فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 113، امرداد و شهریور 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/07/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدری سعیدی پور، مریم رفیعی راد* صفحات 245-253
  سابقه و هدف

  باتوجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی ضداضطراب، در این پژوهش تاثیر آلفاپینن بر رفتارهای اضطرابی در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 40 سر موش صحرایی نر (نژاد ویستار) در 5 گروه: کنترل، شاهد (دریافت کننده حلال آلفاپینن)، دریافت کننده دوز 2 و 4 میلی گرم / کیلوگرم آلفاپینن و گروه دریافت کننده دوز 10 میلی گرم / کیلوگرم دیازپام تقسیم گردیدند. داروها به مدت دو هفته به صورت درون صفاقی تجویز شدند. در پایان این دوره، اضطراب با استفاده از مدل ماز بعلاوه ای شکل مرتفع مورد سنجش قرار گرفت و غلظت مالون دی آلدیید، تیول و گلوتاتیون پراکسیداز در بافت هیپوکامپ اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  آلفاپینن در گروه های دریافت کننده دوزهای 2 و 4 میلی گرم بر کیلوگرم آلفاپینن به طور معنی داری منجر به افزایش درصد ورود به بازوی باز (0/001<P) شد و درصد زمان سپری شده در بازوی باز از (0/05<P) به (0/01<P) در مقایسه با گروه کنترل و دیازپام تغییر کرد و تجویز آلفاپینن موجب کاهش معنی داری در غلظت 0/001P<) MDA) و افزایش معنی داری در میزان تیول  (0/01P<) (0/05P<) و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (0/001<P) شد. 

  نتیجه گیری

  آلفاپینن اثر کاهشی بر واکنش های اضطرابی نشان داد که مشابه با اثرات ضداضطرابی دیازپام بود. آلفاپینن احتمالا با اتصال به جایگاه بنزودیازپین های موجود در گیرنده های گابا A و نیز با اثر آنتی اکسیدانی اثر خود را اعمال می نماید.

  کلیدواژگان: اضطراب، آلفاپینن، دیازپام، موش صحرایی
 • سید محمدعلی ملائکه، نجات خیری پور، حسن قاسمی* صفحات 254-260
  سابقه و هدف

  اختلال در متابولیسم لیپیدها به ویژه در بافت کبد از جمله عوارض ناشی از دیابت ملیتوس نوع 2 می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه اورامانی بر محتوای گلیکوژنی و لیپیدی بافت کبد رت های دیابتی نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت نر نژاد ویستار به 4 گروه (6 تایی) کنترل و دیابتی نوع 2 تحت تیمار و بدون تیمار با عصاره هیدروالکلی مرزه اورامانی (mg/kg50) تقسیم شدند. بعد از 60 روز تیمار، ذخیره لیپیدی و گلیکوژنی کبد اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده پس از ورود به نرم افزار SPSS ویرایش 16 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که در گروه دیابتی تیمارشده با عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه، میزان وزن به طور معناداری بیشتر و میزان قند خون ناشتا به طور معناداری کمتر از گروه کنترل دیابتی می باشد (P<0/01). همچنین در ارتباط با بافت کبد، در گروه دیابتی دریافت کننده عصاره گیاه مرزه، میزان گلیکوژن به طور معناداری بیشتر و میزان کلسترول و تری گلیسیرید به طور معناداری کمتر از گروه کنترل دیابتی می باشد (P<0/05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه مرزه می تواند اثرات آنتی دیابتیک در بافت کبد موش صحرایی نر داشته باشد.

  کلیدواژگان: دیابت تیپ دوم، مرزه اورامانی، کبد، گلیکوژن، لیپید
 • بهروز یحیایی*، پرستو پورعلی، تانا حیدریی صفحات 261-269
  سابقه و هدف

  نقره از دیرباز به علت خواص ضدباکتریایی خود شهرت داشته است. با افزایش استفاده از نانوذرات نقره در محصولات مختلف مصرفی و پزشکی، بررسی سمیت نانوذرات نقره برای امنیت استفاده کنندگان ضروری می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی بر روی 30 سر موش صحرایی نژاد ویستار انجام گرفت که به پنج گروه شش تایی شامل یک گروه کنترل و چهار گروه تیمار تقسیم شدند. دوز سمی براساس IC50 تعیین و برای نانوذره بیولوژیک دوز غیرسمی به میزانml 4-3 و دوز سمی نیز به میزانml 8-6 تزریق شد. برای نانوذره شیمیایی دوز غیرسمیml 5/2 و دوز سمی ml5 تزریق بود. تزریقات در دو هفته پایانی حاملگی انجام و در زمان دو هفته پس از تولد نمونه گیری صورت گرفت. سپس مطالعه بافت شناسی تغییرات کلیه نوزادان در ناحیه قشری و مرکزی  انجام و به جزییات هر ناحیه، توسط دو برش پرداخته شد.

  نتایج

  نتایج کیفی براساس داده های هیستولوژیک بررسی گردید. در گروه های دوز سمی و غیرسمی بیولوژیک نسبت به گروه کنترل تغییر مشخصی در گلومرول ها و لوله های کلیوی مشاهده نشد، در حالی که در گروه دوز غیرسمی شیمیایی نسبت به گروه کنترل تغییرات ساختاری در گلومرول ها و لوله ها همراه با پرخونی مشاهده شد؛ ولی در دوز سمی نانوذرات شیمیایی تغییرات متوسط وجود داشت.

