فهرست مطالب

 • پیاپی 185 (خرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/12
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زینب محمدی یاریجانی، هوشنگ نجفی*، سید حمید مدنی صفحات 1-13
  سابقه و هدف

  سیس پلاتین در شیمی درمانی برای بیماران سرطانی مورد استفاده قرار می گیرد. اما مصرف آن با عوارض جانبی در اندام های مختلف از جمله کلیه و کبد همراه است. p-کوماریک اسید یک ترکیب پلی فنولی با خواص متعدد است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر p-کوماریک اسید بر اثرات جانبی سیس پلاتین در کلیه و کبد است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی بر روی 21 سر رت نر و در سه گروه انجام شد. در گروه شاهد اتانول 20 درصد به مدت 7 روز گاواژ شد. گروه سیس پلاتین مانند گروه شاهد بود اما تک دوز سیس پلاتین (mg/kg8) را در روز پنجم دریافت کرد.  در گروه سوم (سیس پلاتین به علاوه p-کوماریک اسید) علاوه بر دریافت سیس پلاتین در روز پنجم، p-کوماریک اسید با دوز mg/kg/day100 به مدت 7 روز گاواژ شد. اختلالات عملکردی کلیه و کبد بوسیله اندازه گیری غلظت کراتینین، اوره- نیتروژن و آنزیم های کبدی AST، ALT و ALP پلاسما ارزیابی شد. جهت ارزیابی استرس اکسیداتیو، سطح مالون دی آلدهید(MDA) و قدرت آنتی اکسیدانی توتال (FRAP) در بافت کلیه و کبد اندازه گیری شد. آسیب های بافتی از طریق مطالعه اسلایدهای رنگ آمیزی شده با H&E بررسی شد.

  یافته ها

   سیس پلاتین سبب افزایش سطح کراتینین، اوره- نیتروژن،AST، ALT وALP ، MDA و آسیب های بافتی و کاهش FRAP در کلیه و کبد شد. p-کوماریک اسید منجر به بهبود نسبی یا کامل پارامترهای عملکردی کلیه و کبد، کاهش آسیب های بافتی و سطح MDA و افزایش سطح FRAP شد.

  استنتاج

  گاواژ p-کوماریک اسید قادر به محافظت از کلیه و کبد در برابر اثرات جانبی سیس پلاتین می باشد.

  کلیدواژگان: سیس پلاتین، p-کوماریک اسید، نفروتوکسیسیتی، هپاتوتوکسیسیتی، استرس اکسیداتیو
 • نیلوفر پارساپور، علی نوری*، حبیب الله ناظم صفحات 14-22
  سابقه و هدف

  با توجه به مصرف روزافزون شیرین کننده های مصنوعی، لازم است که اثرات این افزودنی ها بر سلامت کبد مطالعه شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نابالغ به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند و غلظت های mg/kg50، 100، 200 و400 آسه سولفام پتاسیم به مدت 30 روز به صورت درون صفاقی به هر گروه تزریق گردید. یک و 30 روز بعد از آخرین تزریق، خونگیری از چشم رت ها صورت گرفت و میزان فاکتورهای کبدی (FBS، HDL، LDL، AST،ALT ، ALP، تری گلیسیرید و کلسترول) اندازه گیری شد. تعدادی از رت ها در هر گروه تشریح و کبد آن ها جهت تهیه مقاطع بافتی خارج گردید. لام ها توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط آزمون ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که تزریق آسه سولفام پتاسیم به مدت 30 روز، در غلظت های mg/kg 200 و 400 باعث افزایش معنی دار گلوکز (05/0<P) و در غلظت های mg/kg100 و 200 و 400 باعث کاهش معنی دار سطح LDL گردید (001/0<p). همچنین اختلالات بافتی نظیر تجمع خون، بی نظمی سینوزوییدها و لیز شدن هپاتوسیت ها به صورت وابسته به دوز در کبد مشاهده گردید. ولی تغییر معنی داری در میزان سایر فاکتورها ایجاد نشد.

  استنتاج

  به نظر می رسد حتی تزریق دوزهای بالاتر از mg/kg 50 آسه سولفام پتاسیم به مدت 30 روز به رت های نر نرهای نابالغ، با توجه به عدم تغییر اکثر فاکتورهای کبدی، سمیت جدی به همراه نداشته باشد و احتمالا اختلالات بافتی کبد با گذشت زمان ترمیم گردد.

  کلیدواژگان: آسه سولفام پتاسیم، فاکتورهای کبدی، بافت کبد، شیرین کننده مصنوعی
 • محمد مودودی یاقوتی، نرجس نوری گودرزی، جواد حامدی، محمد آذرسا، محمدرضا افرادی، راحیل مشهدی، محمدرضا پورمند* صفحات 23-32
  سابقه و هدف

  مصرف چرخشی آنتی بیوتیک ها در بیمارستان می تواند موجب کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی به استافیلوکوکوس اوریوس شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات مقاومت به اگزاسیلین در سویه استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) حامل کاست کروموزومی SCCmec III در آزمایش های تکاملی متوالی در محیط کشت عاری از آنتی بیوتیک بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی از شهریورماه تا آذرماه سال 1397 تعداد 10 جدایه  MRSA از نمونه های بالینی بیماران بخش های یک بیمارستان دانشگاهی به کمک روش های رایج میکروب شناسی شناسایی شدند. سپس تایپینگ SCCmec به روش Multiplex PCR بر روی آن ها انجام شد. یک سویه به عنوان سویه نیا وارد آزمایش های تکاملی شد و تا حدود 900 نسل کشت داده شد. پس از تعیین حداقل غلظت مهاری (MIC) اگزاسیلین ویژگی های رشد مانند زمان تکثیر (Generation time) و کشت های رقابتی سه سویه انتخابی با سویه نیا، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  از 10 جدایه  بالینی MRSA ،6 سویه با ویژگی SCCmec تایپ III و 4 سویه با ویژگی SCCmec تایپ IV مشخص گردید. سویه نیا نسبت به اگزاسیلین مقاوم و سویه های تکامل یافته حساس بودند. نتایج زمان تکثیر در سه سویه تکامل یافته با 8-6 دقیقه کاهش همراه بود. جمعیت سویه های تکامل یافته از 1 درصد، در انتها به 20 تا 48 درصد از جمعیت کل افزایش یافت.

  استنتاج

  سویه های تکامل یافته نسبت به سویه نیا صلاحیت رشد بالاتری در محیط عاری از آنتی بیوتیک پیدا کردند. نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت راهبرد مصرف چرخشی آنتی بیوتیک بر کاهش سویه های MRSA است.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، برگشت پذیری، SCCmec
 • آرزو ریانی، محمد آهنجان، حمیدرضا گلی، نیلوفر نادری فرد، مریم زمان زاده* صفحات 33-40
  سابقه و هدف

  کاهش در تعداد میکروارگانیسم های دهانی سبب کاهش پوسیدگی دندان ها می شود. باکتری درمانی، مانند استفاده از باکتری های پروبیوتیک، یک روش جایگزین برای درمان عفونت های ناشی از میکروارگانیسم ها است. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر دوغ پروبیوتیک و دوغ معمولی بر روی دو میکروارگانیسم شایع دهانی به نام های استرپتوکوکوس موتانس و انتروکوکوس فکالیس بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) دوغ های پروبیوتیک و معمولی و قطر هاله عدم رشد باکتری های استرپتوکوکوس موتانس و انتروکوکوس فکالیس در حضور هر دو نوع دوغ، بترتیب به روش میکروبراث دایلوشن و دیسک آگار دیفیوژن مورد ارزیابی قرار گرفت.آنالیز داده ها با استفاده از SPSS 22 و آزمون من ویتنی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه حاکی از وجود اختلاف آماری معنی دار حداقل غلظت بازدارندگی از رشد دو نوع دوغ مورد استفاده بر علیه انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس بود 002/0=p، درحالی که این میزان در دوغ معمولی بیش تر از دوغ پروبیوتیک بود. قطر هاله عدم رشد استرپتوکوکوس موتانس 061/0= p و انتروکوکوس فکالیس (99/0= P در حضور دو نوع دوغ مورد آزمایش، تفاوت معناداری نداشت.

  استنتاج

  بر اساس یافته های مطالعه دوغ پروبیوتیک بیش تر از دوغ معمولی قادر به مهار انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس می باشد و شاید بتوان آن را به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از بیماری های دهان و دندان در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، انتروکوکوس فکالیس، استرپتوکوکوس موتانس
 • سعید محمدی، پرویز امری*، حسن طاهری، جواد شکری، رضا محسنی صفحات 41-50
  سابقه و هدف

  تجویز اوپیوییدها برای بی دردی باعث برادیکاردی و تضعیف تنفس می شود. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی شیاف دیکلوفناک سدیم بر درد و کاهش دوز فنتانیل تزریقی در بیماران تحت کولونوسکوپی است.

