فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1399)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • محمدبهزاد امیری*، پرویز رضوانی مقدم، محسن جهان، نگار ناصری آبکوه، میلاد صالح آبادی صفحات 1-19
  اهداف

  نظر به اهمیت گاوزبان ایرانی به عنوان یکی از مهم ترین محصولات دارویی که در بسیاری از صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد، این پژوهش با هدف بررسی همزمان اثرات تاریخ کاشت، روش کاشت و کودهای بیولوژیک و شیمیایی مختلف بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی در شرایط مشهد انجام گرفت.

  مواد و روش‎ها

  به‎منظور بررسی اثر تاریخ‎ و روش‎های کاشت مختلف بر برخی خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت‎تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی، پژوهشی در دو سال زراعی متوالی 91-1390 و 92-1391 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دو تاریخ کاشت مختلف (20 اسفندماه 1390 و 15 فروردین ماه 1391) در کرت های اصلی، سه نوع کود زیستی و شیمیایی مختلف میکوریزا (حاوی قارچ Glomus mosseae)، بیوسولفور (حاوی باکتری های Thiobacillus spp.)، کود شیمیایی نیتروژن و شاهد در کرت های فرعی و دو نوع روش کاشت بذرکاری مستقیم و نشاکاری در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند.

  یافته‎ها

  نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد گل خشک در شرایط استفاده از میکوریزا در تاریخ کاشت اسفند و در روش بذرکاری بدست آمد. کاربرد کودهای میکوریزا، بیوسولفور و شیمیایی در شرایط نشاکاری گاوزبان ایرانی در تاریخ کاشت اسفند به ترتیب منجر به افزایش 45، 42 و 35 درصدی عملکرد دانه در مقایسه با شاهد شد. در تاریخ کاشت فروردین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در روش بذرکاری بیشتر از روش نشاکاری بود. کاربرد کودهای میکوریزا و بیوسولفور میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را به‎ترتیب 18 و 35 درصد در روش بذرکاری و به ترتیب 20 و 18 درصد در روش نشاکاری نسبت به شاهد افزایش دادند. استفاده از کود میکوریزا در تاریخ کاشت فروردین میزان آنتوسیانین کل را به ترتیب 28 و 27 درصد در شرایط بذرکاری و نشاکاری نسبت به شاهد افزایش داد.

  نتیجه‎گیری

  به‎طور کلی با توجه به یافته‎های این پژوهش، روش کاشت به صورت بذرکاری در اسفند ماه با استفاده از نهاده‎های بوم‎سازگار میکوریزا و بیوسولفور برای بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی گاوزبان ایرانی توصیه می‎گردد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین کل، بیوسولفور، فعالیت آنتی‎اکسیدانی، میکوریزا، نشاکاری
 • مرضیه الله دادی*، یعقوب راعی، بابک بحرینی نژاد، اکبر تقی زاده صفحات 21-38
  اهداف

  با توجه به زیان ها و پیامدهای سوء مصرف کودهای شیمیایی و اثر مثبت کاربرد کودهای زیستی از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی، پژوهشی با هدف بررسی تاثیر این کودها بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و کیفیت علوفه کنگرفرنگی در مرحله گلدهی به اجرا درآمد.  

  مواد و روش ها

  آزمایش طی دو سال متوالی (94-1393 و 95-1394) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اصفهان انجام شد. گیاهان در سال اول کود شیمیایی را در سه سطح توصیه شده بر اساس آزمون خاک با درصد های 100، 50 و شاهد و کود زیستی در چهار سطح، فسفات بارور 2، نیتروکسین، فسفات بارور 2+ نیتروکسین و شاهد و در سال دوم کود نیتروژنی به نسبت 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (در تیمارهای دارای کود شیمیایی) دریافت کردند.  

  یافته ها 

  نتایج نشان داد که تیمار  100 درصد کود شیمیایی+ 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی در میان سطوح مختلف کود شیمیایی و سطح کود زیستی نیتروکسین+ فسفات بارور 2 در میان سطوح کود زیستی بیشترین عملکرد علوفه خشک (25/8 و 7/6 تن در هکتار) و قابلیت هضم ماده آلی (31/27 و 23/25 درصد) را به خود اختصاص دادند. حداکثر پروتئین خام (85/12 درصد) و خاکستر (29/17 درصد) و حداقل میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی (06/31 درصد)، در تیمار تلفیقی اثر باقیمانده 100 درصد کود شیمیایی به همراه تلقیح توام بذور با کود زیستی نیتروکسین و فسفات بارور 2 + 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن تکمیلی به دست آمد. همچنین کاربرد کودهای زیستی باعث بهبود ویژگی های مورفولوژیکی گیاه در مقایسه با تیمار شاهد شد.  

  نتیجه گیری 

  به طور کلی می توان تیمار تلفیقی 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده به همراه کود زیستی نیتروکسین و فسفات بارور 2 را برای تولید علوفه کنگرفرنگی پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین خام، فسفات بارور 2، قابلیت هضم ماده آلی، نیتروکسین
 • بهرام چوبفروش خوئی*، روح الله امینی، عادل دباغ محمدی نسب، یعقوب راعی صفحات 41-58
  اهداف

  بررسی اثرات کشت مخلوط سویا، بادرشبو و ارزن بر ویژگی های رشدی و عملکرد کمی سه رقم چغندرقند از اهداف این آزمایش می باشند.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار در سه تکرار در سال های 1395 و 1396 در شهرستان خوی اجرا گردید. فاکتور اول شامل ارقام چغندرقند (Kevin، Ghazira و Vaclav (و فاکتور دوم شامل الگوی کشت خالص چغندرقند و کشت مخلوط چغندرقند با هر یک از گیاهان  سویا، بادرشبو و ارزن با نسبت50 :50 بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیشترین عیار قند (82/15 درصد)،  عملکرد ریشه (40/100 تن در هکتار) و شکر خالص (48/13 تن در هکتار) در سطح اشغالی از مخلوط چغندرقند و بادرشبو حاصل گردید و کمینه عیارقند (37/15 درصد) از مخلوط چغندرقند و ارزن، و عملکرد ریشه (39/47 تن در هکتار) و شکر خالص (13/6 تن در هکتار) در سطح اشغالی از مخلوط چغندرقند و سویا حاصل گردید. بیشترین نسبت برابری زمین (27/1) به الگوهای کشت مخلوط چغندرقند و سویا در سال 1395، و کمترین آن (03/1) به مخلوط چغندرقند رقم Kevin و سویا در سال 1396 اختصاص داشت. در سال 1396 بیشترین نسبت برابری زمین (21/1) از کشت مخلوط چغندرقند رقم Vaclav و بادرشبو حاصل شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج عملکرد ریشه، عیار قند، عملکرد شکر خالص و نسبت برابری زمین، کشت مخلوط چغندر قند با بادرشبو جایگزین مناسبی برای کشت خالص چغندر قند در تولید پایدار این گیاه می باشد.

  کلیدواژگان: کشت مخلوط، شاخص سطح برگ، عملکرد، چغندرقند، نسبت برابری زمین
 • اسداللهزارعی سیاه بیدی*، عباس رضایی زاد، اشکان عسگری، امیرحسین شیرانی راد صفحات 59-69
  اهداف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تاریخ کاشت معمول و تاخیری بر صفات مهم زراعی برخی ارقام پاییزه و بهاره کلزا در دو سال زراعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب انجام شد. تاریخ های کشت شامل پنج مهر و 25 مهر به عنوان عامل اصلی و ارقام شامل هایولا 401، ظفر، آرجی اس 003، ساری گل، اکاپی و طلایه به عنوان عامل فرعی بودند.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاخیر در کاشت تنها بر صفات تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و ارتفاع بوته معنی دار بود. عملکرد دانه در اثر تاخیر در کشت در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب 4/34 و 85/29 درصد کاهش یافت. این کاهش حاصل تاثیرپذیری اجزای عملکرد دانه در اثر تاخیر در کاشت بود به طوری که تعداد خورجین در بوته به عنوان مهم ترین قسمت عملکرد دانه در کلزا در اثر تاخیر در کاشت در سال اول و دوم اجرای آزمایش به ترتیب 7/32 و 2/30 درصد کاهش یافت. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که ارقام پاییزه اوکاپی و طلایه به ترتیب با 5096 و 4906 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند.

  نتیجه گیری

  در پایان قابل ذکر است که اوکاپی و طلایه ارقام مناسبی برای منطقه هستند و همچنین هر گونه تاخیر در کاشت موجب کاهش عملکرد نسبت به شرایط معمول می گردد ولی با درنظر گرفتن سایر مسایل موجود می توان از این کاهش عملکرد چشم پوشی نمود.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، ژنوتیپ، رقم، عملکرد دانه، عملکرد روغن
 • سارا صنایعی، مرتضی برمکی*، علی عبادی خزینه قدیم، موسی ترابی گیگلو صفحات 71-89
  اهداف

  خشکی یکی از مهم ترین تنش های محیطی است که رشد و تولیدات گیاهی را بیش از سایر تنش های زیستی و غیرزیستی کاهش می دهد. بررسی نقش همزیستی میکوریزایی و باکتری محرک رشد سودوموناس در افزایش مقاومت به خشکی گیاه دارویی چای ترش از اهداف این پژوهش می باشد.  

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب طرح کامل تصادفی، با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395 به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل سطوح خشکی در چهار سطح، اعمال تنش خشکی در شروع گلدهی،50 درصد گلدهی، 100درصد گلدهی و بدون اعمال تنش، دو گونه قارچ میکوریزا (Glomus mosseae وGlomus intraradices) به علاوه شاهد بدون تلقیح و باکتری ریزوسفری محرک رشد سودوموناس (Pseudomonas p-169) به علاوه شاهد بدون تلقیح در نظر گرفته شدند.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با اعمال تنش رطوبتی خصوصیات رشدی گیاه دارویی چای ترش نظیر ارتفاع ، تعداد غوزه در بوته، هدایت روزنه ای، وزن خشک کاسبرگ، وزن خشک بذر، وزن خشک و حجم ریشه، وزن هزاردانه و کلروفیل برگ به طور معنی داری کاهش یافت. کاربرد قارچ های میکوریزا و باکتری محرک رشد سودوموناس در شرایط تنش خشکی سبب افزایش محتوای نسبی آب گردید که بیشترین این مقدار (37/64 درصد) از تیمارتلقیح شده با قارچ حاصل شد که نسبت به شرایط عدم تلقیح حدود 32 درصد افزایش نشان داد. در پاسخ به تنش خشکی فرآیند های تنظیم اسمزی در گیاه چای ترش فراهم شد و در شرایط تنش، میزان پرولین (84/7 میلی گرم بر گرم) وآنزیم آنتی اکسیدانت پلی فنل اکسیداز (56/1 میکروگرم بر گرم) نسبت به شرایط آبیاری کامل به طور معنی داری افزایش یافت.  

