فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 64، بهمن و اسفند 1399)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهره وفادار، اکرم پرنده* صفحات 548-552

  در حال حاضر با گسترش سطح دانش، شیوع برخی از بیماری های نوپدید، نوظهور و برداشته شدن مرزهای دانش و تغییر در سطح آگاهی و فرهنگ افراد جامعه، تغییر در برنامه های آموزش علوم سلامت بر مبنای نیازهای جامعه الزامی است. یکی از رسالت های مهم موسسات علوم سلامت، پاسخگویی به انتظارات جامعه و ارایه خدمات آموزشی بر اساس نیازهای فراگیران است. در همین راستا تغییر در برنامه های آموزش مبتنی بر جامعه ضروری است. رویکرد آموزش جامعه نگر بر افزایش آموزش در جامعه به عنوان محیط آموزشی در برنامه درسی دانشجویان علوم سلامت و به ویژه پرستاری تاکید دارد. به طوری که دانشجویان شرایط واقعی تجارب یادگیری مرتبط با اهداف آموزشی و خدمات مبتنی بر جامعه را بر اساس برنامه های آموزشی فراگرفته و کاربرد عملی آموخته های خود را در محیط های واقعی تجربه می نمایند. لذا هدف از این مطالعه، گزارش یک تجربه از بازنگری برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت دانشجویان پسر پرستاری بر اساس رویکرد آموزش خدمات محور است.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه درسی، پرستاری، آموزش خدمات محور
 • کریم سواری*، مریم فلاحی، قدرت الله خلیفه صفحات 553-560
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر علی فشار روانی بر اهمالکاری تحصیلی از طریق میانجی گری انگیزش تحصیلی و اعتیاد به اینترنت بود.

  روش

  پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز که مشتمل بر 3995 نفر بودند که از این میان350 نفر با شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فشار روانی لاویبوند و لاویبوند (1995)، پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سواری (1390)، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت سواری (1391) بودند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین استرس  با اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت، انگیزش تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد و بین استرس، اضطراب و افسردگی با انگیزش تحصیلی، اضطراب و افسردگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود ندارد.

  نتایج

  نتایج ضریب مسیر نشان داد که انگیزش تحصیلی، میانجی گر رابطه اضطراب استرس و افسردگی بر اهمالکاری تحصیلی نمی باشد. همچنین اعتیاد به اینترنت، میانجی گر رابطه استرس و افسردگی بر اهمال کاری تحصیلی می باشد، اما اعتیاد به اینترنت، میانجی گر رابطه اضطراب و اهمال کاری تحصیلی نمی باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، انگیزش تحصیلی، اهمالکاری تحصیلی، فشار روانی
 • فیروز محمودی*، وحیده جعفریان صفحات 561-570
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربیات دانشجو- معلمان از اجرای طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان تبریز بود.

  روش ها

  جامعه آماری این پژوهش کیفی شامل دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان آذریایجان شرقی در سال تحصیلی 1396-1395بود. 17 نفر از دانشجو -معلمان از طریق نمونه گیری هدفمند از بین 1641 جهت مصاحبه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. پس از ضبط مصاحبه، متن آن ها تهیه شد. سپس با استفاده از نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA10) مضامین اصلی و مضامین فرعی استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیشنهادی اسمیت استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها شامل 5 مضمون اصلی برداشت از کارورزی، ضرورت کارورزی، نقاط ضعف طرح جدید کارورزی، محاسن ثبت و ضبط کارورزی (فیلم و عکس)، نقش استاد راهنما در پایین بودن اثربخشی طرح می باشند. یافته ها نشان داد دانشجو- معلمان پس از گذراندن از دوره های کارورزی، نتوانسته اند آنگونه باید و شاید دانش خود را به صورت عملی در مدرسه و کلاس درس پیاده سازند. همچنین با توجه به اظهار نظر و نتیجه مصاحبه با دانشجو- معلمان، عدم همکاری عوامل مرتبط با برنامه های کارورزی، دقیق و عملی نبودن برنامه، حضور نامنظم استاد در جلسات کارورزی، عدم ارزیابی دقیق از جلسات کارورزی، کوتاهی در تلفیق نظریه با عمل و استفاده نکردن از معلمان و استادان خلاق و با انگیزه از مشکلات طرح جدید کارورزی بود.

  نتیجه گیری

  بهبود طرح جدید کارورزی بستگی به میزان همکاری عوامل مرتبط با برنامه در حین اجرای طرح کارورزی دارد

  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، طرح جدید کارورزی، تجربیات دانشجو- معلمان
 • سمانه نجفی، هادی ابراهیمیان، حامد خسروجردی، سعید بایگی، نجمه ابراهیمی* صفحات 571-578
  مقدمه

  تفکر انتقادی منجر به ایجاد انگیزه جهت یادگیری، کسب مهارت های حل مساله، تصمیم گیری و خلاقیت می گردد. این مطالعه با هدف مقایسه تفکر انتقادی و سبک های یادگیری دانشجویان محقق و غیرمحقق
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1396 انجام شد.

