فهرست مطالب

 • Volume:23 Issue: 1, Jan 2021
 • تاریخ انتشار: 1399/10/27
 • تعداد عناوین: 18
|
 • م. علیخانی دادوکالیی، م. چیذری، م. بیژنی، و ع. عباسی صفحات 1-15

  هدف این مطالعه، شناسایی صلاحیت حرفه ای (PC) (صلاحیت های عمومی و تخصصی (GSC) آموزشگران کشاورزی (AT) موقع کار با دانش آموزان با نیازهای ویژه (SSN) در نظام آموزش متوسطه حرفه ای (VHSES) در کشور ایران بود که در دو مرحله انجام گرفت. هدف مرحله اول شناسایی شایستگی های عمومی (GC) آموزشگران بود. در گام اول با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، مولفه های شایستگی های عمومی (GC) آموزشگران از متون نظری و سوابق پژوهشی استخراج گردید. نتایج نشان داد که GC آموشگران شامل شش مولفه طراحی آموزش (ID) ، توسعه حرفه ای (PD) ، اخلاق حرفه ای (PE) ، همکاری، درک تنوع دانش آموزان (PSD) و فناوری می باشد. هدف دوم تحقیق، شناسایی شایستگی های تخصصی (SC) آموزشگران کشاورزی موقع کار با SSN بود. این مرحله از پژوهش، با استفاده از فن دلفی کلاسیک در سه فاز انجام گرفت. گروه تخصصی دلفی، شامل 22 نفر از آموزشگران کشاورزی شاغل در مدارس استثنایی (ES) ایران بود که با بهره گیری از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شدند. حاصل این مطالعه، شناسایی 24 صلاحیت تخصصی مورد نیاز آموزشگران کشاورزی موقع کار با SSN بود که در دو طبقه شایستگی های حوزه کشاورزی و شایستگی های حوزه استثنایی می باشد.

 • م. عزیزیان، ع.ا. ساکی* صفحات 17-25

  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر شکل خوراک (آردی، پلت و اکسترود) بر فاکتور ایجادکننده هیپوکسیHIF-1α mRNA    و شاخص قلب در جوجه های گوشتی انجام شد. وزن نسبی قلب و ریه، نسبت وزن بطن راست به وزن کل  بطن ها (RV / TV شاخص قلب) ، مقدار هماتوکریت خون (HCT) و بیان ژن (HIF-1α mRNA) در قلب و ریه های جوجه های گوشتی در سن 35  روزگی تعیین شد. همچنین مرگ و میر و پارامترهای عملکرد  در کل دوره آزمایش ثبت شد. نتایج نشان داد که وزن بطن راست (RV) ، وزن کل بطن ها  (TV)، میانگین افزایش وزن و دریافت خوراک روزانه، مقدار هماتوکریت خون، بیان ژن HIF-1α mRNA α  در بافت های ریه در شکل خوراک پلت و اکسترود بالاتر از شکل خوراک آردی بود (P<0.05).همچنین در شکل خوراک پلت و اکسترود با افزایش مقدار هماتوکریت خون و بیان ژن HIF-1α mRNA α  در ریه های جوجه های گوشتی و بهبود ضریب تبدیل غذایی،  فشار ریوی و مرگ و میر آسیت افزایش پیدا کرد. یافته های ما نشان داد که ژن  HIF-1α mRNA α  ممکن است با افزایش فشار ریوی و سندرم آسیت در جوجه های گوشتی مرتبط باشد.

 • ش. برجسته، غ. ر. داشاب*، م. رکوعی، م. م. شریعتی، و م. وفای وال صفحات 27-40

  هدف از این تحقیق، مقایسه صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومیکی با تراکم های مختلف نشانگری قبل و بعد از ایمپیوت در جمعیت های شبیه سازی شده خالص و آمیخته بر اساس سناریوهای مختلف انتخاب جمعیت مرجع و روش های مختلف برآورد آثار نشانگری بود. جمعیت های شبیه سازی شده شامل دو جمعیت خالص (لاین A و B) و دو جمعیت آمیخته (کراس و بک کراس) بودند. سه سناریو مختلف در ارتباط با نحوه انتخاب دام ها در جمعیت مرجع شامل: 1-رابطه خویشاوندی بالا با جمعیت تایید 2-تصادفی 3-همخونی بالا، برای ایمپیوت حیوانات جمعیت تایید با تراکم های K5 و K50 به تراکممارکری K777 ارزیابی شدند. سپس صحت برآورد ارزش های اصلاحی در افراد جمعیت تایید، قبل و بعد از امپیوت با روش های ABLUP، GBLUP و SSGBLUP در دو سطح وراثت پذیری 25/0 و 5/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که حداکثر صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی در جمعیت های خالص با روش GBLUP و در سناریو انتخاب جمعیت مرجع خویشاوند با حیوانات جمعیت ایمپیوت (تایید) بود. همچنین نتایج نشان دادند در سناریو انتخاب جمعیت مرجع خویشاوند در زمان استفاده از پنل K50 برای استنباط ژنوتیپی به تراکم K777 صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی افزایش یافت، ولی در اکثر سناریوهای انتخاب جمعیت مرجع همخون و تصادفی تفاوت معنی داری در صحت پیش بینی ارز ش های اصلاحی ژنومی بین تراکم های K5 و K50 بعد از استنباط ژنوتیپی به K777 وجود نداشت.

 • ف. یین، ی. شن، ی. چن، س. ژانگ، و م. وو صفحات 41-50

  شاخه های جانبی در گیاه گوجه فرنگی اثر زیادی بر عملکرد و کیفیت میوه دارد و امروزه عملیات هرس اساسا با دست انجام می شود که کار زیاد همراه با ریسک است. هدف این پژوهش کار با گوجه فرنگی ایستاده (elevated tomato) بود و با شش درجه آزادیP-R-R-R-R-R یک دستگاه بازوی رباتیک برای هرس شاخه های جانبی گوجه فرنگی در محیطی دارای موانع پیشنهاد شد. برای تکمیل شبیه سازی پویا (dynamic simulation) از بازوی رباتیک در محیط دارای موانع، از ADAMS استفاده شد. نتایج شبیه سازی، منحنی های سرعت زاویه ای و شتاب زاویه ای هر مفصل را نشان داد. یک روش برنامه ریزی مسیر حرکت شامل ترکیبی از فضای دکارتی و فضای مشترک پیشنهاد شد تا به طور مطمینی از برخورد بازوی رباتیک با موانع درحین عمل جلوگیری شده و اثر آن به طور موثری کم شود.

