فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 112، خرداد 1400)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 112، خرداد 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/01/24
 • تعداد عناوین: 30
|
 • رضا فرهمندفر*، حدیث عظیمی نژاد صفحات 1-10

  چای سیاه گیلانی طی تخمیر برگ های تازه Camelia sinensis var. assamica حاصل می گردد. این پژوهش، با هدف بررسی اثر فرآیند تولید چای و روش دم کردن آنها با روش های ماکروویو و متداول بر محتوای فنولی، فلاونوییدی و فعالیت آنتی اکسیدانی (آزمون مهار رادیکال های  DPPHو قدرت احیاکنندگی اتم آهن) صورت گرفت. نتایج نشان داد در اثر فرآیند تخمیر خواص آنتی اکسیدانی و محتوای فنولی چای تغییر کرد و همچنین روش دم کردن چای نیز بر این خصوصیات موثر بود. بالاترین محتوای فنولی و فلاونوییدی و فعالیت آنتی اکسیدانی را مرحله مالش دهی تحت دم کردن با روش ماکروویو نشان داد. در حالی که، کمترین محتوای فنولی و فلاونوییدی مربوط به مرحله پلاسیدن تحت دم کردن با روش ماکروویو و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی نیز مربوط به تیمار چای تحت روش دم کردن متداول بود. بنابراین روش ماکروویو با قابلیت استخراج بالا و کاهش زمان فرآیند می تواند در صنعت غذا جایگزین روش های معمول گردد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، تخمیر، چای، فرآوری، گیلان
 • نسیم کاظم علیلو، صابر امیری، محمود رضازاد باری*، صونا دودانگه صفحات 11-19

  امروزه، مصرف شیر و فرآورده های آن به عنوان یکی از شاخص های توسعه جوامع بشری مطرح است. شیر طعم دار، یک نوشیدنی سالم، مغذی، خوشمزه و رفع کننده تشنگی است که توسط گروه عظیمی از مردم به ویژه کودکان مصرف می شود. از این رو، هدف از این پژوهش استفاده از شیره انگور به عنوان طعم دهنده در شیر پروبیوتیک حاوی باسیلوس کوآگولانس و بررسی ویژگی های کیفی این محصول جدید بود. برای این منظور دو فاکتور عددی کمی شامل غلظت شیره انگور (17/0، 1، 3، 5 و 83/5 درصد) و مدت زمان نگه داری (96/0، 2، 5/4، 7 و 04/8 روز)، هر کدام در پنج سطح با به کارگیری روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی جهت بهینه سازی فرمولاسیون این محصول جدید استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر غلظت های مختلف شیره انگور و مدت زمان نگهداری بر pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، ماده خشک، چربی و زنده مانی میکروارگانیسم باسیلوس کوآگولانس شیر طعم دار پروبیوتیک معنی دار بود (05/0P<). بهینه سازی براساس حداکثر مقدار pH، حداقل مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون و همچنین حداکثر زنده مانی میکروارگانیسم باسیلوس کوآگولانس انجام شد. شرایط بهینه در این پژوهش با مطلوبیت کل 95%، مقدار 1 درصد شیره انگور و مدت زمان نگه داری 2 روز به دست آمد.

  کلیدواژگان: باسیلوس کواگولانس، شیر پروبیوتیک، شیر طعم دار، شیره انگور
 • مریم ساترابی، فخرالدین صالحی*، مجید رسولی صفحات 21-30

  استفاده از پوشش های خوراکی برای مواد غذایی قبل از خشک شدن توسط سامانه فروسرخ یکی دیگر از موارد بالقوه پیش تیمار برای خشک کردن است. پوشش های خوراکی لایه های نازکی از یک ماده خوراکی هستند که روی سطح مواد غذایی اعمال می شوند و یک مانع انتخابی در انتقال گاز ایجاد می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات رنگ و مساحت برش های زردآلو پوشش دهی شده با صمغ های گزانتان و دانه بالنگو هنگام خشک شدن در سامانه فروسرخ بود. در این پژوهش برش های زردآلو به شکل استوانه ای با ضخامت 5/0 سانتی متر با استفاده از صمغ های گزانتان و دانه بالنگو (غلظت 6/0 درصد) پوشش دهی شدند و سپس درون خشک کن فروسرخ قرار گرفته و اثرات توان پرتودهی (150، 250 و 375 وات) بر ویژگی های ظاهری بررسی شدند. برای بررسی تغییرات رنگ و مساحت، در طی زمان خشک شدن به صورت پیوسته از نمونه ها عکس تهیه گردید. شاخص های رنگی شامل روشنایی (L*)، قرمزی (a*)، زردی (b*) و تغییرات رنگ (EΔ) و همچنین تغییرات مساحت نمونه ها در طی زمان خشک کردن محاسبه شد. شاخص L* محاسبه شده برای فرآیند خشک شدن نمونه های زردآلو نشان داد که از نظر روشنایی نمونه های پوشش داده شده روشن تر بودند و زردآلوهای پوشش داده شده با صمغ دانه بالنگو مقادیر L* بالاتری داشتند. از نظر شاخص تغییرات رنگ (EΔ) نیز، زردآلوهای پوشش داده شده با صمغ دانه بالنگو کمترین تغییرات رنگ را در طی زمان خشک کردن از خود نشان دادند و میانگین مقادیر EΔ برای نمونه شاهد، پوشش داده شده با صمغ گزانتان و پوشش داده شده با صمغ دانه بالنگو به ترتیب برابر 30/21، 89/16 و 92/13 بود. برای مدل سازی شاخص تغییرات رنگ، مدل درجه دوم در مقایسه با مدل توانی خطای کمتری داشت. نتایج نشان داد که پوشش دهی با صمغ دانه بالنگو باعث حفظ شکل ظاهری محصول خشک شده می گردد.

  کلیدواژگان: پرتودهی فروسرخ، شاخص های رنگی، صمغ دانه بالنگو، گزانتان
 • عارفه حاجی اربابی*، حمید توکلی پور صفحات 31-42

  ...در طی این پژوهش اثر پیش تیمارهای پوشش دهی و آبزدایی اسمزی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی (بافت، چروکیدگی، قابلیت جذب مجدد آب، pH، اسیدیته و پارامترهای رنگی) و کیفیت میکروبی برش های موز مورد ارزیابی قرار گرفت. پیش تیمار پوشش دهی در سه غلظت مختلف (1، 3 و 5 درصد) صمغ دانه ریحان انجام شد و نمونه ها بعد از پوشش دهی در دمای 70 درجه سلسیوس به مدت 5 دقیقه تثبیت شدند. به منظور کاهش رطوبت تا یک سطح قابل قبول، آبزدایی اسمزی با غلظت های مختلف شربت سکنجبین (55 و 65 درصد) به مدت 4 ساعت صورت گرفت و سپس به منظور رسیدن به رطوبت تعادلی، برش های پیش تیمار شده در دمای 65 درجه سانتیگراد در خشک کن جابجایی هوای داغ خشک شدند. کاهش غلظت صمغ دانه ریحان وافزایش غلظت شربت سکنجبین باعث شد که  pHبرش های موز خشک شده کاهش ، اسیدیته و چروکیدگی آن ها افزایش یابد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت صمغ دانه ریحان و شربت سکنجبین به طور معنی داری (05/0>p) به ترتیب منجر به افزایش سختی نمونه ها شوند. در این مطالعه بالاترین شاخص شفافیت (L*) مربوط به نمونه های تیمار شده با 5 درصد صمغ دانه ریحان و 55 درصد شربت سکنجبین و کمترین شاخص شفافیت مربوط به نمونه های پیش تیمار شده با 5 درصد صمغ دانه ریحان و  65 درصد شربت سکنجبین بود. نتایج بررسی بار میکروبی کل نشان داد که کیفیت میکروبی نمونه ها در سطح قابل قبولی بود.

  کلیدواژگان: چیپس موز، آبگیری اسمزی، صمغ دانه ریحان، پوشش دهی خوراکی، شربت سکنجبین
 • ماندانا طایفه، سید احمد شهیدی*، جعفر محمدزاده میلانی، مصطفی صادقی صفحات 43-52

  استفاده از منابع فیبری مانند سبوس برنج، یکی از مناسب ترین روش ها، جهت غنی سازی طبیعی نان محسوب می گردد. با این وجود، افزودن فیبر به دلیل دارا بودن اثر منفی بر ویژگی های فیزیکی، بافتی، تغذیه ای و حسی نان، تاکنون گستردگی نیافته است. این پژوهش به منظور تعیین اثر افزودن سبوس برنج هیدروترمال شده در شرایط بهینه به نان، به عنوان قوت غالب جامعه در مقادیر 3، 6 و 9 درصد به آرد گندم انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد افزودن سبوس برنج هیدروترمال شده در مقادیر پایین، میزان حجم مخصوص نان افزایش و میزان دانسیته کاهش می یابد. بیشترین میزان رطوبت مغز نان نیز، در مقادیر بالای سبوس (6 و 9 درصد) مشاهده شد. نسبت پوسته به مغزی نیز با افزایش میزان درصد سبوس نسبت مستقیم نشان داد. تغییرات بافتی نیز حاکی از آن است که میزان سفتی و صمغیت نان با افزایش میزان سبوس هیدروترمال شده و طی روزهای نگهداری (روز اول تا پنجم) افزایش معنی داری به دست آمد. ولی میزان پیوستگی نان با افزایش میزان سبوس و همچنین در طول دوره نگهداری، روند نزولی معنی دار دارد. همچنین در بین مقادیر افزوده شده سبوس، تیمار حاوی 3 درصد سبوس به طور معنی داری، نمرات بالاتری نسبت به نمونه شاهد و سایر تیمارها از نظر ویژگی های حسی به دست آورد. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که از سبوس برنج هیدروترمال شده در مقادیر پایین می توان جهت تولید نان فراسودمند با ویژگی های حسی مطلوب استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اسیدفیتیک، سبوس برنج، ویژگی های بافتی، ویژگی های حسی، هیدروترمال
 • نیلوفر صفری ثانی، علی معتمدزادگان*، جمشید فرمانی، جعفر محمدزاده میلانی صفحات 53-67

  فیلم های برپایه کیتوزان خالص دارای معایب متعددی ازجمله ویژگی های مکانیکی ضعیف و بازدارندگی کم در برابر رطوبت هستند که موجب محدودیت استفاده از آنها در بسته بندی های مواد غذایی می شود. در این پژوهش، به منظور بهبود ویژگی های این فیلم از نانوپرکننده هایی نظیر نانورس (M) و نانونقره (Ag) و همچنین اعمال جریان الکتریکی در طی خشک شدن فیلم ها بهره گرفته شد. فیلم های نانوکامپوزیتی برپایه کیتوزان، با افزودن چهار سطح 0، 1، 3 و 5% نانونقره و نانورس تهیه و به منظور خشک کردن فیلم ها از حرارت و جریان الکتریکی در چهار ولتاژ 0، 15، 30 و 60 به طور هم زمان استفاده شد و خصوصیات آنها از جمله نفوذپذیری به بخار آب و اکسیژن، خواص فیزیکی و مکانیکی و ریزساختار مورد بررسی قرار گرفت. حضور نانوذرات سبب افزایش رطوبت، ضخامت و کدورت و بهبود WVP و O2P فیلم های نانوکامپوزیت و همچنین خواص مکانیکی در مقایسه با فیلم کیتوزان خالص گردید. از طرفی غلظت 3% در هر دو تیمار، توانست ویژگی های نفوذپذیری و خواص مکانیکی را نسبت به سطوح 1 و 5%  بهبود بخشد. اعمال جریان الکتریکی تاثیر معنی داری بر درصد رطوبت، حلالیت و میزان ضخامت نداشت. در مقابل، استفاده از جریان های الکتریکی با ولتاژ 30، سبب بهبود خواص مکانیکی، کدورت و WVP و ولتاژ 60، موجب بهبود O2P در نانوکامپوزیت ها شد. تصاویر حاصل از SEM نشان داد، فیلم کیتوزان خالص دارای سطحی زبر و شکاف های متعدد و سطح فیلم حاوی نانورس، نسبتا صاف و فشرده بود که امکان افزایش مقاومت کششی و خواص ممانعت کنندگی را فراهم می کند. فیلم حاوی نانونقره نیز به دلیل داشتن ساختاری پر پیچ و خم و دارای شکاف، میزان کدورت و خواص مکانیکی بیشتر و خواص ممانعت کنندگی کمتر از نانورس را دارا بود.

