فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال سی و دوم شماره 4 (پیاپی 101، زمستان 1398)
 • سال سی و دوم شماره 4 (پیاپی 101، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جلیل مدرسی، حمیدرضا همتی، مهری اسفندیار*، محمدحسین یوسفی صفحات 201-207
  زمینه و هدف

  راه های متنوعی برای ایجاد بی حسی در شرایطی که تزریق بلاک عصب الویولار تحتانی اولیه با شکست روبرو می شود مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه با هدف مقایسه اثر تزریق بی حسی مکمل پریلوکایین با تزریق بی حسی مکمل لیدوکایین در دندان های با پالپیت برگشت ناپذیر انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع تحلیلی بود و به روش کارآزمایی بالینی با طراحی موازی بر روی 58 بیمار که یک دندان مولر مندیبل آنها دارای پالپیت برگشت ناپذیر بود، انجام شد. تزریق بی حسی اول به صورت بلاک آلویولار تحتانی با محلول بی حسی لیدوکایین 2% انجام شد. بیمارانی که بی حسی پالپی در آن ها دچار شکست شد، به طور تصادفی به دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند. در گروه مورد تزریق مکمل بلاک آلویولار تحتانی با پریلوکایین 3% و در گروه کنترل با لیدوکایین 2% انجام شد. عمق بی حسی بعد از تزریق دوم، به سه روش ارزیابی عددی پاسخ بیمار به پالپ تستر الکتریکی (EPT)، شدت پاسخ بیمار به تست سرما و میزان درد حین شروع تراش حفره دسترسی بر روی نمودار  VAS (Visual Analog Scale) ارزیابی شد و آنالیز آماری با استفاده از آزمون های  T-testو Mann-Whitney صورت گرفت.

  یافته ها

   بین دو گروه مورد مطالعه از نظر میزان عمق بی حسی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که تفاوتی در عمق بی حسی بلاک آلویولار تحتانی مکمل، در دندان های مولر مندیبل دارای پالپیت برگشت ناپذیر بعد از شکست اولین تزریق بلاک آلویولار تحتانی با محلول های بی حسی لیدوکایین 2% و پریلوکایین 3% وجود ندارد.

  کلیدواژگان: درد، پالپیت برگشت ناپذیر، بی حسی موضعی
 • علی دهقانی ناژوانی، محبوبه رزمخواه، امیررضا جاسبی، محمدرضا خادم علیزاده، افسون محمودی* صفحات 208-215
  زمینه و هدف

  اسکواموس سل کارسینومای دهانی (Oral Squamous Cell Carcinoma, OSCC) یکی از شایع ترین سرطان های دهان با ریسک افزایش یافته در افراد مسن تر از 40 سال به خصوص در کشورهای توسعه یافته می باشد. شواهد زیادی وجود دارد که افرادی که از میوه ها و سبزیجات به مقدار زیادی در رژیم غذایی خود استفاده می کنند ریسک کمتری نسبت به سایر افراد در ابتلا به سرطان های ماژور دارند. در این مطالعه به بررسی اثر کشندگی چهار گیاه دارویی گلدر پرسیکا، گلدر میچاکسی، گلدر اوشری و چای ترش بر روی رده سلولی OSCC پرداختیم. هدف این مطالعه، بررسی آزمایشگاهی اثر ضد سرطانی چهار گیاه دارویی فوق الذکر در غلظت های متفاوت، روی رده سلولی اسکواموس سل کارسینومای دهانی بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه از عصاره متانولی و دی کلرو متانی چهارگیاه فوق استفاده شد که اثر آن ها توسط تست MTT بر روی رده سلولی اسکواموس سل کارسینومای دهانی در غلظت های مختلف و در زمان های 24، 48 و 72 ساعت بررسی گردید و نهایتا غلظت مناسب جهت تکرار تست ها انتخاب گردید، سپس آنالیز داده ها توسط تست آماری non parametric t test صورت گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه میزان IC50 عصاره متانولی O.Persica بعد از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 25/0، 12/0 و 13/0 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه شد. این مقادیر برای عصاره دی کلرومتان این گیاه به ترتیب mg/ml 17/0، 16/0 و 11/0 بود. مقادیر IC50 عصاره دی کلرومتانی O.Michauxii پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 73/0، 67/0 و 68/0 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه شد. عصاره متانولی این گیاه تاثیری بر روی سلول ها نداشت و IC50 گزارش نشد. پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت، مقادیر IC50 برای عصاره متانولی گیاه O.Aucheri به ترتیب mg/ml 59/0، 35/0 و 35/0 به دست آمد. این مقادیر برای عصاره دی کلرومتان آن به ترتیب 25/0، 20/0 و 15/0 mg/ml محاسبه شد. مقادیر IC50 عصاره متانولی گیاه چای ترش پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب mg/ml 5/4، 56/3 و 55/2 بود. این مقادیر برای عصاره آبی آن به ترتیب mg/ml 9/7، 3/5 و 9/3 محاسبه شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  تمام گیاهان مورد بررسی در این مطالعه به خصوص Otostegia persica و Otostegia Aucheri دارای خواص ضد سرطانی هستند و عصاره دی کلرومتان به دست آمده از این گیاهان موثرتر از عصاره  متانولی آن ها عمل نمود.

