فهرست مطالب

علوم پزشکی صدرا - سال نهم شماره 3 (تابستان 1400)
 • سال نهم شماره 3 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا مرتضایی هفتادر، زینت محبی*، بنفشه تهرانی نشاط، زهرا کشتکاران، آرش مانی کازرون، محمود شادکام نوری صفحات 219-230
  مقدمه
  این روزها بحث بیماری کووید 19 موجی از نگرانی و ترس را در عموم مردم به ویژه پرستاران ایجاد کرده است. پرستاران گروه بزرگی از کادر درمان را شامل می شوند که اگر از سلامت روانی و جسمی مناسبی برخوردار نباشند قادر نخواهند بود مراقبت مطلوبی را به عمل آورند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اضطراب و عوامل موثر بر آن در پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به کووید 19 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز و یزد طراحی شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1399 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای انجام گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اسپیل برگر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در پرستاران شهر شیراز به ترتیب 59/10±71/51  و 88/8± 28/44 و برای پرستاران شهر یزد به ترتیب 43/12±47/47 و 70/10±28/44 مشخص گردید. بر اساس نتایج مدل رگرسیون خطی عوامل تاثیرگذار بر اضطراب آشکار شامل: شهر محل خدمت، وضعیت تاهل، سن و تماس با بیمار مبتلا به کووید 19 به مدت حداقل 15 روز  و عوامل تاثیر گذار بر اضطراب پنهان شامل: وضعیت تاهل و تماس با بیمار مبتلا به کووید 19 به مدت حداقل 15 روز بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، اهمیت حرفه پرستاری در چنین بحران ایجاد شده ای، لازم است مدیران در جهت افزایش سلامت روان این قشر از جامعه برنامه ریزی هایی را به عمل آورند.
  کلیدواژگان: اضطراب، پرستاران، کووید 19
 • امیر بذرافشان*، لیلا صادقی صفحات 231-240
  مقدمه

  شیوع اختلال طیف اوتیسم  اخیرا رو به افزایش  است و باعث افت عملکرد فرد و مشکلات زیادی در خانواده بیمار می شود. هنوز علت این بیماری ناشناخته است. این مطالعه با هدف بررسی فاکتور های اپیدمیولوژی در اختلال اوتیسم در مراجعه کنندگان  به درمانگاه های اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1397 در شیراز صورت گرفت.

  روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد. تعداد 114 کودک از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه هایی شامل اطلاعات مادر در زمان بارداری مادر و اطلاعات پدر و فرزند جمع آوری گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که سن 3/54% مادران در زمان تولد نوزاد در محدوده 20-29 سال و 1/32 در صد از پدران بین 30 تا 34 سال بودند. 4/96 درصد از والدین در زمان بارداری مصرف دخانیات و مشروبات نداشته اند. 5/66% از کودکان از طریق سزارین به دنیا آمده اند و وزن8/70 % از نوزادان در  محدوده 2500 تا 3999 گرم بوده است. 75% از مادران در دوران بارداری بدون عوارض بارداری بوده اند و مدت زمان بارداری 8/51% از مادران هفته های 37- 38می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که عوامل اپیدمیولوژیک در کودکان مورد بررسی در محدوده طبیعی قرار داشته اند و نیاز به بررسی های بیشتری جهت بدست اوردن علل این بیماری می باشد.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، جمعیت، روانپزشکی، مطالعه
 • مهدی ایاز*، مهدی مجرب صفحات 241-252
  مقدمه

  سوختگی صورت اثرات جسمی- روحی برجسته ای در بیماران مبتلا به آن دارد و درمان صحیح بیماران منجر به تسریع بهبود و کاهش عوارض حاصل از آن ، و نیز منجر به بهبود موثرتر بیماران می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پانسمان خشک به همراه تجویز اکسیژن و مقایسه ان با پانسمان رایج مرطوب در زمان ترمیم سوختگی صورت است.

  روش ها

  86 بیمار مورد مطالعه مبتلا به سوختگی درجه 2 عمقی صورت در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. 50 نفر تحت پانسمان خشک همراه با دریافت اکسیژن و 36 بیمار تحت درمان با پانسمان مرطوب قرار گرفتند و میزان بهبودی زخم این دو گروه با یکدیگر مقایسه شد.

