فهرست مطالب

مجله مرتع
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ناطق لشکری صنمی، جمشید قربانی*، سید حسن زالی، قربان وهاب زاده صفحات 1-13
  سابقه و هدف

  استخراج مواد معدنی از جمله عوامل مهم در تخریب بوم سازگان مرتعی در کشور است. گیاهان بومی در احیای مناطق معدن کاری شده در اولویت هستند به ویژه گیاهانی که به تنش ناشی از فلزات سنگین و کمبود مواد غذایی و شرایط سخت این مناطق سازگارتر باشند. در احیای پوشش گیاهی در محیط های آلوده معدنی لازم است به چگونگی پاسخ گونه های گیاهی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باطله ها توجه شود. در این تحقیق به پاسخ چند گونه گیاهی پیشگام شامل Glaucium fimbrilligerum، Melica persica، Hordeum vulgare، Polygonum aviculare و Silybum marianum در توالی ثانویه در محیط معدنی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باطله های زغال سنگ پرداخته شد.

  مواد و روش

  این تحقیق در انباشت متعددی از باطله زغال سنگ در محدوده معادن کارمزد در شهرستان سوادکوه در استان مازندران انجام شد. این معادن از بزرگترین و قدیمی ترین نواحی تولیدکننده زغال سنگ در حوضه زغالی البرز مرکزی هستند. باطله هایی که در ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی مشابه قرار داشته و سه دهه از متروک ماندن آنها گذشته بوده، شناسایی و انتخاب شدند. یک باطله که در طول زمان باطله ها روی هم انباشت و تسطیح شده و دو باطله دیگر در خروجی دهانه تونل ها قرار داشته و عملیات مکانیکی خاصی روی آنها انجام نشده بود. نمونه گیری پوشش گیاهی در 138 پلات های یک مترمربعی و به صورت تصادفی-منظم در امتداد ترانسکت انجام شد. در هر پلات درصد تاج پوشش هر گونه گیاهی تخمین زده شد. نمونه گیری خاک در مرکز هر پلات و از عمق صفر تا 20 سانتی متر انجام شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و بافت، اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب و فلزات سنگین (مس، روی، نیکل و سرب) اندازه گیری شدند. به منظور برازش هر یک از مدل های هفتگانه HOF، تعیین مقدار بهینه و دامنه بوم شناختی گونه ها از بسته eHOF نسخه 1.8 در نرم افزار R  نسخه 3.5.3 استفاده شد. مبنای انتخاب بهترین مدل، شاخص آکاییک بوده است.

  نتایج

  نتایج این تحقیق نشان داد که تنوعی از پاسخ گونه های گیاهی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باطله زغال سنگ وجود داشته که پاسخ متقارن تک نمایی و پاسخ دونمایی با دو بهینه نابرابر متداول تر از بقیه مدل ها بودند. همه گونه های گیاهی به جزء H. vulgare در محدوده 49 تا 88 درصد شن دارای وضعیت بهینه حضور بودند. گونه S. marianum در مقدار کم رس و P. aviculare و H. vulgare در دامنه وسیع تری از گرادیان رس حضور داشتند. گونه های G. fimbrilligerum و H. vulgare در پاسخ به اسیدیته باطله زغال سنگ پهنای آشیان گسترده تری را نسبت به سایر گونه های گیاهی داشتند. پاسخ گیاهان به عناصر غذایی باطله زغال سنگ بیشتر به صورت دونمایی با دو بهینه نابرابر بوده است. بالاترین بهینه نیتروژن کل برای گونه P. aviculare و بالاترین بهینه فسفر قابل جذب برای گونه P. aviculare و H. vulgare مشاهده شد. گونه S. marianum و M. persica نسبت به تمام فلزات سنگین موجود در باطله زغال سنگ رفتار تک نمایی متقارن داشتند و سایر گونه ها دارای تنوعی از مدل بهینه بودند. S. marianum با افزایش سطوح فلزات سنگین بهینه بالاتری نسبت به سایر گونه ها داشت که بهینه آن در مس، سرب، روی و نیکل به ترتیب 24/255، 74/53، 59/180 و 87/151 پی پی ام بوده است.  

