فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 57، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • موسی یمین فیروز، محمد هادی یدالله پور*، سمیه اسبکیان صفحات 1-8
  مقدمه

  یکی از عوامل تاثیرگذار بر بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی دانشجویان عادت ها و مهارت های مطالعه آنان است. هدف از این تحقیق تعیین عادت ها و مهارت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل بود.

  روش

  تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بود که به صورت مقطعی در بین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال تحصیلی 1395-1396 انجام شد. 226 دانشجو به صورت تصادفی ساده از بین دانشکده های مختلف انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) استفاده شد. در بخش آماری نیز از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.

  یافته ها

  عادت و مهارت مطالعه دانشجویان در حد متوسط و نسبتا مطلوبی قرار داشت (62/83=M). دانشجویان از لحاظ سال تحصیلی (p=.026) ، معدل آخرین ترم تحصیلی گذرانده شده (p=.002) و دانشکده محل تحصیل (p=.001) و مقطع تحصیلی (p=.001) دارای تفاوت معنی دار در عادات و مهارت های مطالعه بوده اند .

  نتیجه گیری

  نمره کل عادت مطالعه در بین دانشجویان علوم پزشکی بابل در حد متوسط و نسبتا مطلوب قرار دارد؛ اما تا رسیدن به وضعیت خوب و ایده آل فاصله وجود دارد. بنابراین باید راهکارهای مناسبی برای ترغیب و تشویق دانشجویان به مطالعه بیشتر و ایجاد عادت های مناسب مطالعه در آنان  ارائه کرد.

  کلیدواژگان: عادت های مطالعه، مهارت های خواندن، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • اکبر جلیلی*، مسلم مبشری، مسعود حجازی صفحات 9-18
  مقدمه

  سر زندگی تحصیلی به عنوان یکی از مولفه های بهزیستی روانی در بسیاری از نظام های پژوهشی مطرح می باشد. پژوهش حاضربه مقایسه سرزندگی تحصیلی، کمک طلبی تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش آموزان تیزهوش و عادی دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده می پردازد.

  روش

  به منظور انجام پژوهش حاضر هماهنگی های مورد نیاز با اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده بعمل آمد ودر زمان های مناسب ، پرسشنامه ها بین دانش آموزان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان تیزهوش و عادی دوره اول متوسطه شهرستان خدابنده می باشدکه در سال تحصیلی97-96 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از جدول مورگان 358 نفردانش  آموز  به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد، بدین ترتیب که از میان فهرست مدارس عادی 6 مدرسه بصورت تصادفی انتخاب گردید . از میان این مدارس 14 کلاس انتخاب و تمامی دانش آموزان کلاس های انتخاب شده در آزمون شرکت داده شدند، از میان دو آموزشگاه تیز هوشان موجود در منطقه، از هر مدرسه بصورت تصافی 4کلاس انتخاب و با استفاده از جدول مورگان152نفر دانش آموزدر آزمون شرکت داده شدند و پرسشنامه های کمک طلبی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و اضطراب امتحان ساراسون در اختیار آنها قرار  گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، به منظور تحلیل یافته های تحقیق با بهره گیری از آمار توصیفی، برای مقایسه توصیفی از میانگین وانحراف استاندارد استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز از آزمون تحلیل واریانس چند متغییری (MANOVA) بوسیله نرم افزار SPSS18 مورد استفاده قرار گرفت

  یافته ها

  پژوهش حاضر نشان داد که پذیرش کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش بیشتر از دانش آموزان عادی است.

  نتیجه گیری

  این پژوهش نشان داد ، دانش آموزان مدارس عادی برای پذیرش کمک طلبی نیاز به آموزش دارند تا این مهارت را آموخته و از آن بهره مند شوند.لذا پیشنهاد می گرددآموزش های لازم به آنان داده شود.

  کلیدواژگان: سرزندگی، کمک طلبی، اضطراب امتحان، دانش آموزان عادی وتیزهوش
 • غلامعلی احمدی*، نسرین اوضاعی، ماندانا گودرزی صفحات 19-28
  مقدمه

  مطالعات نشان داده است که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش فردی یا پیامدهای سخت افزاری محیط اجتماعی نیست، بلکه تحت تاثیر جنبه های روانشناختی افراد نیز می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر کرج انجام گرفت.

  روش

  مطالعه به شیوه توصیفی و از نوع همبستگی در بین 380 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرج انجام شد. نمونه گیری به شیوه ی تصادفی- خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت، پرسشنامه درگیری تحصیلی پرسشنامه ریو و تسینگو و پرسشنامه  امید تحصیلی سهرابی و سامانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از نرم افزار SPSS-16 و از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به صورت همزمان استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و درگیری تحصیلی (0/23= r)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و امید به تحصیل (0/55= r)، درگیری تحصیلی و امید به تحصیل (0/29 =r)  نشان داده اند. پیشرفت تحصیلی با ضریب تعیین 0/23= 2R پیش بینی شد.

  نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد، بین متغیرهای پژوهش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین متغیرهای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و امید به تحصیل توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان را دارند.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی، امید تحصیلی، درگیری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی
 • امیدعلی محمدویردی، مسعود شریفی*، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی، امین محمد محمدویردی صفحات 29-38
  مقدمه

  فعالیت های شناختی انسان متاثر از زمان انجام تکالیف، چرخه های زیستی و تعامل میان آنها است.

