فهرست مطالب

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
سال دهم شماره 1 (پیاپی 38، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 33
|
 • علیرضا صدیقی اقدس، بختیار عزت پناه*، بشیر بیگ بابایی صفحات 547-565
  شهرها بعد از انقلاب روند شتابان شهرنشینی را تجربه و بیشتر از ظرفیت خود جمعیت می پذیرفتند که مبین بسیاری از مشکلات شهری شد. براین اساس بسیاری از متخصصین شهری برآن شدند که راه حل های کارآمدی برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست ارایه دهند، از این باب نظریات و دیدگاه های فراوان در این زمینه مطرح شد که از جمله آن ها زیست-پذیری از مکتب توسعه پایدار بود. رویکرد زیست پذیری به دنبال زیست پذیر کردن هرچه بیشتر فضاهای شهری برای جمعیت ساکن در آن است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی زیست پذیری در بخش مرکزی کلانشهر تبریز است. در این راستا برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه- میدانی بهره گرفته شده است. در این تحقیق 37 شاخص در قالب پنج مولفه (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و دسترسی) جهت تبیین زیست پذیری بخش مرکزی مورد استفاده شده است که جهت بررسی رابطه و اثرات و استخراج عامل ها از نرم افزار MICMAC و جهت تعیین وضعیت های محتمل آینده زیست پذیری این عامل ها در قالب گمانه ها از سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که از 37 شاخص مورد بررسی 10 شاخص (سرمایه گذاری، سازگاری کاربری، امنیت، درآمد، کیفیت فضای سبز، کیفیت ابنیه، الودگی، حمل و نقل عمومی، میزان جرایم و کیفیت روابط همسایگی) به عنوان کلیدی ترین شاخص ها شناخته شده اند. وضعیت های پیش روی زیست پذیری بخش مرکزی تبریز بیانگر 4 سناریو قوی، 679 سناریو ضعیف و 31 سناریو محتمل بوده است. در میان سناریوهای محتمل: تنهای یک سناریو در وضعیت مطلوب قرار داشته است که ضریب آن 0.9 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، MICMAC، بخش مرکزی، تبریز
 • سید مرتضی طباطبایی، علی اصغر اسماعیل پورروشن*، تهمینه دانیالی، حیدر لطفی صفحات 567-592

  سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان هایی است که در زمینه منطقه گرایی و در حوضه اقتصادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است و از این رو همکاری هایی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی با کشورهای عضو اصلی این سازمان مانند روسیه و چین دارد، می تواند راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران تلقی گردد. سوال اصلی مقاله این است که با توجه به روند فعلی، دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ویژه چین چگونه خواهد بود؟ روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. داده های مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از پرسشنامه) جمع آوری شده اند و برای تحلیل داده ها از آزمون های دو جمله ای و آزمون میانگین در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که تحریم های پسابرجام سبب ارتقاء زمینه های همگرایی میان ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای ارتقاء شده و ارتقاء روابط در دور زدن تحریم های پسابرجام خصوصا در صنایع گردشگری، داروسازی و معدن تاثیرگذار خواهد بود و در عین حال بی اعتمادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به غرب، روابط نامطلوب گذشته و وجود منافع استراتژیک میان ایران و اعضای اصلی شانگهای از جمله مهم ترین دلایل گرایش جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای است.

  کلیدواژگان: منطقه گرایی، همگرایی، سازمان همکاری های شانگهای
 • فرزان کفاشان طوسی، داود حسن آبادی*، مصطفی علی نقی زاده صفحات 593-615

  یکی از مهم ترین و اثرگذارترین بخش های صنعت گردشگری زیرساخت های خدمات گردشگری است که نقش بسیار پررنگی در افزایش بهره وری صنعت گردشگری ایفا می کند. زیرساخت های خدمات گردشگری به نوعی سکوی توسعه گردشگری بوده و نقش زیادی در کسب رضایت گردشگران دارد. هدف این مقاله بررسی چکونگی توزیع زمانی فضایی زسرساخت های خدمات گردشگری در شهرستان شاهرود و سنجش تاثیر آن بر افزایش و یا کاهش بهره وری صنعت گردشگری دارد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توزیع زمانی فضایی زیرساخت های خدمات گردشگری در شهرستان شاهرود چگونه است و چه تاثیری بر افزایش و یا کاهش بهره وری صنعت گردشگری در این شهرستان داشته است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتایج مقاله نشان می دهد که به طور کلی زیرساخت های خدمات گردشگری است که جاذبه های گردشگری را به مقصد گردشگری تبدیل می کند وگرنه صرف داشتن حاذبه های گردشگری تعیین کننده حضور گردشگران نخواهد بود.

  کلیدواژگان: شهرستان شاهرود، خدمات گردشگری، صنعت گردشگری، زیرساخت ها
 • حسین نظم فر*، سعیده علوی، علی عشقی صفحات 617-634

  نابرابری فضایی در اشتغال، امکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مهاجرت و بی عدالتی را افزایش می دهد. شناخت نابرابری های فضایی در جهت رفع و کاهش آن، در چارچوب محدوده جغرافیایی مختلف(کشور، استان، شهرستان و بخش) یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می آید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه به تفکیک اشتغال شهری و روستایی انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، درصدد پاسخ دادن به این سوال می باشد که آیا برنامه پنجم توسعه، اهداف مورد نظر در زمینه اشتغال (کاهش نابرابری بین شهر و روستا) را محقق ساخته است یا نه؟ جهت پاسخ به سوال از 11شاخص عمده اشتغال براساس آمارگیری نیروی کار در سال 1394 و مدل PROMETHEE V و GAIA استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اشتغال شهری استان های یزد، تهران، کردستان، و سمنان با بالاترین Phi در وضعیت بسیار مطلوب و استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، البرز، لرستان و کرمانشاه با کمترین Phi در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. همچنین در اشتغال روستایی استان های همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشتر Phi در رتبه های برتر و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد با کمتر Phi در رتبه های پایین تر قرار دارند. فاصله بین استان ها در اشتغال شهری و روستایی به ترتیب785/0 و 795/0 می باشد که نشان می دهد نابرابری در اشتغال روستایی بیشتر از شهری است.

  کلیدواژگان: اشتغال، برنامه پنجم توسعه، استان های ایران، مدل پرومته و گایا
 • علی یوسفی، عباس ارغان*، سعید کامیابی صفحات 635-654
  الحاق و ادغام روستا به شهر یکی از نتایج خزش شهری است که آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گوناگون مطلوب یا نامطلوب را بر عرصه های روستایی ادغام شده در شهر برجای می گذارد.شهر شاهد شهر در شهرستان شهریار در سالیان اخیر در ابعاد مختلف کالبدی،اقتصادی،اجتماعی گسترش یافته است. توجه به جوانب مختلف خزش شهری و الحاق و ادغام روستا به شهر می تواند در ترسیم چشم انداز دقیق تری از توسعه فیزیکی آتی شهر موثر واقع شود؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی عوامل خزش شهری و آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی الحاق و ادغام سکونتگاه های روستایی به شاهد شهر از دیدگاه ساکنان پرداخته شد. داده های مورد نیاز تحقیق به کمک تصاویر ماهواره ای TM لندست 5 در دو مقطع زمانی 1375 و 1395 و فنون سنجش از دور و نیز تکمیل پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. یافته ها به روش کیو نشان داد چهار عامل افزایش جمعیت و مهاجرت ، سودآوری سرمایه داری مستغلات، ضعف قوانین ، مقرارت و نظارت ضعیف دولت، ضعف فعالیت های مولد و سرمایه داری تولیدی،در دو دهه مزبور موجب تسریع خزش شهری در شاهد شهر شده است. همچنین نتایج حاصله از خزش شهری درتحولات فضایی شاهدشهر به روش دلفی نشان داد که گسترش باغ ویلا و ساخت ساز شهری با میانگین 8/7، ادغام قومی و کاهش انسجام اجتماعی و تغییرات ساختار اشتغال با میانگین 9/8، تخریب باغ ها با میانگین 8/8،کاهش آب زراعی به نفع آب شرب شهری با میانگین 6/5 درصد، از جمله اثرات فضایی گسترش خزش شهری در ناحیه بوده است.
  کلیدواژگان: خزش شهری، تحولات کالبدی، تغییر کاربری اراضی، محیط زیست، شاهد شهر
 • امید افخمی، ابومحمد عسگرخانی*، سید داوود آقائی صفحات 655-670
  جغرافیای سیاسی به طور کل درگیر تحلیل فضایی پدیده های سیاسی است ضمن اینکه به اختصاصات فضایی فرآیند سیاسی نیز توجه دارد. در جغرافیای سیاسی مفهوم منطقه، یک فضای جغرافیایی است که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده در محیط تشکیل شده است که دارای یک شخصیت جغرافیایی یکپارچه و متمایز از دیگر مناطق است. در این تحقیق، قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران و ارایه یک مدل مهندسی شده در روابط فی مابین ایران و کشور انگلستان با تمرکز بر جغرافیای سیاسی ایران بررسی، تجزیه و تحلیل شده است. در این راستا نقش پارامترهای قدرت، فرهنگ و قدرت هوشمند که تا بحال در برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و غیره جدی گرفته نشده بودند برجسته خواهد شد. نتایج این تحقیق در برقراری صلح و امنیت پایدار بین المللی و درک متقابل و همچنین رفع مشکلات و معضلاتی که مانع توسعه پایدار ج.ا.ایران در حال و آینده می شود اثربخشی ویژه ای خواهد داشت. مفاهیم نوین قدرت هوشمند که بر بستر تجارب معاصر بین المللی جایگاه خود را در ادبیات قدرت و سیاست پیدا کرده است، موضوع فهم و به کارگیری مولفه های قدرت هوشمند را به منظور افزایش توانمندی ها در ابعاد مختلف به ویژه بازدارندگی ج.ا. ایران در برابر هرگونه تهدیدات خارجی و داخلی را حایز اهمیت نموده است. مهندسی روابط بین الملل به کمک نرم افزارهای تحلیلی و آماری با استفاده از داده های میدانی در قالب مصاحبه ها و پرسشنامه ها و همچنین مطالعات اسنادی انجام شده است.
  کلیدواژگان: جغرافیای سیاسی، رئالیسم نئوکلاسیک، آینده پژوهی
 • سید خلیل سیدعلیپور*، حسین خورشیدی صفحات 671-686

  مدیریت بحران، نه فقط باید انعطاف پذیری موجود در جامعه را استحکام ببخشد، بلکه باید با جدیت به فکر ارتقاء آن در آینده نیز باشد. سرمایه اجتماعی به مثابه دارایی در اختیار جامعه و کنشگران اجتماعی، با بهره مندی از مولفه هایی نظیر؛ اعتماد، مشارکت ، حمایت اجتماعی و اطمینان اجتماعی و دیگر عناصری که در ذیل چتر خود دارد، موجب می شود تا هزینه های مدیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی را کاهش داده و امکان استفاده از زمان و دیگر منابع و سرمایه ها را، در جهت انجام فعالیت هایی با بهره وری بیشتر فراهم کند.پژوهش مذکور در مقطع زمانی سال 1396 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه ای و توصیفی بدست آمده است.حجم نمونه با استفاده از جدول "کرجسی ومورگان"، 385 نفر تعیین گردیده است.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و استفاده از بانک های اطلاعاتی سایت های اینترنتی می-باشد. پرسشنامه ها بین شهروندان منطقه 15 شهرداری تهران که برای انجام اموراداری به شهرداری مراجعه می کردند،توزیع و تکمیل شده است .اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 70/0 و روایی آن توسط اعتبار محتوی تایید شده، جمع آوری گردیده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (K-S) وآزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss می باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت بحرانهای شهری، شهرتهران
 • جابر اسماعیلی، فاطمه احمدی* صفحات 687-717