  کلیدواژگان: گلدر اوشری، چای ترش، MTT، اثر ضد سرطانی
 • پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی، تهمینه بامدادیان، فرهاد ثبوتی، سحر چپرلی، جمشید یزدانی چراتی، نسرین خاکی، صهبا امینی*، عباس مسگرانی صفحات 216-221
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین چالش های دندانپزشکان، تحویل روکشی با مارژینال فیت و مارژینال گپ مناسب به بیمار است. تراش 135 درجه مزایایی چون سهولت تکنیکی و ثبت مناسب خط خاتمه تراش دارد. علی رغم این مزایا، تحقیقات گسترده ای بر روی این نوع تراش انجام نشده است. لذا بر آن شدیم تا در این مطالعه تراش 135 درجه را با چمفر عمیق از نظر تطابق مقایسه نماییم.

  روش بررسی

  بر روی دو دندان مولر اول مندیبل با نسج تاجی سالم و اندازه مشابه، تراش چمفر عمیق و تراش 135 درجه انجام شد. از هر دو دندان قالب تهیه شد و از روی هر دای، 30 عدد روکش ساخته شد. نمونه های آغشته به fit checker توسط universal testing machine تحت نیروی 40 نیوتن به مدت 3 دقیقه قرار گرفتند و زیر لوپ با بزرگنمایی 40 برابر در سه نقطه از هر بعد اندازه گیری و ثبت شدند. جهت آنالیز داده‎ها و مقایسه تطابق تراش‎ها از آزمون‎های آماری Kolmogorov-Smirnov و Wilcoxon در SPSS version24 استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین مارژینال فیت در تراش چمفر عمیق 5417/48 میکرون و در تراش 135 درجه 3333/55 میکرون به دست آمد. مارژینال گپ، برای تراش چمفر عمیق 4833/2 میکرون و برای تراش 135 درجه 0083/1 میکرون بود. P-value برای مارژینال گپ 050/0 بود که نشان دهنده وجود تفاوت معنی داری میان برتری تراش 135 درجه بر تراش چمفر عمیق است. در مورد مارژینال فیت، P-value بالای 05/0 بود و برتری تراش 135 درجه از این حیث معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

   تراش 135 درجه بر چمفر عمیق از نظر مارژینال گپ برتری معنی دار داشت (05/0≤p). علی رغم اینکه تراش 135 درجه بر چمفر از نقطه نظر مارژینال فیت نیز برتری داشت اما این تفاوت معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: آماده سازی دندان، رستوریشن متال سرامیک، تطابق مارژینال، آلیاژ متال سرامیک
 • محسن شیرازی، شیوا شادمند، بهزاد سالاری* صفحات 222-228
  زمینه و هدف

