فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 110، امرداد و شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رحام آرمند*، مژگان اصغری، محسن آرمند، گرشاسب ریگی صفحات 314-319

  زمینه:

   آفلاتوکسین M1 از متابولیزه شدن آفلاتوکسین B1 در کبد دام تولید و به داخل شیر وارد میشود. لذا برای سلامت عمومی جامعه، یک تهدید محسوب میگردند. این تحقیق، با هدف بررسی آفلاتوکسین M1 در نمونه شیر خام گاو و آفلاتوکسین B1 در خوراک دام در شهر اسلام شهر، صورت گرفته است. 

  روش کار: 

  در فصول زمستان 2212 ،بهار و تابستان 2214 و در هر فصل 85 نمونه شیر خام گاو از پنج مرکز دامداری جمع آوری شد. مقدار 255 گرم از هریک از ترکیبات مورد استفاده در خوراک دامها از مکانهای مختلف انبار، برداشت و به آزمایشگاه منتقل شدند. با روش الایزا، میزان افلاتوکسین سنجش گردید. آنالیز داده ها در سطح معنیدار 1/5˂p با کمک روش آماری ANOVA صورت گرفت.

  یافته ها:

  در این مطالعه، در فصل تابستان، 70 درصد نمونه ها دارای آفلاتوکسین M1 بالاتر از حد مجاز قابل قبول کمیته اروپایی کدکس 05 نانوگرم در لیتر بودهاند. در فصل زمستان 2/0 درصد نمونه ها و در فصل بهار 27/0 درصد از نمونه ها بالاتر از استاندارد مذکور آلوده بوده است. آلودگی انواع خوراک دام به آفلاتوکسین B1 ،به طور کلی، در فصل تابستان7/04 درصد، در فصل زمستان 4/24 درصد و در فصل بهار 4/20 درصد بوده است. 

  نتیجه گیری: 

  براساس نتایج این تحقیق، ارتباط معنیداری بین آفلاتوکسین B1 در جیره دام و آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو وجود دارد (1.0<P) بنابراین برای جلوگیری از ورود آفلاتوکسین M2 از طریق شیر به زنجیره غذایی انسان، باید از ورود آفلاتوکسین B به خوراک دام جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: الایزا، آفلاتوکسین، شیر خام، خوراک دام
 • حسین سراجی، صادق جعفرزاده * صفحات 322-326
  زمینه و هدف

  کم شنوایی یک عارضه ناتوان کننده است که حتی مقادیر خفیف آن می تواند باعث اختلال در پردازش گفتار و در نتیجه محدودیت ارتباطات و تعاملات اجتماعی شود. میزان فراوانی کم شنوایی و همچنین دلایل ایجاد آن در سنین مختلف متفاوت است لذا این مطالعه به منظور تعیین فراوانی کم شنوایی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان قایم (عج) مشهد در پاییز و زمستان 1396 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 493 نفر از افراد مراجعه کننده به کلنیک شنوایی شناسی بیمارستان قایم (عج) مشهد انجام گردید. علت مراجعه، سوابق خانوادگی و ابتلا به بیماری های مرتبط توسط پرسشنامه به دست آمد و سپس با نتایج آزمون های ادیومتری و تمپانومتری افراد مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های مطالعه با آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون به دست آمد.

  یافته ها

  افراد مراجعه کننده دارای میانگین سنی 96/18 ± 2/41 سال بودند و 342 نفر 4/69% از آنها مبتلا به کم شنوایی بودند که متشکل از %8/79 از مردان و %6/62 از زنان بود. کم شنوایی حسی عصبی شایع ترین نوع کم شنوایی (% 2/35 از کل مراجعین) بود. عفونت گوش میانی شایع ترین علت مراجعه در بین مبتلایان به کم شنوایی بود (% 7/10). همچنین بین افزایش سن و میزان کم شنوایی ارتباط معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، کم شنوایی در بین مراجعه کنندگان به کلنیک شنوایی شناسی فراوانی بالایی دارد با توجه به اینکه برخی از علل کم شنوایی از قبیل عفونت ها، مواجهه با نویز و داروهای اتوتوکسیک تا حدود زیادی قابل کنترل می باشند، لذا مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و درمان های مناسب و به موقع می تواند در کاهش ابتلا به کم شنوایی کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: کم شنوایی، ادیومتری، تمپانومتری
 • حدیث محمودصالحی*، ایران داودی، عبدالکاظم نیسی، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 330-337
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش رویکرد ارتقای بهبودی ذهن آگاه محور به شیوهگروهی بر کاهش واکنش پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به مراکز درمانی (بیمارستان های دارای درمانگاه های تخصصی طب فیزیکی، و ارتوپدی) شهر اهواز در تابستان 1397 است. 30 فرد مبتلا به درد مزمن از طریق فراخوان و به شیوه داوطلبانه بر اساس تشخیص پزشک متخصص انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی گمارش شدند. از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد ارتقای بهبودی ذهن آگاه محور قرار گرفتند واعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش شامل شاخص تجدیدنظر شده حساسیت در برابر افسردگی لیدن_تجدیدنظر شده (LEIDS_R) و مقیاس نشانگان اضطراب مرتبط با درد (PASS) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (با نرم افزار SPSS 21) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری با سطح معناداری (0001/0≥P) نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در مرحله پس آزمون وجود دارد که نشان دهنده اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ارتقای بهبودی ذهن آگاه محور بر واکنش پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن است.

  نتیجه گیری

  از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی مبتنی بر ارتقای بهبودی ذهن آگاه محور می تواند رویکردی مناسب برای کاهش واکنش پذیری شناختی نسبت به خلق غمگین و اضطراب مرتبط با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن باشد.

  کلیدواژگان: درد مزمن، ذهن آگاهی، واکنش پذیری شناختی، اضطراب
 • محمد حسین زاده*، امیر رشیدلمیر، فریدا صادقی فاضل، رامبد خواجه ای صفحات 340-346
  زمینه وهدف

  آیریزین که توسط عضله اسکلتی در پاسخ به فعالیت ورزشی تولید می شود، اخیرا به عنوان هدف درمانی برای بیماری های متابولیک گزارش شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش های صحرایی نر است. 

  مواد و روش ها:

  در این پژوهش 15سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به سه گروه کنترل(5 سر)،تمرین استقامتی(5 سر)و تمرین مقاومتی(5 سر)، تقسیم شدند.گروه استقامتی تمرینات را به مدت هشت هفته روی نوارگردان وگروه مقاومتی نیزتمرینات مقاومتی را به مدت هشت هفته روی نردبان یک متری با شیب 85 درجه انجام دادندو گروه کنترل در این مدت بدون تمرین بودند.72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین حیوانات بیهوش و بافت کبدو عضله دوقلو برداشته شد. از آزمون شاپیروویلک جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها،و از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردیدو معنی داری در سطح 05/0 ≥P پذیرفته شد.

  یافته ها:

  پس ازتایید توزیع طبیعی داده ها با آزمون شاپیروویلک،نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف معنی داری را در مقادیر آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در بین گروه ها نشان داد (به ترتیب؛ 001/0P=، 016/0=P).آزمون تعقیبی توکی نیز افزایش معنی داری را در مقادیر آیریزین عضله دوقلو در گروه تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل نشان داد (به ترتیب؛016/0P=، 061/0=P).همچنین آزمون تعقیبی توکی نشان داد که افزایش معنی داری در مقادیر آیریزین بافت کبد در گروه تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل وجود دارد (به ترتیب؛ 001/0P=، 001/0=P). اما اختلاف معنی داری در مقادیر آیریزین بافت کبدو عضله دوقلو بین گروه های تمرینی وجود نداشت (به ترتیب؛ 962/0P =، 742/0= P). 

