فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بالینی دامپزشکی
سال پنجم شماره 3 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/08/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید مهراد میرسعیدی فراهانی، آریا بدیعی، علیرضا شقایق، رویا صدری، مهدی لقمانی، پیمان هوسمی، احمد احمدی، رامین بلالی، علیرضا جمالی، فرهاد موسی خانی* صفحات 135-144

  مطالعه ی سرواپیدمیولوژی برای شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس نیل غربی(،)WNVویروس آنفلوآنزای ،(IAV(Aکم خونی عفونی اسب ()EIAوآرتریتویروسی اسب ()EAVدر استان تهران و در فاصله ی ماه های فروردین 1390تا تیرماه سال 1391انجام شد. منظور از این مطالعه تعیین وضعیت و تشخیصسرولوژیکی مهمترین ویروسهای بیماریزا در اسب میباشد. نمونه های سرمی از اسبداریهای استان تهران جمع آوری شد. چهار نمونه از تعداد 126نمونهی سرمی (1،)%2/38نمونه(37،)%0/79نمونه()%29/36و 85نمونه()%67/46به ترتیب برای بیماریهای WNV،EIA، EAV، IAVمثبت بودند. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که آنتی بادی بر علیه چهار ویروس WNV،EIA،EAVو آنفلوآنزای Aدر استان تهران و البرز وجود دارد. البته احتمالا، با توجه بهدرصد پایین سرمهای مثبت علیه WNV،EIAو درصد متوسطی سرمهای مثبت علیه EAVاین مواجهه با ویروسها در اسبها، قبل از ورود به ایران اتفاق افتادهاست. در حالی که درصد بالای نتایج مثبت علیه آنفلوآنزای Aگردش این ویروس در ایران را نشان میدهد.

  کلیدواژگان: ویروس نیل غربی، ویروس آنفلوآنزا، Aکم خونی عفونی اسب، آرتریت ویروسی اسب، سرواپیدمیولوژیکی
 • سپیده ولی، فرهاد موسی خانی*، آریا بدیعی، علیرضا جمالی، سمیرا قلمبردزفولی صفحات 145-152

  شیر به عنوان یک غذای مغذی در نظر گرفته میشود زیرا حاوی چندین ماده مغذی مهم از جمله پروتتیینها و ویتامینها است. در مقابل، شیر میتواندناقل چندین باکتری پاتوژن همچون استافیلوکوکوس اوریوس باشد. باکتری استافیلوکوکوس اوریوس ()Staphylococcus aureusیکی از مهمترین عواملمسمومیت غذایی ()FPدر محصولات لبنی میباشد. انتروتوکسینهای استافیلوکوکی ()SEعامل اصلی ایجاد مسمومیت غذایی میباشد که از تیپهای مختلفیتشکیل شده اند مهمترین آنها انتروتوکسینهای تیپ (A(SEAو (B(SEBمیباشد.هدف از این مطالعه شناسایی ژنهای انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از شیر خام و شیر ورم گاوداریهای صنعتی استان تهرانمیباشد. در این تحقیق 40نمونه شامل 20نمونه شیر خام و 20نمونه شیر ورم پستان در شرایط استریل به آزمایشگاه ارسال گردید. نمونه ها از طریق روش هایباکتری شناسی مورد کشت و تشخیص قرار گرفت. باکتریهای جداشده برای تشخیص ژن کد کننده SEAو SEBبه وسیله آزمایشات PCRارزیابی شد.نتایج آزمایش PCRنشان داد که از میان استافیلوکوکهای جدا شده %25دارای ژن %15 ،SEAدارای ژن SEBهستند. از این روحرارت دادن هیچ تاثیریبر روی محصولات لبنی آلوده به انتروتوکسین و ورم معده که ممکن است در زمان کوتاه رخ بدهد، ندارد. در نتیجه PCRبه عنوان یک روش سریع، حساس،اختصاصی و ارزان قیمت پیشنهاد میشود که میتواند جایگزین خوبی برای روش های قدیمی تشخیص SEباشد

