فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اسلامی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1399)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه شریفی زارچی*، مریم حیدری صفحات 7-20

  پژوهش ها نشانگر نقش موثر روان درمانی های معنوی و مذهبی در بهزیستی روانی، کارآمد سازی کنشوری عقلی، عاطفی و رفتاری و تعالی بخشی به انسان است. با توجه به جامعیت و ظریفیت دین اسلام در این حوزه، این نوشتار با روش فراتحلیل کیفی، اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی را بررسی نموده تا از این منظر، توصیفی از انواع مداخلات با رویکرد اسلامی، مقایسه اثربخشی و نقاط قوت و ضعف احتمالی را ارایه و مولفه های موثر در اثربخشی درمان ها را تبیین نماید. در این راستا پژوهش های انجام شده از سال 1388- 1398 که در مجموع 43 اثر با بیشترین ارتباط موضوعی بودند، انتخاب و با روش فرا تحلیل کیفی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد: الف- روان درمانی های همسو با رویکرد اسلامی بیشتر به صورت تلفیقی با رویکردهای درمانی معاصر بوده و تعداد محدودی از درمان ها به صورت مستقل از متون دینی استخراج گردیده است. ب- درمان های مبتنی و همسو با رویکرد اسلامی در بهبود علایم اختلالات اضطرابی و افسردگی، ارتقای توانمندی های فردی و بهبود سازگاری زوجین اثر بخش بوده اند. ج- عواملی همچون توجه به بعد اصیل انسانی، وحدت بخشی، پاسخ گویی به نیازهای فطری، ارتقای کنش وری عقلی، عاطفی و عملکرد رفتاری، اصلاح روابط چهارگانه و... از مهمترین عوامل اثربخشی اینگونه درمان ها می باشد. د- گسترش پژوهش های میدانی در سایر حوزه های درمانی مانند اختلالات شخصیت و تدوین وارتقای شواهد میدانی در درمان های مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهره گیری از ظرفیت های این حوزه حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: اثر بخشی، روان درمانی، معنوی و مذهبی، اسلام، فرا تحلیل
 • حسن تقییان*، مهدی قاسمی مروج صفحات 21-38

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مرزهای زوجینی خانواده در رابطه بین تعهد زناشویی و تمایزیافتگی زوجین انجام شد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل همه زنان و مردان متاهل شهر قم است. از جامعه آماری مذکور تعداد 210 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، مرزهای زوجینی خانواده هوشیاری (1399) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و فریدلندر (2003) استفاده شد و نتایج با به کار گیری روش های آماری ضریب همبستگی و روش بارون و کنی با استفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف) بین تعهد زناشویی با مرزهای بیرونی خانواده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ ب) بین تعهد زناشویی با تمایزیافتگی زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج) مرزهای زوجینی خانواده به صورت کامل در رابطه بین تمایزیافتگی خود و تعهد زناشویی، نقش میانجی دارد. بر اساس یافته های پژوهش، برای ارتقای سطح تعهدزناشویی، لازم است اصلاح و بهبود مرزهای زوجینی و تقویت تمایزیافتگی آنان مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خانواده، تعهد زناشویی، مرزهای خانواده، مرزهای زوجینی، تمایزیافتگی زوجین
 • احمدرضا فامیل دردشتی، عباسعلی شاملی* صفحات 39-58

  سوگواری و گریستن بر امام حسین علیه السلام همواره از جهات گوناگون، موضوع پژوهش ها و تحلیل های درون دینی و برون دینی بوده است. یکی از مسایلی که پرسش ها و شبهات فراوانی را برانگیخته، آثاری است که در روایات شیعی برای گریستن بر مصایب امام حسین علیه السلام بیان شده است. مخالفان، چنین روایاتی را برخاسته از گزاف اندیشی و موجب جرات ورزی بر گناه دانسته و تحلیل منطقی و استواری برای آن قایل نمی شوند. هدف از نوشتار حاضر ارایه تحلیلی روا ن شناختی از سازوکار تاثیر معنوی گریستن بر مصایب امام حسین در روح و روان انسان مومن و در نتیجه، آمرزش گناهان او استدر این پژوهش با تحلیل آموزه مغفرت بخشی گریستن بر امام حسین و مقایسه آن با آموزه توبه، که مهم ترین ساز و کار معنوی آمرزش گناهان در فرهنگ اسلامی است، به دست آمد که فرایند روانشناختی توبه و گریستن بر امام حسین، یعنی جداشدن از بدی ها و گرایش به سوی خوبی ها یکی است و تحولات روان شناختی شخص توبه کننده و شخص سوگوار از شباهت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش، شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است.

