فهرست مطالب

نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سحر یوسفی، وحید روشن سروستانی*، کامبیز لاریجانی، حسنعلی نقدی بادی، ابراهیم سابکی صفحات 1-18
  چکیده جنس Satureja با نام فارسی مرزه از تیره نعنا است . گونه S. bachtiarica Bunge از گونه های انحصاری ایران می باشد. در این تحقیق سرشاخه S. bachtiarica در مرحله گلدهی کامل از 6 رویشگاه طبیعی در استان فارس جمع آوری گردید و پس از خشک کردن در شرایط آزمایشگاه به روش تقطیر با آب، مورد اسانس گیری و به روش خیساندن در حلال، مورد عصاره گیری قرار گرفت. ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC-FID) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS)، و ترکیبهای پلی فنولی عصاره ها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، مورد شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس 6 جمعیت 4/2-1/1 درصد برحسب وزن خشک نمونه بدست آمد. ترکیب های عمده اسانس شامل تیمول (9/10- 8/49 درصد)، کارواکرول(1/1-7/49 درصد)، پارا- سیمن(0/18-8/32 درصد)، گاما- ترپینن (3/4- 5/7 درصد) و لینالول (3/3- 1/5 درصد) در جمعیت های مورد مطالعه بودند. از میان جمعیت های مورد بررسی، اسانس رویشگاه های کوهنجان و آباده- دیدگان به ترتیب بیشترین درصد تیمول با 8/49 درصد و کارواکرول 7/49 درصد را دارا بودند. نارنجنین، کارواکرول، هسپریدین، اوجنول، هسپرتین، رزمارنیک اسید و تیمول ترکیبهای پلی فنولی اصلی در شش جمعیت مورد مطالعه در مرزه بختیاری بودند. تنوع در میزان ترکیب ها در رویشگاه های مورد مطالعه نشان دهنده این است که تغییرات شرایط اکولوژیک بر میزان ترکیب های اسانس و عصاره مرزه بختیاری تاثیر مثبت داشته است.
  کلیدواژگان: اسانس، پلی فنول، عصاره، کارواکرول، مرزه بختیاری
 • الهام فرخی*، عباس صمدی، امیر رحیمی صفحات 19-33

  کشت هیدروپونیک دارای مزایای زیادی از قبیل عملکرد بالا، تولید محصولات یکنواخت و کنترل بهتر عناصر غذایی نسبت به خاک می باشد. هیدروپونیک، روشی است که در آن از بسترهای آلی یا معدنی برای کشت گیاه استفاده می شود. به منظور بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر خواص آنتی اکسیدانی برگ های گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)، آزمایشی بر پایه ی طرح کاملا تصادفی با استفاده از 11 تیمار و 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل بستر پرلیت با اندازه های: کوچکتراز 5/0، 1-5/0، 5/1-1، 2-5/1 و بیش از2 میلی متر به صورت 100 درصد حجمی و مخلوط اندازه های پرلیت با پیت ماس (50:50) و بستر پیت ماس خالص (100 درصد حجمی) بودند. میزان فنل کل، فلاونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی، به ترتیب با استفاده از معرف فولین سیوکالتو، کلرید آلومینیوم و روش 2و2 دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری در پارامترهای مورد اندازه گیری در بسترهای معدنی (اندازه های مختلف پرلیت)، بسترهای آلی(پیت ماس) و مخلوط بسترهای آلی و معدنی مشاهده شد. بیشترین میزان فنل کل فلاونویید کل (، آنتوسیانین کل فعالیت جمع کنندگی رادیکال سوپراکسید و فعالیت جمع کنندگی رادیکال DPPH در بستر پیت ماس خالص مشاهده شد، درحالی که کمترین مقدار فعالیت جمع کنندگی رادیکال نیتریک اکسید در بستر پیت ماس بود. می توان نتیجه گرفت، بسترهای کشت مختلف دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلفی هستند که می توانند بر خصوصیات آنتی-اکسیدانی گیاه اثر بگذارند. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد، بستر پیت ماس خصوصیات آنتی اکسیدانی بادرنجبویه را نسبت به بسترهای کشت دیگر، افزایش داده است.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اندازه پرلیت، بادرنجبویه، پیت ماس، فنل
 • حوریه منصوری، امیر آراسته*، رمضانعلی خاوری نژاد صفحات 34-48

