فهرست مطالب

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال سی‌ام شماره 12 (اسفند 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیاوش جبارزاده*، امین عبدالله زاده فرد، لیلا نوروزی، سیما اشنویی صفحات 941-949
  پیش زمینه و هدف

  کنترل درد حاد پس از سزارین به خاطر اهمیت تماس اولیه مادر و نوزاد از توجه خاصی برخورد است و دو گروه اصلی داروهای ضد درد اپیوییدی و غیر اپیوییدی برای کنترل درد بعد از سزارین شناخته شده اند که استفاده از اپیوییدها به صورت وابسته به دوز با عوارض نامطلوب مادری و نوزادی همراه است. ازاین رو در این مطالعه ما اثرات دو داروی غیر اپیوییدی را بر شدت درد بعد از سزارین به صورت کار آزمایی بالینی بررسی کرده ایم.

  مواد و روش کار:

   درمجموع 126 نفر خانم باردارترم وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در گروه های مداخله (A و B) و شاهد قرار گرفتند. در گروه A کتامین به میزان kg /mg 2/0 و در گروه B 1 میلی گرم میدازولام به صورت داخل وریدی بعد از اتمام عمل تزریق شد. در گروه شاهد (C) به همان حجم نرمالین سالین تزریق گردید سپس متغیرهای مرتبط با درد هر 1، 2، 6 و 12 ساعت بعد از عمل ثبت گردید.

  یافته ها:

   نتایج مطالعه ما نشان داد استفاده از این دو دارو در کنترل درد پس از سزارین تفاوت معناداری با همدیگر ندارد ولی در استفاده از مسکن بعد از عمل در گروه کتامین نسبت به دو گروه دیگر تفاوت معنی دار آماری گزارش شد (0.01=p).

  بحث و نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از کتامین وریدی با دوز کم بعد از عمل سزارین می تواند درخواست و مصرف مسکن بعد از عمل را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: عمل سزارین، درد، میدازولام، کتامین
 • سولماز بابایی بناب* صفحات 950-959
  پیش زمینه و هدف

  سایتوکین های پیش التهابی عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) ، CRP و پروفایل لیپیدی به ترتیب نقش مهمی در ایجاد و جلوگیری از التهاب سیستمیک و بروز بیماری های ناشی از چاقی از جمله بیماری های قلبی عروقی دارند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین در آب و مکمل چای سبز بر سطح سرمی TNF آلفا، CRP و فاکتورهای خطرزای قلبی عروقی در زنان چاق غیر فعال بود.

   مواد و روش کار:

   در این مطالعه ی نیمه تجربی 60 زن داری نمایه ی توده ی بدنی بالای 30 (کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی در 4 گروه کنترل، گروه تمرین در آب ، گروه چای سبز و گروه تمرین در آب + چای سبز قرار گرفتند. تمرین در آب شامل 12 هفته و هر هقته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره انجام شد. مکمل چای سبز نیز 500 میلی گرم در روز و در سه وعده مساوی مصرف می گردید. نمونه های خون در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای تحلیل TNF آلفا، CRP و پروفایل لیپیدی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معنی داری 5 درصد آنالیز شدند.

  یافته ها: 

  داده ها نشان دادند که به ترتیب  در گروه ترکیبی(تمرین در آب +چای سبز) (05/0>p)، گروه چای سبز (05/0>p) و گروه تمرین در آب (05/0>p). کاهش معنی داری در فاکتور TNF و CRP نسبت به گروه کنترل مشاهده می شود. و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین تاثیر مداخلات مختلف اختلاف معنی داری در میزان  TNF آلفا وجود دارد (05/0>p).نتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد TNFآلفا و CRP نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه کنترل و گروه ترکیبی (تمرین در آب+چای سبز) (05/0>p)، بین گروه چای سبز و گروه تمرین (05/0>p) و بین گروه تمرین وترکیبی(تمرین در آب + چای سبز) (05/0>p) وجود دارد. بعلاوه در مورد تغییرات پروفایل لیپیدی به دنبال مداخلات مختلف، سه گروه تمرین در آب، گروه چای سبز و گروه ترکیبی (تمرین در آب + چای سبز)  تفاوت  معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد (05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر میرسد مصرف توامان مکمل چای سبز و انجام تمرین در آب می تواند نتایج بهتری بر سطح سرمی عوامل التهابی زنان چاق داشت باشد.

