فهرست مطالب

تحقیقات مرتع و بیابان ایران - سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 81، زمستان 1399)

فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران
سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 81، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • الهام نوری، علیرضا مشکی*، محمد متینی زاده، علی اصغر ذوالفقاری، سعیده رجایی صفحات 631-671

  با وجود  اهمیت قارچ های میکوریزی آربسکولار (AMF) در رشد و استقرار گیاهان، تحقیقات درخصوص آنها در ایران هنوز در دوره ابتدایی خود است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر شدت چرا بر تنوع و جمعیت قارچ های میکوریزی و رابطه ی آن با جذب فسفر انجام شد. سه نوع مرتع با شدت چرای متفاوت شامل بدون چرا، چرای مدیریت شده و چرای سنگین درنظر گرفته شد. بعد از نمونه‏برداری از خاک اطراف ریزوسفر گونه‏های گیاهی غالب، نمونه‏های خاک به آزمایشگاه منتقل و مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج این تحقیق تفاوت‏های معنی داری در تنوع گونه ای AMF در سایت های متفاوت نشان می دهد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به گونه ی Septoglomusconstrictumشناسایی شده در منطقه تحت چرای سنگین (2/42%) است. همچنین چرا باعث تغییرات در درصد همزیستی میکوریزی شده است و دارای همبستگی مستقیمی بودند که همین می تواند شاهدی بر کم شدن تنوع AMF شود چرا که با وجود اسپورهای درون خاک هر گونه گیاهی فقط می تواند با گونه های مشخصی از AMF رابطه برقرار کند. می توان گفت چرای متناسب نمی تواند عاملی منفی بر جمعیت و تنوع گونه ای AMF باشد چرا که شاخص های تنوع گونه‏ای در منطقه ی تحت چرای مدیریت شده حالتی پایدار داشته است و می توان با مدیریت مناسب سیستم چرایی و جلوگیری از چرای زودرس و بیش از حد از اثرات مخرب آن جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: همزیستی، ریزجانداران، خاک، فراوانی، غنا
 • حسن قلیچ نیا*، هاجر نعمتی، رستم خلیفه زاده صفحات 672-681

  یکی از عوامل کلیدی در مدیریت مراتع تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی توسط دام چرا کننده است. در این تحقیق ارزش رجحانی گیاهان مرتعی سایت پلور در مراتع کوهستانی مازندران در ماه های فصل چرا تیر تا شهریور و سالهای مختلف 6996- 6991 بررسی شد. برای تعیین ارزش رجحانی گونه ها از شاخص انتخاب گونه استفاده شد. تولید و مصرف گونه ها در داخل و خارج قرق در ماه های فصل چرا و بهمدت چهار سال بهمنظور محاسبه شاخص انتخاب گونه جمعآوری شد. با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن میانگینها مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که شاخص رجحان گونه ها و همچنین شاخص رجحان گونه ها در ماه های مختلف فصل چرا در سطح یک درصد دارای اختالف معنیدار میباشند. گونه های hispidus var hispidus Elymus ,Arenaria gypsophiloides, Bromus tomentellus, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Taraxacum montanum, , Astragalus aegobromusگونه های. هستند خوشخوراکی I کالس دارای Tragopogon graminifolius, Falcaria vulgaris ,Dianthus orientalis, Stipa hohenackeriana, Papaver گونه های. میباشند خوشخوراکی II کالس دارای Ferula galbaniflua bracteatum,Thymus pubescens,Verbascum Thapsus, Gagea lutea, Goebelia alopecuroides,Euphorbia helioscopia دارای کالس III خوشخوراکی میباشند. بنابراین در بررسی ارزش رجحانی، عالوه بر ذایقه دام مورد مطالعه، عواملی مانند مقدار تولید و درصد ترکیب گیاهان موجود، نحوه پراکنش و میزان دسترسی دام به آنها در این زمینه نقش دارند.

  کلیدواژگان: فصل چرا، تولید گونه ها، مصرف گونه ها، قرق
 • اصغر فرج اللهی*، حمیدرضا عسگری، مجید اونق، محمدرضا محبوبی، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 682-691
  در مدیریت عرصه های منابع طبیعی، شناخت عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر تغییر کاربری اراضی به منظوردستیابی به توسعه پایدار و آمایش سرزمین ضروری است. در این تحقیق به بررسی و تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر تغییرات کاربری اراضی منطقه مراوه تپه در استان گلستان اقدام شد. این منطقه در سال های اخیر با معضل تغییر کاربری اراضی روبرو بوده است به طوری که عرصه های مرتعی و جنگلی در طی دوره مطالعاتی (93-1365) کاهش یافته و کاربری کشاورزی با میزان افزایش سالانه حدود 132 هکتار مساحت در سال 1393 به 97/10332 هکتار رسیده است. این تحقیق توصیفی- تحلیلی در 16 روستای منطقه مورد مطالعه به روش پیمایشی اجرا گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای تعیین گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان منابع طبیعی، جامعه شناسی و ترویج و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین شد که مقدار ضریب 75/0 به دست آمد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل عاملی از روش مولفه های اصلی با استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هشت عامل عدم صرفه اقتصادی دامداری، افزایش جمعیت کشاورز، بیکاری روستاییان، کم بودن درآمد و هزینه های بالای زندگی، افزایش قیمت نهاده ها، نیاز به مسکن و فقدان آگاهی، کسب اعتبار اجتماعی و مالکیت زمین از جمله عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر تغییر کاربری مراتع منطقه مراوه تپه به شمار می آیند که در مجموع 80/63 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. با توجه به یافته های تحقیق، توجه به مسایل اقتصادی و مالی و وضعیت اشتغال ساکنین روستاهای منطقه مراوه تپه و همچنین ساماندهی دامداری، تولیدات دامی و عرضه نهاده های دامی به منظور کاهش تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی و حفاظت عرصه های منابع طبیعی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: استان گلستان، بیکاری، تحلیل عاملی، درآمد، صرفه اقتصادی، کاربری اراضی
 • اکبر اکبرزاده کهریزی، اردوان قربانی، بهرام افشار حمیدی*، سعید امینی، شهریار ییلاقی صفحات 692-701
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات چرای دام در تغییر گونه ای، تغییر کمی و کیفی ترکیب گیاهی و همچنین تغییر تراکم گونه ای گروه های مختلف گیاهی در داخل و خارج قرق منطقه بورالان صورت گرفته است. نمونه برداری پوشش گیاهی و خاک در سطح 18 ترانسکت و 360 پلات به روش سیستماتیک- تصادفی از سطح قرق و خارج قرق در قرق های سنواتی سه گانه صورت گرفت. موقعیت هر پلات با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی ثبت گردید. نقشه های شیب و جهات جغرافیایی داخل و خارج قرق تهیه شد. با استفاده از پلات های یک مترمربعی پارامترهای درصد تاج پوشش گونه ها، تراکم، درصد لاش برگ، سنگ و سنگریزه و میزان خاک لخت اندازه گیری شد. گونه های گیاهی در طی یک فصل رویشی نمونه برداری و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. شاخص های تنوع شانون وینز، سیمپسون و بریلویین و یکنواختی سیمپسون، کامارگو، اسمیت و ویلسون و نی در سطح گونه با استفاده از نرم افزارEcological Methodology  نسخه  6.2برآورد شد. مقایسه پارامترهای پوشش گیاهی داخل و خارج قرق با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 در داخل و خارج قرق و بین قرق ها با استفاده از روش های چند متغیره آنالیز گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در رویشگاه های مورد مطالعه (داخل و خارج قرق) 11 تیره، 24 جنس و 24 گونه گسترش دارد. داخل قرق با 24 گونه نسبت به خارج قرق با 17 گونه غنای گونه ای بیشتری دارد. مقادیر شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی داخل قرق بیشتر از خارج قرق می باشد.
  کلیدواژگان: قرق، تنوع گونه ای، تراکم گونه ای، بورالان ماکو
 • محمدجواد احمدی*، یونس عصری، طاهره افتخاری صفحات 702-711