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، کیتوزان، نانورس، نانونقره، جریان الکتریکی
 • خدیجه شیرانی بیدابادی* صفحات 69-79

  گیاه پنیرک با نام علمی Malva sylvestris متعلق به خانواده پنیرکیان است. ترکیبات موثر و فعال موجود در گیاه پنیرک می‏تواند دلیلی برای فعالیت زیستی گیاه و در نهایت کاربردهای درمانی باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضد میکروبی گیاه پنیرک بر تعدادی از باکتری‏های عامل بیماری‏های عفونی بود. عصاره‏گیری از گیاه با روش خیساندن (ماسراسیون) انجام شد. برای سنجش کیفی اثر ضد میکروبی گیاه پنیرک از دو روش دیسک دیفیوژن و تمام ظرف استفاده گردید. برای ارزیابی کمی فعالیت ضد میکروبی نیز از روش میکرودایلوشن براث و روش بازدارنده افتراقی (برهمکنش) استفاده شد. حداقل غلظت‏کشندگی نیز به روش پورپلیت تعیین گردید. نتایج نشان داد، غلظت 100 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر عصاره اتانولی بر باکتری‏های استرپتوکوکوس پیوژنز و استافیلوکوکوس اوریوس بیشترین اثر را داشت، به طوری که اختلاف معنی‏داری  با تمامی تیمارهای دیگر از خود نشان داد. انتروباکتر ایروژینوزا بیشترین مقاومت به عصاره‏های آبی و اتانولی گیاه پنیرک داشت. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره اتانولی برای باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اوریوس، اشرشیا کلی و انتروباکتر ایروژینوزا به ترتیب 8، 8، 64 و 64 میلی گرم بر میلی لیتر بود. در حالی که برای عصاره آبی به ترتیب 16، 32، 128 و 128 میلی‏گرم بر میلی لیتر بود. در نهایت می‏توان گفت عصاره اتانولی گیاه پنیرک در مقایسه با عصاره آبی اثر بازدارندگی بیشتری بر سویه‏های بیماری‏زا داشت. همچنین نتایج نشان داد، عصاره‏های آبی و اتانولی گیاه پنیرک بر باکتری‏های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی اثر ضد میکروبی بیشتری نشان دادند.

  کلیدواژگان: پنیرک، عصاره، بازدارنده افتراقی، اثر ضد میکروبی
 • پریسا فرجپور*، حسین شیخلوئی صفحات 81-95

  اثر پوشش خوراکی بر پایه ژل آلویه ورا در تلفیق با اسانس روغنی تیمول بر روی خصوصیات کیفی پس از برداشت توت فرنگی رقم محلی گیلاسی مورد مطالعه قرار گرفت. از دو غلظت ژل تازه آلویه ورا (50 و 100٪) و دو غلظت اسانس تیمول (5/0 و 1 mg/L) برای تهیه تیمارها استفاده شد. تیمارها در یخچال تا حداکثر 21 روز نگهداری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری، مقدار مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر توت فرنگی ها افزایش پیدا کرد. پوشش خوراکی ژل آلویه ورا به تنهایی (بدون تلفیق تیمول) اثر معکوسی بر خرابی توت فرنگی ها داشت. بیشترین میزان افت رطوبت در تمامی روزهای آزمون مربوط به نمونه شاهد بود. تلفیق غلظت های مختلف تیمول در پوشش خوراکی نیز اثری بر میزان افت وزن توت فرنگی ها نداشت. سفتی بافت نمونه پوشش داده شده با ژل 100٪ آلویه ورا و  mg/L1 تیمول طی 14 روز نگهداری کاهش یافت اما تغییرات سفتی بافت سایر تیمارها از الگوی منطقی پیروی نکردند. پارامتر رنگ سنجی L* در طی 14 روز نگهداری توت فرنگی ها بر اساس نتایج پارامترهای آنالیز حسی و نیز تمایل به خرید محصول در اغلب پارامترهای مورد بررسی، نمونه شاهد بیشترین امتیاز را دریافت کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش ژل آلویه ورا به تنهایی قادر به بهبود برخی خصوصیات (جلوگیری از افت رطوبت) توت فرنگی های رقم گیلاسی می باشد. اسانس تیمول نیز قادر به افزایش زمان نگهداری توت فرنگی ها و جلوگیری از فساد آن ها به میزان بسیار چشمگیری است. در مقابل اثرات مفید این پوشش ها، اثرات منفی آن ها مانند اثر منفی تیمول بر خصوصیات حسی توت فرنگی ها، و اثر منفی ژل آلویه ورا بر پایداری توت فرنگی ها در مقابل فساد و افزایش اسیدیته موجب می شود پیشنهاد گردد که این پوشش به صورت اصلاح شده بر روی توت فرنگی به کار گرفته شود

  کلیدواژگان: پوشش خوراکی، ژل آلوئه ورا، تیموس ولگاریس، توت فرنگی، عمر نگهداری
 • پریسا پورثانی، سید محمدعلی رضوی*، مصطفی مظاهری تهرانی صفحات 97-112

  هدف از این پژوهش، بررسی اثر صمغ دانه بالنگوی شیرازی (3/0، 4/0 و 5/0 درصد) و کنسانتره پروتئین آب پنیر در سطوح مختلف (0، 5/2 و 5 درصد) به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی (4/0 درصد) در مقایسه با نمونه شاهد پرچرب (10درصد) می باشد. تمامی نمونه ها رفتار شل-شونده با برش را نشان دادند. با افزایش غلظت جایگزین های چربی انتخاب شده، سختی (از 93/30 به 40/98 گرم)، احساس خامه ای بودن (از 6/2 به 6/4) و پذیرش حسی (از 3/4 به 8/5) افزایش، و سرعت ذوب (از 61/0 به 10/1 گرم در دقیقه) و زبری (از 6/2 به 3/6) کاهش یافت.

  کلیدواژگان: بستنی بدون چربی، جایگزین چربی، صمغ دانه بالنگوی شیرازی، کنسانتره پروتئین آب پنیر
 • محمد قاسمی، معظم حسن پور اصیل* صفحات 113-125

  استفاده از ترکیبات شیمیایی برای جلوگیری از فساد و افزایش عمر انبارمانی محصولات کشاورزی از جمله انگور کاربرد زیادی دارد، باتوجه به تاثیرات زیان آور این ترکیبات برسلامت انسان و همچنین تمایل مردم به استفاده از محصولات ارگانیک، امروزه استفاده از روش های کم خطر و جایگزین افزایش یافته است. استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی، ضدباکتری و ضدقارچی، نظیر اسانس های طبیعی می تواند روشی مناسب برای افزایش عمر پس از برداشت محصولات کشاورزی باشد. در این پژوهش تاثیر اسانس آویشن بر افزایش عمر انبارمانی انگور رقم فخری با دو روش غوطه وری (تماس مستقیم) و تدخینی (تماس غیرمستقیم) در غلظت های (0، 150، 300 و 450 میکرولیتر برلیتر) در سردخانه با دمای 2±1 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 درصد به مدت 60 روز مورد بررسی قرارگرفت. صفاتی مثل درصد تغییرات در وزن میوه، اسیدیته قابل عیارسنجی، میزان مواد جامد محلول کل، ارزیابی حسی شامل سفتی بافت میوه، بو و طعم میوه، ظرفیت آنتی اکسیدانی وارزیابی قهوه ای شدن چوب خوشه بررسی شد. کمترین درصد تغییرات در وزن میوه ها و اسیدیته قابل عیار سنجی در غلظت 450 میکرولیتر برلیتر اسانس آویشن مشاهده شد. تیمار شاهد بیشترین میزان مواد جامد محلول کل در میوه ها را داشت (2/25 درجه بریکس). همچنین نتایج ارزیابی حسی سفتی بافت میوه نشان داد روش تدخینی نسبت به روش غوطه وری با رهایش تدریجی اسانس توانست سفتی بافت میوه را بهتر حفظ کند. ارزیابی حسی بو و طعم میوه انگور نشان داد در غلظت های بالای اسانس، شاخص ارزیابی حسی کمتر بود. ظرفیت آنتی اکسیدانی در کل روند نزولی داشت و روش تدخینی و غوطه وری تفاوت معنی داری  با یکدیگر نداشتند. نتایج ارزیابی قهوه ای شدن چوب خوشه نشان داد دو روش تدخینی و غوطه وری تفاوت معنی داری با یکدیگر در حفظ رنگ سبز چوب خوشه نداشتند ولی نسبت به تیمار شاهد عملکرد بهتری را نشان دادند.

  کلیدواژگان: انگور، اسانس آویشن، روش های غوطه وری و تدخینی، عمر پس از برداشت
 • حامد محمودی پور*، محمدحسین مرحمتی زاده صفحات 127-136

  هدف از این پژوهش بررسی اثر نوع باکتری (لاکتوباسیلوس رامنسوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم) و سیستم درون پوشانی (امولسیون چند لایه و ساده) بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی، پایداری و زنده مانی باکتری ها بود. اندازه ذره نمونه های امولسیون های LR-ME (لاکتوباسیلوس رامنسوس درون پوشانی شده در امولسیون چند لایه)، LR-E (لاکتوباسیلوس رامنسوس درون پوشانی شده در امولسیون ساده)، LP-ME (لاکتوباسیلوس پلانتاروم درون پوشانی شده در امولسیون چند لایه) و LP-E (لاکتوباسیلوس پلانتاروم درون پوشانی شده در امولسیون ساده) به ترتیب 63/10، 53/3، 47/10 و 19/4 میکرومتر اندازه گیری شد. همان گونه که از نتایج بر می آید نمونه های امولسیون چند لایه اندازه ذره بزرگتری نسبت به امولسیون ساده داشتند. اما نوع باکتری تاثیری بر اندازه ذرات نمونه ها نداشت. بررسی نتایج اسپن نمونه ها نشان داد که نمونه ها امولسیون ساده دارای پراکندگی بیشتری نسبت به امولسیون های چند لایه بودند. پتانسل زتا نمونه های امولسیون LR-ME، LR-E، LP-ME و LP-E به ترتیب 26/51-، 35/39-، 65/56- و 25/30- میلی ولت اندازه گیری شد. نمونه های امولسیون چند لایه پتانسل زتا منفی تری نسبت به امولسیون ساده داشتند اما نوع باکتری تاثیری بر پتانسل زتا نمونه ها نداشت. نمونه های امولسیون چند لایه پایداری بالاتری نسبت به امولسیون ساده داشتند. اما نوع باکتری تاثیری بر پایداری نمونه ها نداشت. تعداد باکتری شمارش شده در نمونه های LR (لاکتوباسیلوس رامنسوس درون پوشانی نشده)، LR-ME، LR-E، LP (لاکتوباسیلوس پلانتاروم درون پوشانی نشده)، LP-ME و LP-E به ترتیب 49/8، 48/8، 51/8، 41/8، 37/8 و 39/8 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد درون پوشانی با امولسیون چند لایه بهترین روش برای نگهداری باکتری های پروبیوتیک است.

  کلیدواژگان: زنده مانی، لاکتوباسیلوس رامنسوس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، درونپوشانی، امولسیون چند لایه
 • فاطمه جعفری نجف آبادی، وجیهه فدائی نوغانی* صفحات 137-151

  در این پژوهش، تاثیر فرآیند های مختلف حرارتی شیر، پاستوریزاسیون (°C 63 به مدت 30 دقیقه،°C 74 به مدت 15 ثانیه، °C 95 به مدت 5 دقیقه) و استریلیزاسیون (°C 120 به مدت 15 دقیقه، اتوکلاو، و °C 140 به مدت 4-2 ثانیه، فرا دما)، بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی انتخابی، پذیرش کلی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک ماست قالبی طی 21 روز نگهداری در سرما مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که طی نگهداری، آب اندازی کاهش پیدا کرد و اسیدیته و پتانسیل اکسیداسیون و احیاء افزایش یافت (05/0p<). با افزایش شدت فرآیند حرارتی شیر، کاهش در پتانسیل اکسیداسیون و احیاء و آب اندازی (05/0p<) و افزایش در اسیدیته و قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (05/0p<) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (05/0<p) مشاهده شد. در نهایت، بهترین نمونه از نظر ارزیابی حسی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک، نمونه ماست حاصل از شیر تیمار شده در °C 140 به مدت 4-2 ثانیه انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: ماست پروبیوتیک، پاستوریزاسیون، استریلیزاسیون، پتانسیل اکسیداسیون و احیاء، قابلیت زنده مانی
 • مهدی صلاحی، سید محمدعلی رضوی*، محمدصادق صادق امیری صفحات 153-168

  صمغ های استخراج شده از منابع مختلف دارای خصوصیات عملکردی و ریولوژیکی متفاوتی نسبت به یکدیگر بوده که شرایط استخراج تاثیر بسزایی بر این خواص دارد. از این رو مطالعه روش استخراج منابع جدید صمغ ها و بهینه یابی آن، با توجه به رفتار های متفاوت صمغ ها نسبت به یکدیگر، بیش ازپیش اهمیت پیدا کرده است. در این پژوهش، بهینه یابی شرایط استخراج گلوکومانان ریشه سریش به عنوان یک منبع جدید هیدروکلوییدی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اثر دما (80-30 درجه سانتی گراد)، نسبت آب به ماده جامد (100-50) و زمان (4-1 ساعت) بر راندمان استخراج، ویسکوزیته ظاهری و حلالیت با روش سطح پاسخ مدلسازی و بهینه یابی شد. نتایج نشان داد مدل درجه دو بهترین مدل برای توصیف داده ها می باشد. دمای 79 درجه سانتی گراد، نسبت آب به ماده جامد 3/98 به 1 و زمان 3 ساعت و 12 دقیقه بهینه شرایط استخراج به دست آمد. تحت این شرایط، مقدار ویسکوزیته ظاهری 250 میلی پاسکال ثانیه، حلالیت 99/53 درصد و راندمان استخراج 43/72 درصد محاسبه شد. نتایج آنالیز ترکیبات شیمیایی نشان داد که نمونه بهینه بر مبنای وزن خشک دارای کربوهیدرات 52/86 درصد، 22/6 درصد پروتئین، 13/6 درصد رطوبت و 17/4 درصد املاح بودند. نتایج آنالیز منوساکاریدها نیز نشان داد صمغ ریشه سریش با نسبت گلوکز به مانوز 1/1 به 1 از خانواده گلوکومانان ها است.

