فهرست مطالب

Operation and Automation in Power Engineering - Volume:10 Issue: 1, Spring 2022

Journal of Operation and Automation in Power Engineering
Volume:10 Issue: 1, Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1400/10/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 1-12

  با افزایش روز به روز تقاضای انرژی الکتریکی و توزیع ناهموار منابع در طبیعت ، نیاز به ادغام نیروگاه ها وجود دارد. این یکپارچه سازی به یک برنامه ریزی مناسب برای تمام واحدهای تولیدی متصل متناسب با تغییر در تقاضای بار نیاز دارد. برای به حداقل رساندن هزینه تولید ، تقسیم بهینه بار ضروری است. انتشار نیز مسئله مهمی در یک نسل است. در این مقاله همچنین سعی شده است که با استفاده از بهینه سازی اعزام اقتصادی ، توزیع میزان انتشار را تجزیه و تحلیل کنیم. اثرات زیست محیطی شامل تولید انرژی مبتنی بر منابع تجدید پذیر می شود. باد و خورشید محبوب ترین و بسیار فراوان در میان تمام منابع تجدیدپذیر هستند. اما ، نوسانات این منابع بهینه سازی ارسال بار را پیچیده می کند. همچنین ، ژنراتورهای حرارتی معمولی خود تحت تاثیر برخی محدودیت ها و غیر خطی بودن مانند اثر بارگذاری نقطه سوپاپ قرار می گیرند. یک برنامه ریزی مناسب باید شامل در نظر گرفتن همه این موارد باشد ، که به تکنیک محاسبات نرم پیشرفته نیاز دارد. رویکردهای قبلی به تنظیم مناسب پارامترهای خاص خود نیاز دارند ، برای رفع این ابهام ، روش جدید الگوریتم Jaya در این مقاله معرفی شده است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی محدود، پخش بار قتصادی، بهینه سازی غیر هموار
 • ارمغان جاسمی، حمدی عبدی* صفحات 13-27

  مساله پخش توان بهینه (OPF) به عنوان یک ابزار اساسی در کنترل و بهره برداری سیستم قدرت، با حداقل نمودن اهداف مختلف و نگهداری متغیرهای کنترل در محدوده های قابل قبول اجرایی، نقطه بهینه عملکرد را جستجو می کند. در سال های اخیر، این مسئله به دلیل نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر، که منجر به معرفی یک نوع ترکیبی از شبکه های قدرت موسوم به سیستم های قدرت ترکیبی AC/DC شده؛ با چالش های بسیاری روبرو شده است. در این مقاله، مسیلهOPF  در یک ریزشبکه ترکیبی AC/DC ، مشتمل بر نیروگاه های بادی ارایه شده است. برای نخستین بار، این مسئله با حداقل نمودن هزینه های سوخت و آلایندگی، به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه و با لحاظ معادلات پخش توان، محدودیت های ولتاژ در شین های AC وDC ، محدودیت های زاویه ولتاژ AC و زاویه آتش مبدل ها، مدل سازی شده است. همچنین، با توجه به عدم قطعیت توان های تولیدی نیروگاه های بادی، مسئله OPF احتمالاتی با روش تقریبی پنج-نقطه مدل سازی شده است. برای حل مسیله، از تابع"fmincon"  با اعمال الگوریتم نقطه داخلی در نرم افزار MATLAB استفاده شده است. مطالعه شبیه سازی موردی روی ریزشبکه 13-شینه نمونه، تاثیر روش پیشنهادی را تایید می کند. نتایج عددی نشان می دهند که افزایش ظرفیت نیروگاه بادی از 14.54 به 113 مگاوات، منجر به افزایش هزینه سوخت از 10٪ به 61٪ هنگام مدلسازی تلفات توان الکتریکی، نسبت به شرایطی که از آن صرفنظر می شود؛ خواهد شد. همچنین با توجه به ضرایب وزنی مختلف، میزان کل آلایندگی با لحاظ تلفات توان الکتریکی، 2.30 تا 2.40 برابر بیشتر از مقدار آن در حالت بدون تلفات می باشد.

