فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1400)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • میثم مافی، زهرا عزیزی*، پرستو کریمی، پیام عالمی صف اول صفحات 321-329

  تالاب‏ها از مهم‏ترین اکوسیستم ‏های زمین هستند که به دلیل گستردگی فعالیت ‏هایی که در این پهنه‏ های آبی از جنبه ‏های گوناگون رخ می‏دهد، همواره مورد توجه انواع گونه‏ های زیستی و انسان بوده اند. طی دهه ‏های اخیر با رشد و توسعه فناوری و افزایش جمعیت، فشارهای اکولوژیکی زیادی به تالاب‏ها وارد شده است. از این رو، پایش تغییرات تالاب‏ها اهمیت زیادی دارد. فن سنجش ‏از دور و استفاده از تصاویر ماهواره‏ای با توجه به ماهیت وجودی آنها، امکان تهیه نقشه‏ هایی با دقت قابل ‏قبول طی زمان‏های تکراری از یک منطقه را فراهم می‏آورد و از این رو، ابزاری کارآمد برای دستیابی به داده های ارزشمند از زمین است. تالاب یعقوب‏آباد در مجموعه تالاب های الله آباد قزوین واقع ‏شده است. در مطالعه حاضر برای بررسی روند تغییرات سطح آب این تالاب، از پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای استفاده شد. بنابراین، به این منظور تصاویر سنجنده ETM+ و OLI مربوط به سال های 2000 و 2017 از پایگاه USGS اخذ شده و با روش طبقه بندی تصویر (ML) پردازش شد. دقت پردازش تصاویر هر دو دوره بر مبنای ضریب کاپا بیش از 70 درصد بود. نتایج مقایسه حدود پیکره آبی تالاب در دو دوره، نشان‏دهنده افزایش درخور توجه سطح آب در فصل سرد در تالاب است که ارتباط معنادار با میزان بارش باران در منطقه دارد. با توجه به عدم برداشت اطلاعات زمینی مربوط به وضعیت تالاب در دوره اول مطالعه به صورت میدانی، روش به کار گرفته شده در تحقیق حاضر توانست پایش تغییرات تالاب را با دقت نسبتا مناسبی نشان دهد.

  کلیدواژگان: تالاب الله آباد، تالاب یعقوب آباد، تصاویر چند زمانه، طبقه بندی نظارت شده
 • رضا حسن زاده*، مهدی هنرمند، مهدیه حسینجانی زاده، صدیقه محمدی صفحات 331-344

  در تحقیق حاضر نقش مدل‏های هیدرولوژیکی در GIS و اطلاعات میدانی به عنوان اطلاعات مردمی در پهنه‏بندی سیلاب و آب‏گرفتگی ناشی از وقوع سیل در شهر بردسیر، در استان کرمان، بررسی شده است. به‏منظور انجام تحقیق پیش رو، اطلاعات لازم شامل اطلاعات مکانی، توپوگرافی، هیدرولوژی و کاربری اراضی و همچنین، اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه رودررو با مردم ساکن در منطقه مطالعاتی گردآوری شد. سپس، نقشه محدوده آب‏گرفتگی در شهر با استفاده از مدل HEC-RAS و اطلاعات میدانی تهیه شد که به ترتیب مساحت 13/1 و 25/2 کیلومترمربع آب‏گرفتگی مناطقی از شهر بردسیر را نشان می دهند. مقایسه نقشه محدوده آب‏گرفتگی تولیدشده توسط مدل و اطلاعات میدانی با اطلاعات واقعی، به ترتیب صحت کلی 16/59 درصد و 07/80 درصد است که صحت بیشتر اطلاعات میدانی در تعیین محدوده آب‏گرفتگی در منطقه مطالعاتی را نشان می دهد. اما با ترکیب خروجی مدل با اطلاعات میدانی، صحت نقشه ترکیبی در مقایسه با داده‏های واقعی به 27/80 درصد افزایش یافت که این مطلب نشان‏دهنده تاثیر اطلاعات میدانی در مدیریت خطر سیل است و اگر محققان هیدرولوژی اطلاعات میدانی وقوع سیلاب‏های گذشته در محدوده مطالعاتی را گردآوری کرده و آن‏ها را در طراحی مقاطع عرضی و محدوده پهنه آبگیر رودخانه استفاده کنند، بی شک نتایج حاصل از مدل‏های هیدرولوژیکی واقعی‏تر و کاربردی‏تر خواهند بود. بنابراین، نتایج این تحقیق نشان‏دهنده اهمیت کاربرد اطلاعات میدانی در ترکیب با مدل‏های هیدرولوژیکی به منظور کمک به برنامه ریزان مدیریت شهری و مدیریت سیل در مناطق تحت تاثیر است.

  کلیدواژگان: آب‏گرفتگی، اطلاعات میدانی، بردسیر، سیل، کرمان، HEC-RAS
 • راضیه حداد، محمدابراهیم بنی حبیب*، سید مهدی هاشمی شاهدانی، سامان جوادی پیر بازاری، سجاد نجفی مرغلمکی صفحات 345-355

  تالاب‏ها به عنوان یک اکوسیستم، کارکردی حیاتی در سیستم اجتماعی- زیست محیطی دارند. محدودیت آب مهم ترین عامل خشک شدن تالاب‏ها در مناطق خشک است. با توجه به اتلاف زیاد آب در کشاورزی، بهبود مدیریت مصرف در این بخش و تخصیص آب ذخیره شده از این راه می‏تواند به احیای حقابه زیست‏ محیطی تالاب‏ها کمک شایانی کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان پایداری سناریوهای مختلف بهبود مدیریت مصرف آب کشاورزی شامل سناریوهای «مدرن سازی و ارتقای بهره ‏برداری سامانه‏ های توزیع آب کشاورزی»، « ارتقای عملکرد سامانه های آبیاری داخل مزارع»، «بهینه‏ سازی الگوی کشت» و «کاهش بهره ‏برداری از منابع آب‏های زیرزمینی» و نیز ترکیب این سناریوها بر احیای حقابه زیست‏ محیطی تالاب‏ها است. برای این منظور، حوضه آبریز زاینده رود، مشتمل بر شش شبکه آبیاری و تالاب گاوخونی واقع در انتهای حوضه، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد. مدل سازی حوضه با استفاده از نرم ‏افزار مدیریت یکپارچه WEAP انجام گرفت. همچنین، میزان پایداری اجرای سناریوها بررسی شد. شاخص اعتمادپذیری برای این سناریوها به دست آمد. نتایج نشان داد انعطاف‏ پذیر‏ترین سناریو، اجرای همه سناریوها با شاخص پایداری 3/87 درصد و پس از آن، اجرای سناریوهای «مدرن سازی و ارتقای بهره ‏برداری سامانه ‏های توزیع آب کشاورزی»، «بهینه‏ سازی الگوی کشت» و «کاهش بهره‏ برداری از منابع آب‏های زیرزمینی» با شاخص پایداری 6/81 درصد است. کمترین شاخص پایداری را نیز دو سناریوی «ارتقای عملکرد سامانه‏ های آبیاری داخل مزارع»، «بهینه‏ سازی الگوی کشت» با شاخص پایداری 2/2 درصد و 6/2 درصد دارند. بنابراین، اجرای ترکیب کاملی از سناریوهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی می تواند پایدارترین راهکار برای احیای تالاب گاوخونی باشد.

  کلیدواژگان: احیای تالاب، بهینه‏ سازی الگوی کشت، گاوخونی، مدرن‏ سازی سامانه‏ های توزیع آب، مدل برنامه ‏ریزی یکپارچه WEAP
 • اکبر سعادتمند، یونس نوراللهی، حسین یوسفی*، علی محمدی صفحات 357-367

  آب زیرزمینی به‏ عنوان بخش مهمی از آب‏های تجدید شونده جهان محسوب شده که حدود 60 درصد از منابع آب تجدیدپذیر قابل دسترس را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت کیفیت آب در مصارف شرب و کشاورزی، این مطالعه با هدف بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت کامیاران، انجام شد. به این منظور در گام نخست، در سال 1391، تعداد 42 نمونه از چاه ‏های آب این دشت برداشت شده و به‏وسیله روش استاندارد تجزیه وتحلیل (APHA) در آزمایشگاه آنالیز شدند. سپس شش پارامتر کلیدی و موثر بر تعیین کیفیت آب که در استانداردهای شرب و کشاورزی اغلب بیان شده‏اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سپس، با بررسی مجذور میانگین مربعات خطا در دو روش درون‏یابی (روش کریجینگ و روش میانگین فاصله وزنی (IDW))، روش IDW به دلیل خطای کمتر (RMSE کمتر) برای پهنه‏ بندی انتخاب شد. نتایج نشان داد عوامل هدایت الکتریکی و مواد جامد محلول، دارای بیشترین نوسان ها در این دشت بوده و بازه آن برای EC از µmhos/cm 15 هزار تا µmhos/cm 600 و برای TDS از mg/lit 10200 تا mg/lit 45 شناسایی شد. با استفاده از استاندارد کیفی آب آشامیدنی مشخص شد که غلظت پارامترهای کیفی مورد بررسی در منابع آب زیرزمینی این دشت به غیر از پارامتر pH در برخی روستاها در بازه مجاز قرار دارد و بیشتر قسمت‏های شمالی و جنوبی این دشت از کیفیت کمتر آب برخوردار است. بنابراین، با مشخص شدن پهنه ‏های دارای کیفیت نامطلوب در این تحقیق، مناطق اولویت‏دار برای اصلاح کیفیت آب و نیازمند مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، دشت کامیاران، کیفیت آب، IDW
 • فهیمه خواجوئی، سعید رضا خداشناس*، ابوالفضل مساعدی صفحات 369-379

