فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید ماجدی*، مهسا پیراحمدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 1-28

  یکی از معضلات رشد شهرنشینی، وجود بافت کهن در دل شهرهای امروزی است. این بافت ها و بناهای با ارزش تاریخی مانند منطقه (12) تهران و به ویژه عودلاجان، میراث گران بهایی هستند که حفاظت و بازگرداندن روح زندگی و برقراری نظم و امنیت در آن منطقه و باز زنده سازی هویت و ارزش های فرهنگی به منظور کاهش جرایم در این گونه فضاها را می بایست موردتوجه قرار داد. هدف از این پژوهش باززنده سازی هویت در محله امامزاده یحیی در راستای ارتقاء فرهنگ، هنر و کاهش کانون های جرم خیز است. در این پژوهش ارزش های پنج مورد از خانه های تاریخی آن محله و تطبیق با نمای خانه های نوساز آن راسته بررسی شده و تحلیل پرسشگری (دو گونه پرسشنامه با رویکرد ارتباط کاهش جرم و باززنده سازی اصولی به همراه (8) شاخص و تعیین معیارهای باززنده سازی هویت با دیدگاه ارزش های فرهنگی-هنری در خانه ها با (28) شاخص و (14) مولفه) از (160) نفر ساکنین محله امامزاده یحیی با استفاده از نرم افزار SPSS به منظور تبیین رابطه بین کاهش جرم و باززنده سازی هویت در آن منطقه انجام گرفته است. نتایج به دست آمده ازاین قرار است که فرسودگی بافت، پایین بودن کیفیت ابنیه و مسکن ارزان، وجود خانه های مخروبه یا نیمه تخریب شده، باعث آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی مانند جذب افراد غیربومی کم درآمد یا بیکار شده است. ازاین رو با باززنده سازی هویت محله با اتخاذ سیاست های مناسب توسعه شهری، کاهش کاربری های غیرفعال، افزایش پویایی حضور مردم در محله، از بین بردن بی نظمی های کالبدی و استفاده از فناوری و حفظ الگوهای قدیمی در طراحی های امروز، می توان باعث ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین بافت تاریخی و کاهش کانون های جرم خیز شد.

  کلیدواژگان: برقراری نظم و امنیت، کاهش کانون های جرم خیز، باززنده سازی، ارزش های فرهنگی-هنری، محله ی امام زاده یحیی تهران
 • محسن قادرمرزی*، مراد کاویانی، وفا مهدیزاده، حسن صمدزاده، فرشید بی باک صفحات 29-46

  قاچاق چند ده میلیاردی کالا از نواحی مرزی به کشور، یکی از چالش های اقتصادی ایران است که در پیوند با معیشت شمار زیادی از مرزنشینان کشورمان قرار دارد. بنا بر یافته های موجود، توسعه قاچاق کالا متاثر از شرایط و عوامل مختلفی امکان افزایش یا کاهش دارد. در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، معیشت بسیاری از مردم، به درآمدهای مرزی یا همان قاچاق کالا وابسته است. پژوهش حاضر که ماهیت کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که گستردگی پدیده قاچاق کالا به دو دسته عوامل نگرشی و زیرساختی در پیوند با عوامل طبیعی وابسته است. روش شناسی حاکم بر پژوهش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. دروندادهای (اطلاعات و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای و میدانی (توزیع 180 پرسشنامه به صورت زنجیره ای) گردآوری شده است. برای سنجش پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ با ضریب (91/0) و برای آزمون فرضیه های آن از روش آزمون کای اسکویر در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل پژوهش نشان داد که رابطه معناداری میان عوامل طبیعی و توسعه قاچاق کالا وجود دارد. بدین معنا که شرایط طبیعی به ویژه وضعیت توپوگرافی حاکم بر منطقه و ضعیف بودن زیرساخت ها سبب شده است که تامین شغل با دشواری و تنگنای بسیاری روبه رو باشد.

  کلیدواژگان: قاچاق، مرز، توپوگرافی، شهرستان مریوان
 • کاوه رحیم زاد مدنی*، خدر فرجی راد، سید خلیل سیدعلیپور صفحات 47-72