  مواد و روش ها

   در این کارآزمایی بالینی 500 بیمار کاندید کولونوسکوپی انتخابی بصورت تصادفی به دو گروه دیکلوفناک و دارونما تقسیم شدند. نیم ساعت پیش از انجام کولونوسکوپی برای بیماران شیاف (دیکلوفناک یا گلیسیرین (دارونما) گذاشته شد. 5 دقیقه قبل از کولونوسکوپی، 50 میکروگرم فنتانیل وریدی تجویز شد و سپس در صورت وجود درد، 50 میکروگرم فنتانیل بعنوان دوز نجاتبخش در طی کولونوسکوپی تجویز شد. اطلاعات دموگرافیک و بالینی پایه بیماران و متغیرهای زمان رسیدن به سکوم، رضایت بیمار و کولونوسکوپیست، میزان درد براساس Visual Analogue Scale (VAS) و دوز نجاتبخش فنتانیل و فراوانی کاهش فشارخون و آپنه در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

   دو گروه از نظر سن، جنسیت و وضعیت بالینی پایه مشابه بودند (05/0>P). زمان رسیدن به سکوم در گروه دیکلوفناک (8/3±59/10) دقیقه کوتاه تر از گروه دارونما (5/2±41/12) دقیقه بود (035/0=P). میانگین درد در گروه دیکلوفناک (2/54±2/3) کم تر از گروه دارونما (8 /2±10/5) بود (0001/0>P). فراوانی تزریق دوز اضافه فنتانیل در گروه دیکلوفناک 6 درصد کم تر از گروه دارونما (8/24 درصد) بود (0001/0>P). فراوانی کاهش فشارخون و آپنه در گروه دیکلوفناک کم تر از دارو نما بود (05/0>P).

  استنتاج

  با توجه به اثر بخشی شیاف دیکلوفناک در کاهش شدت درد و دوز فنتانیل و عوارض جانبی، استفاده از این دارو در پروتکل بی دردی در کولونوسکوپی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کارآزمایی بالینی، شیاف دیکلوفناک، فنتانیل، کولونوسکوپی، آرام بخش
 • احمد تمدنی، مرتضی علیجانپور* صفحات 51-60
  سابقه و هدف

  بتا تالاسمی ماژور یکی از شایع ترین بیماری های ارثی خونی، و نیازمند تزریق خون ‏های منظم می باشد. رسوب اضافه بار آهن ناشی از آن سبب اختلالات غدد درون ریز از جمله اختلال هورمون رشد می گردد. این مطالعه، با هدف بررسی اثرات هورمون رشد نوترکیب در این بیماران در مرکز تالاسمی امیرکلا انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه گذشته نگر، جهت بررسی اثرات درمانی هورمون رشد نوترکیب بر روی سرعت رشد شش بیمار تالاسمی ماژور کوتاه قد بین سنین 15-7 سال (4 پسر- 2 دختر) طی سال های 1397-1390 با استفاده از پرونده های موجود در مرکز تالاسمی امیرکلا انجام پذیرفت. در صورت عدم پاسخ دهی تست تحریکی هورمون رشد، بیماران در گروه کمبود هورمون رشد (GHD) (3 بیمار) و در صورت پاسخ نرمال در گروه کوتاهی قد ایدیوپاتیک (ISS) (3 بیمار) قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از نرم افزار SPSS-18 استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران 75/2±00/11 سال بود و میانگین سرعت رشد قدی قبل و بعد از شروع درمان در گروه GHD به ‏ترتیب 86/0±00/4 و 25/1±83/7 (057/0=P) و در گروه ISS به ترتیب 81/0±06/4 و 50/1±00/6 سانتی متر در سال (023/0=P) بود.

  استنتاج

  در این مطالعه، اثرات مثبت درمان با هورمون رشد در بهبودی رشد قدی بیماران تالاسمی ماژور به طور معنی دار دیده شد و این اثر در گروه ISS نیز معنی دار بود.

  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، غدد درون ریز، کوتاهی قد، هورمون رشد نوترکیب
 • لاله علی پور، محمود موسی زاده، روانبخش اسمعیلی، هوشنگ اکبری، حامد چراغ مکانی، ویدا شفیع پور* صفحات 61-73
  سابقه و هدف

  سکته مغزی شایع ترین و ناتوان کننده ترین ضایعه نورولوژیکی در بزرگسالان است. تحریکات حسی زود هنگام و خانواده محور بعد از بروز سکته مغزی تاثیر مثبتی در روند بهبودی این بیماران دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تحریکات حسی زودهنگام خانواده محور بر بهبودی عملکرد و ناتوانی بیماران سکته مغزی بود.

  مواد و روش ها

   این کارآزمایی بالینی، بر60 بیمار دچار اختلال هوشیاری ناشی از سکته مغزی 8-10=GCS بستری در بخش ICU انجام شد. بیماران طبق بلوک بندی تصادفی به دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون، مراقبت های روتین بخش ICU و تحریکات حسی پنجگانه توسط اعضای خانواده به مدت 14 روز و گروه کنترل تنها مراقبت های روتین ICU دریافت نمودند. سطح هوشیاری بیماران قبل از شروع مداخله و در روزهای 5، 10 و 15 با GCS و FOUR و میزان ناتوانی و عملکرد شناختی با DRS ارزیابی شدند.

  یافته ها

   تحریکات حسی انجام شده باعث افزایش معناداری در میانگین نمره عملکردشناختی بیماران در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل گردید (001/0<p). اندازه اثر عملکرد شناختی بعد از مداخله، بین دو گروه در روز 5، 10 و 15 به ترتیب 45/0، 95/0 و 09/1 بود، در روز 5 کم و در روزهای 10 و 15 زیاد بود. در سطح هوشیاری بیماران (601/0=p) و بهبودی عملکرد آنان (710/0=p) تفاوت معنادار آماری دیده نشد.

  استنتاج

  تحریکات حسی زودهنگام خانواده محور در بیماران دچار اختلال هوشیاری ناشی از سکته مغزی، تنها سبب بهبودی در عملکرد شناختی گردید و در نمره کلی ناتوانی، بهبودی معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، تحریکات حسی، اختلال هوشیاری، عملکرد شناختی
 • مژگان لطفی، یاسمن شیاسی، مهدی امینی*، کامیار منصوری، سیروان حمزه زاده، علی صالحی، محراب مفاخری صفحات 74-85
  سابقه و هدف

  یکی از حیطه های پژوهشی جدید در حوزه تنظیم هیجان، تنظیم هیجان بین فردی است. این مفهوم به تمایل فرد برای اشتراک گذاشتن حالات هیجانی اش با دیگران به منظور کاهش عاطفه منفی خویش اشاره دارد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی در دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مطالعات روش شناسی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 602 نفر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های تنظیم هیجان بین فردی (IERQ)، تنظیم هیجان (ERQ)، مهارت های تنظیم هیجان (ERSQ)، تنظیم هیجان خود و دیگران (EROS)، مقیاس SCL-25، پرسشنامه کوتاه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. لازم به ذکر است  از این تعداد 85 پرسشنامه مخدوش بودند و از پژوهش کنار گذاشته شدند و تحلیل های آماری برای 517 نفر انجام شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان دهنده مطلوب بودن ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی بود. بررسی های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مدل 3 عاملی این پرسشنامه را تایید کرد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 90/0 محاسبه شد و برای آیتم های بهبود عواطف مثبت، آرامش بخشی، الگوسازی اجتماعی و چشم انداز داشتن به ترتیب برابر با 84/0، 82/0، 80/0 و 81/0 به دست آمد.

  استنتاج

  پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی از ویژگی های روانسنجی مطلوبی برخوردار است و از انطباق خوبی در زبان فارسی برخوردار است. از این رو این پرسشنامه می تواند در پژوهش های آتی در زمینه تنظیم هیجان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان بین فردی، ویژگی های روانسنجی، دانشجویان
 • زهرا خواجوی، نازنین واعظ زاده، سید نورالدین موسوی نسب، حمیده عظیمی لولتی* صفحات 86-95
  سابقه و هدف

  بهره گیری از هوش اخلاقی در بهبود روابط بین فردی به ویژه در حیطه های پزشکی و پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش اخلاقی با رفتار حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- همبستگی 260 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ساری در سال 1397 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه های رفتار حرفه ای Goze و هوش اخلاقی Lennick & Kiel بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمرات رفتار حرفه ای و هوش اخلاقی به ترتیب (66/13±33/113) و (86/20±56/151) بود. ضریب همبستگی اسپیرمن بین هوش اخلاقی با رفتار حرفه ای (001/0=P، 523/0=r) همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد.