  نتیجه گیری:

  براساس نتایج پژوهش حاضر، هر دو تمرینات مقاومتی و استقامتی می تواند سطوح آیریزین را در هر دو بافت کبدو عضله دوقلو به طور معنی داری افزایش دهد که به نظر می رسد فعالیت ورزشی از این طریق می تواند اثرات مفیدی در پیشگیری و درمان بیماری های متابولیک داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی، آیریزین، کبد، عضله دوقلو
 • مرضیه فلاحی، سید ابراهیم حسینی* صفحات 348-353
  زمینه و هدف

  از بخش های مختلف گیاه گردو در طب سنتی و در درمان بیماریهای مختلف از جمله دیابت استفاده می شود. با توجه به با توجه به نقش استرسهای مختلف در بروز بیماری دیابت و عوارض داروهای شیمیایی در درمان این بیماری، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی نر بالغ دیابتی شده تحت استرس شنا انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی برروی50 سرموش صحرایی نر بالغ که به 5گروه ،کنترل،دیابتی ،دیابتی تیمار با عصاره برگ گردو (mg/kg200) ،دیابتی با استرس شنا درآب 15درجه سانتیگراد و دیابتی تیماربا استرس شنا و عصاره برگ گردوتقسیم گردیدند انجام گرفت.در پایان بعد از تجویز21روزه و اندازه گیری وزن و خونگیری از حیوانات، میزان سرمی تری گلیسیرید،کلسترول تام،LDL و HDLاندازه گیری شدوداده ها با استفاده از نرم افزارSPSS-18 و آزمونهای ANOVA و توکی آنالیز و معناداری اختلاف داده ها در سطح05/0 P< در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادکه دیابت و دیابت با استرس شنا باعث کاهش معنادار وزن و میزان سرمی HDL درسطح01/0P< و افزایش معنادار میزان سرمی تری گلیسیرید،کلسترول تام،LDL درسطح001/0< p نسبت به گروه کنترل می گردد درحالی که عصاره برگ گردو باعث افزایش معنادارHDL درسطح 01/0<p درسطح 01/0<p وکاهش معنادار میزان سرمی تری گلیسیرید،کلسترول تام وLDL درسطح 001/0< p در حیوانات دیابتی و تحت استرس شنا می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که استرس شنا و دیابت احتمالا به دلیل افزایش ترکیبات اکسیدانت باعث افزایش میزان سرمی تری گلیسیرید،کلسترول تام وLDL وکاهش HDLدرخون می شود و عصاره

  کلیدواژگان: برگ گردو، پروفایل لیپیدی، استرس شنا، موش صحرایی
 • فاطمه ذوالفقاری*، امیرحسین حقیقی، محمدرضا حامدی نیا صفحات 356-361
  زمینه و هدف

  تمرینات مقاومتی با تحریک هورمون ها و آنزیم های درگیر در فرآیند لیپولیز می توانند باعث افزایش لیپولیز شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ورزش مقاومتی دایره ای قبل از دویدن وامانده ساز بر روی نوارگردان بر متابولیسم چربی، کربوهیدرات و هزینه انرژی در دختران دارای اضافه وزن و چاق بود.

  مواد و روش ها:

   10 دختر دارای اضافه وزن و چاق (وزن 18/10 02/78 کیلوگرم) در دو جلسه فعالیت 1) ورزش مقاومتی و سپس دویدن بر روی نوارگردان و 2) فقط دویدن بر روی نوارگردان شرکت کردند. دویدن بر روی نوارگردان با شدت 75 درصد ضربان قلب بیشینه تا رسیدن به واماندگی و ورزش مقاومتی دایره ای شامل 5 ایستگاه، 3 نوبت با شدت 55 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) انجام شد. گازهای تنفسی آزمودنی ها با استفاده از دستگاه گاز آنالایزور در حالت پایه به مدت 30 دقیقه و در حین فعالیت بر روی نوارگردان تا رسیدن به واماندگی جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره تحلیل شد (05/0 = α).

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که متابولیسم چربی حین فعالیت در گروهی که ورزش مقاومتی را قبل از دویدن بر روی نوار گردان انجام دادند به طور معناداری بیشتر از گروهی بود که فقط دویدن بر روی نوارگردان را انجام داده بودند. هزینه انرژی و متابولیسم کربوهیدرات بین دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. 

  نتیجه گیری:

   دختران دارای اضافه وزن و چاق می توانند برای افزایش متابولیسم چربی و کاهش احتمالی در درصد چربی بدن خود قبل از انجام دویدن بر روی نوارگردان از فعالیت مقاومتی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: متابولیسم چربی، متابولیسم کربوهیدرات، هزینه انرژی، ورزش مقاومتی، واماندگی
 • عمار صالحی، حامد کرد ورکانه*، محمدرضا امامی، مینا احمدزاده، هانیه ایرانی صفحات 363-372

  زمینه :

   تاکنون مطالعه ای، میزان اثربخشی جامع مکمل چای سبز را نسبت به فیبر، کافیین و ال کارنیتین بر کاهش وزن افراد چاق تعیین نکرده است. بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی جامع مکمل چای، فیبر، کافیین و ال کارنیتین بر کاهش وزن در افراد چاق می باشد. 

  روش کار:

   پایگاه های اطلاعاتی پابمد، اسکوپوس و کاکرن تا تاریخ آبان ماه 1397 جستجو شد. از روش pairwise برای مقایسه اختلاف میانگین کاهش وزن داروها در دو روش مستقیم (مقایسه داروها با گروه کنترل) و غیرمستقیم (مقایسه داروها با یکدیگر) استفاده شد.

  یافته ها:

   مطالعه حاضر که بر روی 73 مطالعه بالینی با جمعیت 3921 (2002 نفر گروه مداخله و 1919 گروه کنترل) نشان داد که مکمل کافیین (88/0- کیلوگرم، فاصله اطمینان 60/2- تا 84/0-) و بعد از آن مکمل ترکیبی کافیین با کاتچین (74/0- کیلوگرم، فاصله اطمینان 70/1- تا 21/0-)، چای (61/0- کیلوگرم، فاصله اطمینان 33/1- تا 11/0-)، فیبر(31/0- کیلوگرم، فاصله اطمینان 79/0- تا 17/0-)، به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش وزن در مقایسه با گروه دارونما دارند، به هر حال مکمل کارنیتین، تاثیری بر کاهش وزن نداشت. 

  نتیجه گیری:

   مطالعه حاضر نشان داد که اثربخشی مکمل چای سبز در کاهش وزن در مقایسه با فیبر و کارنیتین، بیشتر و در مقایسه با کافیین و ترکیب کافیین با کاتچین، کمتر می باشد.

  کلیدواژگان: چای سبز، فیبر، کافئین، ال کارنیتین و کاهش وزن
 • ساناز نهبندانی، مریم کوچک زایی*، هایده اربابی، شیوا ریگی صفحات 374-378
  اهداف

  ماماها به عنوان یکی از گروه های اصلی ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت هستند و به دلیل استرس زا بودن شغل در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار دارند، لذا این امر بر کیفیت زندگی آنان تاثیرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی بر روی 60 مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) زابل در سال 95 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 21 و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی مستقل) انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 31/5 ± 60/28 بود. در تمامی حیطه های کیفیت زندگی، ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وضعیت بهتری داشتند. میانگین نمره سلامت جسمی و روانی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و ماماهای شاغل در زایشگاه تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0>p) اما در نمره کل کیفیت زندگی این تفاوت معنادار بود (05/0<p).