  روش

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نوسانات الگوی چرخه های روزانه و هفتگی توجه دانش آموزان انجام شد. روش این پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی شهر خدابنده در اواسط سال تحصیلی 1397-1396 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس به تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، به مدت دو هفته به صورت چرخشی نوبت های صبح (8:00، 9:30 و11:00) و بعد از ظهر (13:00، 14:30 و 16:15) مورد آزمون قرار گرفتند. برای تعیین نوع تیپ زمانی دانش آموزان از پرسش نامه هورن و استبرگ (1976) و برای سنجش توجه از فرم های موازی آزمون D2 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد.

  یافته ها

    بین کارآیی توجه دانش آموزان در ساعات های مختلف روز و هم چنین روزهای مختلف هفته تفاوت معنی دار وجود داشت. تفاوت کارآیی توجه بین تیپ های زمانی صبحگاهی، میانی و عصرگاهی معنی دار نبود.  بین کارآیی توجه دانش آموزان بر حسب تیپ های زمانی در ساعات مختلف روز تفاوت معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به متفاوت بودن کارآیی توجه دانش آموزان  از نظر  ریتم های شبانه روزی و هفتگی ضروری است که این یافته ها در فرایند یاددهی و یادگیری در محیط های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: چرخه شبانه روزی، چرخه هفتگی، توجه، تیپ زمانی
 • شعبانعلی باقریان، حبیب الله نادری*، عسگری اصغری گنجی صفحات 39-50
  مقدمه

  راهبردهای شناختی و فراشناختی از مهمترین ابزارهای یادگیری و خودکارامدی و سازگاری اجتماعی از مولفه های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد دانشجویان می باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش سبک شناختی و فراشناختی بر میزان یادگیری، خودکارامدی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانشجویان پسر رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاه های فرهنگیان استان، دانشگاه فرهنگیان نوشهر انتخاب شد، سپس 60 نفر به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) گمارده شدند. سپس پرسشنامه های سازگاری اجتماعی سینها و سینگ (1993) و خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز (2000) به عنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه اجرا شد. آموزش سبک های شناختی و فراشناختی روی گروه آزمایش در 10 جلسه اعمال شد. در پایان این دوره هر دو گروه پرسشنامه های فوق را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد آموزش سبک های شناختی و فراشناختی به طور معنی داری موجب افزایش یادگیری و خودکارامدی اجتماعی می شود (001/≥p)، ولی بر سازگاری اجتماعی دانش جویان تاثیر معناداری ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی آموزش سبک شناختی و فراشناختی پیشنهاد می شود در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان و افزایش خودکارآمدی اجتماعی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: سبک شناختی و فراشناختی، یادگیری، سازگاری اجتماعی، خودکارامدی اجتماعی
 • معصومه عبداللهی، میمنت تعبدی* صفحات 51-60
  مقدمه

  یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور پرورش نیروی انسانی متخصص مور دنیاز جامعه است. با وجود تلاش های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکنون به علت نامناسب بودن روش ها و محتوای آموزش با نیازهای جامعه، دانش آموختگان دانشگاه ها از کارایی لازم برای تصدی مشاغل مربوطه برخوردار نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت تجارب یادگیری و شایستگی تحصیلی در قابلیت های کارآفرینی دانشجویان انجام شده است.

  روش

  تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز است که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان (1970) استفاده گردید و تعداد نمونه آماری 295 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش، با توجه به وجود دانشجویان بخش های مختلف از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های کیفیت تجارب یادگیری نیومن (1990)، شایستگی تحصیلی دی پرنا و الیوت (2000) و قابلیت کارآفرینی زندی (1392) بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت تجارب یادگیری و شایستگی تحصیلی دانشجویان بر قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تاثیر دارد. سایر نتایج بیانگر این بود که از بین مولفه های کیفیت تجارب یادگیری، مولفه های محتوا، منابع و انعطاف پذیری بر روی قابلیت های کارآفرینی اثر معنی داری داشته ولی مولفه روابط بر روی متغیر قابلیت کارآفرینی تاثیر چندانی ندارد. همچنین نتایج دیگر نشان داد که از بین مولفه های شایستگی تحصیلی، مولفه های خواندن، حساب کردن، دلمشغولی در کلاس، انگیزش تحصیلی و مهارت های مطالعه بر روی قابلیت های کارآفرینی اثر معنی داری داشته اما مولفه مهارت های بین فردی و تفکر انتقادی بر روی متغیر قابلیت کارآفرینی تاثیر چندانی ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، ضرورت بهبود کیفیت تجارب یادگیری و شایستگی تحصیلی دانشجویان توسط موسسات آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا از آموزش عالی انتظار می رود که ضمن رشد علم و دانش موردنیاز جامعه، نیروهای متخصصی تربیت کند و در بعد بهبود کیفیت تجارب یادگیری به عنوان عامل موثری در رشد قابلیت کارآفرینی دانشجویان تاکید و توجه لازم را داشته باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت تجارب یادگیری، شایستگی تحصیلی، قابلیت های کارآفرینی، دانشگاه، دانشجویان
 • هانیه مستور، سعید اسلامی*، محمدرضا نیلی صفحات 61-68
  مقدمه

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ بر میزان یادگیری در آموزش پزشکی انجام پذیرفته است.

  روش

  در این مطالعه از طرح کارآزمایی بالینی تصادفی استفاده گردید. این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 323 دانشجویی که در نیمسال اول سال تحصیلی 1396 تا 1397 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از گروه کنترل و مداخله انجام شد. فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  یافته ها حاکی از آن بود که با 95 درصد اطمینان یادگیری دانشجویانی که در معرض محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ قرار گرفتند بیشتر از دانشجویانی است که در معرض آن قرار نگرفته اند. (0/05 > P)

  نتیجه گیری

  همان طور که یافته ها نشان داد استفاده از محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ در آموزش پزشکی می تواند موجب افزایش یادگیری دانشجویان گردد.

