری کسب کرده و در بخش خدمات خرج می شود. اشتغالزایی بخش گردشگری ورودی نیز، پس از بخشهای کشاورزی، ساختمان و حمل ونقل در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، توسعه گردشگری ورودی می تواند بر رونق تولید و اشتغال موثر باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری ورودی، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، رشد اقتصادی، اشتغال
 • نیما سلطانی نژاد*، حمیدرضا ایرانی، مرتضی سلطانی، حمیدرضا یزدانی صفحات 59-81
  بررسی روند تولیدات علمی و پژوهش های صورت گرفته در زمینه کانال های توزیع گردشگری در سال های گذشته، می تواند نقشه راهی برای آینده بهتر فراهم نماید. از این رو پژوش حاضر با هدف تحلیل کتاب سنجی پژوهش های منتشر شده در پایگاه Web of Science در موضوع کانال های توزیع گردشگری از ابتدا تا کنون و ترسیم نقشه علمی دنیا (طی 35 سال اخیر) انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کتابسنجی است و تعداد 142 منبع علمی موضوع کانال های توزیع گردشگری از پایگاه Web of Science به صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب سنجی قرار گرفت. تحلیل داده ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم افزار VOS viewer که یک نرم افزار مصورسازی است صورت گرفت. منابع بازیابی شده، تولیدات علمی سال های1983 تا 2018 را پوشش داد. نتایج این پژوهش نشان دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه کانال های توزیع گردشگری در 10 سال اخیر بود. بیشترین مقاله در سال 2018، 26 مقاله و بیشترین میزان استناد در سال 2018، 212 استناد بود. بیشترین انتشارات این حوزه بصورت مقاله پژوهشی اصیل (63/55%) و از کشورهای چین، سپس اسپانیا، آمریکا، نیوزلند و تایوان بود. ترسیم شبکه هم تالیفی مجلات در حوزه کانال های توزیع گردشگری در 3 خوشه و با تعداد 275 تالیف مشترک نمایش داده شد. واژه های کلیدی نیز از وضعیت رویکرد عرضه گردشگری به سمت رویکرد سیستمی گردشگری و در نهایت رویکرد تقاضای گردشگری متحول شدند.
  کلیدواژگان: گردشگری، کانال توزیع، کتاب سنجی، مصورسازی
 • محمد طاهری حسین آبادی، سید مصطفی طیبی ثانی*، علی فهیمی نژاد، هومن بهمن پور صفحات 82-98

  هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت برد تفرجی و ورزشی منطقه کوهستانی درکه است. ظرفیت برد بیانگر حداکثر تعداد کاربرانی است که از یک منطقه ورزشی و یا تفرجی در یک زمان معین بدون ایجاد تغییر در محیط، استفاده می کنند. بدین منظور، با تعیین سه نوع ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر تلاش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامه ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. در ابتدا؛ با استفاده از ثبت نقاط زمینی (GPS) و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ابزار GIS، 153هکتار از منطقه به عنوان عرصه های مفید و قابل استفاده انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق، اخذ آرای کاربران و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای مورد نیاز استخراج و محاسبه گردیدند. پنج عامل محدود کننده و یازده پارامتر زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت برد واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند. به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه محقق ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران با سابقه (384 نفر) قرار داده شد. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به فروشگاه های مواد غذایی (7/4) و کمترین امتیاز متعلق به سیستم امدادرسانی منطقه (1/1) بوده است. در نهایت، ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب (1224000، 137700 و 72981) نفر در روز برآورد گردید. بنابراین؛ با توجه به بالا بودن ظرفیت برد موثر سایت مطالعاتی، مدیریت منطقه باید برنامه ریزی را به نحوی انجام دهد تا علاوه بر استفاده از کاربری های موجود، تضمین بهره برداری پایدار نیز ایجاد شود.