  مراکز انتظامی به دلیل نقش مهمی که در پشتیبانی و برقراری نظم و امنیت در زمان قبل و بعد از وقوع بحران دارند، می بایست کمترین خسارات و تلفات را متحمل شوند تا در زمان بعد از بحران، بهینه ترین عملکرد را از خود بروز دهند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و ارزیابی معیارهای برنامه ریزی و طراحی مراکز انتظامی شهر پردیس با رویکرد پدافندغیرعامل می باشد. روش به کاررفته در این پژوهش به دلیل استفاده هم زمان از روش های کمی و کیفی جزو روش های ترکیبی به شمار می رود. به منظور استخراج معیارها و ارزش گذاری شاخص های موثر در پژوهش، از روش اسنادی و کتابخانه ای و به منظور ارزیابی و وزن دهی به شاخص ها، از روش آنتروپی و تاپسیس  استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، از بین چهار مرکز انتظامی موجود در شهر پردیس، کلانتری شهید حججی واقع در فاز یکم، بیشترین امتیاز را از بین (23) شاخص برنامه ریزی و طراحی از منظر پدافندغیرعامل کسب کرد و کلانتری شهید عباس دوران واقع در فاز هشتم، آخرین رتبه را به خود اختصاص داد. از بین شاخص های به کاررفته در مدل، بیشترین ضریب اهمیت به ترتیب متعلق به فاصله از ایستگاه های آتش نشانی، فاصله از مراکز حساس و فاصله از مراکز اقتصادی می باشد و کمترین وزن به شاخص های نسبت ارتفاع به عرض، نسبت طول به عرض و جنس نما اختصاص دارد.

  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، مراکز انتظامی، تاپسیس، آنتروپی، شهر پردیس
 • رسول نجفی صفحات 73-100

  این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین تحول سازمانی با رضایتمندی مراجعین در پلیس (کوپ) شهرستان اردبیل انجام شده و جنبه نوآوری در سازمان پلیس را دارد. در این پژوهش ابتدا محقق به تبیین مولفه های تحول سازمانی و رضایتمندی مراجعین پرداخته و همچنین نظریه ها و مدل های مختلف تحول سازمانی و رضایتمندی را مورد بررسی قرار داده، سپس رابطه موجود بین آن ها را شناسایی و در نهایت به تبیین فرضیه های موجود پرداخته است. ابعاد تحول سازمانی بر اساس مدل محقق ساخته، از (32) گویه و (5) خرده مقیاس تشکیل شده که به منظور بررسی نگرش مراجعین نسبت به ایجاد تحول در نظام مدیریتی به کار می رود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجعین به کلانتری های شهرستان اردبیل می باشند که به عنوان نمونه برحسب جدول مورگان (125) نفر انتخاب شدند؛ همچنین از کارشناسان سازمانی در امور انتظامی به تعداد (20) نفر جهت راستی آزمایی استفاده شده است. بررسی نتایج پژوهش نشان داد از نظر مراجعین و کارشناسان سازمانی با استقرار مولفه های تحول سازمانی، رضایتمندی مراجعین افزایش می یابد و از بین مولفه های تحول سازمانی از نظر مراجعین بعد رفتاری و از نظر کارشناسان سازمانی بعد فرآیندی، دارای بیشترین همبستگی است. درمجموع می توان گفت یافته های پژوهش نشان می دهد رضایتمندی مراجعین از پلیس کوپ شهرستان اردبیل در حد مطلوب است.

  کلیدواژگان: تحول سازمانی، تغییر، پلیس کوپ، رضایتمندی، مراجعین
 • منیژه احمدی، محمدرضا سلیمی سبحان، ندا دهقانی*، مهری جانسوز صفحات 101-122
  احداث بازارچه های مرزی اولین گام جهت محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کالا در مناطق مرزی و افزایش امنیت ملی، است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازارچه های مرزی موقت در اقتصاد و امنیت اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین، در شهرستان مریوان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. جهت گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و در بخش میدانی از روش پیمایش مبتنی بر تکمیل پرسش نامه و مصاحبه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل (5532) نفر از مرزنشینان می باشند که با استفاده از روش های آماری تعداد (250) نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اعتبار پرسش نامه ها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ، (87/0) درصد به دست آمده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t زوجی، کای اسکویر و پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بازارچه های مرزی موقت نتوانسته اند تاثیر مثبتی در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین داشته باشند، و روستاهای نزدیک تر به مرز تاثیرپذیری بیشتری از بازارچه های موقت مرزی دارند. با توجه به آزمون t زوجی، درآمد روستاییان به دلیل از بین رفتن فعالیت قاچاق کالا در منطقه، بعد از تاسیس بازارچه های مرزی موقت نسبت به قبل از تاسیس بازارچه ها، کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: بازارچه های مرزی، امنیت، مناطق روستایی، شهرستان مریوان
 • منیرالسادات صمدیان*، ادریس جعفری صفحات 123-142