 • ا. پ. قندهاری یسدی، م. برزگر، م. ع. سحری، و ح. احمدی گاولیقی صفحات 51-64

  یکی از راه های متداول تاخیر در اکسایش استفاده از ضداکساینده ها است. به دلیل اثرات نامطلوب ضداکساینده های سنتزی بر سلامت مصرف کنندگان، به کارگیری ضداکساینده های طبیعی و ایمن ضروری به نظر می رسد. پوست سبز پسته یکی از ضایعات فرآورده های کشاورزی و منبع ارزان قیمت ترکیبات فنولی است. استفاده از ترکیبات فنولی در فرمولاسیون مواد غذایی دارای محدودیت هایی است. در این مطالعه، پوشینه سازی ترکیبات فنولی پوست سبز پسته به روش خشک کن پاششی و توسط مالتودکسترین، به عنوان دیواره، انجام شد. بدین منظور، فاکتورهای موثر در پوشینه سازی شامل دمای ورودی، فاکتور رقت، نسبت دیواره:هسته و سرعت خوراک دهی بهینه سازی شدند. خصوصیات مالتودکسترین، پودر عصاره آبی پوست سبز پسته و ریز پوشینه های حاوی عصاره آبی پوست سبز پسته توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، FTIR، پراکنش اشعه ایکس (XRD) و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) بررسی شدند. تحت شرایط بهینه، مقدار ترکیبات فنولی و کارایی پوشینه سازی به ترتیب 1/32 mg GAE/g dp و 81 درصد بود.نتایج DSC نشان داد که ریز پوشینه سازی پایداری حرارتی ترکیبات فنولی را بهبود بخشیده است. نتایج آزمون DPPH مشخص نمود که فعالیت ضد اکسایشی عصاره آزاد پوست سبز پسته 10 درصد بیشتر از عصاره ریز پوشینه شده است. نتایج بررسی پایداری ترکیبات فنولی عصاره آزاد و ریز پوشینه شده طی 60 روز نگهداری مشخص کرد که پایداری آن ها به ترتیب 29 و 4 درصد کاهش یافته است. ریز کپسول های به دست آمده به دلیل وجود ترکیبات فنولی در آن ها و خاصیت ضد اکسایشی که دارند می توانند برای تولید غذاهای فراسودمند و فرآورده های دارویی به کاربرده شوند.

 • ا. شاکراردکانی، م. هاشمی، م. شاهدی، و ع. میرزاعلیان دستجردی صفحات 65-82

  اثرات پوشش ترکیبی آلژینات سدیم (SA) و اسانس آویشن (TEO) به ترتیب در سه سطح (0/0 ، 0/1 و 5/1٪) و (0/0 ، 3/0 و 5/0٪) طی 6 هفته انبارداری سرد (3 ± 1 درجه سانتیگراد) پسته تازه بررسی شد. پارامترهای فیزیکوشیمیایی (رنگ پوست نرم رویی و پوست استخوانی، سختی پوست نرم رویی، قند محلول، کلروفیل و مواد جامد محلول) و بار میکروبی (پلیت کانت آگار) هر دو هفته یک بار اندازه گیری شد. به طور مشابه ، ویژگیهای حسی پسته توسط ارزیاب های آموزش دیده و روش آنالیز توصیفی کمی (QDA) از نمره حداقل (1) تا حداکثر (15) ارزیابی شد. در حالی که کاهش وزن هر نمونه پسته در مدت زمان انبارداری افزایش یافته است ، اما تیمارهای پوشش داده شده با آلژینات نسبت به سایر تیمارها، کاهش وزن قابل توجه کمتری داشتند. پسته پوشش داده شده با ترکیبی از SA (1 درصد) و TEO   (3/0 یا 5/0 درصد) میزان سختی پوست، مقادیر L*، قند محلول، کلروفیل و رشد پایین تر میکروارگانیسم ها (عمدتا مخمر و کپک) را نسبت به سایر تیمارها و نمونه پوشش داده نشده (شاهد) نشان داد. بالاترین نمرات ارزیابی حسی 3/12 و 6/10 برای رنگ پوست نرم رویی پسته به ترتیب مربوط به نمونه های پوشش داده شده با ترکیبات  SA (1 درصد) و TEO   (3/0 یا 5/0 درصد)  بود و این نمرات حسی در مقایسه با نمره نمونه شاهد (4/6)  به طور قابل توجه بالاتر بود. از آنجا که پسته پوشش داده شده با غلظت های یاد شده SA و TEO از لحاظ خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و حسی به طور قابل توجهی بالاتر از سایر نمونه ها بود، شاخص های کیفیت آنها نسبت به سایر تیمارها (از جمله نمونه های شاهد) برتر بوده و به احتمال زیاد عمر ماندگاری طولانی تر داشته و پتانسیل بیشتری برای حفظ خصوصیات طبیعی پسته تازه طی انبارداری دارند.

 • ا. محمودی، ا. تلمودی، ا. بن موسی، م. شوایبی، و م. حاسونا صفحات 83-96

  هدف این پژوهش تجزیه تحلیل تاثیر باکتری های پروبیوتیک روی ویژگی های میکروبیولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، فناورانه، و خواص حسی ماست بزی در طی 28 روز نگهداری در سردخانه بود. نتایج نشان داد که افزودن دو باکتری پروبیوتیک، در مقایسه با تیمارهای شاهد، تاثیر معناداری روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی مانند پ هاش، محتوای لاکتیک اسید، جامدات کل، آب انداختن(syneresis)، و ظرفیت نگهداری آب و پروتئین، رنگ و ویسکوزیته و پارامترهای بافت و خواص حسی نمونه های تلقیح شده نداشت. همچنین، دوام و زیستایی پروبیوتیک در همه مراحل با نرخ 108 CFU g-1 حفظ شد. بنا براین، پژوهش حاضر نشان می دهد که ماست حامل خوبی برای باکترهای پروبیوتیک است و بینش نوینی در مورد تاثیر آنها روی متابولیسم این غذای زیست فعال(functional food) و حفظ کیفیت آن فراهم می آورد.

 • ف. دایتی راد، ن. خیجری، ی ا. شریفان صفحات 97-106

  استفاده از روش ریزپوشانی و ترکیبات پربیوتیک ازجمله روش هایی هستند که برای افزایش زنده مانی پروبیوتیکها استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثر اینولینبه همراه ترکیب پربیوتیک و تلقیح بیفیدیوباکتر انیمالیس زیرگونه لاکتیس به عنوان یک باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده با آلژینات سدیم انجام شده است. همچنین یک محصول بیوشیمیایی سنتزی دارای ویژگی سلامتی بخش در کرم کاکایو تولید گردیده است. نمونه ها شامل 2 و 3٪ اینولین همچنین،نمونه های تلقیح شده با بیفیدیوباکتر انیمالیس ریزپوشانی شده با و بدون 2 و 3٪ اینولین و نمونه شاهد نیز بدون آن تهیه شده ا ند. نمونه ها به مدت 6 هفته در دمای °C4 نگهداری شدند و اسیدیته، ویسکوزیته، زنده مانی بیفیدیوباکتر انیمالیس و خواص حسی آن ها در روزهای 1، 7، 14، 21، 28، 35 و 42 مورد بررسی قرارگرفته است. در نمونه های کرم کاکایو اسیدیته و ویسکوزیته در طی زمان نگهداری به طور معنی داری به ترتیب افزایش و کاهش داشته اند. کاهش تعداد بیفیدیوباکتر انیمالیس در نمونه های حاوی 2 و3% اینولین با هم تفاوت معنی داری نشان نداده اند اما این کاهش در مورد نمونه های بدون اینولین به طور معنی داری کمتر بوده است. بعد از طی 42 روز نگهداری در دمای°C 4، ویژگی های حسی نمونه ها شامل مزه، بافت و پذیرش کلی تفاوت معنی داری نشان نداده اند. توانایی تولید کرم کاکایو سین بیوتیک بر مبنای روش ریزپوشانی بیفیدیوباکتر انیمالیس و افزودن اینولین انجام شده است. محصول تولیدی دارای ویژگی های مطلوب فیزیکوشیمیایی، حسی و زنده مانی پروبیوتیک برای تولید صنعتی می باشد.

