فهرست مطالب

پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1400)

نشریه پژوهش های پیشرفت: سیستم ها و راهبردها
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ساناز ابراهیمی صادق* صفحات 11-26

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد نوآورانه در شرکت خودروسازی سایپا می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و با استفاده از متد توصیفی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است که ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.جامعه آماری در این پژوهش مدیران شرکت خودروسازی سایپا می باشد. حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. بدین ترتیب که از 80 نفری که در این زمینه تشخیص داده شده اند، 66 نفر به عنوان نمونه حاصل به سوالات پاسخ دادند. تعداد 66 نفر تعیین شدند. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارsmartpls به بررسی فرضیات پرداخته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که شایستگی مدیران بر نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری تاثیر مثبتی دارد ولی شایستگی مدیران تاثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی ندارد.

  کلیدواژگان: شایستگی مدیران، نوآوری محصول، نوآوری فرایند، نوآوری سازمانی
 • مصطفی رشیدی طغرالجردی*، علی ردادی صفحات 27-52
  علی رغم تلاش های گسترده و نهادسازی های متعدد برای مقابله با قاچاق کالای وارداتی در سالیان اخیر، هنوز صنایع تولیدی کشور تحت فشار ناشی از رویگردانی خریداران از کالای تولید داخل هستند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که دریابد چه عللی باعث می گردد صنایع کشور توان رقابت در جذب مشتریان به خرید کالای داخلی را در مقابل کالای قاچاق نداشته باشند؟ به عبارت دیگر مسئله این پژوهش آن است که چرا با وجود صنایع تولیدی سابقه دار، بهره مند از یارانه، و مورد تبلیغ حاکمیت، کالای قاچاق می تواند تا این حد تولید داخل را تحت فشار قرار دهد؟بدین منظور با مرور پیشینه و تحلیل محتوای ادبیات موضوع، ده متغیر شناسایی شده است و برای استخراج روابط میان این متغیرها از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (Interpretive-Structural Modelling-ISM) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد هزینه بالای تولید کالا در داخل و نرخ بالای تورم ریشه ای ترین علت های ترجیح کالای قاچاق خارجی به کالای تولید صنایع داخلی است. همچنین تجزیه و تحلیل MICMAC نشان می دهد علت ها نشان دهنده آن است که نیمی از متغیرهای بررسی شده (پنج متغیر از ده متغیر) جزء متغیرهای مستقل قرار دارند.
  کلیدواژگان: صنایع تولیدی، تهدید صنایع تولیدی، مدلسازی ساختاری-تفسیری، قاچاق کالا
 • سید حسام وقفی*، علی بنیادی نایینی صفحات 53-77

  مدیران باید علاوه بر مدیریت منافع و حقوق سازمان خود، در تامین رفاه، آسایش، نیازها و منافع مردم جامعه نیز به عنوان یک موضوع اخلاقی نقش داشته باشند. از طرف دیگر، تصمیمات و رفتارهای مدیریتی نباید منجر به آسیب، زیان یا خسارت به جامعه و افراد آن شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش اخذ گواهینامه های بین المللی (مدیریت محیط زیست، کنترل کیفیت و بهداشت کارکنان) بر ریسک بحران مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت دولتی می باشد. از جنبه نوآوری این تحقیق می ‎توان گفت که هیچ تحقیقی در مورد تحلیل مالی اخذ گواهینامه های بین المللی شرکت های بورسی در ایران انجام نشده است. برای این منظور، 1155 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ده ساله مورد بررسی قرار گرفتند. از آنالیز رگرسیون چندگانه معنادار برای تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین اخذ گواهینامه های بین المللی شرکت و بازده سهام رابطه وجود دارد و این رابطه با مدیریت دولتی شرکت تغییر مثبت می ‎کند اما اخذ گواهینامه های بین المللی برای بحران مالی شرکت ها تاثیر ندارد

  کلیدواژگان: : مدیریت دولتی، مدیریت محیط زیست، مدیریت کنترل کیفیت، مدیریت بهداشت کارکنان، عملکرد، ریسک بحران مالی
 • محمد غفاری فرد*، حسین رضایی، داوود یوسفزی صفحات 79-101

  در فاصله زمانی چهار دهه درآمدهای نفتی یکی از مهم‏ترین منابع درآمد دولت بوده که تاثیرات زیادی بر اقتصاد داشته است. از منبع درآمد نفتی می‏توان به عنوان یک اهرم مثبت در جهت طرح های عمرانی و زیربنایی کشور استفاده نمود؛ اما به دلیل تاثیر تحریم بر درآمدهای نفتی این امر به طور مطلوب حاصل نشده است. برای آن که بتوان درک بهتری از چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران داشته باشیم، در این پژوهش به مدلسازی و شبیه‏سازی با هدف تخصیص دادن درآمدهای نفتی به بخش خصوصی و دولتی در افق 20 ساله پرداخته شده است. با استفاده از روش پویایی سیستم و استفاده از نرم افزار ونسیم، روابط علت- معلولی و حالت و جریان مدل طراحی شده و آثار اقتصادی تحت سناریوهای مختلف، شبیه سازی شده است. شبیه سازی صورت گرفته در این مدل در سه حالت انجام شده است؛ سناریوی اول کل درآمدهای نفتی جهت سرمایه گذاری به بخش دولتی داده شده، سناریوی دوم اختصاص همه درآمدهای نفتی در قالب تسهیلات به بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی و در نهایت سناریوی سوم که 70 درصد درآمد نفت به بخش دولتی و مابقی از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی تخصیص داده شده است. نتایج نشان می دهد تخصیص درآمدهای نفتی به بخش دولتی جهت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی سناریوی مناسب در اقتصاد در بلند مدت است که دارای آثار مثبت اقتصادی بر تولید ملی، رفاه و سرمایه گذاری است.