  از زمان ساخت اولین اتومبیل، شاید هیچ وقت این تصور وجود نداشت که این وسیله، به جای استفاده بهینه در جهت سرعت بخشیدن به آمدوشدها، بلای جان آدمیان شود. در کشور ما نیز تصادفات جاده ای به صورت یک دغدغه فراگیر مطرح می باشد، با لحاظ این مسایل هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای بر اساس نظرات خبرگان راهنمایی و رانندگی ناجا می باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف که تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه داشته، انجام شده است. مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 8 NVIVO جمع بندی و شاخص سازی شده است. نتایج نشان می دهد که از مجموع (55) زیرمفهوم شناسایی و اولویت بندی شده، (17) زیرمفهوم مربوط به مضمون عوامل انسانی، (16) زیرمفهوم مربوط به مضمون عوامل راه، (13) زیرمفهوم مربوط به مضمون عوامل وسیله و (9) زیرمفهوم مربوط به عوامل محیط می باشند.

  کلیدواژگان: تصادف، جاده، عوامل انسان، عوامل وسیله، عوامل جاده
|
 • Hamid Majedi *, Mahsa Pirahmadi, Zahra Sadar Zarabadi Pages 1-28

  Nowadays,with the continuous growth of urbanization,various problems have started to grapple the cities more than ever.One of the issues, which is in fact both the cause and effect of many urban problems,is the presence of ancient architectures in the heart of today's cities .The historical sections of cities cannot be considered as an isolated parts and in fact they play important roles in strategic planning the economic,social,and cultural development strategy of the whole city.Protecting these valuable historical sections,such as District 12 of Tehran and especially Oudlajan, provide the identity not only to the historical values and human civilization but also to the national pride and the culture.They are also very vital for maintaining each country security. What is currently important is to revitalize and to maintain safety in the area . But what needs to be considered about regeneration in order to reduce the crime in such areas is the identity of the existed cultural/artistic matters in the neighborhoods.The purpose of this article is to revitalize the existed character of the Imamzadeh Yahya neighborhood in order to promote culture and art and also to reduce crime rate.Analyzing the values of five historic homes in that district and comparing to newly built homes together with survey of the residents revealed that structure degradation, poor quality of buildings, and the presence of demolished or semi-demolished houses have created social damage and anomalies.Therefore,Revitalizing of the neighborhood identity can improve the quality of life,reducing the crime rate for those who reside in these districts.

  Keywords: Regularity, security, Crime Reduction, Revitalization, Cultural-Artistic Values, Tehran's Imamzadeh Yahya region
 • Kaveh Rahimzad Madani *, Kheder Faraji Rad, SayedKhalil SayedAlipour Pages 47-72

  Due to the important role Of the Police Stations in Conserving and maintaining order and security during and after the crisis, these centers, should minimize casualties and losses to play the most effective performance After the crisis. The main purpose of this research is to identify and evaluate the planning and Design criteria of the Pardis Police centers with the passive defense approach. The method used in this study due to combined use of quantitative and qualitative methods is considered as a combination method. In order to extract the criteria and valuation of effective indicators in the research, the documentary and library methods were used and the entropy and topsis methods were used to evaluate and weight the indicators. Among the four police centers in the city of Pardis, the Shahid Hojaji Station located in the first phase, scored the highest score, and Shahid Abbas Duran Station, located in the eighth phase, received the last rating. Among the 23 indicators used in the model, the highest weight belongs to the distance from the fire stations, the distance from the Sensitive centers and the distance from the economic centers, the least weight dedicated to the ratio of height to width, the ratio of length to the width and material of the facade of the buildings.

  Keywords: passive defense, Police centers, TOPSIS, Entropy, Pardis city
 • Manijeh Ahmadi, Mohammadreza Salimisobhan, Neda Dehghani *, Mehri Jansooz Pages 101-122
  building frontier markets is the first step to deprivation, creating ignition, reducing smuggling of goods across the border and increasing national security. The aim of this study was to investigate the effect of temporary border markets in frontier employment and entrepreneurship in rural areas, in 3 the Khaw village of Mirabad, Flows and Sarkol are in the city of Marivan. The research purpose is cross-functional and in terms of data collection. The study population consisted of 5532 patients were frontiersmen who uses statistical methods 250 subjects were selected. Questionnaires were distributed in proportion to the number of rural frontier. The validity of the test Cronbach's alpha was 0.85 percent, also with 20 findings of experts to complete, in-depth individual interviews took place. In order to analyze the data, paired t test, chi-square test (to determine whether or not respondents in question), and Kruskal-Wallis test was used. The results show that the temporary border markets could have a positive effect on economic and social security frontier rural areas and villages close to the border with more influence from temporary border markets. According to the paired t test, rural incomes due to the elimination of smuggling activities in the region, after the establishment of border markets before the establishment of the markets, dropped.
  Keywords: temporary border markets, Security, Rural Areas, Marivan township