فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید کاظم موسوی، رسول یاعلی*، عباس بهرام، علی عباسی صفحات 1-16

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثرگذاری روش آموزش غیرخطی در اثربخشی حرکت و اکتساب مهارت سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون بود. 14 شرکت کننده (میانگین 64/19 و انحراف استاندارد 74/0 سال) سرویس کوتاه بدمینتون را با استفاده از دو روش آموزش خطی و غیرخطی آموزش دیدند. روش خطی بر پایه روش های سنتی و مرسوم و در مقابل روش غیر خطی بر گرفته از پویایی های بوم شناختی با استفاده از قیود تکلیف (قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات) طرح‌ ریزی و اجرا شد. دقت اجرای سرویس کوتاه بک‌هند و متغیرهای کینماتیکی برای تحلیل های بعدی انتخاب شدند. از آزمون کواریانس برای سنجش اثر متغیر مستقل بر دقت اجرا و از تحلیل کلاستر برای سنجش دیجنریسی، استفاده شد. علی رغم پیشرفت هر دو گروه نسبت به پیش آزمون، تفاوتی در نمرات دقت اجرای سرویس بین گروه ها وجود نداشت (767/0=p). همچنین افراد گروه غیرخطی، تعداد خوشه های بیشتری نسبت به گروه خطی ایجاد کردند. براساس نتایج به دست آمده، رویکرد غیرخطی در دستیابی به اهداف تکلیف همپای گروه خطی بود، اما به دلیل محور قرار دادن، پردازش ناهوشیار، تفاوت های فردی و نیازهای ویژه تکلیف اثربخشی آن بیشتر است. همچنین ظهور دیجنریسی از سوی گروه غیرخطی مشخص شد. توجه به مقوله هایی چون ماهیت تکلبف و نیازهای آن، تفاوت های فردی و همچنین طراحی دقیق‌تر فراهم سازها می تواند رویکرد غیرخطی را غنی تر سازد.

  کلیدواژگان: آموزش غیرخطی، یادگیری حرکتی، پویایی های بوم شناختی
 • میثم الله مرادی، سید محمد حسین رضوی*، مرتضی دوستی صفحات 17-35

  امروزه با توجه به زندگی ماشینی و در نتیجه آن کم تحرکی شهروندان، اهمیت ورزش متنوع و در دسترس شهروندان دو چندان شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی ورزش شهروندی در کلانشهر تهران است که با روش کیفی و ماهیت بنیادی-اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع هدفمند-گلوله برفی بود. بر این اساس برای جمع آوری داده ها، با 25 نفر از خبرگان مرتبط با ورزش شهروندی مصاحبه صورت گرفت و برای تدوین مدل نهایی از رویکرد تحلیل پارادایمی اشتروس و کوربین استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده به عنوان شرایط علی، بستر سخت افزاری و نرم افزاری به عنوان زمینه حاکم، عوامل سطح رفتاری، ساختاری و محیطی به عنوان شرایط مداخله گر، همچنین اقدامات تبلیغاتی، قانونی، مالی، آموزشی، تعاملی و عمرانی به عنوان راهبردها و تامین منافع ملی، پیامدهای اقتصادی، توسعه ورزشی، پیامدهای بهداشتی-سلامتی و  فرهنگی-اجتماعی به عنوان نتایج حاصل از کاربست راهبردها شناسایی شد. بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت که با شناسایی شرایط ورزش شهروندی و تمرکز بر اقدامات راهبردی، پایه های کاربردی و اجرایی برای رشد و توسعه آن در کلانشهر تهران فراهم گردد.

  کلیدواژگان: تئوری داده بنیاد، توسعه ورزشی، مدیریت شهری، منافع ملی، ورزش شهروندی
 • نرگس رشیدی، حمید صالحی*، شیلا صفوی همامی صفحات 36-51