  با توجه به موقعیت کشور ایران که در منطقه خشک و نیمه ‏خشک قرار گرفته است و همچنین، خسار ت های سیلاب‏ها در سال‏های اخیر، مطالعات مدیریت سیلاب اهمیت زیادی دارد. آثار تخریبی و مداخلات گسترده انسان در حریم و بستر رودخانه ها به صورت‏های مختلف رخ داده است. بنابراین، شبیه‏سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه ‏ها، برای پیش‏بینی خسارت‏های ناشی از سیلاب، کنترل و مهار سیلاب، ساماندهی رودخانه‏ ها و سایر مطالعات ضرورت دارد. در تحقیق حاضر به مدل‏سازی بازه‏ای به طول 7 کیلومتر از رودخانه فاروب رومان نیشابور پرداخته شده است. مدل‏سازی برای دوره ‏بازگشت‏های 2 تا 100 سال در دو حالت وجود داشتن و نداشتن ساخت وساز در مسیر رودخانه با استفاده از نرم‏افزارهای Arc GIS و HEC-RAS انجام گرفت و تاثیر سازه‏ ها بر میزان تغییر عمق و پهنای سیلاب بررسی شد. همچنین، حساسیت پارامترهای هیدرولیکی مختلف بر دبی سیلاب نیز بررسی شد. برای بررسی تغییرات حریم و بستر رودخانه، عکس‏های هوایی سال‏های 1347 و 1398 استفاده شده و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان دهنده تاثیر منفی سازه ها بر افزایش عمق و پهنه ‏سیلاب بر اثر دخالت‏های انسانی انجام شده در مسیر رودخانه بود که این مداخلات باعث افزایش 16 درصدی پهنه ‏سیلاب و افزایش 30 درصدی عمق سیلاب شده است. با بررسی مساحت پهنه‏ های سیلاب، مشخص شد که بیشترین میزان مساحت زمین‏های زیر آب رفته اطراف، 85 هزار مترمربع است. نتایج تعیین بستر رودخانه نشان داد بستر رودخانه از سال 1347 تا کنون جابه جایی محسوسی داشته است، به‏ طوری ‏که مساحت بستر رودخانه از 550 هکتار به 330 هکتار کاهش یافته که به معنای کاهش 40 درصدی بستر رودخانه تا کنون است. تحلیل حساسیت نشان داد بیشترین میزان خطای مدل و تراز آب مشاهده‏ای 6 درصد بوده است که می‏توان به دقت مطلوب مدل پی برد.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، دخالت‏های انسانی، رودخانه فاروب رومان نیشابور، سیلاب، صحت سنجی
 • ثریا نوری سنگراب، اصغر اصغری مقدم*، علی کدخدایی، فاطمه کدخدایی صفحات 381-395

  در دهه ‏های اخیر، رشد روز افزون جمعیت و توسعه تکنولوژی و به تبع آن، فعالیت‏های شدید کشاورزی و صنعتی منابع آب زیرزمینی را در معرض انواع آلاینده ‏های ناشی از آنها قرار داده است. دشت عجب‏ شیر واقع در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی و جنوب شرقی دریاچه ارومیه، یکی از مناطقی است که با آلودگی آب زیرزمینی مواجه شده است و نیاز مبرم به بررسی‏های کیفی دارد. به همین منظور، در تحقیق حاضر، ابتدا از روش دراستیک معمولی برای بررسی پتانسیل آلودگی دشت عجب‏شیر به نیترات استفاده شد. سپس، با استفاده از روش‏های الگوریتم ژنتیک و منطق فازی (ساجنو) فرایند بهینه‏ سازی صورت گرفت. مقدار شاخص در روش دراستیک معمولی از 87 تا 145، همچنین مقادیر شاخص دراستیک با در نظر گرفتن وزن‏های الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی با منطق فازی به ترتیب 47 تا 74 و 01/0 تا 6/0به‏ دست ‏آمد که مطابق تقسیم بندی آلر دراستیک معمولی در محدوده ‏های کم، کم تا متوسط و متوسط تا زیاد، قرار گرفته است که در آن منطقه‏ای از شمال دشت و شمال شهر عجب‏شیر دارای شاخص آسیب‏ پذیری متوسط تا زیاد بودند. همچنین، دراستیک بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و منطق فازی به علت کمتر بودن مقادیر شاخص از 79 در محدوده بدون خطر از نظر پتانسیل آلودگی قرار دارند. ضریب همبستگی دراستیک معمولی، روش الگوریتم ژنتیک و روش منطق فازی با غلظت نیترات به ترتیب 273/0، 57/0 و 796/0 حاصل شد. بنابراین، نتایج برتری روش منطق فازی نسبت به سایر روش‏ها را نشان می‏دهد.

  کلیدواژگان: آبخوان دشت عجب ‏شیر، آسیب‏ پذیری آب زیرزمینی، الگوریتم ژنتیک، دراستیک، منطق فازی
 • الهه فرودی صفات، محمد مهدی احمدی*، کورش قادری، سودابه گلستانی کرمانی صفحات 397-409

  پیش‏بینی جریان رودخانه در شرایط سیلابی یک بخش ضروری در مطالعات مهندسی رودخانه است که در صورت تخمین دقیق، کمک زیادی به اثربخشی بیشتر برنامه‏ های مدیریتی کرده و کاهش صدمات مالی و جانی را فراهم می‏کند. استفاده از مدل‏های مناسب و افزایش دقت این مدل‏ها منجر به بهبود در دقت نتایج پیش‏بینی خواهد شد. یکی از راهکارهای موجود برای افزایش دقت مدل ‏های موجود و معتبر بارش- رواناب، ساخت مدل تلفیقی به کمک لینک روش‏های هوشمند به این مدل‏ها است. در تحقیق حاضر، از تلفیق مدل هیدرولوژیکی WEAP 21 با مدل‏های جعبه سیاه ساخته شده بر اساس روش ANN و GMDH به منظور افزایش دقت مدل‏ WEAP استفاده شد. سپس، از مدل‏ ایجاد شده برای شبیه‏ سازی سیلاب قسمتی از بازه رودخانه هلیل رود در استان کرمان استفاده شد. اطلاعات بارش، دبی، رطوبت، باد و دما برای رکورد موجود منهای دو سال آخر به مدل WEAP وارد شدند. بعد از واسنجی و اعتبارسنجی مدل، دو سال آخر پیش ‏بینی شد. نتایج به دست آمده نشان داد مدل تلفیقی (78/0=R2) WEAP-ANN توانست رواناب را با دقت بیشتری در مقایسه با مدل (59/0=R2) WEAP-GMDH و (14/0=R2) WEAP در حوضه آبریز مورد نظر تخمین بزند.

  کلیدواژگان: بارش رواناب، شبکه عصبی مصنوعی، کنترل گروهی داده ‏ها، مدل سازی، نرم افزار WEAP
 • احمد نوحه گر*، سمانه حبیبی، محمود بهروزی صفحات 411-429
  امروزه یکی از مشکلاتی که اکولوژی ساحلی را تهدید می ‏کند، ورود پساب های شهری از طریق خورها به دریا است. تخلیه پساب ها به خورهای چهارگانه بندرعباس، سبب آلودگی سواحل خلیج ‏فارس می ‏شود که برای تدوین راهبردهای مدیریت در کاهش ریسک خطر آلودگی، پایش آلاینده ها در اولویت است. به این منظور و برای دستیابی به این رهیافت، پژوهش حاضر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و فلزات سنگین در رسوبات خورهای چهارگانه بندرعباس شامل خور سورو، گورسوزان، شیلات و نخل ناخدا را طی چهار فصل در سال 1398 پایش کرده و با شاخص های آلودگی ارزیابی کرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد غلظت DO، BOD، COD، TSS، Cd، Zn، NO3، PO4، دترجنت و چربی ها در چهار خور بندرعباس، بیشتر از حد استاندارد محیط زیست بود. اختلاف توزیع زمانی و مکانی آلاینده های کیفی آب در سطح 95 درصد معنادار بود و بیشینه آن در خور گورسوزان و از لحاظ زمانی نیز به ‏ترتیب در تابستان، بهار، پاییز و زمستان بود. الگوی متوسط غلظت فلزات سنگین در رسوبات Zn>Cu>Pb>Cd بود که به ‏ترتیب میانگین غلظت آنها 20/103، 55/52، 95/19 و 611/0 میلی ‏گرم در کیلوگرم اندازه ‏گیری شد. بیشینه غلظت فلزات سنگین در خور گورسوزان بود و ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات با شاخص های Igeo، CF، mdc و PLI نشان داد کادمیوم، مس و سرب در چهار خور بندرعباس، در طبقه آلودگی متوسط تا شدید قرار دارند. غلظت زیاد فلزات سنگین بیانگر تاثیر فعالیت های انسانی شامل تخلیه پساب های شهری به کانال خور است. نتایج پایش کیفی نشان ‏دهنده شدت زیاد آلودگی در ساحل بندرعباس است که اکوسیستم آبزیان را با خطر انقراض تهدید می کند.
  کلیدواژگان: اکسیژن محلول، پساب شهری، خور گورسوزان، شاخص بار آلودگی، فلزات سنگین
 • حسین یوسفی، بابک شاهی نژاد*، علی کاکاوند، مریم میر بیک سبزواری، سیده حدیث شاهرخی صفحات 431-445

