فهرست مطالب

منابع و سرمایه انسانی - پیاپی 2 (زمستان 1400)

نشریه منابع و سرمایه انسانی
پیاپی 2 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نگار هاشمی، محدثه نظری، محمد تقی پور* صفحات 1-9

  پژوهش حاضر با هدف تاثیر عوامل مرتبط با شغل بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را یک گروه 35 نفره از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی اداره کل رفاه شهرداری تهران بودند. تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی بر افزایش بهره وری کارکنان کم سابقه در اداره کل رفاه شهرداری تهران تاثیر معنادار دارند. بر اساس نتایج فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود که در اداره کل رفاه شهرداری تهران، مدیران و سرپرستان به موارد زیر توجه خاص مبذول دارند: حمایت عاطفی و معنوی از زیردست، ایفای نقش مربی، بر قراری عدالت مراوده ای بین زیر دستان، ارتباط موثر با زیر دست جهت حل مسایل و مشکلات کاری، و نظارت دقیق در ماه های اول استخدام.

  کلیدواژگان: بهره وری، کارکنان کم سابقه، عوامل مدیریتی، اداره کل رفاه شهرداری تهران
 • حسین نیاوند*، فرزانه حقیقت نیا، ناصر شمس قارنه صفحات 10-32

  هدف این مقاله، ارایه الگوی نوسان بازده میان شاخص بازار های بورس و فرابورس و تحلیل این روند می پردازد و در این راستا، ثابت بودن همبستگی شرطی دو شاخص مزبور مورد بررسی قرار می گیرد. این دو شاخص مربوط به بازار بورس و فرابورس بوده که براساس معیارهایی از جمله رتبه بندی اعتباری، اندازه شرکت، میزان شناور بودن سهام و نقدشوندگی، شفافیت و اطلاع رسانی و تداوم سودآوری است. در این مقاله از مدل گارچ دومتغیره برای محاسبه همبستگی میان بازده شاخص های سهام و بررسی فرض ثبات همبستگی شرطی میان دو سری زمانی استفاده می شود. جهت بررسی فرض صفر مبنی بر وجود همبستگی شرطی ثابت، از تست آماری ماتریس اطلاعات استفاده خواهیم کرد. نتایج این تحقیق، فرض ثابت بودن همبستگی شرطی با گذر زمان را رد می کند. همچنین با بررسی بازده روزانه، روز شنبه، دارای بیشترین بازده و ریسک کمتری بوده و مناسب ترین زمان جهت انجام معاملات می باشد. با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار سرمایه طی سال های اخیر و ریسک ناشی از سرمایه گذاری در بورس، پس از بررسی بازده ماهانه، به ترتیب در دو بازار، ماه های فروردین و مرداد، بیشترین بازده را داشته و به طور کلی فصل های بهار و تابستان زمان مناسب تری برای معاملات می باشد. که این نتایج نشان دهنده عدم ثبات بازار سرمایه در طول سال بوده و باعث ایجاد مخاطرات گوناگون و رفتار هیجانی سهامداران در خرید و فروش سهام شده است که خود تبعات اقتصادی و معضلات فراوانی را ایجاد می نمایاند.

  کلیدواژگان: بازده سهام، نوسان دوره ایی، رفتار مالی، بورس اوراق بهادار
 • سمیه علوی*، علی صنایعی، مهدی دهقانی صفحات 33-55

  علیرغم اینکه رهبری تحول گرا و تعالی از مهم ترین متغیرها در ادبیات سازمان ها می باشند، هنوز اطلاعات کمی در مورد این دو متغیر و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیرپذیر از آن وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر رهبری تحول گرا بر تعهد، رضایت و عدالت سازمانی و هم چنین تاثیر عوامل مذکور بر تعالی می باشد که بکارگیری سه متغیر مذکور به عنوان متغیر میانجی در رابطه رهبری تحول گرا و تعالی سازمانی، جنبه نوآورانه پژوهش حاضر می باشد. پژوهش حاضر، در بازه زمانی 6 ماهه اول سال 1400، با جمع آوری داده ها از 141 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، اجرا گردید. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تایید شده است. فرضیه های پژوهش با مدل سازی معادلات ساختاری مدلسازی گردید و با بکارگیری نرم افزار AMOS آزمون شد. مطابق با یافته های پژوهش، رهبری تحول گرا بر رضایت شغلی (86/0= β)، عدالت سازمانی (81/0= β) و تعهد سازمانی (98/0= β) تاثیر معنادار دارد. همچنین رضایت شغلی (23/0= β)، عدالت سازمانی (52/0= β) و تعهد سازمانی (17/0= β) بر تعالی سازمانی تاثیر معنادار دارد. پژوهش حاضر به مدیران سازمانها و بالاخص شرکت ذوب آهن پیشنهاد می کند به منظور ارتقاء تعالی سازمانی بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، ایجاد عدالت سازمانی و ارتقاء تعهد کارکنان متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی
 • سارا هوشمندی*، سید ابراهیم هاشم ورزی صفحات 56-74

