فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا فیروز* صفحات 199-200
 • شکوفه بخشی، محمدعلی سپهوندی*، سیمین غلامرضایی صفحات 201-213
  زمینه و هدف

  پسوریازیس یک بیماری پوستی مزمن است. دشواری تنظیم هیجان در مبتلایان به پسوریازیس، بر اهمیت رویکردی وسیع تر در مدیریت بالینی این بیماری تاکید دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به پسوریازیس بود.

  روش اجرا: 

  پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه شاهد و پیگیری بود. جامعه ی آماری شامل تمامی مبتلایان به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه ها و کلینیک های تخصصی پوست شهرستان خرم آباد بودند. ابتدا، بیماران با استفاده از ملاک های ورود و خروج غربال شدند، سپس 24 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی، در دو گروه آزمایشی و شاهد گمارده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) بود. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه مداخله ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نسخه ی 23 نرم افزار SPSS و با آزمون های نرمال بودن، تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) و تک متغیره (ANCOVA) صورت گرفت.

  یافته ها:

   کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزایش نمرات راهبردهای انطباقی و کاهش نمرات راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به پسوریازیس گردید و اثر درمان در مدت پیگیری ماندگار بود (001/0<p).

  نتیجه گیری:

  آموزش مهارت های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، می تواند به عنوان مداخله ای موثر در بهبود تنظیم شناختی هیجان در مبتلایان به پسوریازیس مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پسوریازیس، ذهن آگاهی، کاهش استرس، تنظیم شناختی هیجان
 • لیلا شاهمرادی*، رضا مقدسعلی، فرهاد مصطفائی صفحات 214-221
  زمینه و هدف

  برنامه های کاربردی مبتنی بر موبایل، پتانسیل زیادی برای افزایش آگاهی بیماران پوستی دارند. هدف اصلی، بالابردن اطلاعات مراجعین از بیماری و سلول درمانی پوستی و نیز ارائه ی اطلاعات مرکز رویان، لیست متخصصین، آدرس و ارائه ی کلیپ ها و عکس های مربوط به بیماری است.

  روش اجرا: 

  ابتدا برای شناسایی اطلاعات، با پرسش نامه ی محقق ساخته، نیازسنجی به عمل آمد. روایی پرسش نامه ها توسط متخصصین تایید شد. نرم افزار سیستم اطلاع رسانی با نرم افزار تحت ویندوز Joapp طراحی و ایجاد گردید. درنهایت، با پرسش نامه ی استاندارد ارزیابی میزان رضایت کاربران و کاربردپذیری برنامه، مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج ارزیابی کاربران در چهار محور عملکرد نرم افزار با میانگین (3/81%)، صفحه ی نمایش نرم افزار با میانگین (9/78)، اصطلاحات و اطلاعات نرم افزار با میانگین (1/68%) و قابلیت کلی نرم افزار (8/82%) و درنهایت میانگین کل امتیاز 7/77% که در سطح «خوب» است ارزیابی شدند.

  نتیجه گیری:

   درمان این بیماری با توجه به تنش های روانی ضروری و مهم است. به علت عدم کارآیی درمان های موجود، درمان های مکمل برای کنترل بیماری در حال افزایش هستند. نرم افزار فوق با بالابردن اطلاعات بیماران در مورد بیماری شان به آن ها دید وسیع تری می دهد و استفاده از این نرم افزار خیلی مفید و کارآمد بوده است.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، موبایل، اطلاع رسانی، پوست، اندروید، نرم افزار
 • مژگان سلطانی، زهره لطیفی*، شکوفه موسوی صفحات 222-234
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش خود شفابخشی (Self healing) بر شفقت به خود، نگرانی از تصویر تن و روند بهبود بیماری در زنان مبتلا به سرطان پوست بود.