  استنتاج

  یافته های پژوهش نشان داد هوش اخلاقی با رفتار حرفه ای پرستاران ارتباط دارد، به طوری که با افزایش هوش اخلاقی، رفتار حرفه ای نیز افزایش می یابد. لذا به نظر می رسد می توان رفتار حرفه ای پرسنل پرستاری را با توجه به هوش اخلاقی آن ها پیش بینی نمود. افزایش دانش پرستاران در رابطه با هوش اخلاقی، منجر به افزایش رعایت جنبه های اخلاقی در مراقبت از بیمار و ارتقای رفتار حرفه ای و درنتیجه موجب بهبود کیفیت خدمات مراقبتی و رضایت بیماران در مراکز درمانی خواهد شد.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، رفتار حرفه ای، پرستاران، کیفیت خدمات
 • فاطمه ایزدپناه، مینا امینی*، عاطفه اسدالله پور، زینب اصفهانی، مجید یوسفی صفحات 96-103
  سابقه و هدف

  عوارض جانبی داروها یکی از عوامل مهم تهدیدکننده حیات و کیفیت زندگی بوده و می تواند سبب تحمیل هزینه های زیادی به سیستم بهداشتی و درمانی یک کشور شود. این مطالعه در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هدف بررسی عوارض ناخواسته دارویی در استان انجام شد.

  مواد و روش ها

   این تحقیق بر روی گزارش های ارسالی از واحدهای تحت پوشش به این حوزه، در سال های 1383 تا 1397 صورت گرفت. آنالیز بر مبنای فراوانی داروی عارضه داده، فراوانی نحوه مصرف دارو، تعداد گزارش در هر سال، مشخصات بیمار (رده ی سنی و جنسیت)، همچنین فراوانی سیستم و عضو آسیب دیده و گزارشگر صورت گرفت.

  یافته ها

   در مجموع تعداد 4425 مورد گزارش به معاونت غذا و داروی مازندران ارسال گردید. 61 درصد از گزارشات توسط پرستاران اعلام گردیده است و 4/58 درصد عوارض جانبی ثبت شده در خانم ها رخ داده است. بیش ترین فراوانی عوارض جانبی را، فرم تزریقی (7/75 درصد) به خود اختصاص داده است و همچنین طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین عوارض ثبت شده مربوط به اختلالات پوست و مو (6/50 درصد) می باشد. شایع ترین دسته دارویی مسبب عارضه نیز، Anti-Infective Agents (2/52 درصد) بوده اند و داروی سفتریاکسون در صدر قرار داشت.

  استنتاج

  با توجه به تعداد پایین ثبت و ارسال گزارش عوارض ناخواسته دارویی در استان مازندران و فاصله آن با استانداردهای جهانی، به نظر می رسد با برگزاری کلاس های آموزشی جهت گروه هدف پزشکی و سایر کادر درمان با محوریت آموزش فارماکوویژیلانس، نحوه گزارش دهی آن سبب افزایش آگاهی و دانش این افراد در مورد عوارض جانبی داروها شود و به استانداردهای جهانی نزدیک تر شویم.

  کلیدواژگان: فارماکوویژیلانس، عوارض ناخواسته دارویی، کارت زرد
 • عباس مسگرانی، آزاده ذکریایی، اعظم حدادی کوهساری، سینا حقانی فر، جمشید یزدانی چراتی، ارمان ابراهیمی* صفحات 104-112
  سابقه و هدف

  هدف از پاکسازی مکانیکی کانال ریشه، تمیز کردن دیواره های کانال و ایجاد شکل مخروطی جهت تسهیل دسترسی، شستشوی موثر و پرکردگی همه فضای کانال ریشه می باشد. خطاهایی همانند جابجایی کانال ریشه بوسیله برداشت بیش از حد عاج از کانال ریشه ایجاد می شود.هدف از این مطالعه،بررسی جابجایی (transportation) کانال ریشه بوسیله فایل چرخشی BT Race و فایل دستی با توموگرافی کامپیوتری (CBCT) می باشد.

  مواد و روش ها

   مطالعه از نوعEx-vivo و بر روی 54 عدد دندان مولر اول کشیده شده صورت پذیرفت. خمیدگی ریشه، به وسیله روش اشنایدر اندازه گیری شد. آماده سازی در 2 گروه 27 تایی توسط فایل چرخشی و دستی انجام شد. قبل و بعد از پاکسازی کانال ها، تصاویر CBCT تهیه شد. برای اندازه گیری مقدار جابجایی کانال از نرم افزار SPSS 18 استفاده شد.

  یافته ها

   اختلاف میانگین و انحراف معیار میزان جابجایی کانال بین 2 گروه در مقطع T1 (1 میلی متری از فورامن اپیکال) برابر 16/0±24/0، در مقطع T2 (2 میلی متری از فورامن اپیکال) برابر 13/0±19/0 و در مقطع T3 (3 میلی متری از فورامن اپیکال) 12/0± 17/0 بود. میزان TD (Total Deviation) در این مطالعه 022/0 به دست آمد. تفاوت دو فایل دستی و چرخشی در ایجاد جابه جایی در مقطع T1 با (51/0=p) و T3 با (57/0=p) تفاوت معنی داری نداشتند اما در مقطع T2 از لحاظ آماری معنی دار بود (027/0=p).

  استنتاج

  میانگین میزان جا بجایی کانال در 2 میلی متری فورامن اپیکال توسط فایل های دستی کم تر از فایل های چرخشی است. سیستم چرخشی BT race و دستی K-Flexofile می توانند انحنای کانال ریشه را حفظ کنند؛ بنابراین می توان از این سیستم ها در کلینیک با کم ترین جابه جایی اپیکالی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: جایجایی کانال، درمان کانال ریشه، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
 • منیره محمودی*، ملک سلیمانی مهرنجانی، نسرین خردمند صفحات 113-124
  سابقه و هدف

  امروزه عوارض جانبی داروهای شیمیایی از جمله دگزامتازون به عنوان یک فاکتور ضدالتهاب استروییدی بر کاهش توان تولیدمثلی مردان مورد توجه است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر پارامترهای اسپرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی در موش های تیمار شده با دگزامتازون بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ، 24 سر موش نر بالغ نژاد (NMRI) Naval Medical Research Institute (2±35 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه 6 تایی شامل گروه کنترل، دگزامتازون (mg/kg/day7)، پنتوکسی فیلین (mg/kg/day200) و دگزامتازون به علاوه  پنتوکسی فیلین تقسیم شدند. پس از 7 روز تیمار داخل صفاقی، پارامترهای اسپرمی و فاکتورهای استرس اکسیداتیو سنجش شد. داده ها با روش آماری One-Way ANOVA و تست توکی آنالیز شدند.

  یافته ها

  تعداد اسپرم، درصد حرکت پیش رونده، قابلیت حیات، طول دم و تولید روزانه اسپرم و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه دگزامتازون نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (001/0>P). در حالی که سطح مالون دی آلدیید سرم به‎طور معنی داری افزایش نشان داد (001/0>P). پارامترهای فوق در گروه تیمار همزمان پنتوکسی فیلین و دگزامتازون در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0>p). ارزیابی تمامیت DNA نشان داد که دگزامتازون تاثیری بر روی دناتوره شدن ساختمان دورشته ای DNA اسپرم ندارد.

  استنتاج

  بر اساس این مطالعه، پنتوکسی فیلین توانست با کاهش استرس اکسیداتیو از اثرات مضر دگزامتازون بر پارامترهای اسپرمی، فاکتورهای بیوشیمیایی و تولید روزانه اسپرم ممانعت کند.

  کلیدواژگان: دگزامتازون، پنتوکسی فیلین، اسپرم، استرس اکسیداتیو، موش
 • ایلیا روشنی، ناصر جان محمدی، کریم الله حاجیان تیلکی، مسعود بهرامی فریدونی* صفحات 125-130
  سابقه و هدف

  سندرم تونل کارپال شایع ترین نوروپاتی ناشی از به دام افتادن عصب است، که در نتیجه همفشردگی عصب مدین در ناحیه مچ دست ایجاد می شود. این مطالعه با هدف مقایسه دو تکنیک Minimal Incision (برش محدود) و تکنیک Double Incision (برش دوگانه) در معالجه بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، با کد IRCT20160508027797N5، بر روی 50 بیمار مبتلا به سندرم تونل کارپ که به بیمارستان های شهید بهشتی و آیت الله روحانی بابل مراجعه، و کاندید عمل جراحی بودند، انجام شد. با استفاده از جدول اعداد تصادفی، بیماران به طور تصادفی به دو گروه 25 نفری Minimal Incision و  Double incision تقسیم شدند. پرسشنامه سندرم تونل کارپال بوستون (BCTQ) و مقیاس آنالوگ بصری (VAS) برای سنجش درد، قبل از عمل جراحی و 3 ماه بعد از آن توسط بیماران تکمیل شد.