  چکیدهبا ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد سریع آن در جامعه ، ضرورت آموزش آن بخصوص در سازمانهای دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش ارایه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی بود که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجراشد. جامعه آماری شرکت فولاد پایا به تعداد 120 نفر با فرمول کوکران جهت نمونه آماری انتخاب گردید ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه آموزش فناوری اطلاعات برنان و هالیستر و آموزش مدیریت منابع انسانی می باشد که روایی آن از طریق 30 نفر از صاحب نظران بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرنباخ محاسبه و ضریب پایایی 72/0بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی نقش آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی در ابعاد و مولفه های، جذب و به کارگیری، آموزش و یادگیری، انگیزش، حفظ و نگهداری منابع انسانی در سازمان های آموزشی موثر است.کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، مدیریت منابع انسانی، معادلات ساختاری

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، مدیریت منابع انسانی، معادلات ساختاری
 • آسیه فرازنده نیا* صفحات 75-91

  درسال های اخیر، در ادبیات مالی، توجه روز افزونی به سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها شده است. این علاقه و توجه، ناشی از این واقعیت است که شرکت ها، مقادیر با اهمیتی از وجه نقد را در ترازنامه خود نگهداری می کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیل کننده فرصت رشد می باشد. این پژوهش دارای سه فرضیه می باشد. نمونه مورد استفاده در برگیرنده اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. این اطلاعات از صورت های مالی موجود در پایگاه های اطلاعاتی همچون نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده اند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات پس رویدادی بوده که براساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت بر نگهداشت وجوه نقد تاثیر معناداری ندارد و فرصت رشد نقش تعدیل کننده بر تاثیرگذاری بیش اطمینانی مدیران بر نگهداشت وجوه نقد ندارد.

  کلیدواژگان: نگهداشت وجوه نقد، فرصت رشد، بیش اطمینانی، مدیران
 • محمدسعید کیانی*، لیلا نظری صفحات 92-108
  هدف

  این تحقیق با هدف بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه انجام شده است.

  روش شناسی

   این تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل:مدیران اجرایی، متخصصان ورزشی و روسای هییت های ورزشی،کارکنان اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه می باشند.برای نمونه گیری با توجه به کوچک بودن حجم جامعه از روش کل شمار استفاده و 87 پرسشنامه توزیع شد.ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته دو بعدی وضع موجود و مطلوب حضور متخصصان بود که روایی آن به وسیله متخصصان تایید شد و برای پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ وضع موجود (8/0=α) و وضع مطلوب (9/0=α) استفاده شد.

  یافته ها

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد. وضع موجود حضور متخصصان در مشاغل مدیریتی از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنادار است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که وضع موجود حضور متخصصان تحصیل کرده تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش استان کرمانشاه از وضع مناسب و مطلوبی برخوردار نیست.به عبارت دیگر از نظر پاسخ دهندگان متخصصان تحصیل کرده کمی در مشاغل مدیریتی ورزش استان حضور دارند و وضع مطلوب حضور متخصصان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش بایستی در حد بالایی باشد.به عبارتی در مشاغل مدیریتی ورزش از متخصصان تحصیل کرده بایستی استفاده بیشتری شود،یعنی در بیشتر مشاغل مدیریتی ورزش حضور متخصصان پررنگ تر باشد

  کلیدواژگان: متخضصان ورزشی، منابع انسانی، مدیران تربیت بدنی، متخصصان ورزشی
 • حمیدرضا نعمت الهی* صفحات 109-131