  نتیجه گیری

  مواجهه با نانوذرات نقره شیمیایی در دوران بارداری مربوط به دوزهای متفاوت نانوذرات نقره، باعث بروز سمیت در کلیه فرزندان موش های صحرایی می شود. نانوذرات بیولوژیکی برخلاف مواد شیمیایی اثر کمتری روی بافت کلیوی داشتند.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره بیولوژیک، دوز سمی و غیرسمی، کلیه، نانوذرات شیمیایی، نوزاد
 • حسن حسنی بافرانی، حامد حداد کاشانی*، فاطمه شابه پور صفحات 270-281
  سابقه و هدف

  انجماد نمونه منی انسان به عنوان یک روش موثر در تکنیک های کمک باروری (ART) محسوب می شود. در طی روند انجماد، سلول های اسپرم در معرض استرس های فیزیکی و شیمیایی قرار می گیرند و در نتیجه آسیب به آکسونم، افزایش نقایص مورفولوژیکی قطعه میانی و کاهش تحرک اسپرم ایجاد می گردد. به این ترتیب در این مطالعه، تاثیرات آنتی اکسیدان های ترهالوز و رزوراترول بر پارامترهای اسپرم در طی فرآیندهای انجماد و ذوب مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی بر روی 40 نمونه طبیعی مایع منی که در 7 گروه تقسیم شده بودند، انجام گرفت. اثرات آنتی اکسیدان های مذکور بر پارامترهای اسپرم با روش های آنالیز کامپیوتری (CASA) و ارزیابی کروماتین اسپرم (SCD) بررسی گردید. لازم به ذکر است0/05 P<از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

  نتایج

  گروه 3 (تیمار محیط انجمادی و شستشو با ترهالوز 100 میلی مولار)، بیشترین درصد تحرک، سالم بودن غشای آکروزوم و بی نقص بودن غشای پلاسمایی را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد و پس از ذوب نیز دارای DNA سالم بیشتری بود و کمتر بقای اسپرم را دچار مشکل می کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان بیان داشت که به طور کلی نمونه های دارای ترهالوز میزان کیفیت سیمن را بهبود می بخشند و حتی بعد از ذوب هم در حفظ تحرک اسپرم نقش دارند. رزوراترول هم در غلظت های پایین اثرات مفیدی روی بقای اسپرم دارد و به عنوان آنتی اکسیدانی قوی، ROS را مهار می کند.

  کلیدواژگان: انجماد، اسپرم، آنتی اکسیدان، ترهالوز، رزوراترول
 • سید محمدعلی شریعت زاده*، ابراهیم چراغی، محمدرضا بخشی صفحات 282-292
  سابقه و هدف

  با توجه به نقش نانوذرات نقره در القای استرس اکسیداتیو و خاصیت آنتی اکسیدانتی ژل رویال، هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی ژل رویال در کاهش اثرات نامطلوب نانونقره بر روی بافت بیضه موش های بالغ بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 30 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 5 گروه، شامل: کنترل، شم (آب مقطر)، نانوذرات نقره با قطر 40 نانومتر (mg/kg/day500)، ژل رویال (mg/kg/day300) و گروه تیمار هم زمان ژل رویال و نانوذرات نقره (با دوزهای ذکرشده) به صورت خوراکی به مدت 35 روز، استفاده شدند. پس از اتمام تیمار، حجم کل بیضه، قطر و ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های جنسی و سرتولی با استفاده از تکنیک های استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) (با استفاده از روش FRAP)، سطح مالون دی آلدیید (MDA) با روش اسپکتروفتومتری و تستوسترون سرم با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شد.

  نتایج

  حجم کل بیضه، قطر اپیتلیوم زایشی، ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول های اسپرماتید (دراز و گرد)، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (P<0/001). افزایش معنی داری در سطح MDA و کاهش معنی داری در میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح تستوسترون سرم در گروه نانوذرات نقره نسبت به کنترل یافت شد (P<0/05). پارامترهای فوق در گروه تیمار هم زمان نانوذرات نقره+ژل رویال، افزایش معنی داری را نسبت به گروه نانونقره نشان داد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج به دست آمده، ژل رویال ممکن است در محافظت در برابر عوارض جانبی نانوذرات نقره موثر باشد و عملکرد سیستم تولیدمثل مردان را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، ژل رویال، بیضه، موش سوری
 • محدثه زارعی یزدلی، سید علیرضا سیدابراهیمی، هانیه علی پناه*، مریم نوری صفحات 293-301
  سابقه و هدف

  عفونت های ناشی از عوامل باکتریایی با مقاومت آنتی بیوتیکی در حال گسترش است؛ به گونه ای که کارایی آنتی بیوتیک ها در درمان را کاهش داده است. از این رو تلاش ها جهت یافتن ترکیبات فعال گیاهی جدید به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها انجام می پذیرد. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اتانولی و متانولی زرین گیاه و گال مازوج بر روی باکتری ها انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی، روی سویه های استاندارد باکتری های استافیلوکوکوس آریوس (25923ATCC:)، اشرشیا کلی (25922ATCC:)، کلبسیلا نومونیه (10031ATCC:)، شیگلا سونیی (1188ATCC:)، سودوموناس آیروژینوزا (1310ATCC:) و آسینتوباکتر بومانی (10654ATCC:) انجام گردید. عصاره متانولی و اتانولی به روش سوکسله تهیه شد. فعالیت ضدمیکروبی عصاره ها به روش انتشار در چاهک مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین کمترین غلظت بازدارندگی (MIC) و کمترین غلظت باکتری کشی (MBC) به روش میکرودایلوشن بررسی گردید و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار SPSS انجام شد.