  انسداد بینی با درجات مختلف از مشکلات شایع در دوران کودکی است که در صورت عدم مداخله زود هنگام می تواند اثرات خود بر ناحیه دهان را تا بزرگسالی حفظ کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر انسداد کامل بینی بر ناحیه فک، جمجمه و صورت خرگوش ها انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه حیوانی 44 خرگوش با قرابت ژنتیکی بالا انتخاب شدند. تحت بی هوشی در نواحی مختلف جمجه ایمپلنت های فلزی قرار داده شد و از آن ها رادیوگرافی های نیم رخ، خلفی- قدامی و اکلوزال تهیه شد. حفرات بینی نیمی از نمونه ها (گروه آزمایش) به صورت کامل توسط جراحی بسته شد. در بقیه نمونه ها (گروه کنترل) این مداخله انجام نشد. در ادامه تمامی خرگوش ها تا پایان دوران رشد در شرایط یکسان نگهداری شدند. در نهایت رادیوگرافی ها مجددا تکرار و پارامتر های مختلف مربوط به فک و صورت و جمجمه در آن ها اندازه گیری و با گرافی های اولیه مقایسه شد. آزمون آماری مورد استفاده، آزمون مقایسه میانگین ها (T-test) بوده و آستانه معنی داری در این مطالعه 05/0 تعیین شد.

  یافته ها

   بر اساس نتایج به دست آمده ارتفاع عمودی صورت (01/0=p)، عمق ماگزیلا (05/0=p)، چرخش پلن مندیبل و ماگزیلا (005/0=p)، زاویه آرتیکولار (005/0=p) در گروه آزمایش به صورت معنی داری بیشتر و عرض بین دندانی (005/0=p)، محیط ماگزیلا (005/0=p)، قطر نازوفارنکس (01/0=p)، پروتروژن ماگزیلا و مندیبل (005/0=p) به صورت معنی داری کمتر از گروه کنترل بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه در پارامترهای طول بیس جمجمه (30/0=p)، زاویه گونیال (40/0=p) و طول ماگزیلا (10/0=p) دیده نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که انسداد کامل بینی تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی ساختارهای فک، صورت و جمجمه دارد.

  کلیدواژگان: انسداد بینی، کرانیو فاسیال، خرگوش
 • فرشته عباسپور، مهدیا غلامی*، کتایون سرگران صفحات 229-238
  زمینه و هدف

  پوسیدگی دندان بیماری شایعی است که منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین میانگین ویتامین D سرم و پوسیدگی دندانی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 123 نفر از دانشجویان دندان پزشکی سال سوم تا آخر انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و سلامت آن ها از طریق چک لیست تکمیل گردید. سطح سرمی ویتامین D افراد از طریق نمونه گیری خونی تعیین شد. بررسی پوسیدگی توسط شاخص ICDAS (international caries detection and assessment system) در دو سطح شامل D (1-6) MFT (مجموع دندان های پوسیده، پر شده و از دست رفته) و D(3-6) MFT (مجموع دندان های با پوسیدگی پیشرفته، پر شده و از دست رفته) گزارش شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SPSS (statistical package for social sciences) نسخه 0/25 و آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  ضریب همبستگی بین سطح سرمی ویتامین D و شاخص پوسیدگی D(1-6)MFT برابر 089/0- با P-Value معادل 328/0 بود که از نظر آماری معنی دار نبود. آزمون رگرسیون به روش backward  نشان داد متغیر D (3-6) MFT با متغیر های مستقل شامل کمبود ویتامین D (001/0>P)، وزن (012/0=p)، ویزیت سالیانه دندان پزشکی (023/0=p) و تعداد میان وعده شیرین در روز (03/0=p) رابطه آماری معنی دار و مستقیم و با مصرف شیر در هفته (026/0=p) رابطه آماری معنی دار و عکس داشت.

  نتیجه گیری

  در دانشجویان دندانپزشکی، اگرچه رابطه ای بین کمبود ویتامین D سرم و مراحل اولیه پوسیدگی دندان به دست نیامد، اما این رابطه در مراحل پیشرفت پوسیدگی دیده شد.