  پژوهش حاضر به تبیین نقش عدالت سازمانی و تاثیر ان بر تعهد افراد در سازمان هه می پردازد. تحقیق درباره عدالت معمولا باتوجه به رویدادهای پیشین (که قضاوت این افراد را تحت تاثیر قرار می دهد) و عواقب آن رویدادها در هنگام ارزیابی انجام می شود. در این تحقیق منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که آزمودنی ها به پرسش نامه استاندارد عدالت سازمانی در سه مولفه عدالت رویه، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی و نمره ای است که آزمودنی ها به پرسش نامه استاندارد تعهد سازمانی در سه مولفه هنجاری، مستمر و عاطفی، می دهند. در تحقیق حاضر جامعه آماری، کارکنان شهرداری منطقه 5 شهر تهران به دلیل دردسترس بودن انتخاب شده اند که تعداد آنها 1367 نفر می باشند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد که بر اساس جدول مورگان 300 نفر به دست آمده است.یافته ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند و در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدالت توزیعی و رویه ای و مراوده ای و انواع تعهد به سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: عدالت، عدالت سازمانی، تعهد افراد، رفتار و عملکرد
 • آرمین رضوانی*، فاطمه دکامینی، ندا صلواتچی صفحات 132-154
  روش پژوهش

  جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت بازاریابان ایرانیان زمین (بیز) در نیمه دوم سال 1400 با بیش از400/000 بازاریاب فعال در ایران می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و کمی است و ابزار سنجش آن، پرسشنامه است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 برآورد شده است که 386 پرسشنامه بین افراد توزیع و در نهایت جمع آوری شد. پایایی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS،0/934 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  با توجه به جدول استخراج شده از نرم افزار PLS، آلفای کرونباخ تمام شاخص ها بالای 0/7 بوده؛ که به معنی پایایی آنها می باشد. در این پژوهش از روش روایی صوری و محتوایی جهت اعتبار پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می گردد. بر اساس مدل معادلات ساختاری، اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش شده است. یافته ها حاکی از آن است که تمام فرضیه های پژوهش مورد قبول واقع شده اند.

  نتایج

  نتایج پژوهش به طور کلی نشان دهنده این است که بازاریابی شبکه ای بر ابعاد برند، تاثیر مثبت و معناداری دارد و نوآوری سازمانی رابطه بین بازاریابی شبکه ای و ابعاد برند را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: بازاریابی شبکه ای، ابعاد برند، آگاهی از برند، عملکرد برند، نوآوری سازمانی
 • ابوذر کوهستانی تکامجانی، سید محمد سید حسینی، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 155-168

  منابع انسانی با ظرافتها و پیچیدگی هایی که دارد، منبعی بزرگ و بهعبارتی اصلی ترین منبع برای یک سازمان محسوب می شود در این تحقیق سعی شده است تا با رویکرد مدل کارت ارزیابی متوازن (BSC) عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 16 تهران سنجیده شود. در این پژوهش معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد شناسایی شده و با بررسی سازمانهای برتر در حوزه ارزیابی عملکرد این شاخصها در قالب کارت ارزیابی متوازن ارایه شدند. پس از وزندهی با منطق تصمیمگیری چند معیاره، فرآیند ارزیابی عملکرد بین 104 نفر از کارکنان شهرداری در منطقه 16 تهران اجرا شد. نتایج نشانداد که امتیاز کارکنان شهرداری در بعد مشتری بیشتر از سایر ابعاد بود. در ابعاد مالی، حوزه مالی و اقتصاد شهری و شهرسازی، در فرآیندهای داخلی ، حوزه های مالی و اقتصاد شهری و شهرسازی، در رشد و یادگیری حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی و در زمینه مشتری نیز حوزه مالی و اقتصاد شهری نیز با تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر حوزه ها در سطح 05/0، حوزه های پیشرو بودند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، کارت امتیازی متوازن، شهرداری تهران
 • آرزو بابایی، فاطمه دکامینی، محمد احسانی فر*، سینا شالی بیگ صفحات 169-191