  یافته ها

  86 بیمار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند که 50 بیمار تحت پانسمان خشک همراه با اکسیژن تراپی با اکسیژن 100٪ (15 لیتر در دقیقه) و 36 بیمار تحت پانسمان مرطوب قرارگرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد درصد سوختگی در گروه اول 5/31 درصد و در گروه دوم 5/32 درصد بود (74/0Pvalue=). متوسط روزهای بهبودی (ری اپیتلیالیزاسیون) در گروه اول 13 روز و در گروه دوم 2/13 روز بود (74/0=Pvalue). 

  نتیجه گیری

  از نظر آماری درصد کلی سوختگی و نیز میزان روزهای بهبودی بین گروهی که تحت پانسمان خشک همراه با دریافت اکسیژن و گروهی که تحت پانسمان مرطوب قرار گرفته بودند تفاوت معنی داری موجود نبود.اگر چه مدت زمان بهبودی در گروه با پانسمان خشک و تجویز اکسیژن کوتاه تر بود.

  کلیدواژگان: سوختگی، صورت، پانسمان، خشک، مرطوب، اکسیژن درمانی، باندپیچی
 • کامران باقری لنکرانی، حمید ایزدبخش*، سعید نجبا، محمد آزادی احمدآبادی، محمدسعید صفاری صفحات 253-270
  مقدمه

  قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری» و «ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» پس از گذشت بیش از ده سال از تصویب هنوز در مسیر صحیح اجرا قرار نگرفته اند. لکن فشارهای مختلف بخصوص در سال های اخیر، نظام سلامت را در تنگنایی قرار داده است که باید به دقت بررسی شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل چندجانبه تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ابعاد سیاستی و اجرایی آنست از این رو سناریوهای مواجهه با قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تبیین و ارزیابی شده است.

  روش ها

  رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و مصاحبه با نمونه گیری هدفمند بوده است. داده های کتابخانه ای تحلیل و دلالت گیری شده و داده های مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته و عمیق گرد آوری و با بهره گیری از روش تحلیل ذینفع تحلیل شده اند. همچنین برای اتخاذ رویکردی جامع و منسجم -در گردآوری، تحلیل داده ها و ارایه یافته ها- از مدل «مثلث تحلیل خط مشی» استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش در چهار بعد این مدل یعنی محتوا، بستر، فرآیند و نقش آفرینان خط مشی طبقه بندی شده اند که مبانی علمی و نظری مورد نیاز، مستندات موجود در زمینه تعرفه گذاری، تاریخچه و اجزای تعرفه گذاری و نگاه ذینفعان اصلی در این مسئله را روشن می سازد.

  نتیجه گیری

  در بخش نتیجه گیری، سناریوهای ممکن با تاکید بر تضمین هم زمان رضایت مندی و انگیزه پرستاران در کنار حفظ کیفیت خدمات سلامت ارزیابی شده است. همچنین با توجه به سیر پژوهشی، پیشنهادهایی جهت اقدامات کوتاه مدت و میان مدت مطرح شده که بتواند با کاهش شدت بحران وضع موجود، فرصت را برای اصلاحات زیربنایی و اساسی فراهم نماید.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، خدمات پرستاری، قیمت گذاری، تعرفه گذاری، سازوکار بازپرداخت
 • محمدعلی قدرت الهی فرد، محبوبه چین آوه*، سجاد امینی منش صفحات 271-284
  مقدمه

  ختلالات شخصیتی دسته ای از اختلالات روانی است که با الگوهای ناسازگار رفتاری ، شناختی و تجربه درونی پایدار شناخته می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‏ای تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط با آسیب‏های دوران کودکی و بروز نشانه‏ های اختلال‏ های شخصیت وابسته در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان شیراز در سال 1399 طراحی شده است.

  روش ها

  در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- همبستگی، 291 نفر از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398 که به روش خوشه ای ساده انتخاب شده بودند، شرکت کردند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه آسیب‏های دوران کودکی، پرسشنامه تنظیم‏ شناختی هیجان (CERQ) و پرسشنامه چند محوری بالینیMillon  و پرسشنامه تحمل پریشانی DTS  بودند. به منظور تحلیل داده‏های آماری از نرم‏افزار SPSS نسخه 16و نرم‏افزار AMOS-22 برای تحلیل مسیر متغیرهای مشاهده ‏پذیر بهره‏گیری به عمل آمد.