  کلیدواژگان: ظرفیت برد موثر، گردشگرپذیری، کوهستان، بوم سازگان
 • کامبیز نیکنام، عبدالحمید احمدی*، حبیب هنری، مهرداد محرم زاده صفحات 99-125
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی، از نوع آمیخته می باشد که در فاز کیفی تحقیق از تحلیل تماتیک و رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در فاز کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با در نظر گرفتن اصول علمی طراحی شده و روایی و پایایی آن با دقت تایید گردید . روش نمونه گیری در بخش کمی به صورت در دسترس بود که تعداد 235 پرسشنامه در بین متخصصین مدیریت ورزشی توزیع و به روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادله ساختاری جهت ساخت مدل و آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه صاحب نظران سه گروه، عوامل بازدارنده با میانگین 15/2 بالاترین رتبه و عوامل جلب کننده با میانگین 78/1 کمترین رتبه را در بین عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی به خود اختصاص داده اند. از نگاه صاحب نظران سه گروه، 6 عامل به عنوان عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شد که مقدار عامل اول یعنی عامل اطلاع رسانی و تبلیغاتی با مقدار 150/60% درصد واریانس می باشد که این عامل اصلی ترین و مهم ترین عامل در بین عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی می باشد. شاخص های اصلی برازش مربوط به مدل های مختلف، همگی نشان داد که مدل ها از برازش مناسبی برخوردار هستند و براساس روابط شناسایی شده میان متغیرها، در نهایت الگوی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی طراحی گردید.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری ورزشی، توسعه گردشگری ورزشی، آذربایجان شرقی
 • محمدحسین ایمانی خوشخو، مجید فرهادی یونکی، مهناز دوستی ایرانی* صفحات 126-147

  هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با توجه به متغیرهای واسطه ای «بازاریابی گردشگری، رضایت گردشگر، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادراک شده از مقصد») است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی شهر اصفهان تشکیل دادند که در بازه زمانی شهریور تا آبان ماه 1397 از شهر اصفهان بازدید کرده بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات، نمونه 384 نفری از جامعه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در اختیار ایشان قرار گرفت و درنهایت 352 پرسشنامه معتبر به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مسیر و نرم افزار AMOUS و SPSS استفاده شد. در تجزیه وتحلیل اطلاعات، میزان تاثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد محاسبه و برابر با 662/0 به دست آمد. همچنین در ارتباط با متغیرهای واسطه ای نتایج نشان داد به ترتیب، رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، بیشترین تاثیر را در انتخاب مقصد گردشگری دارند، لذا با توجه به نحوه و میزان تاثیر زیرساخت گردشگری و متعاقبا متغیرهای واسطه ای بر انتخاب مقصد، در جهت افزایش بازدید از شهر اصفهان توسط گردشگران داخلی، به ترتیب لزوم توجه به بهبود رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، با بهره گیری از بهبود زیرساخت گردشگری مورد تاکید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: انتخاب مقصد، بازاریابی مقصد، زیرساخت های گردشگری، تصویر مقصد قبل از بازدید، تصویر ادراک شده از مقصد
 • علی رضا رازقی* صفحات 148-180
  ظرفیتهای میراث فرهنگی و طبیعی، به عنوان جاذبه های گردشگری نقش مهمی در ارتقاء نظام گردشگری ایفا میکنند. نوار ساحلی مکران در جنوب شرق ایران بعلت برخورداری از ظرفیتهای میراث فرهنگی و طبیعی بعنوان ظرفیتهای گردشگری، نیازمند انجام مطالعات لازم جهت ارائه برنامه های مدون مداخلاتی میباشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه و توصیف ظرفیتهای گردشگری میراثی سواحل مکران هرمزگان بمنظور تلاش در راستای ارتقاء کیفیت گردشگری میباشد که بر مبنای بررسی ظرفیتهای میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) و طبیعی مرتبط با نظام گردشگری در نوار ساحلی مکران هرمزگان میسر شده است. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی و با اتکاء به استقراء در مطالعه و شناسایی ظرفیتهای مواریث فرهنگی و طبیعی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد که نقش ظرفیتهای میراث طبیعی، در نظام گردشگری مکران شایان توجه بوده و پس از آن ظرفیتهای میراث فرهنگی ملموس و سپس میراث فرهنگی ناملموس در برنامه های مداخلاتی مطرح میشوند. بهبود اقتصاد منطقه و تقویت ارتباط گردشگران با طبیعت بکر از مهمترین ویژگیهایی است که از سوی مواریث فرهنگی و طبیعی تامین گردیده است. از مهمترین مصادیق واجد ارزشهای میراث طبیعی جنگلهای مانگرو و تالاب تیاب هستند و مصادیقی چون محوطه کوه مبارک و روستای گیگن در گروه مواریث فرهنگی ملموس و رسوم، بازیها، غذاها و روش های صید در گروه مواریث فرهنگی ناملموس، جزو مصادیق دارای انطابق غالب با ویژگیهای گردشگری در منطقه میباشند. با توجه به نقش حائز اهمیت ظرفیتهای گردشگری میراث طبیعی در منطقه، در راهبردهای تحرکبخشی به ظرفیتهای گردشگری، استفاده از این ظرفیتها واجد اولویت میباشد.
  کلیدواژگان: ظرفیتهای گردشگری، میراث فرهنگی، میراث طبیعی، نوار ساحلی مکران هرمزگان
 • صدرالدین طاهری*، زهره سلطان مرادی صفحات 181-201
  در دوران شاه عباس اول، شمار بسیاری از جهانگردان، بازرگانان، کاوشگران و ماجراجویان جهان به اصفهان سفر نمودند. از این رو پایتخت وی را به عنوان یک فضای شهری جمعی باز، می شود پیش الگوی موفقی برای مقاصد گردشگری جذاب امروزی دانست. این پژوهش تلاش دارد با بررسی سیاست های مدیریتی و اقتصادی این دوره، نتایج این رویکردها بر تبدیل اصفهان به یک مقصد شناخته شده سفر در جهان سده هفدهم میلادی را آشکار سازد. پژوهش حاضر یک موردکاوی تاریخی با رویکرد تحلیلی تفسیری و با هدف توسعه ای است که داده های کیفی آن با بررسی اسنادی داده اندوزی شده اند. بر پایه بررسی سفرنامه های جهانگردان آن دوره، در کنار ارزیابی میزان رضایت و تصویر ذهنی آنان از اصفهان، دلایل محبوبیت این مقصد را می توان بر چهار بنیاد مدیریتی استوار دانست: گسترش و زیباسازی شهر (توسعه برنامه محور، تعامل با طبیعت، طراحی حساس به آب، ساخت کاخ ها، میدان ها، خیابان ها و بازارهای باشکوه و...)؛ دست یابی به مرکزیت اقتصادی (تثبیت فضای سیاسی، نوسازی راه ها، فعال سازی بنادر، مهار دوجانبه تجارت منطقه ای و...)؛ تامین زیرساخت های موردنیاز در مسیر و مقصد (بازسازی و ایمن سازی جاده ها، کاستن از دشواری ها و مخارج سفر، برگزاری جشن ها در ساختار شهری زنده اصفهان و...)؛ و پذیرش غیرایرانیان/غیرمسلمانان (تبدیل پایتخت به یک مادرشهر فرامذهبی و چندملیتی، برقراری درست تعاملات میزبان مهمان و...).
  کلیدواژگان: مقصد سفر، گردشگری فرهنگی، شکل گیری تصویر مقصد، اصفهان صفوی، شاه عباس اول
 • سهیل رضایی، ابوالقاسم صادقی نیارکی*، مریم شاکری صفحات 202-218
  امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع اقتصادی و همچنین بررسی داده های گردشگری با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری و تجارتی و رقابتی شدن این صنعت اهمیت ویژه ای یافته است. در صنعت گردشگری شناخت خصوصیات و اطلاعات زمینه ای کاربر سبب اتخاذ تصمیمات هدفمندتر و ارائه خدمات رضایت بخش تری به کاربر می شود که این امر بدون استفاده از ابزارها و تکنیک های داده کاوی میسر نمی شود. روش های مختلفی برای طبقه بندی و بررسی داده ها وجود دارد. با توجه به اهمیت بالای شناخت رفتار و ویژگی های گردشگران در انتخاب مکان جاذب گردشگری و در نتیجه جلب رضایت گردشگران هدف این مطالعه مقایسه دو الگوریتم درخت تصمیم گیری و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی مکان های جاذب گردشگری بر اساس اطلاعات زمینه ای کاربر در نرم افزار Weka است. در این راستا از اطلاعات زمینه ای کاربر ازجمله سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع مکان گردشگری و امتیازی که کاربران به مکان گردشگری داده اند برای طبقه بندی مکان های جاذب گردشگری استفاده شده است. برای این منظور اطلاعات زمینه ای و اطلاعات مکان های گردشگری از 220 کاربر در مورد جاذبه های گردشگری تهران جمع آوری گردید و برای آموزش و تست دو الگوریتم مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسی نتایج این تحقیق با معیارهای مختلف مشخص گردید که درخت تصمیم گیری عملکرد بهتری در مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان بر روی داده-های استفاده شده دارد.
  کلیدواژگان: طبقه بندی، زمینه، درخت تصمیم گیری، ماشین بردار پشتیبان، گردشگری
|
 • Morteza Akbari *, Maryam Mehrali, Nader Seyyedamiri, Mozhgan Danesh, Ghasem Ramezanpour Nargesi Pages 1-22
  The corporate social responsibility is a concept that has found a place for itself in the world today, and especially large organizations. The corporate social responsibility is linked to the responsibility of participating in society, the people and the environment in which it operates, and this responsibility extends beyond the economic and financial objectives. As a result of this study, the effect of corporate social responsibility on customer loyalty and Brand position considering the mediating variable is the customer value in the tourism companies based in Tehran. This research is descriptive-correlational in terms of purpose, applied and research method. The statistical sample was the visitors of tourism companies based in Tehran in the summer of 1396. The sample size of 200 people is selected through easy and convenient sampling. Data gathering tool was a standard questionnaire. The validity of the convergent and divergent narrative methods was used to assess its validity. From the two criteria, Cronbach's alpha and combined reliability were used. Data were analyzed by structural equation modeling using SPSS and PLS software.The results of the research show the positive effect of corporate social responsibility on customer loyalty and brand standing, as well as the positive effect of customer value on customer loyalty and brand standing in tourism companies in Tehran. The results also show that customer value is a mediator variable that plays a role in the relationship between corporate social responsibility and customer loyalty and brand position.
  Keywords: corporate social responsibility, customer loyalty, Brand Position, Customer Value
 • Mehdi Karoubi* Pages 23-37