 • ر. باقری، ش. شتایی جویباری*، و ی. عرفانی فرد صفحات 107-123

  برآورد دقیق مکانی زی توده روی زمین در مناطق وسیع مورد نیاز برنامه ریزان منابع طبیعی می باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی زی توده و ذخیره کربن درختان بنه بر اساس تشخیص و شناسایی محدوده تاج درختان با استفاده از تصاویر ماهواره GeoEye-1 و روابط آلومتریک در ذخیره گاه جنگلی این گونه در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی در شرق ایران انجام شد. زی توده درختان نمونه با استقاده از نمونه برداری میدانی و روش های تجربی تعیین شد. به علاوه زی توده تنه درختان با استفاده از حجم و چگالی چوب تعیین شد. معادلات آلومتریک زی توده و ذخیره کربن بر اساس سطح تاج، قطر برابر سینه و ارتفاع درختان تهیه شد. تاج درختان بر روی تصویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم های حداکثر محلی و رشد نواحی شناسایی گردید. همچنین روش قطعه بندی حوضه برای جداسازی تاج های به هم پیوسته استفاده شد. الگوریتم های اجرا شده با استفاده از تاج درختان برداشت زمینی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد معادله آلومتریک بر اساس سطح تاج بیش از 80 درصد تغییرات زی توده و ذخیره کربن را تبیین می کند. به علاوه روش تشخیص و تعیین محدوده تاج درختان قابل قبول بود. به طورکلی نتایج نشان داد روش مورداستفاده و ترکیب معادلات آلومتریک با استخراج تاج درختان بنه بر اساس تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا امکان تهیه نقشه دقیق زی توده و ذخیره کربن درختان بنه را در مناطق خشک و نیمه خشک فراهم می نماید.

 • م. وهابی مشهور، ا. میکانی، م. مهزآبادی، و س. محزمی پور* صفحات 125-136

  فعالیت ضدتغذیه ای فرمولاسیون نانوامولسیون روغن منداب Eruca sativa Mill. روی سوسک برگ نارون Xanthogaleruca luteola (Müller) (Col.: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی در دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 75 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر LC50 گوارشی روغن منداب روی لارو سن سوم ارزیابی شد. سپس پارامترهای فیزیولوژیکی حشره، 24 ، 48 و 72 ساعت پس از تغذیه، در سطح LC50 مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر LC50 24، 48 و 72 ساعت پس از تغذیه ، به ترتیب 4.940 و 3.791 و 2.938 میلی گرم در میلی لیتر بود. روغن منداب72 ساعت بعد از تغذیه در سطح LC50 باعث کاهش شاخص های تغذیه ای شامل نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، کارایی تبدیل غذای خورده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده و شاخص تقریبی هضم شوندگی و همچنین افزایش معنی دار شاخص بازدارندگی تغذیه، شد. میزان ذخایر غذایی مانند کربوهیدرات کل ، پروتئین و لیپید و نیز فعالیت آنزیم های گوارشی شامل لیپاز ، α- آمیلاز و پروتیاز کاهش یافت که نشان دهنده سمیت بعد از گوارش روغن منداب است. همچنین فعالیت آنزیم سم زدای گلوتاتیون S - ترانسفراز افزایش یافت که نشان می دهد این آنزیم ممکن است در سم زدایی روغن منداب دخیل باشد اما استراز تغییر معنی داری نکرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که روغن منداب در شرایط آزمایشگاهی، دارای فعالیت ضدتغذیه ای روی سوسک برگخوار نارون است. به نظر می رسد روغن منداب پتانسیل زیادی جهت استفاده به عنوان آفت کش گیاهی موثر دارد. با وجود این، انجام تحقیقات بیشتری مانند آزمایش های گلخانه ای و مزرعه ای قبل از مرحله توصیه و تجاری سازی، ضروری است.

 • م. کشکلی، ی. فتحی پور* م. مرآبادی صفحات 137-148

  سن سبز پسته، Brachynema germari Kolenati (Hemiptera: Pentatomidae)، یکی از مهمترین آفات پسته در بسیاری مناطق پرورش پسته ایران است. این حشره دارای همزیست gammaproteobacteria، مربوط به جنس Pantoea، در تعدادی کریپت های بخش انتهایی معده خود می باشد که این باکتری ها به صورت عمودی با آلوده سازی دسته های تخم انتقال می یابند و پوره های تازه متولد شده به صورت دهانی آنها را دریافت می کنند. در مطالعه حاضر، اثرات همزیست بر ریخت شناسی، نرخ ظهور و تعداد جفت گیری B. germari  بررسی شده است. برای این منظور، دو استراتژی حذف همزیست یعنی تیمار حرارتی و ضدعفونی سطحی دسته های تخم استفاده شده و اثرات آنها مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تغییرات ریخت شناسی خارجی (بدشکلی در نوتوم و بال ها) به همراه کاهش معنادار نرخ ظهور (در همه مراحل به جز پوره سن اول) در حشرات ضدعفونی سطحی و تیمار حرارتی شده در مقایسه با کنترل بود. همچنین، بخش های دوم، سوم و چهارم معده تغییرات ریخت شناسی قابل توجهی در حشرات بدون همزیست در مقایسه با کنترل نشان دادند. به علاوه، تعداد جفت گیری کم تری در جمعیت بدون همزیست در مقایسه با کنترل مشاهده شد. نتایج این پژوهش ارتباط نزدیک بین باکتری همزیست و B. germari  را نشان داد و اهمیت همزیست برای مورفوژنزیز، نمو و تولیدمثل حشره میزبان را پیشنهاد نمود.

 • م. ر. غفاریان، ع. ر. یدوی*، ع. دتاغ محمدی نسب، م. صالحی، و م. موحدی دهنوی صفحات 149-165

  شوری یکی از مهم ترین فاکتورهای محدود کننده رشد و عملکرد در کشاورزی فاریاب است. پتانسیل طبیعی گیاه متحمل به شوری کوشیا در کنار لگوم ها در کشت مخلوط می تواند به عنوان استراتژی مناسب در کاهش بحران شوری که در حال افزایش است، مورد استفاده قرار گیرد. این آزمایش به صورت اسپلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در سال های 1395 و 1396 در مزرعه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری ایران- یزد، انجام شد. شوری به عنوان عامل اصلی (آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 4، 9 و 14 دسی زیمنس بر متر) و سامانه های کشت به عنوان عامل فرعی و در هفت سطح شامل سه تیمار کشت خالص کوشیا، سسبانیا و گوار و کشت های مخلوط دو و سه گونه ای آنها در نظر گرفته شد. کل عملکرد علوفه در کشت مخلوط سه گونه نسبت به تک کشتی کوشیا در سطح شوری 4 و 9 دسی زیمنس بر متر به ترتیب 5 و 1/4 درصد افزایش معنی دار و در شوری 14 دسی زیمنس بر متر 5/1 درصد کاهش غیرمعنی داری داشت. نسبت برابری زمین(LER) بین 99/0 تا 33/1 بود. عملکرد پروتئین خام کل در مخلوط سه گونه نسبت به تک کشتی کوشیا 8/55 تا 3/66 درصد افزایش نشان داد. فیبر شوینده خنثی (NDF) و فیبر شوینده اسیدی (ADF) در سیستم های کشت مخلوط 7 تا 22 درصد کاهش یافت. با توجه به افزایش کمی و کیفی علوفه که از طریق کاهش میزان NDF و افزایش DMI حاصل شد، می توان کشت مخلوط سه گونه را بجای تک کشتی کوشیا توصیه نمود.