  نتیجه گیری

  در این تحقیق سه گونه گیاهی از پهن برگ علفی نسبت به دو گونه گندمیان در پاسخ به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باطله زغال سنگ از مدل های متنوع تری پیروی کردند. این پنج گونه گیاهی دارای طول عمر و فرم رویشی متفاوت بوده و پاسخ آنها نشان داد که از پتانسیل خوبی جهت استقرار بر روی باطله های متروک زغال سنگ و احیاء پوشش گیاهی بر روی آنها برخوردار هستند. از بین آنها S. marianum و  M. persica می توانند در اولویت قرار گیرند. انجام مطالعات بعدی در استفاده از تیمارهای مختلف به منظور تسریع در رشد و استقرار این گیاهان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آشیان اکولوژیکی، احیاء معدن، مدل HOF، منحنی پاسخ
 • فیروزه مقیمی نژاد*، علی طویلی، محمد جعفری، انوشیروان شیروانی، محمدعلی زارع چاهوکی صفحات 17-32
  سابقه و هدف

  سمیت فلزات سنگین و تجمع آنها در خاک، گیاه و زنجیره های غذایی یکی از اصلی ترین معضلات زیست محیطی و بهداشتی جوامع امروزی است. در این راستا بررسی تاثیر این فلزات بر گیاهان مرتعی با ارزش دارویی و علوفه ای که از طریق مصرف انسان و دام وارد زنجیره غذایی می گردند از از اهمیت خاصی برخوردار است. شیرین بیان با نام علمی Glycyrrhiza glabra L. یکی از این گونه های با ارزش است که به واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن در دنیا حایز اهمیت بوده و مورد توجه صنایع دارویی و غذایی  قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر فلزات سنگین سرب و کادمیوم بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و همچنین میزان انباشت این عناصر در بافت های گیاه شیرین بیان است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار سرب و کادمیوم در 4 تکرار و 6 غلظت به صورت کشت گلدانی (مجموعا 48 گلدان) اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت های صفر، 10 ، 20 ، 40 ، 80 و 160(ppm) برای کادمیوم و صفر، 50، 100،200، 400و 800 (ppm) برای سرب بودند. پس از تهیه بستر کاشت و اسپری نمودن محلول نمک فلزات سنگین سرب و کادمیوم با غلظت های فوق الذکر به خاک، ریزوم های شیرین بیان داخل گلدان ها کشت و به مدت 7 ماه در گلخانه تحت مراقبت و آبیاری قرار گرفتند. در نهایت نمونه های خاک و گیاه (در دو بخش اندام های هوایی و زیرزمینی) تهیه و جهت هضم اسیدی و استخراج سرب و کادمیوم به آزمایشگاه منتقل شد. همچنین جهت ارزیابی توانمندی گیاه شاخص های TF، BCF و BAC جهت ارزیابی توان انباشت این عناصر تعیین گردید

  نتایج

  مقایسه میانگین تیمارهای سرب و کادمبوم در غلظت های تحت بررسی نشان داد افزایش غلظت این دو عنصر در خاک اثر معنی داری بر مقدار عناصر پتاسیم، سدیم، منیزیم، کلسیم و ماده آلی در اندام های هوایی و زیرزمینی گیاه شیرین بیان نداشته است. در حالی که افزایش غلظت فلز کادمیوم در خاک، اثر معنی دارکاهنده بر مقدار این فلز در اندام های هوایی و زیرزمنی و میزان ازت در اندام هوایی داشته، همچنین افزایش غلظت سرب اثر معنی دار با روند متغییر بر مقدار این فلز در در اندام های هوایی و زیرزمنی و میزان فسفر و ازت در اندام هوایی به همراه داشته است

  نتیجه گیری

    بررسی تیمارهای مورد مطالعه بر تجمع و انتقال کادمیوم و سرب در گیاه شیرین بیان نشان داد این گیاه می تواند به عنوان یک گونه بیش اندوزگر در مورد این دو فلز سنگین، به ترتیب نقش گیاه تثبیتی و گیاه استخراجی را ایفا نماید.