  نتیجه گیری

  کاربرد قارچ های میکوریزا و باکتری محرک رشد سودوموناس سبب تعدیل اثرات منفی تنش خشکی گردید. کودهای زیستی از طریق افزایش رشد و افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت باعث افزایش مقاومت به تنش خشکی شدند.

  کلیدواژگان: باکتری محرک رشد، پرولین، چای ترش، خشکی، همزیستی میکوریزایی
 • رضا حق شناس، سوران شرفی*، اسماعیل قلی نژاد صفحات 91-109
  اهداف

  گلرنگ به دلیل داشتن کیفیت بالای روغن دانه و وجود بیش از 90 درصد اسیدهای چرب غیراشباع به عنوان گیاه روغنی با ارزشی مطرح می باشد. تنش خشکی، مهمترین عامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران می باشد. همزیستی با قارچ های میکوریزا سبب افزایش رشد، بهبود عملکرد و بالا رفتن مقاومت گیاهان در برابر انواع تنش های محیطی از جمله خشکی می شود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر همزیستی با میکوریزا بر میزان تحمل ارقام گلرنگ بهاره در سطوح مختلف تنش خشکی از طریق اندازه گیری برخی صفات کمی و کیفی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت فاکتوریل-اسپلیت پلات، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه در سال 1394 با 3 تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی سه سطح آبیاری شامل آبیاری مطلوب، تنش ملایم و تنش شدید خشکی و میکوریزا بصورت عدم تلقیح (شاهد) و تلقیح با میکوریزا گونه Glomusmosseae و فاکتور فرعی شامل پنج رقم گلرنگ بهاره پدیده، گل مهر، گلدشت، صفحه و مکزیک بود.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد تنش خشکی شدید در مقایسه با آبیاری مطلوب، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین را به ترتیب به میزان 29، 30، 33، 58، 62 و 63 درصد کاهش داد. تلقیح با قارچ میکوریزا در مقایسه با عدم تلقیح عملکرد دانه، شاخص کلروفیل، عملکرد پروتئین، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک را به ترتیب به میزان 14، 13، 14، 5 و 39 درصد افزایش داد.

  نتیجه گیری

  یکی از روش های به زراعی جهت بهبود عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف گلرنگ بویژه تحت شرایط تنش خشکی، تلقیح با قارچ های میکوریزا پیشنهاد می گردد همچنین در هر سه شرایط مختلف آبیاری، در بین ارقام مورد بررسی رقم پدیده از نظر عملکرد برتر از سایر ارقام بود و این رقم برای کشت در این منطقه مناسب به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: پروتئین، تنش خشکی، روغن، عملکرد و اجزای عملکرد، گلرنگ، میکوریزا
 • الهام دانشفر، مجید عزیزی*، حسین آرویی صفحات 111-128
  اهداف

  امروزه به منظور حفظ عملکرد، استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی متداول شده است که مشکلاتی را در پی دارد. کاربرد تیمارهای تلفیقی کود آلی و شیمیایی می تواند از شدت مشکل ها بکاهد.

  مواد و روش ها

   برای انتخاب تیمار کودی منطبق با اهداف کشاورزی پایدار در گیاه چوچاق، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در زمان، در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395-1394 اجرا گردید. تیمارهای کودی شاهد، شیمیایی، دامی و قارچ میکوریزا Glomus mosseae، به صورت مجزا و تلفیقی به عنوان تیمار اصلی و مراحل برداشت شامل رشد سریع اولیه، ابتدای به ساقه رفتن، رشد مجدد بعد از به بذر رفتن به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شدند.

  یافته ها 

  کاربرد تیمارهای کودی و مرحله ی برداشت بر تعداد برگ، عملکرد خشک، تولید فنل، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد اسانس اثرگذار بود. بالاترین مقدار فنول (mg GAE.g-1 dry sample 76) در تیمار کود شیمیایی NPK (Kg.ha-1 200) در سومین مرحله برداشت و بیشترین تعداد برگ (28) و عملکرد خشک (Kg.ha-177/498)، درصد اسانس (17/0) و عملکرد اسانس (Kg.ha-185/0)، فلاونویید (mg QE.g-1 dry sample 01/41) و آنتی اکسیدان (%64/85) در برداشت در مرحله رشد مجدد بعد از به بذر رفتن و تحت تیمار تلفیقی کود شیمیایی (Kg.ha-1 200) + دام (Kg.ha-1 20)  حاصل شد. کارایی تیمارهای کودی دامی و میکوریزا با گذشت زمان بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن واکنش مطلوب چوچاق به کودهای ترکیبی، توصیه می شود که در بهینه سازی تولید از مزایای کاربرد غلظت های کاهش یافته کودهای شیمیایی در ترکیب با منابع زیستی بهره برد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، تیمار کودی، چوچاق، عملکرد، مرحله ی برداشت
 • اصغر مارزی زاده*، صاحبعلی بلندنظر، جعفر حاجی لو صفحات 129-143
  اهداف

  مطالعه به منظور بررسی اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای، و معرفی تیمار ترکیبی مناسب پایه با قارچ میکوریز برای کشت های خاکی گلخانه ای خیار انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، درگلخانه گروه باغبانی دانشگاه تبریز اجرا گردید. فاکتور اول پیوند خیار رقم ناگین روی دو پایه کدوی شینتوزا، روت پاور و همزیستی با دو گونه قارچ میکوریز (Diversisporaversiformis و Rhizophagusintraradices) به عنوان فاکتور دوم بود.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان داد بین پایه ها و گونه های قارچ میکوریز مورد مطالعه از نظر رشد، عملکرد، صفات کیفی تفاوت معنی داری وجود داشت. بطوری که پایه شینتوزا تلقیح شده با قارچ میکوریز گونه ی D.versiformis  بیشترین تاثیر را نشان داد و موجب افزایش رشد رویشی، افزایش عملکرد تک بوته و تعداد میوه شد. عملکرد در این تیمار با 76/2086 گرم در بوته بالاترین میزان تولید میوه و گیاهان شاهد بدون پیوند و بدون میکوریز با تولید 94/787 گرم در بوته پایین ترین مقدار عملکرد میوه را به خود اختصاص دادند. که حدود 164% نسبت به شاهد افزایش عملکرد را نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  استفاده همزمان پایه و قارچ میکوریز یکی از راهکارهای مناسب برای دسترسی به عملکرد مطلوب با حداقل مصرف نهاده های خارجی است و پایه شینتوزا تلقیح شده با قارچ میکوریز گونه ی D.versiformis  بیشترین تاثیر را نشان داد. بنابراین کاربرد قارچ میکوریز بر روی پایه شینتوزا برای تولید خیار گلخانه ای در شرایط کشت خاکی با افزایش قابل توجه عملکرد قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: خیارگلخانه ای، شینتوزا، روت پاور، پیوند، قارچ میکوریزا، عملکرد میوه
 • بهمن پاسبان اسلام* صفحات 145-155
  اهداف

  مطالعه به منظور شناسایی اثرات کمبود آب روی بازتاب های اکوفیزیولوژیک و زراعی گلرنگ و معرفی صفات فیزیولوژیک مناسب برای  گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی جهت کشت در اراضی شور و خشک انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی دو سال زراعی (از 1396 تا 1398) اجرا گردید. فاکتور اصلی خشکی با دو سطح بدون تنش و تنش از مرحله گل دهی تا رسیدگی دانه و فاکتور فرعی شش ژنوتیپ متحمل به شوری گلرنگ شامل پدیده، گل مهر، مکزیک 14، مکزیک 248، مکزیک 295 و پرنیان بودند.

  یافته ها

  عملکرد دانه، روغن و اجزای عملکرد همه ژنوتیپ ها در اثر خشکی به طور معنی داری کاهش یافتند. مقادیر کلروفیل برگ، هدایت روزنه و مقدار نسبی آب برگ (RWC) بین ژنوتیپ ها متفاوت بوده و در اثر تنش خشکی کاهش معنی داری داشتند. هدایت روزنه و RWC با تعداد طبق در بوته و درصد روغن وRWC با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی دار داشتند. همچنین همبستگی تعداد طبق در بوته و تعداد دانه در طبق با همدیگر و با درصد روغن، عملکرد دانه و روغن مثبت و معنی دار بوده و نقش تعیین کننده ای در محصول دهی داشتند.

  نتیجه گیری

  هدایت روزنه و RWC  توان بازتاب اثرات خشکی آخر فصل در گلرنگ را دارند و می توانند برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی به کار روند. ژنوتیپ های گل مهر، مکزیک 14، مکزیک 248 و مکزیک 295 بیشترین عملکرد دانه و روغن را در هر دو شرایط آبی داشته و برای کشت در اراضی شور حاشیه دریاچه اورمیه و مناطقی با اقلیم مشابه مناسب می باشند.

  کلیدواژگان: شاخص کلروفیل برگ، دمای برگ، عملکرد دانه، عملکرد روغن، مقدار نسبی آب برگ، هدایت روزنه
 • علیرضا گوهریان، امیرحسین شیرانی راد*، پیام معاونی، حمید مظفری، بهزاد ثانی صفحات 157-176
  اهداف

  به‎منظور بررسی پاسخ ژنوتیپ‎های کلزا به محلول‎پاشی ریزمغذی‎ها و تاریخ کاشت آزمایشی دو ساله (1395-1393) در کرج انجام شد.