  کلیدواژگان: امام حسین، 'گریستن، غفران ذنوب، توبه، ساحت های شخصیت
 • جعفر هوشیاری*، علی علی پور صفحات 59-74

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه اضطراب ناشی از کرونا و هوش معنوی با نقش واسطه ای امید به زندگی اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام افرادی بود که در ایران اثرات اپیدمی کرونا ویروس را درک کرده بودند. از جامعه مذکور 217 نفر از افراد در استان های مختلف به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های اضطراب کرونا، علی پور و همکاران (1399)، هوش معنوی عبدالله زاده (1396) و امید به زندگی اشنایدر (1996) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش چهار مرحله ای بارون و کنی و روش بوت استراپ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد: الف) بین اضطراب کرونا و هوش معنوی رابطه منفی معنی داری وجود دارد؛ ب) بین امید و هوش معنوی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ ج) بین اضطراب کرونا و امید رابطه منفی معنی داری وجود دارد؛ د) بین اضطراب کرونا با هوش معنوی و امید، رابطه منفی و معنی دار وجود دارد؛ ه) نتایج تحلیل مسیر نشان داد هوش معنوی از طریق امید بر اضطراب کرونا اثر دارد و 78/0 از ارتباط بین هوش معنوی و اضطراب کرونا از مسیر امید انجام می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، کرونا، هوش معنوی، امید
 • سلیمه صفورایی پاریزی، محمد مهدی صفورائی پاریزی* صفحات 75-102

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تاب اوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی انجام شد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه مردان و زنانی ایرانی است که کرونا را تجربه کرده اند. از جامعه مذکور 142 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های حمایت اجتماعی واکس (1986)، تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و امید به زندگی اسنایدر (1991) استفاده شد و نتایج با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف) بین حمایت اجتماعی با تاب آوری در بیماران کرونایی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ب) بین حمایت اجتماعی با امید به زندگی در بیماران کرونایی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ج) بین امید به زندگی با تاب آوری در بیماران کرونایی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. د) بین حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، تاب آوری، امید به زندگی، کرونا
 • محمدجواد کوچک یزدی، محمد مهدی خواجه پور*، نجمه دهقانی اشکذری صفحات 103-119

  پژوهش پیش رو با هدف طراحی بسته آموزشی بر پایه سازنده گرایی ویژه آموزش مضمون اسماء خداوند موجود در سوره حمد و توحید و بررسی اثربخشی آن بر تصور از خدا در دانش آموزان انجام شده است. طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه با پیش آزمون و پس آزمون انتخاب شده است. به این منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول شهرستان اشکذر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جاگذاری شدند. و بسته آموزش توحیدی در 8 جلسه برای دانش آموزان گروه آزمایش اجرا گردید. داده های پژوهش با استفاده از آیتم های مربوط به تصور از خداوند از پرسشنامه وضعیت مذهبی(RSI) گردآوری شد و با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش مضمون اسما الهی موجود در سوره حمد و توحید بر پایه سازنده گرایی  بر تصور از خدا و تصور مثبت از آن، در دانش آموزان موثر است.

  کلیدواژگان: بسته آموزشی، سازنده گرایی، صفات خداوند، تصور از خدا
|
 • Fatemeh Sharifi Zarchi, Maryam Heydari Pages 7-20

  Researches show the effective role of spiritual and religious psychotherapy in psychological well-being, the efficiency of intellectual, emotional and behavioral action, and the exaltation of human beings. Considering the comprehensiveness and capacity of Islam in this field, this article examines the effectiveness of spiritual and religious therapies in line with the Islamic approach by qualitative meta-analysis, in order to describe the types of interventions with the Islamic approach, compare the effectiveness and Present possible strengths and weaknesses and explain the effective components in the effectiveness of therapies. In this regard, the researches conducted from 2009-2011, which were a total of 43 works with the most thematic relevance, were selected and reviewed by qualitative meta-analysis method. The results showed: a- Psychotherapies in line with the Islamic approach are more in combination with contemporary therapeutic approaches and a limited number of therapies have been extracted independently from religious texts. B- Therapies based on and in line with the Islamic approach have been effective in improving the symptoms of anxiety disorders and depression, promoting individual abilities and improving spouses' adjustment. C- Factors such as paying attention to the original human dimension, unifying, responding to natural needs, promoting intellectual, emotional and behavioral activity, improving quadruple relationships, etc. are among the most important factors in the effectiveness of such therapies. D- Expansion of field research in other fields of treatment such as personality disorders and compilation and promotion of field evidence in therapies based on the Islamic approach is important in utilizing the capacities of this field..