  در این مقاله اهمیت نقش قوانین کیفری در مقابله با سوء استفاده‌های احتمالی از وضعیت بحرانی و نیز اختلافات حقوقی ناشی از وقوع بحران‌ها و الزاماتی که در فقه برای مدیریت به طور کلی و مدیریت بحران بخصوص مقرر شده است پرداخته می‌شود. سوال اصلی این مقاله این است که از دیدگاه حقوق کیفری و به ویژه فقه امامیه ضرورت توجه به مدیریت بحران‌های شهری چیست؟ فرضیه‌ای را که برای پاسخگویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که به نظر می‌رسد که با توجه پیوند فقه و حاکمیت سیاسی و اجتماعی و حقوقی در ایران مدیریت بحران‌های شهری از منظر فقه امامیه می‌تواند به کارآمدی مدیریت آن‌ها بسیار یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، بحران های شهری، حقوق کیفری، فقه امامیه
 • مینا فردین، علیرضا میلانی*، مسعود بیرانوند، مجید متین راسخ صفحات 719-732

  در کشور ما عموم برنامه ها در جهت حمایت از محیط زیست به شکل مجازات می باشد و متاسفانه به بحث پیشگیری از جرم کمتر توجه شده است.لذا سعی بر این است تا در این مقاله با بررسی پیشگیری اجتماعی و ماهیت آن ،کارکرد و چاش های آن در مقابله با جرایم و آلودگی های زیست محیطی بررسی شود.در این نوع پیشگیری سعی بر آن است تا با آگاهی دادن به افراد جامعه از طریق مدرسه ، وسایل ارتباط جمعی ، ارایه برنامه های آموزشی و غیره،در زمینه پیشگیری از جرم قدم برداشته شود. در این تحقیق سعی شده تا با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای پاسخ این سوالات داده شود که پیشگیری اجتماعی چیست و چالش های بکارگیری آن در پیشگیری از جرایم زیست محیطی چه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اجتماعی از جمله پرکاربرد ترین و بعضا موثرترین نوع پیشگیری از جرایم و آلودگی های زیست محیطی است که علاوه بر منافع، دارای نقاط ضعفی همچون هزینه بر بودن و دیربازده بودن می باشد که با انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان چالش های پیش رو را به حداقل رساند.

  کلیدواژگان: پیشگیری اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و جرم زیست محیطی
 • فاطمه فولادچی، مسعود مهدوی*، پرویز کردوانی صفحات 733-758

  در این پژوهش در این پژوهش به بررسی نقش فرودگاه امام خمینی (ره) در پایداری سکونتگاه های روستایی رباط کریم پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی می‌باشد. جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و مدل موریس دیویس استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان می دهد، در بین 22 روستا مورد مطالعه، روستا‌های (حکیم آباد، شترخوار) بیشترین پایداری را نسبت به سایر روستا‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند. همچنین نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نیز نشان داد، در تمامی شاخص‌ها میانگین به‌دست‌آمده پایین‌تر از حد میانه عدد 3 می‌باشد. در واقع با توجه به نتایج به دست آمده میزان تاثیر فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اجتماعی روستا‌های مورد مطالعه کم است. در ادامه با استفاده از تحلیل مسیر، به اثرات مستقیم و غیرمستقیم فرودگاه امام خمینی (ره) در توسعه اجتماعی روستا‌های مورد مطالعه پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: فرودگاه امام خمینی . پایداری سکونتگاه های روستایی . روستا های رباط کریم
 • عباس قاسمی قاسموند، فریده عظیمی*، منیژه ظهوریان پردل صفحات 759-772
  آب و هوا بر اشکال صنعت حمل و نقل هوایی تاثیر گذار است، در مقاله حاضر در گام نخست به بررسی زمانی اختلالات پروازی در دو مقطع زمانی سالانه و ماهانه به تفکیک 12 ماه با استفاده از روش همبستگی ارتباط میان تغییرات اختلالات پروازی فرودگاه بین-المللی اهواز و فراسنج های آب و هوایی (دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش، تبخیر، ساعت افتابی، سرعت باد، سمت باد و دمای نقطه شبنم) در ایستگاه همدید اهواز در بازه زمانی 11 ساله (2015-2005) پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان که بالاترین میزان رخداد اختلالات سالانه در سال 2008 با 471 و کمترین میزان در سال 2014 با 42 بار ثبت شده است. همچنین بالاترین میزان رخداد اختلالات پروازی ماهانه ثبت شده مربوط به ماه ژوین با 524 بار و کمترین مربوط به ماه دسامبر با 28 بار اختلالات پروازی در فرودگاه بین المللی اهواز گزارش شده است. در ادامه نتایج حاصله از محاسبه میزان ضریب همبستگی در بازه زمانی سالانه نشان داد که رابطه در همه فراسنج ها در سطح 01/0 معنی-دار می باشد. اما رابطه ضعیفی بین این پارامترها در بازه زمانی سالانه وجود دارد. فراسنج تبخیر با ضریب همبستگی 211/0 بالاترین میزان ضریب همبستگی بین فراسنج های محاسبه شده به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی ماهانه میزان ضریب همبستگی متفاوت می باشد در این مقطع زمانی بجز فراسنج ساعت آفتابی که از رابطه منفی متوسطی در ماه های فوریه، آوریل، مه، ژوین و اوت و رابطه منفی قوی در ماه های ژوییه و سپتامبر برخوردار می-باشند و سایر فراسنج ها دارای رابطه ضعیفی هستند.
  کلیدواژگان: فراسنج های آب و هوایی، اختلالات پرواز، همبستگی، فرودگاه اهواز، ترابری هوایی
 • فاطمه قمریان، سروش فتحی*، مهرداد نوابخش صفحات 773-788

  پدیده مهاجرت یکی از مسایل مهم اجتماعی است که جامعه شناسان و محققان مسایل اجتماعی درپی یافتن متغیرهای تاثیرگذار در آن هستند. مهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوری علوم انسانی و اجتماعی، پدیده ای است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد با این تفاوت که زمینه های ایجاد این پدیده متفاوت است. هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی نگرش دانشجویان دولتی(شریف و علم و صنعت) به پدیده مهاجرت ها بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی، و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شریف و علم و صنعت است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش توصیفی (شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی) و شاخص های استباطی (همبستگی و رگرسیون) با استفاده از دو نرم افزار spss و amos استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهد که بین فرصت های شغلی (r= 0/75)، امنیت مالی (r=0/78)، نظام آموزشی کار آمد (0/70)، امکانات پیشرفته پزشکی و بهداشتی (r= 0/78)، اصرار اعضای خانواده (r=0/70)، طبقه اجتماعی بالاتر (r=0/70)، امنیت و فضای آزاد اجتماعی (r=0/74)، امید به آینده (r=0/65)، وجود معیار شایستگی (r=0/65)، داشتن فامیل در خارج از کشور (r=0/60) و نگرش دانشجویان به پدیده مهاجرت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مهاجرت، فرصت شغلی، جایگاه اجتماعی، امید به آینده
 • زین العابدین کرمی*، علی اصغر اسماعیل پور روشن، اکبر عباسیان، شهرزاد لطفی، مصیب عباسی صفحات 789-808

  گردشگری (توریسم) روستایی یکی از راهبردهای موثر برای توسعه پایدار جوامع روستایی محسوب می شود که البته نیازمند مدیریت و برنامه ریزی علمی و استفاده از دستاوردهای طرح های آمایش سرزمینی است که بایستی مقدم بر برنامه ریزی گردشگری (توریسم) روستایی انجام شوند. در ایران گردشگری روستایی به صورت علمی چندان مورد توجه قرار نگرفته که یکی از دلایل آن ناشناخته بودن روستاها و انجام نشدن طرح های آمایشی در مناطق روستایی است. هدف این مقاله تحلیل مدیریت و برنامه ریزی مجتمع های گردشگری روستایی در راستای آمایش روستایی در روستاهای استان کردستان است. سوال اصلی مقاله این است با توجه به مطالعه آمایش سرزمینی مناطق روستایی استان کردستان بهترین راهبرد برای مدیریت و برنامه ریزی مجتمع های گردشگری روستایی چه راهبردی است؟ این مقاله با استفاده از روش سوآت انجام می شود. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد شد. نتایج مقاله نشان می دهد که گردشگری روستایی در کردستان دارای قوت ها (آب و هوای مطلوب، تنوع چشم اندازها، تنوع صنایع دستی، خوراک و مساکن و جنگل های بلوط) و نیز ضعف هایی (راه های دسترسی، محل های اسکان، سیستم های اطلاع رسانی، امنیت، فرهنگ و امنیت) در داخل و است و در محیط پیرامون با فرصت ها (مرزی بودن، دوری از مراکز عمده جمعیتی در ایران، آلودگی و مشکلات محیطی شهرها، وجود تعطیلات مناسب در تقویم رسمی کشور) و بعضا تهدیداتی (هجوم ریزگردها، تهدیدات امنیتی، قاچاق و فعالیت های سیاسی و تروریستی گروه های معارض در کردستان عراق) نیز متوجه این موضوع است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، مجتمع های گردشگری، آمایش روستایی، استان کردستان
 • اردلان کریمی*، زهرا شرقی صفحات 809-821

  مراکز شهری که به نوعی نماد فرهنگی شهرهای بزرگ و کوچک به شمار می آیند از مهم ترین قلمروهای همگانی در فضاهای شهری هستند. بی توجهی به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهرنشینی، این مراکز را با مشکلات متعددی رو به رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است. در پژوهش حاضر با بررسی و ارزیابی دو تئوری فرایند طراحی شهری و منطق فازی به ارایه مدل مناسب برای مداخله در مراکز شهری پرداخته شده است. مدلی که مهمترین اصل آن فرایند محور بودن و امکان رفت و برگشت در طول مسیر طرح و اجرای آن است. مراحل انجام این پژوهش به منظور رسیدن به مدل مناسب با ویژگی های کالبدی و اجتماعی مراکز شهری شامل چند مرحله اصلی میباشد در مرحله اول با کمک مطالعات نظری و تجارب مداخلات در مراکز شهری، اصول کلی برای مداخله در مراکز شهری تاریخی - اجتماعی تعریف گردیده است، پس از آن در مرحله دوم تیوری های مهم مداخله با دیدگاه فرایندی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند، مرحله سوم اختصاص دارد به تعریف یک مدل منطبق با اصول مداخله که برگرفته از مطالعات نظری و تئوری های فرایند محور مداخله است، پس از آن در پایان مدل موردنظر تدوین گردیده است. نتایج این پژوهش گویای این امر خواهد بود که با کمک طراحی شهری فرایندگرا می توان کیفیت مداخله در فضاهای شهری و درنتیجه رضایتمندی بهره برداران را افزایش داد و نتایج منفی اقدام مداخله را تعدیل نمود.

  کلیدواژگان: فرایند مداخله، فرآیند طراحی شهری، منطق فازی، مرکز شهر
 • کرامت الله زیاری، محمد اسکندری ثانی*، فاطمه کهکی، سیروس رامش صفحات 823-839

  هدف تحقیق حاضر بررسی راهکارهای توسعه منطقه ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت پذیری منطقه ای می-باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت موضوع توصیفی- تحلیلی است. در این فرایند متناسب با اطلاعات موردنیاز پژوهش از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش میدانی (پرسشنامه) و سالنامه آماری سال 1395 استان خراسان رضوی و همچنین مطالعات آمایش استان خراسان رضوی استفاده شده است. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه کارشناسان و متخصصان توسعه منطقه ای هستند و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه مناطق 7 گانه استان خراسان رضوی (طبق منطقه بندی مطالعات آمایش) است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه راهبردهای توسعه منطقه ای استان خراسان رضوی از مدل Meta - SWOT بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح منطقه ای، منطقه مشهد به دلیل قرارگیری شهرستان مشهد در این منطقه و با توجه به مرکزیت اداری و سیاسی و تمرکز فعالیت ها و نهادها که خود زمینه ساز انواع فرصت های شغلی و... هستند به عنوان یک قطب که بی نیاز از رقابت با سایر مناطق است عمل کرده و به تبع آن به عنوان منبع انباشت ثروت و قدرت درآمده است.

