فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جعفر یحیوی دیزج، سارا امام قلی پور سفید دشتی، فاروق نعمانی*، رضا هاشم پور صفحات 9-16
  مقدمه

  با توجه به اینکه یکی از مهم ترین و مساله سازترین موضوعات حوزه سلامت و دغدغه برنامه ریزان و سیاستگذاران سلامت، افزایش روزافزون هزینه های سلامت در همه سطوح به ویژه مراقبت های بیمارستانی و خدمات پاراکلینیکی می باشد؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین سهم هزینه های خدمات پیراپزشکی از کل مخارج سلامت خانوار طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، سهم خانوار و سهم هزینه خدمات پیراپزشکی از هزینه های سلامت خانوار به تفکیک سال در مناطق شهری و روستایی، در دوره مطالعاتی 5 ساله، با استفاده از داده های پیمایشی سالانه هزینه-درآمد خانوار (مرکز آمار ایران) طی سال های1390-1394، به کمک نرم افزار کاربردی MSExcel_2013، استخراج و محاسبه گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه، به طور متوسط 20 درصد کل هزینه های سلامت خانوار، به خدمات پیراپزشکی در مناطق شهری و روستایی اختصاص یافته است. به طور متوسط هزینه خدمات پیراپزشکی بیمارستانی در مناطق شهری و روستایی حدود 10 درصد از کل هزینه های خدمات پیراپزشکی را به خود اخصاص داده و به طور متوسط 90 درصد مابقی هزینه های خدمات پیراپزشکی از مراکز غیر بیمارستانی بوده است. مجموعه خدمات تصویربرداری و مجموعه خدمات آزمایشگاهی به ترتیب با 1/48 درصد و 6/25 درصد، بیشترین سهم را در هزینه های مربوط به خدمات پیراپزشکی بیمارستانی و غیر بیمارستانی داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه حاضر، توجه به مجموعه خدمات تصویربرداری و آزمایشگاهی به عنوان عمده خدمات پیراپزشکی در سبد خدمات سلامت خانوار، می تواند در کاهش هزینه های سلامت و کاهش پرداخت مستقیم از جیب هزینه های سلامت خانوار موثر واقع گردد

  کلیدواژگان: بیمارستان، خدمات پیراپزشکی، سهم هزینه ای، هزینه های سلامت، نظام سلامت
 • فرامرز پوراصغر*، نسا کواکبی صفحات 17-30
  زمینه و هدف

  کاربرد فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مدل علمی برای طراحی سامانه الکترونیکی مدیریت اعزام بیماران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کیفی اکتشافی است. ابتدا بررسی متون برای شناسایی شاخص های بالینی، مدیریتی و فرآیندی اعزام بیمار انجام شد. سپس30 نفر از کارشناسان  با تجربه در اعزام به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از طریق بحث های گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، نیازهای اطلاعاتی آنها استخراج گردید. شاخص های بالینی حاصل از مرور متون و نیازهای اطلاعاتی حاصل از مصاحبه ها در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار 51 نفر از متخصصان قرار داده شدند. شاخص های فرآیندی نیز در اختیار 35 نفر از کارشناسان قرار گرفتند تا شاخص های نهایی برای طراحی سامانه اعزام بیمار تعیین شوند. در گام آخر مدل توسط پانل خبرگان تصویب گردید.

  نتایج

  38 شاخص فرآیندی و 249 مولفه بالینی و مدیریتی برای طراحی سامانه نهایی شدند. شاخص های فرآیندی و مدیریتی در طراحی بخش های نظارت بر اعزام و گزارشات و مولفه های بالینی برای طراحی بخش های اصلی سامانه شامل درخواست اعزام، الگوریتم تعیین خودکار بیمارستان مقصد، چرخه تبادل اطلاعات و مستند سازی استفاده گردیدند. مدل نهایی شامل رابط های کاربری متناسب با مسئولیت کاربران می باشد.