  یافته ها

  یافته‏ ها نشان داد که آسیب‏‏های عمومی، سوءاستفاده های جسمی و سوءاستفاده‏های جنسی دوران کودکی می توانند اختلال‏ شخصیت وسواسی- جبری را به صورت غیرمستقیم (05/0>p) و متغیر سوءاستفاده‏ های عاطفی دوران کودکی بر اختلال شخصیت وسواسی-جبری به صورت غیرمستقیم مثبت (05/0>p) تبیین کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرستارانی که در دوران کودکی آزار دیده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‏اند، در بزرگسالی با احتمال بیشتری نشانه های اختلالات شخصیت وسواسی-جبری را در رفتار خود بروز می‏دهند.

  کلیدواژگان: کودک آزاری، تحمل پریشانی، تنظیم هیجان، اختلال شخصیت
 • حسام الدین فروتن قادیکلایی، معصومه حبیبیان* صفحات 285-298
  مقدمه

  نقص یا کمبود ویتامینD در بیماران مبتلا به کمردرد بسیار شایع است و ارتباط بین کمبود ویتامین D با دردهای اسکلتی-عضلانی مزمن و دیس لیپیدمی مشاهده شده است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی مصرف ویتامین D همراه با تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر وضعیت لیپیدی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بود.

  روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی برروی زنان مبتلا به کمردرد مزمن با میانگین سنی 50/5±59/36 سال انجام شد. ابتدا 48 بیمار بطور دردسترس انتخاب و سپس تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، ویتامین D و ترکیبی تقسیم شدند. گروه های تمرین و ترکیبی، 8 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی با سطوح مختلف انجام دادند. گروه های ویتامین D و ترکیبی هفتگی، 50000 واحد ویتامین D دریافت نمودند. شاخص های سرمی تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول-LDL و کلسترول-HDL قبل و پس از مداخله ها سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t زوجی، آنوا یکطرفه و کروسکال والیس انجام شد(05/0>P).

  یافته ها

  26/74% ، 64/25% از بیماران به ترتیب دارای نقص و سطوح ناکافی ویتامین D بودند. 8 هفته مداخله های تحقیق با کاهش سطوح تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول-LDL و افزایش کلسترول-HDL همراه بود. بعلاوه تاثیر مداخله ترکیبی در کاستن تری گلیسرید، کلسترول در مقایسه با مداخله تمرینی و کاهش کلسترول-LDL و افزایش کلسترول-HDL در مقایسه با دو مداخله دیگر بیشتر بود (05/0 <p).

  نتیجه گیری

  تمرینات ورزشی، مصرف ویتامین D و ترکیبی از این مداخله های غیردارویی میتوانند منجر به بهبود وضعیت لیپیدی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن شوند اما مداخله ترکیبی با اثربخشی بیشتری همراه می باشد.

  کلیدواژگان: ورزش درمانی، لیپیدها، کمردرد مزمن، ویتامین D
 • مهناز یداللهی*، عباس نظریت صفحات 299-310
  مقدمه

  با توجه به آمار بالای تصادفات رانندگی جاده ای در ایران و میزان قابل توجه مرگ و میر و عوارض ناگوار ناشی از این حوادث بررسی عوامل مرتبط با آن بسیار ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات اپیدمیولوژی سوانح ترافیکی و عوامل موثر بر مرگ بیماران بستری شده ناشی از تصادفات است.

  روش ها

  در این مطالعه مصدومین ناشی از تصادفات ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان ترومای شیراز، در طول 6 ماه به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. عوامل موثر بر ایجاد حادثه به عوامل خطر قبل از وقوع حادثه ، در حین حادثه و در زمان بستری در بیمارستان در میزان مرگ بیمار بررسی شد تاثیر فاکتورها بر شانس مرگ بیمار از رگرسیون لجستیک چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 563 بیمار آسیب دیده ناشی از تصادفات ترافیکی بستری شده در واحد احیاء در طول 6 ماه بررسی شده اند. مصدومیت و مرگ در 8 ساعت اول بستری به طور معنا داری از بقیه ساعات بیشتر است. آسیب به سن 39-15 سال، شاخص مقیاس کمای گلاسکو ، مقیاس شدت آسیب، مقیاس شدت آسیب تروما، مقیاس تجدید نظر تروما، ناحیه آسیب سروگردن و سابقه جراحی شانس مرگ را به طور معنی داری افزایش خواهند داد؛ از میان نواحی آسیب، داشتن آسیب سر و گردن و همچنین شکم، شانس مرگ را به ترتیب 36/3 و 62/6 برابر می کند.