  مواد و روش‎ها

   آزمایش بصورت فاکتوریل-کرت خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شامل سه تاریخ کاشت 15 مهر (رایج)، 25 مهر و 5 آبان (تاخیری)، عامل دوم شامل چهار سطح محلول‎پاشی با آب خالص (شاهد)، سلنیوم (5/1 درصد)، روی (5/1 درصد)، سلنیوم و روی (5/1 درصد)، و عامل سوم پنج ژنوتیپ اس دبلیو102، احمدی، جی کی اچ2624، جی کی-گابریلا و اکاپی بود. تاریخ کاشت و محلول‎پاشی به‎صورت فاکتوریل در کرت‎های اصلی و ژنوتیپها بصورت کرت خرد شده در کرت‎های فرعی قرار گرفتند.

  یافته ‎ها

   تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین، وزن دانه، بیوماس، عملکرد دانه و روغن به‎طور معنی‎داری تحت تاثیر تاریخ کاشت، محلول‎پاشی و ژنوتیپ قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تیمارهای محلول‎پاشی بیشترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب با 3692 و 1512 کیلوگرم در هکتار مربوط به  محلول پاشی سلنیوم و روی بود. میانگین عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‎های کلزا در تاریخ کاشت 25 مهر 7/45 و 49 درصد و در تاریخ کاشت 5 آبان 5/52 و 52 درصد نسبت به تاریخ کاشت 15 مهر کاهش یافتند.

  نتیجه ‎گیری

  نتایج نشان داد که در شرایط اقلیمی کرج در تاریخ کاشت 15 مهر ژنوتیپ جی کی-گابریلا و در تاریخ‎های کاشت 25 مهر و 5 آبان ژنوتیپ جی کی اچ 2624 با محلول‎پاشی سلنیوم و روی می‎توانند بیشترین عملکرد دانه و روغن را تولید کنند.

  کلیدواژگان: رقم، عملکرد دانه، عملکرد روغن، عناصر ریزمغذی، کشت تاخیری
 • بهزاد شریب*، عادل دباغ محمدی نسب، مجید نوروزی، روح الله امینی صفحات 177-189
  اهداف

  مطالعه به منظور ارزیابی صفات یونجه با کاربرد پنرجتیک تحت شرایط آلوده و عدم آلودگی به سس (Cuscuta campestris)  و ارزیابی افزایش مقاومت گیاه علوفه ای یونجه به انگل سس انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با 8 تیمار و 2 تکرار در زمستان سال 1396 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. تیمارهای آزمایش  شامل پنرجتیک P آلوده به سس، پنرجتیک K آلوده به سس، آب پنرجتیک آلوده به سس، شاهد آلوده به سس، پنرجتیک P عاری از سس، پنرجتیک K عاری از سس، آب پنرجتیک عاری از سس و شاهد عاری از سس بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تیمارهای مختلف پنرجتیک تاثیر معنی داری روی صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، قطرساقه اصلی، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص کلروفیل برگ داشتند. بیشترین ارتفاع بوته یونجه در تیمار آب پنرجتیک + عاری از آلودگی با 18/49 سانتی متر و کمترین ارتفاع بوته نیز با 89/27 در شاهد آلوده به سس بدست آمد و نیز شاخص کلروفیل تحت تاثیر تیمار پنرجتیک P + آلوده به سس قرار گرفت و بیشترین مقدار شاخص کلروفیل را داشت و کمترین در تیمار شاهد آلوده به سس مشاهده شد. بیشترین عملکرد بیوماس توسط تیمار پنرجتیک P + عاری از آلودگی بدست آمد و کمترین بازده عملکردی بیوماس در تیمار شاهد آلوده به سس مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  استفاده از تیمار های مختلف پنرجتیک در دزهای توصیه شده باعث افزایش مقاوت گیاه علوفه ای یونجه در برابر گیاه انگل سس می شود.

  کلیدواژگان: آلودگی، انگل سس، پنرجتیک، شاخص کلروفیل، یونجه
 • قربان دیده باز مغانلو، محمدتقی آل ابراهیم، مسعود چمنی، جاوید عمارت پرداز* صفحات 191-205
  اهداف

  به منظور بررسی اثر طول دوره تداخل علف های هرز بر برخی شاخص های رشدی و عملکرد سیب زمینی، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1396 در منطقه اردبیل اجرا شد.  

  مواد و روش ها

  این آزمایشی شامل 12 تیمار بود که شش تیمار کنترل علف های هرز از شروع دوره رشد تا صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 روز پس از سبز شدن سیب زمینی، که سپس به آن ها تا زمان برداشت محصول اجازه رشد داده شد و سری دوم  تیمار شامل شش تیمار عدم کنترل علف های هرز از شروع دوره رشد تا صفر، 10، 20، 30، 40 و 50 روز پس از سبز شدن سیب زمینی بود و سپس کنترل تا زمان برداشت صورت گرفت. صفات ماده خشک کل، شاخص سطح یرگ، دوام شاخص سطح برگ، تعداد شاخه های فرعی، وزن متوسط غده و عملکرد غده سیب زمینی اندازه گیری شدند.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تاثیر طول دوره تداخل و طول دوره کنترل علف های هرز قرار گرفتند. به طوری که طول دوره تداخل موجب افزایش وزن خشک کل علف های هرز و طول دوره کنترل سبب کاهش وزن خشک کل علف های هرز و متوسط وزن غده سیب زمینی شد. همچنین در اثر افزایش طول دوره تداخل علف های هرز، ماده خشک کل سیب زمینی، شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ، تعداد شاخه های فرعی سیب زمینی، متوسط وزن غده سیب زمینی و عملکرد غده سیب زمینی کاهش یافت. ماده خشک کل سیب زمینی، شاخص سطح برگ، دوام شاخص سطح برگ، تعداد شاخه های فرعی سیب زمینی و عملکرد غده سیب زمینی در اثر طول دوره کنترل علف های هرز افزایش یافت.  

  نتیجه گیری

  دوره بحرانی کنترل علف های هرز و دوره بحرانی تداخل علف های هرز  با احتساب 10 درصد افت عملکرد به ترتیب، 18و 57 روز پس از سبز شدن سیب زمینی بود. طول دوره تداخل علف های هرز اثر معنی داری بر عملکرد نهایی غده سیب زمینی داشته و با تداخل تمام فصل علف های هرز عملکرد 7/59 درصد نسبت به کنترل کامل، کاهش نشان داد.

  کلیدواژگان: رقابت، سیب زمینی، شاخص سطح برگ، عملکرد غده، وزن خشک
 • کاظم بوعذار، الهام الهی فرد*، عبدالرضا سیاهپوش صفحات 207-223
  اهداف

  توانایی رقابتی علف هرز از بخش های کلیدی توصیف اثرات متقابل گیاهان زراعی با علف هرز و پیش بینی افت عملکرد گیاه زراعی در سیستم های کشاورزی پایدار می باشد. این پژوهش با هدف کمی سازی برهمکنش دز علف کش بروموکسینیل+ تو،فور-دی و کود نیتروژن بر رقابت بین گندم و علف هرز پنیرک اجرا شد.

  مواد و روش ها

   آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، در پاییز سال 1395 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف نیتروژن (صفر، 75، 150، 225 و 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره) به عنوان کرت های اصلی و دزهای کاهش یافته علف کش بروموکسینیل+ تو،فور-دی]صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 نسبت از دز توصیه شده (5/1 لیتر در هکتار)[به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که زیست توده گندم در شرایط مصرف مقادیر بیشتر کود نیتروژن و دزهای بالاتر بروموکسینیل+ تو،فو ر- دی در حداکثر و در شرایط مصرف مقادیر کم کود نیتروژن و عدم مصرف علف کش در حداقل بود. دستیابی به زیست توده گندم در حدود 600 گرم در متر مربع با کاربرد 130 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه 100 درصد دز توصیه شده علف کش یا کاربرد 220 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و 50 درصد دز توصیه شده علف کش و یا کاربرد 300 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با 55 درصد دز توصیه شده علف کش مقدور شد.حداکثر زیست توده پنیرک (50/437 گرم در متر مربع) در رقابت با گندم در شرایط بدون کاربرد علف کش و مصرف 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار به دست آمد.توان رقابتی پنیرک  با افزایش مصرف کود نیتروژن افزایش و با مصرف 150 کیلوگرم اوره در هکتار به حداکثر رسید و مصرف کود بیشتر از این حد باعث کاهش توان رقابتی پنیرک شد.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر، زیست توده گندم در رقابت با پنیرک به طور معنی داری کاهش یافت که این کاهش در تیمار عدم مصرف علف کش چشمگیرتر بود. بنابراین، افزایش مصرف اوره بدون مهار پنیرک باعث کاهش معنی دار زیست توده گندم خواهد شد.

  کلیدواژگان: برهمکنش، توان رقابتی، دز علف کش، کود نیتروژن، شاخص برداشت
 • حسن سیاحی، اصلان اگدرنژاد*، نیاز علی ابراهیمی پاک صفحات 225-238
  اهداف

  کم آبی و عدم تغذیه کافی به عنوان عوامل اساسی در کاهش عملکرد ریشه چغندرقند در کشور ایران شناخته شده اند. با توجه به اینکه آبیاری و کود بور در زراعت چغندرقند اهمیت دارند؛ هدف از پژوهش حاضر شبیه سازی اثر این دو فاکتور بر عملکرد ریشه چغندرقند با استفاده از مدل AquaCrop بود.

  مواد و روش ها

   تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل مدیریت آبیاری در چهار دور (I1:6، I2: 9،I3: 12 و I4: 15 روز) و سطوح کود بور در سه سطح  F0: 21، F1: 30 و F2: 39 کیلوگرم در هکتار؛ به ترتیب نشان دهنده سطوح کم، متوسط ومناسب بود.