  کلیدواژگان: : پوسیدگی دندان، ویتامین D، بالغین
 • شیرین طراوتی*، پرنیا ماهوتچی صفحات 239-246
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش دندان های شیری در سلامت کودکان و اهمیت نقش والدین در سلامت دندان های شیری هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین کودکان 3-9 ساله از اهمیت حفظ دندان های شیری کودکانشان، بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی اهواز در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از یک پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و آگاهی و عملکرد آ ن ها در مورد اهمیت حفظ دندان های شیری جمع آوری گردید. پاسخ های صحیح بر حسب درصد به عنوان سطح آگاهی و همچنین عملکرد در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون مربع کای و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون،  Tمستقل، جهت تعیین ارتباط بین آگاهی شرکت کنندگان و عملکرد آن ها و متغیرهای دموگرافیک تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی دار 05/0>P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تعداد 176 نفر از والدین، پرسشنامه ها را تکمیل کردند. میانگین آگاهی والدین 45/7±42/57 (نمره دهی از 15-75) و میانگین عملکرد 86/1±42/9 (نمره دهی از 4- 12) بود. رابطه ای میان سن و جنس والدین با آگاهی و عملکرد دیده نشد. آگاهی والدین دارای سابقه مراجعه به دندانپزشک، تعداد فرزندان کمتر (428/-0=r)، تحصیلات بالاتر، (490/0=rs) و درآمد بیشتر (226/0=r) به طور معنی داری بیشتر بود (001/0>P) همچنین با افزایش میزان آگاهی والدین عملکرد بهبود می یافت (549/0=r) (001/0>P). عملکرد والدین نیز به طور معنی داری با سابقه مراجعه به دندانپزشک، تعداد فرزندان کمتر (320/0-=r)، تحصیلات بالاتر (369/0=rs) (001/0>P) و درآمد بیشتر (253/0=r) (01/0>P) در ارتباط بود.

  نتیجه گیری

   مطالعه ما آگاهی و عملکرد متوسط والدین را در زمینه اهمیت دندان های شیری نشان داد. با توجه به نقش دندان های شیری در سلامت کودکان و مسیولیت والدین در پیشگیری و درمان کودکان، بالا بردن سطح آگاهی و به دنبال آن بهبود عملکرد آنان در خصوص اهمیت دندان های شیری ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: بهداشت دهان، آگاهی سلامت، عملکرد سلامت، کودک
 • سید حمید جمال الدینی، ساره فرهادی* صفحات 247-254
  زمینه و هدف

  پیشرفت های علم ژنتیک در تکنیک ژنوم، منجر به معرفی سیستم های جدید تشخیصی برای مطالعه بیماری یا ارزیابی نتایج درمان بیماری ها گردیده است. در این علم که پزشکی مبتنی بر فرد (Personalized Medicine) نامیده می شود، از ساختار ژنتیکی افراد برای ارزیابی روش های تشخیص بیماری، درمان و حتی پیشگیری از ابتلا استفاده می شود. نظر به اینکه مطالعات بسیار محدودی در این خصوص در حوزه بیماری های دهان و فک و صورت انجام گرفته است، مطالعه حاضر، با هدف بررسی مزایا و چالش های ورود این شاخه جدید از علم پزشکی به درمان های دندانپزشکی، انجام گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه برای بررسی جامع قابلیت ها و چالش های استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر فرد (Personalized Dentistry) در درمان های دندانپزشکی و همچنین تاثیر آن در تغییر شاخص های سلامت دهان، تمام مقالات موجود در این زمینه در منابع اطلاعاتی PubMed، Google scholar، Medline، Scopus، SID و Magiran با کلید واژه های مرتبط، جستجو گردید. بر اساس معیارهای ورود و خروج، نتایج 5 مقاله تایید، بررسی و جمع بندی گردید.