  هندوانه ابوجهل با نام علمی Citrullus colocynthis L.، یکی از گیاهانی است که اثرات آنتی اکسیدانی و ضددیابتی آن در پژوهش های قبلی به اثبات رسیده است. در این پژوهش ضمن بررسی فیتوشیمیایی عصاره هیدروالکلی هندوانه ابوجهل، اثرات آنتی اکسیدانی و مهاری آن بر تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوییدی از آلبومین سرم گاوی به عنوان یک پروتئین مدل مورد بررسی قرار گرفته است. میوه گیاه در پاییز 1396 از مناطق بیابانی اطراف قم جمع آوری، خشک و سپس به روش ماسراسیون عصاره گیری گردید. آنالیز ترکیبات ثانوی عصاره با روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی انجام شده و میزان کمی مهمترین ترکیبات آن شامل سیترولین و سیترونلول با استفاده از HPLC ازیابی گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره با استفاده از روش DPPH بررسی شد و سپس رشته های آمیلوییدی در لوله آزمایش و در دمای بالا و pH پایین تهیه و از تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی برای تایید حضور رشته ها استفاده شد. از روش طیف سنجی کنگورد برای بررسی اثرات مهاری عصاره بر تولید رشته های آمیلوییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که متیل بتا دی گالاکتوپیرانوزید و بتا دی گلوکوپیرانوزید به ترتیب با 51/29 و 31/6 درصد از فراوان ترین ترکیبات شیمیایی و تترادکانوییک اسید با 31/16 و سپس اکتا و هگزادکانوییک اسید به ترتیب با 11/14 و 94/10 درصد، بیش ترین ترکیبات یافت شده در عصاره بودند. مقادیر سیترولین و سیترونلول نیز در عصاره به ترتیب 0041/0 و 013/0 میلی گرم بود. بیش-ترین خاصیت آنتی اکسیدانی در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره و به میزان 5/71 درصد و بیش ترین میزان مهار تولید رشته های آمیلوییدی در غلظت یک میلی گرم بر میلی لیتر و به میزان 99 درصد دیده شد. عصاره هندوانه ابوجهل با حضور ترکیبات آنتی اکسیدان قوی و نیز اثرات مهاری که بر تولید رشته های آمیلوییدی دارد، اثرات مناسبی در کاهش عوارش ناشی از بیماری آلزایمر دارد.

  کلیدواژگان: آمیلوئید، بیماری آلزایمر، سیترولین، سیترونلول، Citrullus colocynthis L
 • آذرم موحدی، مازیار احمدی گلسفیدی*، مهدی علیزاده صفحات 49-63

  به دلیل اهمیت اپی گالو کاتچین گالات EGCG” “در گیاه چای در صنایع دارویی و غذایی، به بررسی و مقایسه میزان EGCG در عصاره برگ جوان (دوبرگی) و مسن و کالوس گیاه پرداخته و اقدام به جداسازی و اندازه گیری EGCG در عصاره کالوس به روش پلیمر قالب مولکولی MIP در سال 1397در داروسازی گیاه اسانس شد. جهت تولید و تحریک کال زایی، کالوس گیاه چای برداشت شده از منطقه غرب مازندران در محیط های کشت MS، SH و WPM با مقادیر مختلف از هورمون های گیاهی کشت شد. برگ و کالوس با متانول 70 درصد به روش ماسراسیون عصاره-گیری شدند. برای خالص سازی EGCG از عصاره کالوس، مقدار نانولوله ی چند دیواره و عامل دار کربن (MWCNTs) در محدوده ی 10-1 میلی گرم، در ساخت CNTs-MIP بررسی و بهینه شد. EGCG در عصاره کالوس با CNTs-MIP ، استخراج و میزان آن با کروماتوگرافی فاز مایع تعیین شد. بیشترین حجم کالوس در محیط WPM و بیشترین میزان EGCG در محیط SH با غلظت بهینه از هورمون های BA (2 mg/L), 2,4-D (0.5 mg/L)، مشاهده شد. افزودن 8 میلی گرم از MWCNTs به ساختار پلیمر، میزان بیشتری از EGCG را استخراج نمود. EGCG در برگ جوان و مسن و کالوس گیاه به ترتیب 34/37، 19/7، 13/0 میلی گرم در گرم می باشد. میزان EGCG در کالوس با استفاده از CNTs-MIP، 91/0 میلی گرم در گرم محاسبه شد. با وجود مقدار کم EGCG در کالوس، با استفاده از CNTs-MIP مقدار این ماده با ضریب تغلیظ 8 برابری قابل اندازه گیری و بیانگر کارایی این تکنیک می باشد.