  گونه Diaphanoptera khorasanica Rech. f. (روشن بال خراسانی) انحصاری ایران و دارای طبقه تهدید "آسیب پذیر" است. در تحقیق حاضر برخی از ویژگی های رویشی و محیطی این گونه در رویشگاه های چلپوی عطاییه خراسان رضوی و دره هوینده و کج دره پارک ملی ساریگل خراسان شمالی مطالعه شد. جهت نمونه برداری از گیاه D. khorasanica ، 45 پلات یک متر مربعی در طول 9 ترانسکت 100 متری برای هر سه رویشگاه به روش تصادفی- سیستماتیک استقرار یافت. داخل هر پلات ویژگی های رویشی این گونه اندازه گیری شد. در هر رویشگاه سه نمونه خاک به طور تصادفی در مسیر ترانسکت ها و از عمق 20-0 سانتی متری پای بوته های این گونه برداشت و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیری شد. اطلاعات اقلیمی 10 سال اخیر از ایستگاه های سینوپتیک شهرهای کاشمر و اسفراین استخراج شد. پس از جمع آوری داده ها به منظور تحلیل ویژگی های رویشی و خاک از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سه رویشگاه از نظر سطح تاج‏پوشش و قطر ضخیم ترین ساقه در سطح 5 درصد، ارتفاع گیاه و طول برگ ، تعداد بوته و طول بلندترین ساقه در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد، اما تعداد دانه رست و عرض برگ اختلاف معنی داری ندارند. همچنین بین رویشگاه ها خصوصیات خاک در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری دارند. مهم‏ترین عوامل محیطی اثرگذار بر ویژگی‏های رویشی با استفاده از روش تجزیه مولفه‏‏های اصلی (PCA) تعیین شد. نتایج نشان داد که حداقل مطلق دما، میانگین حداقل دمای سردترین ماه، بارندگی سالانه، هدایت الکتریکی، رس و جهت دامنه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر این خصوصیات داشتند. همچنین در میان خصوصیات رویشی، طول بلندترین ساقه، ارتفاع گیاه، سطح تاج‏پوشش، تعداد بوته و قطر ضخیم‏ترین ساقه به ترتیب بیشترین تاثیر را نسبت به خصوصیات محیطی نشان دادند.

  کلیدواژگان: گونه انحصاری، روشن بال خراسانی، استان خراسان، Caryophyllaceae، IUCN
 • صلاح الدین زاهدی*، فرهنگ قصریانی، مینا بیات صفحات 712-721
  9 اکسشن گونه مرتعی Elymus libanoticus   در ایستگاه پژوهشی بهارستان سنندج به منظور بررسی قدرت استقرار و سازگاری، کشت و تکثیر و ارزیابی انجام شد. مطالعه از سال 1389 شروع و تا سال 1394 ادامه یافت. برای هر اکسشن به مقدار کافی بذر ازپایه های مختلف در سراسر استان کردستان جمع آوری و در پاییز سال 1389 در فاز تکثیر برای هر اکسشن کرت های بزرگی به ابعاد 5*6 مترمربع در زمین اصلی در ایستگاه پژوهشی بهارستان آماده و بذور در خطوط کشت وفاصله کشت نقاط cm50 و با عمق کشت cm3 کشت شدند. در این مرحله وجین، و سه نوبت آبیاری انجام شد. در تابستان سال90 بذرهای رسیده اکسشن های سبز شده برداشت و اقدام به کشت مجدد بذور اکسشن هایی گردید که در مرحله اول سبز نشده بودند. در پاییز سال های 90 و 91 اکسشن های هر گونه در قالب طرح های آماری بلوک های کامل تصادفی در عرصه های مرتعی بصورت دیم و عمق کاشتcm 3 کشت شدند. ابعاد کرت های آزمایشی 2*4 مترمربع که بصورت 4 خط 4 متری با فاصله 50 سانتی متر اجرا گردید و برای حذف اثرات حاشیه ای فاصله بین کرت ها 5/0 متر و فاصله بین بلوک ها 2متر در نظر گرفته شد. متغیرهای اندازه گیری شده برای انتخاب و ارزیابی اکسشن ها شامل: 1) درصد سبز شدن بذرها در عرصه 2) گلدهی 3) تشکیل بذر 4) ارتفاع گیاه 5) تولید 6)سطح پوشش تاجی و 7) توان رویش مجدد بودند که نتایج نشان داد بین متغیرهای اندازه گیری شده و اکسشن ها در سطح احتمال (p < 0.05) اختلاف معنی دار وجود دارد. آزمون دانکن برای پارامترهای مورد اندازه گیری اکسشن های مختلف نشان داد که اکسشن ایرانشاه، دارای بهترین و اکسشن چاخلو دارای کمترین عملکرد است. همچنین نتایج نشان می دهد که علاوه بر تفاوت قدرت ژنوتیپی اکسشن های مختلف و مقدار بارش که در مطالعات پیشین تنها عامل محدودکننده رشد و تکثیر ذکر شده، متغیر بودن عواملی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، عمق خاک و جهت جغرافیایی مناطق جمع آوری بذور اکسشن های مختلف از عوامل تاثیرگذار در استقرار و سازگاری اکسشن های این گونه مرتعی در محل کشت بوده و بیشترین تاثیر را بر عملکرد اکسشن های مختلف داشته اند. لذا به نظر می رسد در تهیه بذر جهت تکثیر به منظور اصلاح مراتع، زون بندی مناطق ضروری بوده و استفاده از بذور اکسشن های موجود در هر ناحیه برای تکثیر و کاشت در همان ناحیه ضروری است.
  کلیدواژگان: ستقرار، اکسشن، ایستگاه پژوهشی بهارستان، سازگاری
 • اردوان قربانی*، لیدا عندلیبی، فرید انفرادی، فرزاد میرزایی آقچه قشلاق، جمال سیف دواتی، جابر شریفی نیارق صفحات 722-731