  کلیدواژگان: استخراج، بهینه یابی، روش سطح پاسخ، ریشه سریش، هیدروکلوئید
 • مینا منافی دیزج یکان، مهناز منافی دیزج یکان*، جواد حصاری، صدیف آزادمرد دمیرچی، نگار راوش صفحات 169-178

  دوغ، نوشیدنی لبنی تخمیری است که از اختلاط ماست پاستوریزه، آب، اسانس های گیاهی و نمک به دست می آید. به علت pH پایین، دوغ مستعد آلودگی به کپک ها و مخمرها و برخی از باکتری ها است که سبب افت کیفیت دوغ و کاهش ماندگاری آن می شود. یکی دیگر از مسایل قابل توجه در دوغ، قوام آن است که نقش بسیار مهمی در بازارپسندی آن دارد. از طرفی امروزه تمایل مصرف کنندگان برای استفاده از مواد ضد میکروبی طبیعی به جای نگهدارنده های شیمیایی افزایش پیدا کرده است. در این راستا، کیتوزان یکی از مشتقات کیتین می باشد که برخلاف ترکیبات پلیمری مصنوعی، ضمن سازگاری با بافت های زنده، غیر سمی و در طبیعت قابل تجزیه است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر افزودن کیتوزان بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری دوغ بود. برای این منظور کیتوزان در چهار سطح (05/0، 1/0، 2/0 و 3/0 %) به دوغ اضافه شد و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی در مدت 60 روز نگهداری، بررسی شد. نتایج نشان داد، استفاده از کیتوزان موجب کاهش سرعت جداسازی فازی، اسیدیته، شمارش کپک و مخمر، شمارش استرپتوکوکوس سالیواریس زیر گونه ترموفیلوس، شمارش لاکتو باسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس و افزایش گرانروی و pH نمونه های دوغ شد. بطوری که در روز آخر نگهداری، دوغ های حاوی 3/0% کیتوزان، نسبت به دوغ های کنترل، 97% کاهش سرعت جداسازی فازی، 24% کاهش اسیدیته، 6% کاهش کپک و مخمر، 19% کاهش استرپتوکوکوس سالیواریس، 11% کاهش لاکتوباسیلوس دلبروکی، 122% افزایش گرانروی و 15% افزایش  pHداشتند. در مورد ویژگی های حسی، کیتوزان تاثیری بر رنگ و ظاهر دوغ نداشت، اما بر عطر و طعم دوغ موثر بود و همچنین باعث بهبود قوام دوغ شد.

  کلیدواژگان: کیتوزان، پایدارکننده، دوغ، کپک و مخمر
 • مریم اسفندیاری، پریسا فرج پور، حدیثه باقری دادوکلائی*، فاطمه میرعرب رضی صفحات 179-188

  امروزه با توجه به تغذیه و نقش آن در سلامتی افراد جامعه، تولید محصولات کم چرب یکی از امتیازات صنعت غذا محسوب می شود. بنابراین، هدف از این پژوهش امکان سنجی تولید یک محصول صنایع پخت جدید با استفاده از اینولین به عنوان جایگزین چربی در سه سطح (20، 45 و 70 درصد) و صمغ زانتان به عنوان بهبود دهنده در سه سطح (1/0، 2/0 و 3/0 درصد) در فرمولاسیون خمیر کیک فنجانی و بررسی ویژگی های فیزیکی، میکروبی و حسی محصول مورد نظر بود. نتایج نشان داد که افزایش سطح جایگزینی اینولین در فرمولاسیون کیک کم چرب منجر به افزایش معنی دار (05/0P<) شاخص های حجم (تا سطح 45 درصد جایگزینی)، سفتی، قهوه ای شدن رنگ پوسته و کاهش معنی داری شاخص های روشنایی، قرمزی و زردی پوسته، خصوصیات حسی و ماندگاری محصول گردید. هم چنین، صمغ زانتان افزایش معنی دار (05/0P<) شاخص های تخلخل، سفتی، قهوه ای شدن پوسته، ماندگاری محصول و خصوصیت حسی محصول را در بر داشت و سبب کاهش معنی دار در شاخص های حجم، قرمزی و زردی رنگ پوسته نمونه ها گردید. بر اساس نتایج بدست آمده نمونه حاوی 45 درصد صمغ زانتان و 2/0 درصد اینولین به عنوان نقطه بهینه جهت جایگزینی در محصول توسط روش آماری سطح پاسخ ارزیابی گردید.

  کلیدواژگان: اینولین، صمغ زانتان، کیک فنجانی، خصوصیات کیفی
 • محمدامین مهرنیا*، بهروز علیزاده بهبهانی، حسن برزگر، هادی تناور صفحات 189-198

  مقاومت سویه های میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها و حفظ ایمنی مواد غذایی از مهم ترین مشکلات جهانی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی محتوی فنلی، فلاونوییدی، آنتی اکسیدانی و قدرت ضدباکتریایی اسانس مینای نیشابوری بود. در این پژوهش میزان ترکیبات فنلی و فلاونییدی اسانس مینای نیشابوری به ترتیب با استفاده از معرف فولین-سیوکالتو و روش رنگ سنجی آلومینیوم تری کلراید اندازه گیری شد. پتانسیل آنتی اکسیدانی این اسانس گیاهی با روش های DPPH، ABTS و بتاکاروتن- لینولییک اسید بررسی گردید. از روش های چاهک آگار، دیسک دیفیوژن، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی جهت بررسی فعالیت ضدباکتریایی اسانس علیه تعدادی از باکتری های پاتوژن استفاده شد. بر اساس نتایج میزان فنل تام و فلاونویید اسانس مینای نیشابوری به ترتیب mg GAE/g 63/55 و mg QE/g 28/62 بود. قدرت آنتی اکسیدانی اسانس با استفاده از روش های DPPH، ABTS و بتاکاروتن- لینولییک اسید به ترتیب 39/52، 3/68 و 95/49 بر حسب درصد اندازه گیری شد. بیش ترین و کم ترین هاله اندازه گیری طی روش دیسک دیفیوژن با قطر 2/16 و 7/9 سانتی متر به باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و انتروباکتر ایروژنز تعلق داشت. حداقل غلظت کشندگی اسانس مینای نیشابوری در تمامی سویه ها بیش تر از حداقل غلظت مهارکنندگی بود. باکتری های گرم منفی مقاومت بیش تری از خود در برابر اسانس نشان دادند. اسانس مینای نیشابوری قدرت ضدباکتریایی و پتانسیل آنتی اکسیدانی مطلوبی داشت. استفاده از این ترکیب گیاهی می تواند موجب مهار و توقف رشد باکتری های بیماری زا شود.

  کلیدواژگان: مینای نیشابوری، دیسک دیفیوژن، پتانسیل آنتی اکسیدانی، فنل کل
 • محمود رضازاد باری*، توحید جهانگشایش، محمد علیزاده، صابر امیری صفحات 199-211

  مصرف غذا های فراسودمند سال های اخیر رشد بالایی داشته است. در پژوهش حاضر، تاثیر مقدار عسل (40، 45 و 50 گرم)، سرکه سیب (6، 9 و12 میلی لیتر)، دانه ریحان (5/1،  25/2 و 3 گرم) و مدت زمان نگهداری (1، 16 و31 روز) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی شربت سکنجبین با بکارگیری روش آماری سطح پاسخ مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص های میزان قند کل، pH، اسیدیته، کدورت، فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای ترکیبات فنولی کل و پذیرش کلی نمونه های شربت سکنجبین ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در غلظت ثابت دانه ریحان با افزایش میزان عسل مقدار pH به طور معنی دار کاهش یافت در غلظت ثابت عسل با افزایش دانه ریحان مقدار pH به طور معنی دار افزایش یافت (05/0p<). با گذشت زمان ابتدا میزان اسیدیته کاهش و سپس افزایش یافت. با افزایش مدت زمان نگهداری و افزایش سرکه و افزایش دانه ریحان مقدار کدورت ابتدا سیر نزولی به خود گرفته وسپس مقدار آن افزایش یافت. با افزایش زمان نگهداری میزان فعالیت آنتی اکسیدانی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. با گذشت زمان محتوای فنولی کاهش و با افزایش میزان عسل محتوای فنولی افزایش یافت. با توجه به نتایج بهینه سازی عددی، شرایط بهینه بدست آمد شامل 50 گرم عسل، 6/10 میلی لیتر سرکه سیب، 06/2 گرم دانه ریحان و 8 روز مدت زمان نگهداری بود که در این شرایط خواص فیزیکوشیمیایی 37/1 گرم بر میلی لیتر اسیدیته، 81/10 درصد فعالیت آنتی اکسیدانی، 18/22 درصد محتوای فنولی، 63/30 گرم بر میلی لیتر قند کل می باشد. نتایج این پژوهش امکان تولید سکنجبین حاوی دانه ریحان به عنوان یک نوشیدنی فراسودمند را نشان داد.

  کلیدواژگان: سکنجبین، عسل، دانه ریحان، سرکه سیب
 • معصومه آیت الله زاده شیرازی، سارا موحد*، علیرضا شهاب لواسانی، حسین احمدی چناربن، پیمان رجایی صفحات 213-221

  سرخ کردن عمیق یکی از متداول ترین عملیات مورد استفاده در فرآوری مواد غذایی می باشد. اما به کارگیری روش هایی برای کاهش جذب روغن و جلوگیری از تشکیل موادی سمی نظیر اکریل امید، ضمن حفظ ویژگی های مطلوب، ضروری به نظر می رسد. در این راستا در این پژوهش تاثیر پیش تیمار مایکروویو در توان های 2 و W/g5 و در مدت زمانهای به ترتیب 15 و 10 دقیقه بر مقدار جذب روغن و میزان تشکیل اکریل امید در قطعات هویج سرخ شده در دو دمای 150 و °C170 و در مدت زمان های 2 و 4 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، در تمام دماها، با افزایش زمان سرخ کردن، محتوی روغن و میزان تشکیل آکریل آمید در تمام نمونه ها افزایش یافت اما در زمان های سرخ کردن یکسان، نمونه های شاهد در مقایسه با نمونه های پیش تیمار شده از مقدار جذب روغن و اکریل امید بیشتری برخوردار بودند. طبق بررسی های به عمل آمده، بیشترین میزان جذب روغن و بیشترین میزان آکریل آمید تشکیل شده به ترتیب در نمونه های سرخ شده در دمای °C150 و در مدت زمان min 4 (% 12/6) و در نمونه های سرخ شده در دمای °C170 و در مدت زمان min 4 (ppb 49/18) اندازه گیری شد. اما کمترین مقدار جذب روغن و تشکیل آکریل آمید در نمونه های پیش تیمار شده با مایکروویو (توان W/g5 و در مدت زمان min 10) و سرخ شده در دمای°C 170 و در مدت زمان min 2 و به ترتیب (% 78/3) و (ppb 67/4 >) تعیین گردید.

  کلیدواژگان: مایکروویو، آکریل آمید، هویج، سرخ کردن عمیق، جذب روغن
 • محمد بلوردی*، اعظم ایوبی، رضا حاجی محمدی فریمانی صفحات 223-235

  مارمالاد یک محصول فرآوری شده از برخی اندام های گیاهی نظیر میوه، گل، پوست میوه و غده می باشد که در آن قطعات گیاهی مورد استفاده کوچک بوده و به خوبی همگن شده اند. در تهیه مارمالاد از شکر به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. در این پژوهش استفاده از شیره خرما به عنوان جایگزین بخشی از ساکارز مورد استفاده در فرمولاسیون مارمالاد مورد مطالعه قرار گرفت. از طرح مخلوط محدود شده برای رسیدن به فرمولاسیون بهینه و بررسی اثر ترکیبات مورد مطالعه بر خواص مارمالاد تولیدی استفاده شد. مواد مورد استفاده در فرمولاسیون، پوره آلو (% 65-35)، شربت نبات (% 65-0) و شیره خرما (% 65-0) بودند. تعداد 10 فرمول بر اساس طرح مخلوط محدود شده تولید شد و خواص فیزیکی، شیمیایی و ارزیابی حسی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پوره آلو بیشترین اثر را بر افزایش ویسکوزیته و اسیدیته کل مارمالاد داشت، در حالی که مواد جامد محلول کل با افزایش میزان پوره آلو در فرمولاسیون کاهش یافتند. شاخص L* نمونه ها با افزایش شیره خرما و پوره آلو کاهش یافت و قرمزی مارمالاد با افزایش پوره آلو افزایش پیدا نمود. ارزیابی حسی فرمولاسیون های تولید شده نشان داد افزایش پوره آلو سبب بالا رفتن امتیاز قوام، مالش پذیری، رنگ و پذیرش کلی شد، در حالی که شیرینی و عطر و طعم، بیشتر تحت تاثیر افزایش میزان شیره خرما قرار گرفت. شرایط بهینه فرمولاسیون نیز در نسبت های % 58 پوره آلو، % 12 شربت نبات و % 30 شیره خرما به دست آمد و در فرمول بهینه میزان اسیدیته کل، ترکیبات فنولی کل و ویسکوزیته مارمالاد در دمای °C 20 به ترتیب برابر با 07/2 گرم اسید سیتریک بر 100 گرم، 4/112 میلی گرم اسید گالیک بر 100 گرم و 3961 سانتی پواز بودند.

