فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 74، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منیژه نیک قلب*، کامبیز پوشنه صفحات 5-22
  هدف

  پژوهش حاضر ، تعیین اثربخشی تمرین برنامه های رایانه ای شناختی حافظه فعال بر بهبود عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضی  می باشد.

  روش

  این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. به این منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، 180 دانش آموز پسرپایه چهارم ابتدایی انتخاب شدند، سپس از میان آنها 30 دانش آموز با مشکلات یادگیری ریاضی ، به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به منظور جمع آوری داده ها از آزمون تشخیصی ریاضیات ایران کی مت و آزمون ریاضی پژوهش گرساخته استفاده شد. . آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 20 جلسه 60 دقیقه ای ، برنامه آموزش راهبردهای حافظه فعال را به وسیله برنامه های مداخله ای رایانه ای "حافظه کاری" و "بهسازی و تقویت ذهن"، به صورت کاملا انفرادی دریافت کردند و آزمودنی های گروه کنترل، برنامه آموزشی معمولی خود را توسط آموزگاران شان ادامه دادند. تحلیل آماری با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که بین نمرات پیشرفت ریاضی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.

  یافته ها

  بنابراین آموزش رایانه محور حافظه فعال می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در پیشرفت عملکرد مهارت های حل مسئله ریاضی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضی ، مورد استفاده قرار گیرد..

  کلیدواژگان: مشکلات یادگیری ریاضی، آموزش رایانه محور حافظه فعال، مهارت های حل مسئله ریاضی
 • آراس رسولی*، سحر رضایی صفحات 23-34

  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب و پرخاشگری کودکان مبتلا به سندرم داون انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به سندرم داون تحت حمایت اداره بهزیستی شهر کرمانشاه در سال 1396 بود. تعداد 30 نفر کودکان مبتلا به سندرم داون با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند.  گروه آزمایشی در 8 جلسه شرکت کردند در حالی که گروه کنترل شرکت نکردند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از الف: پرسشنامه های مهارت اجتماعی (ماتسون، 1983)،ب: پرسشنامه اضطراب کودکان (اسپنس، 1999)، و ج: پرسشنامه پرخاشگری (پرخاشگری باس و پری، 1992) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس  و با نرم افزار 21- SPSSانجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در نمرات مهارت اجتماعی و و هر یک از مولفه های آن شامل مهارت اجتماعی مناسب، جسارت نامناسب، تکانشی/سرکشی، اطمینان زیاد به خود، و حسادت/گوشه گیری وجود دارد (05/0>P). همچنین، بین میانگین نمرات پرخاشگری و اضطراب دوگروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده گردید (05/0>P). نتیجه گیری نتایج نشان داد که از بازی درمانی در کنار سایر روش های درمانی رفتاری می توان جهت افزایش مهارت اجتماعی و کاهش هیجانات منفی کودکان سندرم داون استفاده شود.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، مهارت اجتماعی، اضطراب، پرخاشگری، سندرم داون
 • معصومه اکبری نیا، غلامرضا منشئی، سعید یوسفیان* صفحات 35-44
  هدف

  بروز بیماری های فیزیولوژیک مزمن همچون سرطان، آشفتگی روان شناختی بسیاری را برای کودکان مبتلا در پی دارد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری و سطح کورتیزول پس از دارودرمانی کودکان سرطانی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کودکان مبتلا به بیماری سرطان در سال 1396 در شهر اصفهان بودند که جهت درمان به مرکز درمانی امید مراجعه نموده و تحت دارو درمانی قرار داشتند. تعداد نمونه در پژوهش 30 کودک مبتلا به سرطان بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه گواه). گروه آزمایش مداخلات درمانی مربوط به ذهن آگاهی کودک محور را در طی دو ماه و نیم به صورت هفته ای یک جلسه 60 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه هیچگونه مداخله روان شناختی را در طول پژوهش دریافت نکرد. سپس افراد هر دو گروه تحت پس آزمون قرار گرفتند. مرحله پیگیری نیز پس از 2 ماه اجرا شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی (شهیم، 1385) و آزمایش سطح کورتیزول بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر صورت گرفت.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که درمان ذهن آگاهی کودک محور بر پرخاشگری و سطح کورتیزول پس از دارودرمانی کودکان سرطانی تاثیر معناداری داشته است (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته پرخاشگری و سطح کورتیزول کودکان سرطانی را کاهش دهد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ذهن آگاهی با بهره گیری از فنونی همانند افکار،  هیجانات و رفتار آگاهانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش پرخاشگری و سطح کورتیزول کودکان سرطانی مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، کورتیزول، ذهن آگاهی، سرطان
 • محبوبه چین آوه*، مهرنوش اخلاقی صفحات 45-56
  هدف