  کلیدواژگان: تمرین در آب، TNF آلفا CRP، پروفایل لیپیدی، زنان چاق
 • حسن طالبی لک، همت مقصودی، سینا زرین تن، علی حسین زینال زاده* صفحات 960-968
  مقدمه

  استفاده از آنتی بیوتیک به منظور پیشگیری ازعفونت محل عمل جراحی به شرط رعایت اصول و استاندارد کاملا موثر می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و الگوی تجویز آنتی بیوتیک جهت پیشگیری از عفونت بعد از اعمال جراحی عمومی در مقایسه با استاندارد می باشد.

  مواد و روش ها

  اطلاعات با مراجعه به پرونده های299 بیمار بستری در در بخش جراحی عمومی بیمارستان سینای تبریز و تکمیل چک لیست مخصوص جمع آوری گردید، وسپس اطلاعات بدست آمده با دستورالعمل مراقبت مدیریت شده وزارت بهداشت و درمان شماره 8 (استاندارد) مقایسه گردید.

  یافته ها

   در مطالعه حاضر بیشترین فراوانی آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک تجویز شده در مدت بستری در بیمارستان ترکیب (سفتریاکسون + مترونیدازول) به میزان 1/49%و سفازولین 4/48%و بعد از ترخیص مربوط به (سفکسیم + مترونیدازول) 44% و سفالکسین41% بود. و رعایت استاندارد تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل2/62%، بعد از عمل قبل از ترخیص از بیمارستان 1/36% و بعد از ترخیص از بیمارستان 6/66%  و بعد ازانجام اعمال جراحی عمومی به طور کلی8/27 درصد  بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه که بیانگر میزان بالای عدم تطابق تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل و بعد از اعمال جراحی عمومی  با استاندارد بود. بنابراین لازم است استراتژی و تدابیر مناسب برای پیشگیری از ایجاد میکروارگانیسمهای خطرناک و مقاوم به آنتی بیوتیک ها  و حفظ اثر بخشی آنتی بیوتیک ها بعمل آید.

  کلیدواژگان: الگوی تجویز آنتی بیوتیک، پیشگیری از عفونت محل عمل، دستورالعمل استاندارد
 • احمد حیدری شهرضا*، اکبر اعظمیان جزی، ابراهیم بنی طالبی، عباسعلی پالیزبان صفحات 969-980
  پیش زمینه و هدف

  گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زوم گاما (PPARγ) به طور گسترده ای در بافت چربی بیان می شود، که باعث بهبود کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) و تنظیم سیگنالینگ انسولین می شود. هدف از این تحقیق تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین استقامتی کم شدت (LIET) بر بیان ژن PPARγ و محتوای تری گلیسیرید (TG) بافت چربی احشایی رت های مبتلا به کبد چرب است.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش بر روی 40 سر موش نر نژاد ویستار مبتلا شده بهNAFLD  انجام شد. موش ها به گروه های ده تایی کنترل سالم(رژیم غذایی استاندارد)، کنترل وHIIT و LIET تقسیم شدند. پس از گذشت 16 هفته مصرف رژیم غذایی مطابق، میزان سرمی آنزیم ALT از گروه ها گرفته شد و به عنوان یکی از نشانگان اصلی بروز کبد چرب، مشخص کرد که مصرف غذای پرچرب به خوبی توانسته است بیماری NAFLD را در گروه تجربی القاء کند و گروه های تجربی همچنان غذای پرچرب را تا پایان دوره تمرین مصرف کردند. پروتکل تمرینHIIT شامل دو دقیقه دویدن با شدت 75 درصد سرعت بیشینه در هفته اول، 80درصد سرعت بیشینه در هفته دوم، 85درصد در هفته سوم  و 90 درصد در هفته چهارم تا پایان تمرین بود. پروتکل تمرینی LIET شامل دویدن با شدت 45درصد حداکثر سرعت بیشینه بود. تمرین گروه LIET نیز بر اساس مسافت طی شده گروه HIIT همسان سازی شده بود. در پایان 8 هفته تمرین، سنجش بیان ژنPPARγ  با استفاده از تکنیک Real-time PCR و سنجش TG بر روی دستگاه اتو آنالیزور (مدل BT3000) انجام شد. از آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه بین گروه ها با سطح معنی داری (P<0.05) استفاده شد.