  کلیدواژگان: ارزیابی حسی، بهینه یابی، شاخص های رنگ، فرمولاسیون، مارمالاد، ویسکوزیته
 • فاطمه صابری، سپیده خراسانی، فاطمه شهدادی* صفحات 237-245

  قاووت نوعی فراورده غذایی سنتی است که از ترکیب پودر چندین نوع بذر گیاهی به صورت مخلوط با شکر تهیه می گردد. این ماده به طور سنتی به دلیل خاصیت انرژی زایی، ضد دردی، ضد التهابی و ضد اضطرابی آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه تاثیر افزودن گندم سیاه، چیا و کینوا (به میزان 50 گرم در نیم کیلو قاووت) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ضداکسایشی قاووت مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات فنولی کل با استفاده از روش فولین سیو-کالتو و فعالیت ضداکسایشی بوسیله روش حذف رادیکال آزاد DPPH تعیین شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد ماده خشک (8/98-7/91)، بریکس (56/77-83/38)، خاکستر (41/3-5/1)، قند کل (15/57-73/16) و چربی (6/22-8) بین 4 نمونه قاووت مورد مطالعه وجود داشت. میزان ترکیبات فنولی در محدود 73/1248 تا 49/1327 میلی گرم معادل گالیک اسید در 100 گرم نمونه قرار داشت و بیشترین میزان ترکیبات فنولی و فعالیت ضداکسایشی مربوط به نمونه های قاووت چیا بود. نتایج بررسی شاخص های رنگی نشان داد که بیشترین میزان شاخص L مربوط به نمونه های قاووت حاوی گندم سیاه بود و بیشترین میزان شاخص های a و b در قاووت دانه چیا مشاهده شد. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که می توان از شبه غلات گندم سیاه، کینوا و چیا در تهیه قاووت استفاده نموده و از ویژگی های تغذیه ای و ضداکسایشی مفید این ترکیبات در تولید این محصول سنتی بهره برد.

  کلیدواژگان: قاووت، چیا، کینوا، گندم سیاه، خواص خواص آنتی اکسیدانی
 • یلدا جاویدی، محمد گلی* صفحات 247-260

  در این پژوهش تاثیر افزودن کنسانتره پروتئینی آب پنیر، کنسانتره پروتئینی شیر، پودر شیر، فیبر گندم و مخلوط فیبر گندم و اسفرزه هر کدام در دو سطح 1 و 2 درصد بر ویژگی های شیمیایی، کیفی و رشد باکتری های آغازگر، طی مدت 21 روز نگهداری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که افزودن مخلوط گندم و اسفرزه موجب کاهش معنی دار pH و متعاقبا افزایش اسیدیته شده است. نمونه های دارای کنسانتره پروتئین شیر، کمترین میزان آب اندازی و بیشترین ویسکوزیته را داشته است که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را داشته است. مواد جامد محلول نمونه های دارای کنسانتره پروتئینی آب پنیر، افزایش معنی داری را نسبت به سایر نمونه ها داشته است. بیشترین رشد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس دلبروکی و استرپتوکوکوس ترموفیلوس در اولین روز آزمون، مربوط به نمونه های دارای کنسانتره پروتئین آب پنیر و در پایان مدت زمان نگهداری، مربوط به نمونه های پودر شیر بوده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیان گر این مطلب بود که بهترین تاثیرات مربوط به نمونه های دارای کنسانتره پروتئین شیر بوده است که کمترین میزان آب اندازی و بیشترین ویسکوزیته را داشته است و توانسته است بر رشد میکروبی تاثیر قابل توجهی را داشته باشد. نتایج نشان داد که استفاده از ترکیبات فیبری و کنسانتره های پروتئینی جهت بهبود ویژگی های کیفی ماست تاثیر گذار بوده و امید است که مورد بهره وری عملی در فراورده های متنوع مواد غذایی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ماست کم چرب، کنسانتره پروتئین شیر، کنسانتره پروتئین آب پنیر، فیبر اسفرزه
 • درنوش جعفرپور* صفحات 261-269

  ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میوه انار در دنیا است. مقدار زیادی از انار تولید شده به صورت تازه مصرف می شود، با این وجود مصرف تازه انار به علت طبیعت آن راحت نمی باشد. دانه های انار نیز هیچ گاه به صورت تازه و مانند سایر میوه های آماده مصرف در بسته بندی های مناسب در فروشگاه ها به فروش نمی رسد. بدین منظور، در پژوهش پیش رو دانه های تازه انار در بسته هایی از جنس پلی اتیلن- پلی آمید تحت شرایط اتمسفر تغییریافته با ترکیب های گاز متشکل از دی اکسیدکربن: اکسیژن: نیتروژن در سه ترکیب 75:10:15، 70:0:30 و 100:0:0 بسته بندی و به مدت دو هفته در دمای یخچال نگهداری شدند. دانه های اناراز نظر خصوصیات حسی، شاخص های بیوشیمیایی، میزان رشد مخمر، انتروباکتریاسه، میکروارگانیسم های سایکروفیل و مزوفیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانه های انار بسته بندی شده در حضور بیشترین مقدار دی اکسید کربن (30% دی اکسید کربن+70% نیتروژن) تفاوت معنی داری با بقیه تیمارها داشته و دارای بیشترین طول عمر نگهداری بوده و از نظر خصوصیات حسی امتیاز بیشتری به خود اختصاص داد. هم چنین مشخص شد که میزان بالای دی اکسید کربن در بسته بندی باعث کاهش معنی دار رشد میکروارگانیسم های مزوفیل، سایکروفیل، انتروباکتریاسه و مخمرها می شود.

  کلیدواژگان: دانه انار، بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته، مدت نگهداری، کیفیت
 • احمد قره خانی*، محمود حسن پور، امیر توکمه چی صفحات 271-282

  جهت جلوگیری یا به تعویق انداختن فساد مواد گوشتی و فرآورده های آن راه کارهای متعدد شیمیایی، فیزیکی و میکروبی ارایه شده است که از آن جمله می توان به افزودن آنتی اکسیدان و استفاده از موادی مناسب با فعالیت ضد باکتریایی اشاره نمود. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر افزودن اسانس گیاه پولک به گوشت چرخ کرده گوساله در دما یخچال از سه سطح غلظت اسانس (25/0، 125/1 و 2 درصد) و سه زمان نگهداری (1، 6 و 11 روز) استفاده گردید و بعد از شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گیاه با روش گازکروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی، توانایی مهار رادیکال های آزاد DPPH، قدرت احیاکنندگی، میزان مت میوگلوبین، عدد پراکسید، pH و بار میکروبی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سازی فرآیند به روش سطح پاسخ انجام شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن بود از که بیشترین ترکیب تشکیل دهنده اسانس پولک سزکویی ترپن (35/24 درصد) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس توانایی مهار رادیکال های آزاد DPPH و قدرت احیاکنندگی افزایش ولی مزان مت میوگلوبین، عدد پراکسید و بار میکروبی نمونه ها کاهش یافت. با افزایش زمان نگهداری نمونه ها عدد پراکسید، میزان pH و بار میکروبی افزایش یافت ولی تغییر قابل توجهی در میزان مت میوگلوبین مشاهده نشد. با توجه به نتایج بهینه سازی فرآیند می توان بیان نمود که نمونه حاوی 24/1 درصد اسانس گیاه پولک و 2 روز نگهداری دارای بیشترین مطلوبیت (824/0) بود. بر اساس یافته های بدست آمده از این بررسی می توان نتیجه گرفت که اسانس گیاه پولک می تواند، فساد گوشت چرخ کرده گوساله را به طور مطلوبی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اسانس گیاه پولک، گوشت چرخ کرده گوساله، اکسیداسیون چربی ها، بار میکروبی
 • حسین انور، حسین شیخ لوئی* صفحات 283-297

  در این پژوهش، بیونانوکامپوزیت ضدمیکروبی بر پایه بیوپلیمر کربوکسی متیل کیتوسان-نانورس مونت موریلونیت در حضور نانوذرات اکسید تیتانیم سنتز شد. بررسی تصاویر مورفولوژی سطح شکست با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان دهنده سطح زبر و ناهمگن بیونانوکامپوزیت ها در مقایسه با کربوکسی متیل کیتوسان خالص می باشد. نتایج آزمون پراش پرتو  X نشان داد که نحوه پخش نانورس در  حضور نانوذرات اکسید تیتانیم از ورقه ای کامل به ورقه ای بین لایه ای تغییر نموده است. افزودن نانوذرات اکسید تیتانیم باعث افزایش معنی داری (05/0p˂) کدورت در نانوکامپوزیت ها شد. تاثیر نانوذره اکسید تیتانیم بر کاهش مقدار باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوریوس بیش ازمقدار  باکتری گرم منفی اشرشیاکلی است و با افزایش درصد نانوذره اکسید تیتانیم کارایی آن در حذف کلونی های هر دو باکتری بیشتر می شود. میزان انحلال پذیری در آب و نفوذپذیری نسبت یه بخاردر فیلم های بیونانوکامپوزیتی با افزایش درصد وزنی نانوذرات اکسیدتیتانیم کاهش بیشتری یافت. استحکام کششی فیلم های حاوی نانوذرات اکسیدتیتانیم بیشتر از استحکام کششی فیلم کربوکسی متیل کیتوسان خالص می باشد که از نظر آماری معنی دار است (05/0p˂). این تحقیق پتانسیل بالای بیونانو کامپوزیت را در جلوگیری از رشد باکتری های بیماری زا به اثبات رساند و نشان داد که می توان از چنین بسته بندی هایی برای افزایش عمر نگهداری مواد غذایی سود برد.

  کلیدواژگان: فیلم فعال، کربوکسی متیل کیتوسان، مونت موریلونیت، دی اکسید تیتانیم، خواص ضد میکروبی
 • فرزانه لطفی، علی یاسینی اردکانی* صفحات 299-308

  یکی از تنقلات رایج در عصر امروز پاستیل ها هستند که حاوی ژلاتین، اسید، رنگ، اسانس و سایر افزودنی های مصنوعی می باشند و اثرات سوء بر مصرف کننده دارند. هدف از این پژوهش بررسی امکان تولید پاستیل پوره خرما بر پایه آب پنیر تغلیظ شده و بهینه سازی فرمولاسیون آن به روش سطح پاسخ (RSM) می باشد. به همین منظور از پوره خرما، آب پنیر تغلیظ شده (15-5 درصد)، آگار (9/0-3/0 درصد) و صمغ زانتا (5/0-1/0 درصد) استفاده گردید. نتایج نشان داد میزان آب پنیر تغلیظ شده بر تمامی پاسخ ها اثر معنی داری دارد. با افزایش میزان آب پنیر تغلیظ شده رطوبت و شاخص رنگ کل نمونه ها افزایش و فعالیت آبی و pH کاهش می یابد ولی پذیرش کلی با افزایش آب پنیر تغلیظ شده تا حدود 10 درصد روند افزایشی و بیشتر از آن روند کاهشی نشان داد. با افزایش میزان صمغ های زانتان و آگار رطوبت افزایش ولی فعالیت آبی کاهش یافت همچنین شاخص پذیرش کلی در درصد میانگین دو صمغ بالاترین عدد را نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیز آماری داده ها، مدل خطی جهت پیش بینی رطوبت، فعالیت آبی، pH و شاخص رنگ کل و مدل چند جمله ای برای پذیرش کلی مناسب می باشد. شرایط عملیاتی بهینه به دست آمده برای فرایند تولید پاستیل شامل غلظت صمغ زانتان 36/0 درصد (وزنی/وزنی)، غلظت صمغ آگار 46/0 درصد (وزنی/وزنی) و میزان آب پنیر تغلیظ شده 92/13 درصد (وزنی/وزنی) و پاسخ های پیش بینی شده در این شرایط میزان رطوبت 62/36 درصد، فعالیت آب 66/0، pH  25/3، میزان پروتئین 17/1، پذیرش کلی 56/6 و شاخص رنگ کل 94/45 به دست آمد. پس از ارزیابی مشخص شد که نتایج واقعی با برآورد مدل بسیار به هم نزدیک بودند که نشان از پیشگویی دقیق مدل می باشد.