  اطلاعات کیفیت علوفه به مدیران مرتع در انتخاب روش های چرایی مناسب به منظور ارتقاء عملکرد دام ها بدون صدمه زدن به اکوسیستم کمک می کند. هدف این تحقیق بررسی ارزش غذایی سه گونه مرتعی Thymus kotschyanus،  Artemisia melanolepisو Artemisia austriaca در مراحل فنولوژی و ارتفاعات مختلف در سال 1395 بوده است. با توجه به حضور گونه ها، سه مکان در جنوب شرقی سبلان در محدوده پیست اسکی آلوارس در دامنه ارتفاعی 2400-2200، 2600-2800 و 3200-3000 متر از سطح دریا انتخاب شدند. در هر سایت تعداد 50 نمونه از پایه های گونه ها در سه مرحله فنولوژیکی برداشت شد. ارزش غذایی گونه ها با تعیین درصد ماده خشک، خاکستر، ماده آلی، پروتئین خام، درصد چربی، دیواره سلولی بدون همی سلولز[1] و الیاف نامحلول در شوینده خنثی[2]، عناصر ماکرو (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و سدیم) و میکرو (آهن، روی، مس و منگنز) در آزمایشگاه اندازه گیری و با استفاده از تجزیه واریانس در قالب طرح کاملا تصادفی ارزیابی شد. برای مقایسه میانگین از روش چند دامنه ای دانکن استفاده شد. با توجه به تفاوت ارتفاع در رویشگاه T.kotschyanus و A.melanolepis، تاثیر ارتفاع بر صفات این گونه ها به طور جداگانه با آزمون t مستقل بررسی و نتایج نشان داد تغییرات ارتفاع بر ارزش غذایی و عناصر ماکرو و میکرو T. kotschyanus و A. melanolepis تاثیری نداشت. اختلاف بین مراحل فنولوژیکی در گونه ها معنی دار بود. بیشترین و کمترین درصد ماده آلی در مرحله بذردهی و رویشی به ترتیب در A. austriaca (43/94 درصد) و A. melanolepis (49/91 درصد) بود. با پیشرفت مراحل رشد، کاهش معنی داری در درصد چربی، پروتئین خام و خاکستر در گونه ها مشاهده شد (05/0 <p). بیشترین پروتئین خام در A.melanolepis در مرحله رویشی (17 درصد) و کمترین در A. austriaca در مرحله بذردهی (5/7 درصد) مشاهده شد. با پیشرفت مراحل رشد ماده آلی و خشک، NDF و ADF در گونه ها افزایش یافت. فسفر، پتاسیم، نیتروژن و سدیم در گونه ها با پیشرفت مراحل فنولوژی کاهش معنی داری داشت (05/0 <p). بیشترین فسفر در مرحله رویشی در A. austriaca (34/0 درصد) و کمترین (12/0 درصد) در T. kotschyanus در مرحله بذردهی ثبت شد. در مجموع گونه های A.austriaca، A.melanolepis وT. kotschyanus دارای ارزش غذایی بالا و عناصر معدنی مناسب که می توان آن ها را به عنوان علوفه جایگزین در شرایطی که سایر گونه های علوفه ای مرتع تقلیل یافته اند، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تامین علوفه، مراحل رویشی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین خام، درصد چربی، تغذیه دام
 • سمیه ناصری صفحات 732-741

  ترسیب کربن در اندام های گیاهی و خاک از راه های موثر در تعدیل خطرات تغییر اقلیم در سطح جهان است. در این مطالعه اثر اجرای عملیات بیومکانیکی (بذرکاری با گونه Agropyrum elongatum در پشت گابیون ها) بر میزان ذخیره کربن در مراتع حوضه آبخیز سد کارده مشهد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مراتع طبیعی و قسمت های تثبیت نشده آبراهه مقایسه شده است. در نقاط معرف نمونه برداری از خاک، زی توده هوایی و زیرزمینی گیاهان غالب و همچنین لاشبرگ، بصورت سیستماتیک - تصادفی انجام شد و نمونه ها از نظر میزان ذخیره کربن مورد آزمایش قرار گرفتند. مقدار ترسیب کربن تیمار بیومکانیکی طی سالهای 1392- 1375 از تفاضل ذخیره کربن در این تیمار و قسمت تثبیت نشده آبراهه محاسبه شده است. به طور کلی ذخیره کربن تیمار بیومکانیک در زی توده هوایی و ریشه گیاهان، لاشبرگ و تا عمق 50 سانتیمتری خاک، معادل 23/16 و مقدار کربن ترسیب شده در این تیمار 69/5 تن در هکتار برآورد شد. ذخیره کربن در مراتع طبیعی و آبراهه تثبیت نشده نیز به ترتیب 07/54 و 61/10 تن در هکتار بوده است. در مجموع اجرای عملیات بیومکانیکی در این حوضه با حفاظت خاک و تقویت پوشش گیاهی، ذخیره سازی و ترسیب کربن در اراضی فرسایش یافته را بهبود بخشیده است.

  کلیدواژگان: ذخیره کربن، عملیات اصلاحی مراتع، مراتع طبیعی، حفاظت خاک، پوشش گیاهی
 • محبوبه هادی نژاد، رضا عرفانزاده*، حسن قلیچ نیا صفحات 742-751

  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تاج پوشش سه گونه ی چوبی بادام کوهی(Amygdalus scoparia)، دافنه (Daphne mezereum) و آبنوس (Ebenus stellata) بر ترکیب و تراکم بانک بذر خاک زیر اشکوب آن ها در اوایل پاییز 1396 بعد از اتمام فصل رشد گیاهان و ریزش بذر آن ها در مراتع روستای چنارناز استان یزد مورد مطالعه قرار گرفت. پانزده پایه از هرکدام از گونه های چوبی مذکور انتخاب گردید و از زیر تاج پوشش گونه های چوبی همراه با یک تیمار کنترل در بیرون تاج پوشش از عمق 5-0 سانتی متر، توسط اوگری به قطر 5 سانتی متر اقدام به برداشت نمونه های خاک شد. تراکم و ترکیب بانک بذر خاک در نمونه ها با کشت در گلخانه اندازه گیری شد. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تراکم کل بانک بذر در زیر تاج پوشش سه گونه ی چوبی A. scoparia (با میانگین 17/1133 بذر در مترمربع)، D. mezereum (با میانگین 10/823 بذر در مترمربع)، E. stellata (با میانگین 21/793 بذر در مترمربع) با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند. بعلاوه تراکم کل بانک بذر در زیر تاج پوشش سه گونه ی چوبی مذکور به طور معنی داری بیشتر از بیرون تاج پوشش (با میانگین 48/134 بذر در مترمربع) بود. همچنین گونه های با فرم زیستی همی کریپتوفیت بیشترین فراوانی را در بانک بذر خاک داشتند. نتایج این تحقیق تاثیر مثبت تاج پوشش گونه های چوبی در مناطق نیمه خشک کشور را بر افزایش تراکم بانک بذر زیر اشکوب نسبت به محیط اطراف و اثر بیشتر A. scoparia بر تراکم بانک بذر زیر اشکوب خود در مقایسه با دو گونه D. mezereum و E. stellata اثبات نمود و بر حفظ این گونه تاکید گردید