  روش ها

  دراین مطالعه ی تحلیلی- مقطعی، جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 بودند. روش نمونه گیری برای دانشجویان غیرمحقق به روش طبقه ای و برای دانشجویان محقق به روش سرشماری بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه سبک یادگیری وارک بود. داده ها در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 با آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و با لحاظ سطح معناداری کمتر از 05/0 تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان داد مقایسه میانگین تفکر انتقادی در دو گروه دانشجویان محقق و غیرمحقق  تفاوت آماری معناداری داشت (05/0<p). همچنین مقایسه میانگین سبک های یادگیری در دو گروه (05/0<p) به جز در سبک دیداری در سایر انواع سبک ها رابطه آماری معناداری مشاهده شد (05/0P>). [m1] 

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد دانشجویان محقق در مقایسه با دانشجویان غیرمحقق از تفکر انتقادی بالاتری برخوردارند و سبک های یادگیری فعال تری داشتند شاید بتوان گرایش به فعالیت های پژوهشی را عاملی برای این مهم دانست. توجه بیشتر مسیولین آموزشی و پژوهشی به تشویق دانشجویان به فعالیت های پژوهشی و فراهم کردن زمینه برای این امر می تواند به توسعه تفکر انتقادی و استفاده موثر از سبک های یادگیری کمک کند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، سبک یادگیری، دانشجوی محقق، دانشجوی غیرمحقق
 • مریم خسروی، سیما قزلباش* صفحات 579-587
  مقدمه

  برخورداری از سطوح مطلوب سلامت روان دانشجویان را قادر می سازد بنحو موثری با چالش های متعدد دوره تحصیل در دانشگاه مقابله کنند. هدف این مطالعه تعیین و مقایسه عزت نفس و اضطراب اجتماعی دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بود. 

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی-تحلیلی 400 دانشجو که از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند، فرم اطلاعات فردی و دو پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و اضطراب اجتماعی لیبوویتز را تکمیل کردند. اطلاعات طی یک ترم تحصیلی از نمونه های مورد پژوهش جمع آوری گردید.  

  نتایج

  نتایج مطالعه نشان داد نمره عزت نفس کلی، فردی، اجتماعی و عزت نفس خانوادگی دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاری تفاوت آماری معناداری ندارد. تفاوت آماری معناداری در نمره اضطراب اجتماعی کلی دانشجویان سال اول تا چهارم بدست نیامد. نمره بعد اجتناب از تعاملات اجتماعی در دانشجویان سال چهارم بطور معنی داری پایین تر از دانشجویان سال اول بود (p<0.05). 

  نتیجه گیری

  سلامت روانی دانشجویان پرستاری از موضوعات مهم است که به توجه مسیولین سیستم های آموزشی نیاز دارد. با اقداماتی نظیر انجام غربالگری ها و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و فراهم ساختن استراتژیهای موثر در قالب ارایه سرویس های مشاوره به آنها و برگزاری کارگاه ها با هدف ارتقاء آگاهی دانشجویان در زمینه های سلامت روان می توان گام موثری در جهت ارتقاء و حفظ سلامت روانی این قشر مهم اجتماعی برداشت.

  کلیدواژگان: مفهوم خود، عزت نفس، اضطراب، اضطراب اجتماعی، دانشجویان پرستاری
 • مریم ارمندیی، رمضان جهانیان*، مهتاب سلیمی صفحات 588-596
  مقدمه

  نقش ارزش های سازمانی به عنوان عنصری استراتژیک در بررسی عملکرد سازمان های موفق، دیرزمانی است که مورد توجه جدی پژوهشگران قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های مدیریت ارزش های سازمانی در نظام آموزشی به کمک رویکردهای کیفی انجام شد.

  روش ها: 

  در پژوهش حاضر مدیریت ارزش های سازمانی از دیدگاه چندبعدی و کل نگر مورد توجه قرارگرفته و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ستادی آموزش و پرورش استان البرز، به شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدیریت ارزش های سازمانی پرداخته شد. مشارکت کنندگان در این مطالعه 12 نفر از مدیران ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بودند که حداقل دارای 5 سال تجربه مدیریتی بودند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد و فرایند مصاحبه با خبرگان تا حد اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda استفاده شد و ضریب توافق مصاحبه ها 88/. گزارش شد.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش بیانگر این بود که شش بعد اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، دینی، زیباشناسی و سیاسی ابعاد محوری مدیریت ارزش های سازمانی محسوب می شوند که هر یک از این ابعاد دربردارنده مولفه ها و نشانگرهایی است که در پژوهش به تفصیل به آن ها پرداخته شده است.

  نتیجه گیری: 

  اعتقاد و باور به اهمیت ارزش ها و نقش آن ها در موفقیت سازمانی یکی از اصلی ترین زیرساخت های جاری سازی ارزش هاست. لذا؛ می بایست ضرورت و اهمیت ارزش ها و نقش آن در موفقیت فردی و سازمانی باید به گونه ای بیان شود که تبدیل به یک باور در ذهن کارکنان گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت، ارزش های سازمانی، آموزش و پرورش
 • بهار بندعلی*، محمود ابوالقاسمی، محمدحسن پرداخت چی، مرتضی رضایی زاده صفحات 597-607
  مقدمه

  برنامه های بالندگی هییت علمی شامل همه اشکال پشتیبانی های سازماندهی شده برای کمک به بلوغ اعضای هییت علمی به عنوان مدرسان، محققان، و شهروندان دانشگاه ها، حرفه ها و جوامع بزرگتر است. طراحی نظام مند و ارایه برنامه ها و فعالیت های نوآورانه در جهت بالندگی هییت علمی یکی از راه های رشد و پیشرفت نظام دانشگاهی است. به دلیل اهمیت این برنامه ها و نقش تاثیرگذار آنها بر کیفیت نظام دانشگاهی، لازم است که ارتقای کیفیت این برنامه ها همواره مدنظر مدیران دانشگاهی باشد. ارزیابی این برنامه ها و شناسایی نقاط قوت آن ها، می تواند تسهیلگر تدوین خطوط راهنمایی برای برگزاری این برنامه ها با کیفیت بالاتر باشد. از این رو این پژوهش با هدف ارتقای کیفیت برنامه های بالندگی هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی، درصدد شناسایی نقاط قوت آن از دیدگاه اساتید دانشگاه، به عنوان ذی نفعان اولیه برآمد.

  روش ها

  در طرحی کیفی و پدیدارشناسانه، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 29 نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی انجام و از آنان درباره نقاط قوت برنامه های بالندگی هییت علمی دانشگاه سوال شد. مصاحبه های پیاده سازی شده با استفاده از رویکرد اشتراوس-کوربین کدگذاری شدند.