  The purpose of this study was to investigate the effect of tourism brand of Yazd city on the satisfaction and loyalty of domestic tourists. The research is considered as a descriptive-survey method in terms of the purpose of the research. The statistical population of all domestic tourists was male and female visitors from Yazd city, given the unlimited research community, Using Cochran's formula, and 384 tourists were considered as the statistical sample of the study. Data collection tool consisted of 30 questions and four subscales of Brand Knowledge (7 items), Brand Identity (8 items), Brand Satisfaction (10 items), and Brand Loyalty (5 items). Face and content validity based on expert opinion and research tools (11) was approved. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability. Based on the findings of the research model, brand identity has a significant effect on brand satisfaction (0.93). It also has a significant impact on brand loyalty brand knowledge (54/0). According to the findings of the research model, brand identity can increase brand loyalty through brand satisfaction in Yazd's tourist places. Finally, due to the climatic conditions of the province, including the potential of solar energy capacity and desert which can be used as a unique brand in this region compared to other potential be introduced.

  Keywords: Tourism brand, Tourism Loyalty, Tourism Satisfaction
 • _ Niloofar Abbaspoor *, Yekta Ashrafi, Hamid Zargham Boroujeni Pages 38-58

  Tourism development can bring about economic growth and job creation at destinations. Tourist arrival at a destination increases the final demand for product, therefore tourism and non-tourism economic sectors increase their production in order to meet the final and intermediate demands, respectively. Thus economic growth is brought about and demand for labor increases. Using the social accounting matrix of 2011, this paper studied the impact of inbound tourism development on the output of economic sectors and its job creation potential. The social accounting matrix is modified so as to incorporate tourism as a single comprehensive sector. Moreover, using structural path analysis approach, the paths through which tourism development affects the output level of other sectors are identified. Findings indicate that compared to other sectors, inbound tourism has the greatest effect on the production level. The results show the manufacturing, transportation and services sectors have the most output increase as a result of inbound tourism development. The highest direct impact is experienced in the transportation sector, while the highest indirect impact is imposed via intermediate demand of transportation from manufacturing sector. The highest induced effect is witnessed when the labor income of the middle-income urban households which is earned from tourism transportation is spent on services. Finally, job creation potential of inbound tourism is revealed to be at the fourth place, after agriculture, construction and transportation sectors, respectively. Therefore, developing inbound tourism can enhance production and employment.