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی برنامه دلبستگی محور مادران بر شناخت اجتماعی (نظریه ذهن عاطفی و شناختی) نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان مبتلا به اختلال های طیف اتیسم و مادران آنان بود که در 6 ماه دوم سال 1396 به پنج مرکز خدمات روان شناختی و مشاوره در شهر تهران مراجعه کرده بودند. از بین این افراد، 43 جفت مادر و نوجوان به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (21 نفر) و کنترل (22 نفر) جای داده شدند. برنامه دلبستگی محور طی هشت جلسه و به صورت هفتگی برای مادران گروه آزمایش اجرا شد و مادران گروه کنترل در لیست انتظار جای گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم (نظریه ذهن عاطفی) و آزمون باور کاذب سالی-آن (نظریه ذهن شناختی) بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توسط نوجوانان مبتلا به اتیسم تکمیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه دلبستگی محور مادران منجر به افزایش نظریه ذهن عاطفی فرزندان مبتلا به اتیسم آنان شده است (25/7=F، 009/0<p)، اما اثری بر بعد شناختی نظریه ذهن نداشته است (53/0=F، 46/0< p).   

  بحث و نتیجه گیری

  دلیل عمده اثربخشی برنامه دلبستگی محور بر نظریه ذهن عاطفی را می توان مربوط به اثرات این برنامه بر افزایش آگاهی مادر و فرزند از یکدیگر در سطح روان شناختی دانست.

  کلیدواژگان: اتیسم، برنامه دلبستگی محور، شناخت اجتماعی، نظریه ذهن
 • صدیقه نصیری پور، سیاوش طالع پسند* صفحات 57-64

  هدف پژوهش حاضر کارکرد حافظه فعال در کودکان دوزبانه، تک زبانه و کودکان مبتلا به اختلال یادگیری بود. طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. شرکت کنندگان 60 فرد تک زبانه، 34 فرد مبتلا به اختلال یادگیری و 62  فرد دو زبانه بودند. که مقیاس هوش وکسلر کودکان و آزمون وکسلر کودکان پیش دبستانی  را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل واریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین کودکان دوزبانه، تک زبانه و کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در نمرات حافظه فعال تفاوت معنی داری وجود دارد. به گونه ای که کودکان دو زبانه از کودکان تک زبانه و اختلال یادگیری عملکرد بهتری در زمینه حافظه فعال داشتند. یادگیری زبان دوم با کارکردهای حافظه قویتری همراه است.هدف پژوهش حاضر کارکرد حافظه فعال در کودکان دوزبانه، تک زبانه و کودکان مبتلا به اختلال یادگیری بود. طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. شرکت کنندگان 60 فرد تک زبانه، 34 فرد مبتلا به اختلال یادگیری و 62  فرد دو زبانه بودند. که مقیاس هوش وکسلر کودکان و آزمون وکسلر کودکان پیش دبستانی  را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل واریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین کودکان دوزبانه، تک زبانه و کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در نمرات حافظه فعال تفاوت معنی داری وجود دارد. به گونه ای که کودکان دو زبانه از کودکان تک زبانه و اختلال یادگیری عملکرد بهتری در زمینه حافظه فعال داشتند. یادگیری زبان دوم با کارکردهای حافظه قویتری همراه است.