  کلیدواژگان: توسعه منطقه ای، رقابت پذیری منطقه ای، متاسوات
 • رضا مختاری ملک آبادی، محسن سقایی، عقیل گنخکی* صفحات 841-856

  بر اساس موقعیت استراتژیک کشور ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات موجود، پرداختن به مقوله آسیب پذیری کشور به ویژه شهرها که مکان های تجمع انبوه سرمایه های مختلف هستند ضروری است. امروزه در جنگ ها تاکید بیشتری بر آسیب وارد نمودن به زیرساخت ها و نقاط مهم شهری دارند تا از هزینه های بالای جنگ های فرسایشی پرهیز شود. از طرفی شهر های ساحلی به دلیل قرار گیری در نوار ساحلی و نبود موانع طبیعی در مجاورت آنها و نیز دارا بودن نقاط حساس شهری و زیر ساخت های متعدد که اکثر آن ها نقش کارکردی منطقه ای و ملی را دارا هستند، آسیب پذیری بالایی در برابر جنگ ها و مخاطرات طبیعی گوناگون نظیر زلزله، سیل، طوفان و غیره را دارند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و باهدف ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری نقاط حساس شهری بندر دیر بر اساس اصول پدافند غیرعامل است. ابتدا فهرستی از نقاط حساس شهری و معیارهاو زیرمعیارهای موثر بر آسیب پذیری، بر اساس منابع و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و خبره پیرامون موضوع استخراج و سپس از طریق پرسش نامه های تکمیل شده و و روش تحلیل سلسله مراتبی سطح آسیب پذیری نقاط مشخص گردید. پس از تهیه و ترسیم نقشه های آسیب پذیری در آرک جی.آی.اس، با استفاده از روش برنامه ریزی سوات راهبرد نهایی و استراتژی های لازم به منظور کاهش آسیب پذیری محدوده ی مورد مطالعه مشخص گردید. بر اساس نتایج نقاط حساس شهری بندر دیر دارای آسیب پذیری متفاوت و بالایی دارند و از میان آن ها، اسکله ی صیادی بیشترین آسیب پذیری و شهرداری بندرکمترین آسیب پذیری را دارد. راهبرد مناسب برای کاهش آسیب پذیری نقاط نیز، تهاجمی است.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری شهری، نقاط حساس، پدافند غیرعامل، بندر دیر
 • گیسو ماهوتی، منوچهر طبیبیان* صفحات 857-875
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری پایدار ساحلی در شهر بندر انزلی می باشد. امروزه، فعالیت گردشگری یکی از منابع عمده ی درآمد شهرستان بندر انزلی به شمار می رود که در دهه های آینده مسلما بیش از پیش به رشد خود ادامه خواهد داد. در این تحقیق با توجه به موضوع و مباحث نظری آن از روش پیمایش که یکی از مهمترین روش های شبه تجربی است و نیز کاربرد زیادی در تحقیقات اجتماعی و انسانی دارد استفاده شده و سپس از ابزار و تکنیک های آماری جهت طبقه بندی، نمونه گیری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل استفاده شده و در نهایت با استفاده از مدل دلفی جهت ارایه استراتژی کارامد و برنامه ریزی اصولی و مناسب استفاده شده است. این تحقیق بر اساس اهداف خاص خود از نوع کاربردی می باشد زیرا در پی ارزیابی و شناخت توسعه گردشگری شهرستان بندرانزلی و ارایه استراتژی کارامد برای آن است و نتایج حاصل از آن بنابه نظر گردشگران و براوردهای آنها میزان آسیب رسانی رشد گردشگری به محیط زیست با رقم 37.3 درصد در حد زیادی قرار داشته است. در نهایت سنجش تغییرات شهر از میان گردشگرانی که برای چندمین بار به این منطقه مسافرت می نمودند نشان داد که 44.4 درصد از گردشگران تغییرات شهر را نسبت به دفعات گذشته بهتر دانسته اند. در ارتباط با وضعیت تسهیلات و امکانات گردشگری در نقاط شهرستان، 54.4 در صد از کارشناسان این تسهیلات را در سطح متوسطی دانسته اند.
  کلیدواژگان: گردشگری ساحلی، گردشگری پایدار، ارزیابی زیست محیطی، روش دلفی، شهرستان بندرانزلی
 • نبی مرادپور*، نازنین محمدی، مصطفی شاهینی فر، مریم بیرانوند زاده صفحات 877-895

  امروزه با عنایت به پیچیدگی و تنوع نیازهای شهروندان و ملزومات نظام شهرنشینی، سازمان‏ها و نهاد‏های متعددی عهده‎دار عرضه خدمات مورد نیاز شهروندان می‏باشند. بدیهی است کمیت و کیفیت ارایه این خدمات نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی آنها دارد. هدف این تحقیق سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از سازمان‏های خدمات رسان شهری (عمومی، خصوصی و دولتی) در شهر کوهدشت می‏باشد. روش‏ پژوهش در مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. بخشی از این تحقیق که مربوط به ادبیات موضوع است به روش توصیفی و بخش دیگر آن که مربوط به فعالیت‏های میدانی تحقیق است، به روش تحلیلی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر کوهدشت می‏باشند. برای برآرود حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه 383 نفر به دست آمده است. روش نمونه گیری استفاده شده در این تحقیق تصادفی ساده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (83/0=α) تایید شده است. برای تحلیل داده ‏ها از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که میزان رضایتمندی شهروندان از سازمان‏های خدمات رسان شهری در شهر کوهدشت پایین می‏باشد. همچنین رضایت شهروندان از سازمان های خدمات شهری در بین گروه های مختلف (جنس، سن، تحصیلات، مدت اقامت و اشتغال) تفاوت وجود دارد.

  کلیدواژگان: شهروندان، رضایتمندی، خدمات رسان شهری، سازمان‏های خدمات رسان شهری، شهر کوهدشت
 • جلال مظفری، محمدرضا پور محمدی*، بختیار عزت پناه صفحات 897-916

  گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری است که ارزآوری و اشتغال زایی مطلوبی برای کشور میزبان دارد و می تواند به عنوان صنعت پیش ران، صنایع زیردستی را نیز توسعه دهد. مقاله در راستای امکان سنجی گردشگری سلامت تبریز بوده است. سوال اصلی مقاله این است که گردشگری سلامت در کلانشهر تبریز دارای چه نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیداتی است؟ این مقاله با استفاده از روش سوآت انجام شده است و برای مشخص کردن سنجه ها و وزن آن ها از روش پیمایش و طراحی پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 20 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری بوده است. برای بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز بر اساس امتیاز در محیط اکسل وارد شده و پس از بررسی نتایج جداول، استراتژی لازم تعیین و به صورت گراف رسم شده است. یافته ها نشان می دهد که تبریز، زیرساخت های لازم را برای گردشگری سلامت، دارا می باشد. یافته دیگر بیانگر این است که استراتژی تدافعی می تواند در توسعه گردشگری سلامت موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: گردشکری، گردشگری سلامت، تبریز، زیرساخت های گردشگری
 • محمد معین فر، بشیر بیگ بابایی* صفحات 917-940

  هدف اصلی این مقاله عبارت است از مکانیابی شهرهای جدید جهت سرریز جمعیتی کلانشهرها با رویکرد توسعه پایدار با تاکید بر کلانشهر ارومیه است. سوال اصلی مقاله این است که آیا با مکان یابی مناسب شهرهای جدید می توان سرریز جمعیتی کلان شهرها (کلان شهر ارومیه) به شکل مطلوب ساماندهی نمود؟ روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی است. ابزاری که برای مدل سازی چنین تحلیلی به کار گرفته می شود، ابزار GIS است، در سال های اخیر روشن شده است که روش های بهره گیری از GIS در کنار کاربرد موثر داده های رقومی جدید، قادر به بخشیدن حیات تازه ای در نظریه های مدل سازی توسعه شهری در خط مشی های برنامه ریزی به شمار می آید. مبنای کار این پژوهش تهیه لایه های اطلاعاتی بر مبنای عوامل و معیار های موثر در مکان یابی و تلفیق و همپوشانی آن ها در محیط نرم افزاری ARC GIS و استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت وزن دهی به معیارها و لایه های اطلاعاتی است. در فرآیند کار از نرم افزار EXPERT CHOISE جهت محاسبه اوزان AHP استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که یکی از مولفه های جذب جمعیت به سوی شهرهای جدید، میزان بالای کیفیت خدمات شهری، رهایی از مشکلات شهری کلان شهرها و ایجاد محیطی ساماندهی شده است که کیفیت زندگی در آن به مراتب بالاتر از شهر مادر است. بر اساس نتایج سه گزینه به عنوان گزینه های پیشنهادی جهت احداث شهر جدید مطرح شد که گزینه پیشنهادی اول به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.

  کلیدواژگان: شهر جدید، ارومیه، GIS، AHP، روش مک هارگ
 • علیرضا معینیان، حیدر لطفی*، محمد مهدی رحیمی، کامران جورابلو صفحات 941-964

  گردشگری فعالیت جهانی است که در عین برخورداری از چارچوب های خاص در هر کشور دارای بستری جهانی است و در این رابطه چارچوب های عام و جهان شمولی برای تداوم فعالیت های توریستی و حمایت از حقوق گردشگران وجود دارد و هدف این مقاله بررسی مبانی حقوق گردشگری با تاکید بر حق برخورداری از محیط زیست سالم است. سوال اصلی مقاله این است که در متون حقوق بین الملل گردشگری و مبانی آن از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم چگونه نگریسته شده است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است. یافته های مقاله نشان می دهد که حقوق بین الملل یکی از مهم ترین دلایل رشد چشمگیر صنعت گردشگری در سال های اخیر بوده است. وجود برخی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی در حوزه های حفاظت از مراکز و اماکن طبیعی، فرهنگی و تاریخی به منظور بهره برداری های آموزشی و اجتماعی را می توان یکی از روش های تاثیرگذاری حقوق بین المللی در این عرصه دانست. معاهدات و موافقتنامه های مذکور را می توان این گونه نام برد:کنوانسیون یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی 1972)، کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از دارایی های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954)، پروتکل دوم لاهه (1999)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) در مورد حفاظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه (1977).