  کلیدواژگان: اپی گالوکاتچین گالات، پلیمر قالب مولکولی، چای سبز، کالوس، کشت بافت
 • علیرضا قهرمانی، عبدالله قاسمی پیربلوطی*، حمید مظفری، داوود حبیبی، بهزاد ثانی صفحات 64-76
  گل ماهور (Verbascum songaricum Schrenk) گیاه دارویی چند ساله علفی متعلق به تیره Scrophulariaceae دارای خواص درمانی متعددی است. کاربرد الیسیتورهای زیستی سبب افزایش متابولیت های ثانویه در نظام های کشاورزی پایدار در راستای بهبود کیفیت مواد موثره در گیاهان دارویی می شود. به منظور ارزیابی اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیتوشیمیایی برگ و گل گیاه دارویی گل ماهور تحقیق حاضر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی گیاهان داوریی شهرکرد در دو سال زراعی 95 و 96 اجرا شد. محلول پاشی سالیسیلیک اسید در سه سطح (شاهد، 5/0 و 1 میلی مولار بر لیتر) در سه مرحله بر روی گل ماهور در چهار تکرار اعمال گردید..اندازه گیری میزان فنل-کل در برگ و گل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری (فولین سیکالچو) ارزیابی شد و همچنین میزان فنولیک اسید بر اساس اسید گالیک و فلاونویید ها (فلاونول کویرسیتن) در عصاره گل ماهور (به عنوان مهمترین اندام دارویی این گیاه) با استفاده از دستگاه HPLC تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل، اثر سالیسیلیک اسید در سال دوم بر روی ترکیبات فنل کل گل، فنولیک اسید و فلاونویید های موجود در عصاره گل این گیاه معنی دار بود. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت، محلول پاشی سالیسیلیک اسید، باعث ارتقای ترکیبات پلی فنلی به میزان 26 درصد در مقدار فلاونیید در گل از نوع فلاونول کورستین و 20درصد در میزان اسید فنولیک از نوع گالیک اسید در گل گیاه دارویی گل ماهور می شود.
  کلیدواژگان: عصاره گل، فنل کل، فلاونوئید، فنولیک اسید، V. songaricum
 • فاطمه قدمی، محبوبه طاهرخانی* صفحات 77-88
  استفاده از گیاهان دارویی و معطر، در صنایع داروسازی، آرایشی، بهداشتی و غذایی به شناسایی کمی و کیفی ترکیبات موجود در آنها مربوط می شود. در راستای این هدف، شناسایی و بررسی های گیاه شناسی و فیتوشیمیایی گیاهان اولین گام به منظور استفاده کاربردی از آنها می باشد. گیاه Artemisia absinthium L. متعلق به خانواده Asteraceae بوده و در گذشته برای درمان درد معده، قلب، بهبود حافظه و بازگرداندن عملکرد ذهنی در طب سنتی مورد استفاده قرار می گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی فیتوشیمیایی عصاره یک گونه از آرتمیزیای ایران به نام افسنطین جمع آوری شده از رویشگاه طبیعی آن در استان اردبیل، از نقطه نظر ترکیبات طبیعی می باشد. بدین منظور ابتدا اندام هوایی گیاه افسنطین در مرحله گلدهی از منطقه نمین در استان اردبیل واقع در شمال غربی ایران در تیرماه 1394 جمع آوری شد و به روش خیساندن در مخلوط سه حلال متانول: دی اتیل اتر: هگزان با نسبت 1:1:1 عصاره گیری و سپس به منظور جداسازی هیدروکربن ها با زنجیره بلند، عمل چربی گیری انجام شد، عصاره حاصل بر روی ستون کروماتوگرافی برده و از نظر ترکیبات متشکله مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی های فیتوشیمیایی یک سزکویی ترپن از خانواده گواینولیدها با استفاده از تکنیک های طیف سنجی 13C-NMR، 1H-NMR و DEPT شناسایی و تعیین ساختار مولکولی شد. جامد بلوری با فرمول مولکولی C15H18O2 به عنوان یک نوع گواینولید از گیاه A. absinthium شناسایی و تعیین ساختار گردید.
  کلیدواژگان: استخراج، خالص سازی، شناسایی، گیاه افسنطین، Artemisia absinthium L
 • شیرین رحمن زاده ایشکه*، محمدرضا اصغری، حبیب شیرزاد، ابوالفضل علیرضالو صفحات 89-101
  تمشک (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus)، درختچه ای است چند ساله، از تیره گلسرخیان که دارای مصارف دارویی و خوراکی بوده و به صورت خودرو در منطقه خان دره سی ارومیه رویش و گسترش بسیاری دارد. میوه تمشک به دلیل برخورداری از فعالیت آنتی اکسیدانی بالا، انواع فلاونوییدها و پروآنتوسیانین ها اهمیت زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارد. در این تحقیق پس از برداشت میوه ها از منطقه خان دره سی ارومیه در اواخر تابستان سال 1395، میزان اسیدیته به وسیله یpH متر، اسیدهای آلی به روش تیتراسیون با سود 1/0 نرمال، مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفراکتومتر، فنل کل به روش فولین سیوکالتیو، فلاونویید کل با استفاده از کلرید آلومنیوم، فعالیت آنتی اکسیدانی به دو روش DPPHو FRAP، آنتوسیانین به روش اختلاف pHها، و همچنین آنزیم های L-فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و گایاکول پراکسیداز (G-POD) اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که میزان pH، اسیدهای آلی و مواد جامد محلول به ترتیب برابر با 23/3، 14/1 و 6/12 بودند، همچنین محتوای فنل و فلاونویید کل به ترتیب 44/26 میلی گرم اسیدگالیک بر 1 میلی لیتر عصاره و 940/1 میلی گرم کویرسیتین بر 1 میلی لیتر بودند. همچنین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده و میزان آنتوسیانین کل این میوه دارویی به ترتیب برابر با 29/55 درصد و 789/63 میلی گرم سیانیدین 3-گلیکوزید در 1 میلی لیتر عصاره بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که میوه تمشک دارای محتوای بالایی از ترکیبات پلی فنلی بوده و فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارد، بنابراین می تواند در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوانی داشته باشند.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین کل، آنتی اکسیدان، تمشک، فلاونوئید، فنل کل
|
 • Sahar Yoosefi, Vahid Rowshan *, Kambiz Larijani, Hasanali Naghdi Badi, Ebrahim Saboki Pages 1-18
  Abstract Satureja is belonging to the family Lamiaceae. Satureja bachtiarica Bunge. is one of the endemic species. In this study, aerial parts of S. bachtiarica were colleted in full flowering stages from six populations of Fars Province and after were dried in laboratory conditions, the essential oils (EOs) and extracts were obtained by hydrodistillation and macetation methods. Chemical compositions of the EOs were analyzed by GC-FID and GC-MS and the phenolic contents were determined by HPLC analysis. EO yields were from 1.1 to 2.4 % (w/w) based on dried material. The major constituents of the EOs were thymol ( 10.9-49.8 %), carvacrol (1.1-49.7 %), p-cymene (18.0-32.8 %), γ-terpinene (4.3-7.5 %), linalool (3.3-5.1 %) and caryophyllene oxide (1.6-2.3 %). Among six populations, the EOs from the Kohanjan and Abadeh-Didegan populations had the highest thymol and carvacrol amount (49.8 and 49.7 %), respectively. Narengenin, carvacrol, hesperedin, eugenol, hesperetin, rosmarinic acid and thymol were the main phenolic copmounds in six studied regions. These results showed that variation of ecological characters had effect on quality of S. bachtiarica EOs and extracts.
  Keywords: Essential oil, Polyphenolic contents, Extract, Carvacrol, Satureja bachtiarica
 • Elham Farrokhi *, Abbas Samadi, Amir Rahimi Pages 19-33

