فهرست مطالب

مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1400)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه لرنی، نعمت ستوده*، فائزه جهان، حسن اسدزاده صفحات 11-32
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش مهارت های زندگی بر رفتارهای پرخطر و نشانه های بیمارگون در نوجوانان دختر انجام شد.

  روش

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران نوجوان متوسطه شهر ورامین در سال تحصیلی 99-1398 بود. نمونه پژوهش 30 نفر بودند، که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت گمارش تصادفی به صورت یکسان در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 10جلسه 60 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند؛ درحالی که اعضای گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی را دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده‌ها، مقیاس سلامت روانی SCL90 و خطرپذیری نوجوانان ایران LARS بود. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج نیز علاوه بر استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته‌ها

  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارت زندگی بر رفتارهای پرخطر دختران نوجوان تاثیر داشته است (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت زندگی بر نشانه های بیمارگون در دختران نوجوان تاثیر داشته است (05/0P<).

  نتیجه‌گیری

  بنابراین نتیجه گیری می شود که آموزش مهارت های زندگی به مثابه مهارت های زیربنایی سلامت روان رویکردی موثر بر کاهش رفتارهای پرخطر و نشانه های بیمارگون در دختران نوجوان می باشد.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، رفتارهای پرخطر، نشانه های بیمارگون، دانش آموزان دختر
 • نورمحمد رضایی *، علی محمد رضایی، یوسف ترابی صفحات 35-60
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی سبک های فرماندهی در پلیس های ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران بود.

  روش

  روش انجام پژوهش به شیوه تطبیقی مورد محور می باشد. به همین منظور صرفا بر مطالعات 10 سال اخیر تمرکز شد. به همین دلیل به بررسی سایت های اینترنتی کشورهای مورد بررسی، پژوهش های متعددی استخراج شد که پس از مطالعه آنها و حذف موارد نامرتبط یا کمتر مرتبط، 38 پژوهش (مقاله، پایان نامه یا طرح پژوهشی) گزینش و مبنای مطالعه تطبیقی کیفی قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس پژوهش های انجام شده در پلیس کشورهای مورد بررسی، نتایج نشان داد که سبک های رهبری تحولی، تلفیقی (تحولی و تبادلی)، رهبری فعال و سرمشق بودن، رهبری اخلاقی، رهبری مشارکتی (رابطه مدار) و رهبری موقعیتی با بسیاری از پیامدهای مثبت سازمانی در رابطه بودند؛ در حالی که سبک های رهبری عدم مداخله (منفعل/ اجتنابی) و اقتدارگرایی با افزایش پیامدهای منفی در سازمان همراه بودند.

  نتایج

  بر اساس مجموع نتایج حاصله، در درجه اول سبک رهبری تحولی و در درجه دوم سبک رهبری تلفیقی (سبک رهبری تحولی و تبادلی با هم) از بیشترین حمایت و پشتیبانی پژوهشی در خصوص منتج شدن به پیامدهای مثبت سازمانی برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، سبک های مدیریت، فرماندهی، پلیس
 • بدری عباسی*، شهرام حبیبی صفحات 63-80
  زمینه و هدف

   نیروی دریایی به‌عنوان بخشی از ارتش جمهوری اسلامی ایران ماموریت دارد تا با عنایت به گستردگی و وسعت مرزهای آبی کشوربا ارتقای توان رزمی نیروی خود، در حفاظت از مرزهای منابع استراتژیک جامعه کوشا باشد. در همین راستای ارتقای توان رزمی نیازمند مطالعه بر روی عوامل مهم و حیاتی از جمله آموزش‌هایی است که مبتنی بر ارتقای مهارت‌های کلیدی است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارتباط میان اثربخشی آموزش‌های دانشگاهی نیروی دریایی مبتنی بر مهارت و توان رزمی کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

  روش

   تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق،کلیه افسران فارغ‌التحصیل به تعداد 368 بوده‌اند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 190 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق تعیین شده و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه استاندارد می‌باشد. روایی محتوایی ابزار پس از بررسی گروهی از اساتید گروه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. ضرایب حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ پایایی ابزار را نیز تایید نمودند.

  یافته ها

   یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اثربخشی آموزش‌های مبتنی بر مهارت با توان رزمی ارتباط معنی‌دار دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها، مقدار ضریب همبستگی به‌دست آمده 892/0 نشان‌گر همبستگی قوی بین متغیر‌های پیش بین (اثربخشی آموزش‌های مبتنی بر مهارت فنی‌، مهارت انسانی و مهارت ادراکی) و متغیر وابسته (توان رزمی کارکنان) می‌باشد و مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده 793/0 نشان‌گر آن است که متغیر‌های پیش بین توانسته‌اند 79 درصد از توان رزمی افسران نداجا را فراهم نمایند.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد به‌منظورارتقای توان رزمی کارکنان نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران اولا تفکیک آموزش‌های کاربردی بر اساس مهارت‌های فنی، انسانی و ادراکی لازمه و ضرورت مهم در برنامه‌ریزی درسی محسوب شده و در گام بعدی سنجش اثربخشی این سری از آموزش‌ها پایه‌ای برای اصلاحات لازم در نظام آموزشی این گروه از کارکنان کلیدی جامعه خواهد بود.