  Keywords: inbound tourism, Social Accounting Matrix, Structural Path Analysis, Economic Growth, employment
 • Nima Soltaninezhad *, Hamidreza Irani, Morteza Soltani, Hamidreza Yazdani Pages 59-81
  The study of scientific production and research on the distribution channels of tourism in recent years can provide a road map for a better future. Therefore Peugeh has been working with the purpose of analyzing bilibiometric researches published on the Web of Science Web site on the topic of distribution of tourism from the beginning to the present and drawing the world's scientific map (over the past 35 years). This research is a bibliometric study and 142 scientific sources on the topic of the distribution of tourism channels from the Web of Science Web site were subject to bimetric analysis. Data analysis was performed by the facilities of this site as well as the VOS viewer software, a visualization software. The retrieved sources covered scientific outputs from 1983 to 2018. The results of this study indicate the upward trend in the publication of articles in the field of distribution channels in the last 10 years. Most articles in 2018, 26 articles, and the highest citations in 2018 were 212 citations. Most of the publications in this field were original articles (55.63%) and from the countries of China, then Spain, the United States, New Zealand and Taiwan. The compilation of a network of journals in the field of tourism distribution channels was displayed in 3 clusters with a total of 275 joint authorizations. Key words also evolved from the status of the tourism supply approach to the tourism system approach and, ultimately, the tourism demand approach.
  Keywords: Tourism, Distribution Channels, bibliometric, visualization
 • Mohammad Taheri Hossein Abadi, Seyed Mostafa Tayebi Sani *, Ali Fahiminejad, Hooman Bahmanpour Pages 82-98

  The purpose of this study is to determine the recreational and sporting carrying capacity of the mountainous region in the province. To this end, three types of physical, real, and effective carrying capacity have been attempted to provide planners and designers with a sufficiently reliable basis for decision making and planning for sustainable development. Initially, 153 hectares of the area were selected as useful and usable areas by using the registration of grounded points (GPS) and land use mapping using the GIS tool. In the next step, the required parameters were extracted and calculated by examining the records, obtaining the users' votes and the theoretical foundations of the research. Five limiting factors and eleven subsample parameters were used as the coefficient for calculating the actual field strength of the study site. A researcher-made questionnaire (Likert Spectrum) was provided to users with a record (n=384) in order to score the site management capability parameters. Meanwhile, the largest share belonged to grocery stores (4.7) and the lowest points belonged to the regional relief system (1.1). Finally, the physical, actual and effective carrying capacity of the study site was estimated at 1224000, 137700, and 72981 individuals per day, respectively.

  Keywords: Carrying Capacity, Recreation, Mountain, Ecosystem
 • Kambiz Niknam, Abdolhamid Ahmadi *, Habib Honari, Mehrdad Moharramzadeh Pages 99-125
  The purpose of this research is to design and explain the management model of sport tourism development in East Azarbaijan. A mixed method have been used in this research, a thematic analysis and a systematic approach to data base theory were used and in the quantitative phase, structural equation model was used. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire that was designed based on scientific principles and its validity and reliability were confirmed with accuracy. The sampling method was available in the quantitative part of the study. A total of 235 questionnaires were distributed among sport management specialists and analyzed using factor analysis and structural equation modeling for modeling and hypothesis testing. The results showed that according to the opinion of the three groups, the deterrent factors with the mean of 2.15 have the highest rank and the attracting factors with the average of 1.78 have the lowest rank among the factors influencing the development of sport tourism marketing. From the viewpoint of the experts from the three groups, six factors were identified as factors contributing to the development of sport tourism marketing. The first factor was the informational and promotional activities with the value of 60.150% of variance, which is the main and most important factor in attracting factors Sports Tourism Marketing. The main indexes showed that models have suitable fit and based on the relationships identified between the variables, and at last, the ultimate model of sport tourism development was designed.
  Keywords: Tourism, Sport tourism, Sport Tourism Development, East Azarbaijan
 • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo, Majid Farhadi Uonaki, Mahnaz Doosti Irani * Pages 126-147

  The purpose of current study is to measure the impact of tourism infrastructure on destination selection (due to the intermediate variables "tourism marketing, tourists' satisfaction, pre-visit image and perceived image of the destination"). This is an applied descriptive-correlation research. The statistical population of the study consisted of domestic tourists in Isfahan who visited Isfahan during from September to November 2018. 384 people from the statistical population were selected by simple random sampling method and a questionnaire was provided to them. Finally, 352 valid questionnaires were obtained. Data analysis was done through Path analysis using AMOUS and SPSS software. The conceptual model of the research was confirmed. In addition, the results of the model analysis showed that tourism infrastructure, tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination have the most impact on the choice of tourism destination, respectively. In analyzing information, the impact of tourism infrastructure on the destination choice was calculated and equal to 0.662. in relation to the mediating variables, the results showed respectively tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination have the greatest impact in choosing the destination. Therefore, considering the method and the effect of tourism infrastructure and consequently the intermediate variables on the choice of destination, in order to increase the visit of city of Isfahan by domestic tourists, accordingly, the need to pay attention to improve the tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination has been emphasized by utilizing infrastructure improvements.