  نتیجه گیری

  مدل پیشنهادی با دارا بودن ابزارهای لازم می تواند اطلاعات بالینی ضروری را بین بیمارستان ها مبادله نماید و با فراهم کردن بستری مناسب، فرآیند اعزام بیمار را ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: اعزام بین بیمارستانی، مدیریت اعزام بیمار، سامانه الکترونیکی اعزام بیمار، فوریت های پزشکی، طراحی سامانه
 • محمد فتحی، طاهره حریری، نادر مرکزی مقدم* صفحات 31-40
  زمینه و هدف

  خطاهای پزشکی بیانگر مشکل جدی در مراقبتهای ویژه است و سبب افزایش طول اقامت و مرگ بیماران می گردد. ردیابی خطاها در بیمارستان بر مواردی تمرکز دارد که بصورت داوطلبانه گزارش می شوند. اما این موارد 20- 10درصدخطاها را شامل می شوند که 95 - 90 درصد آن سبب هیچ آسیبی به بیمار نمی شوند. این پژوهش با هدف شناسایی خطاهای درمانی در بخش مراقبتهای ویژه با ابزار سرنخ عمومی (GTT) در سال 1397 انجام شد.

  موادو روش ها

  این پژوهش، گذشته نگر، توصیفی کاربردی بود و در بخش مراقبت ویژه یک بیمارستان دولتی درتهران انجام شد. در سال1397، طی 13 هفته، 127 پرونده با استفاده از چک لیست موسسه بهبود سلامت (IHI) توسط دو پرستار بصورت مجزا بررسی شد و تایید نهایی توسط پزشک صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  تحلیل شد.

  نتایج

  622 سرنخ، 277 حادثه ناگوار مرتبط با سرنخها و 121 حادثه ناگوار بدون سرنخ و در مجموع 398 مورد حادثه ناگوار شناسایی شد. از 127 پرونده، 93 پرونده دارای حادثه ناگوار و رخداد حوادث 2/73 درصد بود. بروزحوادث ناگوار در هر بیمار 13/3، و در هر 100 روز بیمار 8/24 مورد بود. از این تعداد بیشترین فراوانی آسیب به ترتیب درحوزه مراقبت عمومی، مراقبت ویژه، جراحی و دارویی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و میزان بالای آسیب های وارده به بیمار که نیازمند مداخلات پزشکی بوده و نیز نتایج پژوهش های مشابه می توان اظهار داشت این ابزار، در مقایسه با سایر روش ها نظیر خوداظهاری، در شناسایی خطاها از درجه اطمینان بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: حوادث ناگوار، خطاهای پزشکی، ابزارسرنخ عمومی، مراقبت های ویژه
 • محمد علی زحل، سیما رفیعی*، ندا اسماعیل زاده ها، ساناز جمشیدی، نفیسه راستگو صفحات 41-50
  زمینه و هدف

  با توجه به سیر مزمن بیماری انسدادی مزمن ریوی و مشکلات متعددی که برای فرد و جامعه ایجاد می کند، مطالعه حاضر با هدف تحلیل نقش متغیرهای سبک زندگی بر عود بیماری و بستری بیمارستانی در این مبتلایان انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع آینده نگر بود که طی آن، مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به مرکز سرپایی تخصصی ریه در شهر قزوین که با تشخیص بیماری COPD بر اساس تاریخچه بالینی بیمار و نتایج بدست آمده از تست اسپیرومتری طی سه ماهه پائیز 96 مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتند، در مطالعه شرکت داده شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بیماران، پرسشنامه فعالیت فیزیکی و نیز پرسشنامه سنجش وضعیت تغذیه استفاده شد. از آزمون رگرسیون لاجستیک جهت شناسایی عوامل خطر موثر در عود بیماری و میزان تاثیر آنها بر این متغیر وابسته استفاده شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 128 بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (1/78% مرد با میانگین سنی 9/11±3/65) مورد پژوهش قرار گرفتند. میان متغیرهای فعالیت فیزیکی، وضعیت تغذیه ای، مصرف سیگار، BMI بیماران و عود بیماری منجر به بستری بیمارستانی ارتباط آماری معنادار وجود داشت (p<0.05)؛ به نحوی که با افزایش سن بیماران، کاهش BMI، مصرف سیگار به تعداد سال های بیشتر و انجام فعالیت فیزیکی محدود احتمال بستری بیمارستانی مبتلایان افزایش می یافت.