  یافته ها

   بیشترین و کمترین اختلاف بین مقادیر شبیه سازی شده و مشاهداتی عملکرد ریشه به ترتیب در تیمارهای F2I2 (33/4 تن در هکتار) و F0I4 (37/0 تن در هکتار) به دست آمد. متوسط اختلاف بین مقادیر مشاهداتی و شبیه سازی شده عملکرد ریشه چغندرقند برابر با 77/1 تن بر هکتار بود. نتایج آماره های NRMSE (04/0) و RMSE (24/2) نشان داد که این مدل از دقت قابل قبولی در تعیین عملکرد ریشه چغندرقند برخوردار بود. با این وجود براساس آماره MBE (07/1) این مدل دچار خطای بیش برآوردی شد. آماره های d و EF نیز برابر با 99/0 به دست آمدند که حاکی از کارایی بالای این مدل بود. مقادیر آماره های RMSE و NRMSE برای کارایی مصرف آب به ترتیب برابر با 29/0 کیلوگرم بر متر مکعب و 04/0 تعیین شد. آماره MBE نیز برابر با 17/0 کیلوگرم بر مترمکعب برای کارایی مصرف آب به دست آمد.

  نتیجه گیری

   با توجه به اهمیت پیش بینی اثر عوامل حاکم بر عملکرد چغندرقند در تولید پایدار، استفاده از این مدل برای شبیه سازی چغندرقند پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: شبیه سازی گیاهی، چغندر قند، کارایی مصرف آب، کود بور، عملکرد
 • ندا امیری دربان، قربان نورمحمدی، امیرحسین شیرانی راد*، سید محمدجواد میرهادی، اسلام مجیدی هروان صفحات 239-251
  اهداف

  به‎منظور بررسی تاثیر کودهای سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر صفات زراعی، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن کاملینا تحت تنش خشکی، یک آزمایش دو ساله در کرج انجام شد. 

  مواد و روش‎ها

  آزمایش بصورت کرت خرد شده-فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به انجام رسید و رژیم‎های آبیاری شامل آبیاری کامل، قطع آبیاری از مراحل کپسول‎دهی و مرحله گلدهی در کرت‎های اصلی و ترکیب کودهای سولفات آمونیوم (0، 25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار) و سولفات پتاسیم (0، 25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار) در کرت‎های فرعی قرار گرفتند. 

  یافته‎ها

  تعداد کپسول در بوته، طول کپسول، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن تحت تاثیر برهمکنش آبیاری × سولفات پتاسیم × سولفات آمونیوم قرار گرفتند. نتایج نشان داد عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه در شرایط قطع آبیاری از مرحله کپسول‎دهی به ترتیب 46، 5/8 و 2/51 درصد، و از مرحله گلدهی 51، 7/18 و 7/78 درصد نسبت به آبیاری کامل کاهش یافتند. در بین تیمارهای کودی بیشترین عملکرد دانه، محتوای روغن و عملکرد روغن به ترتیب با میانگین 1950 کیلوگرم در هکتار، 8/31 درصد و 643 کیلوگرم در هکتار متعلق به کاربرد 75 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم+75 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیم بود. 

  نتیجه‎گیری

  بطور کلی، برای دستیابی به بیشترین عملکرد دانه و روغن کاملینا، بهتر است کشت در شرایط آبیاری کامل با کاربرد سولفات پتاسیم (75 کیلوگرم در هکتار) بعلاوه سولفات آمونیوم (75 کیلوگرم در هکتار) انجام شود.

  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، دانه روغنی، قطع آبیاری، کوددهی، گوگرد
 • ابوالفضل هدایتی پور، عباس عساکره* صفحات 253-267
  اهداف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر روش های مختلف کاشت لوبیا روی پشته همراه با آبیاری قطره ای و مقادیر مختلف مصرف بذر بر عملکرد دانه و شاخص های انرژی می باشد.  

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی اثر روش کاشت و مقادیر مختلف مصرف بذر بر عملکرد و شاخص‏های مصرف انرژی در لوبیا چیتی لاین COS-16، آزمایشی به صورت طرح کرت خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال‏های زراعی 95 و 96 در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین انجام شد. کرت‏ اصلی شامل چهار روش کشت مسطح، کشت یک، دو و سه ردیف روی پشته و کرت فرعی شامل سه مقدار مصرف بذر 70، 120 و 170 کیلوگرم در هکتار بود. فاصله بین پشته‏ها 75 سانتی‏متر در نظر گرفته شد و آبیاری به روش قطره‏ای انجام شد.

    یافته ها

  تیمارهای الگوی کشت دو ردیف روی پشته با 120 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار و یک ردیف روی پشته با 70 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار به ترتیب با عملکرد 2300 و 2225 کیلوگرم در هکتار از سایر تیمارها بهتر بودند. کمترین شدت انرژی با مقدار 34 مگاژول بر کیلوگرم و بیشترین نسبت انرژی با مقدار 99/0 نیز مربوط به این دو تیمار می‏باشد. شدت انرژی در روش مرسوم، برابر با 7/53 مگاژول بر کیلوگرم و نسبت انرژی آن برابر با 63/0 به دست آمد. 

  نتیجه گیری

  روش کشت یک و دو ردیف روی پشته به ترتیب با 70 و 120 کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار توصیه می شوند و روش کشت سه ردیف روی پشته و کشت مسطح توصیه نمی‏شوند.

  کلیدواژگان: آبیاری قطره‏ای، شدت انرژی، کشت روی پشته، کشت مسطح، لوبیا
 • حسن یاسینی، سید احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور*، اسماعیل سید آبادی صفحات 269-288
  اهداف

  سیستان یکی از مناطق مهم تولید کننده گندم کشور است، با این حال در طول سال های گذشته در بسیاری از مناطق تولید گندم با سبزیجاتی نظیر پیاز و سیر جایگزین شده است.

  مواد و  روش ها

   برای تحلیل دلایل این تغییر، بهره وری و پایداری تولید نظام های گندم، پیاز و سیر با استفاده از تکنیک های امرژی و اقتصادی در سال های 1397 و 1398 ارزیابی شد. به منظور یکسانی شرایط، اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه از دو روستای کریم کشته و صفرزایی زابل جمع آوری شدند.

  یافته ها

  کل امرژی حمایت کننده نظام های تولید گندم، پیاز و سیر به ترتیب 1016×45/2، 1016×12/3 و 1016×73/4 ام ژول خورشیدی در هکتار بود. منابع غیر رایگان به ترتیب 9/55، 4/53 و 4/65 درصد از کل امرژی ورودی نظام های تولید گندم، پیاز و سیر را به خود اختصاص دادند. سهم زیاد نهاده های غیر رایگان که معمولا از خارج نظام وارد می شود نشان می دهد که هر سه نظام مورد مطالعه، نظام هایی باز می باشند که به شدت تحت تاثیر ورودی های خریداری شده قرار می گیرند. ترکیب نهاده های امرژی برای سه نظام تا حد زیادی با هم تفاوت داشت. نسبت عملکرد امرژی برای نظام های تولید گندم، پیاز و سیر به ترتیب 27/1، 15/1 و 90/1 بود. این مقادیر پایین نشان داد که در بسیاری از فرآیندهای این نظام ها از نهاده های محلی رایگان بهره برداری می شود. نسبت بار زیست محیطی تولید سیر نسبت به گندم و پیاز بالا تر بود، بنابراین شاخص پایداری محیطی آن بالاتر از گندم و پیاز بود. تحلیل های اقتصادی نشان داد، نسبت سود به هزینه و سود خالص در سیر نسبت به پیاز و گندم بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  به عنوان یک نتیجه کلی، این تحلیل ها نشان داد که عملکرد محیط زیستی بهتر یک نظام تولیدی با عملکرد اقتصادی بدتر آن همراه است.

  کلیدواژگان: پایداری زیست محیطی، تحلیل سیستم، تلفات خاک، کود آلی، منابع طبیعی
 • افسانه ملک حسینی، علی اصغر میرک زاده*، سیروس سلمانزاده صفحات 289-301
  اهداف

  کشاورزی از مهمترین فعالیت هایی است که رعایت ابعاد اخلاقی(انسان، محیط زیست، حیوانات، جامعه، اقتصاد و سیاست) در آن بسیار ضروری است. لذا هدف از این تحقیق تدوین راهبردهایی جهت بکار گیری اخلاق در فعالیتهای کشاورزی در شهرستان سنقر بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با رویکردی کیفی-کمی و به تحلیل استراتژیک رعایت اخلاق در کشاورزی پرداخته است. جامعه ی مورد مطالعه این تحقیق کارشناسان و کشاورزان تولیدکننده ی محصولات سالم شهرستان سنقر(32n=) بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد توجه همه جانبه دولت به اخلاق کشاورزی و حمایت مالی، فنی و قانونی از برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره، استراتژی توسعه عملیات خوب کشاورزی برای همه محصولات، عقد قراردادها و تفاهم نامه های منطقه ای، ملی و بین المللی جهت تامین نیاز بازارهای مصرف محصولات سالم است. که هر دو در زمره استراتژی های تهاجمی قرار دارند. از طرفی لحاظ نمودن اقدامات اخلاقی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و تخصیص بودجه های سالیانه و جهت دهی آموزش های کشاورزی به سوی کشاورزی اخلاق مدار (WO) مربوط به استراتژی محافظه کارانه است.

  نتیجه گیری

    در وضعیت فعلی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه، استراتژی تهاجمی باید در اولویت و توجه قرار گیرد. این بدان معناست که با در نظر داشتن مجموعه عوامل تاثیر گذار بر عدم رعایت اخلاقیات در کشاورزی، باید به توسعه نهادی در این بخش و اصلاح قوانین، دستورالعمل ها و از همه مهمتر نهادهای اجتماعی و هنجارهای اخلاقی در جامعه کشاورزان شهرستان پرداخت. در این راستا رویکرد کشاورزان و  سازمانهای مرتبط همچون کشاورزی باید در جهت بکارگیری منشور اخلاق در کشاورزی تغییر یابد.

  کلیدواژگان: استراتژی، اخلاق، پایداری، کشاورزی، SWOT-ANP
 • جلال اسماعیل زاده، محمدرضا اصغری پور*، مهدی دهمرده، علیرضا سیروس مهر، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 303-318
  اهداف

  دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین و ارزشمندترین بوم نظام های ایران است. با توجه به این که جمعیت عظیمی از مردم ساکن استان آذربایجان شرقی در حوضه دریاچه ارومیه به کشاورزی مشغول هستند و اقتصاد منطقه و ساکنین منطقه به پایداری نظام های کشاورزی در زمان حال و آینده وابستگی بالایی دارد، از این رو بررسی پایداری بوم نظام های زراعی این منطقه اهمیت زیادی دارد.

