فهرست مطالب

نشریه رهیافت های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی
پیاپی 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمیدرضا رادمان نژاد، محمدابراهیم محمد پورزرندی*، مهرزاد مینوئی صفحات 1-16

  مدیریت در تمامی عرصه های یک سازمان موثر است زمانی یک سازمان به نتایج مورد انتظار دست می یابد که مدیریت سازمان از مولفه های جهادی در رویکرد های خود استفاده نماید در صورتی که رویکرد های مدیریت جهادی در سازمانی پیاده سازی شود آن سازمان می تواند به اهداف برنامه ریزی شده مالی و غیر مالی و متعالی خود دست یابد.مدیریت جهادی به عنوان منطقی ترین و کارآمد ترین الگوی مدیریتی برای تحقق آرمان ها و اهداف سازمان ها در یک نظام انقلابی در سال های اخیر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است این نوع مدیریت کارگزار اجرایی تحقق «الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت» است و بر پایه دانش مدیریت برگرفته از علم و مکاتب مدیریت و نیز نظام ارزشی اسلامی بنا نهاده شده است هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت چهادی با هدف مدیریت بهینه ریسک اعتباری در شبکه نمایندگی های خودرو سازان است با توجه به اینکه این شبکه خدمات پس از فروش , مسیولیت اصلی خدمت گذاری به مشتریان گروه سایپا را بر عهده دارد به عنوان فعالیتی نیازمند داشتن نگاه تخصصی و جهادی با هدف ارتقاء و تعالی سطح خدمت رسانی شناخته می شود

  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، ریسک اعتباری، شبکه نمایندگی های خودرو سازان
 • مریم رحمتی، مهناز رحمتی کزاز*، اعظم حاجی آقاجانی صفحات 17-34
  قرآن کتابی سراسر نور و هدایت است و قرایت و حاضر بودن آن در زندگی لازم است چرا که این کتاب در بعد فردی به پرورش فضایل اخلاقی و در بعد اجتماعی نیز از طریق امر به کناره گیری از رذایل و نهیات اجتماعی به اصلاح جامعه می پردازد. اگر سبک زندگی قرآنی در جامعه نهادینه شود آن وقت است که جامعه به مدینه ی فاضله تبدیل می شود. بحث سبک زندگی از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است. سبک زندگی قرآنی، در واقع نوع زیستن را به انسان ها معرفی می کند؛ آیات بی-شماری دال بر این موضوع وجود دارد. این مقاله درصدد است تا با روش کتابخانه ای و نگرشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر آیات قرآن کریم، اصول و شاخصه های سبک زندگی قرآنی مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سبک زندگی قرآنی یعنی زندگی برامده از آموزه های قرآنی که جامعه را به سمت زیست قرآنی رهنمون می سازد و ریشه در ارزش های الهی دارد. انسان در نگرش قرآنی، موجودی با ماموریت و مسیولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است
  کلیدواژگان: سبک زندگی، رویکرد قرآنی، آخرت خواهی
 • مهرزاد سرفرازی*، سید محمود هاشمی صفحات 35-64
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر رفتار نوآورانه و خلاقیت سازمانی در مناطق یازده گانه شهرداری های شهرستان شیراز انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه کارکنان مناطق یازده گانه گانه شهرداری های شهرستان شیراز که بر اساس اطلاعات به دست آمده تعداد آنها 7064 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 364 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این پژوهش، پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه خلاقیت سازمانی (مکانگو)، مدیریت جهادی (سلطانی) و رفتار نوآورانه (میسمان و مولدر) تشکیل شده است. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات پنج تن از خبرگان این حوزه مورد تایید قرار گرفت و در نهایت استاد راهنما نیز پرسشنامه ها را تایید کردند. و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و مشخص شدن نرمال بودن متغییر با توجه به آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار Spss و Amos از آزمون آماری تحلیل مسیر جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی رابطه بین متغییرها استفاده گردید
  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، رفتار نوآورانه، خلاقیت سازمانی و شهرداری
 • رضا عباسی بختیاری، فرزاد زیویار، فریبا صلاحی*، امیر دانشور صفحات 65-78

