فهرست مطالب

سلول و بافت - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن عسگری، مهدی خدایی‏ مطلق*، مهدی کاظمی بن‏چناری، وحید واحدی صفحات 1-12
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیرعصاره ی دانه ی خرنوب به‏عنوان آنتی اکسیدانت طبیعی بر کیفیت اسپرم قوچ نژاد فراهانی پس از یخ ‏گشایی بود.

  مواد و روش‏ها

  در این تحقیق از پنج راس قوچ نژاد فراهانی (وزن: 5±60 کیلوگرم)، دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم گیری شد. به‏منظور از بین بردن اثرات فردی دام ها انزال آن ها به‏نسبت مساوی باهم مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره ی دانه ی خرنوب (صفر، 05/0، 1/0، 15/0 و 2/0 میلی لیتر) به رقیق کننده بر پایه زرده تخم مرغ-تریس افزوده شد. نمونه ها بعد از طی مراحل سرد سازی و پر شدن در پایوت‏ها، در بخار ازت منجمد شده و تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگه‏داری شدند. پس از یخ‏گشایی و 5 دقیقه انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد فراسنجه های کیفی اسپرم نظیر جنبایی، جنبایی پیش رونده، زنده مانی (تست ایوزین- نگروزین)، سلامت غشا (تست هاست) و همچنین ریخت شناسی اسپرم ها (تست هانکوک) مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که سطح 05/0 میلی لیتر ازعصاره ی دانه ی خرنوب به‏ طورمعنی داری سبب بهبودی فراسنجه های اسپرم همچون تحرک، زنده مانی، یک‏پارچگی غشای پلاسمایی و ریخت شناسی درمقایسه با گروه شاهد شد (01/0<p).

  نتیجه‏ گیری

  نتایج نشان داد که افزودن 05/0 میلی لیتر از عصاره ی دانه ی خرنوب به رقیق کننده بر پایه ی تریس- زرده ی تخم مرغ برای فریز و یخ گشایی اسپرم در قوچ نژاد فراهانی احتمالا می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: عصاره ی دانه، قوچ، اسپرم، آنتی اکسیدانت
 • حمیدرضا حسن‏ زاده خانمیری، رسول شهروز*، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی صفحات 13-24
  هدف

  هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر ماست‏سل ها و عروق خونی و تغییرات بیوشیمیایی تخمدان و سرم در موش های درمان شده با بوسولفان می‏باشد.

  مواد و روش‏ها

   در این مطالعه تجربی 30 سر موش نژاد NMRI در6 گروه مساوی در یک دوره 21 روزه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل سالم، حلال بوسولفان به حجم 1/0 میلی لیتر و گروه بوسولفان، فقط بوسولفان با دوز 10 میلی‏گرم بر کیلوگرم تک دوز دریافت کردند. گروه های تجربی شماره 1،2،3 کروسین را به ‏ترتیب با دوزهای 100،200،400 میلی‏گرم بر کیلوگرم روزانه به‏ه مراه بوسولفان با دوز 10 میلی‏گرم بر کیلوگرم  تک دوز دریافت نمودند. گروه کنترل مثبت، کروسین با دوز 400 میلی‏گرم برکیلوگرم روزانه دریافت نمود. پایان دوره تخمدان چپ موش‏ها جهت مطالعه ماست‏سل‏ها و عروق خونی و تخمدان راست و سرم خونشان جهت ارزیابی‏های بیوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفتند. داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SSPS و روش آماری AVONA یک طرفه و تست تعقیبی yekuT مورد مقایسه قرار گرفتند و اختلاف در سطح 5/0>p معنی دار توصیف شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد بوسولفان باعث افزایش معنی دار ماست‏سل ها (011/0=p) و کاهش معنی‏دار عروق خونی (009/0=p) و افزایش معنی دار مالون‏دی‏آلدیید (000/0=p) و کاهش معنی‏دار آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (000/0=p) نسبت به گروه کنترل شد، در حالی‏که کروسین در تمامی دوزهای مورد استفاده در مطالعه حاضر به‏ خصوص در دوز 200 میلی‏گرم بر کیلوگرم به‏طور قابل توجهی آثار نامطلوب بوسولفان را تعدیل نمود.

  نتیجه‏ گیری

   متعاقب این تحقیق مشخص شدکه کروسین به ‏علت خاصیت آنتی ‏اکسیدانتی می‏تواند به‏ طور قابل توجهی عوارض سوء بوسولفان را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: کروسین، بوسولفان، تخمدان، استرس اکسیداتیو، موش سوری
 • مهری عسکری*، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی ‏گواری صفحات 25-43
  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر برهم کنش تلقیح باکتریایی و تیمار آهن (نانو و کلات آهن) بر خصوصیات فیزیولوژیکی یونجه می باشد.