  کلیدواژگان: حافظه فعال، دو زبانه ها، تک زبانه ها، اختلال یادگیری
 • سیده سمیه جلیل آبکنار*، غلامعی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب صفحات 65-76
  هدف

  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی بود.

  روش

  این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش 30 دختر کم توان ذهنی که به روش نمونه گیری تصادفی از مدارس استثنایی شهر اصفهان انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. آزمودنی ها به دو گروه 15 نفری آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه اوقات فراغت عرش را در 16 جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد. ابزارهای پژوهش آزمون هوشی وکسلر کودکان (2003) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی (1990) بود. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد با استفاده از نسخه بیست و سوم نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی آزمودنی ها تاثیر معناداری معناداری داشت (0001/0<p).

   نتیجه گیری: 

  برنامه اوقات فراغت عرش ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی را بهبود بخشید. بنابراین، برنامه ریزی به منظور استفاده از برنامه اوقات فراغت برای این دانش آموزان اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، ظرفیت شناختی، مهارت های ارتباطی، کم توانی ذهنی
 • یوسف دهقانی*، صادق حکمتیان فرد صفحات 77-90
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه، سیستم فعال سازی-بازداری رفتاری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام گرفت.

  روش

  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری شهر بوشهر تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 232 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های طرحواره یانگ (1999)، سیستم های فعال سازی-بازداری رفتاری کارور و وایت (1994)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون (2002) و اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) انجام گرفت. داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه، سیستم فعال سازی-بازداری رفتاری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری نقش دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش طرحواره های ناسازگار اولیه، سیستم فعال سازی-بازداری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در بروز و نگه داری اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، می توان با شناسایی آنها در جهت پیشگیری از اختلال اضطراب اجتماعی این دانش آموزان اقدام نمود.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، اضطراب اجتماعی، تنظیم شناختی هیجان، سیستم فعال سازی-بازداری رفتار، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • همایون هارون رشیدی*، پرستو اسیوند صفحات 91-104
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی ریباندتراپی بر افزایش هماهنگی ادراکی دیداری و رشد اجتماعی دانش آموزان با اختلالات یادگیری انجام شده است.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، متشکل از تمامی دانش آموزان اختلالات یادگیری بود که در مرکز آموزشی و توانبخشی اختلالات یادگیری شهر دزفول مشغول دریافت مداخله های لازم بودند. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز دارای اختلال یادگیری شهر دزفول بودند که به صورت در دسترس از این مراکز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر برای هر گروه) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ادراکی دیداری بندرگشتالت و رشد اجتماعی وایلند استفاده شد. در فرآیند اجرا گروه آزمایش به مدت 8 هفته تحت آموزش ریباندتراپی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.

  یافته ها:

  نتایج تحلیل کوواریانس (مانکوا) نشان داد که ریباندتراپی بر هماهنگی ادراکی دیداری و رشداجتماعی تاثیر دارد؛ به این صورت که منجر به افزایش هماهنگی ادراکی دیداری و رشد اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری می شود.

  نتیجه گیری

  این نتایج اطلاعات مهمی درباره درمان این اختلال دارد، به طوری که این برنامه آموزشی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در مدارس و مراکز درمانی، مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: ریباندتراپی، هماهنگی ادراکی دیداری، رشد اجتماعی، نارسایی ویژه در یادگیری
 • حوریه احدی، حمید رضایی*، رضا نیلی پور، فرنوش جارالهی صفحات 105-118

  هدف:

   با توجه به تاثیر کم شنوایی بر رشد زبان و مهارت های فرازبانی و متفاوت بودن مهارت زبانی و فرازبانی در کودکان دوزبانه، بررسی این مهارت ها در کودکان دوزبانه مختلف و مقایسه آنها با کودکان دوزبانه طبیعی می تواند به شناخت بیشتر ما از رشد زبان در این کودکان و عوامل دخیل در آن شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه مهارت های زبانی و فرازبانی کودکان پیش دبستانی دوزبانه (ترکی-فارسی) کم شنوای دارای کاشتینه حلزونی با  کودکان دوزبانه (ترکی-فارسی) همتای سنی طبیعی است.