  نتیجه گیری:

  نتایج نشان داد که از نقطه نظر کیفیت زندگی، ماماهای شاغل در زایشگاه نمره کمتری را نسبت به ماماهای شاغل در مراکز و پایگاه های بهداشتی درمانی گزارش کردند. نتایج به دست آمده می تواند در شناسایی نیازهای ماماها توسط مدیران و تلاش در جهت به کارگیری برنامه های راهبردی ارتقا بهره وری، کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: ماما، کیفیت زندگی، سلامت جسمی، سلامت روانی
 • رحیم گل محمدی*، مطهره گل محمدی صفحات 380-383
  مقدمه وهدف

  در روش های جدید آموزش مهارتهای تفکرانتقادی درحوضه ی آناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار ضروری به نظر می رسد هدف از این مطالعه تاثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی برآناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار دردانشجویان پزشکی می باشد.

  مواد وروش ها:

   این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال -1397-1395در دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر مقطع علوم پایه با همکاری34داشجوی پزشکی که شامل24 دانشجوی مونث و10 دانشجوی مذکربودند انجام شده است در این مطالعه از پرسشنا مه گرایش تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) استفاده شد با این تفاوت که در پژوهش حا ضر دانشجویان قبل از از آموزش مهارت های تفکر انتقادی آناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار (Early Clinical Exposure) (ECE) وبعد از گذراندن آن (ECE) بود پرسشنا مه در بردارندهای سیوالاتی در حوضه تجزیه وتحلیل ، مهارت های استنبا طی و استدلا ل استقرایی و قیاسی بودانجام گرفت. داده ها ازنرم افزازSPSS16 با آزمون تی زوجی (Pair :T -test) تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها:

  میا نگین پاسخ درست در حیطه استدلا ل قیاسی (Inductive Reasoning) ،استنباطی (Inference) یا استتنتا جی واستدلال استقرایی (Deductive Reasoning) قبل وبعد ازECE با آموزش مهارتهای تفکر انتقادی معنی دار بودP0.05 .

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های تفکرانتقادی موجب ارتقاء کیفی فراگیران می شود در نتیجه باز خورد وفیدبک مثبتی رابین-مدرس،فراگیر وبیمارفراهم می کندکه اهمیت با لینی دارد.

  کلیدواژگان: دانشجو، آموزش آناتومی مواجهه با بیمار، مهارت ها تفکر انتقادی
 • مریم ارجمندی، محسن ابراهیمی* صفحات 386-391
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف آب پرتقال بر اکسیداسیون چربی در فعالیت ورزشی بود. 8 دختر جوان دارای اضافه وزن با میانگین سن (6.25 ± 24.50) سال، قد (8.19 ± 162.50) سانتی متر، وزن (6.23 ± 73.93) کیلوگرم، BMI (0.89 ± 28.01) کیلوگرم بر متر مربع، درصد چربی بدن (2.91 ± 37.83) درصد، در دو جلسه جداگانه، فعالیت فزاینده ای را تا سر حد خستگی روی نوارگردان اجرا کردند. در یک جلسه آب و در جلسه دیگر آب پرتقال (500 میلی لیتر) را یک ساعت قبل از شروع فعالیت مصرف نمودند. میزان اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات طی فعالیت با استفاده از روش کالری سنجی غیرمستقیم اندازه گیری شد. برای هر فرد، میزان حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) و شدتی از فعالیت که MFO در آن رخ می دهد (FATmax) تعیین گردید. آزمون آماری t همبسته نشان داد تفاوت معنی داری در MFO (12/0 = P)، FATmax (83/0 = P) بین دو شرایط مصرف آب و مصرف آب پرتقال وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان داد مصرف آب پرتقال یک ساعت قبل از فعالیت ورزشی موجب تغییر قابل ملاحظه ای در اکسیداسیون چربی در دختران جوان دارای اضافه وزن نشد.
  کلیدواژگان: حداکثر اکسیداسیون چربی(MFO)، FATmax، آب پرتقال، دختران دارای اضافه وزن
 • صابر ساعدموچشی، مرضیه ثاقب جو*، ذکریا وهاب زاده، داریوش شیخ الاسلامی وطنی صفحات 394-401
  زمینه و هدف

  اصلاح سبک زندگی از جنبه های مهم پیشگیری از بیماری های مختلف از جمله انواع سرطان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و دریافت عصاره چای سبز بر فاکتور هسته ای کاپا B (NF-κB)، سیکلواکسیژناز-2 (COX-2) و پروتئین سرکوبگر تومور p53 در بافت پروستات موش های سالم بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرای نر به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین هوازی، عصاره چای سبز، تمرین هوازی + عصاره چای سبز و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل راه رفتن و دویدن روی نوارگردان با شدت کم تا متوسط (سرعت 10-3 متر در دقیقه، سه نوبت 15 دقیقه ای با تناوب استراحتی2 دقیقه ای در هر جلسه، پنج جلسه در هفته) بود. عصاره چای سبز نیز روزانه به میزان 3/1 میلی لیتر از محلولی با غلظت 10 میلی گرم در 100 میلی لیتر به گروه های مربوطه گاواژ گردید (سه جلسه در هفته). چهل و هشت ساعت پس از پایان مداخله، بافت برداری انجام شد. روش های آماری آنالیز کوواریانس و آنالیز واریانس یک راهه برای تحلیل نتایج مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها: 

  تمرین هوازی سبب افزایش معنا دار سطح NF-κB نسبت به گروه کنترل شد (02/0 =P). ترکیب تمرین هوازی و مصرف عصاره چای سبز تغییر معناداری در سطح NF-κB ایجاد نکرد. سطوح COX-2 و p53 نیز متعاقب تمرین هوازی و مصرف عصاره چای سبز تغییر معناداری نداشت (05/0).

  نتیجه گیری:

   به نظر میرسد مصرف مکمل چای سبز میتواند سطح پروتئین κB-NF متعاقب تمرین هوازی را تعدیل کند که نشان دهنده اثرات ضدالتهابی چای سبز و نقش احتمالی آن در پیشگیری از سرطان پروستات میباشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، عصاره چای سبز، NF-κB، COX-2، غده پروستات
 • سعیدرضا امیریان، مجتبی امیری مجد*، منصوره شهریاری احمدی، لیلا الیاسی صفحات 404-412
  زمینه و هدف

  مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم از استرس، اضطراب و افسردگی رنج می برند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن-آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی این مادران انجام شد.

  مواد و روش ها

  سی نفر از مادران دارای کودکان 8-6 ساله مبتلا به اختلال طیف اتیسم از مدارس شهر گرگان به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و توسط یک روانشناس در 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت آموزش تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن-آگاهی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه استرس ادراک شده، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک بوده که توسط همه مادران قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله تکمیل گردید مقایسه بین دو گروه توسط آزمون تی مستقل انجام شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله، میانگین نمرات استرس، اضطراب و افسردگی در مادران کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معناداری نداشت. اما میانگین نمرات دو گروه در زمان های بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوت معناداری داشت؛ بطوریکه میانگین نمرات استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان اتیستیک در گروه کنترل در طول زمان تغییر معناداری نداشته اما در گروه مداخله در طول زمان کاهش معناداری داشته است.

  نتیجه گیری :

  مداخله تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهنآگاهی توانسته است استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم را کاهش دهد. استفاده از تقویت رفتاری مثبت برای کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتلا به طیف اتیسم، پیشنهاد میگردد.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، اضطراب، افسردگی، ذهن-آگاهی، تقویت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن-آگاهی
 • سکینه سعیدی، علی محمدزاده ابراهیمی*، علی اکبر سلیمانیان صفحات 414-421
  زمینه و هدف

  تمرکز غالب پیشینه پژوهشی درباره ازدواج، بر روی فرایندهایی است که آن را تضعبف کرده و متجر به آشفتگی در رابطه می شوند. در مقابل، به عوامل مثبتی که به غنی سازی روابط کمک می کنند کمتر توجه شده است. قدردانی یکی از این عوامل مثبت است که نقش آن و به ویژه مکانیسم هایی که آن را به رضایت زناشویی پیوند می دهند، مورد بررسی واقع نشده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی انجام شد.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش همبستگی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه معلمان زن شهر سبزوار در سال 1396 بودند که از بین آنها 241 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه قدردانی و پرسشنامه کیفیت ادراک شده ابعاد ارتباط زناشویی جمع آوری شد.