  با توجه بحران جهانی آب، لزوم برنامه‏ریزی در حفظ و بقای آب از مهم‏ترین برنامه‏ های توسعه هر کشور است. به‏ منظور حفظ اکوسیستم‏های موجود در حوضه‏ های آبریز و همچنین، به دلیل کمبود منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش در کشور، باید نیازهای زیست‏ محیطی رودخانه ‏ها مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نیاز زیست‏ محیطی حوضه آبریز رودخانه هررود واقع در استان لرستان در دو ایستگاه هیدرومتری کاکارضا و دهنو طی دوره آماری بلندمدت 40 ساله با استفاده از روش‏های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، جریان پایه آبزیان، تحلیل منحنی تداوم جریان، تغییر منحنی تداوم جریان که از نرم‏ افزار GEFC استفاده شد و اسمختین بررسی شد. آنالیز روند تغییرات آبدهی حوضه کاکارضا و دهنو با استفاده از آزمون گرافیکی من‏کندال بررسی شد و نتایج نشان داد نمی‏توان روندی را برای رودخانه هررود در محل ایستگاه ‏های هیدرومتری کاکارضا و دهنو متصور شد. بین روش‏ های هیدرولوژیکی یادشده، روش تغییر منحنی تداوم جریان به علت در نظر گرفتن کلاس‏های مدیریتی اکولوژیکی، توجه به نوسان های طبیعی جریان رودخانه و تلاش برای حفظ این نوسان ها در جریان زیست‏ محیطی پیشنهادی خود در مقایسه با سایر روش‏های مطرح‏ شده کارایی بیشتری دارد. نتایج نشان داد برای حفظ نیاز زیست‏ محیطی رودخانه هررود در کلاس C (کمترین وضعیت اکولوژیکی قابل‏ قبول) در ایستگاه‏ های کاکارضا و دهنو به ترتیب 47/49 و 34/56 درصد متوسط جریان سالانه (به ترتیب 63/5 و 42/1 مترمکعب بر ثانیه) مورد نیاز است. توجه به این نکته ضروری است که روش‏ های ارایه‏ شده در پژوهش حاضر، راه‏ حل قطعی برای ارزیابی جریان زیست‏ محیطی نیستند، اما به‏ کارگیری این روش‏ها در نبود اطلاعات اکولوژیکی لازم و به‏ منظور برنامه ‏ریزی اولیه برای مدیران، مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: جریان سالانه، رودخانه هررود، کلاس‏ های مدیریتی، منحنی تداوم جریان، نیاز زیست‏ محیطی
 • کریم سلیمانی* صفحات 447-460

  نبود مطالعات در حوضه‏ های جنگلی به دلیل موجود نبودن ایستگاه‏ های هیدرومتری، همواره برنامه‏ ریزان را با مشکلات زیادی مواجه می‏سازد. حوضه آبخیز ناپلاررود که جریان دایمی طی سال دارد و در پایین‏دست خود نیز روستاهای زیادی را در بر می‏گیرد، می‏تواند در آینده با برنامه ‏ریزی اصولی و علمی زمینه‏ساز توسعه منطقه باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با تحلیل هندسی حوضه آبخیز ناپلاررود بتوان برخی از ویژگی‏های مهم آن را استخراج کرد. در تحقیق حاضر از 12 عامل فیزیوگرافی موثر بر منشا جریان سیلابی استفاده شد. این عوامل شامل شیب بستر آبراهه، ضریب گردی، ضریب فشردگی، ضریب شکل، ضریب کشیدگی، طول مستطیل معادل، عرض مستطیل معادل، درصد شیب وزنی حوضه، جهت جغرافیایی، نسبت انشعاب، تراکم زهکشی و زمان تمرکز می شوند. به منظور تعیین منشا جریان سیلابی، تمامی عوامل موثر نرخ‏ گذاری و وزن دهی شدند. سپس، با استفاده از روش آنالیز حساسیت تک متغیره به اولویت بندی عوامل موثر بر منشا جریان سیلابی اقدام شد. با توجه نتایج آنالیز حساسیت سه عامل شیب بستر آبراهه، درصد شیب حوضه و تراکم زهکشی با وزن‏های 42/7، 72/6 و 64/6 به عنوان سه عامل مهم در منشا جریان سیلابی تعیین شدند. از بین عوامل موثر نیز سه عامل تراکم زهکشی، عرض مستطیل معادل و نسبت انشعاب نیز دارای وزن بهینه بیشتری نسبت به وزن اولیه اختصاص یافته به آنها بودند که نشان‏ دهنده اهمیت این 3 عامل در منشا جریان سیلابی در حوضه ‏های جنگلی است.

  کلیدواژگان: تراکم زهکشی، خطر سیل، زمان تمرکز، ژئومتری، فیزیوگرافی
 • نیما تعذری، محمدابراهیم بنی حبیب*، سید مهدی هاشمی شاهدانی، یوسف حسنی صفحات 461-473

  انتخاب قیمت مناسب برای آب کشاورزی و بررسی آثار بین ‏بخشی اقتصادی، اجتماعی و زیست‏ محیطی ناشی از آن، به‏ عنوان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی در بخش کشاورزی برای مدیریت تقاضای آب در شرایط فعلی کشور به شمار می‏رود. به همین منظور، پژوهش حاضر اقدام به برآورد قیمت آب کشاورزی و بررسی تاثیرات بین‏ بخشی آن بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‏ محیطی در شبکه آبیاری قزوین کرده است. ابتدا شرایط موجود اقتصاد کشاورزی در محدوده شبکه و توسط مدل اقتصادی برنامه ‏ریزی ریاضی مثبت، توسط نرم ‏افزار GAMS، شبیه‏ سازی‏ شده و واکنش‏های احتمالی کشاورزان به سناریوهای قیمتی منتخب و آثار بین بخشی آنها آزمایش شد. درنهایت، از درجه اهمیت و رتبه‏ بندی آثار شاخص‏های اقتصادی، اجتماعی و زیست‏محیطی، توسط فرایند تاپسیس، برای دستیابی به قیمت مناسب و کارای آب در شبکه آبیاری یادشده بهره برده شد. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل ارزش اقتصادی آب در شبکه آبیاری به ترتیب مربوط به محصولات زراعی کلزا و یونجه است که به ترتیب برابر 3142 و 2177 ریال بر متر مکعب است. همچنین، متوسط ارزش اقتصادی آب در این شبکه 2731 ریال بر متر مکعب برآورد شد. نتایج سناریوهای قیمتی آب توسط مدل اقتصادی نشان داد افزایش قیمت آب آبیاری باعث کاهش سود ناخالص محصولات زراعی در شبکه آبیاری می شود. همچنین، اعمال سناریوهای قیمتی منجر به افزایش بیکاری در منطقه مطالعاتی می‏شود. در نتیجه، قیمت ‏های 2490 و2731 به عنوان دو قیمت مناسب در شبکه آبیاری تعیین شد. در واقع، قیمت‏های بیشتر به عنوان بهترین قیمت‏ها انتخاب شدند.

  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی آب، برنامه ریاضی مثبت، توسعه پایدار، قیمت آب آبیاری
 • سعید حمزه*، امید ترابی صفحات 475-484

  در پژوهش حاضر به بررسی تغییرات بلندمدت (طی سال‏های 1999 تا 2019) و فصلی (سال 2018) پهنه آبی خلیج گرگان و ارتباط آن با تغییرات بارش و میزان تراز آب دریای خزر در همین بازه زمانی پرداخته شده است. به این منظور، پهنه آبی بلندمدت با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‏ های Landsat8 , Landsat5 و Sentinel-2 و با بهره گیری از شاخص Modified Normalized Difference Water Index2 (MNDWI2) و اعمال حد آستانه مناسب به دست آمد. همچنین، از داده ‏های ماهواره‏ های Topix و Json برای بررسی تغییرات تراز آب دریای خزر و از تصاویر ماهواره‏ای TRMM به منظور بررسی تغییرات بارندگی استفاده شد. نتایج نشان داد سطح آب خلیج گرگان طی بازه زمانی بررسی شده کاهش چشمگیری داشته است و این روند همچنان ادامه دارد. این تغییرات در سواحل کم شیب و نواحی غربی تالاب میانکاله بیشتر مشهود است. نتایج گویای این امر است که تغییرات پهنه آبی خلیج گرگان در بازه بلندمدت همبستگی زیادی (92/0) با میزان نوسان های تراز آب دریای خزر دارد. شایان یادآوری است طی این بازه 20 ساله تغییرات تراز سطح آب دریای خزر حدود 120 سانتی متر بوده است، اما میزان همبستگی پهنه آبی با میزان بارش در مقیاس بلندمدت کم (1/0) است. این روند در بازه کوتاه مدت یک ساله کاملا عکس است و از آنجا که تغییرات تراز آب دریای خزر در بازه یک ساله بسیار کم (5 سانتی متر) است، بنابراین پهنه آبی خلیج گرگان نیز همبستگی بسیار کمی (09/0) با آن دارد. اما در همین بازه یک ساله همبستگی نسبتا متوسطی بین تغییرات بارش و میزان پهنه آبی خلیج گرگان با یک تاخیر یک ماهه وجود دارد.