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان خوانایی دستخط و سرعت نوشتن با مهارت های ادارکی-حرکتی دانش آموزان فارسی زبان بود. هفتاد دانش آموز (26 پسر و 44 دختر، 02/1±21/10 ساله؛ 30 بد خط و 40 خوش خط به عنوان کنترل) در انجام یک تکلیف کپی کردن ارزیابی شدند. این عده زیرمقیاس کنترل بینایی، سرعت بالاتنه و کار با دست ها و هماهنگی بالاتنه از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- ازرتسکی را نیز اجرا کردند. در تکلیف کپی کردن گروه بدخط در سرعت و خوانایی نوشتن در مقایسه با همکلاس های کنترل خود نمرات پایین تری کسب کردند. ضریب همبستگی بین نمرات مهارت های ادارکی-حرکتی با خوانایی و سرعت نوشتن به ترتیب از 11/0- تا 40/0 و 17/0 تا 39/0 متغیر بود. نتایج نشان داد خوانایی و سرعت هر دو می توانند تفاوت های میان دانش آموزانی که به عنوان بد خط و خوش خط طبقه بندی شده اند را پیش بینی کند. نتایج همچنین نشان داد در گروه بدخط ها، سن، جنسیت، سرعت بالاتنه و کنترل بینایی پیش بینی کننده های خوانایی دستخط است، درحالی که جنسیت و سرعت بالاتنه و کار با دست ها پیش بینی کننده های سرعت نوشتن بودند. یافته ها موید این است که در کپی کردن نوشته اجزای ادارکی-حرکتی متمایزی دخیل است و اینکه به نظر می رسد کیفیت ضعیف نوشتن دانش آموزان با ناکارآمدی و بدکارکردی در برخی از مهارت های ادارکی-حرکتی مرتبط است. در تحقیقات بعدی می توان مزیت های استفاده از برنامه های مداخله ای شامل تشویق به انجام مهارت های ادراکی-حرکتی و نوشتن، به منظور ارتقای عملکرد در این دو حیطه را بررسی نمود.

  کلیدواژگان: بدکارکردی، خوانایی دستخط، سرعت نوشتن، مهارت های ادراکی-حرکتی
 • حسام رمضان زاده*، بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، محمدعلی سنجری صفحات 52-70

  تحقیق حاضر به بررسی اثر یکپارچگی بینایی-شنوایی بر انتقال عمل- ادراک می پردازد.40 آزمودنی در چهار گروه بینایی، بینایی-شنوایی، کنترل بینایی و کنترل بینایی- شنوایی قرار گرفتند. گروه های بینایی الگوی فرد ماهری را تماشا کردند و گروه های بینایی-شنوایی، همزمان با الگوی بینایی، سرعت زاویه ای مفصل آرنج را به صورت سونیفیکیشن دریافت کردند. الگو 5 مرتبه ارائه و افراد به 10 سوال مربوط به الگو پاسخ دادند و در آزمون های بازشناسی پارامتر و الگو شرکت کردند. گروه های تجربی 5 بار دیگر الگو را تماشا کردند و پس از هربار، مشابه با الگو اجرا کردند. گروه های کنترل الگو را به همان تعداد تماشا کردند اما مجاز به اجرای آن نبودند. در نهایت همه گروه ها پرسشنامه 10 سوالی را تکمیل کردند و در آزمون های بازشناسی شرکت نمودند. نتایج نشان داد قبل از اجرای عمل در متغیر “درصد اطمینان پاسخگویی" و نه “پاسخ به سوالات” بین گروه های آزمایشی و بعد از اجرای عمل در هر دو متغیر “پاسخ به سوالات” و “درصد اطمینان پاسخگویی” بین گروه های آزمایش و نیز گروه های کنترل، تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05). در این تحقیق اثر یکپارچگی بینایی- شنوایی بر انتقال عمل- ادراک تایید شد. این نتایج بر اساس نظریه های کدگذاری مشترک، جفت شدن مستقیم ادراک-عمل و مدل های پیش گویانه قابل توجیه است.

  کلیدواژگان: انتقال ادراک - عمل، انتقال عمل- ادراک، سونیفیکیشن، یکپارچگی بینایی-شنوایی
 • مهدی لطیفی فرد*، حسین اکبری یزدی، مرجان صفاری صفحات 71-91

  اگرچه خوش نامی اخیرا وارد ورزش شده است اما رفتارهای حمایتی مسئله ی جدیدی نیست و همیشه موردتوجه تیم های ورزشی قرار داشته است. هدف پژوهش حاضر این است که مشخص کند آیا، خوش نامی تیم می تواند موجب بروز رفتارهای حمایتی تماشاگران شود؟ در این پژوهش تعداد 580 نفر به عنوان نمونه از جامعه تماشاگران تیم های پرسپولیس و استقلال تهران انتخاب شد. پرسشنامه ها به دلیل مولفه ی هیجانی خوش نامی به صورت آنلاین توزیع شد تا عواطف روز بازی بر پاسخ تماشاگران اثرگذار نباشد. پرسشنامه خوش نامی تیم چانگ و همکاران (2015) شامل 6 مولفه و 19 گویه، رفتارهای حمایتی و ادراک خوش نامی پونزی و همکاران (2011) هرکدام 4 گویه بودند که در طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه ها از نظرات 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و از تحلیل عاملی تاییدی برای روایی سازه استفاده شد. خوش نامی تیم، بدون حضور ادراک خوش نامی 0.42 اما با حضور ادراک خوش نامی 0.24 از رفتارهای حمایتی را پیش بینی پذیر کرد. همچنین ادراک خوش نامی، به عنوان یک سازه هیجانی اثر بیشتری نسبت به مولفه ی شناختی بر رفتارهای حمایتی دارد.