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی (مطالعه موردی شرکت کاله مازندران) انجام گرفته است که از دسته تحقیقات کاربردی و در زمره پژوهش های همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت کاله مازندران در شهر آمل و سال 1400 بود. با توجه به تعداد جامعه پژوهش و بر اساس جدول کرجسای مورگان، تعداد 242 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، استاندارد عملکرد مالی و استاندارد مدیریت دانش بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از جدول فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آزمون های همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر (رگرسیون خطی چندگانه) برای بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از بسته آماری SPSS نسخه 25 و جهت طراحی مدل نهایی تحقیق از نرم افزار AMOS نسخه 24 استفاده شد.نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی شرکت کاله مازندران ارتباط مثبت و معناداری دارند. همچنین، ابعاد فراگیری دانش، ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بر عملکرد مالی شرکت تولیدی کاله مازندران تاثیر مثبت معناداری دارند و این ابعاد توانایی پیش بینی 2/53 درصد از واریانس کل میزان تغییرات عملکرد مالی این شرکت را دارند. در نهایت مدل تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی شرکت کاله مازندران طراحی شد و مورد برازش قرار گرفت که نتیجه بیانگر این بود شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق تایید می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فراگیری دانش، ذخیره سازی دانش، اشتراک گذاری دانش، عملکرد مالی
 • ابوذر کوهستانی تکامجانی*، سید محمد سید حسینی، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 192-205

  ارزیابی عملکرد از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت جهت تحقق اهداف و برنامه های سازمان است. در فضای رقابتی کنونی، الگوبرداری از بهترینها (بهینهکاوی) ، یک رویکرد معمول برای تسهیل یادگیری از سازمان های برتر و افزایش بهرهوری سازمانها، شده است. در این پژوهش ابتدا با کمک روش بهینهکاوی، معیارها و مولفه های ارزیابی عملکرد شناسایی شده و با بررسی سازمانهای برتر در حوزه ارزیابی عملکرد این شاخصها در قالب مدل کارت ارزیابی متوازن ارایه شدند. پس از وزندهی با منطق تصمیمگیری چند معیاره (AHP)، فرآیند ارزیابی عملکرد بین 104 نفر از کارکنان شهرداری در 14 حوزه مدیریتی در منطقه 16 تهران اجرا شد. نتایج نشانداد عملکرد کارکنان در بعد مشتری شهرداری تهران علاوه بر اینکه کم ترین فاصله را عملکرد شهرداری های برتر در حوزه ارزیابی عملکرد داشت، در برخی موارد با این سازمان ها هم پوشانی نیز داشته است. با توجه به نتایج بهینه کاوی و مقایسه با بهترینها شهرداری منطقه 16 تهران با حدود ایدهآل در مقایسه با سازمانهای برتر در زمینه اجرای ارزیابی عملکرد تفاوت قابل ملاحظهای داشت که نیازمند تجدیدنظر در خطمشی سازمان جهت ارتقا و بهبود عملکرد خود میباشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بهینه کاوی، کارت امتیازی متوازن، تصمیمگیری چند معیاره
 • سهیل هوشنگی فر * صفحات 206-217

  نیروی انسانی یکی از عوامل تاثیرگذار در سازمان است که عدم توجه و نادیده گرفتن این منبع ارزشمند سازمانی می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به سازمان وارد کند همچنین توجه به این منبع ارزشمند میتواند تاثیرات بسیار زیادی را در عملکرد سازمانی داشته باشد، یکی از جنبه‌هایی که در موفقیت سازمان دارای نقش بسیار پررنگی است اجرای موفقیت‌آمیز راهبردهای بازاریابی است، به همین دلیل در این پژوهش به رابطه بین توسعه منابع انسانی و موفقیت در اجرای راهبرد های بازاریابی توجه شده است، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است، پژوهش در سطح شهر اصفهان و در بین مدیران شرکت‌های خصوصی انجام‌شده است که از بین شرکت‌های فعال 15 شرکت با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده است، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش توسعه منابع انسانی و پرسشنامه استاندارد برای سنجش ارزیابی اجرای راهبردهای بازاریابی استفاده شده است، برای انجام تحلیل از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این نتیجه به‌دست‌آمده است که بین آموزش نیروی انسانی، ارزیابی توسعه‌ای، روابط بین فردی (منتورینگ) و تجربه شغلی کارکنان با موفقیت در اجرای راهبردهای بازاریابی رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد و افزایش در توانایی و توسعه منابع انسانی باعث بهبود درروند اجرای موفقیت‌آمیز راهبردهای بازاریابی در شرکت‌های خصوصی شهر اصفهان می‌شود.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، بازار یابی، راهبردهای بازاریابی
 • سهیل هوشنگی فر* صفحات 218-236