  یافته ها

   در مقالات بررسی شده، بر فواید استفاده از دندانپزشکی مبتنی بر فرد در درمان های دندانپزشکی شامل هدفمند و اختصاصی شدن درمان ها و در نتیجه صرف زمان و انرژی و هزینه کمتر و از معایب آن شامل ناشناخته بودن عوامل بیولوژیک تاثیر گذار و همچنین تاثیرات متقاطع برخی عوامل مذکور بر روی یکدیگر و همینطور بر روند درمان اشاره شده بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به وجود دانش های تخصصی و ابزارهای تشخیصی اختصاصی بیماری های دهان، استفاده از فواید به کارگیری دندانپزشکی مبتنی بر فرد می تواند اختصاصیت درمان را برای بیماران بالاتر برده و از مضرات جانبی (Side effects) درمان های معمول بکاهد و نیز به عنوان گام موثری بر اثر بخشی بیشتر درمان ها معرفی گردد، هرچند برای رفع چالش های آن نیز می بایست اقدام نمود.

  کلیدواژگان: پزشکی مبتنی برفرد، پزشکی اختصاصی شده، دندانپزشکی
 • امیرحسین میرهاشمی، سحر جهانگیری، مینا مهدوی مقدم، راشین بهرامی* صفحات 255-264
  زمینه و هدف

  تمام اجزای فلزی دستگاه های ارتودنسی به دلیل برخی از تغییرات شیمیایی، مکانیکی، حرارتی، میکروبیولوژیکی و آنزیمی تا حدودی در محیط دهان دچار خورد گی شده و موجبات تسهیل آزاد سازی یون را فراهم می کنند . آزاد سازی یونی می تواند منجر به تغییر رنگ بافت نرم مجاور یا ایجاد واکنش های آلرژیک در بیماران حساس و یا حتی باعث درد موضعی در ناحیه شود. به طور کلی یون ها می توانند در صورت رسیدن به مقادیر آستانه، منجر به عوارض جانبی سمی و بیولوژیکی شوند از این رو میزان آزاد سازی یون ها از اجزای فلزی دستگاه های ارتودنسی برای ما اهمیت دارد. هدف از این مطالعه مروری، بررسی میزان آزاد سازی یون های مختلف از اجزاء اپلاینس های فلزی ارتودنسی در محلول های متفاوت می باشد.

  روش بررسی

  یک بررسی مروری درباره میزان آزاد سازی یون های متفاوت از جمله نیکل، کروم، روی و تیتانیوم از دستگاه های ارتودنسی دارای اجزای فلزی در محلول های متفاوت با استفاده از منابع اطلاعاتی PubMed و Google scholar از سال 2005 تا 2018 با کلید واژه Saliva Titanium/ Normal Saline / Ion release/ Orthodontic appliance/ Mouth wash/ Nickel/ Chromium  صورت گرفت. در نهایت بر طبق معیارهای ورود و خروج مطالعه، 25 مقاله به دست آمد و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

   به دلیل مغایرت نتایج مطالعات و برای دستیابی به نتایج بهتر و مقایسه اصولی، به همگام سازی روش های اندازه گیری و هم چنین استفاده از محیط بزاق مصنوعی با  نرمال به عنوان گروه شاهد نیاز است.

  نتیجه گیری

  در تمامی مطالعات اثر pH اسیدی بر افزایش آزاد سازی یون ها قابل مشاهده بود، علاوه بر این اجزاء آلیاژ SS (Stainless steel) کمترین میزان زیست سازگاری را در بین انواع آلیاژ ها از خود نشان دادند.

  کلیدواژگان: آزاد سازی یون، دستگاه ارتودنسی، نیکل، کروم، بزاق، دهانشویه، تیتانیوم، نرمال سالین
|
 • Jalil Modaresi, HamidReza Hemati, Mehri Esfandyar*, MohammadHosein Yousefi Pages 201-207
  Background and Aims

  Various methods to induce anesthesia have been investigated in situations where the primary inferior alveolar nerve block (IANB) injections fail. The aim of this study was to compare the effect of synergic effects of anesthetic injection of prilocaine supplemental with that of lidocaine anesthesia in teeth with irreversible pulpitis.