  Hydroponic culture has several advantages such as higher yield, product uniformity improvement, and better control of elements absorption than soil condition. The hydroponic is a method which organic or inorganic substrates are used for plant cultivation. In order to investigate the effect of different growing media on antioxidant properties of lemon balm (Melissa officinalis), an experiment was done based on completely randomized design using 11 treatments with three replications at Experimental Greenhouse of Urmia University. Growing media tested were: perlite substrate with grads: <0.5, 0.5-1 ,1-1.5 ,1.5-2 and >2 mm as 100% and mixed grades of perlite with peat moss (50:50) and pure peat moss (100% V). The total phenolic content, total flavonoid, and antioxidant activity were measured by using folin ciocalteu reagent, aluminum chloride, and 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) methods respectively. The results showed that significant differences were observed the measured parameters in inorganic (perlite with different sizes), organic (peat most), and mixture of organic and inorganic substrates. The highest content of total phenol (0.63mg GAA/100g), total flavonoid (0.07 mg Q/100g), total anthocyanin (1.7 mg/gdw), superoxide radical scavenging activity (55.3%) and radical scavenging activity DPPH (67.8%) were observed in pure peat moss medium, while the lowest nitric oxide radical scavenging activity (67%) was in peat moss medium. In conclusion different culture media which possess different physical and chemical characteristics, can affect the plant antioxidant properties. According to the results, peat moss substrate increased the antioxidant properties of lemon balm compared to other culture media