  کلیدواژگان: ارتباطات، خوش نامی، کیفیت مدیریت، مدیریت کیفیت، نبض ریپترک
 • فریده اشرف گنجویی*، سمانه یارمحمدی، علی زارعی صفحات 92-110

  هدف از تحقیق حاضر پیش بینی مدیریت تغییر از طریق مولفه های کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه تم برای بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در محیط کار (دیویس،1989) در چهار بخش سودمندی ‎ادراکی با 6 سوال، سهولت‎ ادراکی با 6 سوال، نگرش نسبت به کاربرد فناوری ‎اطلاعات با 5 سوال و تمایل به استفاده از فناوری ‎اطلاعات با 4 سوال و درمجموع 21 سوال پنج ارزشی (لیکرت عدد 1 خیلی کم تا عدد 5 خیلی زیاد) مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه ادکاریا مدیریت تغییر برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار برای سنجش مولفه های آگاهی، تمایل، دانش، توانایی و تقویت (پرسش نامه پنج ‎ارزشی ‎لیکرت) است. پرسش نامه موردنظر از برگرفته ترجمه شده مقاله پژوهشی برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر می باشد (بوهنه،2012) لازم به ذکر است، پرسش نامه فوق استاندارد و بین‎المللی می‎باشد و با تایید استادان مجددا روایی لازم را کسب کرده است. پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفای 96/0 کسب‎کرده و مورد تایید قرارگرفته است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نتایح پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند کالموگروف- اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن داده ها)، آزمون t تک نمونه ای (جهت تعیین وضعیت متغیرهای اصلی)، ضریب همبستگی پیرسون (برای تعیین روابط بین متغیرها)، آزمون رگرسیون چندگانه (جهت پیش بینی متغیرها) با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین «مدیریت تغییر» و «کاربرد فناوری اطلاعات» مشاهده می شود. همچنین ارتباط مثبت معنی داری بین «سودمندی ادراک شده»، «سهولت درک شده»، «نگرش نسبت به کاربرد» و «تمایل به استفاده» با «مدیریت تغییر» مشاهده می شود (05/0>P)؛ بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که از طریق مولفه فناوری اطلاعات می توان مدیریت تغییر را پیش بینی نمود. در این تحقیق مدیریت تغییر به صورت متغیر ملاک مد نظر قرار گرفته و از طریق مولفه های کاربرد فناوری اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: پیش بینی، مدیریت تغییر، مولفه های کاربردی، فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان
 • حبیبه قطعی، محبوب شیخعلی زاده* صفحات 111-126

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مشتریان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی درگیری ذهنی مصرف کننده می باشد. برای این منظور، 270 نفر از مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تبریز پرسشنامه های استاندارد تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بامبور-ساچس و مانگولد (2011)، درگیری ذهنی مصرف کننده مک کواری (1992) و پرسشنامه قصد خرید مشتریان دیالو (2012) و پارک و همکاران (2008) را بطور داوطلبانه تکمیل نمودند. از آزمون مدل معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار Lisrel8.51 برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید (05/0> p؛ 22/0= γ) و درگیری ذهنی مشتریان ورزشی (01/0>p؛ 70/0= γ) تاثیر مستقیم و معناداری دارد. نقش میانجیگری مثبت درگیری ذهنی بر رابطه بین تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مورد تایید قرار گرفت. بررسی برازش مدل نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش قوی برخوردار می باشد (60/2 df=/2 χ، 077/0=RMSEA، 94/0= CFI). در نتیجه گیری کلی می توان گفت که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی با فراهم ساختن حجم بالای اطلاعات در زمان کوتاه می تواند تاثیر زیادی بر روی شناخت افراد از محصول و درگیری ذهنی مصرف کننده داشته باشد و بر قصد خرید مشتریان ورزشی تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، بازاریابی دیجیتال، درگیری ذهنی مصرف کننده، تمایل به خرید، بازاریابی نسل 4، مشتریان ورزشی
 • علیرضا قلعه نوئی، حسن فهیم دوین*، حسین پیمانی زاد، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری صفحات 127-146

  هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری در مرحله کیفی، شامل 20 نفر از صاحب نظران محیط زیست و اساتید مدیریت ورزشی و در مرحله کمی، شامل تمامی مدیران ورزشی، کارشناسان محیط زیست و اساتید دانشگاه بود. تعداد نمونه با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی در دسترس، 357 نفر تعیین شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه تایید و ضریب پایایی آن 86/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش هفت عامل (آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، فرهنگ و نگرش، قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، مدیریت و برنامه ریزی و کالبدی) را به عنوان عوامل موثر شناسایی و معرفی نمود. این عوامل پرسشنامه ای شامل 39 گویه فراهم آورد که 77/61 درصد از واریانس بهره وری سبز را تبیین می نمود. همچنین شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم از ساختار پرسشنامه حمایت کرد. ابزار ساخته شده قابلیتی کاربردی دارد و از روایی و پایائی مناسب برخوردار است. از این رو پیشنهاد می شود در ارزیابی و مدیریت بهره وری سبز سازمان های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روایی، پایائی، تحلیل عاملی تاییدی، استراتژی بهره وری سبز، ورزش
 • زهرا محمدی، زهره مشکاتی، مهدی ژیان پور* صفحات 147-165

  هدف تحقیق حاضر شناسایی منابع کارآمدی فردی از تجارب ورزشکاران تیم ملی هندبال بود. در این مطالعه با رویکردی کیفی از روش پدیدار شناسی استفاده شد. جامعه ی مورد پژوهش، ورزشکاران عضو تیم ملی رشته هندبال در سال 1393(2014) بوده که به صورت هدفمند و با شیوه ی گلوله برفی انتخاب شدند. مشارکت کنندگان(8 مرد و 4 زن) بطور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تلاش شد نتایج این مطالعه بواسطه ی معیارهای باورپذیری، اطمینان پذیری، تاییدپذیری و انتقال پذیری قابل اعتماد گردد. طبق یافته های بدست آمده از مصاحبه ها، منابع کارآمدی فردی مشارکت کنندگان، در قالب 4 کد تبیینی «تجارب ورزشی»، «تجارب تمرینی»، «تجارب روانی» و «تجارب اجتماعی»،  شناسایی و تدوین گردید. نتایج این پژوهش از جنبه ای مشابه دیگر نظریه های موجود و از جنبه ای مکمل و خاص است. بر اساس یافته ها، پژوهش حاضر اهمیت دادن به موضوع کارآمدی فردی برای رسیدن به موفقیت های بیشتر ورزشی در عرصه های بین المللی بویژه در ورزش های تیمی را پیشنهاد می کند .

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، یادگیری حرکتی، تحلیل مضمون، هندبال
 • محسن وکیل زاده، فرحناز آیتی زاده*، حمید عباسی صفحات 166-177

  یکی از مهارتهای روانی که امروزه روانشناسان ورزشی آن را به ورزشکاران توصیه می کنند تصویرسازی ذهنی است.تصویرسازی فرآیند درونی هوشیارانه است که تجربه زندگی واقعی را در غیاب تجربه ادراکی و حسی زندگی واقعی تقلید می کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر روش های تمرین ذهنی سنتی، پتلپ و فیزیکی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد. در این پژوهش تعداد 40 آزمودنی مشارکت کرده بودند که پس از داشتن شرایط ورود به تحقیق بصورت تصادفی به چهار گروه تمرین ذهنی سنتی (10)، تمرین ذهنی پتلپ (10)، تمرین بدنی (10) و کنترل (10) تقسیم شدند. برای تجزیه تحلیل آماری، از تی همبسته به منظور بررسی تغییرات درون گروهی، واریانس یک طرفه برای بررسی تغییرات برون گروهی، از آزمون لون برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و از توکی تعقیبی برای مشخص کردن جایگاه تفاوت ها برای عوامل درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. تجزیه تحلیل آماری نشان داد که گروه تمرین ذهنی سنتی نسبت به پیش آزمون بهبودی در یادگیری نداشته است (05/0<p) اما گروه تمرین بدنی نسبت به تمرین ذهنی سنتی اختلاف معنی داری را تجربه کرده است (05/0>p)، همچنین نشان داده شد که گروه تمرین ذهنی پتلپ نسبت به تمرین بدنی نیز اختلاف معنی داری از خود نشان داده است (05/0>p). بنابراین طبق نتایج پژوهش حاضر تمرین ذهنی پتلپ نسبت به تمرین بدنی و تمرین ذهنی سنتی تاثیر بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: تمرین ذهنی سنتی، تمرین ذهنی پتلپ، تمرین بدنی، یادگیری، پرتاب آزاد بسکتبال
 • سردار محمدی، مجتبی قاسمی سیانی* صفحات 178-196