  کلیدواژگان: ی: انتروتوکسین، استافیلوکوکوس اورئوس، PCR
 • مهرداد جبارزاده، اورنگ عطایی عمارلویی*، فرهاد موسی خانی صفحات 153-160
  امروزه عفونتهای رحمی یکی از عارضه های اصلی دستگاه تناسلی سگهای ماده است. بدین منظور استفاده از لاکتوباسیلها به عنوان پروبیوتیک و به منظورجایگزینی در رحم به عنوان یک عامل باز دارنده از عفونتهای رحمی به علت تولید متابولیتهایی همچون پراکسید هیدروژن و اسید لاکتیک امری مفید وسودمند است. ()8بدین منظور جهت جداسازی لاکتوباسیلها از واژن سگهای سالم اقدام به اخذ نمونه با سواب دابل گارد تحت شرایط استریل از 20قلادهسگ ماده که ابتدا توسط رادیوگراف و تصاویر سونوگرافی و معاینات بالینی سلامت آنها تایید شده بود صورت گرفت. سوابها پس از اخذ نمونه بلافاصلهدر محیط MRS-brothقرار داده شده و پس از انتقال به آزمایشگاه ابتدا 48تا 72ساعت در شرایط بی هوازی در 37درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس ازنمونه های رشد کرده بر روی MRS-agarاقدام به کشت گردید و به مدت 48تا 72ساعت دیگر در شرایط فوق انکوبه شدند.کلونیهای رشد نموده بر رویسطح با روش های مشاهده مستقیم و آزمونهای بیو شیمیایی و در نهایت توسط PCRو sequencingتشخیص جنس لاکتو باسیل داده شد. پس از آن اقدام بهخالص سازی و تکثیر لاکتو باسیلها شد. سپس به منظور آزمون تاثیر لاکتوباسیلهای جدا شده بر روی پاتوژنهای مطرح در عفونتهای رحمی اقدام به جداسازیسگهای مبتلا به عفونت رحمی ارجاع داده شده به مطبهای دامپزشکی استان البرز جهت اخذ نمونه های ترشحات رحمی شد.در ادامه میزان ناحیه باز دارنده ایجاد شده حاصل از مجاورت جداگانه لاکتوباسیلها و دیسکهای آنتی بیوگرام با پاتوژنهای اصلی جدا شده که شاملStaphylococcus وPseudomonas aeruginosa وProteus mirabilis وE. coli وStaphylococcus intermedius وStaphylococcus epidermidisaureusو Trueperellaبودند با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان دادند که لاکتو باسیلها بر روی بسیاری از باکتریهای پاتوژن تاثیر معنی داری را در ایجادمنطقه بازدارنده از رشد در شرایط آزمایشگاهی دارد %83/3که در مقایسه با حساسیت کلیه دیسکهای آنتی بیوگرام مورد بررسی که به میزان %34/16بودهاست اختلاف معنی داری را نشان میدهد.با توجه به نتایج به دست آمده در شرایط آزمایشگاهی ()in vitroبه نظر میرسد که به کارگیری لاکتوباسیلها در واژن سگها به عنوان عامل پیش گیرانه ازعفونتهای رحمی و یا عاملی در جهت کاهش ابتلا به این نوع از عفونتها است و شاید جایگزین مناسبی جهت درمانهای آنتی بیوتیکی باشد البته میبایستدر شرایط بالینی نیز مورد بررسی قرار گیرد
  کلیدواژگان: لاکتوباسیل، عفونت رحم، سگ
 • سهیل علی نژاد، بابک شعیبی عمرانی*، محمد شکرزاده، سید سهیل قائم مقامی، مهران یاسمی، عاطفه امینی فرد صفحات 161-172

  فلزات سنگین میتوانند در اندامها و بافتهای مختلف مانند کبد، کلیه، آبششها و عضلات آبزیان تجمع یابند. نظر به اینکه بافت عضله ماهی نقش مهمی درتغذیه انسان دارد اطمینان از سلامت آن حایز اهمیت است. فلزات، مواد غیرقابل تجزیه و از آلاینده های اصلی محیط بحساب آمده و اثرات منفی آنها بصورتسمیت سلولی، جهش زایی و سرطانزایی در حیوانات بروز میکند. خطرات ناشی از مسمومیت با فلزات سنگین در آبها و گونه های مختلف آبزی متفاوتمیباشد. سمیت فلزات مزبور در آبهای شیرین و سبک نسبت به آبهای شور و سنگین بیشتر میباشد.در این تحقیق، تعداد 44نمونه ماهی کفشک تیزدندان ()Psettodes erumeiبطور تصادفی از شهرستان بوشهر جمع آوری شد. سپس 100گرم از عضلهسینهای نمونه ها جدا شد و برای سنجش با دستگاه جذب اتمی آماده گردیدند. نتایج بدست آمده از مقادیر چهار فلز سنگین سرب، کادمیوم، روی و کرومدر بافت عضله نمونه ماهی کفشک تیزدندان برحسب میکروگرم بر کیلوگرم ()ppbثبت گردید. دراین بررسی در بافت عضله، بیشترین مقدار مربوط به فلزروی (حدود)138/5و کمترین مقدار متعلق به فلز کروم (حدود 30میکروگرم بر کیلوگرم) میباشد. نتایج حاصله نشان میدهد که در ماهی کفشک تیز دندانمورد مطالعه، حداکثر (حداقل) مقادیر فلزات سنگین روی برابر با (0/208حداقل ،)0/034سرب برابر با (0/124حداقل ،)0/037کادمیوم برابر با 0/090(حداقل ،)0/019کروم برابر با (0/054حداقل)0/013میلی گرم بر کیلوگرم عضله ماهی بوده است که در تمامی نمونه ها، این مقادیر در محدوده مجازسازمان بهداشت جهانی قرار داشتند.