  Keywords: Destination selection, destination marketing, tourism infrastructure, pre-visit destination image, perceived image of destination
 • Alireza Razeghi * Pages 148-180
  Capacities of the cultural and natural heritage as tourism attractions have an important role in promoting the tourism related organization of each country. The coastal strip of Makran in the southe of Iran, due to its potential cultural and natural heritage as tourism potential and attractions, requires conducting studies to present Strategic Plans. The aim of this research is to study and describe the Heritage Tourism Capacities of Coastal zone of Makran in Hormozgan in order to improve the quality of tourism by surveying the Capacities of natural and cultural heritage (tangible and intangible) in the coastal zone of Makran. Current study by Descriptive method was done Based on recognition of cultural and natural resources. The results of this study show that the role of natural heritage capacities in the Makran is significant in the tourism system of the region and then the capacities of the tangible cultural heritage and after that intangible cultural heritage are raised In the interventions. Improving the region's economy and strengthening the relationship of tourists with cultural and natural heritages are some of the most important features provided by the values of heritages such as Mangrove forests, Tiab Wetland, Mobarak castle and Geigen Village for tangible heritages. The customs, Games, foods and Traditional methods of fishing are the cases related to intangible heritages that have a dominant adaptation with the tourist attractions in this region.
  Keywords: tourism capacities, Cultural heritage, Natural Heritage, Coastal strip of Makran in Hormozgan province
 • Sadreddin Taheri *, Zohreh Soltanmoradi Pages 181-201
  A large number of merchants, political representatives, catholic friars, explorers and adventurers traveled to Isfahan, during the reign of Shah Abbas I. But how did he make his capital such an attractive destination for travelers? The main purpose of this article is to examine the impact of his management policies, on the formation of a flourishing travel market. This study is a historical research, with analytic approach, based on library and documentary data sourcing. The period of the Safavids dynasty is often considered the beginning of modern Persian history. During the reign of Shah Abbas I, as he tried to upgrade the Silk Road to improve the commercial prosperity of the empire, an abundance of caravanserais, bridges, bazaars and roads were built. Shah Abbas I transferred his capital to Isfahan, which he transformed into one of the most attractive cities in the world. Our main discussion will be divided into two major sections. First, by referring to historical sources, especially travelogues, we will evaluate the Safavid Isfahan as a travel destination. Afterward, we will attempt to find the political, economic and social foundations of this developement. Due to the analyzed data, the reasons for acceptability of Safavid Isfahan as a travel destination, are based on four management foundations: expanding and beautifying the city, achieving economic centerality, providing the required infrastructures on the route and destination, and acceptance of non-Iranians / non-Muslims.
  Keywords: Travel destination, Cultural Tourism, Destination image formation, Safavid Isfahan, Shah Abbas I
 • Soheil Rezaee, Abolghasem Sadeghi Niaraki *, Maryam Shakeri Pages 202-218
  Today, tourism and tourist attraction as one of the economic resources, as well as the study of tourism data, have become especially important given the growing importance of the tourism industry and the competitiveness of this industry. In the tourism industry, recognizing the characteristics and information of the user's context leads to more targeted decisions and more satisfactory service to the user, which is not possible without the use of datamining tools and techniques. There are several methods for categorizing and verifying data. Considering the importance of recognizing the behavior and characteristics of tourists in choosing a tourist attraction place and thus attracting tourists' satisfaction, the aim of this study is to compare two decision tree and Support Vector Machine algorithms for categorizing tourist attraction sites based on user context information in Weka software. In this regard, user context information such as age, gender, educational level, type of tourist site and the point that users have given to the tourist destination has been used to classify tourist attraction sites. For this purpose, the user context and information of tourist place from 220 users were collected in Tehran tourist attractions and used for training and testing of two algorithms. By examining the results of this research, it was determined by different criteria that the decision tree has a better performance than the Support Vector Machine on the data used.
  Keywords: Classification, context, decision tree, Support Vector Machine, Tourism