  یافته ها

  ارزیابی برازندگی مدل، روابط مستقیم و واسطه ای با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و از طریق نرم افزار های AMOS-24 و SPSS-24 انجام گرفت. نتایج نشان داد مدل با انجام برخی اصلاحات برازش مطلوبی با داده ها دارد. همچنین، نتایج نشان داد قدردانی علاوه بر رابطه مستقیم با رضایت زناشویی، از طریق افزایش کیفیت ارتباط زناشویی به صورت غیرمستقیم نیز رضایت زناشویی را افزایش می دهد (05/0p).

  نتیجه گیری:

   قدردانی به صورت مستقیم و همچنین غیرمستقیم از طریق افزایش کیفیت ارتباط زناشویی، با افزایش رضایت زناشویی همراه است. این مطالعه به درک بهتر فرایندهای مثبتی که زوجین را در مقابل نارضایتی زناشویی
  حفظ میکنند، کمک میکند و متخصصان میتوانند از نتایج آن به منظور حفظ و دستیابی به رضایت زناشویی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: قدردانی، رضایت زناشویی، کیفیت ارتباط زناشویی
 • مهدی امینی، یاسمن شیاسی، زهرا مطلبی، مژگان لطفی* صفحات 424-430
  زمینه و هدف

  سطح پایین کیفیت زندگی و سلامت عمومی از عمده ترین مشکلاتی هستند که مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به طور جدی با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود.

  مواد و روش ها :

  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و در سال 1396 در شهر تهران انجام شده است. 80 نفر از مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پرسشنامه های فرم کوتاه پنج عاملی شخصیت نیو، سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان و پرسشنامه کیفیت زندگی (WHO-QOL) را تکمیل کردند. کلیه تحلیل های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-23 صورت گرفت و از روش تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی فرضیه ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان، سرکوبی و از بین متغیر های ویژگی های شخصیت، برون گرایی و روان نژندی نقش موثری در سلامت عمومی و کیفیت زندگی مادران داشتند. کلیه یافته ها در سطح 05/0 معنادار بودند.

  نتیجه گیری: 

  راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت عمومی مادران دارای کودک اوتیسم نقش معنا داری دارند. از این رو طراحی مداخلاتی در زمینه تنظیم هیجان مادران و تقویت ویژگی های شخصیتی مثبت همچون برون گرایی می تواند به ارتقای کیفیت زندگی و سلامت عمومی آنها کمک کند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، ویژگی های شخصیت، اختلالات طیف اوتیسم، کیفیت زندگی، سلامت عمومی
 • فرنگیس دمهری، سما مقدادی*، محسن سعید منش صفحات 431-439
  زمینه و هدف

  صرع یک اختلال سیستم عصبی مرکزی است که در آن فعالیت سلول های عصبی در مغز مختل شده است.هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر بازی های رایانه ای مبتنی بر مهارتهای دیداری بر ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای اختلال صرع می باشد.

  روش پژوهش:

  این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن کلیه کودکان دارای اختلالات صرع شهرستان مشهد است، که از این بین 30 نفر از کودکان به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش آزمون تمرکز کامپیوتریCOG (2012) و آزمون ادراک دیداری فراستیگ (1982) بود. برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد و روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون ادراک دیداری (01/0˂P) و تمرکز (05/0˂P) بعد از حذف اثر پیش آزمون، در گروه آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد. به این صورت که میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه بود. به این ترتیب استفاده از بازی های رایانه ای در مهارتهای دیداری باعث افزایش ادراک دیداری و تمرکز می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، با استفاده از بازی های رایانه ای مبتنی بر مهارت های دیداری می توان ادراک دیداری و تمرکز کودکان دارای صرع را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای در مهارتهای دیداری، ادراک دیداری، تمرکز، اختلال صرع
 • حمیرا وحدتی، علی محمد ناعمی* صفحات 441-451
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجی گری فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 205 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 134 نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه گیری نظام دار (سیستماتیک) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فاوا محرم پور (1390)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) و فراموشی سازمانی هدفمند محمودوند (1390) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss22 و 8.8 lisrel و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. یافته ها نشان داد که: 1) بین فاوا و چابکی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین فاوا و فراموشی سازمانی هدفمند رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) فراموشی سازمانی هدفمند در رابطه بین فاوا و چابکی سازمانی نقش میانجی گری دارد و 45 درصد از چابکی سازمانی به وسیله فاوا و با میانجی گری فراموشی سازمانی هدفمند پیش بینی شد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، چابکی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند
 • نسترن مهاجری اول، محمد نریمانی*، گودرز صادقی، نادر حاجلو صفحات 453-463
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفته است. 

  مواد و روش ها:

   این پژوهش نیمه آزمایشی بوده و در این طرح پژوهشی 30 نفر دارای اختلال اضطراب فراگیر در دو گروه آزمایش و گروه کنترل با روش نمونه گیری هدفمند از مراجعه کنندگان به کلینیک ندای آرامش روان شهر تهران انتخاب شدند. همه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی، 2001) و پردازش هیجانی (باکر، 2007) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش، 8 جلسه درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند. پس از اتمام درمان از همه آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد و داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها:

  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در بهبود راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (0005≥P). 

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت که درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش راهبردهای منفی تنظیم هیجان و پردازش هیجانی افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر موثر می باشد.

  کلیدواژگان: فراشناخت مبتنی بر ذهن آگاهی، راهبردهای منفی تنظیم هیجان، پردازش هیجانی، اضطراب فراگیر
 • محمد آزادمنجیری، ابراهیم نامنی* صفحات 463-473
  هدف و زمینه

  پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه های ارایه دهنده خدمات در سیستم بهداشتی، دارای نیروی بالقوه قابل توجهی هستند که می توانند بر کیفیت مراقبت های بهداشتی در حال ارایه تاثیر بگذارند. با توجه به در معرض خطر بودن بهداشت روانی پرستاران، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کننده همدلی در رابطه سرمایه روان شناختی با افسردگی و اضطراب در پرستاران می پردازد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش حاضر، شامل کلیه پرستاران (زن و مرد) شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در بهار 96 بود. 212 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، بهره همدلی بارون- کوهن (2003) و مقیاس استاندارد شده اضطراب و افسردگی بیمارستانی زیگمون و اسنایت (1983)، استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره ی تعدیلی به کمک نرم افزار spss-22 با سطح معنی داری (05/0›p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و نشانه بالینی بیمارستانی اضطراب و افسردگی در پرستاران، رابطه منفی معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری :

  بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که همدلی میتواند رابطه سرمایه روانشناختی با نشانگان بالینی افسردگی و اضطراب بیمارستانی را تعدیل کند.

  کلیدواژگان: همدلی، سرمایه روان شناختی، افسردگی و اضطراب
 • جعفر احمدپوری، سعید ولی پور چهارده چریک*، محبوبه سترکی صفحات 475-482
  مقدمه

  وقوع حوادت استرس زای شدید با خطر ابتلا به اختلالات روحی و روانی از قبیل افسردگی و اضطراب همراه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره پرسیاوشان بر افسردگی و اضطراب ناشی از استرس حاد در موش های سوری نر بود.