  Keywords: psychotherapy, spiritual, religious, Islam, meta-analysis, effectiveness
 • Hassan Taghiyan, Mahdi Ghasemi Moravvej Pages 21-38

  This study aims to investigate the mediating role of marital family boundaries in the relationship between marital commitment and marital differentiation. The research method of this research was descriptive-correlational and the statistical population includes all married men and women in Qom. From this statistical population, 210 samples were selected by random sampling method. Adams and Jones (1997) Marital Commitment Questionnaire, Houshyari Marital Family Boundaries (2020) and Skowron and Friedlander Differentiation of Self Inventory (2003) were used to collect research data. The results were analyzed using correlation coefficient statistical methods and Baron and Kenny method using linear regression. Findings showed: a) There is a positive and significant relationship between marital commitment and external family boundaries; B) There is a significant positive relationship between marital commitment and the differentiation of spouses; C) The marital boundaries of the family as a whole play a mediating role in the relationship between self-differentiation and marital commitment. According to the research findings, in order to improve the level of marital commitment, it is necessary to consider modifying and improving marital boundaries and strengthening their differentiation.

  Keywords: Family, Marital Commitment, Family Boundaries, Spouses Boundaries, Spouses Differentiation
 • Ahmad Reza Famil Dardashti, Abbas Ali Shameli Pages 39-58

  Researches show the effective role of spiritual Mourning and weeping for Imam Hussein (as) has always been the subject of intra-religious and extra-religious research and analysis. One of the issues that has raised many questions and doubts is the works that have been expressed in Shiite Hadithes to weep over the sufferings of Imam Hussein (as). Opponents consider such Hadithes to be based on exaggeration and daring to sin, and do not consider them to be logically and firmly analyzed. The purpose of this article is to provide a psychological analysis of the mechanism of the spiritual effect of weeping on the sufferings of Imam Hussein in the soul and psyche of the believer and as a result the forgiveness of his sins. In this study, by analyzing the teaching of forgiving weeping over Imam Hussein and comparing it with the teaching of repentance, which is the most important spiritual mechanism of forgiveness of sins in Islamic culture, it was found that the psychological process of repentance and weeping over Imam Hussein means separation from evils and The tendency towards goodness is the same, and the psychological changes of the penitent and the mourner are remarkably similar. In this research, the method of data collection is library and the research method is descriptive-analytical.

  Keywords: Imam Hussein, weeping, forgiveness of sins, repentance, personality dimensions
 • Jafar Houshyari, Ali Ali-pour Pages 59-74

  This study aims to investigate the relationship between corona anxiety and spiritual intelligence with the mediating role of life expectancy. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the present study included all people who understood the effects of the coronavirus epidemic in Iran. From this population, 217 people in different provinces were selected by available sampling method. They answered the questionnaires of Corona Anxiety, Ali-pour et al. (2020), Spiritual Intelligence, Abdullah Zadeh (2015) and Snyder's Life Expectancy Questionnaire (1996). Baron and Kenny four-step method and bootstrap method were used to analyze the data. Findings showed: a) There is a significant negative relationship between corona anxiety and spiritual intelligence; B) There is a positive and significant relationship between expectancy and spiritual intelligence; C) There is a significant negative relationship between corona anxiety and expectancy; D) There is a significant negative relationship between corona anxiety and spiritual intelligence and expectancy; E) The results of path analysis showed that spiritual intelligence has an effect on corona anxiety through expectancy and 0.78 of the relationship between spiritual intelligence and corona anxiety through the path of expectancy is done.

  Keywords: Anxiety, Corona, Spiritual Intelligence, Expectancy
 • Salimeh Safouraei Parizi, Mohammad Mahdi Safouraei Parizi Pages 75-102

  This study aims to investigate the relationship between social support and resilience with the mediating role of life expectancy in corona patients. The research method is descriptive-correlational and the statistical population includes all Iranian men and women who have experienced corona. 142 people from this community were selected by snowball sampling method. Wax Perceived Social Support Questionnaire (Wax et al., 1986), Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) (2003) and Snyder's Life Expectancy Questionnaire (1991) were used to collect research data. The results were analyzed using correlation coefficient and linear regression statistical methods. Findings showed: A) there is a significant positive relationship between social support and resilience in corona patients. B) There is a significant positive relationship between social support and life expectancy in corona patients. C) There is a significant positive relationship between life expectancy and resilience in corona patients. D) There is a significant positive relationship between social support and resilience with the mediating role of life expectancy in corona patients.

  Keywords: Social support, Resilience, Life expectancy, Corona
 • Muhammad javad Kochak yazdi, Muhammad mahdi Khajepoor, Najme dehghanh Ashkezari Pages 103-119

  This study aims to design an educational package based on constructivism to teach the concept of the names of God in Surah Al-Hamd and Tawhid and to examine its effectiveness on students' perception of God. The design of this research is quasi-experimental with experimental and control groups with pre-test and post-test. For this purpose, 30 eighth grade high school students in Ashkezar city were selected by available sampling method and placed in two experimental and control groups and a monotheistic education package was implemented in 8 sessions for the experimental group. Research data were collected using items related to the perception of God from the Religious Status Inventory (RSI) and analyzed using analysis of covariance. The findings showed that teaching the concept of the names of God in Surah Al-Hamd and Tawhid based on constructivism is effective in students' perception of God and positive perception of it.

  Keywords: Educational Package, Constructivism, Attributes of God, Perception of God