  کلیدواژگان: بذور موجود در خاک، تراکم بانک بذر خاک، Amygdalus scoparia، Daphne mezereum، Ebenus stellata
 • طیبه مصباح زاده*، فرشاد سلیمانی ساردو، علی سلاجقه، غلامرضا زهتابیان، عباس رنجبر، ماریو مارسلو صفحات 752-762
  پدیده گرد و غبار به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با سلامت عمومی جامعه دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. محققان زیادی به دنبال روش های کاهش اثرات مضر این پدیده هستند. به همین منظور داشتن اطلاعات کافی درباره ماهیت الگوی مکانی و زمانی این پدیده برای همه پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار است. پدیده گرد و غبار از خطرات طبیعی و مرسوم فلات مرکزی ایران است. در این مطالعه با استفاده از کدهای 06 و 07 اخذشده از 50 ایستگاه سینوپتیک واقع شده در منطقه موردمطالعه به واکاوی آماری در مقیاس سالانه و ماهانه در دوره آماری 2006 الی 2018 پرداخته شد. همچنین الگوی مکانی روزهای گرد و غبار با دیدهای افقی کمتر از 1000 متر ، 1000 تا 1500 متر و 1500 تا 3000 متر در منطقه موردمطالعه ترسیم شد. نتایج نشان داد در دید افقی کمتر از 1000 متر،  ایستگاه زاهدان با 113 روز و همچنین ایستگاه طبس با 91 روز گرد و غبار از فراوانی بالاتری برخوردار هستند. ضمنا ایستگاه های زاهدان و شهر رضا با تعداد روزهای گرد و غبار 91 و 55 روز با دید افقی بین 1000 تا 1500 متر نیز دارای بالاترین فراوانی روزهای گرد و غبار در منطقه موردمطالعه بودند. همچنین نتایج نشان داد که ایستگاه های سینوپتیک طبس با 661 روز ، اراک با 528 روز و زاهدان با 511 روز گرد و غبار بادید افقی 1500 تا 3000 متر در دوره آماری مطالعه (2018-2006) از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. همچنین نتایج بررسی فصلی روزهای گرد و غبار در دوره آماری مدنظر، نشان داد، فصل بهار با بیش از 46 درصد بیشترین وقوع گرد و غبار را داشته است. واکاوی آماری ماهانه مشخص گردید، بیشترین رخداد گرد و غبار در خرداد و اردیبهشت ماه ثبت شده است. نتایج بررسی پهنه بندی تغییرات مکانی روزهای گرد و غبار نشان داد با توجه به گستردگی منطقه الگوی مکانی منظمی وجود ندارد. اما به طورکلی در هر سه سطح دید افقی تمرکز این پدیده بیشتر قسمت های جنوب شرقی منطقه موردمطالعه است.
  کلیدواژگان: روزهای همراه با گرد و غبار، تغییرات زمانی و مکانی، فلات مرکزی ایران
 • محمدرضا شهرکی، خدیجه مهدوی* صفحات 763-771
  عوامل متعددی باعث تغییرات منفی در وضعیت کیفی و کمی مراتع می گردد که منجر به به سیر نزولی و تخریب شدید خاک، پوشش گیاهی و در نهایت کاهش درآمد بهره برداران می گردند. دامداران و گله داران به دلیل وابستگی معیشتی به مرتع، دارای تجربه بومی مدیریتی در این زمینه هستند. تحقیق حاضر نیز با هدف واکاوی شاخص های موثر در روند نزولی مراتع از دیدگاه گله داران مراتع قشلاقی شمال شرقی استان گلستان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بوده و به صورت پیمایشی، با روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی در بین گله داران منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه متخصصان و پایایی آن بر اساس نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق را 461 نفر از گله داران در دو نظام بهره برداری روستایی و عشایری تشکیل داده که 182 نفر از آن ها از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که، گرایش نزولی مراتع توسط گله داران بیشتر با شاخص های دامی نسبت به شاخص های پوشش گیاهی و خاکی، تشخیص داده می شود. بر اساس یافته تحقیق، بین متغیرهای سن و سابقه دامداری گله داران با دیدگاه آن ها نسبت به تشخیص گرایش نزولی مراتع در سطح 99 و 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. همچنین نتایج به دست آمده از مقایسه دیدگاه گله داران در دو نظام روستایی وعشایری نشان داد که، گله داران عشایری نسبت به گله داران روستایی نسبت به شاخص های روند نزولی مراتع آشنایی بیشتری داشته اند.
  کلیدواژگان: مرتع، تخریب، گله دار، عشایر
 • الهام فخیمی صفحات 772-781

  در سال های اخیر استخراج از معادن به طور چشمگیری افزایش یافته و سبب تخریب منابع طبیعی و محیط زیست شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فعالیت های معدنکاری بر تنوع، غنا، یکنواختی و ساختار پوشش گیاهی در مراتع اطراف معدن مس دره زرشک واقع در استان یزد انجام شد. جهت انجام تحقیق سه سایت نمونه برداری بافاصله (200-0)، (500-200) و (1000-500) متر از معدن انتخاب و سپس در هر سایت 3 ترانسکت 200 متری به فاصله 50 متر از هم به صورت عمود برجهت شیب مستقر و در هر ترانسکت 15 پلات 2 مترمربعی به فاصله 10 متر از هم قرار گرفت و در هر پلات، درصد تاج پوشش گونه های موجود و تراکم هرگونه ثبت شد. نتایج تجزیه واریانس برای شاخص های مختلف تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای نشان داد که تمامی شاخص ها در سه محدوده موردبررسی تفاوت معنی داری داشته است (05/0. p <). به طوری که شاخص های غنا و تنوع بافاصله از معدن افزایش می یابد و در عوض شاخص یکنواختی پوشش گیاهی در نزدیک معدن بیشتر است. همچنین افزایش فاصله از معدن سبب افزایش معنی دار درصد تاج پوشش تیره های Asteraceae، Fabaceae،Poaceae، Chenopodiaceae و Lamiaceae در پوشش گیاهی گردید (05/0 p <). علاوه بر این برخی ساختار پوشش گیاهی نظیر ژیوفیت، کاموفیت، همی کریپتوفیت، بوته ای ها، علف گندمیان و چندساله ها به طور معنی داری در نزدیکی معدن کاهش یافتند. به طورکلی نتایج حاکی از آن بود که انجام عملیات معدنکاری تا حد زیادی بر ساختار پوشش گیاهی منطقه تاثیر گذاشته است و سبب کاهش تنوع گیاهی شده است. لذا لازم است در بررسی خسارت های وارده به مرتع موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، ساختار پوشش گیاهی، معدن مس دره زرشک، استان یزد
 • مالک پاکدل، محسن ملکی* صفحات 782-791

  مراتع یکی از آسیب پذیرترین منابع کشور ایران هستند که از زمان ملی شدن، به عناوین مختلف مورد تعرض قرار گرفته اند. قانون اصلاحات ارضی و ماده های مصوب آن از دلایل اصلی واگذاری اراضی ملی محسوب شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات کاربری اراضی بر اساس مستندات موجود در سوابق اجرای مقررات منابع طبیعی، امور اراضی، وضع موجود در آن دوران و وضعیت کنونی است. این تحقیق از نوع کمی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن را شش پلاک از توابع شهرستان بیله سوار استان اردبیل تشکیل می داد. امکان دسترسی به پرونده های ثبتی این پلاک ها و نزدیکی آن به یکدیگر، از دلایل انتخاب این منطقه بود. پس از دریافت اطلاعات، نقشه ها در محیط Arc GIS تدقیق شدند. می زان همپوشانی تمامی نقشه ها با استفاده از ضریب کاپا در محیط Idrisi Selva سنجیده شد. با استفاده از عکس های هوایی سال 1341 و وضع موجود با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث (سال 1394) تمامی مساحت های اراضی ملی و مستثنیات در دوره های مختلف با هم مقایسه شدند. برای انجام این مقایسه، از آزمون t جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سطح اراضی ملی و مستثنیات، در زمان اجرای مقررات منابع طبیعی و عکس های هوایی همان دوران اختلاف معنی دار وجود دارد. در حالی که اسناد امور اراضی در همان دوران، اختلاف معنی داری با عکس های هوایی نداشتند. همچنین اجرای قوانین مختلف واگذاری اراضی تا سال 1394، منجر به واگذاری تا بیش از 90 درصد اراضی ملی در این منطقه شده است. در زمان ملی شدن مراتع، بهره برداران با شخم بیشتر اراضی ملی، سعی در تبدیل آن به زمین زراعی داشتند. تشخیص موات و بایر بودن زمین نیز یکی دیگر از دلایل متفاوت بودن آمار این دو ارگان بوده است. پیشنهاد می شود، با پیاده کردن کامل نظام کاداستر و اتخاذ قوانین علیه متصرفان زمین، محافظت از اراضی ملی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: واگذاری اراضی ملی، تصرف، اجرای مقررات امور اراضی، عکس هوایی، شخم غیرقانونی
 • محمد کاظمی، علیرضا نفرزادگان*، فریبرز محمدی صفحات 792-801