  کلیدواژگان: کفشک تیزدندان، فلزات سنگین، عضله ماهی، سلامت غذا
 • نرجس میراب، پروین تراب زاده*، منیره موحدی صفحات 173-179

  کتان از جمله گیاهان داروهایی است که به دلیل وجود عناصر مفید مانند اسید لینوییک، فیبر، لیگنان مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است و برای درمانگرگرفتگی یایسگی، افسردگی، کاهش قندخون، کاهش چربیخون پیشنهاد میشود. از آن جا که هورمون استروژن،یکی از عوامل موثر در دوران بارداریمیباشد و غلظت نرمال این هورمون در اتمام موفق بارداری الزامی است. با در نظر گرفتن میزان فراوان فیتواستروژن (استروژن گیاهی) موجود در بذرگیاهکتان احتمال داده شد که مصرف این گیاه در دوران اولیه بارداری اختلالاتی بوجود آورد.بر این اساس تاثیر عصاره آبی بذرگیاه کتان بر وزن جنین،وزنجفت و تعداد سلولهای هوفبویر بررسی شد.پژوهش حاضر روی 9گروه موش ،Balb/Cهر گروه شامل 10سر موش انجام شد.گروه کنترل هیچ عصارهای دریافت نکرده و گروه شاهد آب مقطر دریافتکرد و گروه های تجربی در چهار روز متوالی 3-6بارداری عصاره آبی بذر گیاه کتان به ترتیب دوزهای ()mg/kg.b.w 21 ،7،15/3،5/0،75/0،2/0،1/05دریافتکردند.کلیه گروه ها در روز15بارداری تشریح شدند.وزن جنین و جفت و تعداد سلولهای هوفبویر محاسبه گردید.یافته های گروه تجربی و کنترل با استفاده ازآزمون آنوا و دانکن و تست Tukeyمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.وزن جنین و وزن جفت به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبی بذر گیاه کتان نسبت به گروه کنترل کاهش معنیدار و تعداد سلولهای هوفبویرافزایش معنیدار نسبت به گروه کنترل نشان داد. احتمالا عصاره آبی بذر گیاه کتان موجب کاهش رشد و نمو جنین و جفت شده است و افزایش تعدادسلولهای هوفبویر،تاثیر گیاه کتان را به عنوان عامل خارجی تایید کرد.

  کلیدواژگان: بذر گیاه کتان، سلول هوفبوئر، جفت
 • وحید اکبر نژاد، پرویز تاجیک، منصوره موحدین، رضا یوسفی*، نیلوفر حاج صادقی صفحات 181-186

  متوقف کردن و حذف روند اسپرماتوژنز خودی در گیرنده یکی از مراحل اصلی در روند پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال میباشد. نتایج مطالعات حاکی از آثار سمی جنتامایسین بر تزاید و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر جنتامایسین بر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به انجام رسید. تعداد  12سر موش نر بالغ به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند: در گروه شاهد، موشها هیچگونه تیماری دریافت نکردند. در گروه شاهد تزریق، موشها به میزان  0/02میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل بیضهای دریافت کردند. در گروه درمان، موشها به میزان  0/02میلی لیتر جنتامایسین با غلظت  40میلی گرم در میلی لیتر به صورت داخل بیضهای دریافت کردند.  2ماه پس از انجام تزریقات، بیضه ها برداشت شده وزن آنها ثبت و در فرمالین  10درصد تثبیت، مقطع گیری، رنگ آمیزی و در نهایت با استفاده از میکروسکوپ نوری ارزیابی شدند. تفاوتی بین گروه ها در رابطه با وزن بیضه ها و تلفات وجود نداشت (.)P < 0/05علیرغم کاهش سلولهای رده جرم در بیضه موشهای دریافت کنندهی سرم فیزیولوژی و جنتامایسین، اسپرماتوژنز تا ردهی اسپرمهای بالغ همچنان ادامه داشت و تفاوت هیستوپاتولوژیک مشهودی بین این دو گروه مشاهده نشد. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که تزریق داخل بیضهای جنتامایسین نمیتواند به عنوان یک روش مطمین جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: جنتامایسین، آزواسپرمی، موش
 • سید محمد معتمدی*، جواد واحد خوش چهره، ملیحه راحتی نویر صفحات 187-200