  کلیدواژگان: پهنه آبی، تراز آب، خلیج گرگان، سنجش از دور، شاخص MNDWI2
 • مجتبی محمدی، حسن وقارفرد، رسول مهدوی نجف آبادی*، پیمان دانش کار آراسته، سید محمدجعفر ناظم السادات صفحات 485-497

  در پژوهش پیش رو نشان جداگانه و جفت شده نوسان های دمای سطح آب دریا و پدیده ENSO بر بارش پهنه های جنوب مرکزی ایران در دوره داده برداری (1957-2019) بررسی شد. گستره آبی ارزیابی شده در برگیرنده 8 گره 2*2 درجه است که 3 گره در گستره آبی خلیج فارس، 2 گره در دریای عمان، 2 گره در شرق دریای عرب و یک گره در دریای سرخ جای گرفته اند. افزون بر اندازه دمای هر پیکسل، شیب دمایی میان آنها و پیوند میان این شیب و نوسان های بارش نیز بررسی شد. در ادامه، نقشه پهنه بندی ضریب همبستگی میان SST و بارش ماه های سرد سال با داده های ایستگاهی ارایه شد. از آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی های آماری بهره برداری شد. یافته ها نشان داد در تمامی ماه ها و ایستگاه ها، همبستگی با SST به صورت منفی است. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به ایستگاه سیرجان در ماه دسامبر با مقدار 65/0- و در ارتباط با شیب اختلاف دمایی سطح آب پیکسل های تنگه هرمز و دریای سرخ است. همچنین، یافته ها نشان داد شیب اختلاف دمایی SST پیکسل ها موجب بهبود بسیار خوب نتایج و ضریب همبستگی داده های ایستگاهی شد. بررسی ارتباط SST و بارش در دوره های ال نینو و لانینا نیز نشان داد مقادیر همبستگی بین بارش و مقادیر SST هنگام وقوع فازهای گرم و سرد ENSO، در هر دو فاز به صورت منفی است. بررسی یافته های درصد فراوانی گره ها نیز نشان داد گره های 1، 7 و 8 بیشترین تاثیر را بر بارش ایستگاه های مطالعه شده داشته اند، به طوری که می توان بیان داشت که سه راس مثلث غرب خلیج فارس، دریای سرخ و شرق دریای عرب بیشتر تاثیر و گره های 4 و 5 واقع در دریای عمان، کمترین تاثیر را بر بارندگی مناطق مطالعه شده دارند.

  کلیدواژگان: تنگه هرمز، خلیج فارس، دمای سطح دریا، ENSO، Nino 3.4
 • حسین پوراسدالله، مهدی وفاخواه*، بهارک معتمد وزیری، علیرضا مقدم نیا، حسین اسلامی صفحات 499-512

  در تحقیق پیش رو تخمین ضریب رواناب با توجه به تاثیر پوشش گیاهی انجام ‏شده است. ابتدا مدل‏سازی ضریب رواناب با استفاده از داده‏های سیلاب و رگبار ساعتی طی دوره آماری 1366 1388 انجام شده و ضرایب رواناب حوضه آبخیز کسیلیان تهیه شد. در مرحله بعد، با استفاده از مدل‏های شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و عوامل موثر شامل شدت بارش، مقدار شاخص ، بارش 5 روز قبل و شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی (NDVI) ضریب رواناب در مقیاس رگبار برآورد شد. سپس، صحت و اهمیت هر یک از عوامل موثر بر ضریب رواناب حوضه آبخیز کسیلیان ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین سه مدل ANN، ANFIS و SVR، مدل ANN با مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب تبیین، میانگین خطای اریبی و ضریب نش ساتکلیف به ترتیب 08/0، 85/0، 84/0 و 01/0 در مرحله آموزش و 12/0، 76/0، 74/0 و 03/0- در مرحله آزمایش به عنوان مدل کارا در ارتباط با پیش‏بینی ضریب رواناب است. در مجموع، پیشنهاد می‏شود با توجه به اینکه ضریب رواناب کارکرد زیادی در فرایندهای هیدرولوژیک و بروز سیل دارد، بنابراین تخمین بهینه آن می‏تواند به مدیریت بهتر حفاظت آب و خاک و مدیریت فرسایش و رسوب حوضه آبخیز کمک کند.

  کلیدواژگان: حفاظت آب و خاک، شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی، شبکه عصبی مصنوعی، مدیریت رواناب
 • هادی معماریان*، مرتضی اکبری صفحات 513-534

  فرسایش خاک فرایندی پیچیده با اثر نامطلوب محیط ‏زیستی است. امروزه، در مقیاس جهانی، با مدل‏سازی تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر شدت فرسایش خاک، امکان تعیین پیشران‏های اصلی بوم‏سازگان، برای سیاست گذاری کارآمد در مدیریت بهینه خاک فراهم شده‏ است. بنابراین، در مطالعه حاضر برای پیش‏بینی فرسایش خاک در حوضه ‏های آبخیز ایران از داده ‏های اعتبارسنجی‏ شده پروژه برآورد جهانی فرسایش خاک در پایگاه GloSEM شامل سناریوی پایه (2015) و پیش ‏بینی‏های آینده (2070) فرسایش خاک با اثر تغییر اقلیم در 3 سناریوی اقلیمی RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 بر عامل فرسایندگی باران (R) و اثر تغییر کاربری اراضی در 3 سناریوی تلفیقی SSP1-RCP2.6، RCP4.5 SSP2- و SSP5-RCP8.5 بر عامل پوشش گیاهی (C) و عامل حفاظت خاک (P) است، استفاده شد. نتایج نشان داد آسیب‏پذیری حوضه‏ های آبخیز مرکزی، جنوبی و شرق کشور از تغییرات ترکیبی اقلیم و کاربری اراضی بیشتر از سایر حوضه‏ هاست. به‏ طوری‏ که در این آبخیز‏ها، حتی بدون در نظر گرفتن اثر تغییر اقلیم، روند تغییرات فرسایش خاک بین سناریوی پایه (2015) با سناریوهای SSP2-RCP4.5 و SSP5-RCP8.5 افزایشی بوده، ولی در آبخیز‏های مرطوب یا نیمه مرطوب شمالی و غربی کشور کاهشی است. با در نظر گرفتن اثر ترکیبی تغییر کاربری و اقلیم، روند تغییرات فرسایش خاک بین سناریوی پایه (2015) با سناریوهای SSP1-RCP2.6 (با میانگین افزایش 184 درصد)، SSP2-RCP4.5 (با میانگین افزایش 243 درصد) و SSP5-RCP8.5 (با میانگین افزایش 341 درصد) در تمامی آبخیزها به جز آبخیز ارس افزایشی بوده است. نتایج تحقیق بیانگر آسیب‏ پذیری بیش از 10 برابری حوضه‏ های‏ آبخیز مرکزی ایران ناشی از تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی تا سال 2070 است.

  کلیدواژگان: پیش‏بینی فرسایش خاک، تخریب سرزمین، مدل‏های اقلیمی، مدل جهانی فرسایش خاک، مدیریت حوضه ‏های آبخیز
 • آرتق گرگانلی دوجی، نادر جندقی*، مجتبی قره محمودلو، یعقوب نیک قوجق صفحات 535-550

  به‏ منظور بررسی تاثیر سیلاب اسفندماه 1397 بر تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی، پهنه سیلاب دشت انتهایی حوضه آبریز گرگان رود که به‏ طور طبیعی در معرض سیلاب قرار گرفته بود، انتخاب شد. برای بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی، به ‏ترتیب تعداد 17 و 11 حلقه چاه مشاهده‏ای با پراکنش مناسب در محدوده مطالعه شده انتخاب شد. سپس، اطلاعات کمی (سطح آب زیرزمینی) و کیفی (11 پارامتر فیزیک و شیمیایی) چاه ‏ها در دو دوره قبل و بعد از وقوع سیل جمع‏آوری شد. ابتدا تغییرات سطح آب زیرزمینی در دو دوره با آزمون T زوجی و تراز متوسط آب زیرزمینی دردشت بررسی شد. سپس، تغییرات خصوصیات فیزی کو شیمیایی در دو دوره با استفاده از آزمون T زوجی ارزیابی شد. در نهایت، تغییرات هیدروژیوشیمیایی با استفاده از دیاگرام های گیبس، دوروف و پایپر و کیفیت آب کشاورزی و شرب با استفاده از دیاگرام‏های ویلکوکس و شولر بررسی شد. نتایج آزمون T زوجی نشان داد سطح آب زیرزمینی در 2/88 درصد چاه ‏های مشاهده ‏ای بعد از وقوع سیلاب افزایش معنا‏داری داشته است. این امر باعث افزایش سطح آب زیرزمینی و همچنین، هیدروگراف واحد دشت (حدود 2 متر) بعد از وقوع سیل شده است. نتایج بررسی تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی نشان داد در اغلب چاه‏ های مشاهده‏ای بعد از سیلاب مقدار EC، آنیون‏ها و کاتیون‏ها (به‏ جز نیترات) کاهش یافته است. این امر باعث کاهش سختی آب زیرزمینی شده، اما تاثیر چشم گیری روی تیپ و رخساره های هیدروژیوشیمیایی آب زیرزمینی سیلاب دشت مطالعه شده نداشته است. این امر می تواند ناشی از شباهت هیدروشیمیایی آب نفوذی و آب زیرزمینی آبخوان دشت باشد.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، آبخوان، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، سیلاب، سیلاب دشت، گرگان رود
 • امیرحسین رحمتی زاده*، حمید غلامی، یحیی اسماعی ل‏پور، حسن خسروی صفحات 551-562