  کلیدواژگان: سنجش تکوینی، سنجش الکترونیکی، سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ، آموزش پزشکی، یادگیری
 • بنفشه ابراهیمی برمی، محمدعلی حسینی*، سپهدار دژمان، محمد پورابراهیمی صفحات 69-78
  مقدمه

  برنامه آموزشی رشته مدیریت توانبخشی سال ها پیش مورد بازنگری قرار گرفته،  با توجه به گذشت زمان و تغییرات فناوری بازبینی این برنامه ضروری به نظر می رسد. پژوهشگر بر آن شد تا با انجام مطالعه ای با هدف تبیین نیازهای آموزشی رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی در دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1397 به این نیاز پاسخ دهد.

   روش :

   در این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی قراردادی تعداد 21 نفر از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان رشته مدیریت توانبخشی مشارکت نمودند. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. مصاحبه ها با اجازه شرکت کنندگان ضبط و کلمه به کلمه پیاده شده و با روش تحلیل گرانهایم تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است.

  یافته ها:

   یافته های حاصل از این پژوهش شامل 628 کد اولیه بوده که در نهایت با ادغام کدهای اولیه 34 کد نهایی، 11 زیرطبقه و در 3 طبقه اصلی ارائه گردید. که طبقه اصلی "بازنگری در  سیاست گذاری ها" شامل: زیر طبقات " نیازسنجی قبل از تدوین  برنامه درسی "، "توجه به ارتقاء علمی دانش آموخته ها"، "یکپارچه کردن فعالیت های مرتبط با معلولین"، "نگاه راهبردی به امر پژوهش در این رشته" و "لزوم بازتعریف چرایی وجود رشته" و طبقه اصلی "بازنگری در محتوی" با زیر طبقات "نیاز به بازنگری در محتوی دروس"، "توجه به ویژگی های جامعه شناختی"، "محتوی برنامه آموزشی کل نگر " و طبقه اصلی "تغییر نیاز  آموزشی" یر طبقات "تخصصی شدن سیستم آموزشی"، "توجه به کیفیت و کمیت آموزش"و "تغییر در برنامه آموزشی" را شامل شد.

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان داد مشارکت کنندگان در پژوهش بر این باورند که  برنامه درسی  رشته مدیریت توانبخشی بایستی در سه حوزه سیاست گذاری، محتوی و تغییرات نیاز آموزشی مورد بازبینی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، برنامه درسی، مدیریت توانبخشی کارشناسی ارشد
 • میثم غلام پور*، هادی پورشافعی، سیما قرآنی سیرجانی صفحات 79-88
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خوش بینی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی گری امید به آینده دانش آموزان پیش دانشگاهی انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که بر روی 273 نفر از دانش آوزان پیش دانشگاهی شهرستان قائنات انجام گرفت. نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد؛ امیدواری اشنایدر و همکاران (1991) ، خوش بینی تحصیلی اسچنن موران و همکاران (2013) و درگیری تحصیلی ریو و تیسنگ (2011) استفاده شد و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین خوش بینی با درگیری تحصیلی و امید به آینده و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین امید به آینده و درگیری تحصیلی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که امیدواری نقش میانجی را در رابطه بین خوش بینی و درگیری تحصیلی بازی می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بین درگیری تحصیلی با خوش بینی تحصیلی و امیدواری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر می توان با فراهم آوردن زمینه هایی برای بهبود نگرش دانش آموزان به تحصیل و آینده زمینه درگیری تحصیلی آنها را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، امید به آینده، خوش بینی تحصیلی و دانش آموز
 • زهرا طیبی، مریم شیری، روح انگیز نوروزی نیا، منصوره تجویدی، زهرا حسینی نوده* صفحات 89-98
  مقدمه

  آموزش اخلاق حرفه ای، مساله ای ضروری در برنامه درسی پرستاری است. از آنجا که روش های سنتی آموزش نمی توانند در مورد تغییر نگرش و عملکرد افراد به اندازه روش های فعال موثر باشند این پژوهش با هدف تعیین تاثیر و مقایسه دو روش آموزشی فعال ایفای نقش با کاوشگری به شیوه محاکم قضایی در یادداری مفاهیم اخلاق حرفه ای دانشجویان پرستاری انجام شد.

  روش

  در این مطالعه نیمه تجربی 79 دانشجوی پرستاری به روش مرحله ای انتخاب شدند. نیمی از دانشجویان مفاهیم مرتبط با اخلاق حرفه ای را به روش ایفای نقش و نیمی دیگر، به روش کاوشگری به شیوه محاکم قضایی فرا گرفتند. داده ها با استفاده از یک آزمون کتبی، در دو مرحله جمع آوری شد. محتوای آزمون از سناریوهایی در حیطه مفاهیم اخلاق حرفه ای با استفاده از منابع در دسترس طراحی و معتبر  شد. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  آزمون تی زوجی اختلاف معنی داری را در میانگین نمرات اخلاق حرفه ای سه ماه بعد آموزش نسبت به چهار هفته بعد از آموزش نشان نداد. در نتایج آزمون تی مستقل، میانگین نمره اخلاق حرفه ای در مورد همکار سه ماه بعد آموزش در دانشجویانی که به شیوه جستجوگری آموزش دیده بودند به طرز معنی داری بالاتر از دانشجویانی بود که به شیوه ایفای نقش  آموزش دیده بودند (0/03=p).