  کلیدواژگان: درآمد، دولت، پویاشناسی، تولید، اقتصاد ایران، نفت، شبیه سازی
 • محمدحسن کامفیروزی*، علی بنیادی نایینی صفحات 103-132

  در سال های اخیر گرایش به سمت رشته های میان رشته ای شدت بیشتری یافته است. اما نیاز است تا به بررسی موانع پیش روی اینگونه رشته ها و مطالعات پرداخته گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نظام جامع چالش ها و موانع پیش روی مطالعات میان رشته ای است. در این مطالعه با استفاده از روش دیمتل خاکستری به عنوان یک روش سیستمی به بررسی تاثیرات و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار اقدام شده است. نه دسته عامل اساسی در این زمینه مورد توجه و احصا قرار گرفت. ضمن ارایه مدل سیستمی نحوه عملکرد عوامل نقشه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل رسم گردید. در این مطالعه نشان داده شد که عوامل سازمانی، فرهنگی- اجتماعی و علمی و آکادمیک بیشترین تاثیرات را در سیستم داشته اند. در انتها در قسمت نتیجه گیری پیشنهاداتی برای رفع و کاهش اثر این چالش ها ارایه شد که نشان داد سیاستگذاری و توجه بیشتر به این حوزه به شدت مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: مطالعات میان رشته ای، چالش ها و موانع، روش دیمتل، سیستم خاکستری
 • سید رضا نصری*، سعید جعفری تیتکانلو صفحات 133-161
  امروزه یکی از موضوعات استراتژیک در ایران فراهم‎شدن بستری برای استفاده از دانش، عبور از اقتصاد نفتی و جهش تولید است. اقتصاد دانش بنیان سالیان متمادین در کلام بزرگان کشور از جمله مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی دیده می شود. مولفه‎ی حرکت به سمت جهش تولید شرکت های دانش بنیان می باشند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش کیو انجام شده و فضای گفتمان پژوهش شامل سه حوزه مقالات و اسناد بالادستی، سخنان بزرگان و مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه دانش بنیان می باشد. در نتیجه این بررسی 237 عامل شناسایی شد که برای تایید روایی و پایایی یافته ها به 74 عامل تقلیل یافت. روایی یافته ها با مراجعه مجدد به خبرگان تایید و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ، 81/0 به دست آمد. مرحله بعد جدول انتخاب اجباری کیو توسط 111 نفر از خبرگان تکمیل شد و طی تحلیل این جداول از طریق بار عاملی، هشت دیدگاه شامل نگرش استراتژیک و راهبردی، نگرش به فعالیت های زیرساختی و سرمایه گذاری و مالی، نگرش به تحقیق و توسعه، نگرش به بهره وری تولید و بهبود محصول، نگرش به بازاریابی و مشتری مداری و برندینگ، نگرش به مباحث حقوقی و مالکیت فکری، نگرش به ویژگی های رهبر و مدیر، نگرش به منابع انسانی شناسایی گردید.
  کلیدواژگان: عوامل حیاتی موفقیت، شرکت های دانش بنیان، روش کیو
|
 • Sanaz Ebrahimi Sadegh * Pages 11-26

  This study aims to investigate the effect of competent managers on innovation performance. To achieve this goal, an applied study was followed. The statistical population of the research included manager of Saipa Co. The research samples were acquired by Morgan schedule. Sixty six managers were selected by the research sampling. In this research, the library method was employed for collecting data and information. In this research, correlation coefficient method was used.A questionnaire was used for data collection. content validity was confirmed by experts and reliability content by Cronbach’s alpha coefficients were calculated 0.945 . For analyzing data, Kolmogorov-Smir nov test was used. Structural equation modeling method was used for analyzing the hypotheses. The Smartpls software was used for analyzing the hypotheses. The results presented below:- the Managers’ Competency has a positive impact on product innovation.- .the Managers’ Competency has a positive impact on process innovation.- the Managers’ Competency has not positive impact on organizational innovation.