  شوری خاک یکی از عوامل محدودکننده رشد گیاهان و تخریب اراضی است. هدف از پژوهش پیش رو، کاربردی ساختن و دسترسی به پایگاه ‏های خارج از دسترس شوری خاک در مناطق خشک و نیمه‏ خشک با استفاده از روش‏های آزمایشگاهی و تکنیک‏ سیستم اطلاعات جغرافیایی است. در این تحقیق سعی شده است در منطقه حوض سلطان قم با حفر 8 پروفیل با عمق متوسط 5/1 متر و نمونه‏ برداری آب از 4 نقطه روی ترانسکتی از خط کنیک تا حد پلایا، به شناسایی روند شوری خاک و کانی‏های آن پرداخته شود. نمونه‏ های آب ‏و خاک از هر قسمت خاک در پایان سال زراعی در اواخر شهریورماه برداشت شد و در آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد روند تغییرات شوری از خط کنیک تا پلایا به این صورت است که به ترتیب شاهد کلرورها، سولفات‏ها، کربنات‏ها و در انتها، کربنات کلسیم ‏ها قرار می‏گیرند. این روند در منطقه حوض سلطان معنا‏دار بود. در این تحقیق دامنه pH خاک از 5/6 تا 9/8 به دست آمد. همچنین، میزان شوری از 5/1 دسی زیمنس (ds/m) بر مترمربع در مجاورت خط کنیک شروع می شود و تا 30/2 دسی زیمنس بر مترمربع در کنار کفه نمکی افزایش می‏یابد. در ضمن، در منطقه مطالعه شده خاک‏های سدیمی (قلیا) درصد سدیم تبادلی بیش از 15 دارند و نسبت جذب سدیم در عصاره اشباع بیش از 13 است.

  کلیدواژگان: تغییرات مکانی، حوض سلطان، شوری خاک، کریجینگ
 • آوین حکمی کرمانی، حسین بابازاده*، جهانگیر پرهمت، مهدی سرائی تبریزی صفحات 563-584

  تغییر اقلیم یکی از چالش‏های اصلی در مدیریت و برنامه‏ریزی منابع آب است. در نظر گرفتن عدم قطعیت‏ها می‏تواند تصویر دقیق‏تری از وضعیت سیستم ارایه دهد. در پژوهش حاضر ارزیابی عدم قطعیت شاخص‏های عملکرد مخزن سد نمرود واقع در حوضه حبله رود تحت تاثیر تغییر اقلیم در دوره آتی (2021 2040) انجام شده است. به این منظور، با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی EC-EARTH تحت دو سناریوی انتشار RCP4.5 و RCP8.5 و به‏کارگیری مدل LARS-WG6 ریزمقیاس نمایی آماری برای دوره آتی انجام شد. رواناب حوضه در دوره آتی با مدل هیدرولوژیکی IHACRES برآورد شد. در ادامه، با در نظر گرفتن ورودی‏های آینده متغیرهای اقلیمی، تغییرات نیازها محاسبه شد. مدل‏سازی سامانه منابع آب با استفاده از مدل WEAP انجام شد. درنهایت و بر اساس تغییرات جریان رودخانه و با به‏کارگیری روش مونت‏کارلو، عدم قطعیت عملکرد مخزن سد نمرود تحت شرایط حاضر و تغییر اقلیم ارزیابی شده و راهکارهای انطباقی کاهش تقاضا (تامین 85 و 70 درصدی تقاضای کشاورزی) بررسی شد. نتایج نشان داد بیشترین مقادیر شاخص پایداری مربوط به سناریوی کاهش 30 درصدی تقاضای کشاورزی تحت سناریوی انتشار RCP4.5 است. دامنه تغییرات نیز تحت سناریوی یادشده برای کشاورزی فیروزکوه و گرمسار 64/20 و 2/34 درصد کاهش می‏یابد، هرچند کاهش تقاضا به‏تنهایی برای بهبود عملکرد سیستم کافی نیست. دامنه تغییرات شاخص پایداری نسبت به سایر شاخص‏ها کمتر بود و بر همین اساس، قابلیت اطمینان بیشتری برای ارزیابی وضعیت سیستم را دارد. در نظر گرفتن عدم قطعیت‏ها اگرچه ارزیابی تاثیرگذاری سناریوهای سازگاری با تغییر اقلیم را پیچیده‏تر می‏سازد، اما به افزایش اطمینان‏پذیری راهکارها کمک می‏کند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، سد نمرود، شاخص عملکرد، عدم قطعیت، WEAP
 • معصومه خراسانی علمداری، عطا الله ندیری*، حسین غفوریان، سینا صادق فام صفحات 585-597

  آلودگی منابع آبی به آرسنیک حاصل فعالیت‏های صنعتی و یا کشاورزی است که موجب ایجاد مشکلات زیست‏محیطی فراوانی شده است. یکی از مکانیزم‏های حذف آرسنیک از محیط‏های آبی، فرایند جذب سطحی است. در این مطالعه برای بهینه‏سازی پوست گردو با فعال‏سازی شیمیایی توسط کلرید روی، اسیدسولفوریک و پرمنگنات پتاسیم بررسی شد. کربن فعال پودری تولیدشده با نانوذرات اکسید آهن، مغناطیسی Fe3O4 و با نشاندن آهن روی کربن فعال برای حذف فلز سمی آرسنیک از محیط‏های آبی تهیه شد. سنتز PAC-AC/Fe3O4 با روش هم‏‏ترسیبی شیمیایی تهیه شد و مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب با تکنیک‏های FT-IR، TEM و FESEM-EDX مورد آنالیز قرار گرفت. سپس، تاثیر تغییرات pH (10-2)، زمان تماس (240-15 دقیقه)، مقدار جاذب (02/0-1/0 گرم)، غلظت اولیه آرسنیک (l.mg 12-2) بررسی و بهینه ‏سازی شد، ایزوترم و سنتیک واکنش نیز تعیین شد. شرایط بهینه به ‏دست ‏آمده برای حذف آرسنیک با جاذب مغناطیسی 2=pH، مقدار 02/0 گرم جاذب در غلظت 6 میلی‏گرم در لیتر و در دمای محیط است. همچنین، نمودارهای تعیین برازش، مدل‏های فروندلیچ و شبه درجه دوم به ترتیب به‏ عنوان مدل‏های بهینه ایزوترمی و سینتیکی تعیین شد، مدل فروندلیچ (999/0=R2)، حداکثر جذب برابر 44/33mg.g  و معادله مرتبه دوم (1R=2) به دست آمد. مطالعه حاضر نشان داد جاذب سنتز شده، پتانسیل زیادی برای حذف آلاینده آرسنیک را دارد. پوست گردو به دلیل ضایعاتی بودن در کشور می تواند به‏عنوان جاذب مناسب استفاده شود.

  کلیدواژگان: آرسنیک، ایزوترم، پوست گردو، جذب سطحی، کربن فعال
 • علی محمدی، محمدابراهیم بنی حبیب، حسین یوسفی*، حامد پورآرام صفحات 599-609

  سبد غذایی جامعه به عنوان یک ارتباط ‏دهنده بخش کشاورزی با منابع آب، می‏تواند به عنوان شاخصی برای بررسی پایداری زیست محیطی تامین غذای جامعه استفاده شود. از این رو، در پژوهش حاضر همبست آب و غذا برای دو سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت و سبد غذایی فعلی جامعه بررسی شد. نتایج نشان داد از منظر تاثیر سبدهای غذایی بر محیط ‏زیست، سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت رد پای آب آبی برابر با 6/733 مترمکعب/نفر/سال و رد پای آب خاکستری معادل 2/37 مترمکعب/نفر/سال به همراه دارد. در بین 6 گروه غذایی بررسی شده، گروه غذایی گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها بیشترین سهم در رد پاهای آب را دارد. جایگزینی سبد غذایی مطلوب با سبد غذایی فعلی سبب کاهش برداشتی معادل با 4/371 میلیون مترمکعب/سال از منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور و تولید 103 میلیون مترمکعب/سال رد پای آب خاکستری کمتر می‏شود. در بررسی مطلوبیت اقتصادی سبد غذایی نیز مشخص شد که تامین سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت، سالانه تقریبا 8850000 تومان/نفر هزینه دارد که حدود 282 هزار تومان کمتر از هزینه تامین سبد غذایی فعلی جامعه برای هر نفر است. با توجه به آنکه سهم قابل توجهی از هزینه و رد پاهای آب سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت نیز متعلق به گوشت، تخم مرغ، حبوبات و مغزها است، جایگزینی محصولات این گروه با موادغذایی که رد پای آب کمتر، هزینه کمتر و موادمغذی کافی را دارند، توصیه می‏شود. در مجموع، سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت در مقایسه با سبد فعلی جامعه، به عنوان سبد غذایی مناسب از منظر اقتصادی و زیست محیطی معرفی می‏شود.