  Materials and Methods

  This study was a parallel-controlled clinical trial on 58 patients with one mandibular molar tooth having irreversible pulpitis. The first anesthesia was injected with an inferior alveolar block with 2% lidocaine anesthesia. Patients who failed pulpal anesthesia were randomly divided into two groups; case and control groups. In the case group, IANB was injected with 3% prilocaine, and in the control group with 2% lidocaine anesthesia. Anesthesia after the second injection was evaluated by three methods of numerical evaluation of the patient's response to Electric Pulp Tester (EPT), the severity of the patient's response to the cold test, and the extent of pain during the onset of access cavity latency on the Visual Analog Scale (VAS). Statistical analysis was performed using T-test and Mann-Whitney tests.

  Results

  There was no significant difference between the two groups in terms of depth of anesthesia (P>0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that there was no difference between 2% lidocaine and 3% prilocaine in the depth of supplemental IANB anesthesia after failure of first IANB in mandibular molar teeth with irreversible pulpitis.

  Keywords: Pain, Irreversible pulpits, Local anesthesia
 • Ali Dehghani Nazhvani, Mahboobeh Razmkhah, Amirreza Jassbi, Mohammredrza Khadem Alizadeh, Afsoon Mahmoodi* Pages 208-215
  Background and Aims

  Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is one of the most prevalent oral cancers with increased risk in individuals younger than 40 years especially in developed countries. There are many evidences that people who have plenty of fruits and vegetables in their diets tend to have lower risk of cancer. In this study, we evaluated the anticancer effect of four medicinal plants of Otostegia Persica, Otostegia Michauxii, Otostegia Aucheri, and Hibiscus Sabdariffa on OSCC cell lines.

  Materials and Methods

  In this study, methanolic & dichloromethane extracts of the above medicinal plants were used in order to evaluate their effect on oral squamous cell carcinoma cell line in different concentrations and after 24 , 48 and 72 hrs by MTT assay test. Finally, the appropriate concentration for repeating the test were chosen.

  Results

  In this study, the mean amounts of IC50 for O. persica and O. Aucheri were less than the two other herbs and the least and most amount of IC50 were related to the dicloromethanolic extract of O. persica after 72 hrs and the water extract of H. sabdariffa after 24 hrs, respectively.

  Conclusion

  It was concluded that all of the plants evaluated especially O.Persica and O.Aucheri had anticancer properties and dichloromethalonic extracts of these plant were more effective than that of methanolic extract.

  Keywords: Otostegia Aucheri, Hibiscus Sabdariffa, MTT, Anticancer effect
 • Pooya Jannati, Mohammad Ebrahimi Saravi, Tahmineh Bamdadian, Farhad Sobouti, Sahar Cheperli, Jamshid Yazdani Charati, Nasrin Khaki, Sahba Amini*, Abbas Mesgarani Pages 216-221
  Background and Aims

  One of the most important challenges for dentists is providing a crown with appropriate marginal fit and gap. The 135-degree tooth preparation found to have some advantages such as technical ease and appropriate finish line record. Despite the advantages of 135-degree tooth preparation, scant research has been done in this area. Therefore, the aim of this study was to compare 135-degree and deep chamfer tooth preparation on the marginal fit and marginal gap of posterior metal-ceramic crowns.

  Materials and Methods

  Deep chamfer and 135-degree tooth preparation were performed on the two first mandibular molars with healthy coronal tissue and similar size. Impression was taken from each tooth and 30 crowns were made on each die. The sample plastered with fit checkers were pressed under the force of 40 N for 3 min in a universal testing machine. They were measured and recorded under a loop with 40x power in three points on each aspect. Data were analyzed by Wilcoxon and Kolmogorov-Smirnov tests using SPSS version 24.

  Results

  The mean marginal fit values in deep chamfer and 135-degree were 48.5417µm and 55.3333 µm, respectively with no statistically significant difference (P>0.05). While the mean marginal gap in deep chamfer (2.4833 µm) was significantly higher (P<0.05) than 135-degree (1.0083).