  نتیجه گیری

  بایستی رعایت قوانین ایمنی بیش از پیش برای رانندگان و سرنشینان خودرو مهم طلقی شود، و پس از آن بیماران مراجعه کننده بر اساس معیار های طبقه بندی موجود و بررسی ریسک مرگ براساس فاکتورهای پیش آگهی، اولویت بندی شده و درمان مناسب ایشان انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: مطالعات اپیدمیولوژیک، سوانح ترافیکی، پیامد مرگ
 • مریم رجبی، سعید ملیحی الذاکرینی*، جوانشیر اسدی، محمدرضا میرزایی صفحات 311-324
  مقدمه

  دیابت بیماری مزمن و شایع غده درون ریز است که مبتلایان را در معرض ترس از کاهش قندخون و مشکلاتی در تنظیم هیجان قرار می دهد؛ لذا با توجه به اثرات منفی این دوعامل در روند کنترل و درمان دیابت، ارایه مداخلات روان شناختی احساس می شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت مبتنی بر رویکرد موریتز بر سطح قند خون ناشتا و دشواری تنظیم هیجان مبتلایان به دیابت نوع دو انجام شد.

  روش ها

  روش پژوهش از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت دردسترس 50 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (2004، DERS) و آزمایش خون بود. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش جلسات آموزش فراشناخت مبتنی بر رویکرد موریتز به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی را دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل گردید.

  یافته ها

  با تعدیل نمرات پیش آزمون، بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر قندخون ناشتا، و راهبردهای تنظیم هیجان شامل عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (001/0<p). 

  نتیجه گیری

  می توان از آموزش فراشناخت مبتنی بر رویکرد موریتز در جهت کاهش سطح قندخون ناشتا و دشواری تنظیم هیجان مبتلایان به دیابت استفاده نمود.

  کلیدواژگان: فراشناخت، قند خون، هیجان، دیابت
 • سعید شهابی، نجمه مهارلویی*، حسن جولایی، کامران باقری لنکرانی صفحات 325-332

  امروزه سلامت روان به عنوان یکی از مهمترین شاخص های سلامت جوامع مطرح بوده، عمیقا مورد توجه روانپزشکان، روانشناسان و سایر دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی قرار گرفته است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل داده و در پرورش نیمی دیگر از جمعیت نیز نقش مستقیم دارند. بنابراین، از آنجا که زنان نقش های مختلفی را در جامعه ایفا می کنند، همواره در معرض ابتلا به مشکلات روانی می باشند. همچنین اگر چه زنان نسبت به مردان دارای طول عمر بیشتری هستند، در مقایسه با مردان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات روانی نظیر افسردگی، اضطراب و آلزایمر قرار دارند. خلاصه سیاستی حاضر حاصل مطالب ارایه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان است که با موضوع سلامت روان زنان در تاریخ 13 و 14 آذرماه 1398در تهران برگزار گردید. محورهای این کنفرانس شامل اقدامات انجام گرفته در خصوص ارتقای سلامت روان بانوان، نقش سیاستگذاری در ارتقای سلامت روان زنان، تحلیل وضعیت سلامت روان بانوان ایران، انسجام خانواده، زنان آسیب پذیر و تاب آوری بودند. بر اساس یافته های حاصل از سخنرانی ها و میزگردهای تخصصی، سلامت روان زنان در ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشد که همین امر، ضرورت حرکت به سمت مداخلات پیشگیرانه و تقویت خدمات سلامت روان را ایجاب مینماید. بنابراین به منظور بهبود سطح سلامت روان زنان در ایران، می توان از راهکارهایی نظیر تقویت خدمات سلامت روان در مراقبت های اولیه سلامت، تعیین متولی واحد به منظور ارتقای سطح رهبری بین بخشی و حاکمیت درون بخشی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: سلامت عقلی، سلامت زنان، سیاستگذاری، وضعیت سلامت، ایران
|
 • Alireza Mortezaie Haftador, Zinat Mohebbi *, Banafsheh Tehranineshat, Zahra Keshtkaran, Arash Mani Kazeroon, Mahmood Noori Shadkam Pages 219-230
  Introduction
  Nowadays, the issue of the COVID-19 disease has created a wave of worry and fear among the general public, especially nurses. Nurses include a large group of treatment staff who will not be able to act an optimal care if they do not possess an appropriate mental and physical health. The present research was planned to determine the rate of anxiety and its effective factors among nurses caring for COVD-19 patients at hospitals affiliated with Universities of Medical Sciences of Shiraz and Yazd.
  Methods
  This descriptive study was carried out in the year 2020 using multi-stage stratified random sampling method. Data were collected and analyzed using demographic and Spielberger standard questionnaire.
  Results
  The mean score of overt and covert anxiety among nurses of Shiraz was 51.71±10.59 and 44.28±8.88, and among Yazdi nurses, it was 47.47±12.43 and 44.28±10.70, respectively. According to the results of the linear regression model, the effective factors on overt anxiety consisted of the place of service, marriage status, age, and nurses’ contact with the COVID-19 patients for a period of minimum 15 days. The effective factors on covert anxiety consisted of marriage status and nurses’ contact with the COVID-19 patients for a period of minimum 15 days.
  Conclusion
  Considering the results of the present study and the importance of nursing profession in such created crisis, it is necessary to develop some programs in order to increase the mental health of such personnel.
  Keywords: Anxiety, Nurses, COVID-19
 • Amir Bazrafshan *, Leila Sadeghi Pages 231-240
  Introduction