  روش: 

  برای انجام این پژوهش 6 کودک دوزبانه پیش دبستانی دارای کاشتینه حلزونی از بین مدارس استثنایی شهر زنجان در سال تحصیلی 98-97  به صورت آمارگیری سرشماری و 6 کودک همتای سنی طبیعی از مدارس شهر زنجان به صورت تصادفی انتخاب و در آزمون های مهارت های زبانی و فرازبانی (میانگین طول گفته، غنای واژگانی و آگاهی واژگانی و آگاهی نحوی) با هم مقایسه شدند. برای بررسی رشد شاخص های زبانی از نمونه گفتار پیوسته و برای بررسی مهارت های فرازبانی از آزمون های آگاهی واژگانی (شامل بررسی محتوایی و ساختاری تعریف واژه) و آگاهی نحوی استفاده شد. 

   یافته ها:

   بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که در زبان ترکی رشد مهارت های زبانی و فرازبانی کودکان پیش دبستانی دوزبانه ترکی-فارسی کم شنوا دچار تاخیر است (05/0>P). اما در زبان فارسی از شاخص های رشد زبانی فقط میانگین طول گفته (میانگین تعداد تکواژ در گفته) تاخیر دارد (05/0>P) و در هیچ کدام از جنبه های محتوایی و ساختاری مهارت تعریف واژگانی کودکان کم شنوا تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P). پایین بودن سطح توانایی فرازبانی آزمودنی ها در آزمون های فرازبانی زبان ترکی را می توان ناشی از آموزش رسمی زبان فارسی در مدارس دانست. همچنین، ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص کرد که میان شاخص های رشد زبانی و آگاهی واژگانی کودکان دوزبانه ترکی-فارسی کم شنوا و کودکان همتای طبیعی هم در زبان فارسی و هم ترکی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: رشدزبانی، میانگین طول گفته، آگاهی واژگانی، آگاهی نحوی، کم شنوا، دوزبانگی
 • رسول داودی*، حسن حبیبی صفحات 119-130
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش تلفیقی فراگیر و راهبردهای ارتقای آن از دیدگاه معلمان شهر زنجان می باشد.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل 95 دانش آموز با نیازهای ویژه در شهر زنجان می باشند که به صورت تلفیقی با سایر دانش آموزان در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند و از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 78 نفر نمونه بصورت تصادفی طبقه ای بر اساس نوع معلولیت انتخاب شدند و دیدگاه معلمان آن ها نسبت به آموزش تلفیقی فراگیر مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که بر اساس اهداف آموزش تلفیقی فراگیر طراحی گردید و روایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی کل آن نیز 90/0 بدست آمد.

  یافته ها

  با تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی، یافته ها نشان داد که میزان تحقق اهداف آموزش تلفیقی در اهداف مختلف بالاتر از میانگین فرضی می باشد. متغیرهای مقطع و پایه تحصیلی و شدت و نوع معلولیت ارتباط معنی داری با تحقق اهداف آموزش تلفیقی نداشتند اما سه متغیر جنسیت، نگرش معلمان به آموزش تلفیقی و نقش معلم رابط، ارتباط معنی داری با تحقق اهداف آموزش تلفیقی داشتند که در بین آن ها نگرش معلمان از توان پیش بینی نیز برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  بر طبق یافته ها آموزش تلفیقی اثربخش بوده و راهبردهایی چون تغییر نگرش معلمان به آموزش تلفیقی فراگیر، استفاده از معلم رابط، ارایه آموزش های جبرانی توسط معلمان، کاهش تعداد دانش آموزان در کلاس درس و تجهیز مدارس با امکانات مناسب می توانند موجب ارتقای آموزش تلفیقی فراگیر گردند.