  کلیدواژگان: آلایندگی، هزینه سوخت، بهینه سازی چند هدفه، پخش بار بهینه، تلفات توان الکتریکی، نیروگاه های بادی.‏
 • جواد برسلانی*، علی دستفان، جواد قالیبافان صفحات 28-39
  اندوکتانس های پراکندگی بسته بندی یک ماژول قدرت سبب بروز مشکلات فراوانی مخصوصا در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) می شود. تغییرات ناگهانی بزرگ در ولتاژ و جریان ناشی از اندوکتانس/خازن نزدیک سوییچ در فرایند کلیدزنی، منبع اصلی تداخلات الکترومغناطیس (EMI) است. برای غلبه بر این مشکلات پارامترهای پراکندگی ماژول باید به طور دقیق و صحیح تعیین گردد. در این مقاله یک مدل دقیق با جزییات از یک ماژول IGBT تجاری با ساختار نیم پل ارایه شده است. این مدل شامل اندوکتانس های پراکندگی پایه ها، بوند وایرها، بسترهای DBC، و خازن های پراکندگی ماژول و خازنهای IGBTها است. روابط تحلیلی ساده شده ای جدیدی برای محاسبه مقادیر اندوکتانس ها و خازن های پراکندگی ارایه و با نتایج شبیه سازی در نرم افزار ANSYS Q3D مقایسه شده است. همچنین به منظور ارزیابی صحت مدل پیشنهادی، کلیه پارامترها به کمک یک روش استخراج پراکندگی براساس اندازه گیری دو-درگاهه حاصل شده اند. نتایج نشان از تطبیق قابل قبولی میان مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر شبیه سازی شده است. در نهایت مدل پیشنهادی توسط اتصال دینامیکی فضای حالت در نرم افزار ANSYS Simplorer تحقق یافته و یک مدار تست دو-پالسه برای اعتبار سنجی مدل بکار گرفته شده است. با مقایسه شکل موج های جریان و ولتاژ شبیه سازی شده با نتایج حاصل از تست، قابلیت مدل پیشنهادی در شبیه سازی رفتار گذرایی سوییچ ها برای مطالعات EMC، به اثبات رسیده است.
  کلیدواژگان: مدل با جزئیات IGBT، سازگاری الکترومغناطیسی، امپدانس پراکندگی، مدلسازی بر پایه ی اندازه گیری، شبیه سازی حالات گذرایی کلید زنی
 • پوریا حاجی عموشا، عبدالله راستگو*، صلاح بهرام آرا صفحات 40-53

  نقش تولید انرژی الکتریکی در سیستم قدرت غیرقابل انکار است و با توجه به نیازمندی ها به سرعت در حال پیشرفت است. بنابراین جایگاه منابع CHP به عنوان یکی از روش های تولید هم زمان انرژی الکتریکی و گرمایی در بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت بسیار محسوس است. ازآنجاکه مسئله پخش بار اقتصادی شامل منابع CHP یک مسئله غیر هموار، غیر محدب و به شدت غیرخطی است لذا باید طوری آن را حل نمود که بتوان به یک جواب بهینه سراسری قابل قبول دست یافت. در این مقاله با به کارگیری رویکرد تکه ای- خطی، مسئله پخش بار اقتصادی شامل منابع CHP حل می شود؛ به طوری که مسئله اصلی تبدیل به یک مسئله مربعی شامل قیود خطی و مربعی می شود. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم پیشنهادی، مدل موردنظر با سایر مراجع معتبر در چهار مورد مطالعاتی، مقایسه شده است. حل مسئله موردنظر در محیط نرم افزار گمز پیاده سازی شده است.

  کلیدواژگان: پخش بار اقتصادی شامل منابع CHP، برنامه ریزی مربعی، رویکرد تکه ای- خطی، مسئله غیر محدب
 • الهه نادری، سید جلال سیدشنوا، حسین شایقی صفحات 54-65