  روش بررسی

  در مطالعه تجربی حاضر 40 موش سوری نر نژاد Balb/C به صورت تصادفی در 5 گروه شامل: کنترل (تحت استرس حاد دریافت کننده نرمال سالین)، مداخله (تحت استرس حاد دریافت کننده عصاره پرسیاوشان در دوزهای 100، 200 و 400 (mg/kg)) و کنترل مثبت (تحت استرس حاد دریافت کننده دیازپام) قرار گرفتند. استرس حاد از طریق شوک الکتریکی (5/0 میلی آمپر، 2 دقیقه) و بی حرکتی در دستگاه محدودکننده (2 ساعت) برای یک بار ایجاد شد. عصاره و دارو به مدت 21 روز و به صورت درون صفاقی تجویز شد و سپس میزان فعالیت حرکتی، اضطراب و افسردگی توسط آزمون های شنای اجباری، ماز به علاوه ای مرتفع (EPM) و صفحه باز ارزیابی گردید.

  یافته ها

  در موش های تحت استرس حاد، دوزهای مختلف عصاره پرسیاوشان سبب کاهش معنی دار در مدت زمان بی حرکتی نسبت به گروه کنترل در آزمون شنای اجباری شد (05/0P).

  نتیجه گیری 

  عصاره پرسیاوشان اثرات ضدافسردگی و ضداضطرابی را در موشهای تحت استرس حاد نشان میدهد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، پرسیاوشان، استرس حاد
 • مهرداد یادگاری*، امین بیغم صادق، علی صابری، علی پرویزی، الهام مقتدایی خوراسگانی صفحات 483-491
  زمینه

  پارگی تاندون یکی از موارد شایع در حیوانات و انسان می باشد. تاندون دارای شبکه خون رسانی خاصی می باشد که از بیرون به داخل تغذیه می گردد. مهم ترین فاکتور در التیام تاندون خون رسانی می باشد که بسیار کنداست. روش های گوناگونی که امروزه برای درمان و ترمیم این گونه پارگی ها به کار گرفته شده، وقت گیر و زمان بر است.

  روش کار

  تعداد 10 سر خرگوش نر نیوزیلندی با وزن 2-5/1 کیلوگرم انتخاب و به مدت یک ماه نگهداری شدند. اندام های خلفی خرگوش ها تراشیده و بی هوش شدند. سپس در شرایط استریل با برش پوست تاندون SDFT در معرض دید قرار گرفت، خرگوش ها به دو گروه پنج تایی شاهد و نمونه تقسیم و طی سه دوره گروه نمونه به میزان 1 میکروگرم بر کیلوگرم داروی ترانکرون دریافت کرده و در طی روزهای 3، 10 و 30 مورد ارزیابی سونوگرافی قرار گرفتند. پس از 30 روز نگهداری برای مطالعات آسیب شناسی به روش انسانی آرام کشی شده و ضایعه مورد نظر جدا و به آزمایشگاه ارسال گردید.

  یافته ها:
   
  روز سی ام نتایج سونوگرافی به طور معنی داری نشان دهنده ترمیم الیاف تاندونی، شبیه بودن Echogenicity ناحیه آسیب دیده به تاندون نرمال بود. نتایج هیستوپاتولوژیک بیانگر اثرات مفید داروی ترانکرون در طی این تحقیق می باشد. به طوری که میزان رشته های کلاژن متراکم آن ها در بافت، در گروه تحت درمان بسیار قابل توجه و رو به افزایش بوده است.

  نتیجه گیری:

   در نهایت، مشخص شد داروی ترانکرون بر ترمیم تاندون و کاهش التهاب موثر بوده است.

  کلیدواژگان: تاندون، خرگوش، ترانکرون، اولتراسونوگرافی، هیستوپاتولوژی
|
 • Rahman Armand *, Mozhgan Asghari, Mohsen Armand, Garshasp Rigi Pages 314-319
  Introduction

  Aflatoxin M1 is produced by metabolizing aflatoxin B1 in the liver of the animal and is introduced into milk. Therefore, they are a threat to public health. The aim of this study was to investigate aflatoxin M1 in cow's milk and aflatoxin B1 in animal feed in Islamshahr.

  Materials and Methods

  In the winter of 1397, spring and summer of 1398, raw cow milk samples were collected from 5 livestock centers in each season. And 100 grams of feeds were taken, fed and taken to the laboratory for feed from livestock. The amount of aflatoxin was measured by ELISA. Data analysis was performed at the significant level of p <0.01 using ANOVA.

  Results

  In this summer study, 25% of samples had aflatoxin M1 above the European Codex Committee's acceptable limit (50 ng / L). In winter, 7.5% of samples and in spring, 12.5% of samples were higher than mentioned standard. Contamination of livestock feed with aflatoxin B1 was 58.2% in summer, 38.8% in winter and 15.8% in spring.

  Conclusion

  According to the results of this study, there is a significant relationship between aflatoxin B1 in livestock diet and aflatoxin M1 in cow's raw milk (P <0.1). Therefore, to prevent the entry of aflatoxin M 1 through the milk into the human food chain, the entry of aflatoxin B into animal feed should be prevented.

  Keywords: Aflatoxin, Raw milk, Animal feed
 • Hossein Seraji, Sadegh Jafarzadeh * Pages 322-326
  Background

  Hearing loss is a debilitating condition that even mild degrees can disrupt speech processing, communication and limit social interaction. The prevalence of hearing loss and its causes in various age and people groups is different. The aim of this study was conducted to determine the frequency of hearing loss and related factors in patients referred to audiology Clinic of Ghaem Hospital in Mashhad from October 2017 to April 2018.

  Material and methods

  This cross-sectional study was performed on 493 people referred to Audiology Clinic of Ghaem Hospital in Mashhad. The cause of referring and family history and related diseases was obtained by a questionnaire and then compared with the results of their tympanometry and audiometry tests. The results were obtained using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient.

  Results

  average age of participants were 41.2 (±18.96) years old and 342 out 493 (69/4%) had hearing loss. 79.8% men and 62.6% of women had hearing loss. Sensorineural hearing loss was the most common type of hearing loss (35.2% of all patients). The Otitis media was the most common cause of hearing loss among patients with hearing impairment (10.7%). Also, there was a significant relationship between aging and degree of hearing loss.

  Conclusions

  According to this results, hearing loss are frequent among Referents of Audiology Clinic. Some causes of hearing loss, such as infections, noise exposure, and Ototoxic drugs can be controlled, Therefore, preventive health care and appropriate treatments can be helpful in reducing the risk of hearing loss.

  Keywords: Hearing loss, audiometry, tympanometry
 • Hadis Mahmoodsalehi *, Iran Davoudi, Abdolkazem Neisi, Mahnaz Mehrabizade Honarmand Pages 330-337
  Background & Objectives

   This study aimed to determine the effectiveness of group therapy based on mindfulness oriented recovery enhancement approach on Cognitive Reactivity to Sad Mood and Pain-Related Anxiety among Chronic Pain Patients.

  Materials & Methods:

  This study is quasi-experimental with control group. The statistical population included all the patients with chronic pain at Ahwaz who have been referred to Health Center (Hospitals with specialized clinics of physical medicine and orthopedics) in summer 2017. 30 chronic pain patients were selected through recall and in a voluntary method based on pain specialist diagnosis and randomly allocated into two experimental(n=15) and control (n=15) groups. Both groups were tested before. The experimental group for eight sessions of 120-minute group therapy were based on mindfulness oriented recovery enhancement approach. Control group members did not receive any interventions. Data through questionnaires study were Index of Depression Sensitivity-Revised Version (LEIDS-R) and Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS). Research data to way multivariate analysis of variance were analyzed by SPSS 21 software.

  Results

  The results of multivariate analysis of covariance with significance level (p > 0.0001) on the hypothesis show a significant difference between the two groups at post-test, that represents the effectiveness of mindfulness oriented recovery enhancement approach group therapy based on Cognitive Reactivity to Sad Mood and Pain-Related Anxiety among Chronic Pain Patients.