  کلیدواژگان: آموزش تلفیقی، آموزش فراگیر، آموزش تلفیقی فراگیر، دانش آموزان با نیازهای ویژه
|
 • Manijeh Nik Ghalb*, Kambiz Poushaneh Pages 5-22

  The purpose of this research is to determine the effects of cognitive training using software programs on improving the performance of students' skills in solving the mathematical problems. The method of this research was semi-experimental with using pre-test post-tests and control group. For this purpose, first by random multi-stage cluster, 180 male students of fourth-grade were selected, then, 30 students who had problems in learning mathematic were chosen of them by targeted sampling method. Afterward they were distributed randomly in two groups of experimental (n=15) and control (n=15). The instruments that were used for data collecting of research consisted of "Iran Key Math Diagnostic Tests" and "The Researcher-made mathematic tests". In experimental group, testable teachings were administered through working memories software trainings, for 20 sessions of 60 minutes, all solitary. Computer intervention programs included ‘working memory’& ‘improving the performance of mind’. In control group, testable teachings were administered by their teachers. The statistical analysis was carried out by the method of covariance analysis (ANCOVA), which showed a significant difference between scores of math improvements between these two groups. Therefore, the computer-oriented instructions of working memory can be used as an interactive method to improve the performance of math problem solving skills and academic performance in mathematical areas within the students who have difficulties in learning mathematic.

  Keywords: Math Learning Difficulties, Computer- oriented Working Memory Learning, Mathematics Problem Solving Skills
 • Aras Rasouli*, Sahar Rezaee Pages 23-34

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of therapeutic games on social skills, anxiety and aggression in children with Down syndrome. This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study included all children with Down syndrome under the protection of Kermanshah Welfare Organization in 2018. A total of 30 children with Down syndrome were selected by random sampling in two equal groups of control and control (each group was 15). The experimental group participated in 8 sessions while the control group did not participate. To collect the research data from A: Social skills questionnaires (Matson, 1983), B: Children's Anxiety Questionnaire (Spence, 1999), and C: Aggression Questionnaire (Bass & Perry's aggression, 1992). The data were analyzed using covariance analysis and SPSS-21 software. The results showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in the social skills scores and each of the components includes proper social skills, inappropriate courage, impulsivity / rebellion, high self-confidence, and jealousy / 05/0> P). Also, there was a significant difference between the mean scores of aggression and anxiety in the two groups in the post-test (P> 0.05). Conclusion The results showed that playing therapy with other behavioral therapies can be used to increase social skills and decrease the negative emotions of children with Down syndrome.

  Keywords: Game therapy, social skills, anxiety, aggression, Down syndrome
 • Masoumeh Akbarniya, Gholam Reza Mansha’ee, Sa’eed Yousefiyan* Pages 35-44
  Purpose

  Emergence of chronic physiologic diseases such as cancer results in psychological distress for the inflected children. Therefore, the objective of the present study was to investigate child-centered mindfulness therapy on the aggression and cortisol level after drug therapy in the children with cancer.

  Method

  The research method was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population of the present study included all the children with cancer in 2018 in the city of Isfahan who referred to Omid therapy center and received drug therapy. The sample size was 30 children with cancer who were selected through convenient sampling method and randomly replaced into experimental and control group (15 children in experimental and 15 in the control group). The experimental group received 60-minute therapeutic interventions related to child-centered mindfulness during two-an-a-half months once a week, while the control group didn’t receive any psychological intervention during the study. Then the people in both groups took the posttest. The follow-up stage was administered after two months. The applied instruments included children’s aggression questionnaire (Shahim, 2007). The data analysis was conducted through descriptive statistics and repeated measurement ANOVA.

  Findings

  The results showed that child-centered mindfulness therapy has significantly influenced the aggression and cortisol level after drug therapy of the children with cancer (p<0.001) in a way that this treatment was able to decrease aggression and cortisol level of the children with cancer.

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be concluded that mindfulness therapy can be used as an efficient treatment to decrease the children’s aggression and cortisol level in the children with cancer through employing techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.

  Keywords: Aggression, cortisol level, mindfulness, cancer
 • Mahbobeh Chinaveh*, Mehrnush Akhlaghi Pages 45-56
  Aim

  The purpose of this study was evaluating efficacy of attachment based parent training program on social cognition in adolescents with high function autism.