  نتیجه گیری

  جستجوگری به شیوه محاکم قضایی بیشتر از روش آموزشی ایفای نقش در یادداری بلند مدت مفاهیم اخلاقی حرفه ای دانشجویان پرستاری خصوصا در بخش ارتباط با همکاران موثر بود. اما در کوتاه مدت هر دو روش به یک اندازه موثر بودند.

  کلیدواژگان: ایفای نقش، جستجوگری به شیوه محاکم قضایی، یادگیری فعال، اخلاق حرفه ای، پرستاری، آموزش
 • سمیرا فیروزبخت*، بهرام جوکار، محبوبه فولادچنگ، مسعود حسین چاری، مسعود فضیلت پور صفحات 99-110
  مقدمه

   خشم، هیجانی است که به دلیل اثرات اجتماعی آن و نیز نقش آن در بیماری های قلبی عروقی همواره مورد توجه است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بسته آموزشی رشد عزت نفس بهینه بر خشم و نشخوار خشم بود. این بسته آموزشی بر اساس نظریه کرنیس و با استفاده از تکنیک های ذهن آگاهی طراحی شد.

  روش

   این پژوهش از نوع آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، دانشجویان دانشگاه شیراز، شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و شرکت کنندگان شامل 50 نفر از دانشجویانی بود که برای همکاری در پژوهش اعلام آمادگی کرده بودند که به تصادف در دو گروه 25 نفره (گروه کنترل و گروه آزمایشی) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های نشخوار خشم ARS و سیاهه چندبعدی خشمMAI  بودند که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط شرکت کنندگان تکمیل گردیدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند.

  یافته ها

  تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد پس از اجرای بسته آموزشی، تفاوت معناداری در ابعاد نشخوار خشم شامل افکار خشمناک پس از رویداد، افکار انتقام، خاطرات خشم برانگیز و درک علت ها و نیز ابعاد خشم شامل برانگیختگی خشم، موقعیت های خشم برانگیز و خشم درونی شده در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل ایجاد شد..

  نتیجه گیری

  این بسته آموزشی می تواند با ایجاد آگاهی نسبت به خویشتن، رشد پردازش شناختی بدون سوگیری، شکل دهی رفتار برخاسته از ارزش های فرد و کمک به برقراری رابطه ای اصیل ، فرد را در جهت اصالت خویشتن سوق دهد که پیامد آن دست یابی به عزت نفس ایمن و نهایتا، کاهش خشم و نشخوار خشم است.

  کلیدواژگان: عزت نفس بهینه، اصالت خویشتن، ذهن آگاهی، خشم، نشخوار خشم
 • حسن مولادوست، پرند پورقانع* صفحات 111-120
  مقدمه

  دانشجویان  پزشکی  با گذران بخشی از دوره خود در مرحله آموزش مبتنی بر پژوهش، به طور ژرف گام در عرصه پژوهشی می گذارند. هدف تحقیق حاضر، تعیین عوامل تاثیرگذار بر تجارب پژوهشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود تا بتوان عوامل مثبت در ایجاد تجارب پژوهشی را ارتقا و در جهت حذف یا کاهش عوامل منفی گام موثری برداشت.

  روش

  پژوهش، مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مرحله دفاع از پایان نامه و یا در مرحله تسویه حساب بودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه تجربه پژوهشی دانشجویان با چهار بعد سرپرستی، مهارت های عملی، مهارت های ادراکی  و جوسازمانی بود. مقیاس اندازه گیری، معیار لیکرت ازخیلی زیاد: 5، تا خیلی کم:1 بود. مقایسه میانگین گروه ها با روش آنالیز واریانس و بررسی همبستگی با استفاده از روش پیرسون انجام شد.

  یافته ها

  حجم نمونه بر حجم جامعه پژوهش منطبق و اطلاعات از 105 دانشجوی پزشکی در بازه زمانی 1396-1395 جمع آوری شد. میانگین کل نمره تجربه پژوهشی دانشجویان 0/25±4/16 از 5 بود که نشان از تجربه خوب پژوهشی دانشجویان بود. نتایج نشان از وجود ارتباط معنی دار آماری بعد "جوسازمانی" با کلیه ابعاد بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت وجود تجارب مثبت پژوهشی دانشجویان به عنوان جوانه های در حال رشد، توصیه می گردد مسئولین امر به عوامل موثر توجه خاصی مبذول فرمایند تا در آینده شاهد بروز خلاقیت های پژوهشی بیشتر جهت حل مشکلات کشور باشیم.

  کلیدواژگان: پژوهش، دانشجو، تجربه
 • الناز کریمی*، مسلم عباسی، زهره مرشدی صفحات 121-132
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه خودتنظیمی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اشتیاق یادگیری در پیش بینی سازگاری شغلی دانشجویان پرستاری بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و علوم پزشکی اراک بود که حجم جامعه براساس استعلام از معاونت دانشجویی، تعداد 2000 نفر برآورد شد که از این میان 280 دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مقیاس پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، مقیاس اشتیاق دانشجویان و سازگاری شغلی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS20 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد بین خودتنظیمی تحصیلی و اشتیاق یادگیری با سازگاری شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0/001≥P). همچنین بین فرسودگی تحصیلی با سازگاری شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (0/001≥P). همچنین خودتنظیمی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اشتیاق یادگیری قابلیت پیش بینی 30 درصد از سازگاری شغلی دانشجویان را داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش  نتیجه گرفته شد که انگیزش درونی، تنظیم درون فکنی شده، خستگی هیجانی، ناکارآمدی درسی و اشتیاق عاطفی، شناختی در پیش بینی سازگاری شغلی دانشجویان نقش مهمی دارند. با توجه به پژوهش حاضر پیشنهاد می شود برای پیش بینی سازگاری شغلی دانشجویان پرستاری؛ میزان خودتنظیمی، فرسودگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی آنها سنجیده شود.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی تحصیلی، اشتیاق عاطفی، اشتیاق شناختی، اشتیاق رفتاری یادگیری، فرسودگی تحصیلی، سازگاری شغلی، دانشجویان
 • علی افشاری* صفحات 133-142
  مقدمه

  این پژوهش با هدف، بررسی اثر بخشی راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با مشکل افت تحصیلی انجام گرفت.