  نتیجه گیری

  شواهد نشان می دهد تاکید بر رویکردهای سلامت محور می تواند در کاهش بار مراجعات بیمارستانی مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریوی موثر باشد. این قبیل راهبردها در عین اثربخشی به دلیل کم هزینه بودن از هزینه اثربخشی قابل توجهی نیز برخوردارند

  کلیدواژگان: بیماری انسدادی مزمن ریوی، بستری بیمارستانی، فعالیت فیزیکی، تغذیه، مصرف سیگار
 • سیامند انوری، اسماعیل اسدی، گیلدا رجبی دماوندی، ماشاالله ولی خانی، بهرنگ شادلو، سپیده مسعودسینکی* صفحات 51-62
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل کیفیت زندگی کارکنان شاغل در بیمارستان روانپزشکی بود که با شناسایی آن در راستای ارتقا بهره وری منابع انسانی گامی برداشته شود.

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی - مقطعی است که در سال 96 در بیمارستان روزبه انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و 112 پرسشنامه تحلیل شد. در این مطالعه برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد SF-36 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار  SPSS و روش های آماری توصیفی و تحلیل کروسکال والیس، کای اسکوئر و آزمون تعقیبی وی کرامر استفاده شد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی کارکنان بیمارستان روانپزشکی روزبه درسطح متوسط 8/68 درصد) قرار دارد. بیشترین میانگین نمرات ارزیابی ابعاد کیفیت زندگی مربوط به مولفه عملکرد جسمانی برابر با 2/84 درصد و کمترین میانگین نمرات ارزیابی ابعاد کیفیت زندگی مربوط به مولفه خستگی یا نشاط برابر با 7/58 درصد بود. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بین گروه های تحصیلی و کیفیت زندگی در بعد عملکرد جسمانی (007/0 > P-Value)؛  بین میزان سابقه کاری و کیفیت زندگی در بعد عملکرد اجتماعی (02/0> P-Value) و ؛  بین  داشتن ارتباط مستقیم با بیمار و همراه بیمار و کیفیت زندگی در بعد خستگی یا نشاط و درد بدنی (005/0 ،05/0 > P-Value)؛ درکارکنان بیمارستان روانپزشکی روزبه تفاوت معناداری وجود دارد. 

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش کیفیت زندگی کارکنان بیمارستان روانپزشکی روزبه در سطح متوسطی قرار دارد و مداخلات آموزشی و درمانی جهت ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، وضعیت سلامتی، کارکنان بیمارستان روانپزشکی
 • مسعود اعتمادیان، حسین شاهرخ، آیدین آرین خصال* صفحات 63-73
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف تبیین فرایند ایجاد یک بیمارستان غیردولتی و غیرانتفاعی به عنوان یک بیماستان شرکتی و ارائه مدلی برای ایجاد بیمارستانهای مستقل و شرکتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع کیفی و موردی بود. داده ها با مصاحبه با بنیانگذاران بیمارستان محب مهر، کارکنان و برخی مسئولان دانشگاه و سازمانهای خیریه جمع آوری شد. روش تحلیل داده ها تئوری بنیادی بود و داده ها در سه مرحله باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند.

  نتایج

  عوامل اولیه ایجاد بیمارستان محب مهر پایین بودن پرداختی پزشکان و اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بود. وجود فضاهای مرده در بیمارستان هاشمی نژاد و امکان قرارداد با بیمه های تکمیلی عوامل ثانویه بودند. واکنشها شامل استقبال پزشکان بیمارستان و مخالفت دولت و وزارت بهداشت بود. به دلیل پایین تر بودن تعرفه ها نسبت به بخش خصوصی و پذیرش بیمه های پایه و تکمیلی، دسترسی خوبی برای بیماران ایجاد شد. نظرات منفی دولت و وزارت بهداشت به تدریج تعدیل شد.