  کلیدواژگان: توان رزمی، اثربخشی آموزشی، مهارت های فنی، مهارت های انسانی، مهارت های ادراکی
 • داود ابراهیم پور*، اصحاب حبیب زاده، سمیه افخمی بنائم صفحات 83-108
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی با گرایش به رفتارهای پرخطر در میان دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب انجام شد.

  روش

  تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب و نمونه آماری شامل 342 نفر از این دانش آموزان که تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران برآورد شد، می باشد. روش نمونه گیری مورد استفاده تصادفی طبقه ای بود. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه های سه گانه (پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) هنجاریابی شده توسط زاده محمدی و همکاران و (پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا در سال 2004) و (پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس هنجاریابی شده توسط کاظمیان (1396) گردآوری و با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  مولفه های تفکر انتقادی با توجه به سطح معناداری 05/0 و مقدار t پایین تر 96/1- دارای تاثیر منفی و معنادار بر گرایش به رفتارهای پرخطر می باشند. با توجه به مقدار ضریب تاثیر (Beta) میزان تاثیر خلاقیت بر گرایش به رفتارهای پرخطر 5/20 درصد، میزان تاثیر بالندگی بر گرایش به رفتارهای پرخطر 9/19 درصد و میزان تاثیر تعهد بر گرایش به رفتارهای پرخطر 6/61 درصد می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، تفکر انتقادی و مولفه های آن و همچنین سلامت اجتماعی و مولفه های آن رابطه منفی و معنی دار با گرایش به رفتارهای پرخطر در میان دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب دارد.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، گرایش به رفتارهای پرخطر
 • راشن عبدالهی*، حاجیه رجبی فرجاد، وحیده سادات فرخجسته صفحات 117-136
  زمینه و هدف

   افراد تاب آور و سازگار با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می توانند نقش موثری بر ارتقای بهداشت روانی خود و جامعه داشته باشند. این پژوهش با هدف «تاثیر آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی دانشجویان یکی از دانشگاه های نظامی» انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. به این منظور 30 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه های نظامی به روش نمونه گیری در دسترس در سال تحصیلی 98 انتخاب و در دو گروه آزمایشی (15) و کنترل (15) قرار گرفتند ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و پرسش نامه سازگاری بل (1961) بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید و آلفای کرونباخ پرسش نامه در این پژوهش به ترتیب 80/0 و 86/0 می باشد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه 90 دقیقه تحت آموزش مهارت های ارتباط موثر قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را در سازگاری اجتماعی و تاب آوری نشان دادند (01/0<p).

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که می توان آموزش مهارت های ارتباطی را به عنوان روش موثری برای افزایش سازگاری و تاب آوری دانشجویان نظامی در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی و دانشگاهی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباط موثر، توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، تاب آوری، سازگاری اجتماعی
 • مهدی عبدالله زاده *، محمد علایی صفحات 131-155
  زمینه و هدف

  مربیان مراکز آموزش عمومی ناجا تحت تاثیر انواع استرس قرار می گیرند. با این وجود به دلیل اهمیت بالای کارآیی این نیروها بر تربیت و آموزش نیروهای انسانی ماهر و ارزشمند، تاثیرات منفی استرس شغلی در آنان می‌تواند مضرات بسیاری را برای ناجا به بار بیاورد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر استرس شغلی بر کارآیی مربیان در یکی از مراکز آموزش عمومی ناجا انجام شده است.

  روش

  جهت سنجش متغیرهای تحقیق از دو پرسش‌نامه استرس شغلی و پرسش‌نامه کارآیی مربیان استفاده گردید. شاخص های پرسش‌نامه تحقیق از مطالعات مرتبط و پیشینه تحقیق اخذ شده سپس بر اساس شرایط تحقیق و محیط مورد مطالعه بومی سازی گردید. جامعه آماری این تحقیق مربیان آموزشی یکی از مراکز آموزش عمومی در تابستان سال 1398 بودند. به‌دلیل محدود بودن جامعه آماری تحقیق از روش تمام‌شماری استفاده شده و ابزار پژوهش در بین تمامی مربیان آموزشی شاغل توزیع گردید. روایی و پایایی مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SMART PLS انجام شد.