  نتایج

  عصاره های اتانولی و متانولی زرین گیاه و گال مازوج، خاصیت ضدباکتریایی علیه باکتری ها از خود نشان دادند. نتایج حاصل از MIC عصاره اتانولی و متانولی زرین گیاه و گال مازوج علیه باکتری های مختلف، به ترتیب 125 و 5/12 میلی گرم در میلی متر بود.

  نتیجه گیری

  عصاره‏ اتانولی و متانولی زرین گیاه و گال مازوج حاوی ترکیبات ضد‏میکروبی نسبت به باکتری‏ های مورد مطالعه بود. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند گزارش ارزشمندی در رابطه با نقش موثر آن ها بر کنترل عفونت باشد.

  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، زرین گیاه، گال مازوج، ضدباکتریایی
 • سمیه فتحی، جعفر پویامنش*، محمد قمری، قربان فتحی اقدم صفحات 302-311
  سابقه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سردرد مزمن صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زنان مبتلا به سردرد مزمن که در سال 1398 برای درمان سردرد خود به کلینیک های دولتی مغز و اعصاب شهر پارس آباد مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. 30 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند.

  نتایج

  میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی گروه درمان هیجان مدار در پیش آزمون (03/5±40/38)، گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (43/4±30/39) و گروه کنترل (29/5±30/39) بود. درمان های هیجان مدار (86/6±50/51) و مبتنی بر پذیرش و تعهد (04/5±10/60) در مقایسه با گروه کنترل (37/5±40/39)، کیفیت زندگی بیماران را در پس آزمون افزایش دادند (001/0>P). در مرحله پیگیری، اثر درمان هیجان مدار (13/7±20/51) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (96/4±00/60) بر کیفیت زندگی (01/5±00/39) ماندگار بود (001/0>P). تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در مراحل پس آزمون و پیگیری، بیشتر از تاثیر درمان هیجان مدار بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  این دو درمان ممکن است با کاهش فاجعه آمیز بودن سردرد و درنتیجه کاهش اضطراب و ترس مرتبط با درد، در کاهش شدت سردرد و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد مزمن موثر باشند.

  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، سردرد مزمن، زنان
 • محسن تقی زاده، رضا شرافتی چالشتری*، حسین دایی زاده، مریم اخوان طاهری صفحات 312-321
  سابقه و هدف

  پسماندهای کارخانجات عرقیات گیاهی به عنوان یک منبع ترکیبات آلی می باشند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پسماندهای صنعتی عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه در شرایط آزمایشگاهی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، پسماندهای عرقیات بوقناق، بهارنارنج و رازیانه از یک کارخانه تولیدی در کاشان جمع آوری شد. پس از فیلترکردن، محلول های به دست آمده، خشک و میزان ترکیبات فنولی و فلاونوییدی به روش رنگ سنجی شناسایی شدند. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی به روش احیای آهن و خاصیت ضدباکتریایی علیه استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک به روش میکرودایلوشن و دیسک دیفوژن بررسی شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات فنولی (109/46 میلی گرم در گرم) و فلاونوییدی (13/6 میلی گرم در گرم) در پسماند عرق رازیانه بود. بیشترین میزان خاصیت آنتی اکسیدانی نیز به ترتیب برای رازیانه 30/4±1229/9، بهارنارنج 3/1±39/678 و بوقناق 3/15±28/549 میلی مول Fe+2 در گرم در بالاترین غلظت آن ها بود. هیچ کدام از پسماندها بر استافیلوکوکوس اوریوس اثر نداشتند، ولی رازیانه و بوقناق با میزان MIC (66/166 میلی گرم در میلی لیتر) و MBC (333/33 میلی گرم در میلی لیتر) اثر ضد اشریشیا کلی نشان دادند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه اولین بررسی در زمینه فعالیت بیولوژیکی پسماندهای عرقیات گیاهی در ایران بود و نتایج حاکی از وجود ترکیبات فعال و اثرات بیولوژیکی این پسماندها بود. پیشنهاد می شود مطالعات گسترده تری در خصوص ویژگی های ضدباکتریایی علیه انواع باکتری های گرم منفی و مثبت، همچنین شناسایی سایر ترکیبات و اثرات بیولوژیکی مانند سمیت سلولی این پسماندها صورت گیرد.