  روش

  روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در سال تحصیلی 97-96 بود که تعداد 60 نفر با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزینی تصادفی شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا جهت اندازه گیری متغیر سازگاری اجتماعی و به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی نیز از معدل دانش آموزان استفاده شد. به  گروه آزمایش 5 جلسه آموزش راهبردهای فراشناختی ارائه شد و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس با بهره گیری از نرم افزار spss24 استفاده گردید.  

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی در بین دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی بودند، باعث بهبود تحصیلی (0/001>p) و همچنین افزایش سازگاری اجتماعی (0/001>p)  آنان شد.

  نتیجه گیری

  ارائه راهبردهای فراشناختی در بین دانش آموزان دارای افت تحصیلی باعث افزایش سازگاری اجتماعی و بهبود تحصیلی آنان می شود.

  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، سازگاری اجتماعی، افت تحصیلی
 • بهروز هاشمی، احمد غضنفری*، طیبه شریفی، رضا احمدی صفحات 143-150
  مقدمه

  هوش موفق، مجموعه ای از توانایی های مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است که برای انتخاب و سازگاری و تغییر محیط به منظور رسیدن به اهداف خود کمک می کند. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه دوم بود.

  روش

  دراین تحقیق، از طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل استفاده شده است. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دختر شهر شهرکرد درسال تحصیلی 98-97 بود. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 50 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 25 نفری به عنوان گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، مورد آموزش بسته آموزشی هوش موفق قرار گرفت. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون به وسیله پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران موردسنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس نشان دادکه آموزش هوش موفق بر اضطراب امتحان دانش آموزان دخترمتوسطه دوم شهر شهرکرد به طور معنا داری موثر می باشد. (p<0/001).

  نتیجه گیری

  این پژوهش مجریان آموزش و پرورش را به این نکته رهنمون می سازد که آموزش و تدریس بر اساس این رویکرد در مدارس باعث کاهش اضطراب امتحان می شود.

  کلیدواژگان: هوش موفق، اضطراب امتحان، دانش آموز
|
 • Mousa Yaminfirooz, Mohammad Hadi Yadollahpour*, Somayeh Esbakian Pages 1-8
  Introduction

  One factor affecting the development and improvement of students' educational achievement is their reading habits and skills. This study aimed at determining the reading habits and skills among students majoring in Babol University of Medical Sciences (BUMS).

  Methods

  This descriptive-analytical research was a cross-sectional survey conducted among all students majoring in BUMS in academic year of 2015-2016. Of them, 226 students were selected randomly from different colleges. PSSHI reading skills questionnaire was used for data collection and independent sample t-test and ANOVA were used for data analysis.

  Results

  Students' reading habits and skills were in moderate level and somewhat appropriate (M=62.83). Reading habits were significantly different among students with different academic years (p=026), last term grade point averages (p=.002), the colleges (p= .001) and academic levels (p=.001).

  Conclusions

  Students' reading habits and skills in BUMS was in moderate level and somewhat appropriate, but distance from ideal point. Therefore, new approaches are needed for encouraging more reading and creating appropriate reading skills among students.

  Keywords: Reading Habit, Reading Skills, Students, Babol University of Medical Science
 • Akbar Jalili*, Mosgam Mobashri, Masoud Hejazi Pages 9-18
  Introduction

  Academic life is one of the components of psychological well-being in many research systems. This study compares academic vitality, academic achievement, and test anxiety in gifted and normal first-grade students in Khodabandeh.

  Method

  In order to carry out the present research, the required coordination was made with the Khodabandeh Education Department and at the appropriate time, questionnaires were distributed among the students. The statistical population of the present study includes all gifted and ordinary first grade high school students in Khodabandeh city who were studying in the academic year 96-97. Using Morgan's table, 358 students were selected using multistage cluster random sampling, and 6 schools were randomly selected from the list of public schools. From these schools 14 classes were selected and all students of the selected classes took the test, from two sharpshooters in the region, 4 schools were randomly selected from each school and 152 students took the test using Morgan's table. Questionnaires for academic achievement, academic vitality and test anxiety of Sarason were provided to them. After collecting the questionnaires, in order to analyze the research findings using descriptive statistics, the mean and standard deviation were used for descriptive comparisons. Used

  Results

  The present study showed that acceptance of academic help in students with sharp intelligence is more than normal students.

  Conclusion

  This study showed that regular school students need to be trained in order to receive and benefit from this skill. Therefore, it is recommended to provide them with the necessary education.

  Keywords: vitality, help seeking, test anxiety, normal, enthusiastic students
 • Gholamali Ahmadi*, Nasrin Ozayi, Mandana Godarzi Pages 19-28
  Introduction

  Studies have shown that academic achievement is not only the consequence of personal intelligence or the hardware consequences of the social environment, but is also influenced by the psychological aspects of individuals, So this research The aim of this study was to investigate the role of self-regulation learning strategies, academic participation and hope of education in predicting academic achievement in Karaj.