  یافته ها:

   در نهایت سه نقطه قوت برای این برنامه ها شناسایی شد که عبارتند از: «مدرسان برجسته»، «موضوعات و محتوای مناسب» و «روش های یاددهی-یادگیری اثربخش».

  نتیجه گیری: 

  شناسایی تنها سه نقطه قوت برای برنامه های بالندگی نشان دهنده این است که برنامه های یاد شده از کیفیت لازم برخوردار نبودند و نیازمند بازنگری اساسی در اقدامات سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا هستند.

  کلیدواژگان: برنامه های بالندگی هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، آموزش عالی، نقاط قوت
 • عیسی برقی*، جواد مبهوتی دیزجیکان صفحات 608-617
  مقدمه

  هر فرد برای اینکه بتواند ازنظر تحصیلات در جامعه فرد مطرحی باشد، هیجده سال از عمر خود را صرف تحصیل در مدارس و دانشگاه ها می کند. این زمان، زمان کمی نیست پس باید حتما برای انجام این فعالیت مهم برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم. تحقیقات انجام شده نشان دهنده تاثیر برنامه های غنی و برنامه ریزی آموزشی و درسی مطلوب؛ بر گروه های سنی مختلف کودکان است. اگر بخواهیم افرادی سالم به بار بیاوریم باید احتیاجات و نیازهای عمده کودک ازجمله زیبایی را تامین کنیم.

  روش ها

  این پژوهش با هدف ضرورت آموزش دانش زیبایی شناختی و جایگاه آن در برنامه درسی کتاب خوانداری در پایه ششم دوره ابتدایی در سال 1397-1396 انجام گرفته است. تحقیق حاضر کاربردی بوده و از طریق تحلیل محتوا انجام شده است. حجم جامعه در پژوهش حاضر کتاب خوانداری در پایه ششم دوره ابتدایی می باشد. که کل کتاب به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست می باشد

  یافته ها

  . برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی بهره گرفته شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون خی دو و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند آموزش دانش زیبایی شناختی در برنامه درسی کتاب خوانداری در پایه ششم دوره ابتدایی بالاتر از حد متوسط انعکاس یافته است و بین مجموع فراوانی های مشاهده شده مربوط به مولفه های زیبایی شناسی در برنامه درسی کتاب خوانداری در پایه ششم دوره ابتدایی تفاوت معنی داری (05/0<k) وجود دارد. همچنین بین فراوانی های مشاهده شده مربوط به مفاهیم مولفه دانش ، مهارت و نگرش زیبایی شناسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به دست آمده زیبایی شناسی با توجه به تاثیر عمیق و ژرفی که در زندگی انسانها دارد باید در کتب درسی یه خصوص کتاب خوانداری پایه ششم مورد توجه قرار گیرد چرا که باعث می شود تا اجابت و پذیرش تعلیم و تربیت از سوی متربی، دلنشین تر، باورپذیرتر و پذیرفتنی تر شود.

  کلیدواژگان: آموزش، زیبایی شناسی، برنامه درسی، تحلیل محتوا، کتاب خوانداری
 • مجید واحدی* صفحات 618-627
  مقدمه

  این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارایه آموزش الکترونیکی اثر بخش در دانشگاه پیام نور اردبیل انجام شده است.

  روش ها

  روش پژوهش توصیفی، از نوع تحلیلی بود جامعه آماری پژوهش را  کلیه مدیران واساتید دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل تشکیل می داد. از این تعداد، با استفاده از روش نمونه گیری کل شماری 85 نفر انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد، داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش مناسب و تنها عامل خودمختاری ادراک شده دارای میانگینی پایینتر از حد متوسط بود همچنین متغیرهای علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی، قابل کاربرد، رضایت کاربر، کیفیت اطلاعات و خودمختاری ادراک شده بر آموزش الکترونیکی اثربخش تاثیر معنادار دارند که تاثیر کیفیت اطلاعات بر آموزش الکترونیکی اثربخش کاهنده می باشد همچنین متغیر انگیزه درونی از طریق تاثیر بر متغیر قابل کاربرد و متغیر شایستگی ادراک شده از طریق تاثیر بر متغیر خود مختاری ادراک شده ، به صورت غیر مستقیم بر متغیر آموزش الکترونیکی اثربخش تاثیر گذاشته اند و در این بین متغیرهای علاقه به تدوام یادگیری الکترونیکی و کیفیت اطلاعات ، علاوه بر تاثیر مستقیم ، به صورت غیر مستقیم و با واسطه متغیر های قابل کاربرد و رضایت کاربر  بر روی آموزش الکترونیکی اثر بخش تاثیر گذاشته اند.

  نتیجه گیری

  نتیجه این پژوهش که نشان از وضعیت مناسب عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی اثربخش  و هچنین تاثیرگذاری مستقیم متغیرهای علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی، قابل کاربرد، رضایت کاربر، کیفیت اطلاعات و خودمختاری ادراک شده بر آموزش الکترونیکی اثربخش دارد. به عبارتی؛ می توان نتیجه گرفت که توجه به زیرساخت های آموزش الکترونیکی مهم ترین عامل در تعیین اثربخشی دوره های آموزشی خواهد بود.

  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی اثربخش، عوامل موثر، دانشگاه پیام نور
 • زهره هاشمی* صفحات 628-638
  هدف

  تحقیقات نشان می دهند که بندرت می توان اضطراب را به تنهایی تشخیص داد و اختلالات اضطرابی و افسردگی همبودی بالایی دارند. این پژوهش به منظور  بررسی  اثربخشی آموزش حل مسئله به روش شناختی اجتماعی و مهارت های فرا شناختی  بر نگرانی و نشخوار فکری  دانش آموزان استعداد درخشان  انجام شد.