  Method

  The method of study was semi-experimental in pretest- posttest with unequal groups design. The statistical population of the study included all mothers and their autistic adolescents who referred to 5 mental health centers in Tehran during the six last months of 1396. 43 mother- child couples were selected through the accessible sampling method and then were randomly assigned into two experimental (21) and control (22 individuals) groups. Attachment-based program performed in mothers in experimental group once a week, mothers in control group were located in waiting list. Research tools were reading mind in the eyes test (affective theory of mind) and Sally–Anne test (cognitive theory of mind) that completed by adolescent in pretest and posttest stages.

  Results

  results show that attachment based parent training program has resulted in increasing affective theory of mind in adolescent with autism (p<0.009, F=7.25) but it hasn’t have any effects on cognitive theory of mind (p<0.46, F=0.53). 

  Discussion

  The main reasons for the effectiveness of the attachment-based program on affective theory of mind can be attributed to the effects of this program on promoting of psychological awareness of the mother and child of each other.

  Keywords: autism, attachment-based program, social cognition, theory of mind
 • Sedighe Nasiripoor, Sivosh Talepasand* Pages 57-64

  the purpose of the present study was to evaluate the function of working memory in bilingual, monolingual children and children with learning disorder. The research project was of comparative causality type. Participants included 60 monolingual children, 34 children with learning disabilities and 62 bilingual children. Which completed the Wechsler Intelligence Scale and preschool children's Wechsler Test. Data was analyzed using univariat variance analysis. The findings showed that there was a significant difference between bilingual childrenmonolingual children and children with learning disorder in working memory scores. So that bilingual children with monolingual children and learning disabilities have a better functioning memory function. Second language learning comes with more powerful memory functions.

  Keywords: working memory, bilingual, monolingual, learning disorder
 • Seyedeh Somayeh Jalil Abkenar*, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Bagher Ghobari, Bonab Pages 65-76
  Objective

  Present study was aimed to determine the effectiveness of Arsh leisure time program on the cognitive capacity and communication skills of children with intellectual disability.

  Methods

  The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 30 girl children with intellectual disability from exceptional schools in Isfahan city using randomly method. Subjects were divided into experimental and control groups, each group consisting of 15 children. The experimental group received 16 sessions of Arsh leisure time program and the control group did not. The instruments were Wechsler intelligence scale for children (2003) and communication skills questionnaire (1990). The obtained data were analyzed by using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test with 23th version of SPSS.

  Findings

  The results showed that Arsh leisure time program had a significant effect on the cognitive capacity and communication skills of subjects (P<0.0001).

  Conclusion

  Arsh leisure time program improved working memory, cognitive capacity and communication skills of children with intellectual disability. So planning leisure time program for these children have specific importance.

  Keywords: Leisure time, Cognitive capacity, Communication skills, Intellectual disability
 • Yousef Dehghani*, Sadegh Hekmatian Fard Pages 77-90
  Objective

  The purpose of this study is to investigate the role of early maladaptive schemas, behavioral activation/inhibition system and cognitive emotion regulation strategies predicting social anxiety in students with learning disabilities.

  Method

  The research method was descriptive and correlational. A sample of 232 students was selected using available sampling method. The research instrument consisted of Young schema (1999), behavioral activation/inhibition systems Carver & White (1994), cognitive emotion regulation strategies Garnefski, Kraaij and Spinhoven (2002) and social anxiety Connor et al questionnaires. For statistical data analysis regression analysis is used.

  Results

  early maladaptive schemas, behavioral activation/inhibition system and cognitive emotion regulation strategies can predict social anxiety anxiety in students with learning disabilities.

  Conclusion

  The early maladaptive schemas, behavioral activation/inhibition system and cognitive emotion regulation were involved in the development and maintenance of social anxiety. By examining these variables, the target disorder can be prevented.

  Keywords: Learning disorder, Social anxiety, cognitive emotion regulation, behavioral activation, inhibition system, early maladaptive schemas
 • Homayoon Haroon Rashidi* Pages 91-104
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of rebound therapy on improving perceptual visual coordination and social development of students with learning disabilities.