  پدیده گرد و غبار یکی از بلایای طبیعی است که خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل خسارات فراوانی که هرساله بجا می گذارد به عنوان یک خطر محیط زیستی جدی در نظر گرفته می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط 14 متغیر اقلیمی با بیشینه ماهیانه عمق اپتیکی هواویز (AOD) ناشی از وقایع گرد و غبار در استان هرمزگان بود. ابتدا با کدنویسی در محیط موتور گوگل ارث (GEE) به ازای هر روز یک تصویر ماهواره ای از محصولات گرد و غبار MODIS استخراج و ضمن تهیه سری زمانی AOD، میانگین بیشینه گرد و غبار ماهیانه در یک بازه زمانی 17 ساله (2000-2017) استخراج شد. همچنین محصولات اقلیم و بیلان آب ماهانه دانشگاه آیداهو شامل تبخیر و تعرق مرجع و واقعی، کمترین و بیشترین دمای هوا، میزان بارش، رطوبت خاک، شاخص خشکسالی پالمر، کمبود آب اقلیم، تابش طول موج کوتاه به سمت زمین، فشار بخار، کمبود فشار بخار و سرعت باد به همراه دمای سطح زمین (LST) و شاخص پوشش گیاهی (EVI) استخراج و ضمن نمونه گیری از این تصاویر، روابط رگرسیونی بین آنها و میانگین ماهانه بیشینه گرد و غبار با روش های کمترین مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون وزن دار جغرافیایی (GWR) محاسبه گردید. سپس از آماره عمومی موران به منظور تحلیل خودهمبستگی مکانی و توزیع فضایی گرد و غبار در سطح استان استفاده شد. نتایج نشان داد مدل GWR با ریشه میانگین مربعات خطا معادل 14/0، مجموع مربعات باقیمانده 3/11، ضریب تعیین 82/0 و معیار آکاییکه تصحیح شده 19/570- عملکرد بهتری را نسبت به روش OLS ارایه کرده است. ارزیابی ضرایب در مدل GWR نشان داد به ترتیب متغیرهای پوشش گیاهی، رطوبت خاک و میزان بارش بیشترین تاثیر را بر میزان گرد و غبار داشته اند. همچنین از منظر خودهمبستگی مکانی، توزیع گرد و غبار در گستره استان الگوی خوشه ای داشت.

  کلیدواژگان: رگرسیون وزن دار جغرافیایی، عمق اپتیکی هواویز، مجموعه داده دانشگاه آیداهو، موتور گوگل ارث
 • مجید دشتی*، محمد فیاض، علامرضا حسینی بمرود صفحات 802-812

  به‎‎ منظور تعیین فصل و روش مناسب مرتعکاری گونه اسپرس خراسانی و فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید علوفه مراتع تخریب یافته کشور در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک، دو آزمایش جداگانه ‎‎بصورت کرتهای خرد شده ‎‎در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در طی سالهای 1392 تا 1396در مراتع ییلاقی و قرق سایت گلستان مشهد در شیب شمالی رشته ‎‎کوه های بینالود انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل فصل مرتعکاری (مرتعکاری پاییزه‎‎ و بهاره) و روش مرتعکاری (بذرکاری در داخل چاله‎ های کوچک و بذرکاری در داخل شیار) بودند. در آزمایش اول مقایسه ‎‎میانگین حاصل از تجزیه ‎‎مرکب در طی دو سال نشان داد درصد سبز شدن و استقرار گیاهچه ها در سال زراعی 94-1393 با 7/57% و 1/26% به‎‎ طور معنی داری بیشتر از سال زراعی 93-1392 به‎‎ ترتیب با 5/21 و 4/10% بود. مقایسه ‎‎درصد سبز شدن و استقرارگیاهان نیز در مرتعکاری پاییزه‎‎ به ‎‎ترتیب با 8/58% و 8/26% تفاوت معنی داری با مرتعکاری بهاره ‎‎(4/20% و 7/9%) نشان داد. مقایسه ‎‎روش های مختلف مرتعکاری نیز بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین دو روش در هر دو سال اجرای طرح بود. نتایج آزمایش دوم نشان داد درصد استقرار گیاهان در دومین سال استقرار (1/22%) به‎‎ طور معنی داری کمتر از سال اول (1/26%) بود. با وجود افزایش درصد استقرار گیاهان مرتعکاری شده در پاییز ‎‎در مقایسه ‎‎با مرتعکاری بهاره ‎‎به ‎‎میزان 7/2 برابر، زمان مرتعکاری تاثیر معنی داری بر عملکرد ماده ‎‎خشک برگ، ساقه ‎‎و میوه ‎‎نداشتند. استفاده ‎‎از روش مرتعکاری در چاله ‎‎باعث شد عملکرد برگ، ساقه، میوه ‎‎و زیست توده ‎‎هوایی کل با 2/2، 8/4 ، 2/4 و 2/11 گرم بر پایه ‎‎به ‎‎ترتیب به‎‎ میزان 58، 33، 14و 26 درصد در مقایسه ‎‎با بذرکاری در داخل شیار افزایش یابند. نتایج این تحقیق نشان داد که ‎‎فصل مرتعکاری پاییزه بر بهاره ارجحیت دارد اما‎ روش مرتعکاری در داخل شیار در مقایسه با چاله تفاوت معنی داری در افزایش درصد سبز شدن و استقرار گیاهچه ها ندارد. با وجود این مرتعکاری در داخل چاله منجر به بهبود عملکرد علوفه ‎‎و بذر و در نهایت پایداری تولید می‎گردد.

  کلیدواژگان: اسپرس خراسانی، فصل مرتعکاری، روش مرتعکاری، ماده ‎‎خشک
|
 • Elham Nouri, Alireza Moshki *, Mohammad Matinizadeh, AliAsghar Zolfaghari, Saeede Rajaei Pages 631-671

  Due to their various roles in the plants’ life, the Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) has been studied from various aspects. In Iran, study on this type of fungi is still at its infancy. Also, the variety of plant species and populations in Iran necessitates a more in-depth analysis compared to other countries in the world. The present study aimed at investigation of the effects of grazing intensity on the diversity and populations of these microorganisms that are symbiotic with the plants and also determining the factors affecting the soil. Three rangelands were considered with three different grazing pressures: no grazing pressure, managed grazing and heavy grazing. Following the sampling of the soil around the rhizosphere of the dominant plant species, the samples were transferred to the laboratory to be analyzed. The results of this study revealed the significant differences in the diversity of AMF species in different sites, and the highest frequency percentage was related to the Septoglomusconstrictum species identified in the heavy grazing region(42.2%).Also, grazing caused changes in the mycorrhizal symbiosis percentage and these factors had a direct correlation, and this could be an evidence of the reduced diversity of AMF, because despite of the existence of spores in the soil, each plant species can only correlate with specific species of AMF. It can be said that appropriate grazing cannot have a negative effect on the population and diversity of AMF, because species diversity indices in a managed grazing region are in a stable state; and, by the proper management of the grazing system and preventing the premature or excessive grazing, its harmful effects can be prevented.