  کلیدواژگان: رد پای آب، سبد غذایی مطلوب، همبست آب و غذا، هزینه تامین غذا
|
 • Meisam Mafi, Zahra Azizi *, Parastoo Karimi, Payam Alemi Safaval Pages 321-329

  Wetlands are some of the most important ecosystems on Earth. They play a key role in alleviating floods and filtering polluted water and also provide habitats for many plants and animals. Wetlands also interact with climate change. Over the past 50 years, wetlands have been polluted and declined dramatically as land cover has changed in some regions. Remote sensing has been the most useful tool to acquire spatial and temporal information about wetlands. In this paper, digital processing of satellite images was used to investigate the trend of water level changes in this wetland Therefore, for this purpose, ETM + and OLI sensor images related to 2017 and 2000 were obtained from USGS database and processed by image classification (ML) method. Image processing accuracy of both periods based on kappa coefficient was more than 70%. The results of comparing the water body of the wetland in the two periods show a significant increase in water level in the cold season in the wetland and has a significant relationship with rainfall in the region. Due to the lack of ground information related to the condition of the wetland in the first period of the field study, the method used in the present study was able to monitor the changes in the wetland with relatively appropriate accuracy.

  Keywords: Allah abad Wetland, Yaghobad Lagoon, Multi timed images, Supervised classification
 • Reza Hassanzadeh *, Mehdi Honarmand, Mahdieh Hossinjanizadeh, Sedighe Mohammadi Pages 331-344

  This research explores the role of hydrological modelling in geographical information system (GIS) and survey data as crowdsourcing (CS) in flood risk management in the study area of Bardsir, Kerman Province, Iran. In order to conduct this research required spatial data including topography, land-use and hydrology were collected from relevant organization, also crowdsourced data were gathered through interview survey in the study area. Modeled and survey inundation maps of the study area were produced using HEC-RAS and crowdsourced data analysis indicating the Inundation area of 1.13 km2 and 2.25 km2, respectively. The results of comparison of these maps with the real data indicated 59.16 and 80.07 percentage accuracy. The combined inundation map of the HEC-RAS and CS showed an increase in accuracy result to 80.27 percentage indicating the effectiveness of crowdsourced data in flood risk management. Based on these results, researcher can collect crowd sourced data regarding previous flood occurrences in the study area to improve the hydrological modeling in regard to the design of flood plain extent and determining cross section of rivers. As, combined results of hydrological modeling and crowdsourcing can assist decision makers and planers in managing flood risks.

  Keywords: Crowdsourcing, HEC-RAS, Hydrological modelling, Bardsir
 • Razieh Haddad, MohammadEbrahim Banihabib *, Seied Mehdy Hashemy Shahdany, Saman Javadi, Sajad Najafi Pages 345-355

  Wetlands as bird habitats play an important crucial role in the socio-environmental system. Water restriction which resulted from high water losses in agriculture caused drying up wetlands in arid regions. Eco-environment water right could appropriately be improved by agricultural demand management in the region. The purpose of this study was to not only evaluate the efficiency of different scenarios for the management of agricultural water improvement including "modernization and upgrading agricultural water distribution systems", "improvement of irrigation systems performance in farms", "crop pattern optimization" and "reducing groundwater resource withdrawal" but also the combination of these scenarios to save the eco-environment water right for the wetlands. For this purpose, Zayandehroud watershed, consisting of six irrigation networks and Gavkhuni wetland was selected as the case study. The WEAP software used to model an integrated water management. Additionally, the efficiency of the scenarios evaluated and the reliability index for these scenarios obtained. The results displayed that the most flexible scenario was the implementation of all scenarios with flexibility index of 87.3% followed by “modernization and upgrading agricultural water distribution systems”, “crop pattern optimization” and “reducing groundwater resource withdrawal” with a flexibility index of 81.6% The least flexibility index belonged to the two scenarios of "improvement of irrigation systems performance in farms ", "crop pattern optimization" with a 2.2% and 2.6% value for the flexibility index. Therefore, the implementation of the combination of all management scenarios for agricultural water demand could be the most sustainable solution for the restoration of Gavkhuni wetland.

  Keywords: Crop pattern optimization, Gavkhoni wetland restoration, modernization of water distribution systems, WEAP model
 • Akbar Saadatmand, Younes Noorollahi, Hossein Yousefi *, Ali Mohammadi Pages 357-367

  Groundwater is an important part of the world's renewable water, accounting for about 60% of available renewable water resources. Due to the importance of this issue, this study was conducted to investigate the quality of groundwater resources in Kamyaran plain, Kurdistan. For this purpose, six effective parameters in determining water quality were analyzed. Then, by examining the Root Mean Square Error (RMSE) of two well-known interpolation methods (Kriging and Inverse distance weighted (IDW)), the IDW method was selected for zoning. The results showed that the electrical conductivity and total dissolved solids factors had many fluctuations in this plain and its range was identified for EC from 15000 µmhos/cm to 600 µmhos/cm and for TDS from 10200 mg/lit to 45 mg/lit. Using the drinking water quality standard, it was found that the concentration of the studied qualitative parameters in the groundwater resources of this plain, except for the pH parameter in some villages, is within the permissible range. Mainly the northern and southern parts of the plain have lower water quality. Therefore, groundwater resources quality planning and management of these areas is a priority.

  Keywords: Water quality, zoning, Groundwater, Kamyaran Plain
 • Fahime Khajuee, Saeed Reza Khodashenas *, Abolfazl Mosaedi Pages 369-379

  Due to the location of Iran in the arid and dry regions and flood damage in recent years, flood management studies are of great importance. The devastating effects and widespread human aggression on the riverbed of the rivers of the country have taken many forms. Therefore, simulating the hydraulic behavior of rivers is necessary to predict flood damages, flood control, river organization and other studies. In this study, the Farob Roman river of Neyshabur was modeled 2 km long. Arc-GIS software, HEC-GeoRAS and HEC-RAS software were used for river modeling and modeling was done in both construction and non-construction. In order to study the changes of river bed, the air maps of 1347 and 1398 were used and compared with each other. The sensitivity of hydraulic parameters in discharge with different return periods to changes in coefficient of Manning roughness, discharge and river slope was also investigated. The results showed the negative impact of structures on the increase in depth and area of floods due to human interference in the river flow. According to the results of the river bed determination, it has been determined that, since 1347, 40% of the river bed has been occupied by construction and the river bed has also been relocated. These interventions have increased the flooding area by 16% and increased the water level by 30%. Sensitivity analysis showed that the highest error rate of the model and the observation error was 6%, which can be seen in the appropriate accuracy of the model.

  Keywords: Land Use Change, Human Intervention, Flood, Validity
 • Sorayya Nouri Sangarab, Asghar Asghari Moghaddam *, Ali Kadkhodaie Ilkhchi, Fatemeh Kadkhodaie Pages 381-395

  In recent decades, increasing of population and development of technology and, consequently, intense agricultural and industrial activities have exposed groundwater resources to a variety of pollutants. Ajabshir plain, located in the southwest of East Azarbaijan province and southeast of Urmia Lake, is one of the areas that has faced groundwater contamination and needs more qualitative studies. In this study, first, the conventional drastic method was used to investigate the potential of nitrate contamination in Ajabshir plain, and then the optimization process was performed using the methods of genetic algorithm and fuzzy logic (Sugeno). The index values in the conventional drastic method were obtained from 87 to 145, as well as the drastic index values obtained by considering the weights of the genetic algorithm and optimization with fuzzy logic, from 47 to 74 and 0.01 to 0.6, respectively. According to the allergy classification the ordinary drastic is located in low, low to medium, and medium to high ranges, in which areas from the north of the plain and the north of Ajabshir city had moderate to high vulnerability index. Also, the optimized variables with genetic algorithm and fuzzy logic are in the safe zone in terms of contamination potential due to lower index values than 79. The normal drastic correlation coefficient, genetic algorithm, and fuzzy logic method with nitrate concentration were 0.2,73, 0.57, and 0.796, respectively. Therefore, the results show the superiority of the fuzzy logic method over other methods.

  Keywords: Ajabshir Plain Aquifer, Groundwater vulnerability, DRASTIC, Genetic Algorithm, Fuzzy logic
 • Elaheh Foroodi Safat, MohamadMehdi Ahmadi *, Kourosh Qaderi, Sodabeh Golestani Kermani Pages 397-409

  Forecasting river flow in flood conditions is an essential part of river engineering studies that, if accurately estimated, can greatly contribute to the effectiveness of management programs and reduce financial and human losses. Using appropriate models and increasing the accuracy of these models will lead to improvements in the accuracy of prediction results. One of the available solutions to increase the accuracy of existing and valid rainfall-runoff models is to build a combined model with the help of preferably intelligent methods link to these models. In the present study, the combination of WEAP 21 hydrological model with black box models based on ANN and GMDH methods is used to increase the accuracy of WEAP model and then the created model was used to simulate the flood of part of Halilrud river in Kerman province. Precipitation, flow, humidity, wind and temperature data were entered into the WEAP model for the existing record minus the last two years. After calibrating and validating the model, the last two years were forecasted. The results showed that the WEAP-ANN (R2 = 0.78) model was able to estimate the runoff with higher accuracy compared to the WEAP-GMDH (R2 = 0.59) and WEAP (R2 = 0.14) models in the basin.