  Method

  The method of this research is applied. To do this, the semi-experimental research method was used using pre-test and post-test with the control group. The statistical society consisted of all students with a diagnosis of learning disabilities who received the necessary interventions at the Dezful Education and Rehabilitation Center for Learning Disorders. The research sample consisted of 30 students with learning disabilities in Dezful city who were selected from these centers and randomly assigned to two groups of experimental and control (15 subjects per group). For data collection, the Visual Critical Scale of the Gastalt and the Social Development of Thailand was used. In the implementation process, the experimental group received rehabilitation training for 8 weeks and no control group received any intervention.

  Findings

  The results of the analysis of covariance (MANCOVA) showed that rehabilitation training has an impact on perceptual visual coordination and social development, which leads to increased visual perceptual coordination and social development of students with learning disabilities.

  Conclusion

  These results have important information about the treatment of this disorder, so that this educational program can be used as an interventional method in schools and medical centers.

  Keywords: rebound therapy, perceptual visual coordination, social development, learning disabilities
 • Hamid Rezaee*, Reza Nilipour, Farnoush Jarollahi, Hourieh Ahadi Pages 105-118
  Objectives

  Regarding the impact of hearing loss on language development and metalinguistic skill and being language development different from metalinguistic skill in bilingual children, studying of these skills in different bilingual children and comparing them with normal bilingual children can help us understand more about language development in children and the factors involved in it. The present study aims at Investigating and Comparing linguistic and metalinguistic skills of bilingual (Turkish-Persian) children with cochlear implant and their normal hearing peers.

  Method

  The present follow-up study was conducted on six children with cochlear implant and six normal hearing peers that was randomly selected from preschool students of Zanjan city in the school year of 97-98. We compared these children in Mean Length of Utterance, lexical richness, lexical awareness and syntactic awareness. To investigate language development, continuous speech, and to investigate metalinguistic awareness, lexical awareness (including content and structural analysis of word definition) and syntactic awareness tests was used.

  Results

  Data analysis revealed that developing language and metalinguistic skills in bilingual preschool children with hearing loss in Turkish-Persian were delayed. (P <0.05). But in Persian language, of the indices of language growth, only the Mean Length of utterance (mean number of morphemes per word) is delayed (P <0.05). There was no significant difference in any of the content and structural aspects of word definition in hearing loss children (P>0.05).  The low ability level of subjects’ in metalinguistic skills in Turkish language can be ascribed to the formal teaching of Persian in schools. In addition, Spearman's correlation coefficient indicated that there is a positive and significant correlation between indices of language growth, lexical awareness of bilingual (Turkish-Persian) children with hearing loss and normal hearing peers in both Persian and Turkish.

  Keywords: Language development, Mean Length of utterance, Lexical awareness, Syntactic awareness, Hearing loss, Bilingualism
 • Rasol Davoudi*, Hasan Habibi Pages 119-130
  Objective

  The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of inclusive education and its promotion strategies from the perspective of teachers in Zanjan.

  Method

  This research was applied in terms of purpose and in terms of collecting data, was descriptive-survey and correlational research. The statistical population consisted of 95 students with special needs who were enrolled with other students in ordinary schools, and from them, using Morgan table, 78 people were randomly selected with Stratified sampling method based on the type of disability, and were studied their teachers' viewpoints regarding inclusive education. The data gathering tool was a questionnaire designed based on the goals of inclusive education and its validity was confirmed by experts and its overall reliability was 90%.

  Results

  By analyzing the data through descriptive and inferential statistics, the findings showed that the degree of realization of the inclusive education goals in different fields were higher than the hypothesized mean. There were no significant correlation between the variables of the grade and level and the severity and type of disability, but the three variables of gender, the teachers' attitudes toward inclusive education and the role Interface teacher had a significant relationship with the realization of the goals of inclusive education, among them the teachers' attitude was also predictable.

  Conclusion

  According to findings, inclusive education has been effective and strategies such as changing teachers' attitudes towards inclusive education, the use of interface teachers, providing compensatory education by teachers, decreasing the number of students in the classroom, and equipping schools with appropriate facilities can promote inclusive education.

  Keywords: Integrated education, inclusive education, integrated inclusive education, students with special needs