  کلیدواژگان: آگار، آب پنیر، پاستیل، رنگ کل، زانتان، فعالیت آب
 • حسن رشیدی*، مرتضی کاشانی نژاد، هما بقایی، علیرضا قادری صفحات 309-321

  در این تحقیق اثر مقادیر مختلف شیرخشک کم چرب (5 تا 5/11 درصد)، کنسانتره پروتیینی شیر(1 تا 5 درصد) وآرد سویا (0 تا 5درصد) بر اسیدیته، pH، ویسکوزیته و ویژگی های حسی (امتیاز طعم و مزه، امتیاز رنگ و پذیرش کلی) ماست چکیده با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی اسیدیته وpH  نشان داد که افزایش کنسانتره پروتیینی شیر و شیرخشک کم چرب به طور معنی دار منجر به کاهش اسیدیته و افزایش pH نمونه شدند در حالی که افزایش آرد سویا سبب افزایش اسیدیته و کاهش pH نمونه ها گردید. نتایج بررسی ویسکوزیته نمونه ها نیز نشان داد که تنها اثر خطی شیر خشک کم چرب و کنسانتره پروتیینی شیر بر روی ویسکوزیته نمونه ها معنی دار بودند و افزایش شیرخشک کم چرب و کنسانتره پروتیینی شیر منجر به افزایش ویسکوزیته نمونه ها شد ولی آرد سویا هیچگونه اثر معنی داری بر ویسکوزیته نمونه ها نداشت. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی های حسی اندازه گیری شده نیز حاکی از آن بود که با افزایش شیرخشک کم چرب و کنسانتره پروتیینی شیر امتیاز طعم و مزه، امتیاز رنگ و پذیرش کلی نمونه ها به طور معنی دار افزایش یافت ولی افزایش آرد سویا منجر به کاهش امتیازات ارزیابی حسی نمونه ها گردید. نتایج بررسی ضریب اهمیت در رگرسیون PLS نیز نشان داد که شیرخشک کم چرب بالاترین اهمیت مثبت و آرد سویا بالاترین اهمیت منفی را در خصوص pH، ویسکوزیته، امتیاز طعم و مزه، امتیاز رنگ و پذیرش کلی داشتند. فرمولاسیون بهینه با استفاده از قابلیت بهینه یابی عددی در نرم افزار Design Expert شامل شیرخشک کم چرب 8/9 درصد، کنسانتره پروتیینی شیر 72/1 درصد وآرد سویا 1 درصد به دست آمد.

  کلیدواژگان: آرد سویا، شیرخشک کم چرب، طرح آزمایشی مخلوط، کنسانتره پروتئین شیر، ماست چکیده
 • میثم رضایی، مهدی آران*، علی محمد امانی، محمدامین میری، داریوش رمضان صفحات 323-334

  درمنه گیاهی با خاصیت دارویی فراوان می باشد که در درمان بیماری های پوستی استفاده می شود و دارای خواص ضد میکروبی بالایی می باشد. این تحقیق با هدف ساخت نانو الیاف حاوی عصاره درمنه دشتی و بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوالیاف برای کنترل باکتری های سودموناس آیروژینوزا و استافیلوکوکوس اوریوس انجام شد. بدین منظور ابتدا عصاره گیاه درمنه دشتی و محلول الکتروریسی حاوی 2/0 گرم پلی اتیلن اکساید، 05/0 گرم کیتوزان و 5/1 میلی لیتر اسید استیک تهیه و سپس به وسیله ی الکتروریسی محلو ل ها، نانوالیاف تولید و مورد بررسی قرار گرفت. بارگذاری عصاره درمنه با غلظت 100میلی گرم بر میلی لیتر تاثیر معنی داری بر قطر الیاف نشان داد و میانگین قطر الیاف دارای عصاره (4/218 نانومتر) نسبت به الیاف فاقد عصاره (8/204 نانومتر) بیشتر بود. تنش در نقطه پارگی الیاف حاوی عصاره (MPa 04/3) به نسبت الیاف فاقد عصاره (MPa 46/3) پایین تر و همچنین تغییر طول در نقطه پارگی بالاتر (6/7 درصد) بودند. نانوالیاف حاوی عصاره مقاومت حرارتی بیشتری داشتند که به دلیل حالت کریستالی عصاره آرتمیزیا در نانوالیاف می باشد. نانو الیاف تولیدی حاوی عصاره درمنه برای هر دو باکتری مورد استفاده دارای خاصیت مهارکنندگی بود. در نانو الیاف حاوی 100 میلی گرم در میلی لیتر عصاره به طور کامل رشد باکتری کنترل شد و همچنین نانوالیاف دارای عصاره با غلظت 20 و 50 میلیگرم بر میلی لیتر، بر باکتری گرم منفی سودوموناس آیروژینوزا نسبت به باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اریوس اثر مهار کنندگی بهتری داشت. افزودن عصاره درمنه دشتی باعث بهبود ویژگی ها و خواص ضد میکروبی نانوالیاف کیتوزان شد.

  کلیدواژگان: الکتروریسی، انکپسولاسیون، گیاه دارویی، عصاره درمنه
 • مهدی عموحیدری، محمدرضا احسانی*، ایرج جوادی صفحات 335-346

  امروزه به دلیل گسترش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها و همچنین هزینه های بالای درمان، استفاده از غذاهای عملگر و سلامتی بخش مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این زمینه توجه به عوارضی مانند عفونت و توسعه بیماریها در اثر گسترش رادیکالهای آزاد بیشتر است. یکی از گزینه هایی که امروزه در پیشگیری، درمان و کاهش عوارض بیماری مورد توجه است پپتیدهای فعال بیولوژیکی است که از منابع گیاهی و جانوری استخراج می شود. در تحقیق حاضر پپتیدهای حاصل از هیدرولیز شیر شامل پپتیدهای بدست آمده از آب پنیر و لاکتوفرین همراه با طعم دهنده وانیلین در جهت کاهش عفونت و افزایش قدرت سیستم آنتی اکسیدانی در آزمایشگاه بررسی شدند. پس از آماده سازی پروتئین های هیدرولیز شده از شیر و تهیه مکمل غذایی از آن همراه با طعم دهنده وانیلین آزمون های ضد میکروبی علیه باکتری استافیلوکوکس اوریوس و اشرشیا کلی انجام شد.همچنین اثرات آنتی اکسیدانی این پپتیدها همراه با مخلوط مکمل تهیه شده از آن مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که پپتیدهای حاصل از و لاکتوفرین و کنستانتره پروتئین آب پنیر به تنهایی و به صورت مخلوط دارای اثرات ضد میکروبی به ترتیب در غلظت های2000، 4000 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر هستند. همچنین نتایج آزمون های آنتی اکسیدانی در سیستم DPPH ،ABTS  و قدرت احیا کنندگی، توانایی مناسب این اجزا را در غلظت 400 میلی گرم بر میلی لیتر نشان داد و در بین اجزا شرکت کننده در مکمل بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی به پروتئین های هیدرولیز شده آب پنیر اختصاص داشت. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می شود که پپتیدهای حاصل از شیر و وانیلین به عنوان یک مکمل موثر در جهت کاهش عوارض بیماری ها و قابل استفاده در محصولات فراسودمند است که مطالعات حیوانی و بالینی تکمیل کننده این تحقیق خواهد بود.

  کلیدواژگان: لاکتوفرین، کنستانتره آب پنیر، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی
 • بهروز قدیری علمداری، احسان مقدس کیا*، محمد علیزاده خالدآباد، زهرا قاسم پور صفحات 347-360

  هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق نسبت های مختلف گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن و زمان تیمار با گاز بر اساس طرح آماری ترکیبی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی شیر خام می باشد. در این پژوهش شاخص های اسیدیته، pH، نقطه انجماد، شمارش میکروبی کل، کپک و مخمر و کلی فرم بر روی  15نمونه تیمار شیرخام در فاصله زمانی بین 9 الی 15 دقیقه بعد از تزریق سنجیده شد. بررسی های آماری حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تیمار توامان گازهای نیتروژن و دی اکسیدکربن بر روی اسیدیته و pH شیر خام تاثیر معنی دار داشت (p˂0.05)، به طوری که با افزایش میزان گاز دی اکسیدکربن به 100 %، pH کاهش یافته و اسیدیته افزایش یافت. تاثیر توامان هر دو گاز بر روی نقطه انجماد شیر خام معنی دار بود (p˂0.05). افزایش زمان تیمار شیر خام از 9 به 15 دقیقه بر روی کاهش جمعیت بار میکروبی، معنی دار بوده (p˂0.05) ولی در اثر ترکیب گازها کاهش معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج آنالیز واریانس در تیمار 100 % نیتروژن و مدت زمان تیمار 15 دقیقه بهترین نتایج به لحاظ میکروبی و شیمیایی مشاهده گردید. هم چنین برای بررسی ویژگی های شیر تیمار شده با مخلوط گازهای CO2 و N2 تاثیر آن در ماست، بعنوان مدل غذایی، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های ماست در روزهای 2، 11، 22 از لحاظ ویژگی های شیمیایی و میکروبی و ارگانولپتیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گازدهی شیر خام، اثر نامطلوبی بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی ماست با شیرتیمار شده با این روش نداشت (p>0.05). اما تاثیر مدت زمان نگهداری بر روی اسیدیته، pH و سینرزیس ماست معنی دار بود (p˂0.05). لذا استفاده از تیماردهی شیر خام با100 %گاز نیتروژن به مدت 15 دقیقه می تواند به عنوان یک عامل باکتریواستاتیک در نگهداری شیر خام در مقیاس صنعتی مطرح باشد.

  کلیدواژگان: تزریق گاز، دی اکسیدکربن، نیتروژن، شیر خام گاو، اسیدیته، شمارش کلی میکروبی
 • زینب رفتنی امیری*، زهره افضلیان صفحات 361-377

  قارچ دکمه ای سفید (Agaricus Bisporus)، دارای ارزش غذایی قابل توجهی است ولی به دلیل رطوبت زیاد نیاز به تیمارهای ویژه ای برای افزایش زمان نگهداری دارد. خشک کردن با کاهش فعالیت های میکروبی، زمان ماندگاری محصول را افزایش و با کاهش وزن و حجم مواد، بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری محصولات را سهولت می بخشد. در این پژوهش پیش تیمار اسمزی برای خشک کردن قارچ دکمه ای سفیذ با سه نوع قند شیرین بیان، شکر سفید و شکر قرمز در سه غلظت 40، 50 و 60 درصد و سه دمای 25، 5/32 و40 درجه سانتی گراد به منظور کاهش صدمات حرارتی بر شاخص های کیفی قارچ در خشک کردن تکمیلی، کاهش زمان خشک کردن، کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان فرآیند استفاده شد. خشک کردن تکمیلی به روش هوای داغ انجام شد. براساس یافته ها در بین تیمارها شیرین بیان بیشترین میزان از دست دادن رطوبت (74/89 در زمان 132 دقیقه)، جذب مواد جامد (38/10درصد) و تغییر رنگ (470/388E= Δ) و کمترین میزان چروکیدگی (51/63 درصد) را داشت. بیشترین میزان جذب مجدد آب مربوط به شکر سفید بود (در دمای 25 درجه سانتی گراد، 91/2 گرم بر گرم و غلظت 40 درصد 82/2 گرم بر گرم) بود. در آزمون میکروبی، تیمارها از نظر شمارش کلی کلنی ها تفاوت معنی داری نداشته و همچنین در هیچ نمونه ای کپک و مخمر مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: قارچ دکمه ای سفید، خشک کردن اسمزی، شکر سفید، شکر قرمز، شیرین بیان
|
 • Reza Farahmandfar*, HADIS AZIMINEZHAD Pages 1-10

  Gilan’s black tea is obtained via the fermentation of the fresh leaves of Camelia sinensis var. assamica. In this study, the effect of tea production process and brewing methods, microwave and conventional methods were studied on their phenolic and flavonoid content and antioxidant activity (DPPH radical scavenging assay, iron atom reducing power). The results showed that due to the fermentation process, the antioxidant properties and phenolic content of tea were changed and also the tea brewing method was effective on these properties and the highest phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity were determined in the rolling step on the microwave brewing method. While the lowest phenolic and flavonoid contents were observed in the withering step on microwave brewing method and the lowest antioxidant activity was related to the tea treatment under conventional brewing. Therefore, the microwave method with high extraction capability and reduced the processing time can be an alternative to the conventional methods in the food industry.

  Keywords: Antioxidant, Fermentation, Tea, Processing, Gilan
 • Nasim Kazem Alilou, Saber Amiri, Mahmoud Rezazadeh Bari*, Sona Dodangeh Pages 11-19

  Today, consumption of milk and its products is one of the signs of development of human societies. Milk is a healthy, nutritious, delicious and thirsty drink that is consumed by a large group of people, especially children. Therefore, the aim of this study was using grape syrup as a flavoring in probiotic milk containing Bacillus coagulants and investigating effects of grape syrup on physicochemical and microbial properties of probiotic milk. For this purpose, two quantitative factors including grape syrup concentrations (0.17, 1, 3, 5 and 5.83 %) and storage time (0.96, 2, 4.5, 7 and 8.04 days) in five levels were evaluated by using a central composite design. The results showed that different concentrations of grape syrup and storage time on pH, acidity, dry matter, fat and viability of B. coagulation of probiotic flavored milk were significant (P<0.05). The optimum condition was obtained based on maximum pH and viability of B. coagulation and minimum acidity. The optimum condition was 1% grape syrup and 2 days’ storage time, which its total desirability was 95%.