  Conclusion

  The conclusion of the study is based on group therapy, mindfulness oriented recovery enhancement approach is to reduce. Cognitive Reactivity to Sad Mood and Pain-Related Anxiety among Chronic Pain Patients.

  Keywords: Chronic Pain, Mindfulness, Cognitive Reactivity, Anxiety
 • Mohammad Hoseinzadeh *, Amir Rashidlamir, Farida Sadeghi Fazel, Rambod Khajei Pages 340-346
  Background and purpose

  Irisin, which is released in response to physical activity, has recently been reported as the therapeutic target in metabolic disorders. The present study attempts to discover the effect of eight weeks’ resistance or endurance training on the irisin level in rats’ gastrocnemius and liver.

  Materials and methods

  To this purpose,15 male rats were randomly assigned to three groups of 5: the resistance group, the endurance group, and the control group. For 8 weeks, the resistance group did the activities on the treadmill and the endurance group on a one-meter-long ladder with 85 steep, while the control group did not receive any training. 72 hours after their last training session, the subjects were anaesthetized and their liver and gastrocnemius were removed. A Shapiro-Wilk test was run to determine the normal distribution of data, and a one-way ANOVA and a Tukey test were applied to analyze the data(P ≥ 0.05).

  Results

  The normal distribution having been approved via the Shapiro-Wilk test, the one-way ANOVA showed a significant difference in the irisin levels between the groups’ livers and gastrocnemii (P =0.001 and P -0.016, respectively). The Tukey test revealed a significant rise in the liver tissue of the resistance group and endurance group in comparison to the control group (P =0.001 and P =0.742, respectively).

  Conclusion

  According to this study, both resistance and endurance training can help significantly increase the irisin level of both the liver and the gastrocnemius, indicating how physical activity can help in the prevention and treatment of metabolic illnesses.

  Keywords: Resistance Training, Endurance Training, Irisin, Liver, Gastrocnemius Muscle
 • Marziyeh Fallahi, Seyed Ebrahim Hosseini * Pages 348-353
  Introduction

  Different parts of walnut plants are used in traditional medicine and in the treatment of various diseases, including diabetes. Considering the role of various stresses in diabetes and the side effects of chemical drugs in the treatment of this disease, the present study was conducted to investigate the effect of Walnut leaf hydroalcholic extract on lipid profiles in swine stressed diabetic rats.

  Materials and Methods

  This experimental study was performed on 50 adult male rats divided into 5 groups: control, diabetic, diabetic, walnut leaf extract (200 mg / kg), diabetic with swimming stress at 15 ° C, and diabetic treatment with swimming stress and walnut leaf extract. At the end of the 21 day follow up, weighing and blood sampling of animals, serum levels of triglyceride, total cholesterol, LDL and HDL were measured using SPSS-18 software, ANOVA and Tukey tests, and significant differences in the level of data P <0.01 was considered.

  Results

  The results showed that diabetes and diabetes with swimming stress caused a significant decrease in weight and serum levels of HDL in the level of P <0.01, and a significant increase in serum levels of triglyceride, total cholesterol, LDL in the level of P <0.001 compared to the control group, while the extract of Walnut leaves Significant increase in HDL levels was observed at P <0.01 level at P <0.01 and a significant decrease in serum triglyceride, total cholesterol and LDL levels at P <0.001 in diabetic and swimming stressed animals.

  Conclusion

  The results showed that swimming stress and diabetes probably increased the level of triglycerides, total cholesterol and LDL, and decreased HDL in the blood, due to increased oxidant compounds, and the walnut leaf extract would probably correct these changes through the increase of antioxidants in the body.

  Keywords: Walnut leaf, lipid profile, Swimming stress, Rat
 • Fatemeh Zoalfaghari *, Amirhosin Haghighi, MohamadReza Hamedinia Pages 356-361
  Background and Purpose

  Stimulating the hormones and enzymes involved in the lipolysis, resistive exercises can increase lipolysis. The aim of this study was to examine the effect of circular resistive exercises before exhausting running on treadmill on fat and carbohydrate oxidation and energy expenditure in overweight and obese girls.

  Materials and Methods

  Ten overweight and obese girls (weight range: 78.02 to 10.18 kg) performed two types of exercises: 1) performing circular resistive exercises before running on treadmill, 2) just running on treadmill without any circular resistive exercises. Running on treadmill was performed at the intensity of 75% of the maximum heart rate until they were exhausted, and the circular resistive exercises consisted of five stations, each with three rounds at 55% of 1-RM (1-Repetition Maximum). The respiratory gases of the participants were measured by a gas analyzer system for 30 minutes in the baseline and while running on the treadmill until exhaustion. The collected data was analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) (α = 0.05).

  Results

  It was found that fat metabolism during the activity in the first group (performing circular resistive exercises before running on treadmill) were significantly higher than the second group (just running on the treadmill). Energy expenditure and carbohydrate metabolism were not reported to be significantly different between the two groups of the study.

  Conclusion

  Overweight and obese girls can use circular resistive exercises before running on a treadmill in order to increase their fat oxidation and reduce their body fat percentage.

  Keywords: Fat metabolism, Carbohydrate metabolism, Energy Expenditure, Resistive Exercises, Exhaustion
 • Ammar Salehi, Hamed Kord Varkaneh *, Mohammadreza Emami, Mina Ahmadzade, HANIEH IRANI Pages 363-372
  Introduction

  No study compared the effectiveness of the green tea, fiber, caffeine and L-carnitine on weight loss in individuals. Therefore, the aim of this study was to evaluate the efficacy of green tea, fiber, caffeine and L-carnitine in clinical aspects of people.  

  Materials and Methods

  The databases of Pubmed, Scopus and Cochran were searched up to November 2018. The pairwise method was used to compare the difference between the mean weight loss of drugs in two direct methods (comparison of drugs with the control group) and non-direct (Compare medications together).

  Results

  The present study performed on 73 clinical studies with a cumulative population of 3921, showed that caffeine (-0.88 kg; -2.60 to -0.84), caffeine + catechine (-0.74 kg; -1.70 to 0.21), green tea (-0.61 kg; -1.33 to -0.11), fiber (-0.31 kg; -0.79 to -0.17), respectively, had the most effect on weight loss compared with the placebo group. In addition, carnitine supplementation did not effect on weight loss.

  Conclusion

  The present study indicated that green tea supplementation had a lower effect on weight loss compared with caffeine and caffeine+catechin, and had a greater effect on weight loss compared with fiber and carnitine.

  Keywords: green tea, fiber, caffeine, L-carnitine, weight Loss
 • Sanaz Nehbandani, Maryam Koochakzai *, Hayedeh Arbabi, Shiva Rigi Pages 374-378
  Background

  Midwives as one of the main groups providing health care and because of their stressful job they are in the exposure of burnout. This would impact on their quality of life. The aim of this study was to evaluate the quality of life of midwives working in maternity hospital and health centers in Zabol.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 60 midwives working in maternity hospital of Amiral-Mu'minin Ali (AS) and health centers of Zabol in 2016. The data collection tools were a demographic questionnaire and SF-36 quality of life questionnaire. Data were reported as descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical (Independent samples test).

  Results

  The results of this study showed that the age mean and standard deviation of the participants in the study was 28.67 ± 5.31 years old. midwives working at health centers had a better health-related quality of life in all domains. Mean score of physical and mental health of midwives working in health centers and midwives working in maternity ward were no significant differences (p >0.05). But total quality of life scores, showed significant difference(p

  Keywords: Midwives, Quality of life, Physical health, mental health
 • Rahim Golmohammadi *, Motahaerh Golmohammadi Pages 380-383
  Background and Purpose

  The new methods of the evaluation of critical thinking skills educate is necessary for approaches with patient in early clinical exposure in medical students .