   روش ها:

   فرضیه های این پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چند گانه ی پلکانی طی 8 جلسه بر روی شش دانش آموز استعداد درخشان مراغه (دبیرستان شهید بهشتی) به صورت نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفت.  از پرسشنامه های ی نگرانی پنسیلوانیا (میر و همکاران، 1990) و نشخوار فکری(نولن- هوکسیما و مورو، 1991) استفاده شد. درمان فراشناخت و  حل مساله  به صورت فردی اجرا شد. پرسشنامه ها  در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری یک ماهه تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل نموداری و ترسیمی  و  از شاخص درصد بهبودی استفاده شد.

     یافته ها:

    درمان فراشناخت و آموزش حل مساله به طور معنی داری موجب کاهش شدت نگرانی و نشخوارفکری در مرحله پس از درمان و پیگیری شدند به طوری که به ترتیب در گروه فراشناخت و حل مساله درصد بهبودی برای 6 آزمودنی در متغیر نگرانی 2/57 درصد و 6/51 درصد و در متغیر نشخوارفکری 6/59 درصد و 66 درصد به دست آمد.

     نتیجه گیری: 

  به عنوان نتیجه گیری می توان گفت آموزش ذهن آگاهی  و چالش با باورهای مثبت و منفی فراشناخت می تواند در کاهش نگرانی، نشخوار فکری دانش آموزان استعداد درخشان تاثیر  بلند مدت تری داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش حل مسئله، درمان فراشناختی، نگرانی، نشخوار فکری، اضطراب، افسردگی
 • آزاده فدوی رودسری، کیوان صالحی*، ابراهیم خدایی، علی مقدم زاده، محمد جوادی پور صفحات 639-648
  مقدمه

  مسئله اشتغال دانش آموختگان، از چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی  است و فراتر از آن در کیفیت دانش اندوزی دانشجویان نیز تاثیر دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اهداف دانشجویان دچار افت تحصیلی از ورود به دانشگاه، با تمرکز بر ارتباط عامل آینده شغلی آنان، انجام شد و سعی گردید  با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک دانشجویان و مدرسان دانشگاه تهران از هدف از تحصیل در دانشگاه پرداخته و نشان داده شود مشارکت کنندگان، چه درک و ارزیابی، نسبت به این پدیده دارند و عوامل اقتصادی چه ارتباطی با افت تحصیلی آن ها دارد.

  روش ها

  بدین منظور از نمونه گیری هدفمند، نوع ملاکی استفاده شد. داده ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته و در سه شیوه حضوری، تلفنی و مکتوب جمع آوری شده و مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزارMAXQDA18 تحلیل گردید.

  یافته ها:

   نتایج پژوهش، نشان داد، هدف از تحصیلات دانشگاهی در اکثریت دانشجویان، ارتقای آینده شغلی و دستیابی به شغل مناسب است و نبود دورنمای آینده شغلی مطلوب، نقشی اساسی در افت تحصیلی آنها ایفا می کند. همچنین ساختار اقتصادی موجود در جامعه و نبود امکانات شغلی و سرمایه نیز مزید علت بی انگیزگی بیشتر آنان شده است.

  نتیجه گیری

  آموزش کارآفرینی، راهکاری جهت رفع این مشکل است که ضمن کاستن از آمار بیکاری، می تواند از ناامیدی و بی انگیزگی دانشجویان و از بروز افت تحصیلی در آنان نیز پیشگیری به عمل آورد.

  کلیدواژگان: ادراک دانشجویان، افت تحصیلی، کارآفرینی
 • ندا رحیمی*، زهرا اسدللهی صفحات 649-655
  مقدمه

  دانشجویان از ارکان مهم دانشگاه ها می باشند . به همین جهت توجه به استرس و رضایت تحصیلی آنان مهم تلقی می گردد. به همین جهت مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1395 صورت گرفت.
   

  مواد و روش ها :

   پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود که در آن 260نفر از دانشجویان پرستاری ، مامایی و فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شرکت داشتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t-test دو نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 20، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  میانگین رضایت تحصیلی دانشجویان متوسط (06/9 ± 73/41) و میانگین استرس تحصیلی 88/24 ± 66/85 بود. هم چنین بین استرس تحصیلی و رضایت تحصیلی همبستگی معکوس (329/0-=r) وجود داشت.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به اینکه  کاهش استرس تحصیلی منجر به رضایت تحصیلی می گردد لذا مراکز آموزشی به منظور افزایش کیفیت نظام آموزشی خود به این موضوع  توجه داشته باشد.

  کلیدواژگان: استرس تحصیلی، رضایت تحصیلی، دانشجویان پرستاری، دانشجویان مامایی
 • علی رضایی*، اصغر شریفی، علاالدین اعتماد اهری صفحات 656-664
  مقدمه

  با توجه به اهمیت مسئولیت پذیری در تعهد و موفقیت شغلی کارکنان، هدف تحقیق حاضر تبیین مدل مسئولیت پذیری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بود.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری در بخش نخست پژوهش(کیفی)، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 23 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شمال غرب به تعداد 460 نفر بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی، تعداد 210 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه-نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمی نیز با توجه به سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی  و استنباطی (تحلیل عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در شمال غرب کشور، شامل فرهنگ سازمانی (80/0)، هوش هیجانی (78/0)، هوش اخلاقی (73/0)، رهبری (71/0)، تعهد سازمانی (60/0)، تعلق خاطر کاری (60/0) و  ارزشیابی (50/0) بود.