  Keywords: Bacillus coagulans, Probiotic milk, Flavored milk, Grape syrup
 • Maryam Satorabi, Fakhreddin Salehi*, Majid Rasouli Pages 21-30

  Edible coatings application to the food prior to drying by infrared system is another potential pretreatment to drying. Edible coatings are thin layers of an edible material applied to the surface of the food and creating a selective barrier to the gas transport. The aim of this study was to investigate the color and area changes of coated apricot slices with xanthan and balangu seeds gums during drying in the infrared system. In this study, apricot slices in cylinder form with a thickness of 0.5 cm were coated using xanthan and balangu seeds gum (concentration of 0.6%) and then placed in an infrared dryer and the effect of radiation power (150, 250 and 375 W) on the appearance characteristics were examined. To examine the color and area changes of the samples, samples image were taken continuously during drying time. Color indexes including brightness (L*), redness (a*), yellowness (b*) and color changes (ΔE) as well as changes in the samples area during drying time were calculated. The calculated L* index for the drying process of apricot samples showed that the coated samples were brighter in terms of brightness and the coated apricots with balangu seed gum had higher L* values. In terms of color change index (ΔE), coated apricots with balangu seed gum showed the lowest color changes during drying time and the average values of ΔE for the control sample, coated with xanthan gum and coated with balangu seed gum were equal to 21.30, 16.89 and 13.92, respectively. For modeling the color change index, the quadratic model had less error than the power model. The results showed that the coating with balangu seed gum maintained the appearance of the dried product.

  Keywords: Balangu seed gum, Color indexes, Infrared radiation, Xanthan
 • Hajiarbabi A*., tavakolipour H Pages 31-42

  The present study ,the effect of coating and osmotic dehydration on Physicochemical (texture, shrinkage, rehydration, pH, acidity and color parameters) and microbial characteristics of banana chips were investigated. The coating as the pretreatment was carried out in three concentrations (1, 3 and 5%) of basil seed gum (BSG) and samples were stabilized at 70 °C for 5 min. for moisture content reduction to the acceptable level, dehydration was carried out with different concentrations of sekanjabin syrup (SS) (55 and 65%) for 4h and then in order to reach equilibrium moisture content the slices were dried at 65 °C. decreasing the concentration of BSG and increasing the concentration of SS caused to decreasing in pH and increasing in acidity and shrinkage of dried banana chips . Results showed that increasing concentrations of BSG and SS significantly (p<0.05) resulted in increase the hardness, respectively. In this study the highest L* index refers to samples treated with 5% BSG and 55% SS, and lowest L* index refers to samples produced with 5% BSG and 65% SS.the results from total count test of microorganisms microbial quality of the samples was in acceptable range.

  Keywords: Banana chips, Osmotic dehydration, Basil seed gum, Coating, Sekanjabin Syrup
 • Mandana Tayefe, Seyed-Ahmad Shahidi*, Jafar Mohammadzadeh Milani, Mostafa Sadeghi Pages 43-52

  Although one of the most suitable methods for natural fortification of bread is using fiber sources such as rice bran, due to its negative effect on the physical, textural, nutritional and sensory properties of bread, the addition of fiber has not yet been widespread. In this study, the effect of adding hydrothermaled rice bran to bread, as the dominant feed of the community, in optimal conditions and for amounts of 3%, 6% and 9% of wheat flour, was investigated. The results showed that by a slight increasing in the percentage of added hydrothermaled rice bran, the specific volume of bread was increased and the density was decreased. The highest crumb moisture content was observed for high amounts of added bran (6% and 9%). The ratio of crust to crumb also showed a direct relationship by increasing the percentage of bran. Textural changes also indicate that the degree of firmness and gumminess of bread has been significantly increased during storage days (first to fifth day) by increasing the amount of hydrothermaled rice bran. However, the cohesiveness of bread had a significant downward trend by increasing the amount of bran and also during the storage period. Also, among the added amounts of bran, the sample containing 3% bran significantly obtained higher scores in terms of sensory characteristics comparing with the control sample and other samples. Summing up, the results of this study showed that small quantities of hydrothermaled rice bran can be used to produce more useful bread with desirable sensory properties.

  Keywords: Phytic acid, Rice bran, Textural characteristics, Sensory characteristics, Hydrothermal
 • Niloufar Safarisani, Ali Motamedzadegan*, Jamshid Farmani, Jafar Milani Pages 53-67

  Chitosan based films have several disadvantages, such as poor mechanical properties and low moisture deterioration, which limits their use in food packaging. In this study, nanomaterials such as nanoclay (M) and nanosilver (Ag) were used to improve the properties of the film whilst applying electrical current during film drying. Nanocomposite films based on chitosan, were prepared by adding four levels 0, 1, 3 and 5% silver and clay, then heat and electricity with 0, 15, 30 and 60 Voltage were simultaneously applied to dry them, finally their characteristics like including WVP, O2P, physical and mechanical properties, and microstructure were studied. The presence of nanoparticles in nanocomposite films increased the moisture, thickness, opacity, WVP, O2P and improved mechanical properties, incomparison with pure chitosan film. On the other hand, the concentration of 3% in both treatments improve the permeability and mechanical properties of the 1 and 5% levels. The application of electrical current had no significant effect on moisture content, solubility and thickness. In contrast, the use of electric current with a voltage of 30, improved mechanical properties, turbidity and WVP and a voltage of 60, improved O2P in nanocomposites. The images produced by the SEM show that the pure chitosan film has a rough surface and multiple gaps and the film surface of the nanoclay is relatively smooth and compact, which allows for increased tensile strength and inhibitory properties. The film containing nanosilver also had a more turbulent structure with a gap, turbidity and mechanical properties, and less inhibitory properties than nanoclay.

  Keywords: nanocomposite, chitosan, nanoclay, nanosilver, electric current
 • Khadijeh Shirani Bidabadi* Pages 69-79

  Malva sylvestris belongs to Malvaceae familyThe biological active compounds of Malva sylvestris describe probably it’s biological activities and therapeutic activity. The purpose of this study was to investigate the antibacterial effect of Malva sylvestris on some pathogenic bacteria “in vitro”.In this study, the extraction was carried out by the maceration method. The pour plate method and disk diffusion method were adopted to determine the susceptibility of the pathogenic strains against Malva sylvestris extracts. The broth microdilution and fractional inhibitory concentration index (FICI) were employed to determine antimicrobial effect. The minimum bactericidal concentration was measured by pour plate method. The concentration 100 mg/ml of the ethanolic extract showed the best result on Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus (p<0.05).  Enterobacter aeruginosa was resistant to most of the aqueous and ethanolic Malva sylvestris extracts. Minimum inhibitory concentration of the ethanolic extract of Malva sylvestris for Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Enterobacter aeruginosa were 8, 8, 64 and 64 mg/ml, respectively and the aqueous extract were 16, 32, 128, and 128 mg/ml, respectively.The ethanolic extract of Malva sylvestris had more inhibitory effect than the aqueous extracts on pathogenic strains. Furthermore, aqueous and ethanolic Malva sylvestris extracts showed greater inhibitory effect on gram-positive bacteria in comparison with gram-negative bacteria.

  Keywords: Malva sylvestris, Extract, Fractional inhibitory concentration, Antimicrobial effect
 • Parisa Farajpour*, Hossein Sheykhlouei Pages 81-95

  The effects of Aloe Vera gel based edible coating in combination with Thym essential oil on postharvest quality of strawberries (natively called Gilasi) were studied. Two concentrations of Aloe vera fresh gel (50 and 100% wt) and two concentrations of Thym essential oil (0. 5 and 1 ml/L) were used for preparation of coatings. The treatments stored at refrigerator for maximum 21 days. The results showed that by increasing the time of storage, the total soluble solids and  titrable acidity increased. The Aloe vera gel based edible coating without thymol had inverse effect on decay of strawberries. The control samples had the highest weight loss during the storage. Incorporation of thymol seems to have no effect on weight loss reduction. . The texture firmness of strawberries with 100% aloe vera gel +1 ml/L thymol generally decreased with increasing the preservation time. The changes in the firmness of other treatments did not follow a logical pattern. Lightness parameter (L*) reduced during 14 days of storage. According to the sensorial results and purchase intention, in most cases, control took the highest score. The results of this study showed that Aloe vera gel coatings, on its own, could improve the properties (e.g. reducing weight loss) of strawberries during storage. Incorporation of thymol essential oil also had a remarkabely positive effect on strawberries storage time and reduction of decay. Among with these positive effects of these coatings, there were negative impacts of Aloe vera gel on storage time and acidity and negative impacts of thymol on sensory attributes, which make us propose that the coatings must be modified to be applied on strawberries.

  Keywords: Edible coating, Aloe Vera gel, Thymus vulgaris, Strawberry, Storage time
 • Parisa Poursani, Seyed Mohammad Ali Razavi*, Mostafa Mazaheri Tehrani Pages 97-112

  The aim of this research is to evaluate the effects of Balangu Shirazi seed gum (BSSG) (0.3, 0.4, 0.5 %) and whey protein concentrate (WPC) (0, 2.5, 5 %) as fat replacers at different concentration levels on the textural, physical and sensory properties of nonfat ice cream (0.4 % fat) in comparison with control sample (10 % fat). All samples exhibited typical shear thinning behavior. The removal of fat resulted in some defects which improved by using BSSG and WPC. By increasing the concentration of selected fat replacers, hardness (30.93-98.40 g), creaminess (2.6-4.6), and sensory acceptance (4.3-5.8) increased, and the melting rate (0.61-1.10 g/min) and coarseness (2.6-6.3) decreased.

  Keywords: Balangu Shirazi seed gum, Non-fat ice cream, Whey protein concentrate
 • Mohammad Ghasemi, Moazzam Hassanpour Asil* Pages 113-125

  The use of chemical compounds to prevent corruption and increase the shelf life of agricultural products, including grapes, has many applications. Due to the harmful effects of these compounds on human health and also the tendency of people to use organic products, today the use of low-risk and alternative methods has increased. The use of antimicrobial, antibacterial and antifungal compounds, such as natural essential oils, can be a good way to increase the shelf life of crops. In this study, the effect of thyme essential oil on increasing the shelf life of Fakhri cultivar grapes by two methods of immersion (direct contact) and fumigant (indirect contact) in concentrations (0, 150, 300 and 450 μl / l) In the cold storage with a temperature of 1±2° C and a relative humidity of 90% was tested for 60 days. Traits such as percentage of changes in fruit weight, titratable acidity, total soluble solids, sensory evaluation including fruit texture firmness, Smell and flavor, antioxidant capacity and browning of cluster wood were evaluated. The least percentage of changes in fruit weight and titratable acidity were observed at a concentration of 450 μl /l of thyme essential oil. The control treatment had the highest amount of total soluble solids in fruits (25.2 degrees Brix). Also, the results of sensory evaluation of fruit texture firmness showed that the fumigant method was better than the immersion method with gradual release of essential oil to maintain the firmness of fruit texture better. Sensory evaluation of grape fruit Smell and flavor and taste showed that at high concentrations of essential oil, the sensory evaluation index was lower. Antioxidant capacity was declining in the whole process and fumigant and immersion methods were not significantly different from each other.

  Keywords: Grapes, Thymus essential oil, Immersion, Fumigant methods, Post-harvest life
 • Hamed Mahmoodi Poor*, Mohammad Hossein Marhemati Zadeh Pages 127-136

  The aim of this study was to investigate the effect of bacteria strain (Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus plantarum) and encapsulation system (multilayer and simple emulsion) on physicochemical, stability and viability characteristics of bacteria. Particle size of LR-ME (Lactobacillus rhamnosus embedded in multilayer emulsion), LR-E (Lactobacillus rhamnosus embedded in simple emulsion), LP-ME (Lactobacillus plantarum embedded in multilayer emulsion) and LP-E (Lactobacillus plantarum embedded in simple emulsion) was measured as 10.63, 3.53, 10.47 and 4.19 μm, respectively. Results showed that the multilayer emulsion samples had larger particle size than simple emulsion. But the bacteria strain had no effects on the particle size of the samples. Span showed that the simple emulsion samples had more dispersion than the multilayer emulsions. Zeta potential of LR-ME, LR-E, LP-ME and LP-E emulsion samples was measured -51.26, -39.35, -56.65 and -30.25 mV, respectively. Multilayer emulsion samples had lower negative zeta potential than simple emulsion, but the bacterial strain had no effect on the zeta potential of the samples. Multilayer emulsion samples had higher stability than simple emulsion, But bacterial strain had no effect on the stability of samples. The bacterial counts in LR (free Lactobacillus rhamnosus), LR-ME, LR-E, LP (free Lactobacillus plantarum), LP-ME and LP-E were measured 8.49, 8.48, 8.51, 8.41, 8.37 and 8.39 log cfu/g, respectively. The results showed that coating with multilayer emulsion is the best method for increasing the viability of probiotics.