  یافته‎ ها

  یافته های تحقیق نشان داد که استرس شغلی تاثیر منفی و معنی داری بر کارآیی مربیان و ابعاد آن (انضباط، آموزش فنون، انگیزش، مهارت ارتباطی و مهارت آموزشی) در مرکز آموزش عمومی مربوطه دارد.

  نتیجه‌گیری

  این تحقیق برای نخستین بار به این نتیجه رسید که با کاهش استرس شغلی در میان مربیان مراکز آموزشی و افزایش کیفیت زندگی کاری، کارآیی آنان بهبود یافته و در نتیجه کیفیت آموزش فراگیران نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارآیی مربیان، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی
|
 • Masoumeh Larni, Nemat Sotoudeh *, Faezeh Jahan, Hassan Asadzadeh Pages 11-32
  Background and Aim

  The aim of this study was to investigate life skills training on high-risk behaviors and morbid symptoms in female adolescents.

  Method

  The research method was quasi-experimental and its design was pretest-posttest with a control group. The statistical population of the study included all high school adolescent girls in Varamin in the academic year 8931-33. The sample consisted of 93 people, who were selected by multi-stage cluster random sampling and randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group received life skills training in 83 sessions of 03 minutes; while the members of the control group did not receive any educational intervention. Data collection tools were SCL33 Mental Health Scale and Iranian Adolescents' Risk LARS. In order to analyze the results, in addition to using descriptive statistics, multivariate analysis of covariance was used.

  Findings

  The results of multivariate analysis of covariance showed that life skills training had an effect on high-risk behaviors of adolescent girls (P <3030). The results also showed that life skills training had an effect on morbid symptoms in adolescent girls (P <3030).

  Conclusion

  Therefore, it is concluded that life skills training as a basic mental health skills is an effective approach to reduce high-risk behaviors and morbid symptoms in adolescent girls.

  Keywords: life skills, high risk behaviors, morbid symptoms, female students
 • Nourmohammad Rezaei*, AliMohammad Rezaei, Yousof Torabi Pages 35-60
  Background and Aim

  The purpose of this study was a comparative study of command styles in the police of the United States of America, United Kingdom, Australia, Turkey and the Islamic Republic of Iran.

  Method

  The research method is comparatively case-based. For this purpose, it focused only on the studies of the last 10 years. For this reason, several researches were extracted by reviewing the websites of the studied countries. After studying them and eliminating irrelevant or less relevant items, 38 researches (articles, dissertations or research projects) were selected and became the basis of qualitative comparative study.

  Results

  Based on research conducted in the police of the studied countries, the results showed that transformational leadership styles, integrated (transformational and exchange), active leadership and role modeling, ethical leadership, participatory leadership (relationship oriented) and situational leadership with many positive organizational consequences Were in a relationship; While leadership styles of non-intervention (passive / avoidance) and authoritarianism were associated with increasing negative consequences in the organization.

  Results

  Based on the total results, firstly, transformational leadership style and secondly, integrated leadership style (transformational leadership style and exchange with each other) had the most research support in terms of leading to positive.

  Keywords: Comparative Study, Management Styles, Command, Policerganizational outcomes
 • Badri Abbasi*, Shahram Habibi Pages 63-80
  Background and Aim

  The Navy, as part of the Army of the Islamic Republic of Iran, has a mission to be diligent in protecting the borders of strategic resources of the society by considering the extent and breadth of the country's water borders and improving the combat capability of its forces. In this regard, the development of combat capability requires the study of important and vital factors, including training that is based on the promotion of key skills. The purpose of this study is to determine the relationship between the effectiveness of naval university training based on the skills and combat capability of naval personnel of the Islamic Republic of Iran.

  Method

  The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of the study was all 368 graduate officers. Using Krejcie Morgan table, 190 people were selected as the research sample and selected by available sampling method. The research tool is a standard questionnaire. The content validity of the instrument was confirmed after review by a group of professors in the Department of Educational Sciences. The coefficients obtained from the calculation of Cronbach's alpha also confirmed the reliability of the instrument.

  Findings

  The findings of data analysis showed that the effectiveness of skill-based training has a significant relationship with combat capability. According to the hypothesis test results, the correlation coefficient obtained 0.892 indicates a strong correlation between predictor variables (effectiveness of training based on technical skills, human skills and perceptual skills) and the dependent variable (combat capability of employees) and the coefficient of determination Adjusted to 0.793 indicates that the predictor variables were able to provide 79% of the combat capability of Nedaja officers.

  Conclusion

  According to the findings, in order to improve the combat capability of the Navy personnel of the Army of the Islamic Republic of Iran, firstly, the separation of applied training based on technical, human and perceptual skills is an important necessity in curriculum planning and in the next step Measuring the effectiveness of this series of trainings will be the basis for the necessary reforms in the educational system of this group of key employees of the community

  Keywords: combat capability, training effectiveness, technical skills, human skills, perceptual skills
 • Davood ebrahimpoor*, Ashab Habibzadeh, Somaye Afkhami Banaem Pages 83-108
  Background and Aim

  The aim of this study was to investigate the relationship between critical thinking and social health with a tendency to high-risk behaviors among first grade high school students in Miandoab.