  Keywords: artificial neural network (ANN), Group Method of Data Handling (GMDH), Rainfall-runoff, modeling, WEAP Software
 • Ahmad Nohegar *, Samaneh Habibi, Mahmoud Behrouzi Pages 411-429
  one of the problems that threatens coastal ecology is the entry of urban wastewater into the sea by estuaries. Discharge of wastewater into the four estuaries of Bandar Abbas pollutes the coast of the Persian Gulf, which is a priority for the development of management strategies to reduce the risk of pollution. In order to achieve this approach, the present study measured the physicochemical parameters of water and heavy metals in the sediments of the four estuaries of Bandar Abbas, including Sooro, Goursoozan, Shilat and Nakhle Nakhoda estuaries during four seasons in 2019 and Evaluated by pollution indicators. The results showed that the concentrations of DO, BOD, COD, TSS, Cd, Zn, NO3, PO4, detergent and oils in the four estuaries of Bandar Abbas were higher than the environmental standard. The difference in temporal and spatial distribution of water quality pollutants was significant at the level of 95% and its maximum was in Goursoozan and in terms of time in summer, spring, autumn and winter, respectively. The average pattern of heavy metal concentration in the sediments was Zn> Cu> Pb> Cd which mean concentrations was 103.20, 52.55, 19.95 and 0.611 mg/kg, respectively. The maximum metals were in Goursoozan and the evaluation of metal in sediments with Igeo, CF, mdc and PLI indices showed that Cd, Cu and Pb in four estuaries of Bandar Abbas, in the category of moderate to severe pollution. High concentrations of heavy metals indicated the impact of human activities, including the discharge of wastewater into the estuary.
  Keywords: Dissolved Oxygen, Heavy metals, wastewater of Urban, Goursoozan estuary, Pollution load index
 • Hossein Yousefi, Babak Shahinejad *, Ali Kakavand Pages 431-445

  In order to preserve the existing ecosystems in catchments and also due to lack of water resources and inappropriate temporal and spatial distribution of rainfall in the country, it is necessary to consider the environmental needs of rivers. In the present study, the environmental needs of the Herrud River catchment area located in Lorestan province in two hydrometric stations of Kakarza and Dehno during a long-term statistical period of 40 years using hydrological methods of tenant, tesman, aquatic basin flow, flow continuity curve analysis, change The flow continuity curve using GEFC software and smokhtin was investigated. The analysis of the trend of discharge changes in Kakarza and Dehno basins was investigated using Monkendal graphic test and the results showed that it is not possible to imagine a trend for Herrud river in the location of Kakarza and Dehno hydrometric stations. Among the mentioned hydrological methods, the method of changing the flow continuity curve due to considering ecological management classes, paying attention to the natural fluctuations of river flow and trying to maintain these fluctuations in its proposed environmental flow compared to other methods. These are more efficient. The results showed that in order to maintain the environmental needs of the Herrud River, in class C (lowest acceptable ecological status) in Kakarza and Dehno stations, 49.47% and 56.34% of the average annual flow (5.63%, respectively) And 1.42 cubic meters per second) is required.

  Keywords: Annual flow, Environmental needs, Flow continuity curve, Herrud river, Management classes
 • Karim Solaimani * Pages 447-460

  Lack of studies in forest Watersheds due to the hydrometric stations absence always causes many problems for managers. The Naplarrood watershed, which has a permanent flow throughout the year and includes many villages downstream, can be the basis for the development of the region in the future with principled and scientific planning. In this research, it is tried to extract some of its important features by geometric analysis of Naplarrood Watershed. Therefore, in this study, 12 effective physiographic factors were used in the field of flood current origin. These factors include river channel bed slope, roundness coefficient, compaction coefficient, Horton coefficient, elongation coefficient, equivalent rectangle length, equivalent rectangle width, slope percentage, slope aspect, branch ratio, drainage density and time of concentration. Then, in order to determine the source of flood flow, all effective factors were rated and weighed based on the used data. Then, flood flow was prioritized using single parameter sensitivity analysis method, as the effective factors in the source. According to the results of sensitivity analysis, three factors of river slope bed, slope percentage and drainage density with weights of 7.42, 6.72 and 6.64 were identified as three important factors in the source of flood flow. Among the effective factors, three factors of drainage density, equivalent rectangle width and branching ratio had a higher optimal weight than the initial weight assigned to them, which shows the importance of these three factors in the origin of flood flow in forest basins.

  Keywords: geometry, time of concentration, drainage density, Flood
 • Nima Tazzori, MohammadEbrahim Banihabib *, Seied Mehdy Hashemy Shahdany, Yousef Hassani Pages 461-473

  Choosing the right price for agricultural water and investigating the effects of economic, social, and environmental interpretations as one of the essential economic tools in the agricultural sector to manage water demand in the current situation in the country. For this purpose, the present study has estimated the price of agricultural water and investigate its intermediate impact based on economic, social, and environmental indicators in the Irrigation-Network of Qazvin. First, the agricultural economy's existing conditions in the network range and by the economic model of mathematical planning were simulated by GAMS software, simulated and possible factors of farmers to elected price scenarios and their interaction effects. Finally, the degree of importance and ranking of the impact of economic, social, and environmental indicators by the TOPSIS process was used to achieve acceptable price and water labor in the irrigation network. The results showed that the maximum and minimum economic value of water in the irrigation network is related to rapeseed and alfalfa products, respectively, 3142 and 2177 IRR per cubic m. Also, the average economic value of water in this network was estimated at 2731 IRR per cubic meter. The results of water scenarios by the economic model showed that increasing irrigation water prices reduced the gross profit of crops in the irrigation network, as well as applying price scenarios, leads to increased unemployment in the study area. As a result, 2490 and 2731 were determined as two reasonable prices in the irrigation-network. Higher prices were selected as the best prices.

  Keywords: irrigation water price, positive mathematical program, water economic value, interpersonal effects
 • Saeid Hamzeh *, Omid Torabi Pages 475-484

  In the present study, long-term (during 1999 to 2019) and seasonal changes (during 2018) of the area of Gorgan Bay and its relationship with the changes in precipitation and Caspian Sea water level have been studied. The long-term water body was calculated by using the time series of Landsat8, Landsat5 and Sentinel-2 satellites imagery, and employ the MNDWI2 index. Also, data from Topix and Json satellites were used to study the changes of Caspian Sea water level and TRMM satellite data was used for precipitation changes. The results showed that the water body of Gorgan Bay has decreased significantly during the study period and this trend continues. The long term changes in the water area of Gorgan Bay have a high correlation (0.92) with the amount of fluctuations in the water level of the Caspian Sea. During this 20-year period, the changes in the water level of the Caspian Sea have been about 120 cm. But the correlation between water area and precipitation in the long period is low (0.1). This trend is quite the opposite in a short period of one year and since the changes in the water level of the Caspian Sea in a period of one year is very small (5 cm), so the water area of Gorgan Bay has a very low correlation (0.09) with it. But in the same period, there is a relatively moderate correlation between rainfall changes and the area of Gorgan Bay water body with a delay of one month.

  Keywords: Gorgan Bay, remote sensing, water level, Water body, MNDWI2 Index
 • Mojtaba Mohammadi, Hassan Vagharfard, Rasool Mahdavi Najafabadi *, Peyman Daneshkar Arasteh, MohammadJafar Nazemosadat Pages 485-497

  The present study has made an effort to analyze the individual and the coupled effects of the sea surface temperature (SST) and the El Nino-Southern Oscillation (ENSO) on precipitation variability in the South-Central parts of Iran over the period of 1957-2019. The SST data comprise the monthly time series of this variable over eight grids located in various parts of the Red Sea (1 grid), Persian Gulf (1 grid), Oman Sea (2 grid) and the Arabian Sea (1 grid). In addition to these gridded data, the SST-precipitation relationships are also examined for differential values of these gridded datasets. Correlation coefficients are consistently found to be negative when monthly or seasonal SSTs are regressed with corresponding precipitation data in all considered stations. The strongest correlations are found when differential values of SST (The Red Sea minus eastern parts of the Persian Gulf) are regressed with precipitation data in Sirjan. Differential values have generally yield stronger correlations than if the data of a single grid are used. Fluctuation of the SSTs data over the Red Sea, western Parts of the Persian Gulf and eastern side of the Arabian Sea exhibited strongest relationships with rainfall variability over the study area. In contrast, the less significant associations are observed for the grids that are located over the Oman Sea. The SST-precipitation relationships are found to be negative during both the warm and cold phases of ENSO.

  Keywords: sea surface temperature, ENSO, Nino 3.4, Precipitation, Persian Gulf
 • Hossein Pourasadoullah, Mehxi Vafakhah *, Baharak Motamedvaziri, Alireza Moghaddam Nia, Hossein Eslami Pages 499-512

  In this research, estimation of the Runoff Coefficient (RC) is carried out depending on land cover. Initially, RC modeling was performed using 54 hourly rainfall and corresponding runoff data during the period 1987–2010 in the Kasilian watershed. Artificial Neural Network (ANN), Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and Support Vector Regression (SVR) models and effective factors including rainfall intensity, Φ index (the average loss), five-day previous rainfall and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were used to estimate RC. The results showed that the ANN model was more efficient than the other two models and had Mean Bias Error (MBE), Coefficient of Determination (R2), Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE) and Normalized Root Mean Square Error (NRMSE) equal to 0.08, 0.85, 0.84 and 0.37, respectively for the training phase and 0.12, 0.76, 0.74 and 0.47 for the test phase. In general, it is suggested that RC plays a major role in hydrological mechanisms and flooding. Thus, optimal estimation of RC can be helpful in better management of soil and water conservation and erosion and sediment management in this area.