  Method

  The study was a descriptive and correlational study among 380 high school female students in Karaj. Multistage random-cluster sampling was used. To collect the data, Pintrich and De Grout self-regulation questionnaire, Rio and Tsinghoo academic engagement questionnaire and Sohrabi and Samani academic hope questionnaire were used. SPSS-16 software and Pearson correlation and multiple regression tests were used for data analysis.

  Results

  Results showed self-regulated learning strategies and academic engagement (r = 0.23), self-regulated learning strategies for hope (r = 0.55), academic engagement and Academic hope (r = 0.29). Academic achievement was predicted with a coefficient of determination of R2 = 0.23.

  Conclusions

  The results of the present study showed that there is a direct and significant relationship between the research variables and also the variables of self-regulated learning strategies, academic engagement and educational ability to predict students' academic achievement.

  Keywords: Self-regulation, academic hope, academic engagement, academic achievement
 • Omid Ali Mohammadverdi, Massoud Sharifi*, Jalil Fathabadi, Vahid Nejati, Aminmohammad Mohammadverdi Pages 29-38
  Introduction

  Human cognitive activities are affected by the time of doing homework, biologic rhythms and interaction among them.

  Method

  this research accomplished to specify the fluctuation patterns of daily and weekly cycles of the students attention. The research method was correlation. The statistical population of this study were 45 female students in 11th grade from a high school in humanities branch from khodabandeh city in 2017- 2018 academic year, that have been selected through randomized cluster sampling method at two works in a rotational shiftwork at two times on mornings (8, 9/30, and 11 a. m) and afternoons( 13, 14/30 and 16/15 p. m). Horn and Ostberg questionnaire was used for evaluation of the chronotype of students and for the attention assessment the parallel forms of the d2 test administered. The mixed analysis of variance was used to analyze data.

  Results

  there was a significant difference between efficiency of students' attention at different times of day and also difference in efficiency of students' attention in the morning, midday and evening chronotypes. Efficiency of students' attention was different in chronotypes at different hours of the day.

  Conclusions

  regarding the differences of efficiency of students' attention in circadian and weekly rhythms and also individual differences, it is necessary to consider them in teaching and learning process in educational environments.

  Keywords: circadian rhythms, weekly rhythms, attention, chronotype
 • Shabanali Bagherian, Habibollah Naderi*, Asgari Asghari Ganji Pages 39-50
  Introduction

    Cognitive and meta-cognitive strategies are among the most important tools for learning and self-efficacy and social adaptation of important components affecting the performance of students. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive and meta-cognitive styles training on the level of learning, self-efficacy and social adjustment of students at Farhangian University in Mazandaran province.

  Methods

  The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. The statistical population of the study consisted of all male students of educational sciences of Farhangian University of Mazandaran province in the academic year 1396-1395. A random sampling method was selected from universities of culture in the province, Farhangian University of Nowshahr. Then, 60 subjects were randomly assigned to experimental (30) and control (30 persons) groups. Then, social and social self-efficacy questionnaires of Sinha and Singh (1993) and social self-efficacy of Smith and Betz (2000) were used as a pre-test for both groups. Cognitive and metacognitive styles were applied to the experimental group in 10 sessions. At the end of this period, both groups completed the above questionnaires as post-test. Data were analyzed using covariance analysis.

  Results

  The results of data analysis showed that cognitive and metacognitive training significantly increased social learning and social self-efficacy (p = 0.001), but there was no significant effect on social adjustment of scholars.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of cognitive and metacognitive training, it is recommended to improve the academic status of students and increase social self-esteem.

  Keywords: cognitive, metacognitive style, learning, social adaptation, social self-efficacy
 • Masoumeh Abdollahi, Meymanat Tabodi* Pages 51-60
  Introduction

  One of the important goals and tasks followed by higher education system in each country is training specialized manpower, required by society. Despite efforts made by universities and higher education institutes, university graduates have not been of required efficiency to be appointed for concerned jobs, due to educational methods and contents not fitting the society’s requirement. The research has been performed to the aim of studying effect of quality of learning experiences and academic competence on entrepreneurship capabilities of university students.

  Method

  This applied research in terms of objective is considered as a descriptive-correlational research, as far as its nature and type are concerned. Statistical population of the research included all Shiraz University students, studying in “faculty of literature and human sciences” in academic year of 2018-2019. To determine statistical sample size (295 individuals), Krejcie-Morgan table (1970) has been used. To select statistical samples of the research, stratified random sampling has been used with consideration of students studying in various departments. Learning experience questionnaire by Newman (1990); Academic Competence Evaluation Scales (ACES) by Eliot and DiPerna (2000); and, entrepreneurship capability by Zandi (2013) have been uses as research tools.

  Results

  According to research findings, quality of learning experiences and academic competence of students has effect on their entrepreneurship capability. Other results have been indicating that from among components of quality of learning experiences, content, resources, and flexibility components have significant effect on entrepreneurship capabilities; however, relationship as a component has not much effect on entrepreneurship capability as a variable. Also, other results showed that from among components of academic competence, reading, calculation, obsession in class, educational motivation, and study skills have significant effect on entrepreneurship capabilities; however, components of interpersonal skills and critical thinking have not much effect on entrepreneurship capability as a variable.

  Conclusion

  Considering results obtained from the research, necessity of improving quality of learning experiences and academic competence of student has to be taken into consideration by higher education institutes. In this respect, higher education system is expected to train specialized manpower; while, it has to take action for growth of science and knowledge as a social requirement. Also it has to put emphasis on and take into consideration improving quality of learning experiences as an effective factor on increase of entrepreneurship capability of students.