  Method

  The research is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of data collection method. The statistical population of the study is all the students of the first secondary schools of Miandoab city and the statistical sample includes 342 of these students whose number of samples was estimated based on Cochran's formula. The sampling method used was stratified random. Research data were divided into three questionnaires (Iranian Adolescent Risk Inventory (IARS) standardized by Zadeh Mohammadi et al.) Were collected and analyzed using Pearson and regression tests using SPSS software.

  Results

  The components of critical thinking have a negative and significant effect on the tendency to high-risk behaviors due to the significance level of 0.05 and lower t-value of -1.96. According to the impact factor (Beta), the effect of creativity on the tendency to high-risk behaviors is 20.5%, the effect of maturity on the tendency to high-risk behaviors is 19.9% ​​and the effect of commitment on the tendency to high-risk behaviors is 61.6%.

  Conclusion

  According to the results of the study, critical thinking and its components as well as social health and its components have a negative and significant relationship with the tendency to high-risk behaviors among high school students in Miandoab city.AbstractThe aim of this study was to investigate the relationship between critical thinking and social health with the tendency to high-risk behaviors among high school students in Miandoab. Based on this, hypotheses and a conceptual model were considered for research in which critical thinking and its components (creativity, maturity and commitment) and social health along with its components (prosperity, solidarity, cohesion, acceptance and social participation) as independent variables. And tendency to high-risk behaviors is considered as a dependent variable. In order to investigate the purpose of the research, the statistical population in this study includes all first grade high school students in Miandoab city, whose number in the academic year 1398-1399 is approximately equal to 3000 students. The number of statistical samples was selected based on Cochran's formula of 342 people. The stratified random sampling method has been selected. Data collected by the questionnaire were analyzed using SPSS software. The results of this study showed that critical thinking along with its components as well as social health and its components have a negative and significant relationship with the tendency to high-risk behaviors among high school students in Miandoab city.

  Keywords: Critical Thinking, Social Health, Social Participation, Tendency toHigh-Risk Behaviors
 • Rashin Abdollahi*, Hajieh Rajabi Farjad, Vahideh SadatFarkhojasteh Pages 117-136

  Resilient and adaptable people can play an effective role in promoting their mental health and that of society, by providing intimate relationships. This study investigates the influence of training the effective communication skills on resilience and social adjustment of students in Police University. This research was conducted by a quasi-experimental and pre-test and post-test method, with a control group. For this purpose, 30 students of one of the police universities were selected by available sampling method in the academic year of 2020 and were divided into two experimental (15) and control (15) groups. The instruments to measure were including the Resilience Scale of Connor and Davidson (2003) and Adaptation Questionnaire of the Bell (1961) which were completed in the pre-test and post-test. After completing the pre-test, the intervention group underwent eight sessions of 90- minute for training about skills of establishing an effective communication. Data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that compare to the control group, there is a significant increase in social adjustment and resilience (p <0.01). According to the research results, training of communication skills can be considered as an effective method to increase the adaptability and resilience of police students.

  Keywords: effective communication skills, ability to receive, send messages, resilience, social adjustment
 • Mehdi Abdollahzadeh*, Mohammad Alaei Pages 131-155
  Background and Aim

  Instructors of NAJA public education centers are affected by various types of stress. However, due to the high importance of the efficiency of these forces in training and educating skilled and valuable human resources, the negative effects of job stress on them can cause many harms to the NAJA. Accordingly, the present study was conducted to investigate the effect of job stress on the performance of trainers in NAJA Public Education Center.

  Method

  In order to measure the research variables, two questionnaires of job stress and the questionnaire of instructors' efficiency were used. Research questionnaire indices were obtained from related studies and research background and then localized based on research conditions and study environment. The statistical population of this study was the educational instructors of Public Education Center in the summer of 8931. Due to the limited statistical population of the study, the counting method was used and the research tool was distributed among all employed educators. Validity and reliability of the research model and data analysis were performed using structural equation modeling and confirmatory factor analysis in SMART PLS software.

  Findings

  The research findings showed that job stress has a negative and significant effect on the efficiency of trainers and its dimensions (discipline, training techniques, motivation, communication skills and training skills) in NAJA General Education Center.

  Conclusion

  The findings of this study showed for the first time that by reducing job stress among trainers in educational centers and increasing the quality of work life, their efficiency improves and as a result, the quality of learners' education also increases..

  Keywords: Job stress, coaching efficiency, questionnaire, structuralequations, factor analysis