  نتیجه گری:

   یافته ها نشان داد که تمام مولفه های شناسایی شده، در بین اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در حد مطلوب بود و مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، اعضای هیت علمی، دانشگاه فرهنگیان
 • حمیده جلیلی، محمد محمدی*، نورمحمد یعقوبی، جلیل جراحی فریز صفحات 665-674
  مقدمه

  ضرورت کارآفرینی در دانشگاه ها و مشارکت آن در توسعه اقتصادی جوامع، مقوله ای است که دانشگاه ها و پژوهشگران زیادی را به خود مشغول کرده است. لذا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه منابع انسانی دانشجویان با محوریت کارآفرینی بود.

  روش ها

  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و کاربردی می باشد و جامعه آماری را خبرگان و فعالان بخش کارآفرینی و سیاست گذران حوزه منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور تشکیل می دادند که از کل جامعه 19 نفر به روش نمونه گیری هدفمند با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با نرم افزار MAXQDA نسخه 12 انجام شد.

  یافته ها: 

  یافته های تحقیق پس از پیوند بین مقوله ها و مقوله محوری درنهایت به ترسیم مدل نظری انجامید. پنج مضمون اصلی و چهارده مقولی فرعی عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل نهادی، راهبردها، مدیریت، منابع مادی و غیرمادی، تامین توسعه، انگیزش، جامعه دانشگاهی توسعه اجتماعی اکوسیستم کارآفرینی مطلوب، سطح دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت و 476 کد مفهوم پس از پالایش کدهای مفهومی استخراج گردید.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشگاه فرهنگیان با رشد تفکر کارآفرینانه در نظام تعلیم و تربیت پیامدهایی معطوف به بالندگی آموزشی، روان شناختی و رشد اقتصادی دارد که توجه مدیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت را می طلبد.

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، کارآفرینی، تفکر کارآفرینانه، نظریه داده بنیاد، الگوپردازی
 • محمد پورابراهیمی، محمدعلی حسینی*، بنفشه ابراهیمی برمی، محمد اقبالی، راضیه بندری صفحات 675-683
  مقدمه

  دانشگاه های فناور و نوآور نسل سوم دانشگاه ها هستند و دغدغه اصلی آنها یاددادن، یادگرفتن و کارآفرینی است. با توجه به نقش دانشگاه های نسل سوم در تجاری سازی دانش و کارآفرینی، پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های کاربردی کردن دانشگاه فناور و نوآور در نظام آموزش عالی کشور انجام شد.

  روش

  روش این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی قراردادی بود. جامعه پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1397 بودند. تا اشباع داده ها تعداد 8 نفر از اعضای جامعه به روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش تحلیل محتوا گرانهایم تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  نتایج آنالیز داده ها شامل، استخراج سه طبقه اصلی و هشت زیر طبقه بوده است. طبقات اصلی و زیر طبقات استخراج شده شامل 1. فرهنگ سازی (توسعه روحیه کارآفرینی در بین اساتید و دانشجویان، توجه به ارزش ها و باورهای جامعه و اعتقاد مدیران به کارآفرینی)، 2. تحول در آموزش (آموزش مهارت های شغلی، مدیریتی و آموزشی، تغییر سیاست گذاری ها و تغییر سبک های آموزشی) و 3. ارتباط مستقیم با صنعت (ارتباط دانشگاه ها با بنگاه های اقتصادی و استفاده از ایده های خلاق در صنعت) می باشد.

  نتیجه گیری: 

  یافته ها نشان داد عوامل اصلی و موثر در ایجاد و توسعه دانشگاه های فناور و نوآور شامل فرهنگ سازی، تحول در آموزش و ارتباط مستقیم با صنعت می باشند. بنابراین برنامه ریزی جهت رفع مشکلات و بهبود وضع موجود مبتنی بر این طبقات برای بستر سازی دانشگاه فناور و نوآور توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دانشگاه، فناور و نوآور، نظام آموزشی، تحلیل محتوا
|
 • Zohreh Vafadar, Akram Parandeh* Pages 548-552

  Now, with the spread of knowledge, the prevalence of some emerging diseases, and the removal of knowledge boundaries and changes in the level of knowledge and culture of people in society, changes to health education programs are required based on community needs. One of the important missions of healthcare institutes is to respond to community expectations and provide educational services based on the needs of learners. In this regard, changes in community-based education programs are essential. The community education approach emphasizes the increasing of education in society as a learning environment in the curriculum of health sciences students, especially nursing students. So that students experience real learning experiences related to educational goals and community-based services based on educational programs and practical application of their learning in real-world environments. So, the aim of this study is report of an experience of revising a maternity and child internship nursing students program according on a service-based education approach.

  Keywords: evaluation, course plan, nursing, service based learning
 • Karim Savari*, Maryam Falahi, GhodratAllah Khalifeh Pages 553-560
  Aims

  The purpose of the present study was to investigate the causal effect of psychological stress on academic procrastination through mediating academic motivation and Internet addiction.

  Method

  This study is a correlational study of path analysis. The statistical population of the study consisted of 3995 second grade female high school students in Ahvaz, 350 of whom were selected by multistage cluster sampling method. The research tools were Lovebond and Lovebound Psychological Stress Questionnaire (1995), Riding Academic Delay Questionnaire (2011), Harter Academic Motivation Questionnaire (1981), and Internet Riding Addiction Questionnaire (2012). Pearson correlation coefficient and structural equation modeling method were used to analyze the hypotheses and investigate the relationships between variables.

  Results

  The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a significant relationship between stress with academic procrastination and internet addiction, academic motivation and academic procrastination and between stress, anxiety and depression with academic motivation, anxiety and depression with addiction. The Internet has no meaningful relationship.

  Discussion

  The results of the path coefficient showed that academic motivation did not mediate the relationship between stress anxiety and depression on academic procrastination. Internet addiction also mediates the relationship between stress and depression on academic procrastination, but Internet addiction does not mediate the relationship between anxiety and academic procrastination

  Keywords: Internet addiction, academic motivation, academic procrastination, psychological stress
 • Firooz Mahmoodi*, Vahideh Jafariyan Pages 561-570
  Aims

  The purpose of this study was to study student-teacher experiences on implementing a new internship program at Tabriz Farhangian University.