  Keywords: Artificial Neural Network, Normalized difference vegetation index, Runoff management, Soil, Water Conservation
 • Hadi Memarian *, Morteza Akbari Pages 513-534

  Soil erosion is a complex process with adverse environmental impacts. Therefore, in this study, to assess the severity of soil erosion in Iran watersheds, the validated data set of the Global Soil Erosion Modeling project (GloSEM database) were used. This project includes baseline scenario (2015) and future forecasts (2070) of soil erosion with the effects of climate change in three scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 on rainfall erosivity factor (R) and the effects of land use change in three combined scenarios SSP1-RCP2.6, RCP4.5 SSP2- and SSP5- RCP8.5 on vegetation (C) and soil protection (P) factors. The results showed that the vulnerability of central, southern, and eastern watersheds due to climate change and land use chaange was higher than other watersheds. In these areas, even without considering the effects of climate change, the trend of soil erosion changes in the baseline scenario (2015) with SSP2-RCP4.5 and SSP5-RCP8.5 scenarios has been increasing, but declining in humid or semi-humid areas in north and west. Considering the combined effects of land use and climate change, the trend of soil erosion changes between the baseline scenario (2015) with the scenarios of SSP1-RCP2.6 (with an average increase of 184%), SSP2-RCP4.5 (with an average increase of 243%) and SSP5- RCP8.5 (with an average increase of 341%) has been increasing in all watersheds except Aras watershed. The results of the study indicate that the vulnerability of more than 10 times in the central watersheds of Iran due to climate and land use changes by 2070.

  Keywords: Prediction of soil erosion, Land degradation, climate models, Global model of soil erosion, Watershed management
 • Artegh Gorganli Davaji, Nader Jandaghi *, Mojtaba G. Mahmoodlu, Yaghob Nick Ghojogh Pages 535-550

  In order to investigate the effect of flood in March 2019 on quantitative and qualitative changes of groundwater, the floodplain at the end of Gorganroud river basin, which was naturally exposed to floods, was selected. To investigate changes in groundwater quantity and quality, 17 and 11 observation wells with suitable distribution in the study area were selected, respectively. Then, quantitative (groundwater level) and qualitative data (11 physicochemical parameters) of wells were collected in two periods before and after the floods. First, groundwater level changes in two periods were evaluated by paired T-test and average groundwater level of the plain. Then, physicochemical characteristics changes in two periods were evaluated using paired T-test. Finally, hydrogeochemical changes were assessed using Gibbs, Durov and Piper diagrams, and the water quality for agricultural and drinking purposes were investigated using Wilcox and Schoeller diagrams. Paired T-test results showed that the groundwater level in 88.2% of the observation wells after the flood had a significant increase. This has increased the groundwater level as well as the unit hydrograph of the plain (about 2 meters) after the flood. The results of changes in groundwater quality parameters showed that the amount of EC, anions and cations (except NO3) were decreased in most of the observed wells after the flood. This has reduced the hardness of groundwater but has not had a significant effect on the type and hydrogeochemical facies of floodplain groundwater. The reason can be the hydrochemical similarity of infiltrated water and groundwater of the plain aquifer.

  Keywords: Flood, Groundwater, Aquifer, physicochemical characteristics, floodplain
 • Amirhossein Rahmatizadeh *, Hamid Gholami, Yahya Esmaeilpour, Hasan Khosravi Pages 551-562

  Soil salinity is one of the factors limiting plant growth and land degradation. The purpose of this study is to apply and access to soil salinity database which are inaccessible in arid and semi-arid regions using laboratory methods and GIS techniques. In this research, an attempt has been made to identify the soil salinity trend and its minerals by digging 8 profiles with an average depth of 1.5 meters and sampling water from 4 points on a transect from the Kenic line to the Playa in Hoz-e Sultan Qom. Soil water samples were taken from each soil profile at the end of the growing season in late Shahrivar and analyzed in the laboratory. The results showed that the trend of salinity changes from Kenic line to Playa is such that chlorides, sulfates, carbonates and finally calcium carbonates are observed, respectively. This trend was significant in Hoz-e-Soltan region. In this study, soil PH range from 6.5 to 8.9, salinity starts from 1.5 ds / m / m2 near the Conic line and increases to 2.30 ds / m2 next to the salt pan. Also, in the study area, sodium (soda) soils, the percentage of exchangeable sodium is more than 15 and the ratio of sodium absorption in the saturated extract is more than 13

  Keywords: Soil Salinity, Spatial changes, Kriging, Hoz Sultan
 • Avin Hakami Kermani, Hossein Babazadeh *, Jahangir Porhemmat, Mahdi Sarai Tabrizi Pages 563-584

  Climate change is one of the major challenges for the management and planning of water resources. Considering the uncertainties can present a more accurate picture of the system state. The present paper evaluated the uncertainty of performance indicators in the reservoir of Namroud Dam, located in the Hablehroud Basin, under climate change in the upcoming period (2021-2040). For this purpose, statistical downscaling for the upcoming period was performed using the output of the EC-EARTH general circulation model under the RCP4.5 and RCP8.5 emission scenarios and the LARS-WG6 model. The basin runoff in the upcoming period was estimated using the IHACRES hydrological model. In addition, the demand changes were calculated taking the future inputs of the climate variables into account. The water resources system was modeled using the WEAP model. Finally, based on the changes in river flow and using the Monte Carlo simulation, this study evaluated the performance uncertainty of the Namroud Dam reservoir under current conditions and climate change. Moreover, it investigated the adaptation strategies to reduce the demand (meeting 85% and 70% of the agricultural demand). The results showed the highest values of the stability index for the 30% reduction in agricultural demand under the RCP4.5 emission scenario. The changes in agriculture in Firoozkooh and Garmsar under this scenario decreased by 20.64% and 34.2%, respectively, although the reduction in demand alone is not sufficient to improve system performance. Compared to other indicators, the stability index changes were more limited and thus more reliable for assessing the system state.

  Keywords: Namroud Dam, climate change, Uncertainty, WEAP, System Performance Indices
 • Masomeh Alamdari Khorasani, AtaAllah Nadiri *, Hossein Ghafourian, Sina Sadeghfam Pages 585-597
  Background and Aim

  Water resources contaminated with arsenic results from industrial or agricultural activities that causes many environmental problems. One of the mechanisms for arsenic removal from aqueous media is the surface adsorption process. In this study, walnut shell chemically activated by zinc chloride, sulfuric acid, potassium permanganate was used for optimization. Powdered activated carbon produced by iron oxide nanoparticles, and Fe3O4 magnetite were prepared by depositing iron on activated carbon to remove the toxic metal arsenic from aqueous media.

  Procedure: 

  The synthesis of PAC-AC/Fe3O4 was prepared by chemical co- precipitation method and the physical and structural properties of the adsorbent were analyzed by FESEM-EDX, TEM and FT-IR techniques. Then the effect of pH changes (2-10), contact time (15-240 minutes), amount of adsorbent (0.02-0.1 g), initial concentration of arsenic (2-12 mg.1) were examined and optimized; isotherm and reaction synthetics were also determined.

  Results

  The optimal conditions for arsenic removal contained magnetic adsorbent pH=2, and 0.02 g of adsorbent at a 6 mg/l concentration at medium temperature. Also, fit diagrams, Freundlich and quasi-quadratic models were determined as isothermal and kinetic optimal models, respectively. The Freundlich model (R2 = 0.999) yielded the maximum absorption of 33.44 mg.g and second order equation of (R2 = 1).

  Conclusion

  The present study suggested that the synthesized adsorbent had a high potential for the removal of arsenic contaminants. Walnut shell can be used as a suitable adsorbent because of its waste in the country.

  Keywords: arsenic, Surface adsorption, activated carbon, walnut shell, Isotherm
 • Ali Mohammadi, MohammadEbrahim Banihabib, Hossein Yousefi *, Hamed Pouraram, Timothy O. Randhir Pages 599-609

  The community food basket, as a link between the agricultural sector and water resources, can be used as an indicator to assess the environmental sustainability of the community food supply. Therefore, in this study, the water and food nexus for the two desirable food baskets of the Ministry of Health (DMH) and the present food basket (PFB) of the Iranian society was investigated. The results revealed that in terms of the impact of food baskets on the environment, the DMH food basket has blue and gray water footprints equal to 736 m3/person/year and 36.7 m3/person/year, respectively. Among food groups, the food group of meat, eggs, legumes and nuts has the largest share in water footprints. Replacing the desired food basket (DMH) with the PFB will reduce 383 MCM/year of surface and groundwater resources withdrawal and 102 MCM/year of gray water footprint production. Survey of economic desirability of food baskets, revealed providing the DMH food basket costs approximately 7700000 Tomans/person annually, which is approximately 400 thousand Tomans less than the cost of providing the PFB for each person. Considering that a significant share of the cost and footprints of the DMH food basket belongs to the meat, eggs, legumes and nuts food group, replacing the products of this group with foods that have less water footprints, lower costs and sufficient nutrients is recommended. In general, the DMH food basket is introduced as a suitable economic and environmental alternative to the present food basket.

  Keywords: water footprint, Desired food basket, Water, food nexus, Cost of food provision