فهرست مطالب

نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی
پیاپی 2 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید وحید حسینی پور، سید رضا سیدجوادین*، بلال نظریان صفحات 85-95

  نوآوری سازمان های بخش دولتی و گرایش آنان به سوی شرکتی شدن و تمرکز زدایی به دلیل عدم انعطاف پذیری در ساختارهای سنتی جنبشی را ایجاد کرده است که نقش کارکنان و نیاز به توانمندی آنان به عنوان مرکز ثقل هرگونه تلاش برای کاهش اندازه سازمان و بهبود خدمات به مردم مورد تایید قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی نوآورانه و مولفه هایش با توانمندسازی روانشناختی در کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان های رودسر و املش در استان گیلان می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان های رودسر و املش در سال 1394 تشکیل می دهند که تعداد 168 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر را تکمیل نمایند. جهت تحلیل داده ها، از شاخص های میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین در سطح معناداری 001/0 حمایت از خلاقیت با اعتماد و نیز تامین منابع برای نوآوری با تاثیرگذاری و اعتماد رابطه معناداری دارند. و در سطح معناداری 005/0 بین تامین منابع جهت نوآوری با خودمختاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، جو سازمانی نوآورانه، سازمانها، نوآوری
 • امید صفری*، غلامرضا صفری، فاطمه حسینی صفحات 97-102

  هدف از این تحقیق، مطالعه یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق،کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114نفر بودند، که از این تعداد93نفر با روش نمونه گیری کل شمار و به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد یادگیری سازمانی(نیفه،2001) و توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر،1995) به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 74/0و 81/0انجام گرفت. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری کلموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معنادار 53/0 وجود داشت(01/0≤ P) و بین یادگیری سازمانی با تمامی مولفه های توانمندسازی روانشناختی ارتباط مثبت و معنا دار وجود داشت. بنابراین بهتر است که در این سازمان ورزشی از یادگیری سازمانی برای بهبودی و ارتقاء توانمندسازی روانشناختی بیشتر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، کارکنان، ورزش و جوانان فارس
 • ام البنین حسنلو*، پروانه گلرد صفحات 103-113

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر تنوع نیروی کار بر عملکرد کارکنان در موسسه تحصیلات عالی دانشگاه زنجان بود. برای شکل دهی به نیروی کار در سازمان ها، اقدامات قانونی مختلفی توسط دولت مطرح شده است. با این حال، این اقدامات قانونی به صراحت بر وادار نمودن سازمان ها به پذیرش تنوع تمرکز می کنند و در نتیجه، نیاز کسب و کار به آن و نحوه تاثیرگذاری آن بر پیامدهای رفتاری کارکنان نظیر عملکرد کارکنان را در نظر نمی گیرند. به این دلیل، این مطالعه به بررسی اثرات تنوع نیروی کار بر عملکرد کارکنان در دانشگاه می پردازد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی استاتید دانشکده های فنی و انسانی(N=199) بودند که بر اساس اهداف پژوهش،91 نفر استاد غیر بومی بصورت نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.در این تحقیق، پرسشنامه تنوع نیروی کار و پرسشنامه عملکرد کاری کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر پیش بینی کنندگی متغیر تنوع سنی بیشتر از سایر متغیرها بوده است.

  کلیدواژگان: تنوع نیروی کار، تنوع سنی، تنوع جنسیتی، تنوع قومی، تنوع آموزشی، مدیریت تنوع نیروی کار، موسسه آموزشی عالی، اقدامات تنوع نیروی کار
 • شاهین ساده*، حمیدرضا رضایی کلیدبری صفحات 115-125

  تحقیق حاضر با هدف تببین کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان براساس رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نظر هدف کاربردی محسوب می‎شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بوده و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده، است. روش جمع آوری داده‎ها در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می‎باشد. جهت بررسی روایی ابزار تحقیق از روش روایی محتوی وتعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در نهایت برای تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیه‎های تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار smart pls 2 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‎های جمع آوری شده نشان داد که رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی کاری کارکنان داشته و به میزان 4/86درصد از کیفیت زندگی کاری کارکنان راتبیین می کند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، رفتار سازمانی مثبت گرا، شخصیت، رفتار شهروندی سازمانی
 • محمدامین صیادی*، میترا محمدی، مرتضی صوفی رضایی، مرتضی فتاح پور صفحات 127-137