  بررسی مسیولیت اجتماعی شرکت ها یکی از مواردی است که امروزه موردتوجه سازمان ها شرکت های مختلف قرارگرفته است، در این پژوهش به بررسی رابطه این دو مفهوم پرداخته شده است تا میزان تاثیرگذاری مسیولیت اجتماعی بر روی رفتار مصرف کنندگان موردبررسی قرار می گیرد، جامعه موردبررسی نیز مشتریان بانک ملت در شهر اصفهان بود که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری نامحدود است از حجم جامعه آماری نامحدود کوکران که به تعداد 385 نفر بود استفاده شد و با استفاده زا روش نمونه گیری تصادفی ساده نیز پرسشنامه ای برای مسیولیت اجتماعی با تعداد 21 گویه و چهار زیر شاخص مسیولیت اقتصادی، مسیولیت قانونی و مسیولیت اخلاقی و مسیولیت بشردوستانه از پرسشنامه کارول (1998) و پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن (2003) استفاده شد. این پرسشنامه دارایی 14 سوال و 3 زیرمقیاس یا بعد (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده) است. با استفاده از نرم افزار smart pls و آزمون آماری تکنیک مربعات جزیی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد که نتایج نشان دهنده این امر بود که روابط بین زیر شاخص مسیولیت اجتماعی و رفتار مصرف کنندگان معنی دار و مثبت است و رعایت مسیولیت اجتماعی از طرف کارکنان بانک ملت توانسته است بر روی رفتار مصرف کنندگان تاثیر مثبتی را بگذارند و نتایج نیز نشان داد که مسیولیت اجتماعی در حدود 80 درصد از رفتار مصرف کننده را می تواند پیش بینی کند و میزان برازش مدل مفهومی پژوهش نیز با میزان 42% نشان داد که برازش این مدل بسیار قوی است.

  کلیدواژگان: رفتار مصرف کنندگان، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، مصرف کنندگان
 • لاچین آبلو*، محسن طالب زاده نوبریان صفحات 237-261

  هدف مطالعه و بررسی دانش و مدیریت دانش و همچنین تاثیر آموزش بر منابع انسانی و اثرگذاری آن بر توانمندسازی کارکنان و در نهایت تبدیل آن به سرمایه اجتماعی که مسبب سرمایه اجتماعی می تواند بر کیفیت کارایی ، هماهنگی و تسریع در اثربخشی و در نهایت بر عملکرد فردی و بین فردی تاثیر مطلوب گذاشته و منجر به تعاملات مبتنی بر اعتماد و اجتماعی سازی مطلوبی باشد. معنی و مفهوم سرمایه اجتماعی در برنامه های درسی نظام آموزشی که از مولفه های آمایش آموزشی نیز می باشد می تواند به توسعه ی کارکردهای نظام آموزشی منجرشود که این مهم به عنوان برنامه درسی پنهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار روش شناسی: این مطالعه حسب هدف، کاربردی و حسب نوع تحقیق، توصیفی و از ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل استفاده از مطالعات کتابخانه ای (جستجوی اسناد و مقاله ها) و حسب ماهیت داده ها از نوع کیفی و حسب رویکرد، رویکرد خردگرایانه می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، مدیریت آموزش، سرمایه اجتماعی
|
 • Negar Hashemi, Mohadeseh Nazari, Mohammad Taghipour Pages 1-9

  The aim of this study was to investigate the effect of job-related factors on increasing the productivity of low- level employees in the General Welfare Office of Tehran Municipality. This research is applied in terms of purpose, survey in terms of approach and exploratory in terms of studies. The statistical population of the present study was a group of 35 senior, middle and operational managers of the General Welfare Department of Tehran Municipality. Necessary analyzes were performed using SPSS software. The results showed that managerial factors have a significant effect on increasing the productivity of low-level employees in the General Welfare Department of Tehran Municipality. Based on the results, the research hypothesis suggests that in the General Welfare Department of Tehran Municipality, managers and supervisors pay special attention to: Emotional and spiritual support to subordinates, playing the role of coach, establishing interactive justice between subordinates, effective communication with subordinates to solve work problems, and careful monitoring in the first months of employment.