  Keywords: : antioxidant, perlite size, Lemon Balm, Peat moss, phenol
 • Hourieh Mansouri, Amir Arasteh *, RamazanAli Khavari Nejad Pages 34-48

  Colocynth with the scientific name of Citrullus colocynthis L. is one of the plants that it's anti–oxidant and anti–diabetic effects has been shown in previous research. In this study, in addition to the phytochemical study of hydro–alcoholic extract of Colocynth, its anti–oxidant and inhibitory effects on the production of amyloid nanobiofibrils from bovine serum albumin as a model protein have been investigated. The fruit of the plant was collected from the desert areas around Qom in the fall of 2017, dried and then extracted by maaceration method. Analysis of secondary compounds of the extract was performed by gas chromatography-mass spectrometry and the amount of its most important compounds including citrulline and citronellol was obtained by HPLC. The antioxidant activity of the extract was evaluated using DPPH method and then the amyloid fibrils were prepared in the test tube at high temperature and low pH and electron microscope imaging was used to confirm the presence of the fibrils. Congored spectroscopy was used to investigate the inhibitory effects on the production of amyloid fibrils. The results showed that methyl beta-galactopyranoside and beta-diglucopyranoside with 29.51% and 6.31% respectively, were the most abundant chemical compounds and tetradcanoic acid with 16.31% and then octa and hexadecanoic acid with respectively 14.11% and 10.94% were the most compounds found in the extract. The levels of citrulline and citronellol in the extract were 0.0041 and 0.013 mg, respectively. The highest anti–oxidant activity was in the concentration of 10 mg/ml of the extract with 71.5% and the highest inhibition of production of amyloid fibers in the concentration of 1 mg/ml and 99% were seen. Colocynth extract with the presence of potent anti–oxidant compounds and its inhibitory effects on the production of amyloid fibrils, will be very useful in preventing and reducing the incidence of Alzheimer's disease.

  Keywords: amyloid, Alzheimer’s disease, Citrulline, citronellol, Citrullus colocynthis L
 • Azarm Movahedi, Mazyar Ahmadi Golsefidi *, Mehdi Alizadeh Pages 49-63

  Due to the importance of constituent Epigallocatechin gallate (EGCG), in the tea plant in use of pharmaceutical and food industries, the amount of EGCG in young leaf, old leaf and callus extract was compared and measured. EGCG in callus extract was isolated and measured by Molecularly Imprinted Polymer (MIP) technique in 1397 in Giah Essence Phytopharm Company. In order to callus induction, callus of tea plant which was harvested from the western region of Mazandaran province cultured in WPM, SH, MS media with different amounts of plant hormones. Leaves and callus extracted with 70% methanol by maceration method. For optimization of extraction and purification, various quantities of functional multiwalled-CNTs 1-10 mg used in production of CNTs-MIP and the performance investigated. EGCG of callus extract extracted with CNTs-MIP and its amount determined with HPLC. The highest volume of callus in WPM medium ,and the highest amount of EGCG in SH medium observed with optimized concentrations of hormones BA(2 mg/l), 2,4_D(0.5 mg/l). The highest content of EGCG was extracted by adding 8 mg of MWCNTs in the polymer structure. EGCG in young and old leaves and callus were 37.34, 7.19 and 0.13 mg/g of dried weight, respectively. By CNTs-MIP, the EGCG content in callus was obtained 0.91 mg/g. Despite the trace amount of EGCG in callus, the amount of this substance can be measured with a concentration coefficient of 8 times by CNTs-MIP, demonstrated the efficiency of this technique.