  یافته ها:

   در این مطالعه، 40 نفر از بیماران (80 درصد) زن و 10 نفر (20 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران برابر با 22/8±78/51 سال بود و میانگین نمره پارستزی، کرختی، درد، ضعف، علایم شبانه و وضعیت عملکرد (مربوط به پرسشنامه BCTQ) و همچنین میانگین نمره درد VAS بعد از مداخله در هر دو گروه نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی داری داشت (001/0>P). میانگین نمره پارامترها بین دو گروه، چه قبل از مداخله و چه بعد از آن، تفاوت معنی داری نداشت.

  استنتاج

  نتایج درمان با دو روش Minimal Incision و Double Incision تفاوتی با هم نداشت. البته به دلیل برش کوچک تر در تکنیک Minimal Incision، پیشنهاد می شود که تکنیک Minimal Incision به عنوان روش درمانی برگزیده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپال، درمان، جراحی، ارتوپدی، درد، مقیاس آنالوگ بصری، عصب مدین
 • اسماعیل شفیعی، غلامرضا پرتوی*، پریسا اسلامی، مسعود شایسته اذر صفحات 131-136
  سابقه و هدف

  ارتباط بین سطح ویتامین D و پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) در مردان ورزشکار ایرانی به خوبی شناخته نشده است و یافته های حاضر در این خصوص ناکافی و متناقض هستند. مطالعه حاضر ارتباط سطح ویتامین D و پارگی ACL در مردان ورزشکار ایرانی را مورد بررسی قرار داد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1395 بر روی 100 مرد ورزشکار که با درد زانو به کلینیک بیمارستان امام خمینی مراجعه نمودند انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت غیر تصادفی در دوگروه 50 نفره شامل گروه با پارگی ACL و گروه بدون پارگی ACL قرار گرفتند. پارگی ACL با معاینه و مشاهده تصاویر MRI تایید شد. اطلاعات شامل سطح سرمی ویتامین D، سن، شاخص توده بدنی (BMI) و سابقه فعالیت ورزشی جمع آوری گردید و از نرم افزار SPSS 20 برای آنالیز آماری استفاده شد.

  یافته ها

   افراد مورد مطالعه 100 مرد ورزشکار با میانگین سنی 6± 28 سال و سطح سرمی ویتامین D ، (02/1±07/25) نانوگرم بر دسی لیتر بودند. در گروهی که پارگی ACL داشتند میانگین سطح سرمی ویتامین D به طور معنی داری پایین تر از گروه بدون پارگی ACL بود (001/0< P). در صورتی که تفاوت معناداری در میانگین سن، BMI و سابقه فعالیت ورزشی بین دوگروه وجود نداشت (05/0> P).

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که سطح پایین سرمی ویتامین D با ریسک پارگی ACL در مردان ورزشکار ایرانی همراهی دارد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، پارگی رباط صلیبی قدامی(ACL)، ورزشکار
 • آرزو عبدی، مریم پیمانی* صفحات 137-142
  سابقه و هدف

  دیابت ملیتوس شایع ترین بیماری اندوکرین است. در بین انواع دیابت، شیوع دیابت نوع دو بیش تر بوده و 90-85 درصد از کل موارد دیابت را شامل می شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs4541843 در miR-182 با دیابت نوع دو در جمعیت اصفهان انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مورد- شاهدی، 196 فرد سالم و199 فرد بیمار دیابتی نوع 2 به طور تصادفی از جمعیت مورد نظر انتخاب شدند. ژنوتیپ افراد برای پلی مورفیسم مورد نظر با روش PCR-RFLP تعیین و جهت تایید نتایج، تعدادی از نمونه ها سکانس شد. سپس فراوانی ژنوتیپ ها و به دنبال آن، فراوانی آلل ها به منظور به دست آوردن ارتباط این پلی مورفیسم با خطر ابتلا به دیابت نوع دو، جنس و سن بروز بیماری، آنالیز گردید.

  یافته ها

   اختلاف معناداری بین انواع ژنوتیپ ها در دو جمعیت سالم و بیمار وجود ندارد و ژنوتیپ های مختلف این پلی مورفیسم با در نظر گرفتن ژنوتیپ GG به عنوان ژنوتیپ مرجع، با خطر ابتلا به دیابت در سطح 05/0<P ارتباط معنی داری ندارند.

  استنتاج

  با توجه به عدم ارتباط پلی مورفیسم مورد نظر با خطر ابتلا به دیابت در این جمعیت، از این پلی مورفیسم نمی توان برای غربالگری بیماران دیابتی در جمعیت مورد نظر استفاده نمود. مطالعات بیش تر در زمینه ارزیابی اهمیت این پلی مورفیسم در جمعیت های مختلف ضروری است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دوم، پلی مورفیسم، miR-182
 • شهره علیپور، وحید معظمی، فاطمه احمدی* صفحات 143-148
  سابقه و هدف

  زخم های مزمن دهان یکی از پرچالش ترین بیماری های التهابی محسوب می شوند. از میان کورتیکواستروییدها، کلوبتازول در شکل های دارویی مختلف نتایج درمانی قابل توجهی از خود نشان داده است. مطالعات بالینی مصرف ژل آلویه ورا را در بهبود کلی کیفیت زندگی این بیماران مفید دانسته است. لذا در مطالعه حاضر طراحی، بررسی پایداری و اثرات ضد قارچی دهان شویه حاوی ژل آلویه ورا و کلوبتازول مدنظر قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   ابتدا گیاه آلویه ورا استانداردسازی شد. آنالیز کلوبتازول با روش HPLC معتبرسازی شده انجام شد. فرمولاسیون دهانشویه ها با تغییر مقادیر اجزای جانبی تهیه شد و در روزهای اول و چهل و پنجم پس از ساخت، تست های کنترل کیفیت pH)، شفافیت، مقدار کلوبتازول(و کنترل میکروبی (تست ماده محافظ و محدودیت میکروبی) بر روی آن ها انجام شد. فراورده نهایی از لحاظ اثربخشی بر کاندیدا آلبیکنس ارزیابی شد و با دو دهانشویه گیاهی و شیمیایی موجود در بازار دارویی مقایسه شد.

  یافته ها

   صد میلی لیتر ژل گیاه آلویه ورا حاوی 36 میلی گرم، ماده موثره گلوکومانان بود. تست های پایداری فیزیکی، شیمیایی و میکروبی موید سلامت فراورده پس از 45 روز بود. فرمولاسیون منتخب حتی در رقت های 1:10 و 1:100 اثرات بسیار قابل توجهی بر کاندیدا آلبیکنس از خود نشان داد.

  استنتاج

  با توجه به اثرات ضد التهابی آلویه ورا، به نظر می رسد که فراورده حاضر علاوه بر التیام زخم های دهانی بیماران، بتواند از ایجاد عفونت های کاندیدیازیس ناشی از کاندیدا آلبیکنس نیز به خوبی جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: زخم های مزمن دهانی، دهانشویه، کلوبتازول، آلوئه ورا
 • رمضانعلی دیانتی تیلکی*، مرتضی قلعه نوئی، معصومه اسلامی فر صفحات 149-153
  سابقه و هدف

  پیل سوختی میکروبی در زمره تکنولوژی های مبتنی بر توسعه پایدار قرار دارد که می تواند هم زمان برای حذف بسیاری از آلاینده ها و تولید الکتریسیته مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق تعیین میزان حذف فنل در غلظت های زیاد در پیل سوختی میکروبی بود.

  مواد و روش ها

   یک پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای مجهز به غشاء تبادل گر پروتون نفیونی و آند و کاتد از جنس پارچه کربنی ساخته شد و در انکوباتور دمای 30 درجه سانتی گراد به مدت 12 هفته به صورت جریان منقطع مورد بهره برداری قرار گرفت. آند در محفظه بی هوازی حاوی محیط کشت حداقل (ترکیبات معدنی) قرار گرفت و فنل به عنوان تنها منبع کربن در غلظت های 50 تا 1000 میلی گرم بر لیتر به آن اضافه شد. بذر باکتریایی تجزیه کننده فنل که از تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران تامین و به فنل آداپته شد و در محفظه آند بی هوازی پیل میکروبی استفاده شد. کاتد در محفظه هوازی حاوی بافر فسفات قرار گرفت. غلظت فنل باقیمانده در زمان های مختلف به وسیله دستگاه HPLC اندازه گیری شد.

  یافته ها

  حداکثر حذف فنل طی 24 ساعت اولیه هر مرحله از آزمایش اتفاق می افتاد. فنل در غلظت های تا ppm 800 طی 96 ساعت به طور کامل حذف شد. اما زمان لازم برای حذف کامل ppm 1000 فنل 120 ساعت بود.