  The prevalence of autism spectrum disorder is increasing recently, leading to a decline in individual performance and many problems in the family. The cause of the disease is still unknown. This study aimed to investigate the epidemiological factors in autism disorder in patients referred to psychiatric clinics of Shiraz University of Medical Sciences in 1397 in Shiraz.

  Methods

  This is a descriptive study. A total of 114 children were selected through convenience sampling. Data were collected through questionnaires including maternal information during pregnancy and data related to father and child.

  Results

  The results showed that 54.3% of mothers who were giving birth were in the range of 20-29 years old and 32.1% of fathers were between 30 and 34 years old. 96.4% of parents did not smoke or drink during pregnancy. 66.5% of children were born by cesarean section and 70.8% of infants’ weight were in the range of 2500 to 3999 grams. 75% of mothers did not report pregnancy complications and 51.8% of the mothers had 38-37 weeks gestation.

  Conclusion

  The present study showed that the epidemiological factors in these children were in the normal range and more studies are needed to obtain the causes of this disease.

  Keywords: Autism spectrum disorder, Population, Psychiatric, Study
 • Mehdi Ayaz *, Mehdi Mojarab Pages 241-252
  Introduction

  Face burn has several psychosomatic effects on patients. Good management leads to a decrease in adverse effects and consequently leads to quick and effective healing. This study aims to compare the results of dry dressing with oxygen therapy vs wet dressing on face burn wound healing.

  Methods

  86 patients with deep second-degree face burn were investigated. 50 patients received dry-dressing with oxygen therapy and 36 patients received wet dressing. The researchers compared these two groups in regard to the healing of deep second-degree face burn.

  Results

  The age of the group that received dry dressing with oxygen therapy was 29.6 years in average, while it was 34.5 years (p-value=0.03) in the group that received wet dressing. The burn percent was 31.5% in average in the first group while it was 32.5% in the second group (p-value =0.74). The average healing day (Re-epithelialization) was 13 days in the first group and 13.2 days in the second group (p-value =0.74).

  Conclusion

  The results did not show any significant difference in the average days of wound healing in deep second-degree face burn in the group that received dry dressing with oxygen therapy vs the group that received wet dressing (p-value =0.74) although it was shorter in the group that received dry dressing with oxygen therap. Therefore two methods are useful in the management of deep second-degree face burn.

  Keywords: Burn, dry dressing, wet dressing, oxygen therapy, Bandages
 • Kamran Bagheri Lankarani, Hamid Izadbakhsh *, Saeed Nojaba, Mohammad Azadi Ahmadabadi, Mohammad Saeed Saffari Pages 253-270
  Introduction

  The Nursing Services Tariff Setting and Adjustment of Nursing Fees Act and Productivity Improvement Act for Clinical Staff have not been adequately implemented after more than ten years of approval. However, various pressures that put the health system in a difficult situation should be considered carefully. This study aims to make a multilateral analysis of nursing services tariff setting, its policy, and executive dimensions. Scenarios confronting the nursing services tariff setting are explained and evaluated.