  Keywords: symbiosis, Microorganism, soil, Abundance, richness
 • Hassan Ghelichnia *, Hajar Nemati, Rostam Khalifezadeh Pages 672-681

  Determining the preference value of rangeland species by grazing livestock is one of the factors in rangeland management. In this study, the preference value of rangeland plants of Polour site in mountainous rangelands of Mazandaran in the months of grazing season (July to September) and different years (2007-2010) was investigated. The species selection index was used to determine the preference value of species. Species Production and consumption inside and outside the exclosure in the months of the grazing season and for four years were collected to calculate the species selection index. Duncan's multiple range test was applied to compare the means of traits. The results show that the species preference index, as well as the species preference index in different months of the grazing season, was significantly different at (p<0.01) Elymus hispidus var hispidus, Arenaria gypsophiloides, Bromus tomentellus, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Taraxacum montanum, Tragopogon graminifolius, Falcaria vulgaris were classified in palatable class I. Astragalus aegobromus and Ferula galbaniflua were in palatable class II. Dianthus orientalis, Stipa hohenackeriana, Papaver bracteatum, Thymus pubescens, Verbascum Thapsus, Gagea lutea, Goebelia alopecuroides, and Euphorbia helioscopia were classified in palatable class III. Therefore, in the study of preference value, in addition to the taste of the studied livestock, factors such as the amount of production and the percentage of available plants, the distribution, and the amount of livestock access to them play a role in this area.

  Keywords: Season of grazing, Species production, Species comsuptiom)plant composition?), exclusion
 • Asghar Farajollahi *, Hamidreza Asgari, Majid Ownagh, Mohammadreza Mahboubi, Abolrasoul Salman Mahini Pages 682-691
  In the management of natural resource, recognizing socioeconomic factors affecting land use change is essential for achieving sustainable development and land use planning. In this research, we investigate and determine the socio-economic factors affecting land use changes in the Maraveh Tappeh region of Golestan province. This area has been affected by land use change in recent years. The rangelands and forests have decreased during the study period (1984-2014), and agricultural use with an annual increase of 132 hectares has reached to 10332.97 ha in 2014. This descriptive-analytic research was carried out in 16 villages in the study area with survey sampling method. Data collection was performed by questionnaire and the numbers of questionnaires were determined 310 people. Sampling was done through a Cochran formula and cluster sampling and multi-stage sampling. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the study and it was found 0.75. In this study, exploratory factor analysis method was used. For the factor analysis, the principal components method was used using rotation varimax. The results of factor analysis showed that socio-economic factors affect on land-use changes in Maraveh Tappeh region and these factors are including: non-economic efficiency of animal husbandry, Low land per capita for each farmer, rural unemployment, low income and high cost of living, increasing input price, the need for housing and the lack of awareness, social reputation and land ownership. These eight factors explained 63.80% of the total variance. Considering researching findings, attention to economic and financial problems and employment condition of village’s resident of Maraveh Tappeh region is essential. Also, husbandry and livestock production management and supply of livestock inputs have been proposed to reduce the land use changes of forests and rangelands and to protect the natural resources.
  Keywords: Golesatn Province, Unemployment, factor analysis, income, economic justification, land use
 • Akbar Akbarzadeh Kahrizi, Ardavan Ghorbani, Bahram Afshar Hamidi *, Saeed Amini, Shahriar Yeylagi Pages 692-701
  This study aimed to investigate the effects of livestock grazing in the way, changing the qualitative and quantitative composition of the plant As well as the different groups of plant species density in the enclosure in Boralan area. The vegetation and soil samples and 360 plots at 18 transect method - systematic random out of the enclosure and enclosure in three annual enclosures took place. The position of each plot were recorded using a Global Positioning System. Tilt maps and directions enclosure was prepared. Using the parameters plots a square meter of canopy cover, density, percentage of dead leaves, rocks and pebbles and bare soil were measured. During the growing season and plant species samples were identified using available resources. Shanon Vynz, Brillouin and uniformity Simpson and Simpson, Camargo, Smith and Wilson nor at the species level using Ecological Methodology software version 6.2, respectively. Compare enclosure vegetation parameters using SPSS software (version 16) and The enclosure and the enclosures were analyzed using multivariate methods. The results showed that the obtained in the studied sites (enclosure) 11 dark, 24 genera and 24 species, is widespread. Inside the enclosure with 24 species, with 17 species richness is more than grazed out. Values ​​of richness, diversity and uniformity within the enclosure is greater than the outside enclosure.
  Keywords: Enclosure, species diversity, Species Density, Maku Boralan
 • MohammadJavad Ahmadi *, Younes Asri, Tahereh Eftekhari Pages 702-711

  Diaphanoptera khorasanica is Iran's endemic species and vulnerable threat class. In this research, some of the vegetative and environmental characteristics of this species were studied in the Chalpo-e-Ataeiyeh habitat of Razavi khorassan and Hoindeh and Kajdarreh Sarigoul National Park in North Khorasan, Iran. For sampling of D. khorasanica, 45 plots were arranged in a systematic - random method along 9 transects of 100 m for all three habitats. In each plot, the vegetative properties of this species were measured. In each habitat, three soil samples were randomly taken from the depth of 0-20 cm at the under of the plants, and some of their physical and chemical characteristics were measured. Climatic data of 10 years was extracted from synoptic stations of Kashmar and Esfarayn. After data collection, one way ANOVA was used to analyze vegetative and soil characteristics and Duncan's test was used to compare the means. The results showed that there was a significant difference between the three habitats in terms of crown cover and diameter of the thickest stem at 5% level, plant height and leaf length , density and length of the longest stem at 1% level, but the number of seedling and leaf width were not significantly different. Also, there was a significant difference between the habitats for all of soil characteristics (p < 0.01). The most important environmental factors affecting vegetative characteristics were determined using principal components analysis (PCA). The results showed that minimum absolute temperature, average minimum temperature of coldest month, annual rainfall, electrical conductivity, clay and direction of slope had the most effect on these characteristics, respectively. Also among the vegetative characteristics, length of the longest stem, plant height, crown cover, number of plants and diameter of the thickest stem had the most effect on environmental characteristics.

  Keywords: Endemic species, Diaphanoptera khorasanica, Khorassan province, Caryophyllaceae, IUCN
 • Salahaddin Zahedi *, Farhang Ghasriani, Mina Bayat Pages 712-721
  Nine accessions of Elymus libanoticus was planted at Baharestan Agricultural Research Station and evaluated in order to nominate of the best accessions in terms of adaptability and establishment. The experiment started in 2010 and continued to 2015. For each accession adequate seed of different stocks in whole of the province was reaped. In reproduction phase (2010 autumn) and after soil preparation, all accessions were planted on plots with 5*6 m2, with 50cm spacing of planting line and planting points and 3cm of planting depth. At this stage weeding, and three irrigation times were performed. In the summer of 2011 mature seeds of grown accessions harvested and re-cultivation of seeds that were not green in the first stage was carried out. In 2011 and 2012autumn, the accession of each species based on complete randomized block design with 3 replications and 2 meter intervals on 2*4 m2 plots and 4 lines with 4-meter length and 50 cm intervals (In order to elimination of marginal effects) and 3 cm of planting depth planted as rainfed. The measured traits for plant selection were 1) growing 2) flowering 3) seeding 4) Yield 5) canopy cover 6) height and 7) regrowing, all data were statistically compound analyzed by SPSS and averages were compared using Duncan method. Results showed that there were significant differences among the measured traits and accessions (P≤0.05) in all studied years (2012-2015). In terms of measured parameters for all accessions of Elymus libanoticus, Iranshah and Chakhelo accession, respectively showed superiority and minority in the Baharestan research station conditions. In addition to the difference in genotypic power and the amount of precipitation that mentioned in previous studies as the only limiting factors of growth and propagation, Variable factors such as altitude from sea level, depth of soil and geographic direction of collecting areas of different accessions are factors influencing the establishment and adaptation of rangeland species in the site of cultivation and have the most effect on the performance of different accessions. So, it seems that zoning of areas is necessary for seed reproduction in order to improve the rangelands, and the use of extras in each area is necessary for replanting and planting in the same area.
  Keywords: Accessions, Baharestan Station, establishment, adaptability
 • Ardavan Ghorbani *, Lida Andalibi, Farid Enferadi, Farzad Aghche Gheshlagh, Jamal Seyf Davati, Jaber Sharifi Niaragh Pages 722-731