  استنتاج

  با استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت خو یافته به فنل در پیل سوختی میکروبی، حذف فنل تا غلظت ppm 1000 امکان پذیر شد.

  کلیدواژگان: پیل سوختی میکروبی، تجزیه، فنل، لجن، پالایشگاه نفت
 • لیلا نجفیان، علی زمان میرآبادی، فاطمه خالقی* صفحات 154-172

  تولید و مصرف محصولات اصلاح شده ژنتیکی از منظر تاثیرات زیست محیطی، بهداشتی و اخلاقی، بسیار بحث برانگیز بوده اند. بیش تر این مناقشات به دلایلی از قبیل عدم اعتماد به مقامات نظارتی، دانشمندان و تصمیم گیری های فن سالارانه بوده است. در میان تمامی این نگرانی ها، مسایل حوزه سلامت و بهداشت، آلرژی زایی و مقاومت به آنتی بیوتیک ها اهمیت بیش تری داشته اند. از آن جا که بسیاری از مشکلات توسعه جامعه امروزی، از سلامت عمومی گرفته تا کمبود انرژی، آب و همچنین مشکلات اقتصادی، با نظام تغذیه مرتبط می باشند، این مقاله، ضمن پرداختن به موضوعات قابل بحث در مقوله تراریخته، به ارایه راهکارهای مفید در استفاده صحیح از این فناوری و اصلاح نگرش مردم بر تاثیرات زیست فناوری در مواد غذایی و کشاورزی و برنامه های کاربردی حال و آینده می پردازد. در این مطالعه مروری، کلیدواژه های Genetically modified plants، GMOs Safety و Health risks در پایگاه های اطلاعاتی Google scholar، Pubmed، Scopus، Science direct SID و Civilica مورد جست وجو قرارگرفت و اطلاعاتی شامل تعریف زیست فناوری، محصولات تراریخته، روش های تکنیکی برای بررسی این محصولات، سازمان های درگیر، منافع و معایب مصرف این محصولات، گردآوری شد. با تصویب قوانین خاص در زمینه فعالیت های حوزه زیست فناوری ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی پروتکل ایمنی زیستی و همچنین ایجاد سیستم ارزیابی و انتشار مداوم اطلاعات و ارتقا دانش در سطح عمومی درباره محصولات تراریخته، امکان استفاده ایمن از این فناوری فراهم خواهد شد.

  کلیدواژگان: اصلاح شده ژنتیکی، تراریخته، زیست فناوری
 • مهدی فخار، محمد آزادبخت، علی داوودی، شهرام اسلامی، هاجر ضیایی هزارجریبی، مسعود کیقبادی* صفحات 173-183

  با توجه به شیوع بالای عفونت های ناشی از انگل لیشمانیا و مقاومت دارویی روزافزون و به تبع آن کاهش کیفیت درمان با داروهای موجود، ایجاد راهکارهای درمانی جدید ضرورت پیدا کرده است. در روند درمان عفونت های لیشمانیایی، استراتژی مهم، حذف و ایجاد مرگ برنامه ریزی شده در فرم های متعدد انگل از بدن بوده که تا کنون داروهای متعددی با مکانیسم های اختصاصی شامل مهار آنزیم کلیدی 14-آلفا-دمتیلاز، مهار پلی مریزاسیون میکروتوبول های موثر در تقسیم سلولی، ایجاد رادیکال های آزاد مخرب انگل، مهار روند هیدرولیز قندها و اسیدهای چرب و کاهش دسترسی انگل به ذخایر انرژی مانند ATP معرفی شده اند. ترکیبات متعددی برای متابولیسم و بقای انگل نیاز بوده که آهن از مهم ترین آن ها می باشد. در این مقاله مروری، ترکیبات شلات کننده آهن به عنوان راهکار درمانی جدید معرفی می شود.

  کلیدواژگان: لیشمانیا، شلاتور آهن
 • مهتاب شهریاری فلوردی، شکوفه ترابی، بهاره شکوهیان، زهرا فرزانه، مهدی محمدنژاد، رضا ملک زاده، حسین بهاروند، مسعود وثوق* صفحات 184-208

  در دهه اخیر، بیماری های کبدی با نرخ بالای مرگ و میر به یکی از مهم ترین مشکلات حوزه سلامت در جهان تبدیل شده اند. در حال حاضرپیوند عضو به عنوان موثرترین راه درمانی در نارسایی غیر قابل جبران کبدی مورد توجه است. اما کمبود عضو اهدا شده و همچنین ضعف در مدل های مورد مطالعه بیماری های کبدی از اصلی ترین عوامل محدود کننده می باشند. پزشکی بازساختی و روش های سلول درمانی توانسته اند از طریق بهبود بازسازی طبیعی کبد و فراهم کردن فرصت بیشتر برای بیمار تا رسیدن به شرایط دریافت عضو، نتایج نوید بخشی را ارایه دهند. از جمله این روش ها می توان به القای تمایز در انواع سلول های بنیادی نظیرسلول های بنیادی جنینی، پرتوان القایی، مزانشیمی و پیش ساز خونی به سلول های کبدی اشاره کردکه با فراهم آوردن جمعیت عملکردی از هپاتوسیت ها دربیماری هایی نظیرسیروز، سرطان و انواع کبد چرب به صورت معناداری سطح فاکتورهای کبدی را به حالت طبیعی برمی گردانند. همچنین، سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های پیش ساز خونی با خاصیت تعدیل سیستم ایمنی، باعث کاهش التهاب و بهبود علایم بیماری های خود ایمن می شوند. از دیگر روش های درمانی نیز برداشت و تغییر سلول های کبدی خود فرد بیماردرآزمایشگاه و بازگرداندن مجدد آن ها به بیماراست که به بهبود علایم بسیاری از بیماری های ژنتیکی کمک می کند. ما در این مطالعه، در ابتدا مروری بر مفاهیم پایه ای کبد داشته، سپس به بررسی آخرین پیشرفت های صورت گرفته در حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی در درمان بیماری های کبدی پرداخته و در نهایت، تازه ترین تحقیقات صورت گرفته در حوزه مهندسی بافت و ابزارهای کمکی عملکرد کبد را بررسی خواهیم کرد.

  کلیدواژگان: سلول درمانی کبد، پزشکی بازساختی، مهندسی بافت، سلول بنیادی
|
 • Zeynab Mohamadi Yarijani, Houshang Najafi*, Seyed Hamid Madani Pages 1-13
  Background and purpose

  Cisplatin is used in chemotherapy for cancer patients. But, it has adverse effects on some organs, including the kidney and liver. P-coumaric acid is a polyphenolic substance with multiple biological properties. The present study aimed to investigate the effect of p-coumaric acid on renal and hepatic side effects of cisplatin.

  Materials and methods

  This experimental study was performed in 21 male rats that were randomly divided into three groups. In the sham group, 20% ethanol was gavaged for 7 days. The experimental group I received 20% ethanol for 7 days + a single dose of cisplatin )8 mg/kg( at day 5. The experimental group II received cisplatin (8 mg/kg at day 5) + p-coumaric acid (100 mg/kg/day) for 7 days. The functional disturbances of kidney and liver were assessed by measuring the blood levels of creatinine, urea-nitrogen, AST, ALT, and ALP. Also, measuring MDA and FRAP levels in kidney and liver tissues were used to assess oxidative stress. The tissue damages were also assessed by studying H&E stained slides.

  Results

  Cisplatin administration increased the concentrations of creatinine, urea-nitrogen, AST, ALT, ALP, MDA, tissue damages, and decreased FRAP. Application of p-coumaric acid led to complete or relative improvements in functional parameters of kidney and liver, and reduced tissue damages and MDA level. The FRAP level was found to increase by the p-coumaric acid.

  Conclusion

  P-coumaric acid demonstrated a protective effect against the side effects of cisplatin in the kidneys and liver.

  Keywords: cisplatin, p-coumaric acid, nephrotoxicity, hepatotoxicity, oxidative stress
 • Niloufar Parsapour, Ali Noori*, Habiballa Nazem Pages 14-22
  Background and purpose

  Artificial sweeteners are increasingly used in food products, so, it is necessary to study the effects of these additives on liver.

  Materials and methods

  In this experimental study, 30 immature male rats were divided into five groups (n=6 per group) and acesulfame k at 50, 100, 200, and 400 mg/kg were injected intraperitoneally to all groups for 30 days. One and 30 days after the last injection, blood samples were taken from the rats' eye, and the levels of FBS, HDL, LDL, AST, ALT, ALP, triglyceride, and cholesterol were measured. A number of rats were dissected in each group and their livers were removed to prepare tissue sections. The slides were examined by optical microscopy and data were analyzed applying ANOVA.