  محیط رقابتی سازمانهای امروزی و نبود فرصت مناسب برای کنترل کارکنان، مدیران را مجبور به فرایند توانمند سازی کارکنان با استفاده از آموزش مهارت، دانش و توانایی و بطور کلی تعهد سازمانی کرده است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل توانمندسازی روانشناختی با تعهدسازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام می باشد. پژوهش حاضر، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در سال به تعداد 75 نفر می باشد و بر این اساس نمونه نیز به صورت تمام شمار انتخاب شد. گردآوری داده ها نیز از طریق دو پرسشنامه استاندارد، یکی پرسشنامه سنجش توانمندسازی شرت و رینهارت با پایایی 86/0 و دیگری پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر با پایایی 75/0 انجام شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میزان توانمندسازی روانشناختی این کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی آنها از سطح متوسط پایین تر است. در ضمن بین سه بعد توانمندسازی روانشناختی (رشد حرفه ای، مقام و منزلت و تصمیم گیری) با تعهدسازمانی رابطه معناداری در سطح(05/0P≤) به دست آمد یعنی با افزایش این سه عامل، میزان تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش می یابد. در ادامه نیز مشخص شد این سه بعد توانمندسازی روانشناختی پیش بینی کننده های معناداری برای تعهد سازمانی هستند. رشد حرفه ای، مقام و منزلت و تصمیم گیری، به عنوان عوامل روان شناختی توانمندسازی را باید از شاخص های زمینه ساز تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام دانست.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، مقام و منزلت
 • محمد نصراللهی*، محمدرضا سلطانی، علی فرهی صفحات 139-150

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و ارایه الگوی مفهومی مسیر شغلی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و داده ها از طریق میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش اساتید و خبرگان سازمانی به تعداد 20 نفر و سپس تعداد 141 نفر از کارکنان سازمان مورد نظر بوده که به روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. در تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه گیری الفای کرونباخ 971/0و ضرایب لاوشه 95/0= CVR ، 97/0 = CVI می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی - استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقوله محوری مطالعه حاضر مشتمل بر 7 بعد و 23 مولفه می باشد و با توجه به شرایط زمینه ای مدل نهایی ترسیم شده است.

  کلیدواژگان: برنامه های سازمانی مسیر شغلی، برنامه های فردی مسیر شغلی، سرمایه انسانی، مسیر شغلی
 • فرزین فرحبد*، داود بخشعلی زاده، ساره خمامی صفحات 151-165

  ترک خدمت کارکنان از جمله عواملی است که سازمان را در امر دستیابی به این اهداف دچار مشکل نموده و هزینه آشکار و پنهان بسیار سنگینی را بر کل مجموعه تحمیل می کند. از آنجا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است، لذا سازمان ها تلاش می کنند تا با سنجش تمایل ترک خدمت در کارکنان خود، از این امر جلوگیری نمایند. وقوع ترک خدمت کارکنان، ابتدا به صورت ذهنی و در افکار کارکنان شکل می گیرد و درست در همین زمان است که با تیزهوشی مدیریت مجموعه، می توان از عینیت یافتن این امر پیشگیری نمود. پژوهش حاضر به مطالعه عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک ملی استان گیلان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی  از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بانک ملی استان گیلان به تعداد 1400 نفر است که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 266 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد که از نظر روایی دارای روایی محتوا بوده و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار لیزرل 5/8 انجام گردید.

  کلیدواژگان: تمایل به ترک خدمت، تعهد، رضایت شغلی، جو اخلاقی، کیفیت زندگی کاری
|
 • Seyedvahid Hosseinipour, Seyedreza Seyedjavadin *, Balal Nazaryan Pages 85-95

  The innovation of state sector and their attitude towards corporatization and decentralization because of lack of flexibility in traditional structures has made a movement that the role of staff and the need for their empowerment have been approved as the center of gravity of any attempt to reduce the size of the organization and improving the service to the people. The purpose of this research is study the relationship between innovative organizational climate and its components with psychological empowerment among the government organizations staff in counties Roudsar and Amlash. 168 individuals from the government organizations staff of counties Roudsar and Amlash in the 2015 year were selected based on random sampling method and completed the siegel and kymer innovative organizational climate questionnaire and scale of psychological empowerment Spritzer. The data were analyzed using mean, standard deviation, correlation and Regression analysis. Results showed that the innovative organizational climate with psychological empowerment have positive and significant correlation. Also at a significance level P<0/001, support of creativity and trust as well as the resource provisioning to innovate with the effectiveness and trust have a significant relationship. And at a significance level P<0/005, there was a significant positive correlation with the resource provisioning of innovation and autonomy.

  Keywords: psychological empowerment, Innovative Organizational Climate, Organizations, Innovation
 • Omid Safari *, Gholamreza Safari, Fatemeh Hosseini Pages 97-102

  he aim of this research is study of Organizational learning and Psychological Empowerment in staff of Youth and Sports of Fars. The research statistical population includes the experts in staff of Youth and Sports of Fars and the number was 114 individuals. From 114 individuals, 93 individuals were chosen as the sample through convenience sampling. Data collection was conducted by the use of standard questionnaires of Organizational learning (Nifeh, 2001) and Psychological Empowerment (Spretzer 1995) with Cronbach’s alpha coefficients of 0.74 and 0.81, respectively. Descriptive statistics were used for data description and Pearson correlation coefficient were used for inferential analysis.Results showed that Organizational learning and Psychological Empowerment had positive and significant relation (r = 0.53). According to the results of research, it is necessary to use Organizational learning in sport organization for more Psychological Empowerment.