  نتیجه گیری

  فرایند تمرکز زدایی بخش دولتی در بیمارستانها باید به صورت پایین به بالا صورت گیرد. بهتر است به جای تبدیل بیمارستان های دولتی به مستقل یا شرکتی، آنها را از نو به شکل مستقل یا شرکتی ایجاد کرد. همینطور قبل از هرگونه اقدام تمرکز زدایی، باید ثبات مالی و مدیریتی در سازمانها ایجاد شود. برای تمرکز زدایی در سیستم اداره بیمارستانها، منافع کارکنان باید حفظ شود. بهتر است به جای دریافت اعتبارات دولتی، از ظرفیت اوقاف و دریافت وام های بانکی استفاده شود

  کلیدواژگان: مدیریت بیمارستان، بیمارستان مستقل، بیمارستان شرکتی، بیمارستان غیر انتفاعی، تاسیس بیمارستان، توسعه بخش غیر دولتی، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، تمرکز زدایی
 • محسن شفیعی نیکابادی*، سیده فرشته حسینی صفحات 75-85
  زمینه و هدف

  بیمارستان ها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیتی خاص برخوردارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین کارایی بیمارستانهای شهر مشهد تدوین شده است.

  مواد وروش ها

  این تحقیق توصیفی-پیمایشی در سال 96-1395 انجام شد. جامعه پژوهش شامل مراجعه کنندگان به بیمارستانهای مشهد است. جهت گردآوری داده ها از اسناد موجود در بیمارستان ها و پرسشنامه سروکوال استفاده شد و تحلیل داده ها در نرم افزار گمز صورت گرفت.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاکی از این است که در بخش سروکوال سه بعد همدلی، پاسخ دهی و ضمانت مهمترین ابعاد بودند. همچنین سه ویژگی از مجموع 26 ویژگی کیفی خدمات به عنوان«جذاب» طبقه بندی شدند. چهار ویژگی کیفی خدمات به عنوان «ضروری» و 16 ویژگی در « تک بعدی» دسته بندی شدند. رتبه های به دست آمده در روش شبکه ای دوبخشی، تقریبا با یکدیگر یکسان بوده و فقط در مورد چهار رتبه آخر تفاوت وجود دارد که توسط روش رای گیری با اوزان مساوی رتبه بندی نهایی انجام می شود و مشخص شد بیمارستان شماره (3) کمترین و بیمارستان شماره (5) دارای بهترین عملکرد می باشد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش با ترکیب روش سروکوال فازی با تحلیل پوششی داده های شبکه ای قادر است نقاط ضعف موجود در انتخاب شاخص ها در لایه های مختلف تحلیل پوششی شبکه ای را برطرف نموده و کارایی چنین شبکه های را محاسبه نماید. بیمارستان ها با الگو قراردادن بیمارستانی که بالاترین کارایی را دارد و استفاده بهینه از منابع و هزینه کرد بهینه، کارایی خود را باید افزایش داده و  برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، سروکوال، بیمارستان
 • اعظم لاری، کامران حاجی نبی، علی کمیلی*، لیلا ریاحی صفحات 87-95
  زمینه و هدف

  بهره گیری از شیوه های بهینه خرید در بخش تجهیزات سرمایه ای پزشکی در کنار اجرای قوانین و مقررات می تواند به عنوان راهی برای حرکت به سمت خریدی هوشمندانه و افزایش سطح دسترسی گروه های آسیب پذیر به دریافت خدمات و گسترش عدالت مطرح شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید تجهیزات سرمایه ای پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش کاربردی که در سال 97 انجام شده است، جامعه آماری پژوهش را مدیران، روسا و سرپرستان بخش های تشخیصی و درمانی و بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان های دانشگاه و مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی ستاد دانشگاه که 631 نفر بودند تشکیل دادند. نمونه پژوهش 431 نفر بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود که پس از تایید روایی و پایایی آن، داده ها جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  نتایج

  موثرترین متغیر واقعی بودن قیمت تجهیزات سرمایه ای در زمان خرید با ضریب رگرسیون 368/0 بوده و در مقابل کم اثرترین متغیر در این زمینه بازار فروش رقابتی یا انحصاری با ضریب رگرسیون 162/0 می باشد.