  این آزمایش به منظور بررسی استفاده از دی کلسیم فسفات بر روی عملکرد رشد، فلور میکروبی و بویژه خصوصیات استخوانی در جوجه های گوشتی انجامگرفت. در این آزمایش 200قطعه جوجه گوشتی (سویه راس)308انتخاب شدند و در قالب طرح ک املا تصادفی با 4تیمار شامل سطوح مختلف دی کلسیمفسفات (2 ،1 ،0/5 ،0درصد) و 5تکرار(در هر تکرار 10قطعه مرغ) آزمایش صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از دی کلسیم فسفات درجیره جوجه های گوشتی طی دوره آغازین، رشد و پایانی تاثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و نهای تا وزن بدن نسبت به گروه شاهد داشت بطوریکه باافزایش سطح دی کلسیم فسفات در جیره غذایی، وزن بدن نیز افزایش یافت. از نظر میزان خوراک مصرفی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهدهنشد(.)P<0/05لیکن گروه های آزمایشی که دی کلسیم فسفات در جیره آنها استفاده شده بود از مصرف خوراک بالاتری برخوردار بودند. استفاده از دیکلسیم فسفات در خوراک اثر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و کل دوره داشت (.)P>0/05در بررسی صفات استخوانی تنها شاخص وزناستخوانها از لحاظ آماری نسبت به گروه شاهد معنی داری بود (،)P>0/05اما در بقیه صفات (طول استخوان، پهنای استخوان، استحکام استخوان، خاکستراستخوان) تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در بررسی فلور میکروبی روده جوجه ها، گروه های آزمایشی که از دی کلسیم استفاده کردند با گروه شاهداختلاف معنی داری داشتند (.)P>0/05بنابراین، با توجه به نتایج این آزمایش میتوان گفت که استفاده از دی کلسیم فسفات اثرات مطلوبی بر شاخصهایرشد جوجه های گوشتی دارد.

  کلیدواژگان: دی کلسیم فسفات، استخوان، جوجه های گوشتی، عملکرد، فلور میکروبی
|
 • S.M Mirsaeedi Farahani, A Badiei, A Shaghayagh, R Sadri, M Loghmani, P Hosamy, A Ahmadi, R. Balali, A Jamali, F Moosakhani * Pages 135-144

  A seroepidemiological study to detect the presence of the antibodies against West Nile Virus(WNV), Influenza AVirus, Equine Infectious Anemia Virus (EIA) and Equine Arteritis Virus (EAV) was done in Tehran and Alborzprovince, Iran from April 2011 to July 2012. The objective of this study was to determine the serological statusof the most important viruses in horse. Serum samples were collected from stable horses throughout Tehran andAlborz province. Out Of 126 samples, 3 (2.38%), 1 (0.79%), 37 (29.36%), 85(67.46%) were seropositive forWNV, EIA, EAV and Influenza A Virus, respectively. The results revealed that antibodies against WNV, EIA andEAV were present in Tehran and Alborz province; meanwhile,previous exposure to WNV, EIA and EAV mightnot have occurred in Iran due to low percentages ofWNV and EIA seropositive cases and medium percentage ofEAV seropositive results. Seropositivecases of WNV, EIA and EAV were as same as other reports. Since highpercentages of Influenza Aseropositive results, the agent is likely circulating in Iran.