  یافته ها:

   تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح میزان بیان ژن PPARγ چربی احشایی بین گروه های مختلف وجود نداشت (060/=p). اما تفاوت معنی داری در میزان محتوایTG بین گروه کنترل و تمرین استقامتی کم شدت (001/P=0) و بین گروه کنترل و تمرین تناوبی شدید (001/P=0) مشاهده شد. همچنین تفاوت معنی داری در میزان محتوای TG بین تمرین استقامتی کم شدت و تمرین تناوبی شدید (003/P=0) مشاهده شد.

  نتیجه گیری:

   تمرینات ورزشی همراه با ادامه رژیم غذایی پرچرب موجب عدم تاثیر بر بیان ژن PPARγ بافت چربی احشایی گردید، ولی به نظر می رسد که تمرینات ورزشی مستقل از مسیر PPARγ بر محتوای چربی احشایی در رت های مبتلابه کبد چرب تاثیرگذار باشد. از طرفی، کاهش میزان TG بافت احشایی در گروه های تمرینی به طور مستقل از کاهش وزن رخ می دهد.

  کلیدواژگان: کبد چرب، بافت چربی احشایی، تمرین تناوبی شدید، تمرین استقامتی کم شدت، پروتئین گیرنده فعال تکثیر پرواکسیزوم گاما
 • آقاخان خیری، جواد علی اکبرلو، راحله طهماسبی* صفحات 981-993
  پیش زمینه و هدف

  ازآنجایی که آنتی اکسیدان های طبیعی موجود در ماهی ها نقش مهمی در مهار رادیکال های آزاد و پیشگیری از بیماری ها مانند سرطان، آترواسکلروزیس، دیابت و غیره در انسان دارند، این مطالعه به منظور سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی ماهی سوف و کپور رودخانه ارس جهت بررسی اثرات سلامتی بخش آن ها در انسان واقع در شمال غرب ایران انجام گردید.

  مواد و روش کار

  در این پژوهش پس از تهیه عصاره آبی و الکلی گوشت 2 گونه از ماهیان پرمصرف موردمطالعه صیدشده در حوزه رودخانه ارس (سوف و کپور)، خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره آن ها با استفاده از روش های DPPH، ABTS و RP در مقایسه با BHT موردبررسی قرار گرفت. نتایج با آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن بررسی شد.

  یافته ها: 

  طبق نتایج به دست آمده در عصاره های آبی و الکلی، گوشت ماهی سوف به طور معناداری دارای خواص آنتی اکسیدانی و قدرت احیاکنندگی بالاتری نسبت به ماهی کپور دارا بود. تفاوت معنی داری بین خاصیت آنی اکسیدانی گوشت دو گونه ماهی وجود داشت (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد که گوشت ماهی سوف خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری را دارا می باشد. این نتایج با توجه به اثرات مفید آنتی اکسیدان ها برای سلامتی انسان، مصرف ماهی به ویژه ماهی ها با خواص آنتی اکسیدانی و احیاکنندگی بالا مانند ماهی سوف را توصیه می کند.

  کلیدواژگان: سلامتی بخش، سوف، کپور، رودخانه ارس، خاصیت آنتی اکسیدانی
 • احمدرضا افشار* صفحات 994-1015

  شاهنامه (کتاب پادشاهان) یک حماسه ملی ایران و سرزمین های فارسی زبان است. شاهنامه حاوی بیش از 50000 جفت بیت است که توسط حکیم ابو القاسم فردوسی طوسی (940-1020 میلادی) تشکیل شده است. در محتوای شاهنامه مفاهیم فلسفی ، اجتماعی ، اخلاقی و عاشقانه و همچنین بهداشت و پزشکی وجود دارد. برای ذکر چند مورد ، داستان های سیمرغ ، اسکندر و پزشک هندی ، برزوویه تب ، و نقشه ترور بهرام چوبیه و همچنین برخی بیماری ها ، درمان ها ، اختلالات روانی و صدمات وارد شده در نبردها در متن شاهنامه ارایه شده است. فردوسی همچنین برای توصیف مفاهیم ادبی خود از برخی اصطلاحات پزشکی استفاده کرده بود. این بررسی مختصر به شرح باستان و اصالت دارو در ایران می پردازد و مفاهیم بهداشت و پزشکی را در شاهنامه بررسی می کند. چندین جفت نمونه به زبان فارسی برای انطباق با متن انگلیسی انتخاب شده اند.