  Keywords: Managers’ Competency, product innovation, process innovation, Organizational Innovation
 • Mostafa Rashiditoghroljerdi *, Ali Raddadi Pages 27-52
  During recent years, so much effort has put on defying commodity smuggling in the Islamic Republic of Iran, but a few results come about. In this research, the main question is that: “what are the main elements that cause buyers to prefer smuggled goods over domestically produced goods in Iran?”After reviewing the related literature, we analyzed contents of gathered data through Exploratory Content Analysis, and identified ten major underlying factors. The second question of this research is: “Why can smuggled goods put so much pressure on domestic production, despite the well-established, subsidized, and promoted manufacturing industries? How are the causal factors related to each other?” So, we used Interpretive Structural Modeling (ISM) to answer the second question. The final ISM model included in 4 layers.As the results show, two factors that have ‘higher costs of domestic production’ and ‘high inflation rate’ are the root causes of domestic products weakness against smuggled commodities. Also, MICMAC analysis shows that the half (five out of ten) of variables are categorized as Driver/Power variables
  Keywords: Productive Industries, Productive Industries Threat, interpretive structural modeling, domestic commodities
 • Seyed Hesam Vaghfi *, Ali Bonyadi Naieni Pages 53-77

  Managers, in addition to providing their organization's interests and rights,  They should consider the welfare, comfort, needs and interests of the people of community as a moral issue.In the other hand, decisions and management behaviors should not lead to damage, damage or harm to society and its people. The purpose of this study was to investigate the role of obtaining international certificates on the risk of financial crisis and the performance of Tehran Stock Exchange's affiliated companies with an emphasis on the role of political communication. On the one hand, according to the innovation of this research in Iran, there has been no research on the financial analysis of obtaining international certificates of companies. For this purpose, 1155 observations of companies listed on the Tehran Stock Exchange for a period of ten years were examined. In order to analyze the data, a significant test was used in multiple regression software using Eviews Software. The results of this study showed that there is a relationship between obtaining international certification of the company and stock returns in which the relationship with the company's corporate managers is changing, but obtaining an international certificate for the corporate financial crisis does not contain information content.

  Keywords: political management, Environmental Management, Quality Control, Employee Health, performance, Risk of Financial Crisis
 • Mohammad Ghaffary Fard *, Hossein Rezaei, Davood Yousefzi Pages 79-101

  During the last four decades oil revenues are one of the most important sources of government revenue which have a high impact on the economy. The source of oil revenue can be used as a positive lever for development and infrastructure projects of countries due to the impact of sanctions on oil revenues. For a better understanding of how to allocate oil revenues in the Iranian economy, in this study modeling and simulation methods ere followed. It aims to allocate oil revenues to the private and public sectors over a 20-year horizon. Using the system dynamics method and using Vensim Software, the cause-effect relationships and the state and flow of the model are designed and the economic effects are simulated under different scenarios. The simulation performed in this model is done in three modes; The first scenario is the total oil revenues for investment in the public sector, the second scenario is the allocation of all oil revenues in the form of facilities to the private sector through the National Development Fund and finally, the third scenario in which 70% of oil revenues go to the public sector and the rest through the Development Fund. National is allocated to the private sector. The results show that the allocation of oil revenues to the public sector to invest in production and infrastructure projects is a good scenario in the economy in the long run, which has positive economic effects on national production, welfare and investment.

  Keywords: Oil Revenues, Dynamics, production, Iranian economy, oil, Simulation
 • Mohammadhassan Kamfiroozi *, Ali Bonadi Naeini Pages 103-132

  In recent years the attitude toward interdisciplinary fields is accelerated. But there is q need to focus on the obstacles ahead these studies and species. The aim of this study is evaluation of the challenges and obstacles that are facing with the interdisciplinary studies. In this study the effects and ranking of factors is studied with use of gray DEMATEL method as a systematic method. Nine classes gathered as the basic factors. besides, a systematic model presented about the factors action by an Effecting and effected factors. In the current paper it is shown that organizational, social-cultural and scientific and academic factors have the greatest impact on the system of challenges. Finally, in the conclusions section, there are some recommendations to reduce the impact the challenges which presented that showed policy making and more regard is very vital in this area.

  Keywords: interdisciplinary studies, challenges, obstacles, DEMATEL method, Grey system
 • Seyed Reza Nasri *, Saeed Jafari Titkanlo Pages 133-161
  Today, one of the strategic issues in Iran is to provide a platform for the use of knowledge, the passage of oil economy and the leap in production. The knowledge-based economy has been reflected in the words of the country's elders for many years, including the Supreme Leader and upstream documents. The component of the movement towards the production leap of knowledge-based companies. The aim of this study was to identify the critical success factors of knowledge-based companies using Q method and the research discourse space includes three areas of upstream articles and documents, speeches of elders and in-depth interviews with experts in the field of knowledge-based companies. As a result of this study, 237 factors were identified, which were reduced to 74 factors to confirm the validity and reliability of the findings. The validity of the findings was confirmed by referring to experts again and the reliability with Cronbach's alpha coefficient was 0.81. The next step was the Q1 forced selection table by 111 experts, and during the analysis of these tables through factor loading, eight perspectives including strategic approach, attitude to infrastructure and investment and financial activities, research and development attitude, interest attitude Productivity and product improvement aspects, attitudes toward marketing and customer orientation and branding, attitudes toward legal issues and intellectual property, attitudes toward leadership and manager characteristics, attitudes toward human resources were identified.
  Keywords: Critical Success Factors, Knowledge-Based Company, Q-Methodology