  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اطلاعات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال پرسپولیس بود. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که نمونه ی آماری 200 نفر انتخاب شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2*2 بود. به منظور اندازه گیری هویت و نگرش نسبت به تیم پرسپولیس از پرسشنامه استفاده شد. سوالات پرسشنامه برگرفته از سوالات تحقیقات قبلی بود و صرفا تغییراتی در مقیاس اندازه گیری بعضی از مولفه ها داده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(لامبدای ویلکس، t مستقل، تحلیل کوواریانس یک راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اطلاعات منفی غیراخلاقی بیشتر از اطلاعات منفی بی کفایتی باعث می شود هواداران نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس نگرش منفی تری داشته باشند. همچنین نگرش منفی به بازیکنان و تیم پرسپولیس در هواداران با هویت بالا و پایین و در اطلاعات منفی بی کفایتی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش متفاوت، ولی در اطلاعات منفی غیراخلاقی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش تفاوتی نداشت. باشگاه پرسپولیس می تواند با کنترل و زیرنظر داشتن بازیکنان سرشناس و محبوب تیم، از بوجود آمدن مسائل غیراخلاقی و بی کفایتی آنها جلوگیری کند. همچنین با جلوگیری از انتشار اطلاعات کذب و منفی از سایر منابع خبری، مانع از ایجاد نگرش منفی هواداران به تیم شود.

  کلیدواژگان: اطلاعات منفی، تیم پرسپولیس، هویت هواداران، غیراخلاقی، بی کفایتی
 • لیدا متقیان، سامان نونهال، رضا مولودی، جعفر حسنی* صفحات 197-212

  هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی ‏های روان‏سنجی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظرشده وابستگی به تمرین در ورزشکاران رشته پرورش‏اندام بود. به این منظور، 400 نفر از ورزشکاران مرد رشته پرورش‏‏اندام، به صورت در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس تمایل به عضلانی بودن، مقیاس تجدید نظرشده وابستگی به تمرین، پرسش‏نامه بررسی اختلال‏های خوردن، و مقیاس اختلال در عملکرد، پاسخ دادند. اعتبار مقیاس، بر اساس همسانی درونی بررسی شد. دامنه آلفای کرونباخ (76/0 تا 82/0) نشان داد که نسخه فارسی مقیاس تجدید نظرشده وابستگی به تمرین، از اعتبار مطلوب برخوردار است. تحلیل عاملی تاییدی، از الگوی هفت عاملی مقیاس تجدید نظرشده وابستگی به تمرین حمایت کرد. روابط درونی بین خرده‏ مقیاس‏ها (22/0 تا 59/0) و روایی همزمان مقیاس (09/0 تا 78/0) نیز مناسب و رضایت ‏بخش بود. نسخه فارسی مقیاس تجدید نظرشده وابستگی به تمرین، ویژگی‏ های روان‏ سنجی رضایت‏ بخشی در جمعیت ایرانی دارد و در موقعیت‏ های مختلف بالینی و پژوهشی، قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: مقیاس تجدید نظرشده وابستگی به تمرین، ویژگی های روان سنجی، پرورش اندام
|
 • Seyed Kazem Mousavi, Rasoul Yaali*, Abbas Bahram, Ali Abbasi Pages 1-16

  Motor learning or the acquisition of coordination is a process of searching for stable functional coordination patterns, into which a system can settle during a task or activity. Human as complex creatures can choose the best pattern based on conditions within different coordination patterns and also achieve goals of tasks. So the purpose of this study is to determination the effect of a Nonlinear Pedagogy approach for the effectiveness of the movement and acquisition of skills. Accordingly, in this study 14 participants (with the average 19.64 and SD 0.74) are taught the short backhand serve of badminton with using linear and nonlinear pedagogy approaches. Linear approach Based on traditional Viewpoint using the descriptive methods and repetive instructions. On the other hand, nonlinear Pedagogy Approach Based on the ecological dynamics theory using manipulation of task constraints especially task constraints including equipment and rules Planned and conducted. Performance accuracy were selected to analyze further selections and used analysis of covariance to measure the effect of the independent variable measured. The test significance level was considered P <./ 05. Despite the progress of both groups to the pre-test, no difference was observed between the two groups in accuracy scores (F=0.092 and p=0.767) and both were equal to achieve results of the task as an indicator of skill acquisition. Our findings indicate that nonlinear pedagogy approach, resulted from theory of ecological dynamics, consider the complexity of Acquisition the skill and inherent tendency of individuals with providing movement affordances. Also, this approach can be effective in the fulfilment of goal tasks.