  Keywords: Quality of learning experiences, academic competence, entrepreneurship capabilities, university, students
 • Haniye Mastour, Saeid Eslami*, Mohammad Reza Nili Pages 61-68
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the learning environment based on real time electronic formative assessment in medical education and its impact on learning.

  Methods

  This randomized clinical trial was conducted on 323 students studying at the Medical School of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran, during the first semester of the academic year of 2017-2018 using a post test control group design. The research hypothesis was studied by means of independent t-test.

  Results

  According to the results, there was a significant difference between the control and intervention groups in students’ learning (P < 0.05).

  Conclusion

  As the findings indicated, the use of real-time electronic formative assessment in the educational environment can enhance students’ learning in medical education.

  Keywords: Formative Assessment, Electronic Assessment, Real-Time Electronic Formative Assessment, Medical education, Learning
 • Banafsheh Ebrahimi Barmi, Mohammadali Hosseini*, Sepahdar Dezhman, Mohamad Pourebrahimi Pages 69-78
  Introduction

  The rehabilitation management’s master science educational program has been revised many years ago, but due to time and technological changes, the review of this program seems necessary. Since the aim of study was a content analysis study to assess the educational needs of rehabilitation management’s educational program among students, graduates and professors of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in 2018.

  Methods

  It was a conventional content analysis study. Data were gathered by semi structured interview with 15 rehabilitation management faculty members, students and graduates.
  The interviews were conducted with the permission of the participants to record and word-by-word writing and analyzed based on Graneheim content analysis method.

  Results

  The findings included 628 open codes which were condensed to the 11 sub categories and 3 main categories. The three main categories included: "Policy review" with the subcategories: "Need assessment before curriculum development", "Focus on scientific advancement of graduates", "Integration of disabled people activities", "Strategic approach to research In this field" and “the necessity of redefining the reason for the existence of the major". Another main category was "Change in content" with the following sub-classes: "need to revisit the contents of the course", "attention to sociological characteristics", "the content of the curriculum is holistic" and the last main category was "Educational needs changing" with the subcategories "specialized education system", "attention to quality and quantity of education", "change in educational curriculum".

  Conclusion

  The findings showed that the participants believed that the curriculum of rehabilitating management major should be review and revised in three categories  the policy and educational needs.

  Keywords: Educational Needs Assessment, curriculum, rehabilitation Management, Master science
 • Meysam Gholampour*, Hadi Pourshafei, Sima Ghorani Sirjani Pages 79-88
  Introduction

  The present research was done, aiming to study the relationship between pessimism and educational conflict with mediation role of hope for future of pre-university students.

  Methods

  The present research was descriptive and correlative, done on 273 persons of pre-university of Qaen city. Samples were chosen by clustering sampling. To gather data were used of  3 standard questionnaires; آخحثtionnaires  sen by clustering  Hope,  Schneider and et (1991) ; educational  optimism, Schenmooran and et (2013); education conflict, Reeve and tesing (2011); and reliability of tool was calculated by Kronbach's  Alfa.

  Results

  Results showed that   there is a positive and meaningful between optimism and educational conflict and hope for future and positive and meaningful relationship between hope for future and educational conflict, as well. Also, results of this analysis showed that hope play mediating role in relationship between optimism and educational conflict.

  Conclusions

  Results showed that there is a positive and meaningful relationship between educational conflict and hope. In other words, providing background to improve the attitude of students to education and future can decrease their educational conflict.

  Keywords: Educational conflict, Hope for future, Educational optimism, Student
 • Zahra Tayebi, Maryam Shiri, Roohangiz Norouzinia, Mansoureh Tajvidi, Zahra Hosseini Nodeh* Pages 89-98
  Introduction

  education of professional ethics is a necessary section of nursing curriculum. To change attitude and function, traditional educational methods are not effective versus active models. This study conducted to comparison of two active learning educational models; role-playing with jurisprudential inquiry model 

  Methods

  in this quasi-experimental study, 79 nursing students selected by stage sampling. Half of them received their education via roleplaying and other half student received it by jurisprudential inquiry model. Data collected via a writing test in two stages. The test designed and validated according to ethical reasoning resources and analyzed with SPSS software.

  Results

  paired t-test did not show any significant difference between mean scores of ethics in 4 weeks after education with 3 months later. Mean score of professional ethics in related with colleges, 3 month after education, showed a significant difference among jurisprudential inquiry model group (p=0.03). 

  Conclusions

  jurisprudential inquiry model is more effective than role-playing in long-term remembering of professional ethics of nursing students, especially in relationship with colleges. In short-term, both are effective, equally.

  Keywords: Role-playing, jurisprudential inquiry model, active learning, professional ethics, nursing, education
 • Samira Firoozbakht*, Bahram Jowkar, Mahboobeh Fouladchang, Masoud Hoseinchari, Masoud Fazilatpoor Pages 99-110
  Introduction

  Anger has important social and health consequences, particularly cardiovascular health. This study investigated the effectiveness of instructional package of optimal self-esteem on decreasing anger and anger rumination. In framework of Kernis’s theory of optimal self-esteem and based on mindfulness approach, the package was implemented.

  Methods

  The participants were 50 volunteered Shiraz University students. The research was a pretest-posttest with control group experimental design. The participants were randomly assigned to training group (n=25) and control group (n=25). The instruments of the research, Anger Rumination Scale and Multidimensional Anger Inventory, were completed by both groups at pre and posttest stages.
   The participants of experimental group were trained for 4 weeks and twice a week (8 sessions), while the control group did not receive any interventions.