  کلیدواژگان: اثر ضدباکتریایی، اثر آنتی اکسیدانی، پسماند عرقیات گیاهی، شرایط آزمایشگاهی
 • عالیه شهرکی، مجید وحیدیان رضازاده*، مرتضی نیکوفر صفحات 322-331
  سابقه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی و ترکیبی بر سطوح سرمی فتویین-A و برخی شاخص های سندرم متابولیک در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و در آن 45 نفر از زنان دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی در 3 گروه: کنترل، تمرین هوازی و تمرین ترکیبی تقسیم شدند. گروه های تمرین هوازی و ترکیبی به مدت 8 هفته به فعالیت پرداختند. پس از نمونه گیری خون، فتویین-A، شاخص های لیپوپروتیین با چگالی بالا (HDL)، لیپوپروتیین با چگالی پایین (LDL)، تری گلیسیرید، کلسترول تام و گلوکز اندازه گیری شد.

  نتایج

  فتویین-A در گروه های «هوازی» و «ترکیبی» در مقایسه با مقادیر پیش آزمون کاهش معنی داری داشت (0/022=P و 0/011=P). همچنین LDL در گروه های «هوازی» و «ترکیبی» کاهش را نشان داد (0/006=P و 0/024=P). گروه تمرین «ترکیبی» در مقایسه با ابتدای تحقیق کاهش در TC، TG، درصد چربی بدن (FAT)، شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و افزایش معنی داری در HDL سرمی را تجربه کرد (0/05>P). فتویین-A در گروه های «هوازی» و «ترکیبی» در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت. گروه «ترکیبی» نیز در مقایسه با گروه «کنترل» و «هوازی» کاهش معنی داری در TC را نشان داد (0/05>P). به علاوه، گروه «تمرین ترکیبی» در شاخص های TG، FAT، BMI و WHR در مقایسه با گروه «کنترل» کاهش داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  تمرینات ترکیبی نسبت به تمرینات هوازی، اثرات کاهنده معنی داری بر فتویین-A و شاخص های سندرم متابولیک افراد چاق و دارای اضافه وزن داشت و منجر به بهبود خطرات ناشی از چاقی و عوامل خطرزای قلبی - عروقی شد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، تمرین ترکیبی، فتوئین-A، سندرم متابولیک
 • هاله مکبر، نوروز نجف زاده*، محمدامین عدالت منش، محمد محمدزاده وردین صفحات 332-341
  سابقه و هدف

  سلول های بنیادی فولیکول مو، قابلیت تمایز به سلول های نورونی و گلیال را دارند. میکروآرناهای مختلف، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی فولیکول مو را تنظیم می کنند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی نقش دقیق miR-124-3p  بر روی بیان ژن های غیرعصبی (CCND1 (cyclinD1)، (Tlx) NR2E1، (CoREST) RCOR2) و ژن های عصبی (DLK1، MAP2 و (NeuN) Rbfox3) می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت تجربی بر روی سلول های بنیادی جداشده از ناحیه بالج فولیکول های موی لب فوقانی موش انجام شد. سلول های بنیادی فولیکول مو به سلول های نورونی تمایز داده شدند. همچنین، بخشی از میکروآرناهای تقلیدکننده (Mimic) و مهارکننده (Inhibitor) مربوط به miR-124-3p به سلول های بنیادی فولیکول مو انتقال داده شدند. سطوح بیان ژن های غیرعصبی و عصبی توسط روش real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان داد القای تمایز نورونی و استفاده از میکروآرناهای تقلیدکننده miR-124-3p، سطح بیان ژن های عصبی MAP2، Rbfox3 و DLK1 را به صورت معنی داری افزایش می دهد؛ ولی انتقال مهارکننده miR-124-3p به داخل سلول ها، باعث افزایش معنی دار 71/82 و 07/962 برابری در سطوح mRNAی ژن های غیرعصبی CCND1 و NR2E1 گردید.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که miR-124-3p با مهار ژن های غیرعصبی CCND1 و NR2E1 ممکن است منجر به افزایش تمایز عصبی سلول های بنیادی فولیکول مو شود.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی فولیکول مو، تمایز نورونی، miR-124، CCND1، NR2E1، RCOR2
 • علی شریف زاده*، فرانک عالی، میلاد حیدری، ندا کوثری صفحات 342-349
  سابقه و هدف

  سیر (Allium sativum) از خانواده Liliaceae و چای سبز (Camellia sinensis) از خانواده Theaceae در طب سنتی دارای کاربردهای زیادی هستند و اثرات ضدباکتریایی، ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی این گیاهان غالبا گزارش شده است. در مطالعه حاضر فعالیت سمیت سلولی عصاره های سیر و چای سبز بر رده سلولی سرطان سینه انسانی (MCF7) و سلول فیبروبلاست پوست انسان (HDF) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این بررسی توصیفی، فعالیت سمیت سلولی غلظت های مختلف عصاره های الکلی سیر و چای سبز (750، 500 و 250 میکروگرم در هر میلی لیتر) بر رده های سلولی MCF7 و HDF بررسی گردید. رده های سلولی در محیط کشت RPMI حاوی 10 درصد سرم جنین گاوی و 1 درصد پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شد و در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد حاوی 5 درصد دی اکسید کربن و 95 درصد رطوبت قرار گرفت. از روش استاندارد MTT برای برآورد توانایی زیستی سلول ها در مجاورت عصاره های سیر و چای سبز بهره گرفته شد.