  Methods

  The population of this study is students-teachers of Farhangian University of Tabriz campus during the academic year of 2017-2018. They were 1641 Students-teachers.
  Sampling method is purposeful and the number of interviewees were 17. A semi-organized interview was used. It continued until data saturation. The text was extracted from the interviews using MAXQDA10 software, the main themes and sub-themes were extracted. Smithchr('39')s proposed method is used to analyze the data.

  Results

  The findings include the five main themes of employability, the necessity of internship, the weaknesses of the new internship plan, the merits of recording the internship, the role of the student at the end of the effectiveness of the project. The findings showed that, through the combination of theory and practice, active participation of the school and university, the use of teachers and professors, a well-trained guide, the continuing presence of the professor of guidance at internship sessions, the assessment of internship after each session, an accurate assessment of student reports - The teacher justifies the student-teacher about internship. One of the factors that will make them more focused during internship programs can be to improve internship and increase student-teacher skills at a desirable level.

  Conclusion

  Improvement of the new practicum program depends on the degree of cooperation between the factors associated with the program during the implementation of the internship program.

  Keywords: Farhangian University, New Practisism Courses, Student-Teacher Experiences, Phenomenology
 • Samane Najafi, Hadi Ebrahimian, Hamed Khosrojerdi, Saeed Baigi, Najmeh Ebrahimi* Pages 571-578
  Introduction

  Critical thinking leads to motivation for learning, problem-solving skills, decision making and creativity. This study aims to Comparison of critical thinking and learning styles of researcher and non-researcher students of Gonabad University of Medical Sciences in 2017.

  Methods

  In This analytical-cross sectional study, The statistical population were all students of Gonabad University of Medical Sciences is studying in the first semester of the academic year 2016-2017. Sampling in this research were for non-researcher students was stratified and for researcher students by census method. The data collection tool was California Critical Thinking Questionnaire and VARKchr('39')s Learning Style Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 21 using independent t-test, one way ANOVA, Pearson correlation coefficient and significance level less than 0.05.

  Results

  The results of this study showed that there was a statistically significant difference between the mean of critical thinking in both researcher and non-researcher students (P <0.05). Also, there was a significant relationship between the mean of learning styles in the two groups (P <0.05) except for the visual style (P >0.05).

  Conclusion

  This study showed that researcher students had higher critical thinking than non- researcher students, Also, learning styles were more active in the group of researcher students and perhaps the tendency to research activities was a factor in this. The attention of educational and research officials to encouraging students to research activities and providing ground for this, can greatly help to improving critical thinking and improving learning styles.

  Keywords: critical thinking, learning style, researcher student, non-researcher student
 • Maryam Khosravi, Sima Ghezelbash* Pages 579-587
  Introduction

  Good mental health while studying in university makes students able to deal effectively with numerous stressors that they experience. The purpose of this study was to determine and compare the self-esteem and social anxiety of nursing students in grades one to four of medical universities in Tehran.

  Methods

  In this analytical cross-sectional study, 400 students of the medical universities in Tehran were selected, using stratified sampling with proportional allocation. They filled a demographic information form and Coopersmith Self-esteem Inventory and Liebowitz social anxiety questionnaire. Data for this study were collected during a semester.

  Results

  The results showed that the overall mean score of self-esteem, and personal , social, parental self-esteem in the first and fourth year students did not differ statistically. There was no statistically significant difference in the total scores of social anxiety of first- to fourth-year students. The mean score of the avoidance of social interaction dimension in fourth-year students was significantly lower than in first year students (p<0.05).

  Conclusion

  Mental health of nursing students is an important issue needs to receive special attention from the educational systems responsibles. With early interventions such as screening and identifying individuals at risk and providing effective strategies in the form of counseling services and holding workshops in order to increase awareness and updating students information in the fields of mental health an effective step has been taken towards mental health maintenance of students as members of an important social groups.

  Keywords: Self-concept, Self-esteem, Anxiety, Social anxiety, Nursing students
 • Maryam Armandei, Ramazan Jahanian*, Mahtab Salimi Pages 588-596
  Introduction

  The role of organizational values ​​as a strategic element in evaluating the performance of successful organizations has long been considered by researchers. The aim of this study was to identify the components of organizational value management in the educational system using qualitative approaches.

  Methods

  In the present study, organizational values ​​were considered from a multidimensional and holistic perspective. Through semi-structured interviews with educational experts of Alborz province, the dimensions, components and indicators of organizational values ​​in the educational system were identified. In order to collect data, non-probabilistic judgment and snowball sampling methods were used and the interview process with experts continued until theoretical saturation. The data obtained from the interviews were analyzed using the qualitative method of content analysis and Nvivo software and the reliability coefficient of the interviews was confirmed using the Kappa intra-subject coefficient.

  Results

  The results of data analysis representing 6 main themes, 3 sub-themes and 51 concepts related to organizational values ​​were studied and identified.

  Conclusion

  Belief in the importance of values ​​and their role in organizational success is one of the main infrastructures for the implementation of values. In other words, one cannot expect their crystallization in behavior until one can create belief in values. so; The necessity and importance of values ​​and their role in individual and organizational success must be expressed in a way that becomes a belief in the minds of employees.

  Keywords: Organizational values ​​management, training, qualitative approach
 • Bahar Bandali*, Mahmood Abolghasemi, Mohammadhasan Pardakhtchi, Morteza Rezaei-Zadeh Pages 597-607
  Introduction

  Faculty development programs include all types of systematic support to improve faculty members as teachers, researchers, and citizens of universities, professions, and larger societies. Developing systematic and innovative faculty development programs is among the ways of improving the academic system. Due to the significance of such programs and their effective role in the quality of academic systems, it is essential for university managers to enhance the quality of such programs. Identifying and assessing the strengths of such programs can serve as an accelerator in setting guidelines for holding higher quality programs. For this reason, the present study was an attempt to identify the strengths of faculty development programs from the perspective of faculty members themselves, as the immediate stakeholders of the programs.