  Keywords: Ecological Dynamics actions, Nonlinear Pedagogy, Motor Learning
 • Meisam Allahmoradi, Seyed Mohammad Hosein Razavi*, Morteza Doosti Pages 17-35

  Today, because of living in the machines age and the resulted less mobility and activity of citizens, the diverse and accessible sports for the citizens has become more important. This research which was carried out by qualitative methodology with fundamental-exploratory nature and using the grounded theory is aimed at designing a conceptual model for citizen sports in Tehran metropolitan area. The purposeful-snowball sampling method was used in the research. Accordingly, in order to collect the data, 25 experts of citizen sports were interviewed, and the Strauss and Corbin paradigm analysis was used to develop the final model. Given the results, motivational and health factors were identified as causal conditions, the hardware and software context was identified as the dominant field, the behavioral, structural and environmental level factors were identified as the intervening conditions. Also, promotional, legal, financial, educational, interactive and developmental measures were identified as strategies, and securing national interests, economic consequences, sport development, health-sanitary and socio-cultural outcomes were identified as the strategies implementation results. Given these findings, one can expect that by identifying the citizen sports conditions and concentration on strategic actions, the functional and operational facilities for its development and growth would be provided in Tehran metropolitan area.

  Keywords: Citizen Sports, Grounded Theory, National Interest, Sport Development, Urban Management
 • Narged Rashidi, Hamid Salehi*, Shila Safavi Homami Pages 36-51

  The purpose of this inquiry was to examine the interrelations among handwriting legibility and speed, and underlying perceptual-motor skills in Persian language students. Seventy students (26 male, 44 female; 10.21 ± 1.02 yr; 30 poor and 40 good control hand writers) were assessed during a copying task. The children completed the visual-motor control (VMC), upper-limb speed and dexterity (ULSD), ‎ and upper-limb coordination (ULC) ‎ subtests of the Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency (BOT). The poor group scored significantly lower on handwriting legibility and speed in comparison with classroom controls in the copying task. Correlation coefficients between perceptual-motor function scores with handwriting legibility, and with handwriting speed varied from -0.11 to 0.40, and 0.17 to 0.39 respectively. Results showed that both legibility and speed predicted differences between students classified as “poor” and “good” hand writers. Results also showed that in the poor hand writers group, age, gender, BOT-ULC, and BOT-VMC were found to be significant predictors of legibility of handwriting, whereas gender and BOT-ULC were shown to be significant predictors of handwriting speed. The findings suggest that distinct perceptual-motor components may underlie writing during copying. Poor quality of handwriting of children seems to be particularly related to some sort of deficiency and dysfunction in perceptual-motor skills. Future studies should determine the possible benefit of interventions including stimulant in perceptual-motor functioning and handwriting performance, to enhance performance in these areas.

  Keywords: Dysfunction, Handwriting Legibility, Handwriting Speed, Perceptual-Motor Skills
 • Hesam Ramezanzade*, Behrouz Abdoli, Alireza Farsi, Mohammad Ali Sanjari Pages 52-70

  This study investigated the effect of audiovisual integration on action-perception transfer.40 subjects were randomly divided four groups: visual, visual-auditory, control visual and control visual-auditory. Visual groups watched pattern skilled basketball player and other groups in addition to watching pattern skilled basketball player, heard Elbow angular velocity as sonification. In first stage, the pattern is presented to subjects for five times and them replying to ten questions about different aspects of pattern. Then they performed parameter recognition and pattern recongnition tests. In second stage, experimental groups watch pattern five times again and perform it after each watch. Control groups watch pattern similar to experimental group but they must not perform it. All groups responded to the questionnaire and participated in a recognition tests again. Results showed that before action, in “percent confidence reply” and no “reply to questions” there is significant different between experimental groups. But after action in both “percent confidence reply” and “reply to questions” there was significant different between experimental groups and control groups (p<0.05). In this study was confirmed effect of visual-auditory integration on action-perception transfer. This results is explainable based of Common Coding Theory, Direct Matching Hypothesis and Predictive Models. The results are consistent with modality appropriateness hypothesis.

  Keywords: Audiovisual Integration, Action-perception Transfer, Perception-action Transfer, Sonification
 • Mahdi Latifi Fard*, Hossein Akbari Yazdi, Marjan Saffari Pages 71-91

  Although reputation construct enters early in sport but; not only supportive behavior isn’t new question, but also always have been noticed by sport teams. The present research is in search of be clarify that is sport that is prominent setting of emotion and feeling of spectator and fans, team reputation can appear spectator supportive behavior? In this research number of 580 persons as sample from spectator population’s fc. Esteghlal and Persepolis F.C. selected. Questionnaires because reputation emotional component (reputation perception construct) Were distributed as online that game day’s emotion didn’t impact on spectator answer. Jang et al. (2015) team reputation questionnaire consist of 6 subscales and 19 items, Ponzi et al. 2011 supportive behavior and reputation perception everyone had 4 items that adjusted in 5-points Likert scale. Questionnaire content validity have been evaluated by 7 professors in sport management. Alpha Cronbach’s coefficient has been measured for reliability. Confirmatory factor analysis (CFA) also used for construct validity. indeed, shown that team reputation predicted %42 changes of supportive behavior without reputation perception while with Presence this predicted %24. In conclusion reputation perception as emotional construct have more impact on supportive behavior than Functional and cognitive component.