  مواد و  روش ها

   این مقاله به سنجش پایداری بوم نظام های زراعی شهرستان آذرشهر در دوره زمانی 96-1383 می پردازد. وزن شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی تعیین شده و سایر اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقه ای و سالنامه های آماری استان آذربایجان شرقی در طی سال های مورد بررسی جمع آوری گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد میزان پایداری در ابتدای دوره یعنی طی سال های 85-1383 کاهشی بوده است و بعد از یک افزایش موقت طی سال های 92-1385، در ادامه مجددا کاهشی شده و شرایط پایداری کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از وزن دهی شاخص ها و محاسبه میزان پایداری، نقش مهم عوامل ایجاد پایداری خصوصا مصرف نهاده های شیمیایی بر میزان پایداری مشخص گردید.

  کلیدواژگان: ارزیابی پایداری، بوم نظام، دریاچه ارومیه، شاخص های اجتماعی-اقتصادی، شاخص های پایداری
 • علیرضا تاری نژاد*، ورهرام رشیدی، ندا عقلمند صفحات 319-331
  اهداف

  معرفی ارقام پرمحصول و پایدار از نظر عملکرد و اجزای عملکرد دانه برای شرایط آب و هوایی مختلف از اهداف مهم این پژوهش می باشد.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی پایداری عملکرد و اجزای عملکرد، 20 ژنوتیپ گندم نان بهاره در پنج محیط مختلف با دو تکرار در  قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال های زراعی 1393-1390 به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و میانه مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  با توجه به معنی دار بودن اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط، تجزیه پایداری برای عملکرد و اجزای عملکرد به روش (Additive Main effects and Multiplicative Interaction) AMMI انجام گرفت. بررسی پایداری با استفاده از روش AMMI  نشان داد از نظر وزن هزاردانه ژنوتیپ N-75-4 و در رده های بعدی شماره های N-75-5، N-75-17 و  N-75-1 به عنوان ژنوتیپ های پایدار محسوب می شوند. در تعداد دانه سنبله، ژنوتیپ های شماره N-75-6 و N-75-4 و در رده های بعدی N-75-1، N-75-9 و  N-75-14 به عنوان ژنوتیپ های پایدار محسوب می شوند. از نظر تعداد سنبله در مترمربع، ژنوتیپ های شماره N-75-6 و N-75-16 و در رده بعدی شماره های N-75-1 و N-75-5  به عنوان ژنوتیپ های پایدار محسوب می شوند. در عملکرد دانه، ژنوتیپ های شماره N-75-6  و در رده بعدی  N-75-5، N-75-1 و  N-75-17 به عنوان ژنوتیپ های پایدار محسوب شدند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصله از پایداری AMMI، ژنوتیپ های N-75-1 (Tajan)،N-75-5 (Yang87-158) و N-75-6 (Rayan 89) از نظر عملکرد دانه و اجزای عملکرد با 623/5، 475/6 و 083/4 تن در هکتار پایدار محسوب شده و با داشتن عملکرد بیشتر از میانگین کل، قابل توصیه جهت استفاده در برنامه های به نژادی گندم به عنوان یکی از والدین پرمحصول و پایدار در برنامه تلاقی ها و یا معرفی به زراعین منطقه جهت کشت بهاره در مناطق سرد استان آذربایجان شرقی  و استان های همجوار با اقلیم مشابه می باشد.

  کلیدواژگان: ارزش پایداری امی، بای پلات، ژنوتیپ×محیط، وزن هزاردانه، عملکرد
 • محمدعلی میسمی*، آرمان جلالی صفحات 333-346
  اهداف

  بهره وری انرژی در کشت گندم در شرکت مزارع نوین ایرانیان که از مناطق عمده کشت گندم در استان گلستان است مطالعه شد. هدف مقایسه روش تولید متداول در این شرکت با دیگر مناطق و بر اساس معیار شاخص های انرژی بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه در کشت گندم در شرکت کشت و صنعت مزارع نوین ایرانیان (استان گلستان) در چهار واحد به مساحت های 323، 59، 857 و 673 هکتار و به ترتیب با نام گذاری مزارع A، B، C و D انجام گرفت. این واحدها بر اساس یکپارچگی مزرعه تقسیم بندی شده اند. کشت گندم در مزارع فوق به صورت دیم بود. داده برداری مستقیم نهاده ها و ستانده ها در کلیه مراحل کشت صورت گرفت. شاخص های انرژی برای جریان انرژی محاسبه گردید.

  یافته ها

  میانگین وزنی انرژی ورودی GJ.ha-1 7/31 برآورد شد. درحدود 60 درصد از کل انرژی به صورت غیر مستقیم (کود، بذر، سم و ماشین) و 40 درصد به صورت مستقیم (سوخت) وارد مزرعه شده است. میانگین وزنی عملکرد مزارع که به صورت دیم کاشته شده بودند kg.ha-1 2244 تعیین گردید. تراکم (شدت) انرژی در تولید گندمMJ.kg-1  12/14 (فقط دانه) برآورد شد. این اعداد در مقایسه با سایر کشت های گندم بالا است که نشانگر مصرف غیرمتداول نهاده ها برای کسب عملکرد بالا از مزارع دیم است. با تبدیل عملکرد دانه به انرژی (ستانده) نسبت انرژی خروجی به ورودی حدودMJ.MJ-1  04/1 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس بررسی مصرف نهاده ها در مزارع مورد مطالعه، مصرف بهینه کود ازته و کاهش عملیات ماشینی می تواند باعث کاهش مصرف انرژی بدون کاهش عملکرد گردد. استفاده از کاه به عنوان محصول جانبی باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آق قلا، بهره وری انرژی، تراکم انرژی، عملکرد، گندم دیم
|
 • MB .Amiri *, Parviz Rezvani Moghaddam, Mohsen Jahan, Negar Naseri Abkooh, Milad Salehabadi Pages 1-19
   Background & Objective

  Due to the importance of Iranian Ox-Tongue (Echium amoenum) as one of the most important pharmaceutical products used in many pharmaceutical, cosmetic and health industries, this study was done for simultaneous evaluation the effect of planting date and method and different biological and chemical fertilizers on some phytochemical characteristics of Iranian Ox-Tongue in Mashhad conditions.  

  Materials & Methods

  A split split plots experiment based on RCBD design with three replications was conducted in 2011-2013 growing seasons, in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Two different planting dates (10 March 2011 and 4 April 2011), three different types of biofertilizers and chemical fertilizers, as mycorrhiza (Glomus mosseae), biosulfur, chemical fertilizer and control and two different types of planting methods (direct seeding and transplanting) assigned to main plots, sub plots and sub-sub plots, respectively.  

  Results

  The results showed that the highest dry flower yield obtained in conditions of mycorrhiza application in March planting date and direct seeding. Application of mycorrhiza, biosulfur and chemical fertilizer in conditions of transplanting and March planting date increased seed yield 45, 42 and 35%, respectively. In April planting date antioxidant activity in direct seeding was more than transplanting. Application of mycorrhiza and biosulfur increased antioxidant activity 18 and 35% in direct seeding and 20 and 18% in transplanting compared to control, respectively. Mycorrhiza in April planting date increased total anthocyanin 28 and 27% in direct seeding and transplanting compared to control, respectively.  

  Conclusion

  In general, according to the results of this research, the planting method of direct seeding in March and application of ecological inputs of mycorrhiza and biosulfur is recommended to improve the yield and qualitative characteristics of Iranian Ox-Tongue.

  Keywords: Antioxidant Activity, Biosulfur, Mycorrhiza, Total Anthocyanin, Transplanting
 • Marziyeh Allahdadi *, Yaghoub Raei, Babak Bahreininejad, Akbar Taghizadeh Pages 21-38
  Background & Objective

  Considering the consequences of chemical fertilizers misuse and the positive effect of the biofertilizers application from economic and environmental aspects, this research was conducted to investigate the effect of these fertilizers on morphological traits, yield and quality of artichoke forage at the flowering stage. 

  Materials & Methods

  A factorial experiment on the basis of randomized complete block design with three replications was conducted in Isfahan during two consecutive years (2014-2015 and 2015-2016). Plants received chemical fertilizer at three levels as 100% chemical fertilizer, 50% chemical fertilizer and control, and bio-fertilizer at four levels as control, inoculation with Nitroxin, Barvar 2 and inoculation with both bio-fertilizers in the first year and chemical fertilizer (100 kg N.ha-1 for chemical fertilizer treatments) in the second year.  

  Results

  The results showed that residual effect of 100% chemical fertilizer + 100 kg N.ha-1 among different levels of chemical fertilizer and Nitroxin + Barvar 2, among biofertilizer levels had the highest dry forage yield (8.25 and 6.7 ton.ha-1) and digestibility of organic matter (27.31% and 25.23%), respectively. Maximum crude protein (12.85%) and ash (17.29%) and minimum neutral detergent fiber (31.06%) were obtained at 100% residual chemical fertilizer combined with Nitroxin and Barvar 2 + 100 kg N.ha-1. The application of biofertilizers also improved the morphological characteristics of the plant compared to the control treatment.  

  Conclusion

   In general, the combination of 100% chemical fertilizer with Nitroxin and Barvar 2 can be recommended for artichoke forage production.

  Keywords: Crude Protein, Neutral Detergent Fiber, Nitroxin, Organic Matter Digestibility, Phosphate Barvar 2
 • Bahram Choubforoush Khoei *, Rouhollah Amini, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Yaghoub Raei Pages 41-58
  Background & Objective

  The objective of this experiment was to study the effect of the intercropping by soybean, Moldavian balm and Proso millet on growth characteristics and yield of three sugar beet cultivars.

  Materials & Methods

  A factorial experiment was conducted in Khoy city based on randomized complete block design with 12 treatments in three replications in 2016 and 2017. The first factor was sugar beet cultivars (Kevin, Ghazira and Vaclav) and the second factor was cropping pattern of mono–cropping of sugar beet and the intercropping of sugar beet with soybean, Moldavian balm and Proso millet (50:50).