  روش اجرا: 

  پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه ی آماری شامل زنان مبتلا به سرطان پوست مراجعه کننده به مرکز درمانی آموزشی شهید رحیمی شهرستان خرم آباد در سال 98- 1397 بود. 34 نفر داوطلب، انتخاب و تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (به ترتیب 16 و 18 نفر) قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان، پرسش نامه های شفقت به خود، نگرانی از تصویر تن و فرم اطلاعات بالینی روند سرطان پوست را به عنوان پیش آزمون تکمیل کردند. آموزش خودشفابخشی (سلف هیلینگ) به مدت 12 جلسه ی 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایشی اجرا شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و پیگیری تا دو ماه انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  آموزش خودشفابخشی توانست میزان شفقت به خود شامل مهربانی با خود، قضاوت صحیح، حس انسانیت مشترک و ذهن آگاهی را به طور معناداری افزایش (01/0>P) و میزان نگرانی از تصویر تن، انزوا و همانندسازی افراطی را کاهش دهد (05/0>P) اما در پس آزمون و پیگیری دوماهه اگرچه آموزش بر بهبود روند بیماری تاثیر داشت ولی این تاثیر معنادار نبود.

  نتیجه گیری:

   رویکرد خودشفابخشی باعث افزایش شفقت به خود شده و نگرانی از تصویر تن را در زنان مبتلا به سرطان پوست کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: آموزش سلف هیلینگ، شفقت به خود، نگرانی از تصویر تن، سرطان پوست
 • روشنک سالاری، ملیحه متوسلیان، رحیمه اکرمی، سیدمجید غضنفری* صفحات 235-251

  خارش یکی از مشکلات شایعی است که به صورت مجزا یا همراه با بیماری های مختلفی دیده می شود و در مکاتب طبی مختلفی مورد تحقیق قرار گرفته و زوایای مختلف مربوط به آن ازجمله تعریف، اسباب و علل، پاتوژنژ، انواع و درمان های آن به تفصیل و متناسب با مبانی هر دیدگاه طبی مطرح و ارائه شده است. مطالعه ی حاضر به بررسی موضوع خارش از دیدگاه طب نوین و ایرانی می پردازد.این مطالعه یک بررسی مروری کتابخانه ای با محوریت موضوع خارش است. ابتدا بر پایه ی کلیدواژه های مرتبط با آن نظیر خارش، حکه، کهیر، Itching، Pruritus در بین کتب، مجلات و سایت های معتبر علمی و مرجع طب نوین و ایرانی ازجمله کتب درماتولوژی روک و هبیف، قانون، ذخیره ی خوارزمشاهی، طب اکبری، خلاصه الحکمه، کامل الصناعه، اکسیر اعظم، تحفه المومنین و مخزن الادویه، جست وجوی کاربردی انجام و مطالب لازم فیش برداری، جمع آوری و دسته بندی گردید و نهایتا مقاله ی حاضر تدوین شد.در هر دو مکتب طبی ابتدا به تشریح ویژگی های پوست و بیان عملکردهای آن پرداخته شده و سپس به تعریف و بیان علل و مکانیسم ایجاد خارش پرداخته شده و به منظور تسهیل در بیان و فهم موضوع، طبقه بندی های متناسب با هر دیدگاه ارائه شده است. در موضوع درمان نیز توصیه های کلی متناسب با شرایط هر بیماری مطرح گردیده و تدابیر لازم ارائه شده است.در کلیات موضوع، تفاوت چندانی بین دو دیدگاه وجود ندارد اما در بیان جزئیات موضوع، می توان گفت که دیدگاه طب نوین به صورت تفکیکی و تخصصی بوده درحالی که دیدگاه طب ایرانی با کلی نگری بیشتری مطرح شده اما بنای درمان در هر فرد را براساس شرایط مختلف فردی و محیطی ارائه کرده است.

  کلیدواژگان: خارش، حکه، طب ایرانی، طب سنتی ایرانی
 • حمیدرضا احمدی آشتیانی*، علیرضا فیروز، حسین رستگار، امیرحسین عسکری پور صفحات 252-270