  Results

  The study showed that acesulfame k for 30 days, at 200 and 400mg/kg caused a significant increase in glucose level (P<0.05) and at 100, 200, and 400mg/kg significantly decreased LDL levels (P<0.001). Also, tissue disorders such as congestion, sinusoid abnormalities, and hepatocytes lysis were observed in liver samples in a dose-dependent manner. However, no significant changes were seen in other factors.

  Conclusion

  It seems that acesulfame k even at doses greater than 50 mg/kg for 30 days does not cause serious toxicity to immature male rats, due to the lack of changes in most liver factors, and liver tissue disorders may be restored over time.

  Keywords: acesulfame k, liver factors, liver tissue, artificial sweetener
 • Mohammad Modoodi Yaghooti, Narjes Noori Goodarzi, Javad Hamedi, Mohammad Azarsa, Mohammadreza Afradi, Rahil Mashhadi, MohammadReza Pourmand* Pages 23-32
  Background and purpose

  Rotational use of antibiotics can decrease antibiotic resistance in Staphylococcus aureus strains. The present study aimed to evaluate the alteration of oxacillin resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strain carrying SCCmec III cassette in long-term evolutionary experiments in an antibiotic-free medium.

  Materials and methods

  In a cross-sectional study, 10 MRSA isolates were identified between September to December 2018 by conventional microbiology methods from clinical isolates of a university hospital. Then, SCCmec typing was carried out using Multiplex PCR. One strain was included in the evolutionary experiment as ancestor and was cultivated for up to 900 generations. Minimum inhibitory concentration (MIC) of oxacillin of the evolved strains was evaluated. The selected strains were compared with the ancestral strain in terms of growth characteristics such as generation time and competitive cultivation.

  Results

  Out of ten MRSA isolates, six and four were found to harbor SCCmec type III and SCCmec type IV, respectively. One strain with SCCmec III was randomly selected as ancestral strain. The ancestor was resistant to oxacillin while the evolved strains were susceptible. Generation times in the evolved strains were 6-8 minutes shorter than those in the ancestral strain. The evolved strains, with the ratio of 1% in competition experiment, accounted for 20-48% of the final population.

  Conclusion

  Compared to the ancestor, the evolved strains presented higher fitness in the oxacillin-free environment. The current study indicates the powerful effect of antibiotic rotation strategy on reducing methicillin resistant MRSA.

  Keywords: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, reversibility, SCCmec
 • Arezoo Rayani, Mohammad Ahanjan, HamidReza Goli, Niloofar Naderi Fard, Maryam Zamanzdeah* Pages 33-40
  Background and purpose

  Decrease in the number of oral microorganisms leads to reduction in caries score. Bacterial therapy, such as using probiotic bacteria, is an alternative procedure in treatment of infections caused by microorganisms. The purpose of this study was to compare the effect of probiotic and non-probiotic yogurt-drink on two common oral microorganisms.

  Materials and methods

  In this experimental study, the minimum inhibitory concentration (MIC) of yogurt drinks and diameter of the growth inhibition zone of Streptococcus mutans and Enterococcus faecalis in probiotic and non-probiotic yogurt drinks were measured using micro broth dilution and disk agar diffusion methods, respectively. Data analysis was done in SPSS V22 applying Mann-Whitney test.

  Results

  The MIC of non-probiotic yogurt drink against Enterococcus faecalis and Streptococcus mutans was significantly higher than the probiotic yogurt drink (P= 0.002). The two yogurt drinks did not show any significant differences in the diameter of growth inhibition zone for S. mutans (P= 0.061) and E. faecalis (P= 0.99).

  Conclusion

  The study showed that probiotic yogurt drink can inhibit E. faecalis and S. mutans more than the non-probiotic yogurt drink, and it may be considered as a preventive agent for oral and dental diseases.

  Keywords: yogurt, probiotic, Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans
 • Saeed Mohammadi, Parviz Amri*, Hasan Taheri, Javad Shokri, Reza Mohseni Pages 41-50
  Background and purpose

  Opioid analgesics cause bradycardia and respiratory depression.  The aim of this study was to investigate the efficacy of diclofenac suppository on pain and dose reduction of injectable fentanyl in patients undergoing colonoscopy.

  Materials and methods

  In a clinical trial, 500 patients undergoing colonoscopy were randomly divided into two groups to receive either diclofenac or glycerin (placebo) administered 30 min before colonoscopy. Five minutes before colonoscopy, fentanyl (50 μg/iv) was administered, and then, if pain persisted during colonoscopy, fentanyl 50 μg was administered as a rescue. Baseline demographic and clinical data and other information, including cecal arrival time, patients’ and gastroenterologist’s satisfaction, pain intensity based on visual analogue scale (VAS), rescue dose of fentanyl, frequency of hypotension and apnea were compared between the two groups.

  Results

  The groups were similar in age, sex, and baseline clinical parameters (P> 0.05). Cecal arrival time was shorter in the group that received diclofenac (10.59±3.8 min) than the placebo group (12.41±2.5 min) (P= 0.035). Mean pain score was found to be lower in diclofenac group (3.2±54.2) than the placebo group (5.10±2.8) (P <0.0001). Frequency of fentanyl administration in diclofenac group (6%) was lower than that in placebo group (24.8%) (P <0.0001). Frequency of hypotension and apnea events were observed to be lower in the group that received diclofenac (P< 0.05).

  Conclusion

  In this study, diclofenac suppository had positive effects on reducing the pain intensity, the dose of fentanyl, and side effects, therefore, it is recommended in colonoscopy analgesia protocols.

  Keywords: clinical trial, diclofenac suppository, fentanyl, colonoscopy, sedation
 • Ahmad Tamaddoni, Morteza Alijanpour* Pages 51-60
  Background and purpose

  Beta thalassemia major is one of the most common inherited blood diseases and patients with this condition require regular blood transfusions. The resulting iron overload deposition causes endocrine gland disorders, including growth hormone (GH) abnormality. In this study, we examined the effects of recombinant growth hormone (rGH) in these patients.

  Materials and methods

  This retrospective study was performed in thalassemia major patients in Amirkola Thalassemia Center, using the medical records (2011-2018), to evaluate the therapeutic effects of rGH on  growth velocity of six short stature patients aged 7-15 years (four boys and two girls). On the basis of abnormal or normal response to GH provocation test, the patients were included in GH deficiency (GHD) group (n=3) and idiopathic short stature (ISS) group (n=3), respectively. The data were analyzed in SPSS-18.

  Results

  The mean age of patients was 11.00 ± 2.75 years old. The mean values for growth velocity before and after the treatment were 4.00± 0.86 and 7.83 ± 1.25 cm/year in GHD group (P=0.057) and 4.06 ± 0.81 and 6.00 ± 1.50 cm/year in ISS group, respectively (P=0.023).

  Conclusion

  In this study, the positive therapeutic effects of rGh in improvement of growth velocity were seen in thalassemia major patients (both GHD and ISS groups).

  Keywords: major thalassemia, endocrine glands, short stature, recombinant growth hormone
 • Lale Alipoor, Mahmood Moosazadeh, Ravanbakhsh Esmaeili, Hooshang Akbari, Vida Shafipour* Pages 61-73
  Background and purpose

  Stroke is the most common and debilitating neurologic lesion in adults. Early family-centered stimulation have positive outcomes in stroke patients. The present study was designed to investigate the effect of early family-centered sensory stimulation on restoring function and recognition in stroke patients.

  Materials and methods

  A clinical trial was done in 60 patients with impaired consciousness due to stroke (GCS=5-10) admitted in intensive care unit (ICU). The participants were assigned into control and experimental groups (n=30 per group) using randomized block design. The experimental group received sensory stimulations of the five senses in the first 48-72 hours after the stroke by family members for 14 days. The control group received ICU routine care. At days 5, 10, and 15, the consciousness level was assessed by GCS and FOUR and cognitive function was assessed by Disability Rating Scale.

  Results

  Sensory stimulations significantly increased the mean score for cognitive function in the experimental group compared to the control group (P<0.001). The effect sizes of cognitive function at days 5, 10 and 15 were 0.45, 0.95, and 1.09, respectively. The effect sizes were small at day 5 and large at days 10 and 15. No significant differences were observed in the level of consciousness (P=0.601) and function (P=0.710).

  Conclusion

  In current study, early family-centered sensory stimulation in patients with impaired consciousness due to stroke improved their cognitive function but did not significantly influence their disability score.

  Keywords: stroke, sensory stimulation, impaired consciousness, cognitive function
 • Mozhgan Lotfi, Yasaman Shiasy, Mahdi Amini*, Kamyar Mansori, Sirvan Hamzezade, Ali Salehi, Mehrab Mafakhery Pages 74-85
  Background and purpose

  One of the new areas of research in emotion regulation is interpersonal emotion regulation. This concept refers to individual’s willingness to share emotional states with others to reduce own negative emotions. This study was conducted to investigate the psychometric properties of Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) in students.