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، گردشگری، محیط زیست، حقوق گردشگری
 • نازیا ملک محمودی، حیدر لطفی* صفحات 965-978

  پسابندر به واسطه تنوع گونه های مختلف آبزیان می تواند به منطقه ای برای صادرات و محلی برای ارز آوری کشور تبدیل گردد. توسعه این فعالیت منجر به ایجاد مشاغل متنوعی می شود که می تواند فقدان بازار کار داخلی برای جذب نیروی کار فعال را تا حدودی جبران نماید. علاوه بر بحث توسعه شیلات و امر صیادی و اشتغال می توان این ناحیه را به یک قطب ماهیگیری ورزشی و تفریحی تبدیل نمود، خصوصا در ایامی از سال که هوا در سایر نقاط کشور سرد است و عملا امکان انجام این نوع فعالیت وجود ندارد که از همین طریق می توان اقدام به جذب گردشگران ساحلی نمود. هدف این پژوهش بررسی قابلیت ها و تنگناهای منطقه پسابندر برای امر صیادی و پرورش آبزیان در منطقه و کشور است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا منطقه پسابندر امکانات بالقوه ای برای صید ماهی و پرورش آبزیان دارد؟ روش جمع آوری داده ها به صورت توصیفی - تحلیلی و میدانی می باشد که با استفاده از مدل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس با شناسایی نقاط ضعف و تهدید، تبدیل آن ها به نقاط قوت و فرصت، به انتخاب راهبردها در راستای آمایش منطقه پسابندر می پردازد. در این پژوهش پس از بررسی توان بالقوه امکانات ماهیگیری منطقه پسابندر به بررسی تاثیر توسعه این عوامل در آمایش منطقه و به تبع آن رفع محرومیت اقتصادی مردم منطقه می پردازیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نقاط قوت و فرصت های صیادی پسابندر بسیار زیاد است و می تواند نقش موثری در آمایش این منطقه ایفا نماید.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، ماهیگیری، پسابندر، امکانات شیلات
 • حسین موسی زاده*، مریم کیایی، عبدالرحمن احسان، محمدعلی جعفری صفحات 979-1000

  افزایش ناگهانی شهرنشینی و وجود بافت های قدیمی و فرسوده و ناکارآمد در هسته مرکزی شهرها موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارایه راه حل و برنامه هایی مناسب برای بهسازی این بافت ها باشند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اصول نوشهرگرایی به منظور بکارگیری این مولفه ها در احیاء بافت های قدیمی و هویت بخشی به محلات متشنج اطراف رودخانه های شهری می-باشد. همچین این پژوهش در جهت پاسخگویی به این سوالات بوده است، که کدام یک از گویه های ارزیابی شده اصول نوشهرگرایی، در جهت احیاء بافت های فرسوده شهری منطقه 4 شهر رشت از وضعیت مناسبی برخوردار بوده اند و آیا برنامه ریزی ها و طرح های انجام شده جهت بهسازی و هویت بخشی به محلات از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار توصیفی-پیمایشی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان منطقه 4 شهر رشت هستند و روش نمونه گیری به صورت تصادفی از شهروندان منطقه به تعداد 384 نفر می باشد. در زمینه ارزشیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت قدیمی حریم رودخانه ها در شهر رشت از نتایج حاصل از پرسش نامه و به کمک روش saw، در محیط GIS استفاده شده است. روایی پرسشنامه از سوی کارشناسان تایید شده و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که ارزیابی محلات منطقه 4 رشت با استفاده از اصول رویکرد نوشهرگرایی راه حل بهینه ای است

  کلیدواژگان: رودخانه های شهری، نوشهرگرایی، بافت قدیمی، شهر رشت، روش SAWو GIS
 • معصوم سلیمی نازلو، پیروز مجتهد زاده*، حیدر لطفی، محمدتقی رضویان صفحات 1001-1015

  منطقه شمال غرب ایران یکی از محیط های ژیوپلیتیکی حساس کشور است که از گذشته با مسایل امنیتی، جنگ و رقابت بین کشورهای منطقه مواجهه بوده است. سوال اصلی مقاله این است که تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب چه نقش و جایگاهی در تدوین راهبردهای دفاعی ایران دارند ؟ روش این مقاله توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران، خبرگان دانشگاهی و دست اندرکاران طراحی راهبردهای دفاعی - استراتژیک، می باشند که در مجموع 500 نفر می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد اعضای نمونه 217 نفر تعیین شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظر کارشناسان، اساتید و متخصصان این حوزه استفاده شد و برای تعین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آن 0.88 بود و تایید شد. یافته های مقاله نشان می دهد که عدم توسعه مناطق مرزی منطقه شمال غرب (4.65) به عنوان مهم ترین تهدید داخلی در نظر گرفته شده است. بعد از آن مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه (4.62)، وجود پهنه جغرافیای که دنباله راهبردهای امنیتی و دفاعی کشورهای همسایه (4.59)، تحرکات برخی گروه های معاند در این مناطق (4.56)، بهره برداری جریان های سیاسی از توسعه نیافتگی بخشی از مناطق شمال غرب (4.49)، داشتن حس تعلق کردها نسبت به کردهای ترکیه و عراق (4.48)، وجود منازعات قومی، مذهبی و طایفه ای فاکتور (4.47) و اقلیت گرایی قومی در این منطقه (4.43)، حس ناسیونالیستی در بین کردها و آذری ها (4.41)، وجود جمعیت های ناهمگون با جمعیت اصلی کشور (3.51) قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: امنیت، راهبرد دفاعی، جغرافیایی سیاسی، شمال غرب ایران
 • تبیین مدل فرایند سیاست گذاری در پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی
  عباس نرگسیان*، ابوعلی ودادهیر، فرزان کیان ارثی، مجید جعفری هرندی صفحات 1017-1028

  اثرات کم بینایی و نابینایی در جوامع روبه توسعه وحتی توسعه یافته ، کاهش بار قابل پیشگیری و قابل اجتناب ابتلا و ناتوانی ناشی از آن انجام تحقیقات گسترده را ضروری ساخته است . مطالعه حاضر نیز با هدف تبیین مدل سیاست گذاری در در حوزه پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی انجام شده است. در این راستا نمونه ای متشکل از 32 نفر از خبرگان و صاحبنظران ارشد بخش نظام سلامت در انتخابی هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته وقرارگرفته،. داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد دسته بندی شده اند. یافته های این مقاله را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (آموزش همگانی، هدایت صحیح بیمار) ، پدیده محوری (سیاستگذاری پیشگیرانه)، راهبردها (کاهش میزان ابتلا به چاقی و جلوگیری از افزایش وزن و دیابت ،کاهش درصد لیزرهای چشمی ، کاهش میزان تزریقات داخل چشمی ، افزایش داوطلبانه افراد برای پیگیری های پیشگیرانه) ، زمینه ها (نقش رسانه، نقش بخش غیر دولتی، ضمانت اجرایی قوانین)، شرایط مداخله گر (شرایط اقتصادی، وفرهنگی، منافع ذی نفعان، ، نگرش درمان محور دولت)و پیامدها (توسعه پایدار مبتنی بر انسان سالم، نظام سلامت توسعه گرا و همه جانبه نگر ،نظام سلامت به روز و مبتنی بر دانش، نظام سلامت هدفمند،) تحلیل کرده است. هر برنامه ای در زمینه پیشگیری از رتینوپاتی دوسری ملاک ارزیابی دارد . ملاک کارایی و ملاک اثربخشی . پژوهش حاضر نشان می دهد که در شاخه اثربخشی و نتیجه گیری بد عمل کرده ایم . به نظر من در تدوین و اجرا باید جایگاه ها مشخص شوند

  کلیدواژگان: رتینوپاتی دیابتی، نظام سلامت، نظریه داده بنیاد
 • وحید نوروزی، مجید عباسپور*، آیدا احمدی صفحات 1029-1055
  هدف این مطالعه ارایه الگوی ارزیابی تاب آوری در کلانشهر تهران بوده است. مولفه های موثر در وضعیت تاب آوری شهری، معیارها، زیر معیارها و شاخص های هر یک از آنها از طریق روش خرد جمعی خبرگان استخراج و اهمیت و ارجحیت مولفه ها و زیر مولفه های شناسایی شده از طریق تحلیل کمی آنها در تاب آوری، مبتنی بر تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و به منظور مدل سازی ارزیابی وضعیت مدیریت کلانشهر تاب آور از روش مدلسازی تجربی در تلفیق با اصول و مفاهیم روش کارت امتیاز متوازن به عنوان روش های مناسب برای تعیین وضعیت تاب آوری استفاده گردید. نتایج میزان حساسیت مدل به هر یک از مولفه ها، معیار ها، زیرمعیار ها و شاخص ها بر اساس اوزان اکتسابی مشخص گردید. در پایان جهت اعتبار سنجی مدل، الگوی ارایه شده در منطقه 22 شهر تهران به مورد سنجش گذاشته شد که بر اساس امتیازات مکتسبه با درنظر گرفتن سر جمع امتیاز های ارزیابی سه مولفه مورد بحث معادل 1000، و مجموع امتیاز ارزیابی وضعیت فعلی تاب آوری منطقه 22 شهر تهران بر اساس مولفه های سه گانه در سطح حد پایین وضعیت مناسب و به عبارت بهتر در مرز بین نسبتا" مناسب و مناسب قرار دارد که جهت بهبود آن راهکار های اجرایی پیشنهاد و ارایه گردید.
  کلیدواژگان: تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، تکنیک های سیستم پشتیبان تصمیم گیری MCDSS، روش کارت امتیاز متوازن، الگوی ارزیابی مدیریت جامع کلانشهر تاب آور
 • کیومرث یزدان پناه درو*، رضا دولتی، سعید براهوئی صفحات 1051-1069
  سابقه ی گروهای سیاسی و احزاب سیاسی در جهان اسلام، به خصوص در منطقه ی خاورمیانه، ریشه در اندیشه های اسلامی و تعلقات این اندیشه ها در چند صدسال اخیر دارد به طوری که پس از دوره ی عثمانی شاهد تبدیل این اندیشه ها و دگرگونی شان در قالب احزاب و گروه های سیاسی هستیم. مهم ترین بخش تحولات خاورمیانه در جهان اسلام رخ می دهد، جهان اسلام در عمل مناطقی از شمال افریقا تا خاورمیانه و آسیای مرکزی را شامل می شود که کشورهای اسلامی هستند، کشورهای اسلامی موجود در منطقه در قبل از قرارداد سایکس-پیکو و پایان جنگ جهانی اول در 1918 تا قرارداد لوزان در 1921، عملا بخشی جدانایی پذیر از امپراتوری عثمانی بودند. ولیکن با ورود اندیشه های ناسیونالیستی و مفاهیم جدید ازجمله دولت-ملت، کشور، حزب و... به جهان اسلام روندی جدید در تکامل فکری مسلمانان شکل گرفت. روشنفکران اسلامی و گروه های فکری ناسیونالیستی موجود در خاورمیانه بااینکه شکل گیری شان از هر دو نظر عقیدتی و سازمان دهی وابسته به غرب بود ولیکن باعث شد برای اولین بار جهان غرب متوجه شود که جهان اسلام چیزی فراتر از امپراتوری عثمانی است. در ادامه شکل گیری اخوان المسلمین در مصر و گروه های اسلامی در ترکیه، عربستان و ایران نشان داد که جهان اسلام در حال دگرگونی است. ازاین روی در این مقاله سعی شده با تبیین از تکامل ساختاری و کارکردی جریانات فکری و سیاسی آسیب شناسی در قالب یک مدل مفهومی صورت پذیرفته و در ادامه تصویری از عملکرد ژیوپلیتیک این احزاب و جریانات فکری در آینده امنیت منطقه ای ارایه شود.
  کلیدواژگان: امنیت، احزاب سیاسی، خاورمیانه، ژئوپلیتیک، جهان اسلام
 • الهام فاطمی، ارسلان طهماسبی*، آلان فریدون صفحات 1071-1087

  وجود بازار در شهرها بیانگر ارزش، رشد و موفقیت است و رابطه آن با جمعیت و بافت شهری و عکس العمل آن در مقابل مشکلات اجتماعی قابل توجه است. بازار همیشه با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد و محور جاذبه اجتماعی و اقتصادی به صورت ضمانت اقتصادی محسوب می شود. به هر حال نقش و جایگاه بازار در شهر و جامعه اسلامی کاملا تعریف شده و به عنوان هویتی شناخته شده در جهان مطرح است. از این رو، اهمیت این پژوهش، ناشی از واجد ارزش بودن بافت بازارهای سنندج و سلیمانیه از لحاظ شهرسازی، معمد به ازای یک واحد تغییر در حس تعلق، میزان حس مکان به میزان 0.593 واحد تغییر خواهد یافت. بیشترین میانگین مربوط به مولفه روابط اجتماعی در بازار سنندج است که میانگین برای این مولفه برابر با 3.53 و همچنین کمترین مقدار میانگین مربوط به مولفه حس تعلق برابر با 1.2 است. همچنین در آزمونT برای مولفه های اجتماعی اقتصادی نشان می دهد که اختلاف میانگین شاخصها در حد پایین و بالا منفی بوده که نشان می دهد مقدار میانگین بدست آمده از مقدار آزمون کوچکتر می باشد.(0.05>P).