  نتایج

  براساس نتایج MTT، عصاره سیر برحسب غلظت و زمان دارای فعالیت ضدسرطانی و بیش از 50 درصد کاهش تراکم سلولی علیه رده سلولی MCF7 می باشد در حالی که روی سلول سالم HDF اثر خاصی نشان نداد (P< 0/01). همچنین عصاره چای سبز روی هیچ کدام از رده های سلولی سرطانی و یا سالم اثر سمیت نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عصاره سیر از پتانسیل مناسبی برای کنترل سلول های سرطانی برخوردار است.

  کلیدواژگان: سیر، چای سبز، سرطان سینه، سمیت سلولی
 • فیروز ایوب، فضل احمد باور، ساناز جوکار* صفحات 350-356
  سابقه و هدف

  افسردگی یک بیماری شایع می باشد و درک عوامل تاثیرگذار بر آن بسیار مهم است. این مطالعه جهت بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بلخ صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 250  نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب گردیدند. از میان شرکت کنندگان در این پژوهش 126 نفر (50/4 درصد) زن، 124 نفر (49/6 درصد) مرد، 175 نفر (70 درصد) مجرد و 75 نفر (30 درصد) متاهل بودند. برای اندازه گیری افسردگی از پرسشنامه استانداردشده بک استفاده شد.

  نتایج

  از میان شرکت کنندگانی که نمره افسردگی در حد بهنجار داشتند، 26/9 درصد (34=n) زن، 35/4 درصد (44=n) مرد، 33/1 درصد (58=n) مجرد و 26/6 درصد (20=n) متاهل بودند. همچنین در میان افرادی که نمره افسردگی خفیف داشتند، 34/1 درصد (43=n) زن، 25 درصد (31=n) مرد، 2/26 درصد (46=n) مجرد و 3/37 درصد (28=n) متاهل بودند. نمرات افسردگی متوسط در 30/15 درصد (n=38) زن، 31/4 درصد (39 =n) مرد، 28/5 درصد (50=n) مجرد و 36 درصد (27=n) متاهل مشاهده شد. همچنین تعداد مبتلایان به افسردگی شدید به صورت 7/8 درصد (11=n) زن، 8 درصد (10=n) مرد و 12 درصد (21=n) مجرد گزارش شد و در میان متاهلان افسردگی شدید مشاهده نشد. همچنین مشخص شد که بین نمرات افسردگی و وضعیت تاهل رابطه معنادار وجود دارد(0/005=P)؛ متاهلان اما ارتباط بین نمرات افسردگی با جنسیت معنادار نبود (0/351=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالای میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بلخ، پیشنهاد می گردد تا زمینه های مشاوره سلامت روان در اولویت برنامه های مسوولان ذیربط قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، دانشجویان، شیوع افسردگی، پرسشنامه افسردگی بک
|
 • Sadri Saeedipour, Maryam Rafieirad* Pages 245-253
  Background

  Considering the side effects of anti- anxiety drugs, this study investigated the effect of alpha-pinene on anxiety behaviors compared with Diazepam in rats.

  Materials and Methods

  In this study, 40 male Wistar rats were divided into 5 groups: control, sham (received alphapinene solvent), the groups received 2 and 4 mg/kg alphapinene, and the group that received diazepam 10 mg/kg. At the end of this period, anxiety was measured using elevated plus maze and concentrations of malondialdehyde, thiol and glutathione peroxidase, in hippocampal tissue. The results were analyzed using one-way ANOVA and Tukey tests.

  Results

  In the groups receiving 2 and 4 mg/kg doses of alpha-pinene significantly increased the percentage of open arm entry (P<0.001) and percentage of time spent in the open arm (P<0.05) (P<0.05). Compared to the control and diazepam groups, administration of alpha-pinene significantly decreased MDA concentration (P<0.001) and significant increase in thiol (P<0.01) (P<0.05) and glutathione peroxidase enzyme activity was evident (P<0.001).

  Conclusion

  Alpha-pinene showed a downward effect on anxiety responses in male rats, similar to anxiolytic effects of diazepam. Alpha-pinene may be potentiated by binding to the position of benzodiazepines in GABA A receptors and exerted its anti-anxiety effect with antioxidant properties.

  Keywords: Anxiety, Alpha-pinene, Diazepam, Rat
 • Seyed Mohammad Ali Malaekeh, Nejat Kheiripour, Hassan Ghasemi* Pages 254-260
  Background

  Impairment in metabolism of lipids, especially in liver tissue, is one of the main complications of type 2 diabetes (T2D). This study aimed to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of Satureja avromanica (HESA) on glycogen and lipid content in liver tissue of male rats with type 2 diabetes. 

  Materials and Methods

  In this experimental study, Twenty-four male Wistar rats were divided into 4 groups (n=6) including: controls and T2D groups treated with or without hydroalcoholic extract of Satureja avromanica extract (50 mg/kg). After 60 days of treatment lipid and glycogen storage of liver were measured. The data collected after entering SPSS software version 16 were analyzed using one-way analysis of variance.

  Results

  The results showed that in the diabetic group treated with Satureja avromanica extract, weight was significantly higher and the fasting blood sugar was significantly lower than the diabetic control group (P<0.01). Also, in relation to liver tissue, in the diabetic group receiving the extract of Satureja avromanica, glycogen storage is significantly higher and the levels of cholesterol and triglyceride is significantly lower than the diabetic control group (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that hydroalcoholic extract of Satureja avromanica can have anti-diabetic effects on the liver tissue in diabetic rats.