  زخم به صورت گسستگی در ساختار و عملکرد پوست تعریف می شود. به زخم هایی که با روند ترتیبی و زمانی ترمیم زخم بهبود پیدا نکرده و بیش از 3 ماه بهبود نمی یابند زخم مزمن گفته می شود. ترمیم زخم های دیابتی با توجه به مزمن بودن این نوع از زخم؛ به معنی توقف فرایند بهبودی در یکی از فازهای سه گانه ی ترمیم زخم (هموستاز/التهابی، بازآرایی، تولید و تمایز بافتی) فرایندی پیچیده است که منجر به شکست و تکرارپذیری درمان می شود، از این رو درمان زخم های دیابتی چالشی مهم برای نظام سلامت می باشد. با شناخت توانایی های سلول های بنیادی در ترمیم بافت های مختلف، به کارگیری این سلول ها یا مشتقات استخراج شده از آن ها در کانون توجه درمانگران و محققان قرار گرفته است. با توجه به فقدان درمان و دستورالعمل کارآمد برای درمان این نوع از زخم دیابتی، با درنظرگرفتن روش ها و درمان های موجود و ظهور داروهای بازسازی کننده (Regenerative medicine) و درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی در حوزه ی زخم، بستری جدید و امیدوارکننده برای درمان این نوع زخم فراهم آمده و پژوهش های فراوانی در ارتباط با آن در حال انجام است. در این مقاله به معرفی و بررسی اجمالی روش های جدید درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: زخم، دیابت، سلول های بنیادی مزانشیمی، زخم دیابتی، داروهای نوسازی کننده
 • نرجس راستگو، رویا لاری* صفحات 271-284

  اسکارهای هیپرتروفیک و کلوییدها اختلالات ناشی از رشد بیش از حد بافت فیبروز می باشد که با تجمع کلاژن و اجزای ماتریکس سلولی همراه است. این اسکار ها به دلیل التیام غیرطبیعی زخم به وجود می آید که ممکن است پس از صدمات پوستی ناشی از جراحی، تروما، سوختگی و غیره بروز کنند می توانند تاثیر زیادی بر روی زندگی بیماران داشته باشند. اسکارهای هیپرتروفیک و کلوییدها علاوه بر مشکلات زیبایی می توانند موجب اختلال عملکردی به دلیل جمع شدگی بافت و احساس خارش شوند. در حال حاضر تحقیقات زیادی در زمینه ی پیشگیری یا درمان اسکار ها در حال انجام است، اما با توجه به اینکه مکانیسم های فیزیوپاتولوژی تشکیل اسکار هنوز به خوبی شناخته نشده است، راهبردهای پیشگیری و درمان هنوز به هیچ وجه در سطح رضایت بخشی نیستند. در این مقاله ی مروری، علاوه بر بررسی یافته های جدید در مورد علل ایجاد اسکار، پیشرفت های بیولوژیک اخیر در زمینه ی راهبردهای پیشگیری و درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلوییدها را مورد بررسی قرار می دهیم.

  کلیدواژگان: اسکارهای هیپرتروفیک، کلویید، ترمیم زخم، ورقه های سیلیکونی، مهندسی بافت
 • اسماعیل علیزاده، عباس آقایی افشار، محمدامین گروهی*، لیلا شیرانی بیدآبادی، زهرا نادعلیان صفحات 285-288
  مقدمه

   سوسری مصری یکی از انواع سوسری ها است که پراکندگی جهانی دارد و می تواند در محیط های بسته ی انسانی زندگی کند. در این مقاله برای اولین بار موردی از بیمار مبتلا به درماتیت ناشی از سوسری مصری را در ایران گزارش می کنیم.

  گزارش مورد:

   آقای 80 ساله با ضایعات پوستی در پای راست به درمانگاه مراجعه کرد. این بیمار در خانه ی خشتی در شهرستان رفسنجان زندگی می کرد و از قبل هیچ عارضه ی پوستی نداشته است. ضایعه با احساس خارش شدید در پای راست شروع و بعد از یک روز قرمزی و تورم به وجود آمد. در معاینه علاوه بر علائم التهاب، آثار گزش مشهود بود. ضایعات پوستی بعد از 2 هفته با استفاده از دارو های تجویزی توسط پزشک از بین رفتند.

  نتیجه گیری:

   به طور کلی سوسری ها می توانند باعث واکنش های پوستی در اثر تماس با بدن انسان شوند. بدین منظور باید آگاهی و دانش عمومی در مورد پیشگیری و کنترل آلودگی این گونه از سوسری ها در جامعه افزایش یابد.