  کلیدواژگان: بازار، هویت، حس مکان، سلیمانیه، سنندج
 • جواد معیتی، حیدر لطفی*، پیروز مجتهد زاده، مجید ولی شریعت پناهی صفحات 1089-1109
  تاثیر عوامل جغرافیایی و اقلیمی بر رفتارهای سیاسی، گرایشی است قدیمی که ریشه در تاریخ بشر دارد. نظریه پردازان ژیوپلیتیک استدلال می کنند که عوامل جغرافیایی، به ویژه موقعیت جغرافیایی هر کشور نقش تعیین کننده ای در قدرت ملی و جهت گیری سیاست خارجی آن دارد. آن ها رفتار سیاست خارجی کشورها را تابعی از شرایط و وضعیت جغرافیایی آنان می دانند و تصمیم گیری سیاست گذاران ملی را در چهارچوب الزامات ژیوپلیتیک تحلیل می کنند. هدف اصلی این رساله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش مولفه های ژیوپلیتیک در سیاست خارجی کشورها در راستای مدیریت بحران های منطقه ای ایران در خلیج فارس. سوال اصلی مقاله عبارت است از این که مولفه های ژیوپلیتیک در سیاست خارجی کشورها منظقه خلیج فارس چه نقشی دارند؟ روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مولفه های جغرافیای سیاسی اصلی ترین عناصر موجد بحران های منطقه خلیج فارس هستند. سیاست خارجی موفق در مدیریت بحران های منطقه خلیج فارس نیازمند استفاده از دانش جغرافیای سیاسی است.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، منطقه خلیج فارس، جغرافیا
 • امیرحسین شکری، آرش وحید*، اسماعیل شیعه صفحات 1111-1124

  لواسان کوچک یکی از شهر های استان تهران به جهت داشتن توانهای بالقوه بوم گردشگری، می تواند به عنوان یکی از جنبه های ارتقاء کیفیت توسعه محدوده ی این شهرستان ،مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی ، به شناخت پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری نواحی طبیعی و نهایتا بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی مناطق مناسب بوم گردشگری شهر لواسان کوچک پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهری، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. گسترش علاقه مندی گردشگری و استفاده از وسایل حمل و نقل، سبب افزایش چشمگیر بازدید از مناطق طبیعی شده است . منطقه لواسانات بخصوص لواسان کوچک یکی از مناطق زیبا و دیدنی شهرستان محسوب می شود کهعلی رغم بازدید گسترده گردشگران، فاقد هرگونه تسهیلات مناسب مورد نیاز گردشگران است . ازاین رو نقشه ها از طریق تلفیق لایه های اطلاعاتی ، در محیط GIS بهترین حوزه های دارای استعداد بوم گردشگری را نهایی می کنند. بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها از دیدگاه مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل بوم گردشگری شهر به دست آمد.در نهایت، راهبردهایی برای بررسی زیرساختهای موثر در مکانیابی مناطق مناسب بوم گردشگری ،رشد و توسعه صنعت گردشگری و به طبع آن،بوم گردشگری در منطقه ارایه می شود .

  کلیدواژگان: زیرساخت، مکانیابی، بوم گردشگری، لواسان کوچک
 • بهار عبدالله، حسین ذبیحی*، زهرا سادات سعیده زرآبادی صفحات 1125-1139

  طی دهه های اخیر، خسارات جبران ناپذیر و تلفات ناشی از افزایش قابل توجه وقوع بلایای طبیعی در سراسر جهان سبب شده رویکرد تاب آوری در مواجهه با سوانح و حوادث غیرمترقبه مورد توجه قرار گیرد. شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور در پهنه خطر لرزه ای بالا و بسیار بالا قرار دارد. و رشد بی رویه و بدون برنامه آن در سالهای اخیر، سبب بر هم خوردن نظم فضایی شهر شده است که این عوامل میزان آسیب پذیری شهر تهران را در برابر خطر زلزله افزایش می دهد. منطقه 5 واقع در شمال غرب شهر تهران به دلیل عبور گسل اصلی شمال تهران از لبه ی شمالی منطقه، در محدوده ی خطر با شدت تخریب نسبتا بالا قرار دارد. بر این اساس این پژوهش بر آن است تا میزان تاب آوری کالبدی نواحی منطقه 5 شهر تهران را در مواجهه با زلزله ارزیابی نماید. پژوهش حاضر جزء تحقیقات کاربردی است و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. در این راستا با توجه به مطالعات مبانی نظری، شاخص های موثر بر افزایش میزان تاب آوری کالبدی استخراج گردید. سپس به منظور ارزیابی و تحلیل از روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و الکتره استفاده شد. در پایان نیز با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاداتی جهت دستیابی به هدف پژوهش ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری کالبدی، نواحی شهری، منطقه 5 شهرداری تهران، روش الکتره
 • افشین متقی، آرش قربانی سپهر*، لیلا کیانی، مهتاب امرایی صفحات 1141-1166

  گردشگری مذهبی نمادی از هویت دینی جوامع است که باعث گسترش تعاملات فرهنگی و دینی میان جوامع میزبان و گردشگران در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می شود. موقعیت ژیوپلیتیکی مناطق شیعی، یکی از عوامل مهم تعیین ارزش‎ امنیتی این مناطق در سطوح ملی و فراملی است. این مناطق از گذشته تاکنون، کانون بحران‎ها و منشا چالش‎ها و فرصت های فراوان بوده اند. خراسان و شهر مشهد به عنوان مکانی که بارگاه مقدس امام رضا (ع) در آنجا قرار دارد، از مهم ترین مناطق شیعه نشین در دنیا محسوب می شود. این منطقه، علاوه بر برخورداری از اهمیت مضاعف ژیوپلیتیکی، از لحاظ گردشگری هم اهمیت داشته و می تواند نقش بسزایی در توسعه گردشگری کشور و ایجاد فرصت ‏های نوین به خود اختصاص دهد. خراسان، در طول تاریخ پرفراز و نشیب شیعه، آبستن چالش ها و فرصت های بسیاری در گستره ایران بوده است. اما امروزه آنچه اهمیت فوق العاده ای یافته، جایگاه خراسان و به ویژه شهر مشهد در توسعه گردشگری مذهبی به عنوان یک منطقه ژیوپلیتیک شیعه‎نشین در خاورمیانه است. با توجه به قرارگیری ایران در محل اتصال سه قاره کهن و موقعیت مرکزی مشهد در ژیوپلیتیک شیعه و مدل مرکز- پیرامون، می‎توان به احیاء مجدد جاده‎های تاریخی- باستانی ابریشم و ادویه که اروپا را از طریق ایران به آسیای مرکزی، شبه‎قاره و چین متصل می‎کند، اقدام کرد که سبب توسعه گردشگری و به ویژه گردشگری مذهبی در ایران می شود. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است که داده‎های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک شیعه، گردشگری مذهبی، ایران، مشهد
 • بررسی منحنی کوزنتس توریستی در منطقه آزاد اروند
  علیرضا اقبالی صفحات 1167-1179

  تاثیر توریسم خارجی همواره با حساسیتهای متعددی روبرو بوده است. در سالهای اخیر گردشگران عراق در منطقه آزاد اروند که در بر گیرنده دو شهر آبادان و خرمشهر است ، حضور گسترده داشته و از این روی این مقاله قصد دارد بر آثار این حضور بر نابرابری درآمدی در منطقه براساس تیوری کوزنتس بپردازد. تجزیه و تحلیل بر اساس روش داده های ترکیبی و آزمونهای مربوطه صورت گرفته است . نتایج نشان دهنده آن است افزایش گردشگران اگرچه ممکن است در سطوح پایین گردشگر موجب افزایش نابرابری میگردد اما با افزایش بیشتر این اثر کاهش یافته و از سطحی به بعد افزایش گردشگران می تواند به توسعه اثر گذازی بیشتر منجر گشته و سبب افزایش ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند گردد. بطوریکه تمام سطوح اضناف و بنگاه های اقتصادی منطقه از حضور گردشگران منتفع و بهره مند شوند و بدینسان می توان اظهار نمود که نتایج مقاله تیوری منحنی کوزنتس توریستی را در منطقه آزاد اروند تایید مینماید.

  کلیدواژگان: گردشگری، منطقه آزاد اروند، داده های ترکیبی، منحنی کوزنتس
|
 • Alireza Sadighi Aqdas, Bakhtyar Ezatpanah *, Bashir Beygbabaye Pages 547-565
  After the revolution, the cities experienced a rapid process of urbanization and accepted more than their population capacity that it revealed many urban problems. Accordingly, many urban sit-ins were expelled that Provide effective solutions to prevent environmental damage From this point of view, many opinions and views were raised in this regard among them was the viability of the School of Sustainable Development.The biodegradability approach seeks to make urban spaces more livable for the population living in it.The aim of this study is to evaluate the viability in the central part of Tabriz metropolis.In this regard, library-field method has been used to collect information. In this study, 37 indicators in the form of five components (economic, socio-cultural, physical, environmental and accessibility) have been used to explain the viability of the central part. MICMAC software is used to investigate the relationship and effects and extract factors and in order to determine the probable future conditions of habitability of these factors in the form of speculations, the Wizard scenario has been used.The results of the study showed that out of 37 indicators examined, 10 indicators (investment, user compatibility, security, revenue, quality of green space, quality of buildings, pollution, public transportation, crime rate and quality of neighborhood relations) They are known as the most key indicators. The living conditions of the Tabriz have shown 4 strong scenarios, 679 weak scenarios and 31 possible scenarios. Among the possible scenarios: the loneliness of a scenario is in the desired state its coefficient was 0.9%
  Keywords: viability, MICMAC, Central Part, Tabriz
 • Seyed Morteza Tabatabaei, AliAsghar Esmaeil Pourroshan *, Tahmineh Daniali, Heidar Lotfi Pages 567-592

  The Shanghai Cooperation Organization is one of the organizations that has made significant progress in the field of regionalism and in the economic field.  Therefore, Iran's convergence, especially economically, with key members of the organization, such as Russia and China, can be seen as a way to reduce economic pressure and improve Iran's economic situation. The main question of the article is what will be the perspective of the convergence of Iran and the member countries of the Shanghai Cooperation Organization, especially China, given the current trend? The present research method is descriptive-survey the required data is collected through library, field resources (using a questionnaire) two-sentence, and mean tests were used in SPSS software to analyze the data. The results of the paper show that post-conflict sanctions will improve the context of convergence between Iran and the countries of the Shanghai Cooperation Organization and improve relations in circumventing post-conflict sanctions, especially in the tourism, pharmaceutical and mining industries. At the same time, the distrust of the Islamic Republic of Iran towards the West, the unfavorable relations of the past and the existence of strategic interests between Iran and the main members of Shanghai are among the most important reasons for the Islamic Republic of Iran's tendency towards Shanghai.