  کلیدواژگان: فردوسی، تاریخ پزشکی، پزشکی در ادبیات فارسی، شاهنامه، سیمرغ
 • صفحات 1016-1024
  زمینه و هدف

  ترکیبات تریازن آلکیل کننده کننده هایی هستند که خاصیت شیمیایی ، فیزیکی و ضد توموری خاص دارند و در تولید داروهای ضد سرطان بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق ، اثرات ضد توموری یک مشتق تریازن جدید (1،3 بیس (2-اتوکسی فنیل) بر روی رده سلولی سرطان پستان 4T1 و ایجاد تومورهای پستان در موش BALB / c بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  رده سلولی 4T1 با غلظتهای مختلف (5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 ، 40 ، 50 میکرومول) از تریازن 1 ، 3 بیس (2-اتوکسی فنیلیل) در 24- کشت داده شد و تحت درمان قرار گرفت. دوره ساعت بقای سلول توسط MTT مورد بررسی قرار گرفت. موش های هفت هفته ای به صورت زیر جلدی با سلول های 4T1 تزریق شدند. پس از مشاهده تومورها ، موش ها به طور تصادفی گروه بندی شدند و با غلظت های مختلف تریازن تحت درمان قرار گرفتند. اندازه تومور هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری و مقایسه شد. بیان کاسپاز 3 و 9 توسط RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 22.0 انجام شد و مقادیر p نیز کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج آزمایش MTT نشان داد که مرگ سلولی تریازن در الگوی وابسته به غلظت و کاهش زنده ماندن سلول در رده سلولی 4T1 کاهش یافته است. اندازه تومور در گروه های تحت درمان با تریازن نسبت به گروه های شاهد کاهش یافته است. نتایج RT-PCR افزایش بیان ژن کاسپاز در گروه تحت درمان با تریازن را نسبت به گروه های شاهد نشان داد.

  نتیجه گیری

  ما دریافتیم که تریزانن 3/1 بیس (2-اتوکسی فنیل) می تواند میزان بقای سلول های 4T1 را در شرایط آزمایشگاهی کاهش دهد ، اندازه تومورهای ناشی از پستان را کاهش دهد و همچنین بیان ژن های کاسپاز در بافت های تومور را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، ترکیبات تریازن، تریازن 1، 3-Bis (2-اتوکسی فنیلیل)، ژن های کاسپاز، داروهای ضد سرطان، تومور
 • امیر نسیم فر، ابراهیم صادقی*، محمد کرمی یار، نسیم شهسوار صفحات 1025-1031
  پیش زمینه و هدف

  واکنش های ناخواسته ی دارویی با توجه به پیچیدگی فزاینده درمان ها و افزایش روزافزون جمعیت جهان همچنان یک چالش در مراقبت های بهداشتی مدرن باقی مانده است. این مطالعه باهدف بررسی واکنش های پوستی ناخواسته ی دارویی در کودکان بستری در بیمارستان مطهری ارومیه از سال 1391 الی 1395 انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر بوده و پرونده ی تمام کودکانی که با تشخیص عوارض پوستی ناخواسته ی دارویی از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 در بیمارستان مطهری شهرستان ارومیه بستری شده بودند، موردبررسی قرار گرفتند. تمامی اطلاعات به دست آمده وارد چک لیست سازمان یافته که از قبل به همین منظور طراحی شده بود، وارد شد. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده نیز توسط SPSS 19 انجام شد.

  یافته ها:

   در مطالعه ی ما نشان داده شد که 76 مورد (5/58 درصد) از کودکان موردمطالعه پسر و 54 مورد (5/41 درصد) دختر هستند. بررسی نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که فنوباربیتال، شایع ترین دارویی است که در این بررسی سبب ایجاد عوارض پوستی می شود (در 90 مورد (2/69 درصد)). همچنین بثورات ماکولوپاپولر نیز شایع ترین عارضه پوستی در بیماران موردمطالعه بود (در 96 نفر (73.8 درصد)).