  Results

  Results, indicated that the highest sugar content (15.82%), root yield (100.40 t.ha-1) and gross sugar yield (13.48 t.ha-1) in occupied area was obtained from the intercropping of sugar beet and Moldavian balm, and the lowest one (15.37%) obtained in intercropping of sugar beet and Proso millet and the intercropping of sugarbeet and soybean with 47.39 and 6.13 t.ha-1. The highest LER (1.27) obtained in intercropping of sugar beet cv. and soybean 2016, and the least (1.03) belonged to the intercropping Kevin cv. and soybean in 2017. The highest LER (1.21) belonged to the intercropping Vaclav cv. and Moldavian balm in 2017.

  Conclusion

  Based on root yield, sugar content, gross sugar yield and LER results, the intercropping of sugar beet with Moldavian balm is suitable alternatives for monocropping of sugar beet.

  Keywords: Intercropping, Land Equivalent Ratio, Leaf Area Index, Sugar beet, Yield
 • Asadolah Zareei Siahbidi *, Abbas Rezaeizad, Ashkan Asgari, AmirHossein Shirani Rad Pages 59-69
  Objectives

  The present study aimed to the effect of late and normal sowing date on agronomic characteristics of some spring and fall rapeseed cultivars was evaluated during two years.

  Material and methods

  A field experiment in a split plot based on a randomized complete block design was carried out with four replications at the research station of Islam abad-gharb. Main factor was planting date in two levels including September 27 and October 17 and sub factor was rapeseed cultivars including Okapi, Talaye, hyola 401, Zafar, RGS003 and sarigol.

  Results

  The results of variance analysis showed that the effect of late planting was significant only on days to flowering and plant height. Grain yield decreased by 34.4% and 29.85%, due to the delay in planting date in the first and second year of the experiment, respectively. This decrease was due to the effect of late planting date on yield components, so that decrease in the number of pods per plant as the most important component of grain yield in rapeseed in the first and second years of the experiment was 32.7 and 30.2%, respectively. The results showed that the cultivars had significant differences for number of days to flowering, flowering duration, number of days to physiological maturity, plant height, number of pods per plant, grain yield and seed oil percentage. The mean of the data showed that Okapi and Talayeh as fall type cultivars had the highest grain yield with 5096 and 4906 kg ha-1 respectively.

  Conclusion

  Okapi and Talaie are suitable cultivars for the study area. Also, any delay in planting causes yields reduced compared to normal conditions. However, considering other existing issues can be ignored reduction in performance.

  Keywords: Genotype, Rapeseed, Seed Yield, Planting Date
 • Sara Sanayei, Morteza Barmaki *, Ali Ebadi Khazine Gadim, Mousa Torabi Giglou Pages 71-89
  Background and Objective

  Drought stress is one of the most important environmental stress and a limiting factor for plants production in most parts of the world. The aim of study was to investigate to the role of mycorrhiza and growth promoting bacteria, Pseudomonas spp. symbiosis in increasing drought tolerance of Roselle (Hibiscus sabdaeiffa L.). 

  Materials & Methods

  The experiment was performed as factorial based on completely randomized design with 3 replications in the greenhouse of Agricultural Faculty of Mohaghegh Ardabili University in 2016. first factor included 4 drought stress levels (drought stress at flowering, 50% flowering, 100% flowering and no stress), the second factor included two species of mycorrhizal fungi (Glomus mosseae and Glomus intraradices) plus control without inoculation and third factor included growth promoting rhizosphere bacteria (Pseudomonas p-169) plus control without inoculation.  

  Results

  The results showed that by applying drought stress, the plant growth properties of Roselle such as height, number of bolls per plant, stomatal conductance, dry weight of sepals, dry weight of grain, root dry weight and root volume, 1000-grain weight, chlorophyll of leave were significantly reduced. Application of mycorrhizal fungi and Pseudomonas spp. In drought stress increased relative water content, the highest amount of which (64.37%) was obtained by inoculation with fungi which showed a 32% increase compared to non-inoculated conditions. In response to drought stress, osmotic adjustment process in Roselle was provided and proline content (7.84 mg.g-1) and antioxidant enzymes such as polyphenol oxidase (1.56 μg.g-1) increased significantly under complete irrigation conditions.  

  Conclusion

  Bacteria improved the effects of drought stress.The biological fertilizers increased drought stress tolerance by increasing growth parameters and moderate in the physiological traits such as antioxidant enzymes activity and photosynthetic pigments.

  Keywords: Drought, Growth promoting bacteria, Hibiscus sabdaeiffa L, Mychorrhizal Fungis, Proline
 • Reza Haghshenas, Soran Sharafi *, Esmaeil Gholinezhad Pages 91-109
  Objectives

  Safflower is known as valuable oil plant due to its high quality of seed oil and the presence of more than 90% of unsaturated fatty acids. Drought stress is the most important factor limiting crop yields in many parts of the world, including Iran. Coexistence with mycorrhizal fungi increases growth, improves yield, and increases plant resistance to a variety of environmental stresses, including drought. The aim of this study was to investigate the effect of coexistence with mycorrhiza on the tolerance of spring safflower cultivars at different levels of drought stress by measuring some quantitative and qualitative traits.

  Materials and Methods

  This experiment was conducted as a factorial-split plot based on randomized complete block design at research farm of Urmia agricultural high school during 2014 with three replications. The main plots (factor A and B) consisted of three levels of irrigation including optimum irrigation, moderate drought stress and severe drought stress and factor B included mycorrhiza in two levels: non-inoculation (control) and inoculation with mycorrhiza species Glomus mosseae. Sub plots (factor C) consisted of five spring safflower cultivars (Padideh, Gol Mehr, Goldasht, Safheh and Mexic).

  Results

  The results of variance analysis showed that Severe drought stress compared to optimum irrigation reduced 1000-seed weight, number of seeds per head, number of head per plant, seed yield, oil yield and protein yield by about 29, 30, 33,58, 62 and 63%, respectively. Inoculation with mycorrhizal fungi compared to non-inoculation increased seed yield, chlorophyll index, protein yield, 1000-seed weight and biological yield by about 14, 13, 14, 5 and 39%, respectively.

  Conclusion

  One of the best methods for improving the quantitative and qualitative performance of safflower cultivars, especially under drought stress conditions, inoculation with mycorrhizal fungi is recommended. Also, in all three different levels of drought stress conditions, among the cultivars studied, Padideh cultivar was superior to other cultivars for yield and this cultivar is suitable for cultivation in this area.

  Keywords: Drought Stress, Mycorrhiza, Oil, Protein, Safflower, Yield, Yield Components, Water Stress
 • Elham Daneshfar, Majed Azizi *, Hossein Aroei Pages 111-128
  Background & Objective

  Soil low fertility resulted from continuous chemical fertilizer application turned to be a challenge to sustainable agricultural production. Complementary application of chemical and organic fertilizers is a fertilizer management strategy and a practical solution for reducing the dependency to chemical fertilizer.

  Materials & Methods

  Since little reports about eryngo reaction toward fertilization exist, a field experiment based on split-plot design with 3 replications with two treatments, fertilization as the main plot with 8 treatments and harvesting stage as sub-plot with three developmental phases was conducted in 2016 in Ferdowsi University of Mashhad.

  Results

  The results revealed that appropriate application of organic with inorganic fertilizers increased eryngo’s productivity and its phytochemical constituent. NPK fertilizer (200 Kg.ha-1) + CM (20 t.ha-1) in leaf number per plant (28), herb yield (498.77 Kg.ha-1), flavonoid (41.10 mg QE .g-1 dry sample), antioxidant (85.64%), essential oil percentage (0.17%W/W) and yield (0.85 Kg.ha-1) at last harvest resulted to the highest amounts. The minimum amounts were produced at control and first harvest. Mycorrhizae symbiosis and Manure treatments in the first harvest did not represent any difference with control but over time, the difference grew up into a considerable level. Result showed that the effects of conventional 100% NPK and 50% CM + 50% NPK fertilizers were almost similar. Application of these fertilizers increased yield and phytochemical traits.

  Conclusion

  In view of the positive reaction of eryngo toward fertilization specially to integrated treatments, we can take advantage of these fertilizations to produce safe and healthy crop.

  Keywords: Antioxidant, Eryngo, Fertilization, Harvest Stage, Yield
 • Asghar Marzizadeh *, Sahebali Bolandnazar, Jafar Hajilou Pages 129-143
  Background and Objective

  In order to study the effect of two commercial rootstocks and two mycorrhizal fungi species colonization on growth and yield of greenhouse cucumber,and the introduction of a suitable rootstock treatment with mycorrhizal fungi for cucumber greenhouse soil killings was performed.

  Materials & Methods

  a factorial experiment in a completely randomized block design with three replications, in the greenhouse, University of Tabriz was carried out. The first factor was the grafting of cucumber on the two rootstocks of Shintoza, and Routpower and symbiosis with two species of mycorrhizal fungi (Diversispora versiformis and Rhizophagus intraradices) considered as the second factor.

  Results

  The results showed that there were significant differences between the rootstocks and the species of mycorrhizal fungi in aspect of growth, yield and qualitative traits. Plants inoculated with D. versiformis and grafted on Shintoza showed better growth parameter, concentration and fruit number and yield than other treatments. This treatment with 2086.76 g per plant had the highest fruit yield and non-grafted and non-mycorrhizal control plants with 787.94 g per plant had the lowest fruit yield. So about 164% fruit yield was increased in comparison with control.

  Conclusion

  simultaneous mycorrhizal fungi using of rootstock is one of the best ways to achieve optimal performance with minimal consumption of foreign inputs and Plants inoculated with D. versiformis and grafted on Shintoza showed better growth parameter. Therefore, the application of mycorrhizal fungi using of Shintoza rootstock is recommended for producing greenhouse cucumbers in soil conditions.

  Keywords: Greenhouse Cucumber, Shintoza, Routpower, Grafting, Mycorrhizal Fungi, Fruit Yield
 • Bahman Pasban Eslam * Pages 145-155
  Background and Objective

  The goals of study were to recognize the effects of water deficit on eco-physiological and agronomic responses of safflower and introducing drought tolerant genotypes to cultivate in saline and dry lands.