  نتیجه گیری

  مراکز درمانی برای خرید تجهیزات سرمایه ای باید از معیارهای استاندارد تصمیم گیری استفاده کنند. با توجه به نقش حساس شناسایی و انتخاب بهترین مارک برای خرید تجهیزات و همچنین هزینه هایی که این خریدها به نظام سلامت وارد می کند، استفاده از معیارهای کمی و کیفی و همچنین  بهره گیری از نظر خبرگان بسیار حائز اهمیت می باشد؛ تا از این طریق بتوان تجهیزاتی با صرفه به لحاظ اقتصادی و همچنین با کیفیت جهت ارائه خدمات مناسب تدارک دید.

  کلیدواژگان: خرید، تجهیزات پزشکی، تصمیم گیری
|
 • Jafar Yahyavi Dizaj, Sara Emamgholipuor Dashti, Faroogh Na'emani*, Reza Reza Hashempuor Pages 9-16

  Background & Aims of study

  Hospital care and paramedical services has become one of the most important and problematic issues in the field of health and critical concern of health planners and policymakers. In current study, contribution of various paramedical services costs were extracted from the total household health expenditure.

  Materials and Methods

  The current study is a descriptive study that was conducted in a 5-year study period from 2011 to 2015. The annual income-based survey data of the household provided by Statistics Center during 2011-2015 was used to achieve the study aims. Excel_2013 software was used. Contribution of household and paramedical services cost were calculated from household health expenditures per year in urban and rural areas.

  Results

  Regarding the results of the current study, on average, 20 % of total household health expenditure is allocated to paramedical services in urban and rural areas. The cost of radiology, sonography, radiotherapy, scan, echo cardiac stress test, endoscopy, electrocardiogram (ECG) etc, accounts for the largest contribution of hospital and non-hospital paramedical services costs, which include an averagely about 50 %t of paramedical services costs.

  Conclusion

  Understanding paramedical services costs can guide policymakers and decision-makers in the field of paramedical services to decide better. Moreover it helps them to reduce direct payments from the pocket of household health expenditures. Therefore, considering the laboratory sector and radiology, sonography, radiotherapy sectors and so on are very important to reduce paramedical services costs.

  Keywords: Hospital, Paramedicine Services, Cost Share, Health Expenditure, Health System
 • Faramarz Pourasghar*, Nesa Kavakebi Pages 17-30
  Background

  Information technology application in health care is increasing. The aim of  this study, is to introduce a scientific model for designing an electronic system for managing patient transfer.

  Materials and Methods

  This study is an exploratory qualitative study. At first a review of literature was carried out for identifying clinical, managerial and process indicators necessary for patient transfer. Then 30 experts, who had vast experiences on patient transfer, were selected using purposive sampling approach and their informational needs were extracted using focus group discussion and semi-structured interviews. Then clinical indicators extracted from literature review and informational needs collected from interviews were distributed among 51 experts in the form of Delphi questionnaires. Process indicators were also distributed among 35 experts to summarize all necessary indicators for designing patient transfer system. At the final step an expert panel approved the model.

  Results

  Thirty eight process indicators and 249 clinical and managerial components were finalized for designing the system. The process indicators were used for designing “monitoring and reports sections” of the system. The clinical indicators were used for designing “main sections” of the system including request for patient transfer, automatic algorithm for selecting destination hospital, information flow cycle, communicating clinical data and documentation. Final model also includes user interfaces relevant to responsibility of the user.

  Conclusion

  The proposed model, which contains necessary indicators for patient transfer, can communicate clinical information among hospitals and by providing proper infrastructure, will be able to improve patient transfer process.

  Keywords: inter hospital transfer, patient transfer management, electronic system for patient transfer, medical emergency, system design
 • Mohammad Fathi, Tahere Hariri, Nader Markazimoghaddam* Pages 31-40
  Background

  Medical errors represent a serious problem for intensive care and increase the length of stay and mortality. Tracking of medical errors in hospital have focused on voluntary reporting of errors, but 10 to 20 % of errors are ever reported and, of those, 90-95 percent cause no harm to patients. This study was conducted to recognition and analysis medical errors in Intensive Care Unit by GTT in 2019.   