  Conclusion

  It can be concluded that the marginal gap by 135-degree’s tooth preparation was lower than that of deep chamfer in metal-ceramic crowns. However, no significant difference in the marginal fit between the deep chamfer and 135-degree tooth preparation was found.

  Keywords: Tooth preparation, Metal ceramic restorations, Dental marginal adaptation, Dental ceramic alloys
 • Mohsen Shirazi, Shiva Shadmand, Behzad Salari* Pages 222-228
  Background and Aims

  Nasal obstruction is a common condition among children, in which delaying treatment can stabilize its negative effects on dentoalveolar structures during adulthood. In this study we aimed to investigate the effect of total nasal obstruction on the craniofacial structures of rabbits.

  Materials and Methods

  In this animal study, total numbers of 44 rabbits with high genetic proximity were selected. Several metal implants were inserted in the anatomic landmarks of their skulls and then underwent three different types of x-ray exposure (lateral, posterior-anterior and occlusal views). Half of them underwent surgically assisted total nasal obstruction, and the other half were considered as control group. All rabbits were kept in the same environment up to maturation period. Then, they underwent the same x-ray exposures. The primary and final radiographs were traced and various linear and angular were compared between them.

  Results

  The anterior facial height (P=0.01), maxillary depth (P=0.005), articular angle (P=0.005), maxillary and mandibular plan angle were significantly more in the rabbits with total nasal obstruction. However, the interdental width (P=0.005), maxillary perimeter (P=0.005), nasopharyngeal width (P=0.01) and maxillary and mandibular width were significantly less in them. The skull base length (P=0.30), gonial angle (P=0.40), and maxillary length (P=0.10) were not significantly different between the two groups.

  Conclusion

  Total nasal obstruction had various impacts on the craniofacial structures.

  Keywords: Nasal obstruction, Craniofacial, Rabbit
 • Fereshteh Abbaspour, Mahdia Gholami*, Katayoun Sargeran Pages 229-238
  Background and Aims

  Dental caries is a multifactorial and common disease that leads to a decrease in the quality of life of individuals. The aim of this study was to determine the relationship between serum vitamin D and dental caries in the third year-to-last year students of dental school of Tehran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on 123 dental students. Demographic and health information were completed through a checklist. The level of vitamin D in individuals was measured by blood sampling. We recorded caries by ICDAS (international caries detection and assessment system) in two levels of D(1-6)MFT (total of decayed, filled and missing tooth) and D(3-6)MFT (total of progressive decayed, filled and missing tooth). Data analysis was done by the SPSS package version 25 using statistical tests of correlation and regression.

  Results

  The results showed that the correlation coefficient between vitamin D and caries index D(1-6)MFT was -0.89 with a P-value of 0.3328 which was not statistically significant. Based on the backward logistic regression, there was a positive significant statistical association between the D(3-6)MFT with vitamin D deficiency (P<0.001), weight (P=0.012), dental visit (P=0.023) and frequency of sweet snack consumption (P=0.03). In addition a significant and inverse statistical association was reported between the D(3-6)MFT and milk consumption (P=0.026).

  Conclusion

  Among dentistry students, no relation between vitamin D deficiency and early stages of decay was seen, however this relation was statistically significant in regard with progressive dental caries.

  Keywords: Dental caries, Vitamin D, Adult
 • Shirin Taravati*, Parnia Mahootchi Pages 239-246
  Background and Aims

  Considering the role of primary teeth in children's dental health and the importance of parental role on children dental health the purpose of this study was to determine the knowledge and practice of parents of 3-9 year-old children regarding to maintaining primary teeth.

  Materials and Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on the parents referring to Ahwaz dental school in 2017. Using a questionnaire, the participants' demographic characteristics, knowledge and performance regarding maintaining of the primary molars were collected. The percentage of correct responses was considered as the level of knowledge and performance. Analysis of K-square and Spearman and Pearson correlation coefficient and T-test were employed to determine the relationship between the participants' knowledge and performance and their demographic variables. The significance level was P<0.05.