  Keywords: Productivity, low-level employees, managerial factors, Tehran Municipality General WelfareOffice
 • Hosein Niyavand, Farzaneh Haghighat Ni, Naser Shams Gharneh Pages 10-32

  The purpose of this study is to provide a model of return volatility between the stock market and OTC markets and analyze this trend, and in this regard, the stability of the conditional correlation between the two indicators is examined. These two indicators are related to the stock market and OTC market, which are based on criteria such as credit rating, company size, stock floating rate and liquidity, transparency and information, and continuity of profitability. In this paper, while examining the daily and monthly return behavior of two indexes of the Tehran Stock Exchange, the bivariate GARCH model is used to calculate the correlation between the returns of stock indices and the hypothesis of the stability of the conditional correlation between the two-time series. To test the null hypothesis that there is a fixed conditional correlation, we are using the statistical test of the information matrix. The results of this study refute the assumption that the conditional correlation is constant over time. Also, by examining daily returns, Saturday has the highest return and lower risk and is the most appropriate time to trade. After examining the monthly returns, in the two markets, April and August, respectively, have the highest returns, and in general, spring and summer are better times for trading. These results indicate the instability of the capital market during the year and have caused various risks and emotional behavior of shareholders in buying and selling stocks, which in itself creates economic consequences and many problems

 • Ali Sanayei, Mehdi Dehghani, Somayeh Alavi Pages 33-55

  Research shows that the behavior and performance of employees in organizations is due to the behavior of managers in organizations. Although transformational leadership and excellence are among the most important variables in the literature of organizations, there is still little information about these two variables and the factors that affect and are affected by it. The aim of this study is to evaluate the impact of transformational leadership on organizational commitment, satisfaction and justice, as well as the impact of these factors on excellence. In this study a cross-sectional study conducted based on a questionnaire to collect data from a sample of 141 people who are Staff of Esfahan Steel. The content validity of the questionnaires was confirmed by expert’s opinion and the construct validity was confirmed by factor analysis. Structural equation modeling was used to test the research hypotheses. According to the research findings, Transformational leadership has a significant effect on Job Satisfaction (β = 0.86), Organizational Justice (β = 0.81), and Organizational Commitment (β = 0.98). Job Satisfaction (β = 0.23), Organizational Justice (β = 0. 52) and Organizational Commitment (β = 0.17) also have a significant effect on Organizational Excellence

  Keywords: Transformational Leadership, Job Satisfaction, Organizational Justice, Organizational Commitment, Organizational Excellence
 • Sara Hooshmand, Seyyed Ebrahim Hashem Varzi Pages 56-74

  With the advent of information and communication technology and its rapid growth in society, the need for education, especially in government organizations, is of particular importance. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of technology training in human resource management training, which was descriptive survey. The statistical population of the steel company was selected by 120 people with Cochran formula for statistical sample. The data collection tool was Brennan and Holster Information Technology Training Questionnaire and Human Resource Management Training, which is validated through 30 experts and its reliability Using Cronbach's alpha, calculated and reliability coefficient was 0.72. In analyzing data to investigate the role of information technology education and communication in human resource management in educational organizations, structural equations were used. The results showed that information and communication technology in human resource management in educational organizations in dimensions and components, adsorption, training and learning, motivation, maintenance and maintenance of human resources in educational organizations are effective.

  Keywords: Information, Communication Technology, Education, Human Resources Management, StructuralEquations
 • Asiyeh Farazandeh Nia Pages 75-91

  In recent years, in the financial literature, increasing attention has been paid to the level of cash holdings of companies. This interest is due to the fact that companies keep significant amounts of cash on their balance sheets. The main purpose of this study is to investigate the effect of managers' uncertainty on cash retention by emphasizing the moderating role of growth opportunity. This research has three hypotheses. The sample used contains information about companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. This information is extracted from financial statements available in databases such as the new Rahavard software. The present study is a post-event study based on the analysis of observed data. The results of testing the research hypotheses show that management overconfidence has no significant effect on cash retention and does not have the opportunity to develop a moderating role on the effect of managers' overconfidence on cash retention.

  Keywords: Cash Holding, Growth Opportunity, Overconfidence, Managers
 • MohammadSaeid Kiyani, Leila Nazari Pages 92-108
  Objective

  This study was conducted to investigate the presence of physical education graduates in sports management jobs in Kermanshah province.

  Methodology

  This research is descriptive and applied. The statistical population of the study includes: executive managers, sports specialists and heads of sports delegations, employees of the Sports and Youth Department of Kermanshah province. For sampling, due to the small size of the population, the total number method was used and 87 questionnaires were distributed. The research instrument was a two-dimensional researcher-made questionnaire about the current and desired status of experts, whose validity was confirmed by experts, and for internal reliability, Cronbach's alpha coefficient (α = 0.8) and optimal status (α = 0.9) were used.