  مواد و روش‏ها

   در این مطالعه اثرات تلقیح Rhizobium melilotiسویه استاندارد، غلظت های مختلف آهن (کلات آهن، 0، 5، 10، 20 و 25 میکرومولار نانو ذرات اکسیدآهن) و اثر متقابل تلقیح باکتریایی و تیمار آهن به‏مدت 45 روز بر گیاه یونجه در قالب آزمایشات فاکتوریل در یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مطالعه شده است. صفات مورد ارزیابی شامل شاخص های رشد، مقدار رنگیز ه های فتوسنتزی، پروتیین، پرولین، فعالیت آنتی اکسیدانت‏ها، درصد فعالیت بازدارندگی رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل (DPPH) و مقدار عناصر بودند.

  نتایج

  تلقیح ریزوبیومی به‏تنهایی اثرات سودمندی بر رشد یونجه نشان داد و باعث افزایش پارامترهای رشد، رنگیزه ها، میزان پروتیین و جذب پتاسیم و فسفر شد اما بر مقدار پرولین و آنتی اکسیدانت ها اثری نداشت. تیمار آهن بر پارامترهای رشد، رنگیزه ها، میزان پروتیین و جذب عناصر اثر مثبت داشت. بیشترین شاخص های رشد در غلظت 25 میکرومولار نانوآهن مشاهده شد. بیشترین مقدار پرولین و فعالیت آنتی اکسیدانتی در شاهد (μM 0 نانوآهن) سنجش شد. از این رو این غلظت برای گیاه یونجه تنش محسوب می شود. اثرات منفی ناشی از تیمار 0 میکرومولار نانوآهن بر گیاه یونجه تلقیح یافته با ریزوبیوم ملیلوتی کاهش یافت. در واقع ریزوبیوم با کاهش شرایط تنش باعث افزایش مقاومت گیاهان تلقیح یافته می شود.

  نتیجه ‏گیری

   هم‏زیستی ریزوبیوم-یونجه همراه با نانوکود آهن علاوه بر افزایش رشد گیاه می تواند باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش ها شود. بیشترین مقدار پارامترهای رشد، رنگیزه ها و پروتیین در گیاهان تلقیح یافته با ریزوبیوم ملیلوتی و 10 میکرومولار نانوآهن اندازه گیری شد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانت، پروتئین، تلقیح باکتریایی، شاخص های رشد، نانوکود
 • ماهرخ افشاری، سید عطا الله سادات شاندیز *، سید محمدمهدی حمدی صفحات 44-54
  هدف

  هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات ضدسرطانی نانو ذرات اکسید روی با کمک ارزیابی بیان ژن‏های گلوتاتیون  پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در رده سلولی سرطان پستان می‏باشد.

  مواد و روش‏ها

  در این مطالعه رده‏های سلولی سرطانی پستان (MCF-7) و نرمال (HEK293) تحت تیمار نانو ذرات اکسید روی تحت غلظت‏های مختلف طی زمان 24 ساعت قرار گرفتند. درصد زنده ‏مانی نانو ذرات بر روی رده‏های سلولی سرطانی و نرمال با کمک روش رنگ سنجی MTT(3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) ارزیابی شد. بیان کمی ژن‏ها نسبت به ژن کنترل داخلی GAPDH با کمک تکنیک real time PCR بررسی شد.

  نتایج

  نتایج تست MTT نشان داد که نانو ذرات اکسید روی میزان زنده مانی سلولهای سرطانی را نسبت به سلولهای نرمال به طور معنی داری کاهش می دهد. همچنین، بیان ژنهای گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز بعد از تیمار با نانو ذرات به ترتیب به میزان 70/0±13/2 (100/0 <p) و 05/0±22/1 (50/0 <p) برابر نسبت به ژن کنترل داخلی افزایش یافت.

  نتیجه‏ گیری

  داده ‏های این تحقیق نشان داد افزایش بیان ژن‏های گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز به ‏عنوان عوامل کلیدی سیستم گلوتاتیون علیه رده‏ی سلولی سرطانی پستان MCF-7 در حذف گونه‏ های فعال اکسیژن با تیمار نانو ذرات اکسید روی افزایش می‏یابد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید روی، سرطان پستان، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز
 • فریبا محمدی‏ فر، محمد مقدم * صفحات 55-72
  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی تلقیح دو گونه قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات رشدی، درصد همزیستی،فعالیت آنزیم های آنتی‏اکسیدانتی و شاخص خطر و سلامت گشنیز تحت تنش فلز سنگین کادمیوم است.