 • ه. کاراعثمان اقلو*، و ن. س. استون صفحات 167-177

  هدف این پژوهش تعیین محتوای فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی و نیز مقدار اسیدهای چرب و توکوفرل فندق (Corylus avellana) تولیدشده به روش ارگانیک وبه روش های رایج بود. نتایج به دست آمده حاکی از بیشتر بودن پالمیتولییک اسید(P˂0.05) در فندق ارگانیک بود. روش تولید اثری بر پارامترهای دیگر نداشت ولی عامل واریته یا رقم گیاه بر بسیاری از پارامترها اثر گذاشت. در همه واریته ها اولییک اسید بیشترین مقدار اسید چرب بود و به دنبال آن لینولییک، پالمیتیک، و استیاریک اسید قرار داشت. کمترین شاخص آتروژنیک (atherogenic index) در واریته Sivri بود و هیچ تفاوتی از نظر شاخص ترومبوژنیک ((thrombogenic مشاهده نشد(P˂0.05). در همه واریته ها موادβ, γ, δ-tocopherol تشخیص داد شد و α-tocopherol ماده غالب بود. بیشترین مقدار توکوفرل در واریته Mincane (به مقدار549.73 میلی گرم در یک کیلو گرم چربی) مشاهده شد. بیشترین مقدار مواد فنولی (546.53 mg 100 g-1 GAE) و فعالیت آنتی اکسیدانی (84/48%) در واریته Çakıldak دیده شد که احتمالا به علت این بود که این واریته در معرض تنش در مناطق مرتفع و سرد قرار داشت. نتایج تجزیه های گسترده نشان داد که فندق ارگانیک از نظر پارامترهای مطالعه شده در این پژوهش هیچ اختلاف معناداری با فندق کشت شده به روش های رایج و معمولی نداشت.

 • م. مرادی، ع. حسینی*، ف. سفیذکه ی ح. معریفی صفحات 179-186

  تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاهان خودروی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile)، تحت تاثیر مراحل فنولوژیکی مختلف (قبل از گلدهی، گلدهی کامل و پس از گلدهی) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور اسانس برگ های خشک شده به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شده و به وسیله ی دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد آنالیز قرار گرفتند. بیشترین (87/1 ٪) و کمترین (01/1 ٪) محتوی اسانس به ترتیب در مراحل پس از گلدهی و قبل از گلدهی بدست آمد. درمجموع، 24 ترکیب که به ترتیب 75/96 ٪، 63/97 ٪ و 59/98 ٪ اسانس سه مرحله فنولوژیکی را تشکیل می دادند شناسایی گردید. کارواکرول (62/46 ٪، 5/46 ٪ و 6/27 ٪)، پارا-سیمن (76/7 ٪، 54/13 ٪ و 08/37 ٪) و گاما-ترپینن (54/21 ٪، 91/13 ٪ و 82/6 ٪) ترکیبات مهم اسانس به ترتیب در مراحل قبل از گلدهی، گلدهی کامل و پس از گلدهی بودند. مونوترپن های اکسیژندار (32/61 ٪ - 35/43 ٪) و مونوترپن های هیدروکربنی (02/48٪ - 81/30 ٪) گروه های عمده ترکیبات شناسایی شده در اسانس سه مرحله بودند. طبق یافته های این تحقیق، برای بدست آوردن بالاترین محتوی اسانس، مرحله ی پس از گلدهی مناسب ترین زمان برداشت است اما برای حصول بالاترین مقادیر ترکیبات فنلی در اسانس، برداشت در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل قابل توصیه می باشد.

 • س. شریفی، ر. امیری فهلیانی*، ب. کاووسی، و ا. معصومی اصل صفحات 187-200

  اطلاعات کمی در مورد منابع ژنتیکی گردو ایرانی (Juglans regia L.)؛ گیاه خوراکی مهم و یکی از مهم ترین گیاهان در باغبانی و اقتصاد، در ایران وجود دارد. شناسایی و حفاظت از ژرم پلاسم از موضوعات مهم و اساسی در برنامه های به نژادی است. شش منطقه در شهرستان های بویراحمد و دنا انتخاب و 82 ژنوتیپ گردو بطور تصادفی گزینش شدند. طول دوره رشد سالانه در مناطق ستنگان و گنجگان کوتاه (190 تا 200 روز) بود، اما در دیگر مناطق مورد بررسی طولانی و بیشتر از 230 روز بود. حداکثر وزن میوه 44/63 گرم و حداکثر وزن مغز 35/8 گرم بود. تعداد آلل های مشاهده شده از 7 (ISSR7A) تا 14 (ISSR3A) برای پرایمرها متغیر بوده و تعداد آلل های موثر (Ne) در پرایمرهای مورد استفاده بین 19/1 تا 45/1 و بیشترین Ne متعلق به پرایمر ISSR1A (445/1) بود. بر اساس اطلاعات حاصل از پرایمرهای ISSR1A و ISSR2A به ترتیب با شاخص PIC برابر با 44/0 و 41/0 ژنوتیپ های گردو بیشترین تنوع ژنتیکی را داشتند. تنوع ژنی Nei دامنه ای از 13/0 تا 24/0 و شاخص شانون دامنه ای از 23/0 تا 44/0 را نشان دادند. بطور کلی، افزایش ارتفاع از سطح دریا و کاهش درجه حرارت سبب تاخیر در ویژگی های فنولوژیکی شد و بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی و فنولوژیکی و نشانگرهای مولکولی تنوع ژنتیکی مناسبی در میان ژنوتیپ های مورد بررسی دیده شد. در پایان، نتایج می تواند در برنامه های به نژادی و حفاظتی گردو مفید باشد و با انتخاب ژنوتیپ های دیر برگ ده و دیر گل ده از مناطق ستنگان و گنجگان، می توان از ریسک سرمای آخر بهار کاست.