  Results

  To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test, independent t-test and one-way analysis of variance were used for comparison between groups. The results showed the current presence of professionals in occupations. Management is not in a good position and there is a significant difference between the current situation and the desired situation.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that the current situation of the presence of educated physical education specialists in sports management jobs in Kermanshah province is not appropriate and favorable. In other words, according to the respondents, there are few educated specialists in the sports management jobs of the province and the favorable situation of the presence of physical education specialists in the sports management jobs should be at a high level. In other words, in sports management jobs, educated specialists should be used more, that is, in most sports management jobs, the presence of specialists should be more prominent.

  Keywords: Sports specialists, human resources, physical educationmanagers, sports specialists
 • HamidReza Nematollahi Pages 109-131

  In the present study, the effect of organizational justice on the commitment of individuals in organizations and various dimensions of justice, including distributive justice, procedure, communication and determining the impact of organizational justice on the normative commitment of individuals in the organization, continuous commitment of individuals and emotional commitment of individuals in the organization. In other words, research on justice is usually based on past events (which affect the judgment of these people) and the consequences of those events during the evaluation. In this research, organizational justice refers to the score that the subjects gave to the questionnaire. The standard of organizational justice in three components of procedural justice, distributive justice and interactive justice is the score that the subjects give to the standard questionnaire of organizational commitment in three components: normative, continuous and emotional. In the present study of the statistical population, the employees of the municipality of District 5 of Tehran have been selected due to their availability, whose number is 1367 people. Since data collection from this large statistical population is beyond the scope of this study, a smaller statistical sample based on the simple random sampling method was obtained based on the Morgan table of 300 people. The results show that between distributive justice and There is a significant relationship between procedures and interactions and types of commitment to the organization.

  Keywords: justice, organizational justice, individualcommitment, behavior, performance
 • Armin Rezvani, Fatemeh Dekamini, Neda Salavatchi Pages 132-154
  Objective

  Network marketing, which is a kind of word-of- mouth marketing, has a hot market among Iranian youth in our country these days. One of the topics that The success of network marketing companies and marketers is closely related to, is that products offered by the companies. For this purpose, the brand that is being strived for is important. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of network marketing on brand dimensions by considering the role of organizational innovation.

  Methodology

  The statistical population of the present study is Iranian Land Marketers Company (BIZ) in the second half of 2021 with more than 400/000 active marketers in Iran. This research is of applied and quantitative type and its measurement tool is a questionnaire. The sample size was estimated using Cochran's formula 384 people, of which 386 questionnaires were distributed among people and finally collected. The overall reliability of the questionnaire was obtained through Cronbach's alpha with SPSS 0.934 software. PLS software was used for data analysis.

  Findings

  According to the table extracted from PLS software, Cronbach's alpha of all indices was above 0.7. Which means their reliability. In this research, face and content validity has been used for the validity of the questionnaire. Structural equation modeling is also used to analyze research data. Based on the structural equation model, the research hypotheses have been tested. The findings indicate that all research hypotheses have been accepted.

  Keywords: Network Marketing, Brand Dimensions, BrandAwareness, Brand Performance, Organizational Innovation
 • Abouzar Kouhestani Takamjani, Seyed Mohammad Seyed hoseini, MohammadAli Afshar Kazemi Pages 155-168

  Human resources, with its elegies and complexity, are a major source for an organization. Inattentiveness to employees from a variety of aspects will definitely affect the effectiveness of the organization. In this research, we tried to evaluate the performance of employees of the municipality of district 16 using the Balanced Scorecard Model (BSC). In this research, firstly, with the help of Benchmarking method, the criteria and components of performance evaluation have been identified and evaluated by the best organizations in the field of performance evaluation and with researching about these organization and their performance evaluating criteria and components, BSC model had been chosen. After a multi- criteria decision making logic (AHP), a performance evaluation process was performed among 104 employees of the municipality in 14 management areas in the 16th area of Tehran. The results showed that the staff rating of the municipality in the customer criterion was higher than other criteria. In the financial criterion, financial and urban economics, in the internal processes criterion, financial and urban economics, and urban planning, in the Grow and learn criterion, planning and human resources and in the customer criterion, the financial and urban economy was also higher compared to other areas in the municipality of district 16 with a significant difference (0/05)

  Keywords: Performance Evaluation, Performance Management, BSC, AHP
 • Arezoo Babaei, Fatemeh Dekamini, Mohammad Ehsanifar, Sina Shali Beigi Pages 169-191

  The aim of this study was to investigate the relationship between the dimensions of knowledge management and financial performance (a case study of Kaleh Mazandaran Company) which is an applied research and correlational research based on structural equation modeling that has been conducted in the field. The statistical population included all managers and experts of Kaleh Mazandaran Company in Amol city in 1400. According to the number of research population and based on Morgan's table, 242 people were randomly selected as the research sample. The research tools included questionnaires of personal information, financial performance standard and knowledge management standard. To analyze the data from the frequency and percentage table, mean and standard deviation and Pearson correlation tests and path analysis model (multiple linear regression) to test the research hypotheses using SPSS statistical package version 25 and to design the final research model of AMOS software Version 24 was used.