  مدیریت جهادی از جمله مفاهیم نوظهوری است که میتواند بعد سازمان و مدیریت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در حد مطلوبی توضیح دهد. ازآنجاکه مفهوم جهاد یک پدیده برآمده از ایدیولوژی دینی است، یک راهکار مناسب در این زمینه علمی، بررسی الگوی مدیریت جهادی امیرالمومنین ع است. از آنجایی که قرآن مجید و نهج البلاغه از مهمترین منابع مبانی حکمت و اندیشه فکری و عملی مقام معظم رهبری در مدیریت و اداره جامعه محسوب می شوند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ابعاد مدیریت جهادی از دیدگاه نهج البلاغه است. روش تحقیق این مقاله مطالعه تاریخی از نوع کتابخانه ای است. این مقاله که متاثر از دیدگاه نهج البلاغه در مورد مدیریت می باشد به بررسی صفات مدیران و تعامل آنها با مردم و همکاران پرداخته و مهمترین ویژگی مدیریتی را بیان می دارد. نحوه انجام پژوهش حاضر، کیفی بوده و براساس راهبرد نظریه داده بنیاد، مضامین و ابعاد مدیریت جهاد ی استخراج شدند. یافته ها نشان می دهند که قرب الهی، توکل، آینده نگری و دوراندیشی، واقع گرایی، عقلانیت و خردورزی، اشاعه وحدت، مدیریت راهبردی سرمایه انسانی، مدیریت راهبردی علم و فناوری، خودارزیابی و بهبود مستمر و درنظرگرفتن مدیریت به عنوان آزمایش «ازجمله مهم ترین موارد قابل توجه در رابطه با مدیریت جهادی هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی، نهج البلاغه
 • صدیقه مقبلی مهنی، مهربان هادی پیکانی*، رضا ابراهیم زاده دستجردی، البرز قیتانی صفحات 79-93
  تحقق سبک زندگی اسلامی یکی از ضرورت های اساسی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. این امر خود مستلزم توجه جدی اندیشمندان به موضوع سبک زندگی و راه های وقوع آن در فرد سازمان و اجتماع است. هدف از این مقاله ارایه مدل سلبی تعادل کار و زندگی اسلامی با رویکرد فراترکیب بوده است. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. از میان مقالات اولیه، تعداد 16 مقاله به منظور تحلیل انتخاب گشته و سپس به منظور تحلیل مقالات نهایی، مفاهیم و مضامین تشکیل دهنده، مولفه های تاثیرگذار استخراج گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است بعد سلبی شامل مولفه های پیشایند و پیامد های تعادل کار و زندگی که به نوعی با عدم تعادل کار و زندگی همراه می شود، طبقه بندی و ارایه گردیده است. از مفاهیم و معانی استخراج شده پژوهش برای سازماندهی شاخص های موجود، 18 مقوله اصلی در سازوکار طراحی مدل سلبی تعادل کار و زندگی اسلامی تبیین گردیده است. بعد سلبی به نوعی از بین برنده یا به عنوان سد راه تعادل کار و زندگی قلمداد می شود، با لحاظ کردن عوامل بعد سلبی در تصمیم گیری های سازمانی می توان کیفیت زندگی کاری را تعالی بخشید.
  کلیدواژگان: تعادل، کار، زندگی اسلامی، بعد سلبی
 • نوروز هاشم زهی*، رسول یاحی، سمیه هاشم زهی صفحات 94-120
  جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یک مقطع برجسته در تاریخ معاصر است. در دفاع ایران در این هشت سال، سازمان های مختلف غیرنظامی نیز نقش آفرینی کرده اند. این مقاله به تحلیل عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در کمک و پشتیبانی از جنگ در مقطع تاریخی 1359 هجری شمسی تا سال 1367 پرداخته است. رویکرد اصلی پژوهش کیفی می باشد و داده ها با تکنیک اسنادی و فیش برداری از منابع دست اول و دوم جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد، وزارت اقتصاد و دارایی اقداماتی شامل، اعزام کارکنان به جبهه های جنگ، جمع آوری و اهداء کمک های نقدی، اعزام ماشین آلات و وسایل نقلیه اهدایی، اسکان موقت به جنگزدگان و پرداخت مستمری به مهاجرین جنگ تحمیلی انجام داده که از مهمترین گونه های عملکرد عمومی وزارت می باشد. کنترل قیمت ها در دوران جنگ، تشکیل ستاد بسیج اقتصادی، ایجاد اعتماد اقتصادی، نگهداری از بودجه جنگ، ایجاد نقدینگی، نظارت بر مالیات مستقیم و غیرمستقیم، نظارت بر سیاست های ارزی، افزایش رشد بهره وری تولید، کاهش رانت خواری، همکاری با بیمه ایران نیز از مهمترین گونه های عملکرد تخصصی این وزارتخانه بوده است. همچنین عملکرد ابزارهای پولی بانک مرکزی و آثار اقتصادی در دوران جنگ که شامل تحریم های اقتصادی و خسارات وارده می شود، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند
  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، وزارت اقتصاد و دارایی، ستاد بسیج اقتصادی، اقتصادجنگی، تحریم اقتصادی
 • فرزاد شاه کرمی، رضا رستم زاده*، جعفر صادق فیضی، محمد پاسبان، نیما آذرمیرشتربانی صفحات 121-143
  بانکها در نقش موسسات مالی و خدماتی، نقش تعیین کننده ای را در گردش پول و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردارند. بانکها با کارکرد واسطه گرهای مالی، نقش تامین نیازهای مالی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی را بر عهده دارند روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 است. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد، عوامل موثر بر الگوی تاب آوری سازمانی شامل: 1-عوامل علی (گسترش ارتباطات، اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی قوانین و توانمند سازی مدیریت)، 2-راهبردهای تعاملی (برنامه ریزی سازمانی، گسترش کیفیت خدمات و استراتژی موثر سازمانی)، 3- شرایط مداخله گر (حمایت دولت و تنظیم سیاست های پولی و مالی) و 4-عوامل زمینه ای (مشارکت سازمانی، منابع انسانی توانمند و رضایت کارکنان) می باشد. ضمن اینکه پدیده محوری بررسی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی در شرایط تحریم بوده است و پیامدهای این مدل ایجاد
  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، شبکه بانکداری، شرایط تحریم، توسعه صادرات
|
 • HamidReza Radmannejad, MohammadEbrahim Mohammad Pourzarandi *, Mehrzad Minouei Pages 1-16