 • ش. احامد* صفحات 201-207

  در بین محدویت های گوناگون زیوا (بیوتیک)، زنگ زرد موجب خسارات زیادی به عملکرد دانه و کیفیت گندم می شود. در این پژوهش، ازبین 20 رقم که ارزیابی شد، رقم های WH-1105, WH-1121, WH-1124, WH-1142, VL-804, VL-907, HS-240 مقاوم بود، رقم هایRSP-561, Raj-3765, PBW-664, PBW-590 نسبتا مقاوم بود، رقم های Raj-3077, PBW- 373, PBW-175, PBW-527, PBW-621, HS-490  نسبتا حساس، و رقم های PBW-343, PBW-550,HD-2967 حساس بود. بیشترین مقدار منحنی پیشرونده (progressive curve) به علت شرایط محیطی مساعد در طی دوره 15-2014 به میزان 42/2377 بود در حالیکه در 16-2015 مقدار آن 4/2459 بود. دامنه شدت بیماری بین 1% تا 3/15% در 10 فوریه 15-2014 بود در حالیکه در 16/2015 بین 1% تا 39/13% بود. بیشترین عملکرد (q/ha 95/44) با پاشش دونوبت Tilt @ 0.1% و عملکرد بعدی با دو نوبت پاشش Folicur (q/ha 47/43) و @0.01% Bayleton (q/ha 2/43) به دست آمد. پاشش دونوبت Tilt @ 0.1% با فاصله 15 روزه منجر به کمترین شدت بیماری (03/4%) شد و به دنبال آن پاشش Folicur (29/5 %) و پاشش Bayleton @ 0.01% (90/8%) قرار گرفت. همچنین، با پاشش دونوبت Tilt @ 0.1% با فاصله 15 روزه، عملکرد محصول 6/34% افزایش یافت.

 • ن. نالکاسی، ا. توران، س. باسبوگا، ف. ن. کافادار، د. ایسلر سیهان، ا. آنای، د. مارت، ا. اوگوت، ک. سارپگایا، و س. کان* صفحات 209-220

  نخود (Cicer arietinum L.)  یکی از گونه های گیاهی سنتی ترکیه است که تقریبا در همه استانها کشت می شود و درآمد قابل توجهی به دست می دهد. ترکیه منابع مهمی برای تنوع هر دو گونه Cicer  و عوامل بیماریزای گیاهی آن مانند سوختگی اسکوهایتا (ascohyta blight) (که عامل آنDidymella rabiei (Kovachevski) von Arx  است دارد و در نتیجه هر 4-5 سال مقاومت کولتیوارهای کشت شده نخود شکسته می شود. به منظور بهنژادی برای ایجاد مقاومت/ تحمل در رقم های نخود بر علیه rabiei.D نیاز به تحلیل به روز از جزییات در مورد ویژگی های جمعیتی این عامل بیماری وجود دارد. هدف از اجرای این پژوهش تعیین و تعریف الگوی چیرگی (aggressiveness patterns)، تیپ آلوده کنندگی(patotype) و توزیع تیپ آمیزشی جمعیت  rabiei.D درمناطق کشت نخود در ترکیه بود. جدایه های  rabiei.D به 5 گروه تهاجمی دسته بندی شد که در آن برای اولین بار وجود تیپ آلودکننده IV (که یک گروه تهاجی جدید است) در مزارع کشاورزان و موسسات تحقیقاتی تعریف شد و نشان از رقابت پیوسته بین گیاه و عامل بیماری داشت. جدایه ها در هر گروه از تیپ آلودکننده تفاوت های معنادار (P ≤ 0.05) مهمی نشان دادند. توزیع تیپ آمیزشی جدایه 971 D. rabiei  برای جدایه های Mat1.1   وMat 1.2  برابر1:1 بود(X2=0,87, P=0,35) که حاکی از تولید مثل جنسی تصادفی بود. به طور کلی، داده های به دست آمده آشکار ساخت که طبیعت تهاجمی جمعیت D. rabiei  در ترکیه نا پایدار است و این امر به نوبه خود شکست های مکرر مقاومت در ژنوتیپ های نخود های ثبت شده را که منجر به همه گیری و اپیدمی می شود توضیح می دهد.

 • ی. نکویی، م. ع. بهدانی، و ع. خاشعی سیوکی* صفحات 221-234
|
 • M. Alikhani Dadoukolaei, M. Chizari, M. Bijani*, E. Abbasi Pages 1-15

  The purpose of this study was to identify Professional Competencies (PCs), including General and Specific Competencies (GSCs), of Agricultural Teachers (ATs) working with Students with Special Needs (SSNs), known as exceptional students (1,013 people), in Vocational High School Education System (VHSES) in Iran, within two phases. Accordingly, the main objective of the first phase was to identify General Competencies (GCs) of these teachers. Therefore, in the first phase, the components of teachers’ GCs were taken from theoretical literature and research documents via content analysis and the findings revealed that the GCs encompassed 6 components of Instruction Design (ID), Professional Development (PD), Professional Ethics (PEs), cooperation, Perceived Student Diversity (PSD), and technology. The objective of the second phase of this study was also to find Specific Competencies (SCs) of ATs working with SSNs. This phase of the study was conducted using the classical 3-step Delphi technique. In this respect, the specialized Delphi team consisted of 22 ATs working at Iran’s Exceptional Schools (ESs), selected through purposive sampling method. Finally, the findings reduced to the identification of 24 SCs for ATs working with SSNs, which were then grouped into two categories of Agricultural Competencies (ACs) and Exceptional Competencies (ECs).

  Keywords: General, Specific Competencies, Vocational Teachers, Exceptional Students, Professional Development, Special Education
 • M. Azizian, A. A. Saki* Pages 17-25

  The current study was conducted to determine the effect of the feed form (mash, pellet, and extrude) on Hypoxia-Inducible Factor 1α (HIF-1α mRNA) and heart index in broiler chickens. The relative weight of hearts and lungs, the ratio of Right Ventricle heart weight to the Total Ventricle weight (RV/TV, heart index), Hematocrit value (HCT) and gene expression (HIF-1α mRNA) in the hearts and lungs tissues of the broiler chickens were determined at 35 days of age. Also, mortality and performance parameters were recorded throughout the experiment. The results showed that Average Daily Weight Gain (ADWG), Average Daily Feed Intake (ADFI) (P< 0.01), Right Ventricle weight (RV), Ventricles Total weight (TV), hematocrit value and expression of HIF-1α mRNA in the lungs tissues were higher in the pellet and extrude diet form compared to the mash diet form (P< 0.05). Also, a higher Feed Conversion Ratio (FCR) (P< 0.01) was observed in the mash diet form. The hematocrit value and expression of the HIF-1α mRNA gene in the lung tissues of the broiler chickens were increased by feeding pellet and extruded diets, which was associated with increase in mortality from ascites. Our findings, therefore, revealed that the HIF-1αmRNA gene might be concerned with the increase of pulmonary and ascites syndrome in the broiler chickens.

  Keywords: Feed form, Hypoxia-Inducible Factor 1α (HIF-1α), Pulmonary pressure
 • Sh. Barjasteh, Gh. R. Dashab*, M. Rokouei, M. Shariati, M. Vafaye Valleh Pages 27-40

  The objective of this study was to compare the accuracy of genomic breeding values prediction with different marker densities before and after the imputation in the simulated purebred and crossbred populations based on different scenarios of reference population and methods of marker effects estimation. The simulated populations included two purebred populations (lines A and B) and two crossbred populations (Cross and Backcross). Three different scenarios on selection of animals in the reference set including: (1) A high relationship with validation population, (2) Random, and (3) High inbreeding rate, were evaluated for imputation of validation population with the densities of 5 and 50K to 777K single marker polymorphism. Then, the accuracy of breeding values estimation in the validation population before and after the imputation was calculated by ABLUP, GBLUP, and SSGBLUP methods in two heritability levels of 0.25 and 0.5. The results showed that the highest accuracy of breeding values prediction in the purebred populations was obtained by GBLUP method and in the scenario of related reference population with validation set. However, in the crossbred population for the trait with low heritability (h2= 0.25), the highest accuracy of breeding values prediction in the weighting mechanism was equal to (=0.2). Also, results showed that in the scenario of related reference population selection when 50K panel was used for genotype imputation to 777K SNPs, the prediction accuracy of genomic breeding values increased. But, in most scenarios of random and inbred reference set selection, there was no significant difference in the accuracy of genomic breeding values prediction between 5K and 50K SNPs after genotype imputation to 777K.