  امروزه بنا به دلایل فنی، اقتصادی و زیست محیطی میران تولید از انرژی های تجدیدپذیر در سیستم های قدرت در حال افزایش است. از طرف دیگر، استفاده از این منابع فواید متعددی در صورت استفاده به شکل ریزشبکه مجزا در نواحی دورافتاده و مستعد دارند. در این مقاله، یک ریز شبکه ترکیبی شامل فتوولتاییک/بادی/ذخیره ساز بررسی می شود. این ریزشبکه برای منطقه خلخال در ایران طراحی می شود. هدف این مطالعه طراحی و مدیریت انرژی بهینه این ریزشبکه است. از آنجایی که میزان انرژی تجدیدپذیر استحصالی به شدت و به صورت پیچیده با فصل و شرایط آب و هوایی در ارتباط است، برنامه ریزی برای این ریزشبکه با در نظرگرفتن مقادیر قطعی برای این متغیرهای  بسیار ساده انگارانه است. بنابراین، تخمین آماری سرعت باد در سایت علاوه بر قیود بهره برداری و محیطی مورد توجه قرار گرفته است. روش مونت کارلو برای مدل کردن و تخمین رفتار باد استفاده می شود. برای مشارکت هرچه بیشتر منابع تجدیدپذیر، برنامه پاسخ تقاضا برای تنظیم تولید و مصرف در ریزشبکه  اجرا می شود. طراحی این ریزشبکه به عنوان یک مساله بهینه سازی در قالب برنامه ریزی خطی آمیخته با عدد صحیح تشکیل می شود. با حل کردن این مساله بهینه سازی، اندازه و میزان تولید هر کدام از منابع انرژی و نیز وضعیت ذخیره ساز تعیین می شود. در نهایت روش پیشنهادی برای تمامی فصول در دو سناریو توسط نرم افزار GAMS  شبیه سازی می شود. نتایج نشان دهنده مدیریت انرژی  مطلوب و کاهش هزینه های ریزشبکه مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: پاسخ گویی بار، ریزشبکه ترکیبی، روش مونت کارلو، برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط، تخمین سرعت باد.‏
 • صفحات 66-70

  در این مقاله، روشی برای برنامه ریزی بهره برداری توان راکتیو در سیستم قدرت به صورت مساله پخش بار بهینه AC ارایه می شود. هدف اصلی در این مقاله به حداقل رساندن تلفات اکتیو کل سیستم می باشد. پخش بار بهینه، توان راکتیو خروجی واحدهای تولیدی، کندانسورهای سنکرون، نسبت تپ چنجرها، بانک های خازن شنت و راکتورها را تعیین می کند. تاثیر تپ چنجر در معادلات پخش بار توان اکتیو و راکتیو ترانسفورمرها مدل می شود. روش پیشنهادی مورد نظر، بهره برداری ایمن از سیستم را در شرایط عملکرد عادی سیستم و همچنین در شرایط قطع و خروج خط انتقال تضمین می نماید. این روش بر روی شبکه 24 گرهی IEEE RTS بررسی شده و نتایج بدست آمده، توانایی مدل ارایه شده مبنی بر بهره برداری ایمن شبکه در حالت پایه و نیز در حالت پیشامد یگانه خروج خط انتقال را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی بهره برداری توان راکتیو، پخش بار بهینه، تلفات توان اکتیو، تپ چنجر، خروج خط انتقال.‏
 • قاسم درخشان*، حسین شهسواری، امین صفری صفحات 71-79
  ژنراتورهای تولید پراکنده (DGها) با هدف کاهش هزینه باعث کنترل اضافه بار و یا مشکلات ولتاژ پایین می شوند. در کنار کنترل چنین مشکلاتی، می توان یک واحد DG را به منظور حداکثرسازی قابلیت اطمینان یا بازدهی سیستم نیز استفاده کرد. این مطالعه به ارایه روش جدیدی بر اساس شاخصی جدید برای انتخاب مکان و اندازه DG ها در سیستم های توزیع برق، می پردازد. ولتاژهای گره پایدار که به عنوان شاخص پایداری قدرت (PSI) شناخته می شوند در ایجاد شاخص مورد نظر، استفاده شده اند. در این مقاله از یک روش تحلیلی برای بررسی تاثیر DG بر تلفات ، پروفیل ولتاژ و پایداری ولتاژ سیستم، استفاده شده است. در این مطالعه ، یک رویکرد جدید با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تکاملی چند ذره ازدحام ذرات (CMPSO) برای مکان یابی DG ها در سیستم های توزیع الکتریکی شعاعی با توجه به عدم قطعیت انرژی خورشیدی و همچنین بار و انرژی باد در نظر گرفته شده است. در این مقاله، مکان ها و اندازه های بهینه واحدهای DG با در نظر گرفتن تلفات توان اکتیو ، شاخص اطمینان و PSI به عنوان توابع هدف، محاسبه می شوند. الگوریتم ارایه شده در شبکه های توزیع واقعی 33 باس و 274 باس آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی اثربخشی روش پیشنهادی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ژنراتورهای تولید پراکنده (‏DG‏) بهینه سازی تکاملی چند ذره ازدحام ذرات (‏CMPSO‏)، عدم قطعیت، شاخص پایداری قدرت ‏، شبکه توزیع واقعی.‏
 • محمد شعباندخت زارمی، محمود قنبری*، اسماعیل علی بیکی، محمد جناتی صفحات 80-89