  Forage quality information could help managers of rangelands to select appropriate grazing method to achieve higher animal performance without damage to ecosystem. The aim of this study was to investigate the nutritional value of Thymus kotschyanus, Artemisia melanolepis and A. austriaca in different altitudes and phenological stages in 2016. According to the presense of the selected species, three rangeland sites in the southeast of Sabalan near Alvares ski resort including 2200-2400, 2600-2800, and 3000-3200 meters above sea level were selected. At each site 50 samples from each species were taken at three phenological stages. The nutritional value of the species was determined by measuring the percentage of dry matter, ash, organic matter, protein, fat, Acid Detergent Fiber (ADF), Neutral Detergent Fiber (NDF), macro elements (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and sodium) and micro elements (iron, zinc, copper and manganese) and the results were analyzed in a completely randomized design using ANOVA. Duncan's multiple range test was used to compare the means. Considernig the difference in altitude in the habitat of T. kotschyanus and A. melanolepis, the effect of altitude factor on the studied traits in these two species was solely evaluated by independent t-test and the results showed that, altitude changes had no effect on the nutritional value and macro and micro elements of T. kotschyanus and A. melanolepis. The difference between phenological stages in species was significant. The highest and lowest percentage of organic matter were in seedling and growth stages for A. austriaca (94.43%) and A. melanolepis (91.49%), respectively. As phenological stages pass, there was a significant decrease in the percentage of fat, protein and ash in all three species (p < 0.05). The highest crude protein was observed in A. melanolepis at vegetative stage (17%) and the lowest in A. austriaca at seedling stage (7.5%). With the development of growth stages organic and dry matter, NDF and ADF were increased in the species. Phosphorus, potassium, nitrogen and sodium in the species were decreased significantly as phenological stages progress (p < 0.05). The highest phosphorus was recorded at vegetative stage in A. austriaca (0.34%) and the lowest (0.12%) in T. kotschyanus at the seedling stage. Overall, A. austriaca, A. melanolepis and T. kotschyanus have high nutritional value and suitable minerals, which can be used as substitute forage when other forage species are reduced in a given rangeland.

  Keywords: Forage supply, growth stages, Acid Detergent Fiber, Neutral Detergent Fiber, Crude protein, Fat percentage, livestock feed
 • Somayeh Naseri Pages 732-741

  Carbon sequestration in soil and plant tissues is an effective way for climate change mitigation in the world. In this study, the effect of biomechanical operations (gabions which planted by Agropyrum elongatum) on carbon sequestration were examined in the rangelands of Kardeh basin, Mashhad and compared with natural rangelands and non- established waterways. In each treatment, Sampling from soil in two depths, above-below biomass of dominant species and litter were done by a systematic - randomly method and analyzed for carbon stocks. Carbon sequestration in biomechanical treatment during 1996- 2014 has been calculated by subtracting carbon stocks in this treatment and non- established waterways. Generally, total carbon stocks in biomechanical operation (above- below biomass, litter and soil up to 50 cm depth) is 16.23 ton/ha and carbon sequestration in this treatment during these years is 5.69 ton/ha. Also, carbon stocks in natural rangelands and non- established waterways is 54.07 and 10.61 ton/ha respectively. Overall, implementation of biomechanical practices in Kardeh basin in addition to soil conservation and restoration of vegetation,has improved the economic value of eroded lands in terms of carbon stocks and sequestration.

  Keywords: Carbon stocks, range improvement practices, natural rangelands, Soil conservation, vegetation
 • Mahboubeh Hadinejad, Reza Erfanzadeh *, Hasan Qelichnia Pages 742-751

  The persent study was designed to investigate the effect of canopy cover of three woody species, Amygdalus scoparia, Daphne mezereum, Ebenus stellata on the composition and density of soil seed bank under their canopies. Fifteen individuals were selected from each of the woody species in Chenarnaz rangelands, Yazd provimce, Iran in autumn, 2018. then the soil samples were taken from under the canopies of woody species with a control treatment outside the canopy from a depth of 0-5 cm with an auger, 5 cm in diameter. The density and composition of soil seed banks in samples were measured through germination method in the greenhouse. The results of one-way ANOVA showed significant differences of total seed bank densities under A. scoparia (with average 1133.17 seed per m2), D. mezereum (with average 823.10 seed per m2), E. stellata (with average 793.21 seed per m2). In addition, total soil seed bank density was significantly higher than the outside of canpies (with average 134.48 seed per m2). Hemi-cryptophyte was the most frequent in the soil seed bank. The results of this research showed the positive effect of the canopy of woody species in increasing of density of soil seed bank in which A. scoparia showed a great impact on soil seed bank characteristics.

  Keywords: Soil seed bank, density of soil seed bank, Amygdalus scoparia, Daphne mezereum, Ebenus stellata
 • Tayebeh Mesbahzadeh *, Farshad Soleimani Sardoo, Ali Salajeghe, Gholamreza Zehtabian, Abbas Ranjbar, Mario Marcello Miglietta Pages 752-762
  The dust phenomenon is of particular importance because of its close association with public health. Many researchers are looking for ways to reduce the harmful effects of this phenomenon. To this end, having information about the nature of the spatial and temporal pattern of this phenomenon is of particular importance to all researchers. Dust is one of the natural hazards of the central Iranian plateau. In this study, statistical analysis was performed on a yearly and monthly basis in the period 2006 to 2018 using codes 06 and 07 obtained from 50 synoptic stations located in the study area. Also the spatial pattern of dust days with horizontal views less than 1000 m, 1000 to 1500 m and 1500 to 3000 m in the study area was plotted. The results also showed that Tabas synoptic stations with 661 days, Arak with 528 days and Zahedan with 511 days with 1500 to 3000 m horizontal view were more important in the study period. Also, the results of seasonal survey of dust days in the statistical period showed that spring with more than 42% had the highest occurrence of dust. The results showed that in the horizontal view of less than 1000 m, Zahedan station with 113 days and Tabas station with 91 days of dust had higher frequency. Meanwhile, Zahedan and Shahreza stations with 91 and 55 days of dust with a horizontal view of 1000 to 1500 meters also had the highest frequency of dust days in the study area. Monthly statistical analysis revealed that most of the dust events were recorded in June and May. The results of spatial variation of dust days showed that there is no regular spatial pattern due to the extent of the area but in general in all three classes of horizontal view the focus of this phenomenon is most of the southeastern part of the study area.
  Keywords: Dust Days, Temporal, Spatial Variations, Central Plateau of Iran
 • Mohammadreza Shahraki, Khadijeh Mahdavi * Pages 763-771
  A number of factors cause negative changes in the quality and quantity of rangelands, which leads to downward sloping and severe soil degradation, vegetation cover, and ultimately decrease the income of stakeholders. Stakeholders and ranchers have an indigenous managerial experience at their rangelands because of their dependence on rangelands. The purpose of this study was to investigate the effective indices of rangelands downstream from the viewpoint of stakeholders in northeastern Golestan province. This research was a descriptive- applied one in terms of purpose, and it was surveyed by random stratified sampling method among the stakeholders in the study area. Questionnaires were used to collect data. The validity of the research instrument was evaluated using the experts' viewpoints and its reliability was evaluated based on Cronbach's alpha coefficient for the main variables of the study. The statistical population of the study consisted of 461 stakeholders in two rural and nomadic farming systems that 182 of them were selected by Cochran formula as sample size. The results showed that the downward trend of rangelands is more often detected by stakeholders with livestock indices than by vegetation and soil indices. According to the findings of the study, there was a positive and significant relationship between age and past livestock variables with stakeholder's view of rangeland's downward signs at 99 and 95% confidence level. According to the research findings, there was a positive and significant relationship between age variables and stakeholder's pastoral background with their view of detecting the downward trend of rangelands at 99 and 95% confidence level. Also, the results obtained from comparing the stakeholder's views in the two rural and nomadic systems showed that the nomadic stakeholder were more familiar with the indicators of the downward trend of the rangelands to rural stakeholder.
  Keywords: rangeland, destruction, Stakeholder, Nomadism
 • ELHAM Fakhimi Pages 772-781