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه ی ما نشان داد که عوارض پوستی در کودکان هرچند نادر ولی بالقوه خطرناک می باشد و باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد و سریعا باید اقدامات درمانی موردنیاز را برای بیماران انجام داد.

  کلیدواژگان: واکنش های دارویی ناخواسته، عوارض جانبی، کودکان، داروهای ضدتشنج، راش پوستی
|
 • Siyavoosh Jabarzade*, Amin Abdollahzade Fard, Leila Norozi, Sima Oshnouei Pages 941-949
  Background & Aims

  Acute postoperative pain control after the cesarean section is important due to the importance of the primary contact between the mother and the infant. Two main groups of opioid and non-opioid analgesics are known for controlling pain after cesarean section. The use of opioids in a dose-dependent manner is accompanied by adverse maternal and neonatal complications. Therefore, in this study, we investigated the effect of two non-opioid drugs on the severity of pain after cesarean delivery as a clinical trial.

  Materials & Methods

  A total of 126 pregnant women enrolled in the study and they were randomly assigned to intervention (A, B) and control groups. In group A, ketamine was injected at 0.2 mg kg/mg and in group B (1 mg) midazolam was injected intravenously after the surgery. In the control group (C) normal saline was injected. Then, pain-related variables were recorded every 1, 2, 6, and 12 hours after the operation.

  Results

  The results of our study showed that there is no significant difference in the use of these two drugs in control of pain after cesarean section, but there was a significant difference in the use of postoperative analgesia in ketamine group compared to the other two groups (p=0.01).

  Conclusion

  Based on the results of this study, the use of low dose venous ketamine after cesarean section can reduce the demand and use of postoperative analgesics.

  Keywords: cesarean, pain, midazolam, ketamine
 • Solmaz Babaei Bonab* Pages 950-959
  Background & Aims

  The pre-inflammatory cytokines responsible for TNF-α, CRP, and lipid profiles have an important role in the development and prevention of systemic inflammation and also the development of obesity-related diseases, including cardiovascular diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of Aqua training and green tea supplement on serum TNF-α, CRP, and cardiovascular risk factors in inactive obese women.

  Materials & Methods

  In this quasi-experimental study, 60 women with body mass index of over 30 kg / m 2 were randomly assigned into 4 groups: control group, Aqua training group, green tea group, and Aqua training + Green tea group. The 12-week training program consisted of three 60-minute sessions per week with an intensity of 65-75% heart rate. Green tea supplements were also taken at 500 mg per day and in three equal portions. Blood samples were used for pre-test and post-test for TNF-α, CRP, and lipid profiles. Data were analyzed using SPSS software and the level of significance was set at 5%.

  Results

  The data showed that in the combination group (Aqua training + green tea) (p< 0.05), green tea group (p<0.05), and Aqua training (p <0.05) there was a significant decrease in TNF and CRP in comparison with the control group. And the results of ANOVA test showed that there is a significant difference between the effects of different interventions on alpha TNF-α (p< 0.05). The results of Tukey's post hoc test for TNF-α and CRP showed that there was a significant difference between the control group and the combined group (Aqua training + green tea) (p <0.05), between the green tea group and the exercise group (p <0.05), and between the exercise group and the combination (Aqua training + green tea) (p <0.05). In addition, in the case of lipid profile changes following different interventions, there were significant differences between the three Aqua training, the green tea group and the combined group (Aqua training + green tea) compared to the control group (p <0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it seems that supplementation of green tea supplement and Aqua training can have better results on the level of inflammatory factors in obese women.

  Keywords: Aqua training, TNF-α, CRP, lipid profile, obese women
 • Hassan Talebi Lak, Hemmat Maghsoudi Maghsoudi, Sina Zarrintan, Ali Hossein Zeinalzadeh* Pages 960-968
  Background & Aims

  The use of antibiotics to prevent the infection in the surgical site is fully effective in terms of the principles and standards. The aim of this study was to determine the frequency and pattern of prescribing antibiotics for preventing infection after general surgery in comparison with the standard guidelines.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional descriptive-analytic study, information was obtained from 299 of patient records, hospitalized in the general surgical ward of Tabriz Sina Hospital through a checklist. Then, the data were compared with the managed care guideline of the Ministry of Health and Treatment No. 8 (Standard).