  Materials and methods

  A methodological study was carried out and the research population included all student studying in Tehran state universities. A total of 602 students were selected using multistage cluster sampling. Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ), Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), Emotion Regulation Skills (ERSQ), Emotion Regulation of Others and Self (EROS), SCL-25 scale, and Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DER-SF) were administered. Eighty-five cases were excluded from the study and statistical analysis was performed for 517 individuals.

  Results

  The findings showed satisfactory results for the psychometric properties of the IERQ. Exploratory and confirmatory factor analysis confirmed the 3-factor model for this questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was 0.90 for the whole questionnaire and 0.84, 0.82, 0.80 and 0.81 for items of enhancing positive affect, soothing, social modeling, and perspective, respectively.

  Conclusion

  Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire has good psychometric properties and adaptation in Persian. Therefore, it can be used in future researches on emotion regulation.

  Keywords: interpersonal emotion regulation, psychometric properties, students
 • Zahra Khajavi, Nazanin Vaezzadeh, Seyed Noureddin Mousavinasab, Hamideh Azimi Lolaty* Pages 86-95
  Background and purpose

  Ethical intelligence is highly important in improving interpersonal relationships, especially in medical and nursing staff. The purpose of this study was to determine the relationship between ethical intelligence and professional behavior in nurses working in educational hospitals affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  In this descriptive correlational study 260 nurses working in educational hospitals of Mazandaran Medical Sciences University in 2018, were selected through stratified random sampling method. Data were collected using demographic questionnaire, modified Nursing Students Professional Behaviors Scale (NSPBS), and Lennick and Kiel's Ethical Intelligence Questionnaire (2005) In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were applied in SPSS V18.

  Results

  The mean scores for professional behavior and moral intelligence were 113.33 ± 13.66 and 151.56±20.86, respectively. Spearman correlation coefficient showed a significant positive correlation between moral intelligence and professional behavior (r= 0.523, P= 0.001).

  Conclusion

  This study showed that high moral intelligence leads to better professional behavior in nurses. Therefore, it seems that professional behavior of nursing staff could be predicted according to their ethical intelligence. Moreover, enhancing the knowledge of nurses about ethical intelligence, improves ethical aspects in patient care and increases patient satisfaction in health care settings.

  Keywords: ethical intelligence, professional behavior, nurses, quality of service
 • Fatemeh Izadpanah, Mina Amini*, Atefeh Asadollahpour, Zeinab Esfahani, Majid Yousofi Pages 96-103
  Background and purpose

  Adverse drug reaction (ADR) is one of the major causes of mortality and morbidity in patients that results in high healthcare costs. This study was conducted in Food and Drug Deputy at Mazandaran University to evaluate ADRs in Mazandaran province.

  Materials and methods

  The analysis was performed during 2004-2018, based on the frequency of the drugs that had side effects, routes of administration, the number of reports per year, patient characteristics (gender, age), the frequency of the organ damaged, and the reporter.

  Results

  A total of 4425 reports of ADRs were submitted to Adverse Drug Reactions Center in Food and Drug Department, Mazandaran province, Iran. More than half of the reports (61%) were reported by nurses and 58.4% of the ADRs occurred in women. Injectable drugs were found with more adverse effects (75.7%) and the most prevalent were skin and hair disorders (50.6%). Anti-infective agents were the top drugs that caused ADRs (52.2%) and ceftriaxone was the most prevalent.

  Conclusion

  Due to the low number of ADRs in Mazandaran province and its low concordance with international standards, it seems that trainings based on the needs and preferences of medical groups about pharmacovigilance and focuses on how to report, can increase their awareness and knowledge about ADR and bring the data closer to world standards.

  Keywords: pharmacovigilance, adverse drug reaction, yellow card
 • Abbas Masgarani, Azadeh Zakariaie, Azam Hadadi Kohsari, Sina Haghanifar, Jamshid Yazdani Charati, Arman Ebrahimi* Pages 104-112
  Background and purpose

  The purpose of mechanical cleaning of the root canal is to clean the canal walls, create a conical shape to facilitate access, effective washing, and filling all areas of the root canal. Errors such as root canal transportation are cuased by excessive dentin removal from the canal. The objective of this study was to investigate root canal transportation by a BT Race rotary and manual file with Cone Beam Computed Tomography (CBCT).

  Materials and methods

  An Ex-vivo study was conducted in 54 extracted first molars. Root curvature was measured by Schneider's method. Preparation was performed in two groups (n= 27 per group) with manual and rotary files. CBCT images were prepared pre and post instrumentation of the canals. SPSS 18 Software was used to measure the amount of canal transportation.

  Results

  The mean differences of canal transportation between the two groups were 0.24 ± 0.16, 0.19 ± 0.13mm, and 0.17± 0.12mm at T1 (1 mm from apical foramen), T2 (2 mm from apical foramen), and T3 (3 mm from the apical foramen), respectively. The total deviation was 0.022mm in this study. The rotary and manual files at T1 (P=0.51) and T3 (P=0.57) were not significantly different in causing transportation but T2 was found to cause significant canal transportation (P=0.027).

  Conclusion

  The average canal transportation in 2mm canal from the apical foramen by manual files was lesser than the rotary files. BT race and K-flexo file instruments can preserve the curvature of the root canals. Therefore, both systems can be used in clinical settings with minimal apical transportation.

  Keywords: canal transportation, root canal treatment, cone beam computed tomography
 • Monireh Mahmoodi*, Malek Soleimani Mehranjani, Nasrin Kheradmand Pages 113-124
  Background and purpose

  Nowadays, the side effects of chemical drugs such as dexamethasone, as a steroidal anti-inflammatory factor, is considered on reducing male reproductive potential. The aim of this study was to evaluate the effect of pentoxifylline on sperm parameters and biochemical factors in mice treated with dexamethasone.

  Materials and methods

  In this study, 24 adult male NMRI mice (35±2gr) were randomly divided into four groups (n=6 per group): control, dexamethasone (7mg/kg/day), pentoxifylline (200mg/kg/day), and dexamethasone + pentoxifylline. After 7 days of intraperitoneal treatments, sperm parameters and oxidative stress factors were measured. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s test.

  Results

  Compared to the control group, sperm count, progressive motility percentage, viability, sperm tail length (STL), daily sperm production (DSP), and total antioxidant capacity (TAC) significantly decreased in dexamethasone group (P<0.001), while plasma MDA level showed significant increase (P<0.001). These parameters did not show significant differences between the control group and the group that received dexamethasone + pentoxifylline (P> 0.05). Assessment of DNA integrity showed that dexamethasone had no effect on denaturation of the sperm DNA double-stranded structure.

  Conclusion

  According to this study, pentoxifylline could prevent the adverse effects of dexamethasone on sperm parameters, biochemical factors, and daily sperm production by reducing oxidative stress.

  Keywords: dexamethasone, pentoxifylline, sperm, oxidative stress, mice
 • Ilia Roshani, Nasser Janmohammadi, Karimollah Hajian Tilaki, Masoud Bahrami Frydoni* Pages 125-130
  Background and purpose

  Carpal tunnel syndrome is the most prevalent neuropathy caused by trapping and median nerve compression in the wrist. This study aimed at comparing the effects of minimal incision and double incision in treatment of patients with carpal tunnel syndrome.

  Materials and methods

  This randomized controlled trial was performed in 50 patients with carpal tunnel syndrome attending Shahid Beheshti and Ayatollah Rouhani hospitals in Babol, Iran, candidates for surgery. The patients were divided into two groups using random number table to have either minimal incision (n=25) or double incision (n=25). All patients completed the Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire (BCTQ) and Visual Analogue Scale (VAS) before and three months after the surgery.

  Results

  The patients included 40 (80%) males and 10 (20%) females. The mean age of the patients was 51.78±8.22 years old. The mean scores for paresthesia, numbness, pain, weakness, nighttime symptoms and functional status (according to BCTQ), and also mean VAS score significantly reduced after the intervention in both groups (P<0.001). The mean scores for these parameters were not significantly different between the two groups neither before nor after the treatment.

  Conclusion

  The results of treatment with minimal incision and double incision were not different, but minimal incision is suggested as a selective therapeutic approach due to smaller cut.