  مواد و روش‏ها

  این تحقیق به‏صورت گلدانی در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 2 فاکتور و در 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول نیترات کادمیوم در 4 سطح 0، 20، 40 و80 میلی گرم در کیلوگرم خاک و فاکتور دوم قارچ مایکوریزا در 3 سطح عدم تلقیح باقارچ و تلقیح با قارچ هایGlomus mosseae  و Glomus intraradices بود.

  نتایج

  نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم مقادیر زیست توده تر اندام هوایی، سطح برگ، تعداد بذر، وزن هزار دانه، درصد همزیستی، پروتیین محلول، فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایکول پراکسیداز، پلی‏فنول اکسیداز در گیاه گشنیز به‏طور معنی داری کاهش پیدا کرد؛ ولی مقادیر مالون دی آلدیید و شاخص خطر و سلامت افزایش یافت. درحالی‏که کاربرد قارچ های مایکوریزا توانست اثرات زیان بار کادمیوم را در گیاه کاهش دهد، به طوری‏که باعث کاهش 1/47 درصدی شاخص خطر و سلامت و 2/17 درصدی مالون دی آلدیید در گیاه شدند.

  نتیجه‏ گیری

   براساس دست‏آوردهای این پژوهش در شرایط تنش فلز سنگین کادمیوم استفاده از قارچ های مایکوریزا تاثیر به‏سزایی در بهبود اثرات مضر کادمیوم در گیاه گشنیز داشت، به طوری‏که باعث اصلاح شاخص خطر و سلامت برای مصرف کنندگان شد و استفاده از قارچ های مایکوریزا به عنوان راهکاری مدیریتی در مناطق آلوده به این فلز سنگین توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آنزیم گایکول پراکسیداز، سطح برگ، درصد همزیستی، زیست توده گیاهی
 • لیلا سلطانی*، مریم درب امامیه صفحات 73-86
  هدف

  هدف از این مطالعه مقایسهی خواص ضدتکثیری و مرگ برنامه ریزی شده سلولی عصارههای هیدروالکلی گیاهان مختلف )بومادران، بود. (Mcf- سرخارگل، دانهی خارمریم، پرسیاوش و هستهی زردآلو( بر علیه سلولهای سرطان سینه ( 7

  مواد و روش ها

  برای این منظور گیاهان مربوطه خشک و آسیاب شدند. پس از خیساندن آن ها در اتانول 70 درصد برای مدت 72 ساعت، 50 و 100 میلیگرم/میلیلیتر( به محیط ،25 ،12/ عصارههای آن ها با کمک دستگاه روتاری استحصال شد. مقادیر متفاوت از آن ها ) 5 کشت سلولهای سرطانی اضافه شد و خواص سمیت سلولی آن ها و مرگ برنامه ریزی شده سلولی به ترتیب بعد از گذشت 24 ساعت با مقایسه ،SPSS و رنگآمیزی با آکریدیننارنجی-اتیدیومبروماید مورد بررسی قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرمافزار MTT کمک آزمون میانگین دانکن در سطح معنیداری 5 درصد مورد آنالیز قرار گرفتند.

  نتایج

  افزودن حداکثر غلظت در تمامی عصارهها به محیط کشت نسبت به سایر غلظتهای همان عصاره بیشترین تاثیر معنیداری همچنین در بین حداکثر غلظتها ) 100 میکروگرم/میلیلیتر( بیش ترین اثر .)p>0/ ضدتکثیری و مرگ برنامهریزی شده را نشان داد ) 05 .)p>0/ سمیت سلولی مربوط به عصارههای پرسیاوش و سرخارگل بود ) 05

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان میدهد که افزودن غلظتهای بالای عصارههای پرسیاوش و سرخارگل به محیط کشت بیش ترین تاثیر معنیدار ضدتکثیری و مرگ برنامه ریزی شده سلولی بر سلولهای سرطان سینه در مقایسه با سایر عصارههای گیاهی و غلظتهای مختلف بر جای گذاشته است.

  کلیدواژگان: مرگ برنامه ریزی شده سلولی، سلولهای سرطان سینه، سمیت سلولی، عصاره های گیاهی
|
 • M. Asgari, M. Khodaei Motlagh *, M. Kazemi Bonchenari, V .Vahedi Pages 1-12
  Aim

  The aim of this study was to determine the effect of Carob seedextract as natural antioxidant on quality cryopreserved Farahani rams breeding sperm.