  Keywords: Communication, Management Quality, Quality Management, Reptrak Pulse, Reputation
 • Farideh Ashrafganjouei*, Samaneh Yarmohammadi, Ali Zarei Pages 92-110

  The purpose of this study is to predict the management of change through the use of information technology components in the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran. To collect data, a questionnaire was used to survey the acceptance and use of information technology in the workplace (Davis, 1989) in four sections: perceived usefulness with 6 questions, perceptual ease with 6 questions, attitude towards the use of information technology with 5 questions, and The tendency to use information technology with 4 questions and a total of 21 questions of five values (Likert number 1 to 5, too many) were used and the AdCaracy FAQ changed the management to assess the extent and the extent to which employees were exposed to changes in the workplace to measure The components of knowledge, desire, knowledge, ability, and reinforcement (Likert Five Value Questionnaire). The questionnaire from the translated translated article is a research article to investigate the extent and staff resistance to change (Boehne, 2012). It is worth mentioning that the questionnaire is a super standard and international, and with the confirmation of professors, Is. Its reliability has been approved and certified at an international level of 96%. The methodology of this research is descriptive-survey. The results of the research were descriptive and inferential statistics such as Kalmogorov-Smirnov (to determine the normality of the data), single-sample t-test (to determine the status of the main variables), Pearson correlation coefficient (to determine the relationships between variables), multiple regression test (forward direction Nasal variables) were analyzed using spss software. The results showed that there is a significant relationship between "change management" and "application of information technology". Also, there is a significant positive relationship between "perceived usefulness", "perceived ease", "attitude toward application" and "tendency to use" with "change management" (p <0.05)., So it can be deduced that change management can be predicted through the IT component. In this research, change management is considered as a criterion variable and is predicted through the application of information technology components.

  Keywords: Prediction, change management, Applied Components, information technology, Ministry of Sports, Youth
 • Habibeh Ghate, Mahboub Sheikhalizadeh* Pages 111-126

  The present study aimed to investigate the effects of electronic word of mouth (e-WOM) advertising on the sports customers' purchase intention with emphasis on the mediator role of consumer’s involvement. 270 sport customers voluntarily filled out the Bambauer-Sachse and Mangold electronic word of mouth advertising (2011), McQuarrie's consumer involvement (1992) and the Diallo (2012) and Park et al purchase intention (2008) questionnaires. Structural equation modeling (SEM) in software Lisrel 8.51 was used to analyze the data. The results showed that the electronic word of mouth advertising had a significant direct effect on the purchase intention (γ=0.22; p<0.05) and the consumer involvement (γ=0.70; p<0.01). The Findings prove the positive moderation role of involvement on the relationship between electronic word of mouth (e-WOM) advertising and purchase intention. According to results of model analysis the modified model had good fit (CFI=0.94; RMSEA=0.077; χ2/df=2.60). In conclusion, we can say that electronic word of mouth (e-WOM) advertising can have a great impact on the individual knowledge about products and consumer involvement in them, and it can thus affect consumers' purchase intention by provision of a large volume of information in a short time.

  Keywords: Electronic Word of Mouth (e-WOM) Advertising, Digital Marketing, Purchase Intention, Consumer Involvement, Marketing 4, Sport Customers
 • Alireza Ghalehnoei, Hassan Fahim Davin*, Hossein Pemanizad, Mohammad Reza Ismaeelzadeh Ghandehari Pages 127-146

  The aim of this research was to constructing and validating the questionnaire of the factors influencing the implementation of green productivity strategy in Iran's sport. The present research carried out in a combination (qualitative and quantitative) method. The statistical population of the research in the qualitative stage consisted of 20 environmental experts and sports management professors, and in a quantitative stage consisted of all sports managers, environmental experts and university professors. The sample size was determined by using purposeful judgment available sampling 357 people. Content and construct validity of the questionnaire was confirmed and its reliability coefficient was estimated to be 0.86 .The results of the research identified and introduced seven effective factors (education and research, human resources, culture and attitudes, laws and regulations, control and supervision, management and planning, and physical factors) as effective factors. These factors produced a questionnaire with 39 items that explained 61.77% of the variance of green productivity. Additionally, the fitness indices of the first and second order confirmatory factor analysis supported the structure of the questionnaire. The constructed tool has a functional capability as well as a good validity and reliability. As such, the tool is suggested to be used in the evaluation and management of green productivity of sports organizations.