  Keywords: Type 2 diabetes, Satureja avromanica, Liver, Glycogen, Lipid
 • Behrooz Yahyaei*, Parastoo Pourali, Tana Heidari Pages 261-269
  Background

  Silver has long been known for its antibacterial properties. With the increasing use of silver nanoparticles in various consumer and medical products, it is necessary to check the toxicity of silver nanoparticles for the safety of users.

  Materials and Methods

  This study was done on the female Wistar rats. These rats were divided to 5 groups such as the control and four treatment groups. Toxic dose was determined based on IC50. For the biological nanoparticles, the non-toxic dose was 3-4 ml and the toxic dose was 6-8 ml. For the chemical nanoparticles, the non-toxic dose was 2.5 ml and the toxic dose was 5 ml. Injections were performed in the last two weeks of gestation and sampling was performed two weeks after birth. Then histological study of renal changes in the cortical and medulla and details of each area were performed by two incisions.

  Results

  This test was showed that the nonpoisonous of chemical nanoparticles slightly caused the hyperemia and inflammation in renal cells. Injection of poisonous chemical nanoparticles caused serious change renal tissue. In injection of poisonous and nonpoisonous biological didnchr('39')t changes tubular cells but caused little changes in renal tissue.

  Conclusion

  The facing with the chemical silver nanoparticles during the pregnancy related to the different dosage of silver nanoparticles induced the poison in the kidney of offspring rats. Biological nanoparticles have the less effect on the renal tissue despite of the chemical ones.

  Keywords: Biological silver nanoparticles, Toxic, non-toxic doses, Kidney, Chemical nanoparticles, Neonate
 • Hassan Hassani-Bafrani, Hamed Haddad-Kashani*, Fatemeh Shabehpour Pages 270-281
  Background

    Freezing human semen is considered an effective technique in assisted reproductive techniques (ART). During cryopreservation, sperm cells are exposed to chemical and physical stress, resulting in damage to the axonum, increased morphological deficits in the middle segment, and decreased sperm motility. In this study, the effects of trehalose and resveratrol antioxidants on sperm parameters during freezing and thawing processes were evaluated.

  Materials and Methods

  A cross-sectional study was performed on 40 normal semen samples divided into 7 groups. The effects of these antioxidants on sperm parameters were investigated by computer analysis (CASA) and sperm chromatin (SCD) evaluation. It should be noted that P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Group 3 (freezing and treating with 100 mM trehalose) showed the highest percentage of motility, acrosome membrane integrity, and plasma membrane integrity compared to the control group and had healthier DNA after thawing and fewer survival of sperm.

  Conclusion

  According to the results, it can be concluded that trehalose samples in general improve the quality of semen and even after thawing it is involved in maintaining sperm motility. Resveratrol causes toxicity at high concentrations and causes undesirable changes in osmotic pressure, but at low concentrations it has beneficial effects on sperm survival and inhibits ROS as a potent antioxidant.

  Keywords: Cryopreservation, Sperm, Antioxidant, Trehalose, Resveratrol
 • Seyed Mohamadali Shariatzadeh*, Ebrahim Cheraghi, Mohamadreza Bakhshi Pages 282-292
  Background

  Given the role of silver nanoparticles on oxidative stress and antioxidant royal jelly, this research aimed to study the simultaneous treatment of silver nanoparticles and royal jelly in the NMRI mice testis tissue.

  Materials and Methods

  In this experimental study, thirty adult male mice (NMRI) were used with an average weight (36±2) at the 5 groups (n=6): Control, treatment with silver nanoparticles (500 mg/kg/day), treatment with royal jelly (300 mg/kg/day) and simultaneous treatment silver nanoparticles +royal jelly (the offered doses), by orally administration for 35 days. After treatment, the total volume of testis, and its diameter and height of the germinal epithelium, total number spermatids, spermatocytes, Sertoli cells with stereological method were estimated. The total antioxidant capacity (TAC) by FRAP method), levels of malondialdehyde (MDA) by spectrophotometric method, and serum testosterone by Elisa kit were measured.

  Results

  The total volume of testis, diameter and height of the germinal epithelium, total number spermatids, spermatocytes, Sertoli cells significantly decreased in silver nanoparticles group compared to the control group (P<0.001). A significant increase in level of MDA and significant decrease in total antioxidant capacity and serum testosterone levels was found in silver nanoparticles group compared with control group (P<0.001). Above parameters were significantly increased in silver nanoparticles +royal jelly group compared with silver nanoparticles group.

  Conclusion

  According to the results, royal jelly may be the effective in the protection against the adverse effects of silver nanoparticles and improve the function of male reproductive system.

  Keywords: Silver nanoparticles, Royal jelly, Testis, Mice
 • Mohadeseh Zarei-Yazdeli, Seyed Alireza Seyed Ebrahimi, Hanieh Alipanah*, Maryam Noori Pages 293-301
  Background

  Infections caused by bacterial agents with antibiotic resistance are expanding so that the effectiveness of antibiotics in the treatment has reduced. So, efforts are being made to find new active herbal compounds as an appropriate alternative to antibiotics. This study aimed to evaluation of active antibacterial of ethanol and methanol extracts of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls against bacteria.