  Keywords: Genomic selection, Genotype imputation, Marker density, Prediction accuracy
 • F. Yin, Y. Shen, Y. Chen, Ch. Zhang, M. Wu* Pages 41-50

  The side branches in tomato plants have a great impact on tomato yield and fruit quality and the pruning work is now basically done manually, which has high labor intensity and high-risk factor. The elevated cultivation of tomatoes was taken as the objective of this research and 6 degrees of freedom P-R-R-R-R-R tomato side branch pruning robotic arm was proposed. The dynamic simulation of the robotic arm in the obstacle environment was completed by ADAMS. Simulation results showed the angular velocity and angular acceleration curves of each joint. A trajectory planning method combining Cartesian space and joint space was proposed to ensure that the robotic arm can avoid obstacles while effectively reducing the impact during operation.

  Keywords: ADAMS, Dynamic simulation, Elevated tomato, Trajectory planning
 • A. P. Ghandehari Yazdi, M. Barzegar*, M. A. Sahari, H. Ahmadi Gavlighi Pages 51-64

  Application of antioxidants is a common way for retarding oxidation. Due to adverse effects of synthetic antioxidants on health, the use of natural and safe antioxidants is considered essential. Pistachio green hull is a waste product and low-cost source of phenolic compounds. The use of phenolic compounds in food formulations has some limitations. In this study, the encapsulation of Pistachio Green Hull (PGH) phenolic compounds was carried out by spray-dryer using Maltodextrin (MD) as a wall material. For this purpose, the effective factors including the inlet temperature, dilution factor, wall:core ratio, and rate of feeding were optimized. MD, PGH extract powder, and encapsulated phenolic compounds produced under optimum conditions (ME) were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), FTIR, X-ray Diffractometry (XRD), and Differential Scanning Calorimetry (DSC).Under optimum conditions, the amount of phenolic compounds and the encapsulation efficiency were 32.1 mg GAE g-1 dp and 81%, respectively. DSC results showed that the microencapsulation had improved thermal stability of phenolic compounds. The DPPH test results indicated that the antioxidant activity of the free PGH extract was 10% higher than encapsulated one (ME). Storage stability results indicated that the amount of phenolic compounds of PGH extracts and ME after 60 days storage decreased by more than 29 and 4%, respectively. The microcapsules obtained can be used in the production of functional foods and pharmaceutical products, due to their antioxidant content and presence of phenolic compounds.

  Keywords: Antioxidant activity, Functional foods, Maltodextrin, Polyphenols, Microencapsulation
 • A. Shakerardekani*, M. Hashemi, M. Shahedi, A. Mirzaalian Dastjerdi Pages 65-82

  The combined coating-effects of Sodium Alginate (SA) and Thyme Essential Oil (TEO) was investigated at three levels of, respectively, (0.0, 1.0, and 1.5 %) and (0.0, 0.3, and 0.5%) on fresh pistachio during 6 weeks of cold (3±1°C) storage. Physiochemical parameters (hull and hard-shell color, hull hardness, soluble sugar, chlorophyll, and soluble solids content) and microbial load (plate count agar) were measured every 2 weeks of storage. Similarly, the sensory attributes of pistachio were evaluated by trained panelists and Quantitative Descriptive Analysis (QDA) method from minimum (1) to maximum level (15) score. While weight loss of each pistachio sample increased during storage time, those treated with alginate had considerably less weight losses than other treatments. The pistachio treated with combination of SA (1%) and TEO(0.3 or 0.5%) showed significantly higher hull hardness, L* values, soluble sugar, chlorophyll, and lower growth of microorganisms (mainly yeast and mold) than other treated and non-treated (control) samples. The highest sensory scores of 12.3 and 10.6 for hull color of pistachio were related to samples coated again with combinations of SA (1%) and TEO (0.3 or 0.5%), respectively, and were significantly higher than the score of control sample (6.4). Since the pistachio treated with the above-mentioned concentrations of SA and TEO had significantly higher physiochemical, microbiological, and sensory attributes than the other samples, their quality indicators were superior to other treatments (including control samples) and, most probably, they had longer shelf lives and potential to preserve their natural characteristics of fresh pistachio during storage.

  Keywords: Cold storage, Physiochemical parameters, Pistacia vera, Weight loss
 • I. Mahmoudi*, A. Telmoudi, O. Ben Moussa, M. Chouaibi, M. Hassouna Pages 83-96

  This research aimed to analyze the influence of probiotic bacteria on the microbiological, physico-chemical, technological, and sensory characteristics of goat yogurt during 28 days of refrigerated storage. Results revealed that the incorporation of two probiotic bacteria did not significantly influence (P> 0.05) the physico-chemical characteristics such as pH, lactic acidity, total solids, syneresis, water holding capacity and protein, color, viscosity and texture parameters and sensory properties of the inoculated samples, compared to the control. Similarly, the probiotic viability was maintained at all stages of storage at the rate of 108 CFU g-1. Therefore, this research shows that yogurt is an appropriate vehicle for probiotic bacteria and provides new insights regarding their impact on the metabolism of this functional food while preserving its quality.

  Keywords: Dairy products, Functional food, Probiotic viability, Yogurt quality
 • F. Hedayati Rad, N. Khanjari, A. Sharifan* Pages 97-106

  The use of microencapsulation technique and prebiotic compounds are among the methods used to increase the probiotics survival. This study was done to investigate the effect of combination of inulin as a prebiotic agent and inoculation of Bifidobacterium animalis subsp. lactis as a probiotic bacterium microencapsulated with sodium alginate, to produce a synthetic biochemical product with a health characteristic in cocoa cream. The study included inoculated samples that were prepared by microencapsulated B. animalis containing 2 and 3% of inulin and the control sample without it. The samples were kept at 4ºC for 6 weeks and acidity, viscosity, B.animalis survival, and sensory properties were studied on days 1, 7, 14, 21, 28, 35, and 42. It was found that in cocoa cream samples, acidity and viscosity were significantly increased and reduced, respectively, during the storage period. In samples with 2 and 3% inulin, reduced B.animalis was not significantly different, but this reduction was significantly lower than samples without inulin. After 42 days of storage at 4°C, there was no significant difference among sensory properties of samples including taste, texture, and total acceptability. The product had an appropriate physicochemical, sensory, and probiotic survival properties for industrial production.