  Methods

  The study followed a qualitative approach using library studies. The authors selected the participants using purposive sampling, while they collected data through semi-structured and in-depth interviews. Library data were analyzed and implicated using the stakeholder analysis method. The "policy analysis triangle" model has also been used to take a comprehensive and coherent approach to data collection, analysis, and presentation.

  Results

  The research findings were categorized into four dimensions of this model, namely policy content, context, process, and actors, which clarified the required scientific and theoretical foundations, the existing documents in the field of pricing, the history and components of pricing, and the views of the main stakeholders on this issue.

  Conclusion

  In conclusion, possible scenarios have been evaluated to ensure both nurses' satisfaction and motivation while maintaining the quality of health services. Also, some suggestions have been made for short-term and medium-term actions that can provide the opportunity for fundamental reforms by reducing the current crisis severity.

  Keywords: Nursing Services, Policy making, Pricing, Reimbursement Mechanism, Tariff Setting
 • Mohamadali Ghodratollahifard, Mahboobeh Chinaveh *, Sajad Aminimanesh Pages 271-284
  Introduction

  Personality disorders are a group of mental disorders characterized by maladaptive patterns of behavior, cognition, and stable internal experience. The present study aimed to investigate the mediating role of anxiety tolerance and cognitive emotion regulation concerning childhood injuries and dependent personality disorders symptoms in nurses working in hospitals in Shiraz in 1399.

  Methods

  In this descriptive-correlational cross-sectional study, 291 nurses selected by simple cluster sampling at Shiraz University of Medical Sciences participated in the survey in 1398. The instruments used in the present study included the Childhood Injury Questionnaire, the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), the Millon-3 Clinical Multi-Axis Questionnaire (MCMI-III), and the DTS Distress Tolerance Questionnaire. To analyze the statistical data, the authors used the Pearson Product Moment correlation coefficient by SPSS software version 16. They also used the structural equation model in AMOS-22 software to determine the fit of the studied model to analyze the path of observable variables.

  Results

  The results showed that general injuries and childhood physical and sexual abuse could indirectly affect obsessive-compulsive personality disorder (p <0.05) and emotional abuse during childhood.

  Conclusion

  The present study results showed that abused nurses during childhood are more likely to show obsessive-compulsive personality disorder symptoms in adulthood.

  Keywords: Child abuse, Distress Tolerance, Emotional regulation, Personality disorders
 • Hesamodin Forotan Ghadikolaei, Masoumeh Habibian * Pages 285-298
  Introduction

  Vitamin D deficiency or insufficiency is prevalent in patients with low back pain, while vitamin D deficiency links to chronic musculoskeletal pain and dyslipidemia. This study aimed to investigate the effectiveness of vitamin D with core stabilization exercise on lipid status in patients with chronic low back pain.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted in women with chronic low back pain. First, 48 patients were selected using the availability sampling method, and then they were randomly divided into four groups: control, exercise, vitamin D, and exercise + vitamin D (combined). Exercise and combination groups performed eight weeks of core stabilization exercises with different levels of Vitamin D, and combined groups received 50,000 IU vitamin D per week. Serum markers of triglycerides, total cholesterol, LDL-cholesterol, and cholesterol-HDL were measured before and after the intervention. Data were analyzed by paired t-test, ANOVA, and Kruskal Wallis tests with a significant level of less than 0.05.

  Results

  The results showed that 74.26% and 25.64% of the patients had deficiency and insufficient vitamin D, respectively. Also, eight weeks of research interventions were associated with a significant reduction in triglyceride levels, total cholesterol, LDL cholesterol, and increased HDL cholesterol. In addition, the effect of the combined intervention was more significant in reducing triglycerides and cholesterol than exercise intervention and in lowering LDL cholesterol and increasing HDL cholesterol compared to the other two interventions (p < 0.05).

  Conclusion

  It seems exercise training, vitamin D intake, and a combination of these non-pharmacological interventions can improve lipid status in patients with chronic low back pain, but combination therapy is more effective.