  Materials and Methods

  This study was performed by standard strains of Staphylococcus aureus (ATCC: 25923), Escherichia coli (ATCC: 25922), Klebsiella pneumonia (ATCC:10031), Shigella sonnei (ATCC: 1188), Pseudomonas aeruginosa (ATCC:1310) and Acinetobacter baumannii (ATCC:10654). The of ethanol and methanol extracts of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls were prepared by Soxhlet apparatus. Antibacterial activities of extracts were evaluated well diffusion method. Also minimum inhibitory concentration (MIC) and MBC were assessed by microdilution method. The data obtained by new SPSS software was analyzed.

  Results

  The ethanol and methanol extracts of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls showed antibacterial activity against bacteria. MIC results for ethanol and methanol extracts Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls were 125 mg/ml and 12.5 mg/ml for bacteria, respectively. 

  Conclusion

  Ethanol and methanol extract of Dracocephalum kotschyi and Mazouj galls had good antibacterial activity against tested bacteria. Therefore, the results of this study can be a valuable report regarding their effective role in infection control.

  Keywords: Plant Extract, Dracocephalum kotschyi, Mazouj galls, Antibacterial
 • Somayeh Fathi, Jafar Poyamanesh*, Mohammad Ghamari, Ghorban Fathiagdam Pages 302-311
  Background

  This study aimed to compare the effectiveness of an emotion-based therapy and a treatment based on acceptance and commitment on the quality of life of women with chronic headache.

  Materials and Methods

  This study used a quasi-experimental method with pre-test, post-test, follow up, and the control group. The population under consisted women were that they referred for the treatment of headache to the brain and neurology government clinic of Parsabad city in 2019. 30 women were selected by purposive sampling as the participants and randomly divided into three groups.

  Results

  The mean and standard deviation quality of life for the emotion-based therapy group, the treatment based on acceptance and commitment group, and the control group on the posttest were (38.40±5.03), (39.30±4.43) and (39.30±5.29) respectively. The results showed that the emotion-based therapy (51.50±6.86) and treatment based on acceptance and commitment (60.10±5.04) compared to the control group (39.40±5.37) increased the quality of life in chronic headache patients on the posttest (P=0.001). Besides, the effect of emotion-based therapy (51.20±7.13) and treatment based on acceptance and commitment (60.00±4.96) on the quality of life (39.00±5.01) persisted in the follow-up phase (P<0.001). It was also shown that the effect of treatment based on acceptance and commitment on quality of life in post-test and follow-up was more evident than the effect of emotion-based therapy (P<0.006).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, emotion-focused therapy and acceptance and commitment-based therapy may decrease the stress and thus improve the quality of life of women with chronic headaches.

  Keywords: Emotion-based therapy, Treatment based on acceptance, commitment, Quality of life, Chronic headache, Women
 • Mohsen Taghizadeh, Reza Sharafati Chaleshtori*, Hosain Daizadeh, Maryam Akhavantaheri Pages 312-321
  Background

  Waste of plant distillates industries are a source of organic compounds. Therefore, this study aimed to evaluate the antibacterial and antioxidant effects of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare wastewaters materials in vitro.

  Materials and Methods

  In this experimental study, samples of Eryngium billardieri, Citrus aurantium and Foeniculum vulgare wastewaters were collected at one of the factories in Kashan. After filtration and drying of the obtained solutions, total phenolic and flavonoid compounds were determined by colorimetric method. Also, antioxidant activity was evaluated by ferric reducing ability and antibacterial activities against antibiotic resistance Staphylococcus aureus and Escherichia coli using the micro-dilution and disc diffusion methods.

  Results

  The results showed that the highest amount of phenolic compounds (106. 46 mg/g) and flavonoids (13.6 mg/g) were in the F. vulgare wastewaters. The highest antioxidant activity was for F. vulgare (1229.9±30.44), C. aurantium (679.39±1.3), and E. billardieri (549.28±15.35 mmol Fe 2+/g at their highest concentration, respectively. None of the wastewaters samples had any effect on S. aureus, but F. vulgare and E. billardieri showed an anti-E. coli effect with MIC (166.66 mg/mL) and MBC (333.3 mg/mL).

  Conclusion

  This study was the first research on the biological activity of herbal distillate wastewaters in Iran. The results showed the presence of active compounds and the biological effects of these wastes. It is suggested that more extensive studies be carried out on the antibacterial activities on various gram negative and positive bacteria, as well as the identification of other compounds and biological properties such as cytotoxicity of herbal distillate wastewaters.

  Keywords: Antibacterial effect, Antioxidant effect, Herbal distillate waste, In vitro
 • Alieh Shahraki, Majid Vahidian-Rezazadeh*, Morteza Nikoofar Pages 322-331
  Background

  This study aimed to investigate the effect of endurance and combination training on serum levels of Fetuin-A and metabolic syndrome of overweight and obese women.

  Materials and Methods

  This was a semi-experimental study and 45 overweight and obese women were randomly divided into three groups: “control”, “aerobic exercise” and “combined exercise” groups. The aerobic exercise and combined exercise groups were active for eight weeks. After blood sampling, Fetuin-A, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), triglyceride, total cholesterol and glucose were measured.