  کنترل برداری درایوهای موتور القایی اتصال ستاره از کارهای مهم مورد تقاضاست. علاوه بر این، موتور القایی اتصال ستاره تحت خطای مدار باز در سیم پیچ های استاتور منجر به خرابی کنترل برداری می شود. در نتیجه، موتورهای القایی اتصال ستاره تحت خطای مدار باز نیاز به طراحی مناسب دارد. این تحقیق بر روی یک استراتژی کنترل جهتدار میدان اصلاح شده و دقیق برای درایوهای موتور القایی اتصال ستاره سه فاز تحت خطای مدار باز در سیم پیچ های استاتور متمرکز شده است. بسیاری از مقالات اخیر مطالعه شده بر روی کنترل برداری موتورهای القایی اتصال ستاره تحت خطای مدار باز در سیم پیچ های استاتور، اندوکتانس نشتی در معادلات کنترل برداری را نادیده می گیرند. در این مقاله، با در نظر گرفتن اندوکتانس نشتی در معادلات کنترل برداری موتورهای القایی اتصال ستاره تحت خطای مدار باز در سیم پیچ های استاتور، یک روش کنترل برداری جایگزین ارایه می شود. در سیستم کنترل برداری ارایه شده، دو تبدیل چرخشی نامتقارن برای کمیت های جریان و ولتاژ استاتور پیشنهاد و استفاده می شود. در طرح پیشنهادی، از الگوریتم ژنتیک برای تنظیم پارامترهای کنترل کننده های تناسبی-انتگرالی استفاده می شود. سیستم کنترل برداری توسعه یافته کنترل دقیق در برابر خطای مدار باز در سیم پیچ های استاتور را فراهم می کند و می تواند برای صنایع مختلفی که به سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا نیاز دارند استفاده شود. اثربخشی روش پیشنهادی از طریق آزمایش در آزمایشگاه تایید می شود. طرح کنترلی پیشنهادی در حالت پایدار و حالت گذرا پاسخ های خوبی می دهد. علاوه بر این، سیستم کنترل برداری پیشنهادی در مقایسه با کارهای قبلی از نظر نوسانات سرعت و گشتاور عملکرد بهتری پس از خطا ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: کنترل تحمل پذیر خطا، الگوریتم ژنتیک، استراتژی کنترل جهتدار میدان بهبود یافته، خطای مدار باز در سیم پیچ های استاتور، کنترل سرعت درایوهای موتور القایی
|
 • A. Potfode, S. Bhongade * Pages 1-12

  With day by day increase in electrical energy demand and uneven distribution of sources in nature, there is a need of Integration of power plants. This integration needs a proper scheduling of all connected generating units in accordance with the variation in load demand. An optimum sharing of load is necessary to minimize the generation cost. Emission is also an important issue in a generation. An attempt is also made in this paper to analyze emission dispatch with the Economic Dispatch optimization. Environmental effects tend to involve renewable sources based power generation. Wind and Solar are most popular and highly abundant among all renewable sources. But, the fluctuations of these sources complicate the load dispatch optimization. Also, the conventional thermal generators itself affected by certain constraints and non linearity such as valve-point loading effect. A proper planning should involve consideration of all this issue, which requires advance soft computing technique. Previous approaches need proper tuning of their specific parameters, to remove this ambiguity, a new Jaya Algorithm technique is introduced in this paper.