  Methodology

  Using semi-structured interviews in a qualitative and phenomenological design, 29 lecturers at Shahid Beheshti University were asked about their attitudes on the strengths of the faculty development programs. The transcribed interviews were coded using the Strauss and Corbin framework.

  Results

  Three strengths were identified for the programs: “prominent Lecturers”, “suitable topics and content” and “effective teaching-learning methods”.

  Conclusion

  Identification of only three strengths for faculty development programs  indicates that the mentioned programs lack the necessary quality and that fundamental revisions in policy-making, planning, and implementation are called for.

  Keywords: faculty development programs, Shahid Beheshti University, higher education, strengths
 • Isa Barghi*, Javad Mabhuoti Dizajeyekan Pages 608-617
  Introduction

  Every person spends eighteen years of his or her life studying in schools and universities in order to be educated in the community. This is not a short time so we need to plan carefully for this important activity. Our research shows the impact of rich programs and optimal educational and curriculum planning on different age groups of children. If we are to produce healthy people, we must meet the basic needs and needs of the child, including beauty.

  Methods

  The purpose of this study was to evaluate the aesthetic knowledge education and its place in the sixth grade elementary school book reading curriculum in 1396-97. The present study is applied and has been done through content analysis. The volume of the population in the present study is book reading in the sixth grade of elementary school. The whole book is chosen as an example. The data collection tool is a checklist.

  Results

  Descriptive statistics was used for data analysis and Chi-square and Friedman tests were used for inferential statistics. The results showed that aesthetic knowledge instruction in sixth grade elementary school book reading curriculum was above average and there was a significant difference between the total numbers of aesthetic components observed in sixth grade elementary school curriculum. (k<0.05). There was also a significant difference between the observed frequencies of the concepts of knowledge component, skill and aesthetic attitude.

  Conclusion

  According to the results of the aesthetics, due to the profound and profound impact it has on human life, it should be considered in the textbooks of the sixth grade reading books, because it helps to accept and accept education from Make the translator more pleasant, more believable, and more acceptable.

  Keywords: Education, Aesthetics, Curriculum, Reading Book
 • Majid Vahedi* Pages 618-627
  Introduction

  This research was conducted to identify and rank the effective factors in providing effective electronic education in Payame Noor University in Ardebil.

  Methods

  The research method was descriptive and analytical. The statistical population consisted of all the managers of the Payame Noor University of Ardebil. Of these, a total of 85 people were selected using a sampling method. Data were gathered through researcher-made questionnaires. Data was analyzed using one-sample t-test and path analysis.

  Results

  Based on the results, the status of effective factors on effective e-learning and the only perceived self-efficacy factor was lower than the averageAlso, interest variables for the continuity of e-learning, applicability, user satisfaction, perceived quality of information and perceived self-efficacy have a significant effect on effective e-learning. The impact of information quality on effective e-learning is decreasing. Also, the internal motive variable, through influence on the applicable variables and perceived merit function variables, through influence on the perceived self-control variable, indirectly affected the effective electronic learning variable. In addition, interest-dependent variables on e-learning continuity and information quality, in addition to direct impact, have been indirectly impacted by effective variables and user satisfaction on effective e-learning.

  Conclusions

  The results of this study indicate that the effective condition of effective factors on effective e-learning and direct effect of interest variables on the continuity of e-learning, applicability, user satisfaction, perceived quality of information and perceived autonomy on effective e-learning. In other words, it can be concluded that paying attention to the e-learning infrastructure is the most important factor in determining the effectiveness of training courses.

  Keywords: Effective E-Learning, Effective Factors, Payame Noor University
 • Zohreh Hashemi* Pages 628-638

  Research shows that anxiety can rarely be diagnosed alone, and that anxiety disorders and depression are highly comorbid. This study was conducted to investigate the effectiveness of problem solving training and metacognitive skills on anxiety and rumination of gifted students.

  Methods

  The hypotheses of this research within the framework of experimental single case using a step by step multiple based design during 8 sessions in 6 maragheh brilliant talent students by targeted sampling was studied (Shahid Beheshti High School).  Pennsylvaniachrs worries questionnaires (Mir et al., 1990) and rumination (Nolen-Huxima and Morrow, 1991were used for research. Metacognitive treatment and problem solving were performed individually. The questionnaires were completed on the baseline, end of treatment and one-month follow-up. The questionnaires were completed on the baseline, end of treatment and one-month follow-up. For analyzing data, graphing and drawing analysis were used as well as the percent of recovery was also used. 

  Results

  Metacognitive treatment and problem-solving training significantly reduced the severity of anxiety and rumination in the post-treatment and follow-up stages, so that in the metacognition and problem-solving group, the percentage of improvement for 6 subjects in the anxiety variable was 57.2% and / 6, respectively. 51% and 59.6% and 66% in the rumination variable were obtained.

  Conclusion

  as a conclusion it can be said that mindfulness training and challenging metacognitive positive and negative beliefs can reduce anxiety. The rumination of gifted students will have a longer lasting effect

  Keywords: Training problem solving, Metacognitive therapy, Worry, Rumination Depression, Anxiety
 • Azadeh Fadavi Roodsari, Keyvan Salehi*, Ebrahim Khodaie, Ali Moghadamzadeh, Mohammad Javadipour Pages 639-648
  Introduction

  The issue of graduateschr perceptions of the University of Tehran from the goal of studying at the university. This study tried to show what the is the understanding and evaluation of the participants about this phenomenon and what are the economic factors associated with their academic failure.

  Methods

  For this purpose, a criterion type was used for purposeful sampling. Data were collected using semi-structured interview technique and collected in three ways: face-to-face, by phone and in written. The data was analysed based on thematic analysis strategy, using MAXQDA18 software.