  Keywords: Carpal tunnel syndrome, treatment, surgery, orthopedics, pain, median nerve, VAS
 • Seyed Esmaeel Shafiee, Gholamreza Partovi*, Parisa Eslami, Masoud Shayestehazar Pages 131-136
  Background and purpose

  Association between vitamin D and anterior cruciate ligament injury (ACLI) in male athletes is poorly understood, and current data are not sufficient and consistent. The present study investigated the association between vitamin D and ACLI in some Iranian male athletes.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was carried out in 100 male athletes with knee pain attending Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2016. They were evaluated into two groups: male athletes with ACL injury (AI group; n=50) and without ACL injury (WAI group; n=50). ACL injury was verified according to physical examination and MRI findings. Data, including the age, serum 25 (OH) D concentrations, body mass index (BMI), and previous history of exercise were recorded and analyzed in SPSS V20.

  Results

  The mean age of participants and their serum 25 (OH) D levels were 28±6 years and 25.07±1.02 ng/dl, respectively. There were no significant differences between the two groups in mean age, BMI, and previous history of exercise (P> 0.05). The mean serum 25 (OH) D levels were found to be significantly lower in AI group than those in WAI group (P< 0.001).

  Conclusion

  The current study showed that lower serum concentrations of 25 (OH) D are associated with the risk of ACLI in male athletes.

  Keywords: vitamin D, anterior cruciate ligament, injury, athletes
 • Arezu Abdi, Maryam Peymani* Pages 137-142
  Background and purpose

  Diabetes Mellitus is one of the most common endocrine diseases. The prevalence of type 2 diabetes is higher than other types, accounting for 85-90% of all diabetic cases. The current research aimed at investigating the association between rs4541843 in miR-182 and type 2 diabetes.

  Materials and methods

  In this case-control study, healthy individuals (n=196) and type 2 diabetic patients (n=199) were randomly selected from a target population in Isfahan, Iran. The genotypes for the polymorphism were determined by PCR-RFLP method and the results were confirmed by sequencing. Then, the frequency of the genotypes and alleles were analyzed to determine the association between rs4541843 in miR-182 and the risk of type 2 diabetes, sex, and age at disease onset.

  Results

  The study showed no significant difference between different genotypes in healthy individuals and diabetic patients (P<0.05). Also, no significant association was found between different genotypes of this polymorphism and risk of diabetes considering GG genotype as the reference genotype (P< 0.05).

  Conclusion

  Due to the lack of association between the rs4541843 in miR-182 and risk of diabetes in this population, this polymorphism cannot be used to screen diabetic patients in the target population. Further studies are needed to evaluate the importance of this polymorphism in different populations.

  Keywords: type 2 diabetes_polymorphism_miR-182
 • Shohreh Alipour, Vahid Moazami, Fatemeh Ahmadi* Pages 143-148
  Background and purpose

  Oral chronic lesions (OCLs) are challenging inflammatory diseases. Clobetasol is the most effective corticosteroid in treatment of OCLs. Clinical studies showed positive effects of aloe vera gel in improving the signs of inflammation and ulcer in OCLs. The aim of the present study was to design a mouthwash containing aloe vera gel and clobetasol and evaluating its stability and antifungal efficacy.

  Materials and methods

  Aloe vera gel was standardized and clobetasol was analyzed using a validated HPLC method. They were then mixed with suitable excipients to formulate a mouthwash. At days one and 45 after preparation, the pH, clearness, clobetasol assay, and microbial control (preservative test and limit test) of the mouthwash were tested. The efficacy of the optimized mouthwash on Candida albicans was tested and compared with two natural and chemical commercial mouthwashes.

  Results

  Aloe vera gel 100ml contained 36 mg glucomannan. Quality control test confirmed physical, chemical and microbial stability of the mouthwashes after 45 days. The optimized mouthwash showed considerable effects on Candida albicans even at 1:10 and 1:100 dilutions.

  Conclusion

  Considering anti-inflammatory effects of aloe vera gel, it seems that the optimized mouthwash, in addition to having wound healing effects, may prevent candidiasis induced by Candida albicans in patients with OCLs.

  Keywords: oral chronic lesions, mouthwash, clobetasol, aloe vera
 • RamazanAli Dianati Tilaki*, Morteza Ghalenoei, Masoumeh Eslamifar Pages 149-153
  Background and purpose

  Microbial fuel cell is one of the sustainable development technologies that can be used simultaneously for removal of many pollutants and generate electricity. The aim of this study was to determine the removal rate of high concentrations of phenol in a microbial fuel cell.

  Materials and methods

  A dual chamber microbial fuel cell having Nafion proton exchange membrane and carbon cloth as anode and cathode was fabricated and operated in batch mode in incubator at 30°C for 12 weeks. Anode was put in anaerobic chamber containing minimum growth medium and phenol (50-1000ppm) was added as the sole carbon source. Phenol degrading bacterial seed that was supplied by wastewater treatment plant of Tehran Petroleum Refinery was adapted to phenol and used in anaerobic anode chamber. Cathode was put in aerobic chamber containing phosphate buffer. Concentration of remained phenol in different times was analyzed by HPLC method.

  Results

  Maximum amount of phenol degradation occurred in the first 24h of each run. Phenol concentrations up to 800 ppm were completely removed during 96 h, but time to complete removal of 1000 ppm phenol was 120h.

  Conclusion

  By using sludge from wastewater treatment plant of oil refinery adapted to phenol in a microbial fuel cell, it is possible to remove 1000 ppm phenol.

  Keywords: microbial fuel cell, degradation, phenol, sludge, oil refinery
 • Leila Najafian, Ali Zamanmirabadi, Fatemeh Khaleghi* Pages 154-172

  The production and consumption of genetically modified (GM) products are highly controversial due to their environmental, health, and ethical impacts. Most of these disputes are caused by distrust of regulatory authorities, scientists, and technocratic decisions. Among all these concerns, health issues, allergenicity and antibiotic resistance are more important. Many of today's social development problems, including public health, energy, water scarcity, and economic problems are associated with the nutrition system. So, this article provides useful solutions for appropriate utilization of GM products at present and future and aims to improve the people's attitudes towards the impacts of biotechnology on food and agriculture. The current study was carried out in electronic databases, including Google Scholar, Pubmed, Scopus, Science direct, SID and Civilica using the following keywords: Genetically modified plants, GMOs safety, and Health risks. Information about biotechnology, transgenic products, technical methods for the assessment of these products, the organizations involved, and the benefits and disadvantages of GM products were recorded. Safe use of GM products could be achieved by approving specific rules in biotechnology, while respecting the safety principles, continuous evaluation and dissemination of information, and upgrading the public knowledge about these products.

  Keywords: genetically modified, transgenic, biotechnology
 • Mahdi Fakhar, Mohammad Azadbakht, Ali Davoodi, Shahram Eslami, Hajar Ziaei Hezarjaribi, Masoud Keighobadi* Pages 173-183

  There is a high prevalence of infections caused by Leishmania parasites and increasing rate of drug resistance. Lack of successful treatment with existing drugs calls for new therapeutic approaches. The main strategy in treatment of leishmaniasis is creating apoptosis and eliminating different forms of the parasite. So far, numerous drugs with specific mechanisms including 14-α-demethylase enzyme inhibition, inhibition of tubulin polymerization and cell division, radical formation, inhibiting the glycolytic and hydrolysis of fatty acids, and reducing the parasite's access to energy reserves such as ATP have been introduced. Moreover, different mineral compounds especially iron are needed for metabolism and survival of the parasite. This review article introduces iron-chelating compounds as a new therapeutic approach in treatment of leishmaniasis.

  Keywords: leishmania, iron chelating agent
 • Mahtab Shahriari Felordi, Shukoofeh Torabi, Bahareh Shokoohian, Zahra Farzaneh, Mehdi Mohamadnejad, Reza Malekzadeh, Hossein Baharvand, Massoud Vosough* Pages 184-208

  In the recent decade, liver diseases with high mortality rate have became one of the major health problems worldwide. Liver transplantation is the most effective and the standard treatment for decompensated liver disease, but, shortage of available organs and inaccuracy in modeling of the liver diseases are the most limiting issues in treatment.Regenerative medicine and cell based therapy strategies have provided promising results through cooperating in natural liver regeneration ability or providing liver function support as a bridge before transplantation. Induction of differentiation in different types of stem cells such as embryonic, induced pluripotent stem cells, mesenchymal and hematopoietic stem cells are the most common methods that provide a functional population of hepatocytes to be used in diseases like cirrhosis, cancer and all types of fatty liver diseases, and significantly restore the normal levels of hepatic factors. In addition, mesenchymal and hematopoietic stem cells improve the symptoms of autoimmune diseases by modulatation of immune responces and reduction of inflammation. Other cell treatment strategies are isolating the patient's own hepatocytes in the lab, in vito correction of defected genes and transplanting them back to the patient that can improve the symptoms of genetic disorders. In this study, we first reviewed the basic concepts related to liver diseases, then highlighted the most recent advances in cell-based therapies and regenerative medicine for the treatment of liver disease, along with tissue engineering and bio-artificial liver devices.

  Keywords: liver cell therapy, regenerative medicine, tissue engineering, stem cells