  Keywords: Exercise therapy, Lipids, Low back pain, Vitamin D
 • Mahnaz Yadollahi *, Abbas Nazariyat Pages 299-310
  Introduction

  Due to the high number of road traffic accidents in Iran and the significant rate of death and adverse complications caused by these accidents, it seems necessary to investigate the related factors. The aim of this study was to investigate the epidemiological characteristics of traffic accidents and the factors affecting the death of hospitalized patients due to accidents.

  Methods

  In this study, injured patients due to traffic accidents referring to the trauma hospital in Shiraz were randomly entered into the study for 6 months. The factors affecting the occurrence of an accident including the risk factors before the accident, during the incident, and at the time of hospitalization were investigated in the patient's mortality rate. A multivariable logistic regression was used to investigate the effect of factors on the patients’ chances of death.

  Results

  In this study, 563 injured patients from traumatic accidents admitted to the recovery unit for a period of 6 months were investigated. Injuries and death in the first eight hours of admission are significantly higher than other hours. The results show that damage to the age group of 15-39 years, Glasgow coma score, injury severity score, trauma injury severity score, revised trauma score, head and neck injury score, and the history of having a surgery significantly increase the chance of death.   Among the areas of injury, having head and neck injuries as well as abdomen injury makes the chance of death 3.36 and 6.62 fold, respectively.

  Conclusion

  It is necessary to observe safety rules for drivers and passengers of the car more than before.  Also, patients   referring to trauma centers should be prioritized and treated based on the existing classification criteria and the risk assessment of death according to prognostic factors.

  Keywords: Epidemiological studies, Fatal Outcome, Traffic accidents
 • Maryam Rajabi, Saied Malihi Al-Zackerini *, Javanshir Asadi, Mohammad Reza Mirzaei Pages 311-324
  Introduction

  Diabetes is a chronic and common disease of the endocrine glands that puts patients at risk for emotional disorders, so given the negative effects of these two structures on the process of controlling and treating diabetes, psychological interventions seem necessary. Therefore, the authors conducted the present study to evaluate the effectiveness of Moritz-based metacognitive training on fasting blood sugar levels and the difficulty of regulating the excitement of patients with type 2 diabetes.

  Methods

  The research method was pre-test-post-test with a control group. Of the women with type 2 diabetes, 50 women with type 2 diabetes were assigned to two experimental (25) and control (25) groups based on convenience sampling. Research instruments included difficulty scaling (2004, DERS) and blood tests. After conducting the pre-test, the Moritz-based metacognitive training sessions group received eight 90-minute weekly sessions, and the control group was placed on the waiting list. Data were analyzed by repeated measurement of variance and Bonferroni follow-up test.

  Results

  By adjusting the pre-test scores, there was a significant difference (p<0.001) between the experimental and control groups in the fasting blood sugar variable, and emotion regulation strategies including not accepting emotional responses, difficulty in conducting purposeful behavior, limited access to emotional regulation strategies, and lack of emotional clarity in the post-test stage.

  Conclusion

  Moritz-based metacognitive training can be used to reduce fasting blood sugar levels and the difficulty of regulating the excitement of people with diabetes.

  Keywords: metacognitive, blood sugar, Emotion, Diabetes
 • Saeed Shahabi, Najmeh Maharlouei *, Hassan Joulaei, Kamran Bagheri Lankarani Pages 325-332

  Mental health is considered one of the most important health indicators of societies, which is specifically followed by psychiatrists, psychologists, and other behavioral and social scientists. Women comprise half of the world's population and have a direct role in nurturing the other half. Women are always at risk of mental problems due to their multi-dimensional role in society. Although women live longer than men, they are more vulnerable to mental disorders including depression, anxiety, and Alzheimer. This policy brief is achieved through evaluating presentations at the 8th International Conference on Women's Health with a special focus on women's Mental Health held on Nov 4&5, 2019 in Tehran, Iran. The topics of the conference included measures taken to promote women's mental health, the role of policy-making in women's mental health promotion, analysis of Iranian women's mental health status, family consolidation, vulnerable women, and tlerance. Based on the findings from presentations and expert panels, women's mental health status in Iran is not desirable. So, it implies the importance of preventive interventions and improving mental health services. Other strategies could be following recommendations provided to promote women's mental health in Iran including improving primary health care by mental health services, assigning a specified authority to enhance the intra-sectoral governance and inter-sectoral leadership.

  Keywords: Mental health, Women's health, Policy making, Health status, Iran