  Results

  In this descriptive-analytic cross-sectional study, the most frequently prescribed prophylactic antibiotics during the hospital stay were the combination of (ceftriaxone + metronidazole) 49.1% and cephazolin 48.4%, and after discharge (cefixime + metronidazole) were 44%, and cephalexin was 41%. Adherence to antibiotic prophylaxis prescription guidelines before surgery was 62.2%, after surgery and before discharge from the hospital was 36.1%, after discharge from the hospital was 66.6% and after surgery, in general, was 27.8%.

  Conclusion

  Considering that the prevalence and pattern of antibiotic prophylaxis use before and after surgery in this study were significantly higher than the global standard, appropriate strategies and measures should be taken to prevent the development of resistant harmful microorganisms and to maintain the efficacy of antibiotics.

  Keywords: Antibiotic Prescription Pattern, prophylaxis, Prevention of surgical site infection, Standard
 • Ahmad Heidari Shahreza*, Akbar Azamyan Jazi, Ebrahim Banitalebi, Abasali Palizban Pages 969-980
  Background & Aims

  The peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) expression in visceral adipose tissue extensively cause recovery of non-alcohol fatty liver (NAFLD) and insulin signaling regulation. The main purpose of this study was to compare the effect of an eight-week low-intensity endurance training (LIET) and high-intensity interval training (HIIT) on the amount of PPARγ gene and TG content of visceral lipid tissue in Wistar male rats affected by non-alcohol fatty liver(NAFLD).

  Materials & Methods

  The present research was performed on 40 Wistar rats affected by NAFLD. The rats were divided into four groups. Healthy Control (Standard Diet), control, LIET, and HIIT (High-fat diet). After 16-weeks of using a special diet, ALT enzyme serum level was obtained from the mentioned groups and, as the main symptoms of fatty liver, it was found that consuming fatty foods could develop NAFLD disease in the experimental group. Then the experimental groups were divided into; control, HIIT, and LIET groups randomly and they consumed fatty foods constantly until the end of practice or training period. HIIT training protocol consisted of 2 min running session with 75% more speed intensity in the first week, 80% more speed in the second week, 85% in the third week, and 90% in the fourth week, to the end of the training. The LIET training protocol composed of running with 45% maximum speed intensity. The PPARγ gene expression was evaluated by real-time PCR technique and TG measurements of visceral lipid tissue using an  AutoAnalyzer (BT3000 model).

  Results

  Analysis of the present data showed that there was no significant difference in the level of visceral fat PPARγ gene expression between different groups (p = 0.060). However, there was a significant difference in TG content between the control group and low-intensity endurance training (p = 0.001) and between the control group and intense periodic training (p = 0.001). There was also a significant difference in TG content between low-intensity endurance training and intense intermittent training (p = 0.003).

  Conclusion

  It could be concluded that exercise with continued high-fat diet did not affect PPARγ expression of visceral adipose tissue. Exercise independent of PPARγ pathway will affect visceral fat content in rats with NAFLD. On the other hand, reduction in visceral TG levels in exercise groups could occur independently of weight loss.

  Keywords: fatty liver, Intra-Abdominal Fat, High-Intensity Interval Training, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, Triglyceride
 • Aghakhan Kheiri, Javad Aliakbarlu, Raheleh Tehmasebi* Pages 981-993
  Background & Aims

  The natural antioxidants in fish play an important role in inhibiting free radicals and preventing diseases such as cancer, atherosclerosis, diabetes, and so on. This study was conducted to evaluate the health effects of eating perch and carp fish meat of Aras River in humans in the North West of Iran.

  Materials & Methods

  In this research, after the preparation of aqueous and alcoholic meat extracts of 2 species of fish caught in the Aras river in the northwest of Iran, their antioxidant activity was compared with synthetic antioxidant BHT using DPPH, ABTS, and RP methods. Results were analyzed by one-way ANOVA and Duncan's post hoc test.

  Results

  According to the results obtained in the aqueous and alcoholic extracts, perch fish meat had significantly higher antioxidant properties and regenerative capacity than carp fish meat. There was a significant difference between the 2 species (p <0.05).

  Conclusion

  These results, considering the beneficial effects of antioxidants on human health, recommend the consumption of fish, especially fish with antioxidant properties and high levels of remission, such as perch fish.