  Keywords: Digestive microorganisms, Health index, Probiotics survival
 • R. Bagheri, Sh. Shataee*, S. Y. Erfanifard Pages 107-123

  Spatially explicit estimates of aboveground biomass over large area are necessary for natural resources managers. This study examined aboveground biomass and carbon stock of the wild pistachio (Pistacia atlantica) based on individual tree crown detection and allometric development in the arid woodlands using high-resolution satellite images of GeoEye-1 in a reserved forest area of Wild Pistachio trees in the South Khorasan Province, East of Iran. Biomass of sampled trees was determined using field sampling and experimental tests. In addition, the biomass of stems was determined using volume and density. The allometric biomass and carbon stock equations of Wild Pistachio trees were developed based on crown area, diameter at breast height (1.3 m), and height of trees. The trees crowns were detected and delineated on the GeoEye-1 images, using local maxima filters, and region growing segmentation algorithms, respectively. In addition, a morphological watershed transformation method was applied to split the connected and overlapped tree crowns. Performing algorithms was assessed using the measured field crown of sample trees by precision, recall, and overall accuracy indices. The biomass and carbon stock of trees of the study area were estimated using delineated crown area and the developed allometric equations. The results showed that the equation that used crown area could explain more than 80% of the remarked variation in biomass and carbon stock. In addition, the crown detection method results showed that overall detection rate and the quality of crown boundaries were acceptable. In conclusion, the study confirmed that combining the allometric equations with crown information from high-resolution images could contribute to the explicit mapping of biomass and carbon stock of wild pistachio trees in the arid woodlands.

  Keywords: Allometric equations, Object-based, Pistacia atlantica, Tree crown delineation
 • M. Vahabi Mashhoor, A. Mikani, M. Mehrabadi, S. Moharramipour* Pages 125-136

  The antifeedant activity of nanoemulsion formulation of arugula Eruca sativa Mill. oil was studied against elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Müller)(Col.:Chrysomelidae) under laboratory conditions at 25±1ºC, 75±5% RH, and LD 16:8 hours. Ingestive LC50 values of the oil were studied in third instar larvae. Then, physiological parameters were evaluated following 24, 48, and 72 hours post feeding at LC50 level. LC50 values 24, 48 and 72 hours after application were 4.940, 3.791, and 2.938 mg mL-1, respectively. Arugula oil at LC50 level decreased the nutritional indices including efficiency of conversion of ingested food, relative growth rate, efficiency of conversion of digested food, and relative consumption rate, but increased feeding deterrence index significantly 72 hours post feeding. Nutritional reserves such as total carbohydrate, protein, and lipid contents and also digestive enzymes containing lipase, α-amylase, and protease activity were decreased showing post-ingestive toxicity. The activity of the detoxifying enzyme glutathione S-transferase was increased, indicating that this enzyme may be involved in detoxification of arugula oil, but general esterase did not change significantly. In general, it can be concluded that arugula oil possess antifeedant activity against X. luteola under laboratory condition. It seems that arugula oil has a great potential to be used as effective botanical pesticides. However, further studies such as greenhouse and field experiments are necessary before recommendation and commercialization process.

  Keywords: Bioassay, Detoxifying enzyme, Digestive enzyme, Nutritional indices
 • M. Kashkouli, Y. Fathipour*, M. Mehrabadi Pages 137-148

  The pistachio green stink bug, Brachynema germari Kolenati (Hemiptera: Pentatomidae), is one of the most important pests of pistachio nuts in many pistachio-growing regions in Iran(Mehrnejad 2001; Bigham & Hosseininaveh 2010). This insect harbors a gammaproteobacterial symbiont, related to the genus Pantoea, in the numerous crypts of its posterior midgut, which is vertically transmitted by infection of the egg masses and orally acquired by newborn nymphs. In the present study, the effects of the symbiont on host morphology, emergence rates, and mating frequency of B. germari were explored. For this purpose, two symbiont elimination strategies, high temperature and egg surface sterilization, were used and their effects were compared. We found external morphological changes (e.g. abnormalities in notum and wings) as well as significantly fewer emergence rates (in all stages, except for the first instar) in the surface-sterilized and heat-treated insects compared with the controls. Also, the second, third, and fourth regions of the midgut exhibited remarkable morphological changes in the aposymbiotic insects compared with the controls. Besides, less mating frequency was observed in the aposymbiotic population compared with the control. Together, these results provided a close relationship between the bacterial symbiont and B. germari and suggested the importance of the symbiont for the morphogenesis, development, and reproduction of the insect host.

  Keywords: Alimentary canal, Body-color, Emergence rates, Mating frequency, Morphogenesis
 • M. R. Ghaffarian, A. Yadavi*, A. Dabbagh Mohammadi Nasab, M. Salehi, M. Movahhedi Dehnavi Pages 149-165

  Salinity is one of the most important factors limiting plants growth and production in irrigated agriculture. The natural potential of salt tolerant plants like Kochia could be exploited through legume-containing intercropping systems as an effective strategy in mitigating the increasing salinity crisis.This experiment used split plots based on a randomized complete block design with three replications, in 2016 and 2017, at the Iranian National Salinity Research Center, Yazd, Iran. Water salinity was considered as the main factor (EC= 4, 9, and 14 dS m-1) and the cropping system was considered as subfactor with seven levels including sole cropping of Kochia (Kochia scoparia), Sesbania (Sesbania aculeate), and Guar (Cyamopsiste tragonoliba) and their possible dual and triple intercropping systems. The highest absorbed light was observed in triple intercropping and the total forage yield in triple intercropping was increased by 5% and 4.1% at 4 and 9 dS m-1 salinity, respectively, compared to that in Kochia sole cropping, while it decreased by 1.5% at 14 dS m-1.The Land Equivalent Ratio (LER) values ranged from 0.99 to 1.33. The total crude protein yield in triple intercropping was increased by 55.8 to 66.3% as compared to Kochia sole cropping. The NDF (Neutral Detergent Fiber) and ADF (Acid Detergent Fiber) were decreased by 7 to 22% in various intercropping systems. Considering increased forage quantity and quality, mainly through decreasing NDF and increasing Dry Matter Intake (DMI) levels, cultivation of Kochia within triple intercropping systems can be recommended instead of Kochia sole cropping.

  Keywords: Acid detergent fiber, Crude protein, Dry matter intake, Neutral detergent fiber, Salinity
 • H. Karaosmanoglu*, N. S. Ustun Pages 167-177

  The aim of this study was to determine the total phenolic content and antioxidant activity as well as fatty acids and tocopherol compositions of organic and conventionally grown hazelnut (Corylus avellana). Organic hazelnuts were found to be richer in terms of palmitoleic acid (P˂ 0.05). The production method did not influence other parameters, but the variety factor affected many parameters. In all varieties, oleic acid was the predominant fatty acid followed by linoleic, palmitic, and stearic acids. The lowest atherogenic index was determined at Sivri and no difference was detected in terms of thrombogenic index (P˂ 0.05). In all varietiesα, β, γ, δ-tocopherol were detected and α-tocopherol was dominant. The highest amount of tocopherol was detected in Mincane (549.73 mg kg-1 fat). The highest amount of phenolic substance (546.53 mg 100 g-1 GAE) and antioxidant activity (48.84%) were detected in Çakıldak, probably due to the plant exposure to stress in high and cold regions. Results of the extensive analyses showed that organic hazelnuts had no significant differences with the conventional ones in terms of the parameters examined.