  Keywords: Survival, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, encapsulation, Multilayer emulsion
 • Fatemeh Jafari-Najafabadi, Vajiheh Fadaei-Noghani* Pages 137-151

  In this research, the effect of different thermal processes of milk, pasteurization) 63°C for 30 min, 74°C for 15 s, 95°C for 5 min) and sterilization (120°C for 15 min and 140°C for 2-4 s), on the selective physicochemical, sensory and microbial properties of probiotic yoghurt was investigated during cold storage for 21 days. Results showed that during storage time, syneresis decreased and acidity and redox potential increased (p<0.01). By increasing the severity of thermal processing, the decline in syneresis and redox potential (p<0.01) and the increase in acidity and viability of Lactobacillus acidophilus (p<0.05) and Bifidobacterium lactis was observed (p>0.05). Finally, regarding to the highest sensory evaluation and probiotic bacteria viability, the yoghurt sample produced from milk treated at 140°C for 2-4 s was selected as the best sample.

  Keywords: probiotic yogurt, pasteurization, sterilization, redox potential, viability
 • Mahdi Salahi, Seyed Mohammad Ali Razavi*, Mohammad Sadegh Sadegh Amiri Pages 153-168

  The gums extracted from different sources have different functional and rheological properties compared to each other, and the extraction conditions have significant effects on these properties. Therefore, the study on the method of extraction and optimization of new sources of gums, due to different gum behaviors towards each other, has become more important. In this study, the optimization of extraction conditions for glucomannan of Eremurus Luteus powder (Serish) as a new source of hydrocolloid has been studied. For this purpose, the effect of temperature (30-80°C), water-to-solid ratio (50-100%) and time (1-4 hours) on the extraction yield, apparent viscosity, and solubility were optimized using the response surface methodology. The results showed that the quadratic model is the best model to describe the data. The optimized conditions were temperature of 79°C, water to solids ratio of 98.3 to 1 and extraction time of 3 hours and 12 minutes. Under these conditions, the apparent viscosity of 250 mPa.s, solubility of 53.99% and extraction yield of 72.43% were obtained. The results of chemical composition analysis showed that the optimal sample based on dry weight had 86.25% carbohydrates, 6.22% (protein), 6.13% (moisture) and 4.17% (ash). The results of monosaccharide analysis showed that in Eremurus root gum, the ratio of glucose to mannose was 1.1 to 1 and belonged to the glucomannan family.

  Keywords: Eremurus Luteus Root, Extraction, Hydrocolloid, Optimization, Response Surface Method
 • Mina Manafi Dizaj Yekan, Mahnaz Manafi Dizaj Yekan*, Javad ESARI, Sodeif Azadmard Damirchii, Negar Ravash Pages 169-178

  Doogh is a fermented dairy drink that produced with mixing of pasteurized yogurt, water, essential oils and salt. Due to low pH, doogh is susceptible to spoilage with mold and yeast that is the main challenge for its shelf life. At the same time, the consistency is very important in quality and marketability of doogh. Nowadays, the interesting of consumers to natural antimicrobial substances rather than chemical preservatives has been progressively increased. Chitosan is a derivative of chitin, unlike synthetic polymer compounds, is non-toxic and biodegradable in nature. The aim of this study was investigation on the effect of chitosan on the qualitative features and shelf life of doogh. In this research, chitosan was added to the doogh in four levels (0.05, 0.1, 0.2, 0.3%) and qualitative characteristics of them were investigated by physico-chemical, microbiological and sensory analysis during 60 days. The results showed that, use of chitosan resulted decreasing of phase separation rate, acidity, mold and yeast, Streptococcus salivarius subspecies thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus counts and increasing of viscosity and pH. So that, samples containing 0.3% chitosan had 97% decrease in phase separation rate, 24% decrease in acidity, 6% decrease in mold and yeast count, 19% decrease in Streptococcus salivarius count, 11% decrease in Lactobacillus delbrueckii count, 122% increase in viscosity and 15% increase in pH compared with control samples, at the last day of storage. In the case of sensory features, chitosan did not have any effect on the color and appearance of doogh, but had effect on the flavor and also consistency was improved.

  Keywords: Chitosan, Stabilizer, Doogh, Mold, Yeast
 • Maryam Esfandiary, Parisa Farajpoor, Hadiseh Bagheri Dadukolaei*, Fatemeh Mirarab Razi Pages 179-188

  Nowadays due to the role of nutrition in public health, low fat food production is one of the advantages of food industry. Therefore, the aim of this study is the feasibility of a new product in modern baking industry using inulin as substitute for fat in three level (20%, 45% and 70%) and using xanthan gum as a improver three level (0.1%, 0.2% and 0.3%) in cupcake dough formulation and evaluation of physical, microbial and sensory characteristics in final product. The results showed significant increase in inulin substitution level in low-fat cupcake formulation causes a significant increase (P<0.05) in volume index (up to 45% substituting), stiffness, browning of crust color and  significant decrease in crust transparence, redness and yellowness index as well as shelf life and sensory characteristics in final product. Also, using xanthan gum showed significant increasing (P<0.05) in porosity, stiffness index, ,browning of crust color, shelf life and sensory characteristics in final product but showed significant  decreasing in volume index, crust yellowness and redness. According to the results by response level statistical method, in the sample 45% of xanthan gum and 0.2 % of inulin were evaluated as the optimal points to be applied in the final product.

  Keywords: Inulin, Xanthan Gum, Cup Cake, Quality characteristics
 • Mohammad Amin Mehrnia*, Behrooz Alizadeh Behbahani, Hassan Barzegar, Hadi Tanavar Pages 189-198

  Resistance of microbial strains to antibiotics and controlling food safety are two of greatest global problems. In this research phenolic content, flavonoids, antioxidant capacity and antibacterial properties of Sclerorhachis platyrachis essential oil were evaluated. Phenolic content and flavonoids of Sclerorhachis platyrachis essential oil were measured using Folin ciocalteu method and aluminum chloride colorimetric method respectively. Antioxidant capacity evaluated using DPPH, ABTS and β-carotene bleaching assay. Agar well diffusion, agar disk diffusion, minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration were used to evaluate antibacterial activity of essential oil against some pathogens. Results showed that total phenolic content and flavonoid of Sclerorhachis platyrachis were 55.63 mg GAE/g and 62.28 mg QE/g respectively. Antioxidant capacity using DPPH, ABTS and β-carotene bleaching assay were 52.39, 68.3 and 49.95 percent respectively. In disk diffusion method the highest and lowest zones were 16.2 and 9.7 mm, belonged to Staphylococcus aureus and Enterobacter aerogenes respectively. In all strains MBC was higher than MIC and Gram-negative bacteria were more resistant to essential oil. Sclerorhachis platyrachis essential oil showed favorable antibacterial and antioxidant capacity and its usage will inhibit growth of pathogenic bacteria.

  Keywords: Sclerorhachis platyrachis, Disk diffusion agar, Antioxidant poteinal, Tota phenol content
 • Mahmoud Rezazadeh Bari*, Tohid Jahangoshayesh, Mohammad Alizadeh, Saber Amiri Pages 199-211

  The use of functional foods has grown rapidly in recent years. In the present study, the effect of honey (40, 45 and 50 g), apple vinegar (6, 9 and 12 ml), basil seeds (1.5, 2.25 and 3 g) and storage time (1, 16 and 31 days) on the physicochemical characteristics of the Sekanjabin were studied using response surface methodology. Total sugar content, pH, acidity, turbidity, antioxidant activity, total phenolic compounds content and total acceptance of the Sekanjabin were evaluated. The results showed that at constant concentration of basil seeds, the amount of pH decreased significantly with increasing honey content (p <0.05). In constant concentrations of honey, with increasing basil seeds, the pH increased significantly (p <0.05). with passing of storage time, acidity decreased and then increased. The turbidity first decreased and then increased by increasing the storage time, the vinegar and the basil seeds. The antioxidant activity increased and then decreased by increasing the storage time. The phenolic content decreased and increased with increasing honey content during storage time. According the results of numerical optimization, optimal conditions were obtained: 50 g of honey, 10.6 ml of apple vinegar, 2.06 g of basil egg and 8 days of storage time. In these conditions, the physicochemical properties were 1.37 g/ml acidity, 10.81% antioxidant activity, 22.18% phenolic content, 30.63 g/ml total sugar. The results of this study showed the possibility of producing Sekanjabin containing basil seeds as a functional drink.

  Keywords: Sekanjabin, Honey, Basil Seed, Apple Vinegar
 • Masoomeh Ayatollahzadeh Shirazi, Sara Movahhed*, Alireza Shahab Lavasani, Hossein Ahmadi Chenarbon, Peyman Rajaei Pages 213-221

  Deep frying is one of the most common operations used in food processing. But it is necessary to use methods to reduce the oil uptake and prevent the formation of toxic substances such as acrylamide, while maintaining the desired features. Accordingly, in the present study, the effect of microwave pre-treatment with the power of 2 and 5W / g and in 15 and 10 minutes respectively, on the amount of oil uptake and the amount of acrylamide formation in fried carrot pieces was investigated at two temperatures of 150˚C and 170˚C and in 2 and 4 minutes duration. According to the results, at all temperatures, with increasing of the frying time, the amount of oil and the acrylamide formation increased in all samples, but at the same frying times, control samples had higher oil uptake and acrylamide formation compared to the pre-treated samples. According to the investigations, the highest oil uptake and the highest amount of acrylamide formation were respectively measured in the samples fried at 150˚C in 4 min (6.12%), and the fried samples at 170˚C and in 4 min (18.49 ppb). However, the lowest amount of oil uptake and acrylamide formation in microwave pre-treated samples (with 5W/g power in 10 minutes) and samples fried at 170˚C in 2 minutes were respectively (3.78%) and (<4.67 ppb).

  Keywords: Microwave, Acrylamide, Carrot, Deep frying, Oil uptake
 • Mohammad Balvardi*, Azam Ayoubi, Reza Hajimohammadi-Farimani Pages 223-235

  Marmalade is a processed product of some plant organs such as fruit, flower, fruit peel and tuber in which the plant parts used are small and well homogenized. Sugar is used as a sweetener in the preparation of marmalade. In this study, the use of date syrup as a substitute for sucrose used in marmalade formulation was studied. The constrained mixture design was used to achieve the optimal formulation and the effect of sugar substitution with date palm syrup on properties of marmalade was studied. The ingredients used in the formulation were plum paste (35-65%), sugar syrup (0-65%) and date syrup (0-65%). Ten formulas were produced based on the constrained mixture design and their physical, chemical and sensorial properties were investigated. The results showed that plum paste had the greatest effect on increasing the viscosity and total acidity of marmalade, while total soluble solids decreased with increasing the amount of plum paste in the formulation. The L* index of the samples decreased with increasing date syrup and plum paste and the redness of marmalade increased with increasing plum paste. Sensory evaluation of the produced formulations showed that the increase in plum paste increased the consistency, spreadability, color and overall acceptance, while the sweetness and taste and flavor were more affected by the increase in date syrup. Optimal formulation was obtained in the ratios of 58% plum paste, 12% sugar syrup and 30% date syrup and in the optimal formulation the total acidity, total phenolic compounds, and viscosity of marmalade at 20 °C were equal to 2.07 g citric acid/100 g, 112.4 mg gallic acid/100 g, and 3961 cp, respectively.

  Keywords: Color indices, formulation, marmalade, optimization, sensory evaluation, viscosity
 • Fatemeh Saberi, Sepideh Khorasani, Fatemeh Shahdadi* Pages 237-245

  Ghavoot is a traditional food product that is made from a combination of powders of several types of plant seeds mixed with sugar. It is traditionally used for its energogenic, analgesic, anti-inflammatory, and anti-anxiety properties. In this study, the effect of buckwheat, chia and quinoa on the physicochemical and antioxidant properties of ghavoot was investigated. The total phenolic content and antioxidant activity of ghavoot samples were measured using Folin–Ciocalteau and DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) methods, respectively. The results showed that there was a significant difference in terms of percentage of dry matter (61.37-70.58), brix (38.83-77.56), ash (1.5-3.41), total sugar (16.73 -57.15) and fat (8-22/6) among the studied ghavoot samples. The amount of phenolic compounds was in the range of 1248.73 to 1329.49 mg gallic acid equivalent/100 g sample, and the highest amount of phenolic compounds and antioxidant activity was related to the samples with chia seeds. The results of color indexes showed that the highest amount of L index was related to buck wheat ghavoot samples and the highest amount of a and b indexes were observed in chia samples. In general, the results of this study showed that buckwheat, quinoa and chia cereals as semi cereal can be used in the preparation of ghavoot and it is possible to use the nutritional and antioxidant properties of these compounds in the production of this traditional product.

  Keywords: Ghavoot, Chia, Quinoa, Buckwheat, Antioxidant Properties
 • Yalda Javidi, Mohammad Goli* Pages 247-260

  In this study, the effect of WPC, MPC, Milk powder, wheat fiber, and mixer of wheat and psyllium fiber at two levels (1 and 2%) on the physicochemical, quality properties of low-fat yogurt during 21-day storage time investigated. The results of this research showed that the addition of a mixer of wheat and psyllium fiber caused decreasing in pH and increasing in acidity. Samples contain MPC had the least Syneresis and the highest viscosity so that the difference among samples was significant. Samples contain WPC, had the most TSS. On the first day and 21st day, samples with WPC and milk powder had the most microbial growth, respectively. According to these results, the best effects on quality properties were included: decreasing Syneresis, increasing viscosity especially for MPC samples, and a good influence on microbial growth for all samples. Overall, using fibers and protein concentrate compounds can improve quality properties and has a good potential for application in varied food products.