  Keywords: Organizational Learning, psychological empowerment, Staff, Youth, Sports of Fars
 • Omolbanin Hassanloo *, PARVANEH GELARD Pages 103-113

  The purpose of this study was to investigate the effect of labor force diversity on employees' performance at Zanjan University of Higher Education. Various legal measures have been taken by the government to shape the workforce in organizations. However, these legal measures explicitly focus on forcing organizations to accept diversity, and therefore do not take into account the business's need for it and how it affects employees' behavioral outcomes, such as employee performance. For this reason, this study examines the effects of labor diversity on employees' performance at the university. The study population consisted of all technical and humanitarian faculty members (N = 199). According to the research objectives, 91 non-native professors were selected as purposeful and accessible non-probability sampling. In this study, the labor force diversity questionnaire and the questionnaire Employee performance has been used. The results showed that the predictive effect of age variability was higher than other variables.

  Keywords: Diversity of Workforce, Age Diversity, Gender Diversity, Ethnic Diversity, Educational Diversity
 • Shahin Sadeh *, Hamidreza Rezaee Kilidbari Pages 115-125

  This study aims to explain The quality of work life of employees of Gilan Provincial Engineering Organization is based on positive organizational behavior, personality and organizational citizenship behavior. The method of this research is descriptive and is considered as a practical purpose. The statistical population of this research includes employees of Guilan Construction Engineering Organization and the method of sampling is simple random. The data gathering method in this research is field survey of this questionnaire. To assess the validity of the research tool, the content validity method and reliability test were used from the Cronbach's alpha coefficient. Finally, for analyzing the data and testing the research hypotheses, structural equation modeling was used with smart pls 2 software. The results of data analysis showed that positive organizational behavior, personality and organizational citizenship behavior had a positive effect on the quality of work life of employees and explained 86.4% of employees' quality of work life.

  Keywords: Quality of Work Life, Positive Organizational Behavior, personality, Organizational Citizenship Behavior
 • Mamadamin Sayadi *, Mitra Mohammadi, Morteza Soufi Rezayi, MORTEZA FATAHPOUR Pages 127-137

  Today, competitive environment of Organizations and the lack of opportunity to manage of staff, forced the administrators to empowerment process of staff by using of the organizational commitment, skills training, knowledge and ability. Purpose of this study is the relationship between Organizational commitment and employee empowerment. Research method is descriptive and correlation. The population statistical of this study according to information of the human resources department, is consisted of all official, contractual and contract employees of Youth and Sports employees’ Ministry in Ilam city who are 75 people. Research tools used in this study, were Shert and Reinhardt Empowerment questionnaire (1992), with a reliability of 0/86 and the second questionnaire, were Allen and Mayer Organizational commitment with 0.75 reliability (1991). Data were analyzed by one sample T. Test, Pearson correlation and stepwise regression analysis. The results showed that the three dimensions of empowerment (professional growth, status and decision-making) with Organizational commitment have a meaningful relationship. These three empowerment dimensions were significant predictors for organizational commitment. In addition, the level of employee empowerment is higher of the average level and organizational commitment employee’s level is lower than the average level. The results showed that with increase of the empowerment factors (professional growth, status and decision-making) are also increased levels of organizational commitment.

  Keywords: Organizational Commitment, psychological empowerment, Status
 • Mohammad Nasrollahi *, M. Soltani, A. Farahi Pages 139-150

  he present study aims to identify the dimensions, components and presentation of the conceptual model of the job path. The research method is descriptive-survey and data is collected through field. The statistical population of the study was 20 faculty members and organizational experts, and then 141 staff members of the organization were selected from among 222 knowledgeable individuals in the field of human resources, using purposeful and random sampling and based on Cochran's formula. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. In determining the reliability and validity of the instrument, the Cronbach's alpha coefficient is 0.797 and the coefficients of CVS are 0.95, CV = 0.99, CVI = 0.97. To analyze the data, descriptive-inferential and SPSS software were used. The results of this study indicate that the core study of the present study consists of 7 dimensions and 23 components that are drawn according to the ground conditions of the final model.

  Keywords: Organizational Programs, Individual Programs, Human Capital, Job Path
 • Farzin Farahbod *, Davood Bakhshalizadeh, Sareh Khomami Pages 151-165

  Employees turnover is a factor that affects the organization in order to achieve goals and it can impose obvious and hidden costs to the whole of the organization. Since prevention is always better than cure, the organizations are trying to exploit the turnover intention, Than it would prevent. Therefore, identifying factors and their impact on the turnover intention is very important. The research is applied in terms of objective, and its methodology is descriptive in correlational branch. This study focused on factors that influencing turnover intention of BMI of Guilan’s employee. using available sampling, 266 employees of BMI were selected as the statistical sample. The required information was collected through the standard questionnaire that has content validity and reliability has been confirmed. Data analysis was done through statistical techniques of descriptive and inferential statistics and structural equations and path analysis was done by LISREL 8.5 software.

  Keywords: Turnover Intention, commitment, Job satisfaction, ethical climate, Quality of Work Life