  Keywords: Validity, Reliability, CFA, Green Productivity Strategy, Sport
 • Zahra Mohammadi, Zohreh Meshkati, Mehdi Zhianpour* Pages 147-165

  The aim of this study was to identify resource-efficient individual experiences handball national team athletes. This was a qualitative study and applied phenomenology as its methodology. The research community, athletes, field handball national team in 1393 (2014), which were selected purposefully and snowball method. Participants (8 men and 4 women) voluntarily participated in this study. For data collection, semi-structured interviews were used. Data were analyzed using themed analysis. The study was an attempt by the standards of credibility, reliability, and portability Verifiability is reliable. The findings obtained from the interviews, resource-efficient individual participants in 4 explanatory Code "sports experiences", "practical experience", "social experience", "mental experiments" were identified. The findings were similar to other theories and were complementary and special in some regards. Some findings were contradictory. This study of the subject individual efficiency to achieve more success in the international sports arena offers a handball Iran.

  Keywords: Self-Efficacy, Athlete, Handball, Qualitative, Themed Analysis
 • Mohsen Vakil Zadeh, Frahnaz Ayati Zadeh*, Hamid Abbasi Pages 166-177

  One of The mental skills that suggested by psychologists for athletes is mental imagery. Imagery is a conscious internal process that mimics real-life experience in absence of sensory perception experience. The aim of this study was to compare the effects of traditional mental practice, Pettlep and physical practice on basketball free throw skill. In this study 40 participant after evaluation were randomly divided into traditional (10), Pettlep(10), physical(10) and control(10) groups. For statistical analysis t-test, ANOVA, Tukey post hoc test was used. For statistical analysis, t-test used to evaluate changes within the group, variance used for investigate out-group changes, Levene test used for normal distribution of data and the Tukey post hoc used to determine the differences and their position within the group and between-group. Statistical analysis showed that traditional mental exercises did not show improvement in learning than pre-test (p>0/05). But physical exercise showed significant results than traditional mental practice (p<0/05). Results also demonstrated that Pettlep mental practice group showed significant difference than physical exercise (p<0/5). According to the results of this study Pettlep mental workout is more effective than traditional mental and physical practice.

  Keywords: Mental practice traditional, Mental practice Pettlep, Physical practice, Basketball free throw skill
 • Sardar Mihammadi, Mojtaba GHasemi Siani* Pages 178-196

  The purpose of this study was to investigate the role of negative news about the attitude of fans towards the players and Persepolis football team. The statistical population of the study was all students of Persepolis football team in Kurdistan University. A sample of 200 people was selected and simple random sampling method was used for data collection. The research method was semi experimental and factorial design was 2 * 2 * 2. A questionnaire was used to measure identity and attitude towards Persepolis team. The questions from the questionnaire were from previous research questions, and only changes in the scale of the measurements of some of the components were given. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential (independent t-test, one way covariance analysis) were used to analyze the data. The research findings showed that unpopular negative news about negative deficiencies led to a more negative attitude toward fans and the Persepolis team. Also, the negative attitude to the Persepolis players and players in high and low identity fans is different in the negative news of the incompetence related and unrelated to sport, but is not the same in the negative immoral news of related and unrelated negative news. The Persepolis club can prevent the development of immoral and incompetence issues by controlling and monitoring the well-known players in the team. By preventing the publication of false and negative news from other news sources, it prevents fans from developing a negative attitude toward the team.

  Keywords: Negative news, Persepolis team, fans identity, immoral, incompetence
 • Lida Motaghian, Saman Nonahal, Reza Moloodi, Jafar Hasani* Pages 197-212

  The purpose of the present study was to evaluate reliability and validity of Persian version of the Exercise Dependence Scale-Revised in Gorganian Bodybuilder men. After a rigorous translation and back-translation procedure, 400 men completed the Drive for Muscularity Scale (DMS), the Exercise Dependence Scale-Revised (EDS-R), the Eating Disorders Examination-Questionnaire (EDE-Q), and the Clinical Impairment Assessment (CIA). The reliability of the scale was assessed via internal consistency. Cronbach’s alphas range (0.76 to 0.82) suggested good reliability of the Persian version of EDS-R. Confirmatory factor analysis supported the original seven factor model of the scale. The internal relations between the subscales (0.22 to 0.59) and concurrent validity (0.09 to 0.78) also were appropriate. The Persian version of the Exercise Dependence Scale-Revised has a satisfactory psychometric properties in the Iranian society and useable in the clinical and research settings.

  Keywords: Exercise Dependence Scale-Revised, Psychometric Properties, BodyBuilding‎