  Results

  The results of the research showed that the goal of university education in the majority of students is to have a job prospect and job satisfaction and the lack of prospects for a decent future career plays a crucial role in their academic failure. Also the economic structure of society and the lack of job opportunities and capital have also become a reason of their loss of attraction.

  Conclusion

  Education of entrepreneurship is a practical solution to the current situation, it can reduce unemployment rates, and it could prevent students from becoming frustrated, disappointed and having academic failure.

  Keywords: student perception, academic failure, entrepreneurship
 • Neda Rahimi*, Zahra Asadollahi Pages 649-655
  Background & Aims

  Students are the main pillars of universities. Therefore, attention to their stress and academic satisfaction is considered important. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between academic stress and academic satisfaction among students of nursing and midwifery faculty of Rafsanjan University of Medical Sciences in 1395.

  Materials & Methods

  The present study was a cross-sectional and descriptive-analytic study in which 260 nursing, midwifery and medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences participated. Research instruments included academic stressfulness and academic satisfaction questionnaires. Data were analyzed by t-test and Pearson correlation coefficient using SPSS software version 20.

  Results

  The average academic satisfaction of the students was 41.73 ± 9.09 and the mean of academic stress was 85.66 ± 24.88. Also, there was a reverse correlation between academic stress and academic satisfaction (r = -0.329).

  Conclusion

  Regarding the fact that reducing academic stress leads to academic satisfaction, educational centers should pay attention to this issue in order to improve the quality of their education system.

  Keywords: educational stress, Academic Satisfaction, Nursing Students, Midwifery Students
 • Ali Rezaie*, Asghar Sharifi, Aladdin Etemad Ahari Pages 656-664
  Introduction

  Due to the important role of responsibility at career commitment and success, the aim of this study was to Explaining the model of responsibility of the Faculty members of Farhangian University.

  Method

  The present study was a combination of exploratory sequencing. The statistical population of the research in the qualitative section was Academic community experts with executive backgrounds at decision-making levels that among them 23 individuals using purposeful sampling method and Based on saturation principle were selected.Also, the quantitative part of the study included all faculty members Northwestern Farhangian University that were 460 people which among them 210 individuals were selected by proportional stratified sampling method. The research tool in the qualitative section was interview and content analysis. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used. The data analysis was done through coding in the qualitative part of the research, and in the quantitative section, descriptive and inferential (Factor analysis, regression and path analysis) statistics was done using SPSS-V22 and Lisrel-V8/8 software.

  Findings

  The results showed that affecting factors on the responsibility of Faculty members of Farhangian University, including; Organizational Culture (0.80), Emotional Intelligence(0.78), Moral Intelligence (0.73), Leadership (0.71), Organizational Commitment (0.60), Work engagement (0.60) and Evaluation (0.50) which together make three dimensions of job performance, citizenship behavior Professional.

  Conclusion

  The results showed that all the identified components were desirable among the Faculty members of Farhangian University and the proposed model had good fit.

  Keywords: Responsibility, Faculty, Faculty Members, Farhangian University
 • Hamideh Jalili, Mohammad Mohammadi*, NourMohammad Yaghoobi, Jalil Jarahi Feriz Pages 665-674
  Introduction

  The necessity of entrepreneurship in universities and its participation in the economic development of societies is a topic that has attracted many universities and researchers. Therefore, the purpose of this study was to designing a Human Resource Development Model for Students with Entrepreneurship Focus.

  Methods

  The present study is a qualitative and applied research. The statistical population was comprised of experts and human resources policy makers and policy makers in Farhangian University. 19 people were selected through purposeful sampling through in-depth interviews. Semi-structured were selected. Data were analyzed through three stages of open, axial and selective coding using MAXQDA version 12 software.

  Results

  Findings of the research after linking between categories and axial category finally led to drawing theoretical model. The five main themes and fourteen sub-themes of socio-cultural factors, economic factors, institutional factors, strategies, management, material and non-material resources, development, motivation, academic development, social entrepreneurship ecosystem, university level and education system, and 476 concept codes. After refining the conceptual codes were extracted.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, entrepreneurship-based human resources development at Farhangian University with the development of entrepreneurial thinking in the education system has implications for educational, psychological and economic growth that require the attention of education managers and stakeholders

  Keywords: Entrepreneurship, Development, University
 • Mohammad Pourebrahimi, Mohammadali Hosseini *, Banafsheh Ebrahimi Barmi, Mohammad Eghbali, Razieh Bandari Pages 675-683
  Introduction

  Technology and innovation universities of third generation are universities whose main concern is teaching, learning and entrepreneurship. Regarded to the role of third generation universities in the commercialization of knowledge and entrepreneurship, present research aimed to explaining challenges of applying the technology and innovation university in higher education system.

  Method

  The method of this study was qualitative from type of contractual content analysis. The research population was faculty members of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences of Tehran city in 2018 year. Based on the theory of theoretical saturation, 8 members of the community were selected by purposeful sampling as a sample. Data were collected by semi-structured interview method and analyzed by Graneheim content analysis.

  Findings

  The results of data analysis included extraction of three main categories and eight subcategories. The main categories and subcategories extracted were including: 1. Cultivation (developing entrepreneurial spirit among faculty and students, attention to community values and beliefs and managerschr('39') beliefs to entrepreneurship), 2. Transformation in education (training of vocational, managerial and educational skills, changing policies and changing educational styles) and 3. Direct contact with industry (relationship of universities with businesses and using creative ideas in the industry).

  Conclusion

  The findings showed that the main and effective factors in the creation and development of technology and innovation universities include cultivation, transformation in education and direct contact with industry. Therefore, it is recommended planning for troubleshooting and improving the current status based on these classes for the infrastructure technology and innovation university.

  Keywords: University, Technology, Innovation, Content Analysis, Education System