  Keywords: α-Tocopherol, Antioxidant, Atherogenicity, Conventional food, Corylus avellana, Organic food
 • M. Moradi, A. Hassani*, F. Sefidkon, H. Maroofi Pages 179-186

  Qualitative and quantitative variations in the essential oil of wild growing Origanum vulgare L. ssp. gracile plants were studied in response to different phenological stages (pre, full and post-flowering). The essential oil of air-dried leaves was isolated by water distillation using a Clevenger-type apparatus and was analyzed by Gas Chromatography (GC) and Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC/MS). The highest (1.87%) and the lowest (1.01%) essential oil content were obtained from post-flowering and pre-flowering stages, respectively. In total, 24 components were identified and quantified in three phenological stages representing 96.75, 97.63, and 98.59% of the oil, respectively. Carvacrol (46.62, 46.5 and 27.6%), ρ-cymene (7.76, 13.54 and 37.08%) and γ-terpinene (21.54, 13.91 and 6.82%) were the main constituents of essential oils in pre, full, and post-flowering stages, respectively. Oxygenated monoterpenes (43.35-61.32%) and monoterpene hydrocarbons (30.81-48.02%) were the main classes of identified compounds in three essential oils. According to the findings of this research, the post-flowering stage can be considered as the most appropriate time for obtaining the highest essential oil content, but to achieve the highest rate of phenolic compounds, the pre-flowering and full-flowering stages can be recommended.

  Keywords: Carvacrol, Oregano, ρ-Cymene, Phenological stage, γ-Terpinene
 • S. Sharifi, R. Amiri Fahliani*, B. Kavoosi, A. Masoumi Asl Pages 187-200

  There is little information about the genetic resources of Persian walnut (Juglans regia L.), an important edible and one of the most important plants in pomology and economy in Iran. Germplasm identification and conservation are important and fundamental issues in breeding programs. Six regions in BoyerAhmad and Dena Counties were chosen, and 82 walnut genotypes were selected randomly. Annual growth period was short in Setangun and Ganjegun Regions (190-200 days), but in other investigated regions was long and more than 230 days. Maximum fruit and kernel weights were 63.44 and 8.35 g, respectively. The number of observed alleles ranged from seven (ISSR7A) to 14 (ISSR3A) for primers, and the Number of effective alleles (Ne) in the primers used was between 1.19 to 1.45. The highest Ne alleles belonged to the ISSR1A primer (1.445). Walnut genotypes showed the highest genetic diversity based on the information derived from ISSR1A and ISSR2A with PIC index of 0.44 and 0.41, respectively. The Neichr('39')s gene diversity ranged from 0.13 to 0.24, and the Shannonchr('39')s index was from 0.23 to 0.44. In general, increase in the altitude and decrease in the temperature delayed phenological characteristics.Suitable genetic diversity was found among the genotypes, based on the morphological and phenological characteristics and the ISSR markers. Overall, the results are useful in walnut breeding and conservation programs, and by choosing late leafing and flowering genotypes from Setangun and Ganjegun Regions, it would be possible to reduce the risks of late spring frost.

  Keywords: Nei's diversity, Shannon's index, Walnut genotypes conservation
 • Sh. Ahamad* Pages 201-207

  Among the various biotic constraints, stripe rust is known to cause significant losses in grain yield and quality of wheat. In this study, out of 20 varieties evaluated, WH-1105, WH-1121, WH-1124, WH-1142, VL-804, VL-907, HS-240 were found to be resistant; RSP-561, Raj-3765, PBW-664, PBW-590 were moderately resistant; Raj-3077, PBW-373, PBW-175, PBW-527, PBW-621, HS-490 were moderately susceptible, and PBW-343, PBW-550,HD-2967 were susceptible. Rust progressive curve had the highest value of 2,377.42 during 2014/2015 due to conducive environmental conditions, while in 2015/2016, it was 2459.4.The disease severity ranged from 1.0 to 15.30% at 10thof February in 2014/2015, while this range in 2015/2016 was 1.0 to 13.39%. The highest yield (44.95 q ha-1) was found in the plot treated with two sprays of Tilt @ 0.1% followed by two sprays of Folicur (43.47 q ha-1) and Bayleton @0.01% (43.2 q ha-1), respectively. Two sprays of Tilt (0.01 %) at 15 days interval gave minimum disease severity i.e. 4.03% followed by Folicur (5.29%) and Bayleton @ 0.01% (8.90%). The yield increased up to 34.60% when treated with two sprays of Tilt (0.01%) at 15 days interval.

  Keywords: Puccinia striiformis, Rust resistant variety, Triticum spp
 • N. Nalcaci, A. Turan, S. Basbuga, F. N. Kafadar, D. Isler Ceyhan, A. Anay, D. Mart, E. Ogut, C. Can*, K. Sarpkaya Pages 209-220

  Chickpea (Cicer arietinum L.) is a traditional crop species in Turkey that is cultivated in almost every province providing prominent economic income. Turkey has an important resource for both Cicer spp diversity and their phytopathogens like ascohyta blight caused by Didymella rabiei (Kovachevski) von Arx wherein resistance/tolerance is broken every 4-5 years in cultivated chickpea cultivars. In order to breed resistant/tolerant varieties in chickpea against D. rabiei, detailed and up to date analyses on population characterization is needed. This study was undertaken to define current aggressiveness patterns, pathotype and mating type distribution of D. rabiei population in chickpea growing areas of Turkey. The D. rabiei isolates were assigned to 5 virulence groups in which existence of pathotype IV, a new and aggressive group, was defined for the first time from farmers’ fields and research institutes exhibiting continuous arm race between plant and pathogen. The isolates in each pathotype group depicted statistically important difference (P≤ 0.05) in virulence levels on chickpea genotypes. The mating type distribution of 971 D. rabiei isolates was 1:1 for Mat 1.1 and Mat 1.2 isolates (X2= 0.87, P= 0.35) exhibiting random sexual reproduction. Overall, the data obtained revealed the unstable aggressiveness nature of D. rabiei population in Turkey, which, in turn, explains frequent resistance overcome in registered chickpea genotypes leading to epidemics.

  Keywords: Ascochyta blight, Biotic stress, Chickpea genotypes, Cicer arietinum L., Pathotypes
 • N. Nekoei, M. A. Bedani, A. Khashei Siuki* Pages 221-234

  Saffron is one of the most valuable agricultural and medicinal plants of the world and has a special place in Iranchr('39')s export of products. Presently, Iran is the worldchr('39')s largest producer and exporter of saffron and more than 93/7% of the world production belongs to Iran. However, despite the long history of saffron cultivation and its value-added in comparison to many of the other crops in the country, a lower share of new technologies is assigned to it, and its production is mainly based on local knowledge. This study aimed to develop and evaluate the performance of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System model (ANFIS) in calculating the yield of saffron using meteorological data from 20 synoptic stations in the province, including evapotranspiration, temperature (maximum, minimum), the mean relative humidity, and rainfall. To this end, by using software Wingamma, data and parameters were analyzed and the best combinations of inputs to the model were determined. In order to assess the models, statistical parameters of correlation coefficient, the mean absolute error, and mean square error were used to predict the performance of the plant. ANFIS model was most effective when the data of total minimum temperature, precipitation, evapotranspiration, and relative humidity of autumn were used as independent variables for forecasting yield (R2= 0.5627, RMSE= 2.051 kg ha-1, and MAE = 1.7274 kg ha-1) .

  Keywords: ANFIS model, Forecasting yield, Gamma test, Regression