  Keywords: Post-sanctions, regionalism, Convergence, Shanghai cooperation organization, Islamic Republic of Iran
 • Farzan Kafashan Tusi, Davoud Hassanabadi *, Mustafa Ali Naghizadeh Pages 593-615

  One of the most important and effective sectors of the tourism industry is the tourism service infrastructure, which plays a very important role in increasing the productivity of the tourism industry. The infrastructure of tourism services is a kind of platform for tourism development and has a great role in gaining the satisfaction of tourists. The purpose of this paper is to investigate the spatial time distribution of tourism service infrastructure in Shahroud city and to measure its effect on increasing or decreasing the productivity of the tourism industry. The main question of the article is how is the spatial time distribution of tourism service infrastructure in Shahroud city and what effect has it had on increasing or decreasing the productivity of the tourism industry in this city? The method of this article is descriptive-analytical and the method of data and information collection is library. The results of the article show that in general, it is the tourism services infrastructure that turns tourist attractions into tourist destinations, otherwise just having tourist attractions will not determine the presence of tourists.

  Keywords: Shahroud city, Tourism services, tourism industry, infrastructure
 • Hosssein Nazmfat *, Sarideh Alavi, Ali Eshghi Pages 617-634

  Spatial inequality in employment, the possibility of poverty, unemployment, marginalization, migration and increases injustice. Identify and reduce spatial disparities in order to fix it within the geographical area (country, province and city) an important prerequisite for achieving economic stability and integrated development of the country it comes. According to this, accordingly this study aimed to assess the employment situation in Iran at the end of the fifth development plan was designed to distinguish between rural and urban employment. For the purpose of this research study, to answer this question; is the Fifth Development Plan objectives in the field of employment has achieved? To reply to an examination of 11 major indicators of employment based on the labor force survey in 1394 PROMETHEE V and GAIA model is used. The results show the urban employment Yazd, Tehran, Kurdistan, and in Semnan, with the highest Phi and the provinces of Fars, Sistan and Baluchestan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Alborz, Lorestan and Kermanshah At least Phi in a very unfavorable situation. Also on rural employment in Hamedan, Isfahan and Azarbaijan with More Phi Top ranking and the provinces of Sistan and Baluchestan, Chaharmahal and Bakhtiari, Kohgiluyeh Boyer less Phi Hormozgan and are ranked lower. The gap between urban and rural provinces in employment by 0.785 and is 0.795 which indicates inequality in employment is more rural than urban. Due to the vast difference between the provinces terms of employment index, Fifth Development Plan failed to reduce inequality in employment.

  Keywords: employment, Fifth development plan, Provinces of Iran, the Prometheus, Gaia
 • Ali Yousefi, Abbas Arghan *, Saeid Kamyabi Pages 635-654
  The Shahed Shahr town in Shahriar city has been expanded in various dimensions of physical, economic, and social aspects in recent years. Considering different aspects of urban sprawl and integrating the villages into the cities can be helpful to picture a more accurate perspective on the future physical development of the city. Therefore, the present study has analyzed the factors of urban sprawl and the effects of economic, socio-cultural and environmental- physical integration of rural settlements into Shahed Shahr from residents' point of view. The Data needed for this research has been collected by satellite images of T.M Landsat 5 in two periods of time, years 1996 and 2016, remote examining techniques and the completion of questionnaire. The Q method findings showed that the several factors of population growth and migration, the profitability and investment in real estates, the vulnerability of laws, weak regulation and supervision of the government, the weak productive activities and investment accelerated the urban enlargement in two recent decades . Also, the results of the urban sprawl in spatial development of Shahid Shahr in Delphi method showed that the expansion of villa gardens and urban construction with an average of 7.8, ethnic integration and reduction of social cohesion and employment structure changes with an average of 9.8, the destruction of gardens with an average of 8.8, reduction of crop water in favor of urban drinking water with an average of 6.5%, are the clear examples of the spatial effects of urban sprawl expansion in the area.
  Keywords: Urban Sprawl, Physical changes, the change of land usage, The environment, Shahed Shahr
 • Omid Afkhami, Abumohammad Asgarkhani *, Davood Aghaee Pages 655-670
  Political geography is involved in the spatial analysis of political phenomena while also considering the spatial specificities of the political process. In political geography, the concept of a region is a geographic space that is composed of a series of similar phenomena and linking factors in the environment that have a unified and distinct geographical personality from other regions. In this study, we analyze the smart power of the Islamic Republic of Iran and present an engineered model of the relations between Iran and the United Kingdom with a focus on Iran's political geography. In this regard, the role of the parameters of power, culture and smart power will be highlighted. They had never been taken seriously in political, economic, etc. relations. Modern concepts of intelligent power have found their place in the literature of power and politics in the context of contemporary international experience. So importance of understanding and applying intelligent power components to enhance capabilities in various dimensions, in particular deterring Iran from any external or internal threats, is important. International relations engineering with the help of analytical and statistical software using field data in the form of interviews and questionnaires as well as documentary studies in the field of humanities and the panel of experts has rarely been done. In this study, several influential variables in the context of political geography have been used in a completely innovative and futuristic perspective.
  Keywords: Political Geography, Neoclassical realism, Futures Studies
 • Seid Khalil Seid Alipour *, Hossein Khorshidi Pages 671-686

  Crisis management not only strengthen existing flexibility in socicty but also promut it in future.social wealthes as a assets in societyby using comfonents liketrast,contribution ,social aid,social insurance and etc cause to reduce management costs like surrilance and formal control and provide the possibility of using time and other resources to do more useful activity.This research was conducted during the period of 2017.the tyoe of applied research is used and its method is descriptive survey. The collected data are obtained through the method of collecting field,library and descriptive information. The sample size is 385 people based on the model of decision making model “krejsi &morgan”.information gathering tool is questionnaire and database use of Internet sites.Questionnaires are distributed among the citizens of the city of Tehran.Data were collected using a questionnaire whose reliability was obtained by cronbach’s alpha coefficient of 0.70 and its validity was verified by content validity. To test the hypotheses, a t-test and a non-parametric binomial test have been used. The method of analyzing information collected throughthe spss software

  Keywords: cityes crisis management, Social Capital, City Tehran
 • Fatemeh Ahmadi* Pages 687-717

  This article discusses the importance of the role of criminal law in dealing with possible abuses of the crisis situation as well as the legal disputes arising from the occurrence of crises and the requirements laid down in jurisprudence for general management and crisis management in particular. The main question of this paper is that from the perspective of criminal law and especially Imamiyyah jurisprudence what is the need to pay attention to urban crisis management? The hypothesis that we are trying to analyze and answer to this main question is that it seems that considering the link between jurisprudence and political, social and legal sovereignty in Iran, urban crisis management from Imamieh jurisprudence perspective can be very helpful in managing them. . The method of this research is descriptive-analytical considering the subject matter and the purpose and method of gathering information through review of legal texts and the opinions of jurists and jurists on this subject. Accordingly, the collection of information will be in a library and referenced to databases and Internet search of valid and updated scientific articles. The data collection tool is a database and database. The method of analysis in this paper will be qualitative and discursive. In this way, the subject variables are studied and systematically described and analyzed the data collected, explaining the different dimensions of the subject and arguing the data from what is to what should be.

  Keywords: crisis management, urban crises, Criminal law, Imamieh jurisprudence
 • Mina Fardin, Alireza Millani *, Masoud Beiranvand, Majid Matinrasekh Pages 719-732

  In our country, most programs aimed at protecting the environment are in the form of penalties, and unfortunately, less attention has been paid to crime prevention. Investigate environmental crime and pollution. This type of prevention seeks to take action on crime prevention by informing community members through school, mass media, educational programs, etc. Be. This study attempts to answer these questions by using a descriptive-analytical-library approach to what social prevention is and what its challenges are in preventing environmental crime. The findings of this study show that social prevention is one of the most widely used and sometimes the most effective type of crime prevention and environmental pollution that besides its benefits, it has weaknesses such as cost-effectiveness and retention that can be achieved through proper planning. And the principles can minimize the challenges ahead.In our country, most programs aimed at protecting the environment are in the form of penalties, and unfortunately, less attention has been paid to crime prevention. Investigate environmental crime and pollution.

  Keywords: Social prevention, Environment, Pollution, Environmental Crime
 • Fatemeh Fooladchi, Masoud Mahdavi *, Parviz Kardvani Pages 733-758

  In this study, In this study the role of Imam Khomeini Airport in the sustainability of Rabat Karim rural settlements is investigated. In this study, In this study the role of Imam Khomeini Airport in the sustainability of Rabat Karim rural settlements is investigatedThe research method is analytical and based on library, documentary and field studies. Data analysis was performed using spss software and Morris Davis model. The results of the Morris Davis model show that among the 22 villages studied, the villages (Hakimabad, Ostrakhar) have the most stability compared to other villages. Also, the results of single-sample T-test showed that in all indices the mean obtained is below the median of 3. In fact, according to the results, the impact of Imam Khomeini Airport on the social development of the studied villages is low. Then, using the route analysis, the direct and indirect effects of Imam Khomeini Airport on the social development of the studied villages are discussed.

  Keywords: Imam Khomeini Airport, Sustainability of Rural Settlements, Rabat Karim Villages
 • Abbas Ghasemi Ghasemvand, Farideh Azimi *, Manijeh Zohourian Pordel Pages 759-772
  Weather affects the forms of the aviation industry. In the present article, the first step is to investigate the time of flight disruptions at two annual and monthly time intervals of 12 months using the correlation methodology of the changes in international airport flight disturbances Ahvaz and climatic parameters (minimum temperature, maximum temperature, precipitation, evaporation, sunshine, wind speed, wind direction and dew point temperature) were studied at Ahwaz Ahwaz Station during the 11-year period (2015-2005). The results show that the highest incidence of annual disorder in 2008 was recorded at 471 and the lowest was recorded in 2014 with 42 times. Also, the highest monthly incidence of registered monthly flight disruptions was reported in June, 524 times, and the lowest in December was reported with 28 times flight disturbances at Ahwaz International Airport. In the following, the results of calculating the correlation coefficient in the annual time series showed that the relationship in all the variables is significant at the level of 0.01. But there is a weak relationship between these parameters in the annual time frame. Evaporation rate with correlation coefficient of 0.121 has the highest correlation coefficient among calculated parameters. During the monthly period, the correlation coefficient is different at this time except for the sunshine period with a moderate negative relationship in the months of February, April, May, June and August and a strong negative correlation in July and September. And others have weak relationships.
  Keywords: Climate factors, Flight disturbances, Solidarity, Ahwaz airport, Air Transportation
 • Fatemeh Ghamarian, Soroush Fathi *, Mehrdad Navabakhsh Pages 773-788

  Immigration phenomenon is one of the important social issues, in which sociologists and social problems scholars are trying to find influential variables. As one of the fundamental subjects of humanistic and social sciences, immigration is a phenomenon seen in both developed and developing countries and the sole difference is in the reasons of generating this phenomenon. The purpose of this study includes sociologic clarifying the attitude of students of public universities (Sharif University of Technology and Iran University of Science and Technology) towards immigrations phenomenon. The present study is practical in terms of purpose and of correlation descriptive study type in terms of data collection method. Statistical population of study includes all students of Sharif University of Technology and Iran University of Science and Technology, out of whom 379 students were selected as sample size using Cochran Formula. Simple random sampling was used in this study for to select sample. Two descriptive (central tendency and dispersion measures) and inferential (correlation and regression) parts were applied using SPSS and AMOS software. The findings results indicate that there is a positive and meaningful relation between job opportunities (r=0.75), financial security (r=0.70), security and free social environment (r=0.74), hope for the future (r=0.65), figure of merit (r=0.65), having relatives abroad (r=0.60), and attitude of students towards immigration phenomenon.