  Materials & Methods

  This study was a retrospective descriptive-experimental and was conducted in the Intensive Care Unit of a public hospital in Tehran. In 2019 for 13 weeks,127 records were separately reviewed by two nurses by using the IHI checklist and final confirmation was performed by the physician. The data were analyzed by SPSS 22 software.

  Results:

   622 triggers, 277 adverse events related to triggers, 121 adverse events without trigger and totally 398 adverse events were identified in ICU. 93 records from 127 records had adverse events. The incidence rate of adverse events was 73/2%, 3/13 adverse events per pa tient and the incidence rate was 24/8 adverse events per 100 patients-day. The most frequency of events and harms were respectively related to care, intensive care, surgery and medication modules.

  Conclusion:

   According to the result of patient records reviewing and the high rate of AEs that required intervention and also the result of similar study, we can state this tool is more reliable than other methods to detect AEs, such as voluntary reporting of error.

  Keywords: Medical Error, Adverse Event, Intensive care, Global Trigger Tool
 • Mohammadali Zohal, Sima Rafiei*, Neda Esmaeelzadeha, Sanaz Jamshidi, Nafiseh Rastgoo Pages 41-50
  Background & Aim

  Regarding the chronic course of obstructive pulmonary disease and multiple problems which it brings to individuals and the community in terms of physical, mental, and economic aspects; this study aimed to investigate the role of life-style factors in disease exacerbation and hospitalization among COPD patients.

  Methods & Materials:

   This is a descriptive, prospective study of outpatients with COPD in a tertiary care clinic. To collect data, a demographic questionnaire (including age, gender, marital status, occupation, and educational level), an international physical activity questionnaire (IPAQ), and a mini-nutritional assessment (MNA) tool were used. Disease severity was also determined by Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) index.

  Results

  A total of 128 patients (78.1% male) were recruited with a mean age of 65.3+11.9 years. Findings revealed significant correlations among physical activity level of patients and their nutrition, smoking behavior, BMI, and disease exacerbation. In fact patients with older age, lower BMI, smoking habit for a long time, and limited physical activity were more probable to face with disease exacerbation and hospitalization.

  Conclusion

  Evidence suggests that adoption of health promotion strategies and emphasis on health based approaches can be helpful in reducing hospitalization among COPD patients. Due to their effectiveness and low cost, such policies are regarded as cost effective strategies in dealing with chronic diseases.

  Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, hospitalization, physical activity, nutrition, smoking
 • Siamand Anvari, Esmaeil Asadi, Gilda Rajabi Damavandi, Mashala Vali Khani, Behrang Shadloo, Sepideh Masoud Sinaki* Pages 51-62
  Background

  The purpose of this study was to investigate the quality of life of employees working in a psychiatric hospital.

  Materials & Methods

  The present study is a descriptive cross-sectional study conducted in Roozbeh Hospital in 2018. The sample size was calculated using Cochran's formula and 112 questionnaires were analyzed. Quality of life was assessed using the 36-item Short Form questionnaire (SF-36). Data analysis was conducted using SPSS software, descriptive statistics, Kruskal-Wallis, Chi-Square and Cramer's post-test.

  Results

  The findings revealed that the overall score of quality of life was 68.8. The highest mean of quality of life score was related to Physical functioning function (84.2) and energy fatigue had the least score (58.7). Also, the results of the study showed that there was a significant relationship between education groups and quality of life in terms of physical functioning (P-value=0.007); work experience and quality of life in social functioning dimensions (P-value<0.02); between having hospital patient communication and caregivers' communication with the quality of life in energy fatigue and pain dimensions (0.005, 0.05> P-Value); in Roozbeh Psychiatric Hospital staff.

  Conclusion

  According to the research findings, the quality of life of Roozbeh Psychiatric Hospital staff is moderate and educational and therapeutic interventions are recommended to improve the quality of life of the staff.

  Keywords: quality of life, health condition, Psychiatric hospital staff
 • Masoud Etemadian, Hossein Shahrokh, Aidin Aryankhesal* Pages 63-73
  Background

  This study aimed to explore the process of establishing a non-governmental and nonprofit  hospital, as a corporate infantry, and a model for the establishment of autonomous and corporate hospitals.