  Keywords: Constrained optimization, Economic Dispatch, Non-smooth Optimization
 • A. Jasemi, H. Abdi * Pages 13-27

  As a basic tool in power system control and operation, the optimal power flow (OPF) problem searches the optimal operation point via minimizing different objectives and maintaining the control variables within their applicable regions. In recent years, this problem has encountered many challenges due to the presence of renewable energy sources, which has led introducing of a combinatorial type of power networks known as AC/DC hybrid power systems. In this paper, the OPF problem is proposed in an AC/DC hybrid microgrid, including wind power plants. For the first time, the mentioned problem is considered as a multi-objective optimization problem via minimizing fuel cost and emission. The problem is modeled while considering the power flow equations, the voltage limits in AC and DC buses, the AC voltage angle limits, and the firing angle of the converters. Also, due to the uncertain power generated by wind power plants, the probabilistic OPF problem is modeled by the five-point estimation method.  To solve the problem, the "fmincon" function in MATLAB software is used by applying the IP algorithm. The simulation case study on a 13-bus sample MG verifies the effectiveness of the proposed method. The numerical results confirm that increasing the wind farm capacity from 14.54 MW to 113 MW, will be led to increasing the fuel cost from 10% to 61%, in case of including the power losses compared to the condition in which they are neglected. It is also observed that in terms of different weights, the total air pollution including the power losses is 2.30 to 2.40 times higher than the total pollution without electrical losses

  Keywords: Emission, Fuel cost, Multi-objective optimization, Optimal power flow (OPF), Power losses, Wind power plants.‎
 • J. Borsalani *, A. Dastfan, J. Ghalibafan Pages 28-39
  The parasitic parameters of an IGBT power module cause various problems, especially for electromagnetic compatibility (EMC) concerns. The high-variations in voltage and current produced by the inductances/capacitances near switches in the transient process are the main sources of high-frequency electromagnetic interference (EMI). To overcome the problems, the parasitic parameters of the module should be accurately characterized. In this paper, a precise detailed model of a commercial half-bridge IGBT module is presented. It includes the parasitic inductances of leads, bond wires, DBC plates, and the parasitic capacitances of the module and IGBTs. The new simplified analytical equations to calculate the partial inductance and parasitic capacitance are proposed and compared with ANSYS Q3D results. To evaluate the accuracy of the model, all the parameters are also derived from a two-port measurement-based parasitic extraction method. The results show an acceptable match between the simulated and experimental values. Finally, the proposed model is implemented by state-space dynamic coupling in ANSYS Simplorer circuit simulator, and a double-pulse test circuit is used to verify the model. By comparing the simulated current and voltage waveforms with experiment, it is proved that the proposed model is applicable to simulate the switching transients for EMC study.
  Keywords: Electromagnetic compatibility (EMC), IGBT detailed model, Measurement-based modeling, Parasitic Impedance, ‎Switching transient simulation.‎
 • P. Hajiamosha, A. Rastgou *, H. Abdi, S. Bahramara Pages 40-53

  The important role of electricity generation in the power system is evident and is growing more and more with innovative technologies and requirements. Hence, addressing the combined heat and power economic dispatch (CHPED) as one of the relatively new issues in the power system operation and control is more importance. Since the CHPED problem is a non-smooth, highly non-linear, and non-convex one, it is required to solve it so that an optimal global solution can be achieved. In this paper, by applying the piece-wise linearization approach the CHPED problem is solved so that the problem reformulated to a quadratic optimization problem with linear and quadratic constraints. To demonstrate the applicability of the proposed model, four case studies are implemented in the GAMS software environment and the results compared to the literature.

  Keywords: Combined heat, power economic dispatch, quadratic optimization, piecewise linearization approach, Non-convex problem
 • E. Naderi, A. Dejamkhooy *, S.J. Seyedshenava, H. Shayeghi Pages 54-65

  Recently due to technical, economical, and environmental reasons, penetration of renewable energy resources has increased in the power systems. On the other hand, the utilization of these resources in remote areas and capable regions as isolated microgrids has several advantages. In this paper, a hybrid microgrid, which includes photovoltaic (PV)/wind/energy storage, is investigated. It has been located in Iran-Khalkhal. The purposes of this study are optimal energy management and sizing of the microgrid. Since the magnitude of the harvested renewable energy deals severely and complexly with season and climate issues, planning of the system based on their specific values is an oversimplification. Therefore, in addition to conventional constraints such as environmental and operational ones, estimation of the wind speed at the site is considered. The Monte Carlo method is employed to model and estimate wind behavior. Also, for regulating production and demand in the microgrid the Demand Response (DR) program is conducted to improve the contribution of the renewable energy resources. The planning is constructed as an optimization problem. It is formulated as a Mixed Integer Linear Programming (MILP). By solving it, the size and production magnitude of energy sources, as well as storage conditions, are determined. Finally, the proposed method is simulated by GAMS for all seasons of two scenarios. The results show desirable energy management and cost reduction in the studied grid.