  Mining has increased dramatically in recent years and, destroys natural resources and the environment. This study was carried out to investigate the effect of mining activities on diversity, richness, evenness and structure of vegetation cover in rangelands around copper mine of Dareh Zereshk located in Yazd province. Three sampling sites (0-200), (200-500) and (500-1000) meters far from the mine were selected for the study. Then, on each site, 3 transects of 200 m with 50 m apart, Were affected Perpendicular to the slope direction. In each plot, canopy cover percentage and density of plant species of existing species was recorded. The results of variance analysis for different indicators of species diversity, richness and evenness showed that all indicators had significant differences in the three study areas (p <0.05). So that the richness and diversity indices increased with distance from the mine and instead the evenness index was higher near the mine. Also, increasing the distance from the mine significantly increased the percentage of canopy cover of Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Chenopodiaceae and Lamiaceae(p <0.05). In addition, some structure of vegetation cover such as geophyte, chamophyte, hemicryptophyte, shrubs, grasses and perennials were significantly reduced near the mine. In general, the results showed that mining operations had a significant effect on the structure of vegetation in the area and reduced plant diversity. Therefore, it is necessary to pay attention to the pasture damage in the rangeland.

  Keywords: structure of vegetation cover, copper mine of Dareh Zereshk, Yazd province
 • Malek Pakdel, Mohsen Maleki * Pages 782-791

  Rangelands are one of the most vulnerable resources in Iran which have been invaded in various ways since the nationalization. Land reform law and its enacting clauses are among the main reasons for condescension of the national lands. The purpose of this study is to investigate the land use changes based on documents available in the records of implementation of natural resource regulations, land affairs, the situation at that time and the current situation. This research is of quantitative and practical type and its statistical population consisted of six registration plaques of Bileh Savar city of Ardabil province. Possibility of access to the registration files of these plaques and their proximity to each other were the reasons for choosing this area. After receiving the information, the maps were investigated in the Arc GIS environment. The overlap extent of all maps was examined using the Kappa coefficient in Idrisi Selva environment. Using aerial photographs of 1962 as well as the current situation using Google Earth satellite images (2015), all areas of national lands and exceptions in different periods were compared. To perform this comparison, a pair T test was applied. The results showed that there was a significant difference between the area of national lands and exceptions at the time of implementing natural resource regulations and aerial photographs of the same period. While the land affairs documents at the same period did not have significant difference from aerial photographs. In addition, the implementation of various land assignment laws until 2015 has led to the assignment of more than 90% of national lands in this region. At the time of the nationalization of the rangelands, by plowing most of the national lands, the beneficiaries were trying to change the national lands to agricultural lands. Recognition of the waste land and formerly-utilized land was another reason for difference in statistics of these two offices. It is proposed to protect the national lands by fully implementing the cadaster system and adopting laws against land grabbers.

  Keywords: National resource assignment, Land tenure, Implementation of land affairs regulations, Aerial photography, Illegal plowing
 • Mohammad Kazemi, AliReza Nafarzadegan *, Fariborz Mohammadi Pages 792-801

  Dust phenomenon is one of the natural disasters that is considered as a serious environmental hazard, especially in arid and semi-arid regions due to the great damage it causes every year. The present study aimed to investigate the relationship between 14 climatic variables with the maximum monthly aerosol optical depth (AOD) due to the dust events in Hormozgan province. First, by coding in the Google Earth Engine (GEE) environment, a satellite image was retrieved from the MODIS aerosol products for each day, and while preparing the AOD time series, the average maximum monthly dust values for a 17-year period (2000-2017) was extracted. Also, monthly climate and water balance products of University of Idaho including actual and reference evapotranspiration, minimum and maximum temperature, precipitation accumulation, soil moisture, Palmer drought severity index, climate water deficit, downward surface shortwave radiation, vapor pressure, vapor pressure deficit, and wind speed, as well as land surface temperature (LST) and vegetation index (EVI) were extracted and, while sampling these images, the relationship between the average maximum monthly dust values with them were computed using the ordinary least squares (OLS) and geographic weighted regression (GWR) methods. Then, the global Moran's I statistics was employed to analyze the spatial autocorrelation and distribution of dust over the province. The results showed that the GWR model with the root mean square error of 0.14, the sum of residual squares of 11.3, the coefficient of determination of 0.82, and the corrected Akaike information criterion of -570.19, performed better than the OLS method. The evaluation of the coefficients of the GWR model showed that the variables of vegetation cover, soil moisture and precipitation had the greatest effect on the amount of dust, respectively. Also from the perspective of spatial autocorrelation, a cluster pattern was observed for dust distribution over the province.

  Keywords: Aerosol optical depth, Geographic weighted regression, Google earth engine, University of Idaho dataset
 • Majid Dashti *, Mohammad Fayaz, Gholamreza Hosseini Bamrood Pages 802-812

  In order to determine the appropriate season and method of rangeland planting of Onobrychis chorassanica Bunge., and providing conditions for increasing forage production of degraded rangelands in arid and semi-arid climates, two separate experiments were carried out in split plots in a randomized complete block design with four replications during the years 2013 to 2017 in Golestan preserved summer rangeland of Mashhad on the northern slope of the Binalood Mountains. The treatments were rangeland planting seasons (autumn and spring) and planting methods (seeding in pitting and in shallow grooves). In the first experiment, the mean comparisons of the combined analysis for two years showed that the emergence and seedlings establishments were 57.7% and 26.1%, in 2014-2015 growth season, respectively, were significantly higher than the 2013-2014 (21.5% and 10.4%). Results also indicated that the emergence and seedlings establishment percentage (58.8% and 26.8%) in the autumn season showed significant differences with spring (20.4% and 9.7%). Mean comparisons of rangeland planting methods had no significant difference in both growing seasons. The results of the second experiment showed that the seedlings establishment percentage (22.1%) in the 2nd year of establishment was significantly lower than (26.1%) comparing with the first year. Although establishment percentage in autumn season was increased by 2.7 times compared with spring season, but planting dates had no significant effect on leaves, stem and fruit dry matter yield. The planting method with pitting led to a significant increase in leaves, stem, fruit and total areal biomass yield with 2.2, 4.8, 4.2 and 11.2 gr plant -1, respectively, by 58, 33, 14 and 26%, compared to shallow groove planting method. The results of this study showed that autumn rangeland season is preferable to spring but seeding in shallow grooves compared to pitting is not significantly different in increasing the percentage of emergence and seedling establishment. However, seeding in pitting leads to improved forage and seed yield and ultimately production stability.

  Keywords: Onobrychis chorassanica, Planting season, Planting Method, dry matter