  Material and Methods

  In this study semen was collected from five mature ram (weight: 60±5 kg) twice a week using an artificial vagina and the ejaculates were pooled in order to eliminate the individual effect of rams. Different levels of carob seed extracts (0, 0/05, 0/1, 0/15 and 0/2 mL) were added to diluent based tris-egg yolk. After cooling, filling and sealing of the samples, they were frozen and with nitrogen vapor and immersed in liquid nitrogen and were stored until evaluation time. Thereafter and after thawing and incubation for5 min, sperm quality parameters includingmotility, progressive motility, viability (Nigrosine–eosin staining), membrane integrity with Hypoosmotic (Host) and morphology abnormality (Hancock test).

  Results

  Results indicated that the level of 0/05 mL carob seedextract significantly improved some parameters including motility, viability, plasma membrane and morphology integrity compared to control (P<0.01).

  Conclusion

  Results indicated that so added 0/05 of carob seed extract peel to Tris based extender was beneficial in storage in sperm Farahani ram breeding after freeze-thawing.

  Keywords: seed extract, Ram, Sperm, Antioxidant
 • H. Hassanzadeh Khanmiri, R .Shahrooz*, Sh. Hassanzadeh, Gh .Najafi Pages 13-24
  Aim

  The purpose of this research was aimed to evaluate the protective effects of crocin, as an antioxidant agent on Mast cells, blood vessels and biochemical changes of ovary and serum in Busulfan-induced oxidative stress in Mice.                                                                                                                           

  Material and Methods

  Thirty mature 6-8 weeks aged female NMRI mice in the weight of 22-25 g were randomly divided into 6 groups, and treated for 21 days. The control group only received solvent of Busulfan (BSF) (0.1 ml) intraperitoneally, and BSF group received only Busulfan (10 mgkg-1, IP/single dose). The experimental groups no. 1, 2, 3 received BSF (10 mgkg-1 /single dose) with crocin (100, 200, 400 mgkg-1 /day, IP) and positive group only received crocin (400 mgkg-1, IP/day). At the end of treatment period, animals were euthanized and left ovary were studied for Mast cells, ovary blood vessels, and Serum, and right ovary for biochemical evaluations. Data was subjected to one‒way analysis of variance (ANOVA) and Tukey to determine if significant difference (P≤0.01) existed among the observed results using SPSS.

  Results

  Busulfan significantly (P≤0.01) increased mast cells and MDA, while decreased ovary blood vessels and SOD rate, significantly (P=0.000) in comparison to control group. However, crocin in all the used doses, especially in the dose of 200 mgkg-1, significantly decreased the adverse effects of Busulfan.

  Conclusion

  The results indicated that crocin can protect ovaries against Busulfan induced damages, and it can be considered as a suitable drug for reducing the toxic effects of Busulfan in chemotherapy.

  Keywords: Crocin, Busulfan, Ovary, Oxidative stress, Mice
 • M. Askary*, SM. Talebi, M. Shafieigavari Pages 25-43
  Aim

  The aim of this study is to evaluate the interaction of bacterial inoculation and iron treatment (nano and Fe-chelate) on physiological traits of alfalfa.

  Material and Methods

    In this study, effects of inoculation with standard Rhizobium meliloti, effects of different levels of iron (Fe-chelate, 0, 5, 10, 20 and 25 μM Fe2O3 nanoparticles) and the interaction of bacterial inoculation and iron treatment were investigated on alfalfa in a factorial experiment in completely randomized design with three replications for 45 days. The measured traits were growth indexes, photosynthetic pigments, protein, proline, antioxidants activity, DPPH(diphenyl-picryl-hydrazyl)-radical scavenging activity percent and elements content.

  Results

  Rhizobium incoculation alone showed beneficial effects on the alfalfa growth and was caused increasing in growth parameters, pigmants, protein content, potassium and phosphours uptake. However inoculation did not effect on the proline and antioxidant content. Iron treatment had a positive effect on the growth parameters, pigmants, protein content and elemant uptake. Highest values of growth parameters was observed 25μM Fe2O3 nanoparticles. The highest values of proline and antioxidants activity were measured in control (0μM nanoparticles). Since this concentration is considered a stress for alfalfa. Negative effects of  0μM nanoparticles decreased in inoculated alfalfa plants with R. meliloti. Indeed rhizobium causes increasing in inoculated plant resistant by reducing stressful conditions.

  Conclusion

  Rhizobium-alfalfa symbiosis plus iron nanofertilizer can cause increasing in plant resistance to stress, in addition to increase growth of plant. The highest amount of growth parameters, pigmants and protein content was measured in inoculated plant  with Rhizobium meliloti and 10μM nanoparticles.