  Keywords: Hybrid Microgrid, Wind speed model, Monte Carlo method, Mixed integer linear programming, demand response
 • E. Limouzadeh, A. Rabiee * Pages 66-70

  This paper presents a methodology for reactive power scheduling (RPS) of power system in the form of AC optimal power flow (AC-OPF) problem. The objective function is minimization of system total active power losses. The OPF optimally determines reactive power output of generating units and synchronous condensers, tap-changers ratio, shunt capacitor banks and reactors. The effect of tap-changer is modeled in the active and reactive power flow of transformer. The proposed method grantees secure operation of system in normal operating condition and also in contingency of transmission line outage. The validity of proposed method is studied based on IEEE RTS 24-bus. Results show the capability of suggested AC-OPF for RPS of system in base case as well as contingency of single line outage.

  Keywords: Reactive power scheduling (RPS), AC optimal power flow (AC-OPF), Active power losses, Tap changer, Contingency
 • G. Derakhshan *, H. Shahsavari, A. Safari Pages 71-79
  Distributed generators (DGs) facilitate minimizing a monetary objective for controlling overload or low-voltage obstacles. In conjunction with controlling such complications, a DG unit can be allocated for maximum reliability or efficiency. This study presents a new method based on a new index for locating and sizing DGs in electricity distribution systems. Stable node voltages which are known as power stability index (PSI) are considered in developing the index. An analytical method is applied in visualizing the effect of DG on losses, voltage profile, and voltage stability of the system. In this study, a new approach using co-evolutionary multi-swarm particle swarm optimization (CMPSO) algorithm is purposed for locating DGs in radial electrical distribution systems considering the uncertainty of solar power as well as load and wind power. In this paper, the optimal locations and sizes of DG units are calculated by considering the active power loss, reliability index, and PSI as objective functions. The presented algorithm is tested on 33-bus and 274-bus real distribution networks. The results of the simulation show the effectiveness of the proposed method.
  Keywords: Distributed generators (DGs), Co-evolutionary multi-swarm particle swarm optimization (CMPSO), Uncertainty, Power stability index, Real distribution network
 • M. Shabandokht Zarami, M. Ghanbari *, E. Alibeiki, M. Jannati Pages 80-89

  The Vector Control (VC) of Y-Connected Induction Motor (YCIM) drives is entirely demanding task. Furthermore, YCIM under an Open-Circuit Fault in the Stator Coils (OCFSC) leads to deterioration of the VC. Consequently, the VC of YCIMs under an OCFSC requires a suitable design. This research focuses on an accurate and modified Field-Oriented Control (FOC) strategy for 3-phase YCIM drives under an OCFSC. Most of the recent papers studying VC of YCIMs under an OCFSC ignore the leakage inductance in the VC equations. This paper presents an alternative VC technique, considering the leakage inductance in the VC equations of YCIMs under an OCFSC. In the presented VC system, two asymmetrical Rotating Transformations (RTs) for the stator current and voltage quantities are proposed and employed. In the proposed scheme, the genetic algorithm is used to regulate the parameters of the Proportional-Integral (PI) controllers. The developed VC system provides an accurate control against an OCFSC and can be employed for different industries that need Fault-Tolerant Control (FTC) systems. The effectiveness of the proposed approach is validated through experimentation in the laboratory. The proposed control scheme gives good responses during both steady state and transient sate. In addition, the proposed VC system gives better performances during the post-fault operation compared to previous works in terms of speed and torque ripples.

  Keywords: Fault-Tolerant Control, genetic algorithm, Improved Field-Oriented Control Strategy, Open-Circuit Fault in the Stator Coils, Speed Control of Induction Motor Drives