  Material and Methods

  This descriptive-analytical study was carried out at Sabzevar University of Medical Sciences in 2016-2018. The present study was conducted in collaboration with 34 medical students inclouded(24 males and 10 females) in this study using California Critical Thinking Skills Questionnaire (CCTST). Early Clinical Exposure (ECE) and after skill education- (ECE) were performed in the related to analysis, inductive and deductive reasoning skills. Data were analyzed by SPSS16 software using MC-Nemar and paired t-tests (Pair: T-test).

  Results

  Mean scores of analysis skills before and after undergoing preliminary anatomy of the patient (Early Clinical Exposure)the correct answer were significant in the area of inductive reasoning and inference or reasoning deductive before and after ECE with Critical Thinking Skills training (P 0.05.

  Conclusion

  The results showed that teaching ccritical thinking skills training improves learners' quality and also provides positive feedback to the teacher, learner and patient.

  Keywords: : Student, Education, early clinical exposure, Thinking Skills
 • Maryam Arjmandi, Mohsen Ebrahimi * Pages 386-391
  The purpose of this study was to investigate the effect of orange juice consumption before exercise on Maximum fat oxidation (MFO) and the intensity at witch MFO occurred (FATmax) in overweight young girls. Eight overweight young girls (age 24.50 ± 6.25 years, height 162.50 ± 8.19 Cm, weight 73.93 ± 6.23 kg, BMI 28.01 ± 0.89 kg / m2, body fat percentage 37.83 ± 2.91 %), performed an incremental exercise test to exhaustion on a treadmill in two separated sessions. Subjects consumed 500 ml water or orange juice one hour before exercise tests. The amount of fat and carbohydrate oxidation measured using the indirect calorimetric during exercise. MFO and Fatmax, were determined. The paired sample t-test showed that there is no significant difference between the water and orange juice in MFO (P = 0.12) and FATmax (p = 0.83). In conclusion, it seems that the use of orange juice one hour before exercise did not significantly alter fat oxidation in overweight young girls.
  Keywords: Maximum fat oxidation (MFO), FATmax, orange juice, overweight women
 • Saber Saed Mocheshi, Marziyeh Saghebjoo *, Zakaria Vahabzadeh, Dariush Sheikholeslami Vatani Pages 394-401
  Background and Objectives

  Lifestyle modification is an important aspect of preventing various diseases, including various types of cancer. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training and green tea extract on NF-κB, COX-2 and suppressor protein of p53 in prostate tissue of healthy rats.

  Materials & Methods:

  32 male Wistar rats were randomly divided into four groups: green tea extract, exercise training, green tea extract + exercise training, and control. The exercise training program included aerobic training on a low to moderate intensity on the treadmill (at a speed of 3-10 m/s, 3 sets of 15 min with 2 min of rest between sets, 5 days a week). Green tea extract was gavaged at a dose of 1.3 ml of solution at a concentration of 10 mg/100 ml (3 sessions per week). Scarify was performed 48 hours after the end of the intervention. The results were analyzed using parametric statistical methods of analysis of covariance and one way ANOVA.

  Results

  Aerobic training significantly increased NF-κB level compared to the control group (P = 0.02). The combination of aerobic training and consumption of green tea extract did not significantly change the level of NF-κB. The COX-2 and p53 levels were not significantly different after aerobic training and green tea extract (P > 0.05).

  Conclusion

  Green tea supplementation seems to modulate NF-κB level following aerobic training, which can reflect the anti-inflammatory effects of green tea and its role in preventing prostate cancer.

  Keywords: Aerobic training, green tea extract, NF-κB, COX-2, prostate gland
 • Saeed Reza Amirian, Mojtaba Amiri Majd *, Mansure Shahriari Ahmadi, Leila Elyasi Pages 404-412
  Introduction

  Mothers of children with autism spectrum disorder suffer from stress, anxiety and depression. The aim of this study was to determine the Mindfulness-Based Positive Behavior Support on stress, depression and anxiety of these mothers.

  Materials and Methods

  Thirty mothers with children aged 6-8 years old with autism spectrum disorder were selected randomly from Gorgan Special Schools and were randomly divided into 2 groups of intervention and control. An expert psychiatrist educated MBPBS to the intervention group in 8 sessions. The assessment tools included the Perceived Stress Scale, Beck Depression and Anxiety Inventory, completed by all mother before, immediately and one month after the intervention. Independent t-test was used to compare the two groups.

  Results

  Before intervention, mean scores of depression, anxiety and stress in mothers of autistic children were not significantly different between the intervention and control groups, but the mean scores of the two groups were significantly different after intervention and one month after the intervention; mean scores of depression, anxiety and stress of mothers of autistic children did not change significantly in the control group over time, but decreased significantly in the intervention group (P<0.001).

  Conclusion

  MBPBS was able to reduce depression, anxiety and stress in mothers of children with autism spectrum disorder. Using MBPBS is suggested to be used for decreasing depression, anxiety and stress in mothers of children with autism spectrum disorder.

  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Anxiety, Depression, Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness
 • Sakineh Saeidi, Ali Mohamadzadeh Ebrahimi *, Aliakbar Soleimanian Pages 414-421
  Introduction

  Gratitude, as a positive factor, can help enrich and strengthen relationships between couples. The aim of this study was testing a model of the relationships gratitude, marital relationship quality, and marital satisfaction.

  Materials and Methods

  The statistical population included all married female teachers of Sabzevar city in 1396. The statistical sample was 241 participants who were selected using the random sampling method. The data collection was performed using the ENRICH Marital Satisfaction (EMS), Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6), perceived Relationship Quality. Amos -24 and SPSS -24 software packages were applied for data analysis. Bootstrap in Preacher and Hayes’ Macro program was used for testing mediation.

  Results

  Results indicated that the model with some modification had a good fit with the data. The gratitude had a positive direct effect on marital satisfaction and marital relationship quality (p<0.05). Marital relationship quality had a positive direct effect on marital satisfaction (p<0.05). The gratitude had the positive indirect effect on marital satisfaction via marital relationship quality (p<0.05).

  Conclusion

  Gratitude, directly and indirectly, through increased marital relationship quality, is associated with higher marital satisfaction. This study shows a stage into a better understanding of positive processes that can protect couples against marital dissatisfaction, and that can assist counselors to help couples in attaining and keeping the marital satisfaction.

  Keywords: Gratitude, Marital Relationship Quality, Marital satisfaction
 • Mahdi Amini, Yasaman Shiasy, Zahra Motallebi, Mozhgan Lotfi * Pages 424-430
  Background and objectives

  Low quality of life and high stress are the most frequently stated problems that faced by in mothers of children with autism spectrum disorders. This research aims to understand the role of emotion regulation and personality traits as predictors of quality of life and general health in a sample of mothers of children diagnosed with autistic spectrum disorders.

  Materials & Methods:

  This study was a descriptive-correlation design. It was done in Tehran in 1396.Eighty mothers participated through convenient sampling. Mothers answered a questionnaire on Emotion Regulation Strategies, General Health, Five-Factor Inventory (brief form), Who-Quality of life. Data was analyzed by SPSS-23. Stepwise regression analysis was used to analyze the data.

  Results

  Results show that the emotion regulation strategies as repression and personality traits like extroversion and neurosis predict general health and quality of life in mothers. Results were significant at the p = 0.05 level.

  Conclusion

  Our results indicated the significant role of emotion regulation strategies and personality traits in general health and quality of life. Developing interventions in emotion regulation could be help to improve mother’s general health. Hence the design of studies in the field of setting up the excitement of mothers and strengthen positive personality characteristics, such as the extroversion can improve the quality of life and general health.