  Keywords: Low-fat yogurt, Milk protein concentration, Whey protein concentration, Psyllium fiber
 • Dornoush Jafarpour* Pages 261-269

  Iran is one of the largest producers of pomegranate fruit in the world. Plenty of pomegranates produced are freshly consumed; however, fresh pomegranate consumption is not easy due to its nature. Pomegranate seeds are never sold fresh as in other ready-to-eat fruit packages in stores. For this purpose, in the present study, fresh pomegranate seeds were packaged in polyethylene-polyamide packages under atmospheric conditions modified with carbon dioxide: oxygen: nitrogen in three compounds: 15:10:75, 30: 0: 70, 0: 0: 100 were packaged and kept in refrigerator for two weeks. Pomegranate seeds were evaluated for sensory properties, biochemical parameters and the growth rate of yeast, Enterobacteriaceae, psychrophilic and mesophilic microorganisms. The results showed that packed pomegranate seeds in the presence of the highest amount of carbon dioxide (30% carbon dioxide+ 70% nitrogen) were significantly different from the other treatments, had the longest shelf life and more score in terms of sensory properties. It was also found that high levels of carbon dioxide in packaging significantly reduced the growth of psychrophilic, mesophilic, Enterobacteriaceae and yeast microorganisms.

  Keywords: Pomegranate seeds, modified atmosphere packaging, Shelf life, Quality
 • Ahmad Gharekhani* Pages 271-282

  To avoid or postpone the spoilage of meat goods and their products, various chemical, physical and microbial methods such as the incorporation of antioxidants, using suitable antibacterial substances have been suggested. In this analysis, three ranges of essence concentrations (0.25, 1.125, and 2 percent) and three storage courses (1, 6, and 11 days) were used to analyze the impact of applying essence Stachys schtschegleevii  to ground Minced calf meat at refrigerated temperature. The capacity to inhibit DPPH free radicals, regenerative power, meat myoglobin amount, peroxide number, pH, and microbial load of the samples were examined by gas chromatography fitted with mass spectrometers after recognizing chemical compounds. Additionally, Statistical analysis plus process optimization were also carried out by response surface method. The findings of this analysis revealed that Sesquiterpene (24.35 percent) was the highest composition of the essence. Based on the acquired results from the optimization Process it seems that the samples containing 1.24 percent of Stachys schtschegleevii essence with 2 days of storage were the most suitable manner (0.824). With having an insightful view of the obtained results of the experiment, it could be indicated that the nature of this plant can greatly minimize the spoilage of minced calf meat.

  Keywords: Stachys schtschegleevii essence, Minced Calf Meat, Fats Oxidation, Microbial Load
 • Hossein Anvar, Hossein Sheikhloie* Pages 283-297

  In this research, an antimicrobial bionanocomposites based on carboxymethyl chitosan biopolymer-montmorillonite nanoclay was synthesized in the presence of titanium oxide nanoparticles. Investigation of surface morphology images with scanning electron microscopy (SEM) shows the rough and heterogeneous surface of nanocomposites in comparison with pure carboxymethyl chitosan. The results of the XRD test showed that the diffusion of nanoclay in the presence of TiO2 nanoparticles changed from full sheets to between layers sheets. The addition of TiO2 nanoparticles caused a significant increase (p˂0.05) in turbidity in nanocomposites. The effect of TiO2 nanoparticles on reducing the amount of Gram-positive bacteria of Staphylococcus aureus is more than the effect of TiO2 nanoparticles on reducing the amount of gram-negative bacteria of Escherichia coli. By increasing the percentage of TiO2 nanoparticles, its efficacy in removing colonies of both bacteria is increased. Water solubility and Vapor permeability of nanobiocomposite films decreased with increasing weight percentage of TiO2. The tensile strength of the film containing TiO2 nanoparticles is more than the tensile strength of neat carboxymethyl chitosan film, which is statistically significant (p˂0.05). The study demonstrated the high potential of bionanocomposites in preventing the growth of pathogenic bacteria and showed that such packages could be used to increase the shelf-life of food.

  Keywords: Active films, Carboxymethyl Chitosan, Montmorillonite, Titanium dioxide, Antimicrobial properties
 • Farzaneh Lotfi, Ali Yasini Ardakani* Pages 299-308

  The aim of this study was to investigate the feasibility of producing a pastilles based on dates puree and concentrated whey and optimizing its formulation. In order to optimize the production conditions of pastilles based dates and concentrated whey,response- surface methodology was used.In this study,the conditions of production of pastilles product(concentration of xanthan gum (0.1-0.5%)and agar(0.3-0.9%) as well as concentration of whey(5-15%)were optimized to achieve maximum protein and total acceptability and total color index.According to the results of the statistical analysis of the data,a linear model for moisture, water activity, pH and total color index and a quadratic model for total acceptability were selected.The results showed that the concentration of whey had a significant effect on all responses.Increased concentration of whey had a positive effect on moisture of the samples and had a reverse effect on water activity,pH and total color index.The overall acceptability index did not show a steady trend,with a 10% increase in concentrated whey increasing and then decreasing.As the xanthan gum and agar gum content increased, the moisture content of the samples increased,but water activity decreased.The overall acceptability index also showed the highest value in average percentages for the two gums(as was the case for whey).The optimum operating conditions obtained for the jelly production process included xanthan gum concentration of 0.36% (w / w),agar gum concentration of 0.46% (w / w) and concentrated whey 13.92% (w / w).The predicted responses under these conditions were 36.62% moisture content, 0.66% water activity, 3.25 pH, 1.17 protein content,overall acceptability score of 6.56 and total color index of 45.94%.After the evaluation,it was found that the actual results were very close to the model estimates,indicating accurate model prediction.

  Keywords: Agar, whey, pastilles, total color, xanthan, water activity
 • Hassan Rashidi*, Morteza Kashaninejad, Homa Baghaei, Ali Reza Ghaderi Pages 309-321

  In this study, the effect of different amounts of skim milk powder (SMP) (5 to 11.5%), milk protein concentrate (MPC) (1 to 5%) and soy flour (0 to 5%) on acidity, pH, viscosity and sensory characteristics (flavor, color and overall acceptance of concentrated yogurt were investigated using mixture design. The results of acidity and pH showed that increasing the MPC and SMP decreased the acidity and increased the pH of the sample significantly, while increasing soy flour increased the acidity and decreased the pH of the samples. The results of viscosity showed that only the linear effect of SMP and the MPC on the viscosity of samples was significant and increasing of SMP and MPC increased the viscosity of samples but soy flour had non-significant effect on the viscosity of the samples. The results of sensory score also showed that with increasing SMP and MPC, flavor, color and overall acceptance of samples increased significantly, but increasing soy flour decreased the sensory score. The results of variable importance in projection in PLS regression also showed that SMP had the highest positive significance and soy flour had the highest negative significance in terms of pH, viscosity, flavor score, color score and overall acceptance.  The optimum formulation was obtained using numerical optimization algorithm in Design Expert software were SMP 9.8%, MPC 1.72% and soy flour 1%.

  Keywords: Concentrated yogurt, Milk protein concentrate, Mixture design, Skim milk powder, Soy flour
 • Meysam Rezaei, Mehdi Aran*, Ali Mohamad Amani, Mohammad Amin Miri, Dariush Ramezan Pages 323-334

  Artemisia is an important medicinal plant which is widely used in the treatment of skin diseases and it has antimicrobial properties. This research was carried out with the aim of making nano-fibers with Artemisia sieberi Besser extract to study its antimicrobial properties against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus bacteria. Artemisia extract and electrospinning solution containing 0.2 g of polyethylene oxide, 0.05 g of chitosan and 1.5 ml of acetic acid were prepared and then nanofibers were produced by electrospinning of the solutions. Artemisia Extract loading with 100 mg/ml extract had a significant effect on the diameter of fibers and the average fber diameter with Artemisia extract (218.4 nm) compared to the fibers without extract (204.8 nm) were higher. The tensile stress at the tear point of the nanofibers with Artemisia extract (3.04 MPa) was lower than the fibers without the extract (3.46 MPa) and elongation at break was higher (7.6%).The nanofibers with the extract had more resistance temperature than non-extract fibers. This is due to the crystal state of Artemisia extract in the fibers. The nanofibers produced with Artemisia extract had inhibitory properties for both studied bacteria. Nanofibers with 100 mg/ml extract completely controlled the bacterial growth. Nanofibers with 20 and 50 mg/ml of extract had a better inhibitory effect on Pseudomonas aeruginosa than Staphylococcus aureus. The Addition of Artemisia extract improved the antimicrobial properties of chitosan nanofibers.

  Keywords: Artemisia extract, Electrospinning, Encapsulation, Medicinal plant
 • Mehdi Amouheydari, Mohammad Reza Ehsani*, Iraj Javadi Pages 335-346

  Nowadays, due to the spread of diseases and their complications as well as the high cost of treatment, the use of functional and healthy foods has been considered by the scientist. In this context, more attention is paid to complications such as infection and disease development due to the spread of free radicals. One of the options currently considered in the prevention, treatment and reduction of disease complications is biologically active peptides extracted from plant and animal sources. In the present study, peptides derived from milk hydrolysis, including peptides derived from whey and lactoferrin combined with vanillin flavors, were investigated in the laboratory to reduce infection and increase the potency of the antioxidant system. Antimicrobial tests against Staphylococcus aureus and Escherichia coli were performed after the preparation of milk hydrolyzed proteins and food supplementation with vanillin flavoring. The antioxidant effects of these peptides individually and along with a mixture of also tested. The results showed that the peptides derived from lactoferrin and whey protein concentrate alone and in combination, had antimicrobial effects at concentrations of 2000, 4000 and 1000 μg / ml, respectively. Also, the results of antioxidant tests in DPPH, ABTS and Reducting power system showed the appropriate ability of these components at 400 mg / ml concentration and the highest antioxidant activity was related to the hydrolyzed whey protein among the components participating in the supplement. Based on the results, it can be concluded that milk-derived peptides with vanillin can be used as an effective supplement to reduce the therapeutic effects in diseases, which will be complemented by animal and clinical studies.

  Keywords: Lactoferrin, Whey protein Concentrate, Antioxidant, Antimicrobial
 • Behroz Gadiri Alamdari, Ehsan Moghaddas Kia*, Mohammad Alizadeh Khaledabad, Zahra Ghasempour Pages 347-360

  The purpose of this study was to investigate the effects of flushing of CO2 / N2 gases at different ratios and gas treatment duration on physicochemical and microbiological properties of raw milk using a combined design. In this research acidity, pH, freezing point, total count, total yeast and mold count and total coliform count were performed on 15 raw milk samples between 9 and 15 minutes after injections. Statistical analysis showed that the combined treatment of nitrogen and carbon dioxide had significant effect on the acidity and pH of raw milk (p˂0.05), so that with increasing the amount of carbon dioxide to 100%, the pH decreased and acidity increased. The combined effect of both gases on the freezing point of raw milk was significant (p˂0.05). Increasing the treatment time of raw milk from 9 to 15 minutes had significant effect (p˂0.05) on reducing the microbial load, but no significant reduction was observed due to the combination of gases. According to ANOVA results, in 100% nitrogen and duration of 15 minutes, the best results in terms of microbiology and chemistry were obtained. The effect of milk treated with a mixture of CO2 and N2 gases on yogurt properties, as a food model, has also been investigated. Yogurt samples were investigated for chemical, microbial, and organoleptic properties during 22 days storage time. The results showed that the raw milk treated with gas mixture did not have an adverse significant effect on the sensory and physicochemical properties of yogurt (p> 0.05). However, yogurt acidity, pH and synthesis were significantly affected during storage time (p˂0.05). Therefore, the application of raw milk treatment with 100% nitrogen gas for 15 minutes can be considered as a bacteriostatic agent in the preservation of raw milk in industrial scale.

  Keywords: Gas flushing, carbon dioxide, nitrogen, raw bovine milk, acidity, total microbial count
 • Zeynab Raftani Amiri*, Zohreh Afzalian Pages 361-377

  White button mushrooms (Agaricus Bisporus) have significant nutritional value, but due to high moisture content, they need special treatments to increase the storage time. Drying increases, the shelf life of the product by reducing microbial activity, weight, and volume of products and it causes to pack, transport and store of products easier. IN this study, using the osmotic treatment, three types of sugars Liquorice, white sugar, and red sugar in three concentrations of 40, 50, and 60% and three temperatures of 25, 32.5, and 40 °C to reduce heat damage to the index qualities such as samples color, reducing drying time and energy consumption and increasing process efficiency in supplementary drying which has done by hot air. According to the findings, among the treatments, Liquorice had the highest rate of moisture loss (89.24 in 132 minutes), solids adsorption (10.38%), and discoloration ( ϱ  = 388.470) and the lowest rate of wrinkling (63.51%). The highest rehydration rate was related to white sugar (at 25. C, 2.91 gr/gr, and 40% concentration was 2.82 gr/gr). The microbial test did not show a significant effect on the overall counting of the colonies, and no mold or yeast was observed in any of the samples.

  Keywords: White Button Mushroom – osmotic drying - White Sugar - Red Sugar – Liquorice