  Keywords: West Nile Virus, Influenza A Virus, Equine Infectious Anemia Virus, Equine Arteritis Virus, Seroepidemiology
 • Sepideh Vali, Farhad Moosakhani *, Arya Badiei, Ali Reza Jamali, Samira Ghalambor Dezfoui Pages 145-152

  Milk is considered a nutritious food because it contains several important nutrients including proteins and vitamins.Conversely, it can be a vehicle for several pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus. Staphylococcusaureus is one of the most causes of food poisoning (FP) in dairy products. The main etiologic agent of FP isstaphylococcal enterotoxins (SE). There are different types of SE, but type A (SEA) and type B (SEB) are the mostimportant types.The aim of the present study was detection of enterotoxin genes A&B of staphylococcus aureus strains isolatedfrom raw milk of dairy cattle herds of Tehran province. In the current study, 40 samples of raw milk and mastitismilk were transported to the laboratory under sterile conditions and were assessed. Samples were cultured andidentifed by routine bacteriological methods. The isolated bacteria were evaluated by PCR tests for diagnosisof the gene encoding of SEA and SEB.The PCR results showed that(%25) of Staphylococcus aureus isolatespossessed the SEA gene,(%15) had the SEB. Therefor heating has no effect on dairy products contaminated byenterotoxins and gastritis may occur in a short period of time. As PCR is a rapid, sensitive, specifc and inexpensivemethod, we suggest that it can be replaced to traditionally assays for detecting SE.

  Keywords: Enterotoxin, Staphylococcus aureus, PCR
 • M Jabarzadeh, O. Ataie Amarloie *, F. Moosakhani Pages 153-160
  Nowadays the uterine infections are considered as one of the principal disorders of bitch’s reproductive system. Forthis reason, the utilization of lactobacillus spp. as probiotic and aimed at substituting in the uterus as an inhibiting factoragainst the uterine infections due to the production of metabolites such as hydrogen peroxide and lactic acid be usefuland should be investigated (13). For this reason, in order to isolate the lactobacillus spp. from the vaginas of healthybitches beings, an attempt was made to obtain specimens using double guard swab under sterile conditions from twentyhealthy bitches which had been primarily confrmed through radiograph, ultrasonography and clinical examinations.Subsequent to the acquisition of specimens, the swabs were immediately placed in MRS-broth medium and aftertransferring to laboratory they were incubated frstly for 48 to 72 hours in anaerobic condition under 37ºc. Thereafter,from the specimens grown on MRS-agar, cultures were prepared and further incubated under above conditions formore 48 to72 hours. Utilizing direct observation, biochemical tests and ultimately PCR and sequencing the genus oflactobacillus spp. was discerned from the colonies grown on the surface. Following this step, the lactobacillus spp.were subjected to isolation and propagation. On the other hand, in a bid to test the effect of isolated lactobacillus onregular pathogens occurring in uterine infections, a certain number of afflicted bitches beings referred to medical clinicsexisting all over Alborz province were selected for obtaining specimens of uterine secretions. In continuation, the degreeof created inhibition zone resulting from separate proximity of lactobacilli and antibiogram discs with main isolatedpathogens including Staphylococcus intermedius, E. coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcusaureus and Trueperella were compared. The fndings demonstrated that the Lactobacilli had a signifcant effect ona multitude of pathogenic bacteria for the creation of inhibition zone from growth in laboratory conditions. Most ofisolated pathogens (83.3%) in the vicinity of 2.5µl of fresh culture medium of Lactobacillus showed susceptibility whichindicates a signifcant difference in comparison with susceptibility of all antibiogram discs under investigation (34.16%).In the light of acquired results in laboratory conditions (in vitro), it seems that the application of Lactobacillus spp. in bitchvagina as a preventive factor from uterine infections or as a factor for mitigating the disposition to such infections shouldalso be surveyed under clinical conditions which might possibly be a suitable replacement for antibiotic treatments.
  Keywords: Lactobacilli, Endometritis, Dog
 • S Alinejad, B Shoaibi Omrani *, M Shokrzadeh, S. S Ghaem Maghami, M Yasemi, A Amini Fard Pages 161-172

  Heavy metals may accumulate in aquatic animals’ organs and tissues such as liver, kidney, gills and muscles.As fsh muscle is important in human nutrition, its health is important. Metals are considered as non degradablesubstance and one of major environmental pollutants, those negative effects may cause cytotoxicity, mutation andcarcinogenicity in animals. The risk of heavy metal toxicities differs in each water resource and animal species.Toxicity of these metals is higher in soft waters compare with hard waters.In this present study, 44 samples of Psettodes erumei fsh were randomly collected from Boushehr’s waters. Then100 grams of pectoral muscle of each fsh dissected and got ready for atomic absorbtion measurement. The resultsof four heavy metals Lead, Cadmium, Zinc and Chromium were registered in microgram per kilogram (ppb). Inpresent research, the maximum amount of metal was related to Zinc (138.5 ppb) and the minimums to Chromium(30 ppb). In the results, the highest / lowest levels for each metals are: Lead 0.124 / 0.037, Cadmium 0.090 / 0.019,Zinc 0.208 / 0.034 and Chromium 0.054 / 0.013 ppm in muscles and all were totally in safe limits of World HealthOrganization limits.