  کلیدواژگان: واکنش های آلرژیک، درماتیت، سوسری مصری، گزارش مورد
|
 • Alireza Firooz* Pages 199-200
 • Shokoofeh Bakhshi, Mohammadali Sepahvandi*, Simin Gholamrezaei Pages 201-213
  Background and Aim

  Psoriasis is a chronic skin disease. Emotion regulation difficulty in patients with psoriasis emphasizes the importance of including a broader approach in clinical management of psoriatic patients. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on cognitive emotion regulation in patients with psoriasis.

  Methods

  This study was a semi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up. The study population included all the patients with psoriasis referred to specialized dermatology clinics in Khorramabad. The patients were first screened using the inclusion and exclusion criteria. Then 24 patients with psoriasis were selected through convenience sampling method and randomly allocated into experimental and control groups. The instrumental of this study was Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski & Kraaij, 2006). The experimental group received MBSR intervention during eight sessions. Data analysis was done at descriptive and inferential levels using version 23 of SPSS and with normality tests, MANCOVA and ANCOVA.

  Results

  MBSR increased the scores of adaptive strategies and decreased the scores of maladaptive cognitive emotion regulation strategies in patient with psoriasis and the effect of treatment was stable at the end of follow-up period (P<0.001).

  Conclusion

  MBSR skills training can be used as an effective intervention to improve cognitive emotion regulation in patients with psoriasis.

  Keywords: psoriasis, mindfulness, stress reduction, cognitive emotion regulation
 • Leila Shahmoradi*, Reza Moghadasali, Farhad Mostafaei Pages 214-221
  Background and Aim

  Mobile-based applications have the potential to increase the awareness of skin patients to their disease. The main goal is to rise clients' information about their skin disease, skin cell therapy and to provide Rooyan’s Center informations, specialists list, addresses, presentations, clips and relevant photos of the disease.

  Methods

  To identify the information, a researcher-made questionnaire was used. The questionnaires were validated by experts. Information system software was designed and developed using Joapp's Windows software. Finally, it was evaluated using a standard questionnaire assessing user satisfaction and program usability.

  Results

  Users evaluation in four axes: software performance with average (81.3%), Software display with average (78.9%), Software terminology and information with average (68.1%), the overall software capability (82.8%) and the overall mean score of 77.7% were rated as "good".

  Conclusion

  Treatment of this disease is necessary and important due to mental stress. Due to the inefficiency of existing treatments, complementary therapies to control the disease are on the rise. The software gives patients a broader view of their disease and has been very useful and effcient.

  Keywords: stem cells, cell phone, information systems, skin, andriod, software
 • Mozhgan Soltani, Zohre Latifi*, Shokoofe Moosavi Pages 222-234
  Background and Aim

  The purpose of the present study was to asses a the effect of self-healing education on self compassion, body image, concern and improvement of disease process in women with skin cancer.

  Methods

  A quasi-experimental research with pre-test, post-test and follow up with control group was conducted. The population included all women with skin cancer referring to Shahid Rahimi Hospital in Khorramabad city during 2018to2019. Thirthy four volunteers were selected and randomly assignes into two  experimental and control groups (each group sequential included 16-18 people). All participants in the experimental and control group completed the self-compassion questionnaire, body image concern and clinical data on cancer course as a pretest. Education of self-healing therapy was performed for 12 sessions of 90 minutes on the experimental group, but the control group did not receive the intervention. At the end for both groups, the post-test was performed and follow up was done up to two months. Data were analyzed by SPSS software version 19.

  Results

  Self-healing approach increased self-compassion including: self-kindness, correct judgment, common humanity sense, mindfulness (P<0/01) and decreased body image concern, isolation and over identification (P<0/05) levels in women with skin cancer. Although self-healing education affected improvement process in skin cancer but this effectwas not statistically significant.

  Conclusion

  Self-healing approach improves self-compassion and reduces body image concern in women with skin cancer.