  Keywords: Quality of life, emotion regulation, personality traits, spectrum autism disorders, general health
 • Farangis Demehri, Sama Meghdadi *, Mohsen Saeedmanesh Pages 431-439
  Introduction

  Epilepcy is a chronic and neurological disease. The aim of this study was to determain the effectiveness of computer gamesbased on visual skills on visual perception and concentration of children with epilepsy disorder.

  Materials and Methods

  This is a quasi-experimental study with pretest and post-test design with control group. The statistical population of this study was all children with epilepsy disorders referring to the epilepsy disorder treatment center in Mashhad. The sample was 30 these individuals have been selected and voluntarily selected according to the criteria and randomly divided into two experimental and control groups. The tools used in this research were the computer focus test (COG) (2012) and the Frostheit Visual Perception Test (1982). Finally, the data were analyzed by descriptive and inferential statistics using covariance analysis. For this purpose, SPSS-24 software was used.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean post-test scores of visual perception (P <0.01) and concentration (P0.05) after elimination of pre-test. The mean score of the post-test group was significantly more than the control group, which meant that the use of computer games in visual skills increased visual perception and concentration.

  Conclusion

  The results showed that the use of computer games in visual skills increased visual perception, and concentration on the experimental group in the post-test phase, compared with the control group.

  Keywords: Computer games in visual skills, visual perception, focus, epileptic seizure
 • Homyra Vahdati, Ali Mohammad Naemi * Pages 441-451
  The present study examine The relationship between Information and Communication Technology and Organizational Agility with the mediating role of Targeted Organizational Forgetting among the employees of Sabzevar University of Medical Sciences. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees of Sabzevar University of Medical Sciences (205 persons) that 134 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Systematic sampling. The data was collected through ict Muharrampor, Organizational Agility by Sharifi & Zhang,Targeted Organizational Forgetting by Mahmoudvand questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and positive relationship between the Ict and Organizational Agility. 2) There is a significant and positive relationship between the Ict and Targeted Organizational Forgetting. 3) There is a significant and positive relationship between the Targeted Organizational Forgetting and Organizational Agility. 4) Targeted Organizational Forgetting playing a mediating role in relationship between Ict and Organizational Agility and 45% of Organizational Agility was predicted by Ict with the mediation of Targeted Organizational Forgetting
  Keywords: Information, Communication Technology, Organizational Agility, Targeted Organizational Forgetting
 • Nastaran Mohajeri Aval, Mohammad Narimani *, Goodarz Sadeghi, Nader Hajloo Pages 453-463
  Background

  The main aim of the present study was investigating the effect of metacognitive therapy based on mindfulness on negative emotion regulation strategies and emotional processing in people with general anxiety disorder.

  Materials & Methods:

  This was a semi-experimental research and in this research project, 30 person with general anxiety disorder were selected from Tehran Nedaye Aramesh Ravan clinic’s clients using purposeful sampling. All subjects, in two experimental and control groups, were evaluated before and after treatment by Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and Emotional Processing Scale. Subjects in experimental group received 8 session of metacognitive therapy based on mindfulness. After completion of treatment, all subjects were retested. Data were analyzed using Analysis of Covariance (MANCOVA).

  Results

  The results showed that there is a significant difference between experimental and control group in improving the negative emotion regulation strategies and emotional processing (P≤0/0005).

  Conclusion

  The results of this study showed that metacognitive therapy based on mindfulness can decrease negative emotion regulation strategies and emotional processing in people with general anxiety disorder.

  Keywords: metacognitive therapy based on mindfulness, negative emotion regulation strategies, emotional processing, general anxiety disorder
 • Mohammad Azad Manjiri, Ebrahim Namani * Pages 463-473
  Introduction

  Inappropriate emotional reactions such as anxiety and depression is very evident in today’s societies, affecting and causing too many problems for nurses, then effect on the quality of providing health cares. According to the nurses' exposure to mental health disorders, the purpose of the present research is to study empathy moderating role in relationship between psychological capital with depression and anxiety of nurses.

  Materials and Methods

  This research is an exploratory research of correlation plans. Based on Morgan Table were selected 217 subjects of employed nurses (100 male and 117 female) as hospitals of Sabzevar in spring 2018 by available sampling. In order to obtain data, Luthans et al (2007), psychological capital questionnaire, Baron-Cohen empathy(2003), and Anxiety and Depression Scale of Zigmond and Snaith Hospital (1983),were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate regression analyses by SPSS-22 software.

  Results

  Findings of the present research showed that there are negative significant relationship between psychological capital and hospital of anxiety and depression of nurses (p<0.01). also empathy is mediating role in relationship between psychological capital and clinical symptoms of anxiety and depression(p<0.01).

  Conclusion

  According to the findings of the research, it can be concluded that empathy can be mediated relationship psychological capital and hospital clinical symptoms of depression and anxiety.

  Keywords: Empathy, Psychological Capital, Depression, Anxiety
 • Jafar Ahmadpouri, Saeid Valipour Chahardah Charic *, Mahbubeh Setorki Pages 475-482
  Introduction

  Severe stressful incidents are associated with the risk of mental disorders such as depression and anxiety. Regarding the adverse effects of anti-depressants/anxiety drugs, researcher’s attention have been focused on finding natural ingredients. The aim of the present study was to investigate the effect of Adiantum capillus veneris extract on depression and anxiety induced by acute stress in male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 40 male Balb/C mice were randomly divided into 5 groups including control group (under acute stress receiving normal saline), intervention groups (under acute stress receiving extract of Adiantum capillus veneris at doses of 100, 200 and 400 mg/kg), and positive control (under acute stress receiving diazepam). Acute stress was induced by electric shock (0.5 mA, 2 min) and immobilization in restrainer (2 hours) for one time. Extract and drug were administered intraperitoneally for 21 days and then anxiety, depression and Motor activity were evaluated by forced swimming, elevated plus maze (EPM) and open filed tests respectively.

  Results

  Treatment of stressed mice with different doses of Adiantum capillus veneris extract significantly decreased the immobility time in the forced swimming test in comparison with the control group (P <0.05). Treatment of stressed mice with 400 mg/kg of Adiantum capillus veneris extract significantly increased the entry into the open arms and significantly decreased the number of entery into the closed arms of EPM (P<0.05). Different doses of extract had no significant effect on the number of line-crossing in the open field test as compared with the control group.

  Conclusion

  Adiantum capillus veneris extract showed antidepressant and anti-anxiolytic effects in mice under acute stress.

  Keywords: Depression, Anxiety, Adiantum capillus veneris extract, Acute Stress
 • Mehrdad Yadegari *, Amin Bigham Sadegh, Ali Saberi, Ali Parvizi, Elham Moghtadaiee Khorasgani Pages 483-491
  Background

  Tendon rupture is one of the most common problems in livestock and human. Tendon has a special blood flow network that is fed from outside to inside. The most important factor in tendon healing is blood flow which is very slow. Various methods that have been implemented to treat and repair these raptures are time-consuming.

  Materials & Methods:

  10 male New Zealand rabbits with weight 1-2/5 kg were selected and kept for one month. The posterior organs of the rabbits were shaved and anesthetized. Then, under sterile conditions, the SDFT tendon was cut through the skin, the rabbits were divided into two groups of five and the control group and received three groups of samples at a dose of 1μg/kg of Theranekron, and during the days of 3, 10 And 30 ultrasound examinations. After 30 days, the samples were euthanasia for pathological investigations, and the lesion was removed and sent to the lab.

  Results

  The results of the thirtieth day of ultrasound examination showed a significant improvement in the tendon fibroblasts, similar to the normal area of the damaged region of echogenicity. Histopathologic results show the beneficial effects of Theranekron during this study. Therefore, the number of collagen fibers accumulated in the tissue in the treated group significantly increased.

  Conclusion

  It was concluded that Theranekron was effective in healing tendons and reducing inflammation.

  Keywords: tendon, rabbit, Theranekron, ultrasonography, histopathology