  Keywords: University Students, Immigration, Job Opportunities, social class, Hope for the Future
 • Karami Zein Al Abedin *, AliAsghar Ismael Pour Roshan, Akbar Abbasian Pages 789-808
 • Ardalan Karimi *, Zahra Sharghi Pages 809-821

  The city centers which are a cultural symbol of cities and towns, are one of the most important public areas in urban spaces. Disregard for urban centers during the rapid growth of urbanization, these centers have faced numerous problems that have reduced the quality of life in them. the present study has been conducted to evaluate the two theories of urban design and fuzzy logic to provide an appropriate model for intervention in urban centers. A model that, the most important principle of this, is the process-centered and the possibility of going back along the path of its design and implementation. Steps to do this research, in order to achieve a proper model with the physical and social characteristics of urban centers, includes several main steps. Firstly, with the help of theoretical studies and experiences of interventions in urban centers, the general principles for intervention in urban historical-social centers are defined. Subsequently, in the second phase, the major intervention theories were study and compared with the process view. The third stage is dedicated, to defining a model that complies with the principles of intervention, which is based on theoretical studies and process-centered theories of intervention, after that, the model was finalized at the end. The results of this research will indicate this, that with the help of process oriented urban design, it is possible to increase the quality of intervention in urban spaces and thus the satisfaction of the operators and moderate negative results of intervention.

  Keywords: The intervention process, Urban design process, Fuzzy logic, Downtown
 • KeramatOllahe Zyari, Mohammad Eskandari Sani *, Fatemeh Kahaki, Syros Ramesh Pages 823-839

  The purpose of this research is to investigate the regional development of Khorasan Razavi province with a regional competitiveness approach. The present research is applied in terms of purpose and in terms of the nature of the subject-descriptive-analytical. The library method was used to collect the required data using the field method and the yearbook of the year 1395 in the province and the study of Khorasan Razavi province. The statistical population of the experts is regional development experts and a targeted sampling method is used. The study area is located in the 7th area of Khorasan Razavi province (according to the zoning of the study area). The Meta-SWOT model was used to analyze information and provide regional development strategies in Khorasan Razavi province. The results of the study show that in the regional level, Mashhad area due to the location of Mashhad in this region and with regard to the administrative and political center and the focus of activities and institutions that provide the basis for a variety of job opportunities and ... as A pole that no longer needs to compete with other regions, and therefore has become a source of wealth and power accumulation.

  Keywords: Regional Development, Regional Competitiveness, MetaSOWT
 • Reza Mokhtari Malek Abadi, Mohsen Saghaei, Aghil Gankhaki * Pages 841-856

  based on the strategic position of the Iran in the Middle East and the threats that exist, address to the vulnerability of the country is necessary, especially the cities, which are the places where massive accumulation of various capital is there.Today's wars have more emphasis on damaging infrastructure and important urban points to avoidin high cost of erosion wars.On the other hand, Seaports have a high vulnerability to wars and natural hazards due to the presence of several urban sensitive points and also because of being located in the coastal strip and the absence of natural obstacles such as mountains and forest in their vicinity, which provide enough protection. Method of this study is descriptive-analytical, and main purpose is evaluating and analyzing the vulnerabilities of the urban sensitive points of Dayyer seaport based on the principles of passive defense. At first, the list of vulnerable sensitive points and also vulnerability criteria and sub-criteria were extracted based on the sources and experts’s opinions, then through the questionnaire and decision method AHP, the vulnerability level of the points was determined. After designing vulnerability maps in ArcGIS, with SWOT programming method approch of system was determind. Based on the results sensitive points have high and different vulnerability. An appropriate strategy to reduce vulnerability is the aggressive.

  Keywords: Urban vulnerability, sensitive points, passive defense, Dayyer seaport
 • Gisoo Mahoty, Manouchehr Tabibian * Pages 857-875
  the purpose of this study is investigating the environmental impacts of coastal sustainable tourism in Anzali port city. Nowadays, tourism activity is one of the major sources of income for Bandar Anzali population, which certainly will continue to grow in the future decades. In this research, according to the subject and its theoretical issues, the survey method, used which is one of the most important quasi-empirical methods and has a great application in social and human research, and then statistical tools and techniques applied for classifying, Sampling, coding and analyzing and finally Delphi model was used for providing effective strategy and proper planning. because this research assessed and recognize development of tourism in Bandar Anzali, and provided effective strategies for improving it, based on its specific goals, is functional, and the rate of tourism growth damages to the anzali environment, has been high at 37.3%. Finally, measuring changes of city from tourists perspective who traveled to this city for several times showed that 44.4% of tourists believed that changes in the city are better than before. In terms of tourism facilities, in this city's regions, 54.4 percent of the experts believes that this city facilities is in average level.
  Keywords: coastal tourism, Sustainable Tourism, environmental assessment, Delphi method, Bandar Anzali
 • Nabi Moradpour *, Nazanin Mohamadi, Mostafa Shahinifar, Maryam Biranvandzadeh Pages 877-895

  Today, due to the complexity and diversity of the needs of citizens and the requirements of the urbanization system, various organizations and institutions are in charge of providing the services needed by citizens. Obviously, the quantity and quality of providing these services have a significant role in improving the quality of life of citizens and increasing their satisfaction. The purpose of this research is to measure the satisfaction of citizens from urban services (public, private and public) in Kouhdasht city. The research methodology is descriptive-analytic and in terms of its purpose. Part of this research is related to the literature of the subject in a descriptive way and the other part is related to field research activities, conducted analytically-survey. The statistical population of this research is residents of Kouhdasht city. For sample size, the Cochran formula has been used for a sample size of 383 people. The sampling method used in this research is simple. The main instrument of the study was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α = 0.83). Data were analyzed using SPSS software. The results of the research show that the satisfaction of citizens from urban services organizations in the city of Kouhdasht is low. Also, there is a difference in citizens' satisfaction with urban services organizations among different groups (gender, age, education, length of stay, and employment).

  Keywords: Citizens, Satisfaction, Urban services, Urban Service Organizations, Kouhdasht City
 • Jalal Mozaffari, MohammadReza Pourmohammadi *, Bakhtyar Ezatpanah Pages 897-916

  Health tourism is one of the types of tourism that has a favorable exchange rate and job creation for the host country and can also develop sub-industries as a leading industry. The article was in line with the feasibility study of Tabriz health tourism. The main question of the article is that what are the strengths and weaknesses of health tourism in the metropolis of Tabriz, as well as the opportunities and threats? This article is based on the Swat method and uses a questionnaire survey method to determine the scales and their weight. The statistical population of this study was 20 tourism experts. In order to examine the strengths, weaknesses, opportunities and threats of health tourism in the metropolis of Tabriz, based on points, it has been entered in Excel environment and after examining the results of tables, the necessary strategy has been determined and drawn as a graph. The findings show that Tabriz has the necessary infrastructure for health tourism. Another finding is that a defensive strategy can be effective in developing health tourism.

  Keywords: Tourism, Health tourism, Tabriz, tourism infrastructure
 • Mohammad Moeinfar, Bashir Beygbabaee * Pages 917-940

  The main purpose of this paper is to locate new cities for metropolitan population overflow with a sustainable development approach with emphasis on the Urmia metropolis. The main question of this paper is: Can proper urbanization of the metropolitan areas (Urmia metropolitan area) be optimally organized? Research Method This research is descriptive-analytical and its type is applied. The tool used to model such an analysis is the GIS tool, and in recent years it has been clear that GIS utilization methods along with the effective use of new digital data are able to give new life to urban development modeling theories in policies. It is planning. The basis of this study is to provide information layers based on the factors and criteria that affect their location and integration and overlay in the ARC GIS software environment and to use the Analytical Hierarchy Process(AHP) model to weight the information criteria and layers. EXPERT CHOISE software was used to calculate AHP weights in the process. The findings of the paper show that one of the components of population recruitment to new cities is the high quality of urban services, the relief of metropolitan urban problems and the organized environmental quality of life in which the quality of life is higher than that of the city. Based on the results, three options were proposed as new options for the construction of the new city and the first option was selected as the final option.

  Keywords: New City, Orumiyeh, GIS, AHP, McHarg method
 • Alireza Moienian, Heidar Lotfi *, MohammadMehdi Rahimi, Kamran Jourablo Pages 941-964

  Tourism is a global activity that has a global context in addition to having specific frameworks in each country. In this regard, there are general and universal frameworks for the continuation of tourism activities and protection of tourists' rights. He has the right to a healthy environment. The main question of the article is how it is viewed in the texts of international tourism law and its principles, including the right to a healthy environment. The method of this article is descriptive-analytical. The method of data collection is library and the use of scientific and research articles. The findings of the article show that international law has been one of the most important reasons for the significant growth of the tourism industry in recent years. The existence of some international treaties and agreements in the fields of protection of natural, cultural and historical centers and places for educational and social purposes can be considered as one of the effective methods of international law in this field. These treaties and agreements include the UNESCO Convention on the Protection of the Cultural and Natural Heritage of the World (1972 World Heritage Convention), the Hague Convention on the Protection of Cultural Assets during Armed Conflict (1954), and the Second Protocol. Hague (1999), Additional Protocol to the Fourth Geneva Conventions (1949) on the Protection of Victims of Armed Conflict (1977).

  Keywords: International Law, Tourism, Environment, Tourism Law
 • Nazia Malek Mahmoudi, Heidar Lotfi * Pages 965-978

  Development and aquaculture in the preparation of coastal deprived areasCase Study: Pasabandar, Chabahar, Sistan and Baluchistan Pasabandar is one of the areas that, despite its many fisheries capacities, has not yet take advantages of its benefits. Due to the diversityy of different aquatic species, can become an export and exchange area of the country. The expansion of this activity leads to the creation of a variety of jobs that may partially offset the lack of a domestic labor market and create a field for whom that is searching for job. In addition of development of fisheries and fishing, the area can be turned into a recreational fishing hub, specifically during the cold seasons,automatically because of such a great situation many tourists will travel and have their vacation in this area. The purpose of this study is to investigate the potential of the Pasbandar area for fisheries and aquaculture in the region and Iran. The method of data collection is descriptive-analytical and field-work, which is analyzed by SWOT model and then by identifying weaknesses and threats and converting them into strengths and opportunities, is tried to propose the strategies in order to promote spatial planning. This study, after examining the potential of fishing facilities in the Pasabandar area, will assert the impact of developing of these factors in spatial planning and consequently eliminating the economic deprivation of the people of the Pasabandar. The results show that there are many potential strengths and opportunities which can play a significant role in preparing this area.

  Keywords: Landscaping, Fishing, Passband, Fishery facilities
 • Hossein Mousazadeh *, Maryam Kiaei, Abdolrahman Ehsan, MohammadAli Jafari Pages 979-1000

  Urban sprawl and the presence of old and worn-out tissues in the central core of the cities have led planners to think about providing solutions and programs to improve these textures. The purpose of this study was to assess the principles of new urbanism in order to apply these components to the revival of old tissues and identification to the tumultuous neighborhoods around urban rivers. The research has also been conducted to answer these questions. Which of the evaluated points of the new urbanism principles have been well-placed to restore the urbanized urban waste of the 4th district of Rasht and whether the plans and plans have been carried out Has the quality been improved in order to improve and identify the neighborhoods? The present study is an applied research in terms of purpose, and in terms of the nature and method of descriptive-survey and inferential work. The statistical population of this study is all citizens of district 4 of Rasht city. The random sampling method was from the citizens of the region to 384 people. The results of the questionnaire and the help of the SAW method have been used in the GIS environment in order to rehabilitate the old habitat of rivers in Rasht city. Validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the reliability of the questionnaire was measured through Cronbach's alpha.