  Materials and Methods

  The experiment was conducted as split plot based on randomized complete blocks design with three replications in the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center during two cropping seasons (2017-19). The experimental factors included drought stress as non-stressed and stressed from flowering to maturity and six safflower genotypes including Padideh, Golemehr, Mexico14, Mexico248, Mexico295 and Parnian.

  Results

  Seed and oil yields and yield components of genotypes decreased by drought. Water deficit stress decreased RWC, stomatal conductance and leaf chlorophyll index significantly. Amounts of these characters were significantly different among genotypes. Correlations among studied traits were significant. Stomatal conductance and RWC indicated significant correlations with capitulum number per plant and oil percent. Also RWC indicated significant correlation with seed yield. Correlations among capitulum number per plant and grain number per capitulum with each other and seed oil percent, seed and oil yields, were positive and significant. These yield components had important role in productivity.

  Conclusion

  stomatal conductance and RWC are able to reflect the effects of late season drought stress on safflower and can be used to select drought-tolerant genotypes. Golemehr, Mexico14, Mexico248 and Mexico295 genotypes indicated higher seed and oil yields in both normal and drought conditions and were seen suitable to cultivate in saline areas around Ormieh lake and areas with similar climate.

  Keywords: Leaf Chlorophyll Index, Leaf Temperatures, Oil Yield, Relative Water Content, Seed Yield, Stomatal Conductance
 • Alireza Goharian, AmirHosein Shirani Rad *, Payam Moaveni, Hamid Mozafari, Behzad Sani Pages 157-176
  Background & Objective

  A two-year trial (2014-2016) was carried out to investigate the response of rapeseed genotypes to foliar application and sowing date in Karaj, Iran.

  Materials & Methods

  Factorial-split plot arrangement of the treatments was set up as a randomized complete block design with three replications. The first factor consisted of three sowing dates of 7 October (well-timed sowing) 17 October, and 27 October (delayed), the second factor consisted of four levels of foliar application with pure water (control), selenium (1.5%), Zn (1.5%), and selenium and Zn (1.5%), and the third factor was the five genotypes including Ahmadi, SW102, Okapi, GKH2624, and GK-Gabriella. Sowing date and foliar application were factorial in main plots and genotypes as split plot in subplots.

  Results

  Number of silique per plant, number of grain per silique, length of silique, grain weight, biomass, and grain and oil yields were significantly affected by the sowing date, foliar application, and genotype. Among the foliar application treatments, results showed that the highest grain and oil yields with an average of 3692 and 1512 kg.ha-1 were related to selenium and Zn, respectively. The average grain and oil yields of rapeseed genotypes decreased by 45.7 and 49% on 17 October and by 52.5 and 52% on 27 October compared to 7 October.

  Conclusion

  The results indicated that GK-Gabriella genotype sown on 7 October and GKH2624 genotype sown on 17 and 27 October treated with selenium and Zn could produce the highest grain and oil yields under Karaj climate condition.

  Keywords: Cultivar, delayed sowing, Grain Yield, Micronutrients, Oil Yield
 • Behzad Sharib *, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab, Majid Norouzi, Rouhollah Amini Pages 177-189
  Background and Objective

  The goals of study were to evaluate of Alfalfa traits by using penergetic P and K under free and infested by Dodder (Cuscuta campestris).

  Materials & Methods

  The greenhouse experiment was conducted at the Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2017. The experimental design was a completely randomized design with 8 treatments and two replications. Treatments were penergetic P+dodder infested , penergetic K+dodder infested, penergetic water+dodder infested, control+dodder infested, penergetic P+dodder free, penergetic K+dodder free, penergetic water+dodder free and control+dodder free.

  Results

  Different treatments of penergetic had significant effect on plant height, number of sub stem per plant, diameter of main stem, fresh weight, number of leaves per plant, chlorophyll index and alfalfa biomass. The highest plant height with 49.18cm was achieved by penergetic water + dodder free and the highest chlorophyll index under penergetic P + dodder infested. The highest biomass yield was obtained from penergetic P+ dodder free treatment and the lowest biomass yield was observed in control+dodder infested treatment.

  Conclusion

  It can be concluded that using of different treatments of penergetic in the recommended doses increase the alfalfa resistance to dodder.

  Keywords: Alfalfa (Medicago sativa), Chlorophyll Index, Dodder (Cuscuta campestris), Infested, Penergetic
 • Ghorban Didehbaz Moghanlo, MohammadTaghi Alebrahim, Masoud Chamani, Javid Emaratpardaz * Pages 191-205
  Background and Objective

  In order to investigate the weed interference duration on some growth parameters and yield of potato (Solanum tuberosum L.), an experiment was carried out in a randomized complete block design with four replications during 2017 in Ardabil region.  

  Materials and Methods

  The experiment was included twelve treatments; six weed-infested and six weed-free treatments were applied at regular intervals (0, 10, 20, 30, 40 and 50 days) after potato emergence in which weeds were allowed to grow until harvest and weeds were removed, respectively. Total dry matter (TDM),leaf area index (LAI), leaf area index duration, number of branches, mean tuber weight and tuberyield of potato (Solanum tuberosum L.) were measured.  

  Results

  The results showed that all measured traits were affected by weed interference duration and weed control period. Weed interference duration increased total dry weight of weeds and weed-free duration reduced total dry weight of weeds and mean tuber weight. Also, increase in weeds interference duration significantly reduced total dry matter, leaf area index, leaf area index duration, number of branches, mean tuber weight and tuber yield of potato. On the other hand, total dry matter, leaf area index, leaf area index duration, number of branches and tuber yield of potato increased by increased weed-free duration.  

  Conclusion

  Considering of 10% yield loss, the critical period of weed control was 18 and 57 days after potato emergence, respectively. The weed interference duration had a significant effect on the final yield of potato tubers and the interference duration through whole season caused 59.7% yield loss as compared to the control.

  Keywords: Competition, Dry weight, Leaf Area Index, Potato, Tuber Yield
 • Kazem Boazar, Elham Elahifard *, Abduloreza Siahpoosh Pages 207-223
  Bachground & objective

  The competitive ability of weed is one of the key elements in describing the interactions of crops with weeds and predicting crop yield loss in sustainable agricultural systems. The aim of this study was to quantify the interactve effects of nitrogen fertilizer and reduced dose of bromoxynil+2,4-D on the competition of wheat–mallow.

  Materials & Methods

  An experiment was conducted in the research field of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2016-2017 growing season. Experimental design was split block based on completely randomized block design with three replications. Experimental factors consisted of nitrogen level (0, 75, 150, 225 and 300 kg.ha -1  of urea fertilizer) as main plot and reduced dose of bromoxynil+2,4-D (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 time of recommended dose (1.5 L.ha -)) as sub plots.

  Results

  Results showed that wheat biomass was the most in case of applying more doses of herbicide plus nitrogen fertilizer. However, it was the least without herbicide and fertilizer application. Nitrogen fertilizer (130 Kg.ha -1 )+recommended dose of herbicide (1.5 L.ha -1 ) or 220 Kg.ha -1 nitrogen fertilizer+50% recommended dose of herbicide and/or 300 Kg.ha -1 nitrogen fertilizer+55% recommended dose of herbicide can be used to achieve wheat biomass about 600 (g m -2 ). Mallow biomass was greatest without herbicide application and use of 300 kg ha -1 of urea fertilizer. Competitive ability of mallow (μ) increased with increasing nitrogen fertilizer use and reached maximum with applying of 150 (kg h -1 of urea), but the use of more than this, reduced the competitive ability of mallow.

  Conclusion

  In this study, wheat biomass was significantly reduced in competition with mallow, which was significantly higher in non-herbicide treatment than other treatments. Therefore, increasing urea consumption without mallow control will significantly reduce wheat biomass.

  Keywords: Competitive Ability, Harvest Index, Herbicide Dose, Interaction, Nitrogen Fertilizer
 • Hassan Sayyahi, Aslan Egdernezhad *, Niaz Ali Ebrahimipak Pages 225-238
  Background and Objective

  Water and fertility stress are the most important factors for reducing sugar beet yield in Iran. Since irrigation and boron fertilizer have significant effects on sugar beet yield, simulating those factors on sugar beet yield were done using AquaCrop model.

  Materials & Methods

  Treatments were consisted of irrigation management in four periods (I1: 6, I2: 9, I3: 12, and I4: 15 day) and boron fertilizer amount in three levels (F0: 21 kg.ha-1, F1: 30 kg.ha-1 and F2: 39 kg.ha-1; as low, medium and appropriate, respectively).

  Results

  Maximum and minimum difference between simulation and observation values for yield were shown in F2I2 (4.33 t.ha-1) and F0I4 (0.37 t.ha-1), respectively. Average difference between simulation and observation value for yield was 1.77 t.ha-1. NRMSE (0.04) and RMSE (2.24) values showed that AquaCrop had good accuracy for simulating yield, however, MBE (1.07) result revealed the model had over estimate error. Criteria results for d and EF showed AquaCrop had good efficiency. RMSE and NRMSE values for water use efficiency were 0.29 kg.m-3 and 0.07, respectively. MBE value for mentioned parameter was 0.17 kg.m-3.

  Conclusion

  Regarding the importance of the effect of main factors on sugar beet yield in sustainable production, it is recommended to use AquaCrop for simulating Sugar beet Yield.

  Keywords: Boron Fertilizer, Crop Simulation, Sugar beet, Water Use Efficiency, Yield
 • Neda Amiri-Darban, Ghorban Nourmohammadi, AmirHosein Shirani Rad *, Seyed MohammadJavad Mirhadi, Islam Majidi Heravan Pages 239-251
  Background & Objective

  A two-year experiment was carried out in Karaj to investigate the effect of potassium sulfate and ammonium sulfate fertilizers on agronomic traits, seed yield, oil content and yield of camelina under drought stress conditions.  

  Materials &  Methods

  The experimental design was split plot-factorial in an RCBD with three replications. Irrigation regimes as full irrigation, irrigation interruptions from silicle formation and flowering stages in the main plots and combine of potassium sulfate (0, 25, 50, and 75 kg.ha-1) and ammonium sulfate (0, 25, 50, and 75 kg.ha-1) fertilizers in the sub plots.  