  Results

  The results showed that after eight weeks in the aerobic and combined groups, Fetuin-A significantly increased (P=0.022, P=0.011). Also, LDL was significantly decreased in aerobic and combined groups (P=0.006, P=0.024). The results showed that the combined group had a significant decrease in TC, TG, FAT, BMI, and WHR compared to baseline and a significant increase in HDL (P<0.05). Also, Fetuin-A decreased in aerobic and combined groups compared to the control group. The combined group showed a significant decrease in TC compared to the control and aerobic groups (P<0.05). Besides, the combined group had lower TG, FAT, BMI, and WHR indices compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that combined exercises compared aerobic training had significant decreasing effects on Fetuin-A, as well as metabolic syndrome indices in obese and overweight individuals and contributes to the improvement of the dangers of obesity and cardiovascular risk factors.

  Keywords: Aerobic exercise, Combined exercise, Fetuin-A, Metabolic syndrome
 • Haleh Mokabber, Nowruz Najafzadeh*, Mohammad Amin Edalatmanesh, Mohammad Mohammadzadeh Vardin Pages 332-341
  Background

  Hair follicle stem cells (HFSCs) can be differentiated into neurons and glial cells. Different miRNAs regulate the proliferation and differentiation of HFSCs. So, this study aimed to evaluate the exact role of miR-124-3p on the expression of non-neuronal genes (CCND1 (cyclinD1), Tlx) NR2E1) and RCOR2 (CoREST) (and neuronal genes (DLK1, MAP2, and NeuN (Rbfox 3)).

  Material and Methods

  This experimental study was performed on the stem cells isolated from the bulge region of mouse vibrissa hair follicles. The hair follicle stem cells differentiated into neuronal cells. Then, the cells transfected with miR-124-3p mimic and inhibitor. The mRNA levels of non-neuronal and neural genes were detected by real-time PCR (RT-PCR).

  Results

  The results showed that neural induction and miR-124-3p mimic transfection significantly increased mRNA expression levels of neuronal genes MAP2, Rbfox3 and DLK1, but transfection with the miR-124-3p inhibitor increased mRNA level of non-neural genes CCND1 (82.71) and NR2E1 (962.07), respectively.

  Conclusion

  These results show that miR-124-3p may promote neuronal differentiation of HFSCs by inhibiting non-neural genes CCND1 and NR2E1.

  Keywords: Hair follicle stem cells, neural differentiation, miR-124, CCND1, NR2E1, RCOR2
 • Ali Sharifzadeh*, Faranak Aali, Milad Heidari, Neda Kowsari Pages 342-349
  Background

  Garlic (Allium sativum) belongs to the Liliaceae family and green tea (Camellia sinensis) belongs to the Theaceae family are widely used in folk medicine. Antibacterial, anticancer and antioxidant activity of these plants have been previously reported. This study aimed to investigate the cytotoxic activity of the extracts of garlic and green tea on breath cancer cell line (MCF-7) and HDF.

  Materials and Methods

  Cytotoxicity of different concentrations (250,500,750 μg/ml) of garlic and green tea ethanolic extracts on MCF-7 and HDF cell lines were examined. The cell lines were grown in RPMI supplemented with 10% FBS, 1% penicillin and streptomycin. The cells were allowed to incubate at 37ºC in an atmosphere that contained 5% CO2 and 95% humidity. The standard MTT assay was performed to estimate cell viability after treatment garlic and green tea extracts.

  Results

  The results of the MTT assay showed that garlic extract had time and concentration dependent anticancer activities on the MCF- 7 cell line (P<0.01). But, any effect of green tea extract on MCF-7 and HDF cell lines showed.

  Conclusion

  Results of this survey suggested that garlic extract has a good potential to control of cancer cells.

  Keywords: Garlic, Green tea, Breast cancer, Cytotoxicity
 • Firoz Ayob, Fazl Ahmed Bawar, Sanaz Joekar* Pages 350-356
  Background

  Depression is a common disease and understanding its influential factors is important. This study aimed to investigate the prevalence of depression among medical students of Balkh University of Medical Science.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 250 students of medical school were selected by <a href="javascript:void(0)">convenience sampling. Among participants, 126 subjects (50.4%) were women, 124 (49.6%) were men, 175 subject (70%) were single and 75 (30%) were married. Beck standardized questionnaire was used to measure depression.

  Results

  The results showed that among the participants who had a normal depression score 26.9% (n=34) were female, 35.4% (n=44) were male, 33.1% (n=58) were single and 26/6% (20=n) were married. Also, among those with a mild depression score, 34.1% (n=43%) were female, 25% (n=31) were male, 26.2% (n=46) were single, and 37.3% (n=28) were married. Moderate depression scores were observed in 30.15% (n=38) female, 31.4% (n=39) male, 28.5% (n=50) single and 36% (n=27) marred participants. Also, the number of people with severe depression was reported to be 8.7% (n=11) of female, 8% (n=10) male, and 12% (n=21) single participants and there was no severe depression reported among married participants. It was also found that there was a significant relationship between depression scores and marital status (P=0.005), but the relationship between depression scores and gender was not significant (P=0.351).

  Conclusion

  Considering the high prevalence of depression among medical students of Balkh University of Medical Sciences, it is suggested that the areas of mental health counseling should be prioritized by relevant authorities.

  Keywords: Depression, Students, Beck Depression Inventory