  Management is effective in all areas of an organization. An organization achieves the expected results when the management of the organization uses jihadi components in its approaches. An organization can achieve its planned financial and non-financial and transcendent goals, if jihadi management approaches are implemented in that organization. Jihadi management as the most logical and efficient management model for achieving the goals of organizations in a revolutionary system has been considered and emphasized in recent years. This type of executive agent management is an "Iranian-Islamic model of progress" and is based on management knowledge derived from management science and schools as well as the Islamic value system. The present study aimed to identify the dimensions and components of Jihadi management with the aim of optimal management of credit risk in the network of car manufacturers’ dealerships. Since this after-sales service network is primarily responsible for serving customers of Saipa Company, it requires having a professional and jihadist view with the aim of promoting the level of servicing.

  Keywords: Jihadi Management, Credit Risk, Car manufactures&rsquo, dealership network
 • Maryam Rahmaty, Mahnaz Rahmati Kazzaz *, Azam Hajiaghajani Pages 17-34
  Qur'an is a book full of light and guidance, and its reading and presence in life is necessary because this book cultivates moral virtues in the individual dimension and in the social dimension by reforming social vices and prohibitions to reform society. If the Qur'an way of life is institutionalized in society, then society will become a utopia. The issue of lifestyle has long been the focus of attention. The Qur'anic lifestyle, in fact, introduces the way of life to human beings; there are countless verses indicating this. This article intends to evaluate the principles and characteristics of the Qur'anic lifestyle with a library method and a descriptive-analytical approach and relying on the verses of the Holy Quran. According to the results of the research, it can be said that the Qur'anic lifestyle means the life derived from the Qur'anic teachings that lead society to the Qur'anic life and is rooted in divine values. In the Qur'anic view, man is a creature with a divine mission and responsibility to rebuild and develop the earth in order to achieve a worthy and necessary perfection and a serious duty of the divine caliphate.
  Keywords: lifestyle, Quranic approach, hereafter
 • Mehrzad Sarfarazi *, Seyed Mahmood Hashemi Pages 35-64
  The aim of this study was to investigate the effect of jihadi management on innovative behavior and organizational creativity in eleven areas of Shiraz municipalities. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of nature and data collection method. The statistical population of this study consists of all employees in the eleven districts of Shiraz municipalities, which based on the information obtained, their number is 7064 people who were selected as a sample using Cochran's formula 364. The tool for collecting field information in this research is a questionnaire which consists of a questionnaire of organizational creativity (Makango), jihadi management (Soltani) and innovative behavior (Misman and Molder). The face validity of the questionnaire was confirmed using the opinions of five experts in this field and finally the supervisor approved the questionnaires. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaires. After collecting the questionnaires and determining the normality of the variable according to Kolmogorov-Smirnov test using Spss and Amos software, path analysis statistical test was used to analyze the data and to examine the relationship between the variables.
  Keywords: Jihadi Management, Innovative behavior, organizational, municipal creativity
 • Reza Abbasi Bakhtiyari, Farzad Ziviyar, Fariba Salahi *, Amir Daneshvar Pages 65-78