  Keywords: Callus, Camellia sinensis L, EGCG, MIP, tissue culture
 • Alireza Ghahramani, Prof. Abdollah Ghasemi Pirbalouti *, Hamid Mozafari, Davood Habibi, Behzad Sani Pages 64-76
  Verbascum songaricum Schrenk. as a perennial herb belonging to the Scrophulariaceae family has good therapeutic properties. The application of bio-elicitors increases secondary metabolites in sustainable agricultural systems and the improvement of the quality of active ingredients of medicinal plants. In order to evaluate the foliar-applied salicylic acid on phytochemical properties of the leaf and flower of mulch, the present study was done in a randomized complete block design (RCBD) at the field of research center for medicinal plants of Shahrekord during 2016 and 2017. Foliar application of salicylic acid at three levels (control, 0.5 and 1 mM /L) was applied on the flower in three replications in three growth stages of plant. Total phenol content (TPC) in the leaves and flowers was determined by spectrophotometric method and the phenolic acid amount was determined based on gallic acid and flavonoids (flavonol quercetin) in the extracts by HPLC. According to the results, the effect of salicylic acid on the TPC, phenolic acid and flavonoids in the flower (as the main part of plant) extract of the plant was significant. In conclusion, the foliar application of salicylic acid promotes of polyphenolic compounds by 26% in the amount of flavonoids (flavonol quercetin) in flowers and 20% in the amount of phenolic acids (gallic acid) in flowers of Verbascum songaricum.
  Keywords: Flower extract, flavonoid, Total phenol, Phenolic acid, Verbascum songaricum
 • Fatemeh Ghadami Pages 77-88
  The use of medicinal and aromatic herbs in the pharmaceutical, cosmetic, sanitary and food industries is related to the quantitative and qualitative identification of the compounds in them. Identification and investigation of botanical and phytochemical of the plants is the first step in order to use them. Artemisia absinthium L. belongs to the Asteraceae family and has been used as customary herbal medicine for the treatment of gastric and cardiac stimulation, improvement of memory and for restoration of mental function. The aim of this study was to investigate the phytochemical analysis of an extract of a species of Iranian Artemisia called Afsantin from Ardabil province, from for the purpose of natural compound combinations. For this purpose, the aerial part of the plant was collected at the flowering stage from Namin area in Ardebil province, northwest of Iran in July 1394, and by extracted by maceration method in a mixture of three solvents: methanol : diethyl ether : hexane with a 1:1:1 ratio. Then, in order to separate the long chain hydrocarbons, the defatting procedure was performed, the obtained extract was loaded on the chromatographic column and evaluated for compound composition. After phytochemical investigations, a sesquiterpene from guaianolides family was identified and determined by using 13C-NMR, 1H-NMR and DEPT spectroscopy techniques. A crystalline solid with a molecular formula C15H18O2 was detected as a kind of guaianolide from A. absinthium.
  Keywords: Extraction, Purification, identification, Artemisia absinthium L
 • Shirin Rahmanzadeh Ishkeh *, Mohammadreza Asghari, Habib Shirzad, Abolfazl Alirezalu Pages 89-101
  The raspberry (Rubus ulmifolius subsp. Sanctus) is the perennial shrub in the genus Rubus of the Rosacea family. It is a medicinal and edible fruit throughout much of Khandaracy region of Urmia. Raspberry fruits are most important in food and medicinal sciences due to their excellent antioxidant activity and various flavonoids and proanthocyanin content. In this research, after harvesting fruits from the Khandaracy region of Urmia in the late summer, pH level by pH meter, organic acids by titration with 0.1 molar NaOH, Soluble solids using a refractometer, total phenolic content (by using Folin–Ciocalteu assays), total flavonoid content (aluminum chloride method), antioxidant capacity by two methods (DPPH and FRAP), total anthociyanin content (pH differential method), L-phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and (guaiacol peroxidase) G-POD enzymes were determined. The results showed that level pH, organic acids and soluble solids were respectively 3.13, 1.14, 12.6, also values of total phenol content, total flavonoid, antioxidant activity and total anthocyanin content were 26.44 mg GAE.ml-1 Extract, 1.99 mg Qu. ml-1 extract, 55.29 % and 63.78 cyanidin-3-glucoside ml-1 Extract respectively. The results of this study showed that raspberry fruit has high content of polyphenol compounds and has significant antioxidant activity, so it can be used in food and pharmaceutical industries.
  Keywords: Total anthocyanin, Antioxidant, Raspberry, flavonoid, Total phenol