  Keywords: Psettodes erumei, Heavy metals, fsh muscle, food hygiene
 • N Mirab, P Torabzade *, M Movahedi Pages 173-179

  Flaxseed (Linum usitatissimum) is an example of the herbs that has been under investigation of including lignin, fber, α-linolenic acid (ALA), omega-3, phytoestrogen and suggested to be used for the treatment of menopausal hot flashes, depression, decrease blood glucose levels, blood lipids level. Since estrogen is one of the factors in pregnancy and the normal concentration of this hormone during pregnancy is essential in the successful copletio. According to the high levels of phytoestrogens in flaxseed, the use of this plant in early pregnancy causes disturbances. That’s why, the effect of aqueous extract of flaxseed on fetal weight, placental weight and the number of hofbauer cell was determined. Nine groups of Balb/c, each includes ten adult females were selected. The experimental groups received (0.05،0.1،0.2،3.75،7.5،15، 21 mg/kg. b. w) of flaxseed. The control group received no medication, and the sham group received only distilled water. The samples were taken at 15 of gestation. Weight of Fetal, placental weight and the number of hofbauer cell measured and analyzed as well. The results were analyzed by Duncan, ANOVA and TUKY test between the control and experimental group. Weight of fetal and placenta in the experimental groups showed statistically signifcant decrease comparing with control group (P<0.05). Flaxseed probably caused decreasing in developmental of fetal and placenta. The increasing number of hofbauer cell confrmed that flaxseed is an external factor.

  Keywords: flaxseed, hofbauer cell, placenta
 • V Akbarnejad, P Tajik, M. Movahedin, R Youssefi *, N Haj Sadeghi Pages 181-186

  Arrestment of spermatogenesis in the recipient is an important step in spermatogonial stem cell transplantation.Studies have shown toxic effects of gentamicin on proliferation and differentiation of bone marrow stem cells. Thepresent study was conducted to evaluate the effect of intratesticular administration of gentamicin on induction ofazospermia in mice. Twelve male mice were randomly assigned to three experimental groups: in control group,the mice received no treatment. In saline group, the mice received 0.02 ml saline intratesticularly. In gentamicingroup, the mice received 0.02 ml gentamicin (40 mg/ml) intratesticularly. Two months after treatment, the testeswere removed and their weight was recorded. Then, the specimens were fxed in 10% formalin solution, stainedand evaluated using light microscope. There was no difference among experimental groups in testicular weight andmortality (P> 0.05). Although germ cells were depleted in saline and gentamicin groups, spermatogenesis was notarrested in none of these groups based on histopathological examination. In conclusion, the results indicated thatintratesticular administration of gentamicin might not serve as an effective method for induction of azospermia inmice.

  Keywords: Gentamicin, azoospermia, Mouse
 • S M Motamedi *, J Vahed Khoshchehreh, M Rahati Pages 187-200

  This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of dicalsium phosphate on growthperformance, bony characteristics and intestinal microbial flora in broiler chickens. Dicalsium phosphate wasadded in 0, 0.5, 1, and 2 % to basal diet. A total of 200 Ross- 308 broiler chicks in 4 treatments and 5 replicates(with 10 birds in each replicate) in completely randomized design, reared for 42 days. The results showed thatall levels of dicalsium phosphate in diet of broiler chickens had a signifcant difference on daily weight gain andfnal weight compared to control group signifcantly (P>0.05). There was no signifcant difference between testand control groups as feed intake, but FCR was lower in test group signifcantly (P<0.05). In characteristics ofbone, the weight of the bones in test groups was signifcantly increased compared with the control group (P<0.05).But the other characteristics (bone length, width bone, bone strength, bone ash) were not signifcant. Also, the testgroup had lower intestinal microbial flora signifcantly compared to controls group (P<0.05). Rate of intestinalmicrobial flora in treatments with 0.5 % dicalsium phosphate was less than the others. It can be concluded that thesupplementation of diet with dicalsium phosphate has positive effects on broilers performance.

  Keywords: Dicalsium phosphate, Bone, broiler chickens, Performance, microbial flora