  Keywords: Knowledge management, knowledgeacquisition, knowledge storage, knowledge sharing, financial performance
 • Abouzar Kouhestani Takamjani, Seyed Mohammad Seyed hoseini, MohammadAli Afshar Kazemi Pages 192-205

  Performance evaluation is the main tool management and goal assessing in an organization. Regarding the competitive space in the world, benchmarking is a usual way to facilitation learning from the top organizations and its profitability In this research, firstly, with the help of Benchmarking method, the criteria and components of performance evaluation have been identified and evaluated by the best organizations in the field of performance evaluation and with researching about these organization and their performance evaluating criteria and components, BSC model had been chosen. After a multi-criteria decision making logic (AHP), a performance evaluation process was performed among 104 employees of the municipality in 14 management areas in the 16th area of Tehran.results show that employee’s performance in customer criterion in addition to had the lowest distance from optimum limits of the best organization in this context Regarding the results of Benchmarking and Best in Class methods, Tehran municipality of district 16 had a significant difference in comparison with the top organizations in performance.

  Keywords: Performance Evaluation, Performance Management, BSC, AHP
 • Soheil Houshangifar* Pages 206-217

  Manpower is one of the influential factors in the organization that not paying attention to and ignoring this valuable organizational resource can cause irreparable damage to the organization. Also, paying attention to this valuable resource can have a great impact on organizational performance, one of the aspects of organizational success. Has a very important role is the successful implementation of marketing strategies, therefore in this study the relationship between human resource development and success in the implementation of marketing strategies has been considered. The present study is an applied research, research in Isfahan and between Managers of private companies have been selected from among the active companies of 15 companies by purposeful sampling method. To collect information, a researcher-made questionnaire was used to measure human resource development and a standard questionnaire was used to assess the implementation of marketing strategies. SPSS23 software was used and using Pearson correlation coefficient test, it was concluded that between manpower training, developmental evaluation, interpersonal relationships (mentoring) and There is a significant positive relationship between employees' work experience and success in implementing marketing strategies, and increasing the ability and development of human resources improves the process of successful implementation of marketing strategies in private companies in Isfahan

  Keywords: human resources, human resourcedevelopment, marketing, marketing strategies
 • Soheil Houshangifar Pages 218-236

  The study of corporate social responsibility is one of the issues that has been considered by various companies today. In this study, the relationship between these two concepts has been studied to examine the impact of social responsibility on consumer behavior. Due to the fact that the size of the statistical population is unlimited, the size of the Cochrane unlimited statistical population was 385 people and using a simple random sampling method, a questionnaire for social responsibility with 21 items and four sub-indicators of economic responsibility, responsibility was used. Legal, Moral Liability, and Humanitarian Liability The Carroll Questionnaire (1998) and the Standard Questionnaire on Consumer Behavior of Eison and Fishbon (2003) were used. This questionnaire has 14 questions and 3 subscales or dimensions (attitude, mental norms, perceived behavioral control). Using smart pls software and partial square technique statistical test, the relationships between variables were examined. Have a positive effect on consumer behavior and the results showed that social responsibility can predict about 80% of consumer behavior and the fit of the research conceptual model with 42% showed that the fit of this model is very strong

  Keywords: Consumer Behavior, Social Responsibility, Economic Responsibility, Consumers
 • Lachin Abloo, Mohsen Talebzadehnobarian Pages 237-261

  Study and study of knowledge and knowledge management as well as the impact of training on human resources and its impact on employee empowerment and ultimately its transformation into social capital that can cause social capital on the quality of efficiency, coordination and acceleration of effectiveness and ultimately on individual performance A person is positively influenced and leads to interactions based on trust and desirable socialization. The meaning and concept of social capital in the curriculum of the educational system, which is also a component of educational planning, can lead to the development of the functions of the educational system, which is of particular importance as a hidden curriculum.

  Keywords: Education, education management, socialcapital