  Keywords: self-healing education, self-compassion, body image concern, skin cancer
 • Roshanak Salari, Maliheh Motavasselian, Rahime Akrami, Seyedmajid Ghazanfari* Pages 235-251

  Pruritus is one of the most common problems that is seen separately or in combination with various diseases and has been studied in various medical schools. Its various aspects including definition, pathogenesis, types and treatments have been elaborated and tailored to the basics of each medical perspective. This study investigates the pruritus from modern and Persian medicine perspective.This study is a library review focusing on the pruritus. Initially related keywords include pruritus, itching, hekka, hives and wheal was searched among the prestigious scientific and reference textbooks, journals and sites of modern and Persian medicine such as Rook's textbook of dermatology, Habif Clinical dermatology, Al-Qanun fi al-Tibb, Zakhireh Kharazmshahi, Teb-e-Akbari, Khulasah al-Hikmah, Kamel al-Sana'a al-Tebbiya, Exir-e A'zam, Tohfe Al-Momenin and Makhzan-al-Advie. Then the necessary material was collected and classified and finally the present article was compiled.In both medical schools, the charecteristics and function of the skin are described initially, then the causes and mechanisms of pruritus are defined and explained. To facilitate understanding and presenting the subject, appropriate classificationare presented for each view. Also, for the pruritus treatment, appropriate recommendations have been put forward for each patient or condition.Generally, there is not much difference between the two views, but modern medicine is going more specifically through details. While the Persian medicine discusses more comprehensively. The treatment basis in Persian medicine is based on different individual and environmental conditions.

  Keywords: itching, hekka, Persian medicine, Iranian traditional medicine
 • Hamidreza Ahmadi Ashtiani*, Alireza Firooz, Hossein Rastegar, Amirhosein Askaripour Pages 252-270

  A wound is described as any laceration in normal anatomic structure and functional integrity of the skin. Chronic wounds don’t progress through the normal wound healing process in 3 months leaving open laceration of different degrees of severity. Diabetic wound healing is an insurmountable process due to the chronic nature of diabetic wounds. For these complications, this has been a challenge in the health care system. By the appearance of regenerative medicine, advisedly stem cell-based therapies and ingredients have been gained the focus of researchers and professionals as well. As there is no definite cure for diabetic wounds and forasmuch as the appearance of regenerative medicine and cell-based therapies there is a big hope to find a definite treatment for diabetic wounds. In this article novel therapies based on stem cells were observed.

  Keywords: ulcer, diabetes, mesenchymal stem cells, diabetic ulcer, regenerative medicine
 • Narjes Rastguo, Roya Lari* Pages 271-284

  Hypertrophic scars and keloids are fibrosis abnormalities associated with the accumulation of collagen and extra cellular matrix components. These scars are caused by abnormal wound healing, which may occur after skin injuries caused by surgery, trauma, burns, etc. and may have a large impact on the patients’ quality of life. Hypertrophic scars and colloids in addition to aesthetic problems can cause functional disruption due to tissue contraction and itching. Large numbers of research are currently being performed in the area of scar prevention or treatment, but since the physiopathological mechanisms of scar formation have not been fully elucidated, the current strategies are still unsatisfactory. In this review, we discuss the recent biological advances in scar formation and current and future strategies for the prevention and treatment of hypertrophic and keloid scars.

  Keywords: hypertrophic scar, keloid, wound repair, silicon sheets, tissue engineering
 • Esmaeil Alizadeh, Abbas Aghaei Afshar, Mohammadamin Gorouhi*, Leila Shirani Bidabadi, Zahra Nadalian Pages 285-288
  Introduction

  Egyptian cockroach is one of the species of cockroaches, which has a worldwide distribution, and can live in closed human environments. In this paper, we present the first reported patient with skin reactions and dermatitis to Egyptian cockroach in Iran.

  Case Report: 

  An 80-year-old man referred to the clinic with skin lesions on his right foot. The patient lived in an adobe house in Rafsanjan city, and he had not past history of skin lesions. He reported severe itching at the beginig,one day later redness and swelling appeared. Physical examination, revealed inflammation and bite signs. Lesions disappeared after two weeks of medical treatment.

  Conclusion

  In general, cockroaches can cause skin reactions after body contact, so public knowledge and awareness about the prevention and control of these cockroaches should be increased in the community.

  Keywords: allergic reactions, dermatitis, egyptian cockroach, case report