  Materials and Methods

  This was a qualitative case study. The data were collected by interviewing the founders of Moheb Mehr Hospital, staff and some university officials and charity organizations. The data analysis was conducted based on grounded theory principles and data were coded in three stages of open, axial and selective coding.

  Results

  The primary factors behind the establishment of Moheb Hospital were the low level of physicians' fees and the physicians’ dual practice in the public and private sectors. The existence of unused spaces at Hashemi-Nejad Hospital and the possibility of contracting supplementary insurance were the secondary factors. The reaction included welcoming from hospital physicians and opposition from the government and the Ministry of Health. A good patient access was created due to the lower charges, in comparison to the private sector, and having contract with the supplementary insurance. The negative comments from the government and the Ministry were gradually adjusted.

  Conclusion

  The decentralization initiatives of the public sector in hospitals should be considered as a bottom-up process. Instead of turning government hospitals into independent or corporate, it is better to re-establish them in an autonomous or corporate form. Also, before any decentralization action, financial and managerial stability must be created in the organizations. Morevoer, employee benefits must be preserved. Instead of receiving government funding, it is better to use the capacity of the endowment and receive bank loans.

  Keywords: Hospital administration, Autonomous hospital, Corporate hospital, Nonprofit hospital, Hospital establishment, NGO Development, Public-private partnership, Decentralization
 • Mohsen Shafiei Nikabadi*, S. Fereshteh Hoseini Pages 75-85
  Background

  Hospitals are considered as the largest and most costly unit of the health system. The present study aims to determine the efficiency of hospitals in Mashhad.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-survey study that was carried out in 2016-2017. The population of the study consisted of patients referring to hospitals in Mashhad. For data collection, records were used in hospitals and the SERVQUAL questionnaire. Data analysis was performed in soft Gams software.

  Results

  The results of the study indicate that in the SERVQUAL section, three dimensions of empathy response and Warranty were the most important dimensions. Also, 3 characteristics of 26 qualitative features of the service were classified as "attractive". 4 qualitative features are classified as "essential" and 16 features in "single-dimensional". The rankings obtained in the bilingual network method are approximately the same and only in the case of the last four ranks of the final ranking is done by the voting method with equal weights. And it was determined that the hospital number (3) is the lowest and hospital number (5) has the best performance.

  Conclusion

  By combining the fuzzy SERVQUAL method with network data envelopment analysis, we can eliminate weaknesses in the selection of indicators in different layers of network analysis and calculate the efficiency of such networks. Hospitals need to increase and plan appropriately by designing a hospital that has the highest efficiency and optimal utilization of its resources and cost-effectiveness.

  Keywords: Performance Evaluation, Efficiency, Data Envelopment Analysis, SERVQUAL, Hospital
 • Azam Lari, Kamran Hajinabi, Ali Komeili*, Leila Riahi Pages 87-95

  Bachground: 

  The use of optimal purchasing methods in the medical equipment sector, along with the implementation of state laws and regulations by the government, can serve as a way to move towards smart purchases. To be raised. The aim of investigating the factors affecting the decision making of purchasing capital equipment in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In this applied research, which was conducted in the year 2017, the statistical population of the study were directors, heads and supervisors of the diagnostic and therapeutic sections and medical equipment of all hospitals, and managers and experts of medical equipment of the University of Medical Sciences who were 631 They formed. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire. After verifying their validity and reliability, the data were collected and analyzed using SPSS software.

  Results

  The most effective variables of the actual price of capital equipment at purchase time with a regression coefficient of 0.368 and against the least effective variable in this area is the competitive or exclusive sale of the market with a regression coefficient of 0.162.

  Conclusion

  Therapeutic centers to purchase capital equipment should use standard decision-making criteria. Considering the sensitive role of identifying and selecting the best brand for the purchase of equipment, as well as the costs that these purchases bring to the health system, the use of quantitative and qualitative criteria as well as the use of experts is very important, in this way, equipment Provides economical and quality services to provide the right services.

  Keywords: purchasing, medical capital equipment, decision making