  Keywords: Antioxidant, Bacterial inoculation, Growth parameters, Nano fertilizer, Protein
 • M. Afshari, SA .Sadat Shandiz*, SMM .Hamdi Pages 44-54
  Aim

  The aim of the current work was to investigate the anticancer activities of Zinc Oxide nanoparticles (ZnONPs) through modulation of Glutation peroxidase and Glutationreductase gene expression in breast cancer cells.

  Material and Methods

  In this investigation, the breast cancer MCF-7 and normal HEK293 cell lines were treated with various concentrations of ZnONPs for overnight. Cell viability was measured using MTT(3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) assay against cancer and normalcells. The quantity of Glutation peroxidase and Glutationreductase genes compared to GAPDH gene expressions were evaluated using the real time PCR method.

  Results

  The MTT data showed that ZnONPs significantly decreased the viability of cancer cells compared to normal cells in dose-dependent mode. Moreover, the mRNA levels of Glutation peroxidase and Glutation reductase genes was significantly increased by 2.13±0.07 (P<0.001) and 1.22±0.05 (P<0.05) fold, respectively, following treatment withZnONPs.

  Conclusion

  According to the results of this investigation, the Glutation peroxidase and Glutation reductase gene expression was the key factors of glutathione system in elimination of increasing reactive oxygen species treated with ZnONPs.

  Keywords: Zinc oxide nanoparticles, Breast cancer, Glutation peroxidase, Glutation reductase
 • F. Mohammadifard, M.Moghaddam* Pages 55-72
  Aim

  The aim of this study was to investigate the effects of inoculation of two species of mycorrhizal fungi on growth, colonization percentage, antioxidant enzymes activity, health and risk index of coriander under cadmium stress.

  Material and methods

  A pot experiment was conducted in a completely randomized design with 2 factors and 3 replications in the research greenhouse of the Department of Horticultural Science and Landscape Engineering at the Ferdowsi University of Mashhad in 2018. The first factor was cadmium nitrate at 4 levels of 0, 20, 40, and 80 mg kg-1 soil and the second factor was mycorrhiza application at 3 levels of non-inoculation, inoculation with Glomus mosseae and Glomus intraradices.

  Results

  The results showed that with increasing cadmium concentration in the soil, the shoot and total biomass of plant, leaf area, number of seeds, 1000 seeds weight, colonization percentage, soluble protein, catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase, and polyphenol oxidase activities were significantly decreased in coriander. But malondialdehyde content, health and risk index increased. However, the use of mycorrhizal fungi reduced the harmful effects of cadmium in the plant. This resulted in a decrease of 47.1% of the risk and health index and 17.2% of malondialdehyde in the plant.

  Conclusion

  According to the findings, use of mycorrhizal fungi had a significant effect on the improving of harmful effects of cadmium in coriander, thus improved the risk and health index for consumers. Therefore, using mycorrhizal fungi as a management strategy in polluted areas with this heavy metal is

  Keywords: Biomass, Colonization, Guaiacol peroxidase, Leaf area
 • L Soltani*, M Darbemamieh Pages 73-86
  Aim

  The aim of this study was to compare the anti-proliferative,apoptotic effects of hydroalcoholic extracts of different herbal medicines (Achillea wilhelmsii,Silybum marianumseed,Echinacea purpurea,Adiantum capillus-venerisand apricot kernel) against breast cancer cells (Mcf-7).Material,

  method

  For this purpose,the plants were dried,milled,then,soaked in 70% ethanol for 72 hours,their extracts were extracted using a rotary evaporator.Different concentrations of herbal extracts (12.5,25,50,100 μg,ml) were added to the cancer cell culture medium,their cytotoxicity,apoptotic effects were investigated after 24h by MTT assay,acridine orange - ethidium bromide staining,respectively.Data was analyzed by SPSS software at the significant level of 5%.

  Results

  Addition of the highestconcentration of all extracts to the culture mediumshowed the most significant anti-proliferative,apoptotic effects (P<0.05) compared to other concentrations of the same extracts.Also,among the high concentrations (100μg,ml),the highest cell cytotoxicity effects were related to the extracts of Echinacea purpureaand Adiantum capillus-veneris (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study indicated that the addition of Echinacea purpurea,Adiantum capillus-venerisextractsto the cell culturesin high concentrationshad the most significant anti proliferative,apoptotic effects on breast cancer cells in comparison with other plant extractsand concentrations.

  Keywords: Apoptosis, Breast cancer cells, Cytotoxicity, Herbal extracts