  Keywords: Urban Rivers, New urbanism, Old tissues, Rasht city, SAW Method, GIS
 • Masoom Salimi Nazloo, Pirouz Mojtahedzadeh *, Heidar Lotfi, MohammadTaqi Razavian Pages 1001-1015

  this study has tried to examine these developments from the perspective of geopolitical factors affecting the development of the country's defense strategy; the main question of the article is that internal and external threats What role do they play in formulating Iran's defense strategies? The method of this article is descriptive-survey. The statistical population of the study is experts, academic experts and managers in the design of defense-strategic strategies, which are a total of 500 people, using the Cochran's sampling method, the number of sample members is 217. To assess the validity of the questionnaire, the opinion of experts, professors and experts in this field was used, and to determine the reliability, Cronbach's alpha test was used, which resulted in 0.88 and was confirmed. The findings of the article show that the lack of development of the border areas of the northwestern region (4.65) is considered as the most important internal threat. After that, the environmental problem of Lake Urmia (4.62), the existence of a geographical area that follows the security and defense strategies of neighboring countries (4.59), the movements of some dissident groups in these areas (4.56), the exploitation of political currents from underdevelopment in some northwestern areas (4.49) , The Kurds' sense of belonging to the Kurds in Turkey and Iraq (4.48), the existence of ethnic, religious and tribal factors (4.47) and ethnic minority in the region (4.43), the sense of nationalism among Kurds and Azeris (4.41), the existence of populations

  Keywords: Security, Defense strategy, Political Geography, Northwestern Iran
 • Explaining Modeling of Policymakingin in Preventing Diabetic Retinopathy
  Abbas Nargessian*, Abouli Vadadir, Farzan Kian ersi, Majid Jafari Harandi Pages 1017-1028

  The inevitable material and material effects of low vision and blindness in developing and even developing societies, reduction of preventable and avoidable burden of disease and its inability necessitate extensive research. The purpose of this study was to explain the health policy transformation policy model in the field of prevention of diabetic retinopathy. A sample of 32 health system experts and senior experts was selected through purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted. The data are categorized by the basis of the data theory of the foundation. Findings of this paper are presented in the context of a paradigm model including: causal conditions (universal education, proper patient guidance), pivotal phenomena (preventive policy making), strategies (reducing obesity and preventing weight gain and diabetes, reducing laser percentages). Ophthalmic, Intraocular Injection Reduction, Voluntary Increase in Preventive Follow-Ups), Areas (Media Role, Non-Governmental Role, Law Enforcement Guarantees), Intervening Conditions (Economic, Cultural, Benefits,, Treatment-Focused Attitude) Government) and the consequences (sustainable human-based sustainable development, holistic and holistic health system, health system) Date and knowledge-based, targeted health system) has analyzed. Each program in the field of prevention of retinopathy has two criteria. Performance criterion and effectiveness criterion. We often do poorly in the field of effectiveness and inference. In my opinion, the positions should be specified in the formulation and implementation.

  Keywords: Diabetic retinopathy, health system, foundation data theory
 • Vahid Norouzi, Majid Abbaspour *, Aida Ahmadi Pages 1029-1055
  The purpose of this study was to present a model of resilience assessment in Tehran metropolis.Factors affecting urban resilience status, criteria, sub-criteria and indices of each of them are extracted through expert micro-method and importance and priority of identified components and sub-components through their quantitative analysis in resilience, based on Fuzzy hierarchical analysis technique was identified and empirical modeling method was used to model resilience metropolitan management status assessment in combination with the principles and concepts of Balanced Scorecard method as suitable methods for resilience status determination.The results of the model sensitivity to each of the components, criteria, sub-criteria and indices were determined based on the acquired weights.At the end of the model validation, the model presented in district 22 of Tehran city was evaluated based on the scores obtained by considering the sum of evaluation scores of the three components under consideration equal to 1000, and the total score of the current status assessment of resilience region 22 Based on the three components, the city of Tehran is in a low level of good condition, that is to say, on the boundary between relatively "appropriate and appropriate", and suggested solutions to improve it.
  Keywords: FAHP Fuzzy Hierarchical Analysis Technique, MCDSS Decision Support System Techniques, Balanced Scorecard Method, Resilient Metropolitan Comprehensive Management Assessment Model
 • Kiuomars Yazdanpanah Dero *, Reza Dolati, Saeid Barahoei Pages 1051-1069
  The history of political groups and political parties in the Islamic world, especially in the Middle East, is rooted in Islamic thought and its affiliations over the past few hundred years, so that after the Ottoman period we see these ideas and their transformation into political parties and groups. The most important part of the developments in the Middle East takes place in the Islamic world. From 1918 to the Treaty of Lausanne in 1921, they were practically an integral part of the Ottoman Empire. However, with the arrival of nationalist ideas and serious concepts, including the nation-state, the country, the party, etc., a new trend in the intellectual development of Muslims was formed. Islamic intellectuals and nationalism intellectuals and groups in the Middle East While the formation of both ideology and organization was affiliated to the West, However, these events for the first time made the Western world realize that the Islamic world is something beyond the Ottoman Empire. The formation of the Muslim Brotherhood in Egypt and Islamic groups in Turkey, Saudi Arabia and Iran showed that the Islamic world in the Middle East is changing. Therefore, in this article, with a descriptive-analytical and quasi-Delphi approach, it is explained the structural and functional evolution of the intellectual and political currents of the region and pathology in the form of a conceptual model.
  Keywords: Security, Political Parties, Middle East, Geopolitics, Islamic world
 • Elham Fatemi, Arsalan Tahmasebi *, Alan Fereidon Pages 1071-1087

  Bazaar in the cities shows value, development and success and its relationship with population also its reaction against social problems is noticeable. All of the time, Bazaar has directed relation with people’s every day’s lives, and axis of economic and social attraction. Anyway the rote and place of bazaar in Islamic cities society is completely clear and is considered as a known identity in the world. So the importance of this research is because of the qualified situation of texture Bazaar in Sanandaj and Sulaymaniyah in urbanization architecture economic and social of it. That any intervention in it, will reflect in the whole city and people’s lives. This intervention is not only done for this valuable heritage but also for rehabilitation is done to improving the situation. So analyzing these tow bazaars is done for evaluating and staffing the economic and social factors. The way of data collection is in geodage for it is 3.53 and also that least average is for feeling that is 1.2. Also in (T) test for social – economic shows that the difference in the indictor means are low and negative which declares the amount of archived average is smaller than test value (p<0.05).

  Keywords: Bazaar, Identity, A sense of place, Sulaymaniyah, Sanandaj
 • Heidar Lotfi * Pages 1089-1109
  The effect of geographical and climatic factors on political behavior,it is an old trend rooted in human history.Geopolitical theorists argue that geographical factors, especially the geographical location of each country, play a decisive role in national power and the orientation of its foreign policy. They see foreign policy behavior as a function of their geographyand they analyze the decision-making of national policymakers within the framework of geopolitical requirements. The main purpose of this dissertation is to analyze the role of geopolitical components in the foreign policy of countries in order to manage Iran's regional crises in the Persian Gulf. The main question of the article is what are the roles of geopolitical components in the foreign policy of the Persian Gulf countries? The method of this research is descriptive-analytical. The findings of the article show that the components of political geography are the main causes of crises in the Persian Gulf region. Successful foreign policy in crisis management in the Persian Gulf region requires the use of political geography knowledge.
  Keywords: Geopolitics, Foreign Policy, Persian Gulf region, Geography
 • Amirhossein Shokri, Arash Vahid *, Esmaeil Shieh Pages 1111-1124

  Today, the tourism ecosystem is one of the areas of development around the world that has received serious attention. This article identifies the various natural and human talents of the target area and develops the factors that attract and use tourists. Small Lavasan, one of the cities in Tehran province, can be studied as one of the aspects of quality improvement of the development of this city area because of its potential for tourism ecosystem.For this reason, in this paper, using field resources and library studies, field observations are made to identify the potentials and limitations of natural areas tourism and finally to investigate the effective infrastructures in locating suitable tourism areas in the small Lavasan city. For this purpose, the study area was studied by the descriptive-analytical and applied method, the existing status of the urban area. The growing interest in tourism and the provision of tourism and tourism, the most visited areas of interest.Therefore, the tips through the top three, in the GIS environment, finalize the tourism ecosystems. After collecting data and information by SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and threats from the viewpoints of local people and tourists were analyzed and a description of the status of tourism ecological factors was obtained.

  Keywords: infrastructure, Locating, Eco-Tourism, lavasan kuchak
 • Bahar Abdolah, Hossein Zabihi *, Zahra Sadat Saeideh Zarabadi Pages 1125-1139

  In recent decades, irreparable damages and losses due to a significant increase in natural disasters throughout the world have caused the resilience approach to be considered in the face of the unforeseen incidents.Tehran city, which is one of the largest cities of the country, is located in the high and very high seismic hazard zone and in recent years its uncontrolled and unplanned growth has leaded to the collapse of the city's spatial order, which These factors increase the vulnerability of Tehran to earthquake risk. The region 5 in the northwest of Tehran, due to the northern main fault of Tehran in the northern edge of the region, is located in the danger zone with a relatively high destruction severity. Accordingly, this research aims to assess the physical resilience of areas in region 5 of Tehran in the face of the earthquake using ELECTRE technique. The present research is an applied research and with a descriptive-analytic method. In this regard, according to literature review, the effective indicators in the increase of physical resilience have been extracted. Then, Analytic Hierarchy Process (AHP) and ELECTRE techniques were used in order to evaluate and analyze. Finally, according to the findings, some suggestions are proposed in order to achieve the purpose of research.

  Keywords: Physical resilience_Urban districts_Region 5 of Tehran Municipality_ELECTRE Technique
 • Afshin Mottaghi, Arash Ghorbani Sepehr *, Leila Kiani, Amraie Mahtab Pages 1141-1166

  Religious tourism is a symbol of the religious identity of communities that promotes cultural and religious interactions between host communities and tourists at national, regional, and global levels. The geopolitical position of Shiite regions is one of the important determinants of the security value of these areas at national and transnational levels. These areas have long been the focus of crises and the source of many challenges and opportunities. Khorasan and the city of Mashhad, where the holy shrine of Imam Reza (AS) is located, are among the most important Shiite areas in the world. In addition to its geopolitical importance, this region is also important in terms of tourism and can play a significant role in the development of tourism and the creation of new opportunities. Khorasan, during the Shiite ups and downs of history, has been endowed with many challenges and opportunities throughout Iran. But what is of paramount importance today is the position of Khorasan, and especially Mashhad, in the development of religious tourism as a Shiite geopolitical region in the Middle East. Given Iran's location at the junction of the three ancient continents and the central position of Mashhad in the Shiite geopolitics and the center-around model, it is possible to revive the historic-ancient silk and spice roads that Europe via Iran to Central Asia, pseudo- Connecting the continent and China, it has promoted tourism, especially religious tourism in Iran. The research method of this paper is descriptive-analytical whose data are collected using library resources.

  Keywords: Shia Geopolitics, Religious tourism, Iran, Mashhad
 • Investigation the tourist Kuznets curve in Arvand
  Alireza Eghbali Pages 1167-1179

  The impact of foreign tourism has been faced with numerous allergies. In recent years in the Arvand free zone for tourists in the city of Abadan and Khorramshahr on two receiver, have a wide presence and thus this article intends on the presence of the income inequality surveys in the region on the basis of the Kuznets theory. The analysis has taken based on the corresponding tests and combined data methods. The results indicate that it is an increase in tourists even though it may be at the bottom, but with the tourists have increased inequalities will increase the more this effect decreased and the increase of tourists would be able to develop more effects and also lead to increase of economic capacities Arvand free zone.

  Keywords: Tourism, Arvand Free Zone, combining data, Kuznets curve