  Results

  The results of MANCOVA showed there were significant differences between experimental and control groups in subscales of anger rumination including angry afterthought, thoughts of revenge, angry memories, understanding of causes and subscales of anger including anger arousal, anger situations and anger-in.

  Conclusion

  The results provide sufficient evidences for effectiveness of the implemented package overall. Mindfulness based instructions could orient participants toward self-authenticity by developing self-awareness, growing unbiased cognitive processing, shaping behavior arose from one’s personal values and facilitating authentic and honest relationship, which in turn could promote secure and optimal self-esteem, and subsequently decrease anger and anger rumination.

  Keywords: optimal self-esteem, self-authenticity, mindfulness, anger, anger rumination
 • Hassan Moladoust, Parand Pourghane* Pages 111-120
  Introduction

  By passing part of their course in research-based education, medical students are deeply involved in the research field. The purpose of this study was to determine the factors affecting the research experiences of medical students of Guilan University of Medical Sciences so that positive factors could be promoted in the development of research experiences and effective steps were taken to eliminate or reduce negative factors.

  Methods

  The research was a cross-sectional descriptive-analytic study. The statistical population included all medical students of Guilan University of Medical Sciences at the stage of defense of the dissertation or at the stage of settlement. The research tool was a student experiential research questionnaire with 4 dimensions of supervision, practical skills, perceptual skills, and social skills. The measure of measure was the Likert criterion from very high: 5, to very low: 1. The mean of the groups was analyzed by means of ANOVA and correlation analysis using Pearson method.

  Results

  The sample size was matched to the volume of the research community. Information was collected from 105 medical students during the period of 2016-2017. The average total score of the student's research experience was 4.16 ± 0.25 from 5, which indicates a good study experience of the students. The results showed a statistically significant correlation between "Organizational climate" dimension and all aspects

  Conclusion

  Considering the importance of the student's positive research experiences as growing buds, the authorities must pay particular attention to the effective factors in order to further the development of further research creations to solve the country's problems.

  Keywords: Research, Student, Experience
 • Elnaz Karimi*, Moslem Abbasi, Zohreh Morshedi Pages 121-132
  Introduction

  the purpose of this study was to investigate the relationship between academic self-regulation, academic burnout and learning passion in predictioning nursing students job adjustment.

  Method

  the research method was descriptive correlational. The statistical population of this study included all students of Arak Islamic university that the population of the community was estimated to be 2000 students based on the inquiry from a student depaty of wich 280 students were selected by random cluster sampling. The research data were collected by using a self-regulatory questionnaire (1989), academic burnout (1997), students passion scale(2015) and job adjustment(2007) and analyzed by using Pearson correlation coefficient and multivariate regression and analysis with SPSS20 software.

  Results

  The finding of the study showed that there is a positive and significant relationship between academic self-regulation and learning passion with job adjustment(p<./..1). Also there is a negative and significant relationship between academic burnout and job adjustment(p<..1). Also educational self-regulation , academic burnout and learning passion had the ability to predict 30 percent of student job ability.

  Conclusion

  According to the findings of the research was concluded that the internal motivation, insided setting, emotional exhaustion, learning inefficient and emotional-cognitive passion had important role in students job adjustment prediction. According to the present study it is suggested, for predicting nursing students job adaptability,Mesured the degree of self-control, academic exhaustion and academic eagerness.

  Keywords: academic self-regulation, emotional passion, cognitive passion, behavioral learning passion, academic burnout, job adjustment, students
 • Ali Afshari* Pages 133-142
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of meta-cognitive strategies on improving academic performance and social adjustment of students with academic failure in Ticme Dash city.

  Methods

  The research method is semi experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study was male high school students in Ticm-dash city in the academic year of 1995-96. Six of them were selected through targeted sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The California social adjustment questionnaire was used to measure social adjustment and to assess academic achievement. Students' meanings were then used, then the 5-sessions of the metacognitive strategies were given to the experimental group. Then, they were taken from both post-test groups and the data were analyzed by covariance analysis Using the spss software, it was analyzed.

  Results

  The results indicated that holding metacognitive strategies meetings among students with academic failure would increase social adjustment and educational improvement.

  Conclusions

  teaching of metacognitive strategies among students who have fallen out of school leads to the improvement and improvement of their academic achievement and their social adaptation.

  Keywords: Metacognitive strategies, Social adjustment, Academic failure
 • Behroz Hashemi, Ahmad Ghzanfari*, Tayebeh Sharifi, Reza Ahmadi Pages 143-150
  Introduction

  Successful intelligence is an integrated set of abilities necessary for success in life that helps to select and adapt and change the environment in order to achieve its goals in life. The purpose of this study was to determine the effectiveness of successful Intelligent Education on test anxiety in secondary school students.

  Methods

  In this research, the pretest, posttest and control group were used. The population of this study was all second-grade students in the city of Shahrekord during the academic year 98-97. A multistage random cluster sampling method was used to select 50 students and randomly divided into two groups of 25 individuals as a control and experimental group. The experimental group was trained in the educational package of successful intelligence. Both groups were evaluated in the pre-test and post-test by Abolghasemi 's test anxiety questionnaire and colleagues. Data were analyzed using SPSS software version 19.

  Results

  The results of data analysis with covariance analysis showed that successful intelligence training on test anxiety in secondary school students in Shahrekord city was significantly effective (p <0/001).

  Conclusion

  This research suggests that educators instructors emphasize that Education and teaching based on this approach in schools reduces the test anxiety.

  Keywords: Successful Intelligence, Test Anxiety, Student