  The main purpose of this article is to study the dimensions of Islamic management and jihadi management from the perspective of Nahj al-Balaghah. Management is a process of social interaction; because leaders can influence the behavior of their followers and control the results of their actions. Since the Holy Quran and Nahj al-Balaghah are the most important sources of wisdom and intellectual and practical thought of the Supreme Leader in the management and administration of society. The research method of this article is a review and the historical study is of library type. This article, which is influenced by Nahj al-Balagheh's perspective on management, examines the traits of managers and their interaction with people and colleagues, explains jihadi management, and expresses the most important management characteristics. Also, in the results of library studies, the results of the studies are presented and using the texts of Nahjul Balagha, it is recommended to the managers of Islamic management style.

  Keywords: Islamic management, Jihadi Management, nahjul balaghe
 • Sedigheh Moghbeli Mehni, Mehraban Hadi Paykani *, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi, Alborz Gheytani Pages 79-93
  Islamic lifestyle is one of the basic needs for achieving a new Islamic civilization. This in itself requires serious attention of thinkers to the issue of lifestyle and its way of life in the organization, individual and community. The purpose of this article was to present a negative model of work-life balance with a hybrid approach. This research has been done using meta-combined method. From the initial articles, 16 articles were selected for analysis and then in order to analyze the final articles, concepts and themes, effective components were extracted. The results of this study have shown that the positive dimension includes the components of precedence, outcome and work-life balance strategies as components that strengthen the work-life balance. The results of this study have shown that the negative dimension, including the components of the precedent and consequences of work-life balance, which is somehow associated with work-life imbalance, has been classified and presented.
  Keywords: Balance, work, Islamic life, Negative dimension
 • Nowruz Hashemzehi *, Rasol Yahai, Somayeh Hashemzehi Pages 94-120
  The Iraq-Iran war is a milestone in contemporary history.In the defense of Iran during these eight years, various civilian organizations have also played a role.This article analyzes the performance of the Ministry of Economy and Finance in helping and supporting the war in the historical period from 1980 to 1988. The main approach of the research is qualitative and the data is collected by documenting and filing techniques from first and second hand sources.The results show that the Ministry of Economy and Finance measures include sending staff to war fronts, collecting and donating cash, sending donated machinery and vehicles, providing temporary accommodation to war veterans, and paying pensions to war refugees.Has imposed an imposition that is one of the most important forms of public performance of the Ministry.Price control in times of war, formation of economic mobilization headquarters, building economic trust, maintaining war budgets, creating liquidity, monitoring direct and indirect taxes, monitoring foreign exchange policies, increasing production productivity growth, reducing rent-seeking Cooperation with Iran Insurance has been one of the most important types of specialized performance of this ministry.The paper also discusses the performance of central bank monetary instruments and the economic effects of wartime, including economic sanctions and damages
  Keywords: imposed war, Ministry of Economy, Finance, Economic Mobilization Headquarters, War Economy, Economic Sanctions
 • Farzad Shahkarami, Reza Rostamzadeh *, Jafarsadegh Feizi, Mohammad Paseban, Nima Azarmirshotorbani Pages 121-143
  Banks have the role of financial and service institutions and they have a decisive role in the circulation of money and wealth. These institutions have a special place in the Iranian economy. Also, Banks have the role of financial intermediation in order to meet the financial needs of production and commercial units. The method of this study is foundation data type, in terms of applied purpose, qualitative data and also in terms of research method. The statistical population of this study in the qualitative part is composed of all experts and managers of the Export Development Bank of Iran in 2020. In analyzing the data of this study, we used SPSS and AMOS software. The results of this study indicate that there are influential factors in the organizational resilience model including: 1- causal factors (communication expansion, Resistive economy, Clarification of rules and management empowerment), 2- Interaction strategies (intra-organizational planning, service quality development and effective organizational strategy), 3- Interventionist conditions (government support and Setting monetary and fiscal policies), and 4- Underlying factors (Organizational partnership, empowering human resources and employee satisfaction). However, we analyzed the factors affecting organizational resilience in the face of sanctions and ultimately this model led to the organization
  Keywords: Organizational Resilience, banking Net, conditions of sanctions, Export development