  Keywords: Healthy, perch, carp, Aras River, Antioxidants properties
 • AhmadReza Afshar* Pages 994-1015

  Shahnameh (The Book of Kings) is a national epic of Iran and Farsi speaking territories. Shahnameh contains more than 50000 couplets composed by Hakim Abu ʾl-Qasim Ferdowsi Tusi (940–1020 AD). There are many philosophical, social, ethical, and romantic as well as health and medical concepts in the content of Shahnameh. To mention a few, the stories of Simurgh,  Alexander and the Indian physician, Borzuyeh Tabib as well as some diseases, treatments, psychological disorders, and injuries inflicted in the battles are presented in the context of Shahnameh. Ferdowsi also used some medical terminologies to describe his literary concepts. This brief review describes the antiquity and originality of medicine in Iran and reviews the health and medical concepts in the Shahnameh. Several examples of couplets in Farsi are selected to adapt with the English text.

  Keywords: Ferdowsi, history of medicine, medicine in the Farsi literature, Shahnameh, Simurgh
 • Mohammad Nabiuni*, Zainab Yazadanian, Saber Amirpour Asl, Fereshteh Dorazehi, Latifeh Karimzadeh Bardei Pages 1016-1024
  Background & Aims

  Triazene compounds are alkylators with certain chemical, physical, and anti-tumor properties that have been used extensively for producing anti-cancer drugs. In this research, we studied the anti- tumor effects of a new triazene derivate (1,3-bis (2-ethoxyphenyl) on 4T1 breast cancer cell line and induced breast tumors in BALB/c mice.

  Materials & Methods

  4T1 cell line was cultured and treated with different concentrations (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50µmol) of the 1, 3-bis (2-ethoxyphenyl) triazene in a 24-hour period. Cell survival was evaluated by MTT. Seven-week-old mice were subcutaneously injected with 4T1 cells. Once tumors were observed, mice were randomly grouped and treated with different concentrations of triazene. Tumor size of each group was measured and compared before and after the treatment. Expression of caspases-3 and 9 was investigated by RT-PCR. Statistical analysis was performed by SPSS 22.0 and p-values less than 0.05 were considered significant.

  Results

  The results of MTT test showed that the triazene induced cell death in a concentration-dependent pattern and decreased cell viability in the 4T1 cell line. Tumor size was significantly decreased in triazene-treated groups compared to control groups. RT-PCR results showed an increase in the expression of caspase genes in the triazene-treated group compared to the control groups.

  Conclusion

  We found that 1,3-bis (2-ethoxyphenyl) triazene can reduce the survival rate of 4T1 cells in vitro, decrease the size of the induced breast tumors, and also increase the expression of caspase genes in the tumor tissues.

  Keywords: Breast cancer, Triazene compounds, 1, 3-Bis (2-ethoxyphenyl) triazene, Caspase genes, Anti-cancer drugs, Tumor
 • Amir Nasimfar, Ebrahim Sadeghi*, Mohammad Karami Yar, Nasim Shahsavar Pages 1025-1031
  Background & Aims

  Unwanted drug-related reactions have remained a challenge in modern health care due to the increasing complexity of treatments and the increasing population of the world. Due to the lack of a similar study in this area, this study was conducted to investigate the unwanted drug-related skin reactions in children hospitalized in Motahari Hospital of Urmia from 2012 to 2016.

  Materials & Methods

  In this retrospective descriptive study, the medical records of all children hospitalized in Motahari Hospital in Urmia with the diagnosis of unwanted drug-related skin complications from the beginning of 2012 to the end of 2016 were studied. All the information was entered into an organized checklist designed already for this purpose. Data were analyzed by SPSS 19.

  Results

  Our study showed that 76 (58.5%) of the children were male and 54 (41.5%) were female. The results of this study showed that phenobarbital is the most common drug that causes skin complications (In 90 cases (69.2%)). Maculopapular rash was the most common skin complication in the studied patients (In 96 cases (73.8%)).

  Conclusion

  The results of our study showed that skin complications in children are rare but potentially dangerous and special attention should be paid to them and immediate medical measures should be taken for these patients.

  Keywords: Unwanted drug reactions, Side effects, Children, Anticonvulsants, Skin rash