  Results

  176 parents completed the questionnaire. The mean parental knowledge score was 57.42±7.45 (range 15-75), and the mean practice score was, 9.42±1.86 (range 4-12). No relationship was found between the parents’ age, sex, knowledge, and performance. The knowledge of parents who had a history of referral to the dentist, fewer children (rs=0.428), higher education (rs=0.490) and higher income (r=0.226) was significantly better (P<0.001). Also practice increases with higher awareness of parents (r=0.549) (P<0.001). The parents’ practice was significantly related to the history of referral to the dentist, and having fewer children (rs=0.320), higher education (rs=0.369), and higher income (r=0.253) (P<0.01).

  Conclusion

  The findings of this study showed that the knowledge and practice of the parents about primary teeth were moderate. Regarding the important role of primary teeth in children's health, increasing the parents’ knowledge on the maintenance of primary teeth is essential.

  Keywords: Oral hygiene, Health knowledge, Health practice, Child
 • Seyed Hamid Jamaldini Pages 247-254
  Background and Aims

  Advances of genetic science in genomic techniques have led introducing new diagnostic systems to study the diseases or treatment efficacies. In this science, which named “Personalized Medicine”, human genetic structure is used for evaluation of the diagnosis, treatment, and prevention of disease. Regarding the limited number of studies regarding this issue in Oral & Maxillofacial diseases, this study was aimed to evaluate the benefits and challenges of this new area (Personalized Medicine) in dental treatments.

  Materials and Methods

  In this study, complete evaluation of abilities and challenges in order to apply the “Personalized Dentistry” in Dental treatments, and also its effect on oral health indexes were done. All the existing related articles were searched with the relevant key words in the scientific data bases of PubMed, Google Scholar, Medline, Scopus, SID and Magiran. Based on the inclusion and exclusion criteria, 5 articles were selected, assessed and summarized.

  Results

  In the evaluated articles, the benefits of “Personalized Dentistry” in dental treatments as targeted and specialized treatment could result in lower time, energy and cost. In addition, its disadvantage as unknown biologic effective factors and also, the cross effects of some of the above items on each other and the treatment procedures were mentioned.

  Conclusion

  Regarding the specialized sciences and diagnostic tools for oral & maxillofacial disease, the benefits of “Personalized Dentistry” application can be increased for special treatments of patients. Also, it could reduce the side effects of conventional therapies and thus, could be introduced as an effective step for better dental treatments.

  Keywords: Personalized medicine, Individualized medicine, Dentistry
 • Amirhossein Mirhashemi, Sahar Jahangiri, Mina Mahdavi Moghaddam, Rashin Bahrami* Pages 255-264
  Background and Aims

  All metal components of orthodontic appliances are somewhat corroded in the oral environment due to some changes in chemical, mechanical, thermal, microbiological and enzymatic factors which facilitates ion release. Ionic release can result in a discoloration of the surrounding soft tissue or allergic reactions in sensitive patients or even local pain in the area. In general, ions can cause toxic and biological side effects if their values reach the threshold, so the release of ions from the metal components of orthodontic appliances is important to us. The aim of this review article to determine the rate of orthodontic appliances ion release in different solutions.

  Materials and Methods

  A review of the literature was carried out in Pubmed, Google Scholare and Web of science database using selected key words (Saliva/ Titanium/Normal Saline/ Ion release Orthodontic appliance/Mouth wash/ Nickel/ Chromium). These searches were limited to the articles published from 2005 to 2018. According to the inclusion and exclusion criteria, 25 articles were obtained.

  Results

  Because of conflicts in the reported results, it was necessary to synchronize the measurement methods and also to use artificial saliva medium with normal pH as a control to achieve better systematic comparison.

  Conclusion

  There was significant differences in the ion release between mouthwashes. In all studies, the effect of pH and acidity has been shown to increase the release of these ions. In addition, stainless steel (SS) instruments had the least biocompatibility among all types of alloys evaluated.

  Keywords: Ion release, Orthodontic appliance, Nickel, Chromium, Mouth wash, Saliva, Titanium, Normal Saline