  Results

  The number of silicle/plant, silicle length, number of seed/silicle, 1000-seed weight, biological yield, seed yield, harvest index, and oil content and yield were affected by a three-way interaction between irrigation regime × potassium sulfate × ammonium sulfate. When compared with full irrigation regime, the seed yield, oil content, and oil yield were decreased by 46, 8.5, and 51.2% in the irrigation interruption from the silicle formation stage, and by 51, 7.18, and 78.7% in the irrigation interruption from the flowering stage, respectively. The highest seed yield, oil content, and oil yield among the fertilizer treatments belonged to the application of 75 kg.ha-1 potassium sulfate+75 kg.ha-1 ammonium sulfate fertilizer treatment with an average of 1950 kg.ha-1, 31.8%, and 643 kg.ha-1, respectively.  

  Conclusion

  In general, camelina should be cultivated in the full irrigation conditions and treated with the potassium sulfate (75 kg.ha-1) + ammonium sulfate (75 kg.ha-1) fertilizers for achieving the maximum seed and oil yields.

  Keywords: Fertilization, Irrigation Interruption, Oilseed, Sulfate, Yield Components
 • Abolfazl Hedayatipour, Abbas Asakereh * Pages 253-267
  Objective & Background

  The aims of this study were to investigate the effects of planting methods on riased bed with microirrigation and seed density on grain yeild and energy indicators of bean production.

   Materials & Methods

  In order to compare the effect of planting methods and seed density on bean line of COS-16 (Straight Type), a split plot experiment in randomized complete block design was carried out in Khomein Bean Research Station during 2016 and 2017 with 3 replications. The main plots were flat planting, single row on a ridge, double rows on a ridge and three rows on a ridges. Sub plots were seed consumption of 70, 120 and 170 kg.ha-1. The space between ridges was 75 Cm. Irrigation type was microirrigation (tape irrigation).  

  Results

  Experiment results showed that the treatments of two rows on a ridge with seed consumption of 120 kg.ha-1 and single row on a ridge with seed consumption of 70 kg.ha-1 with yields of 2300 and 2225 kg.ha-1, respectively are beter than other methods. The lowest energy intensity with 34 MJ.kg-1 and the high energy ratio with 0.99 were related to these treatments. Energy intensity and energy ratio of conventional method were 53.7 MJ.kg-1 and 0.63 respectively.  

  Conclusion

  The treatments of two rows on a ridge with seed consumption of 120 kg.ha-1 and single row on a ridge with seed consumption of 70 kg.ha-1 are recommended and the flat and three rows on a ridge planting methods does not recommended.

  Keywords: Bean, Flat Planting, Energy intensity, Energy Ratio, Raised bed Planting
 • Hasan Yasini, Seyed Ahmad Ghanbari, MohammadReza Asgharipour *, Esmaeel Seyedabadi Pages 269-288
  Background and objective

  Sistan is one of the largest wheat producing region in Iran, but wheat production has given way to the production of wheat during the past years.

  Materials & Methods

  In order to analysis the reason behind this conversion, the productivity and sustainability of wheat, onion and garlic systems was examined using emergy and economy evaluation in 2019. In order to research site to have similar conditions, the data required for this study were collected in two villages of Karim Koshteh and Safarzaei, Zabol.

  Results

  Total emergy supporting the systems was estimated to 2.45E+16, 3.12E+16 and 4.73E+16 sej.ha-1 for the wheat, onion and garlic production systems, respectively. The purchased resource accounts for 55.9, 53.4 and 65.4 percent of total emergy flow for the wheat, onion and garlic production, respectively. This shows that the studied both systems are an extremely open system influenced strongly by the input from purchased inputs. The composition of emergy input to these production systems largely was different. The emergy yield ratio was 1.27, 1.15 and 1.90 for wheat, onion and garlic production, respectively. The values are low, indicating that the many process of the two systems converts natural resources from local into product. The environmental loading ratio of garlic systems was, a little bit higher than the wheat and onion systems, and correspondingly the sustainable index is lower than that of wheat and onion. Economic analysis indicated that output/input ratio and the benefit of the garlic production were greater than that of wheat and onion.

  Conclusion

  As a general outcome, these analyses showed that the better environmental performance of the system accmparied by  the worse its economic performance.

  Keywords: Environmental Sustainability, Organic Fertilizer, Natural resources, Soil loss, System Analysis
 • Afsane Malekhosseini, Aliasghar Mirakzadeh *, Cyrus Salmanzadeh Pages 289-301
  Background & Objective

    Agriculture is one of the most important activities, whereas observing ethical dimensions (human, environment, animals, society, economy and policy) are necessary. Therefore the purpose of this study was develop strategies to apply ethics in agricultural in Sonqor County.

  Materials & Methods

  This study is a Qual-Quan research. The study population consisted of experts and farmers producing healthy products in the city of Sonqor (n = 32) who were selected purposefully.

  Results

  Based on results, comprehensive government attention to Agricultural ethic and financial, technical, and legal support from the farm food to the table  as a first strategy and evelopment of good agricultural production for all products, regional, national, international contracts and agreements in order to meet the needs of healthy consumer markets  as a second important strategy was recognized which both of them are among the aggressive strategies. Also result showed that considering ethical actions towards development of sustainable agricultural, allocation of annual budgets, leading agricultural education to ethical agriculture (WO) are the most important conservative startegies.

  Conclusion

  in the current situation in study the, aggressive strategies should be prioritized. This means that with considering the factors affecting the non-observance of ethics in agriculture, instutational development in this area, amend the rules, guidelines and most important social institutions and ethicl norms in the community of farmers need to be addressed in this county. In this regard the approach of farmers and related organizations should be changed toward appliying manifest of ethic in agriculture.

  Keywords: Agriculture, ethics, Strategy, Sustainability, SWOT-ANP
 • Jalal Esmaeilzadeh, MohammadReza Asgharipour *, Mehdi Dahmardeh, Alireza Sirousmehr, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab Pages 303-318
  Background and objective

  Lake Urmia is one of the most important and valuable Iranian ecosystems. Given that a large population of East Azarbaijan residents in the Urmia Lake Basin is engaged in agricultural business, and the economy of the region and residents of this region depend on the sustainability of agricultural systems in the present and future, hence the study of the sustainability of the agricultural ecosystems of this region are very important.

  Materials & Methods

  This paper examines the sustainability of the agricultural ecosystems of Azarshahr in the period of 2004-2017. The weight of the indicators was determined using entropy method and other information was collected from Jihad-e-Agriculture Organization, Regional Water Organization and the yearbooks of East Azarbaijan province during the studied years.

  Results

  The results of the study showed that the level of stability at the beginning of the period was decreasing during the years 2004-2006 and after a temporary increase in the years 2006-2013, it was reduced again and the conditions of sustainability deteriorated.

  Conclusion

  Given the results of weighting the indices and calculating the sustainability level, the important role of the factors of sustainability, especially the use of chemical inputs, was shown on the sustainability.

  Keywords: Ecosystem, Lake Urmia, Sustainability Assessment, Socio-Economic Indices, sustainability indices
 • AliReza Tarinejad *, Varharam Rashidi, Neda Aglmand Pages 319-331
  Background and Objective

  Selection of wheat cultivars with stable seed yield and seed yield components in different climatic conditions was  aim of this research.

  Methods and Materials

  To evaluate the seed yield  and seed  yield  components stability of 20 spring wheat lines, this experiment  was done using RCBD with two replications under  five conditions for three years(2010-2013) in Islamic Azad University research  stations( Tabriz and Mianeh).

  Results

  Due to significant Genotype X Environment interaction (G X E), stability analysis for seed yield and seed yield  components was done using AMMI method (Additive Main effects and Multiplicative Interaction)  and the results showed that the lines N-75-4, N-75-5 ,N-75-17 and N=75-1 are the stable for 1000KW, respectively , the lines N-75-6 ,N-75-4 , N-75-1, N-75-9 and N-75-14 are the most stable for number of seed per spike , the lines N-75-6 ,N-75-16 , N-75-1 and N-75-5 have stability of producing spike per square, respectively, and the lines N-75-6 , N-75-5, N-75-1  and N-75-17 have stable seed yield, respectively.

  Conclusion

  According to the results of AMMI method the lines N-75-1(Tajan), N-75-5 (Yang87-158) and N-75-6 (Rayan 89) with the seed yield of 6.475 , 5.623 and 4.083 t/ha had the most stability respectively, so on the basis of having the stable yield and seed yield more than average of total lines, those lines can be used as a parental lines  in wheat breeding program and secondary can be cultivated in the spring
  in cold regions of East Azerbaijan and similar places also.

  Keywords: ASV, Biplot, Seed Weight, Genotype×Environment, Yield
 • Mohammadali Maysami *, Arman Jalali Pages 333-346
  Background & Objective

  Energy efficiency in wheat cultivation in agro-industry Company of Mazrae Novin Iranian (Agh Ghalla in Golestan province, Iran) was investigated. The aim was comparison of the wheat production method in this company, according to calculated energy efficiency indices, with reported values from other places.

  Materials & Methods

  The company has four units each with an area of 323, 59, 857 and 673 ha, namely A, B, C and D units, respectively. These units were categorised according to their location and farms integration. All farms were rain-fed. Energy efficiency indices were calculated according to direct culled data from each unit.

  Results

  The weighted average of energy input for farms was estimated to be 31.7 GJ.ha-1. Almost 60% of the energy input was indirect energy (in the form of fertilizers, seed, pesticides and machinery) and 40% was direct energy input from tractor fuel. The weighted average for grain yield in farms was 2244 kg.ha-1. The energy intensity of only grain production was 14.12 MJ.kg-1. This high energy intensity results from extra high inputs to achieve the mentioned high yield from rain-fed farms. By converting the grain yield to energy equivalent, the energy output/input ratio was about 1.04 MJ.MJ-1.

  Conclusion

  Optimisation of nitrogen fertiliser consumption and reduction of machinery operations make opportunities to reduce energy input in company's rain-fed farms without reducing the grain yield. The use of straw as the by-product should be considered by the company.

  Keywords: Agh Ghalla, Energy efficiency, Energy intensity, Rain-fed wheat, Yield