  کلیدواژگان: فلز سنگین، سرب، کادمیم، عناصر غذایی پرمصرف، شیرین بیان (.Glycyrrhiza glabra L)
 • سمانه محمدی مقدم، اردوان قربانی*، حسین ارزانی، جوانشیر عزیزی مبصر، رئوف مصطفی زاده صفحات 33-51
  سابقه و هدف

  امروزه با پیشرفت سنجنده های ماهواره ای، نقش آن ها در کسب اطلاعات و بررسی عوارض و پدیده های زمین اهمیتی روز افزون یافته است. یکی از این اطلاعات ارزشمند که مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها را در مراتع تشکیل می دهد تولید خالص اولیه سطح زمین است. روش سنتی برآورد تولید، استفاده از اندازه گیری زمینی است. هزینه بالا، زمان بر و طاقت فرسا بودن جمع آوری داده های زمینی از محدودیت های روش سنتی می‎باشد و این روش را برای برآورد تولید مناطق با وسعت بالا فوق‎العاده مشکل و پرهزینه می نماید.  از این رو هدف این تحقیق مدل سازی تولید خالص اولیه سطح زمین با استفاده از شاخص های گیاهی است.

  مواد و روش ها

  نمونه برداری از پوشش گیاهی در مراتع ارتفاعات سبلان در استان اردبیل و محدوده ارتفاعی 1500 تا 3300 متر در سال 1395 انجام گرفت. در مجموع 9 سایت در منطقه انتخاب و در هر سایت 3 ترانسکت 100 متری با فاصله 50 متر از یکدیگر قرار گرفت. در امتداد هر ترانسکت 5 پلات 1 متر مربعی با فاصله 20 متر از یکدیگر مستقر و در هر پلات تولید خالص اولیه به تفکیک فرم رویشی شامل بوته ها، گندمیان و پهن برگان علفی برداشت شد. نمونه های تولید خالص اولیه سطح زمین به مدت 24 ساعت در آون و در دمای 70 درجه سلسیوس قرار داده شد و سپس به منظور تعیین وزن خشک آن ها، توزین شدند. هم چنین شاخص های گیاهی شامل NDVI، PVI3، RVI و SAVI با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8، سنجنده OLI مربوط به سال 1394 محاسبه شد. با توجه به اینکه حداکثر رشد گیاهان در منطقه در ماه خرداد است، تصاویر برای ماه خرداد انتخاب شدند. سپس با استفاده از مدل جمعی تعمیم‎یافته در نرم افزار R، رابطه تولید خالص اولیه کل و فرم های رویشی با شاخص های گیاهی به صورت انفرادی و ترکیبی به دست آمد. در نهایت تولید خالص اولیه سطح زمین با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی مدل سازی شد.

  نتایج

  به کارگیری مدل های جمعی تعمیم یافته برای هر یک از شاخص های گیاهی و تولید خالص اولیه کل و فرم رویشی به صورت انفرادی نشان می دهد که شاخص های گیاهی NDVI، PVI3 و RVI دارای رابطه غیرخطی با تولید کل و فرم های رویشی هستند. اما شاخص SAVI با تولید خالص اولیه سطح زمین کل و گندمیان دارای رابطه خطی است. هم چنین همه شاخص های گیاهی دارای رابطه معنی دار با تولید خالص اولیه هستند. رتبه بندی شاخص های گیاهی اثرگذار بر تولید خالص اولیه براساس ضریب تبیین نشان می دهد که با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین شاخص گیاهی به ترتیب برای بوته SAVI و PVI3، گندمیان، پهن برگان علفی و کل PVI3 و SAVI هستند. در تحقیق حاضر بر خلاف انتظار شاخص پوشش گیاهیNDVI ، که در زمینه مطالعات پوشش گیاهی کاربردهای فراوانی دارد و افزایش مقادیر آن بیانگر وجود پوشش گیاهی بیش‎تر در منطقه است، در مدل جمعی تعمیم یافته و بررسی توامان رابطه شاخص های گیاهی و ANPP رابطه معنی داری را نشان نداد. نتایج مدل سازی نشان داد که رگرسیون غیرخطی به طور قابل توجهی باعث افزایش صحت برآورد ANPP با استفاده از شاخص های گیاهی شده است. میزان ضریب تبیین برای تولید کل (80/0) بیش‎تر از بوته ها (74/0)، گندمیان (75/0)، پهن برگان علفی (56/0) است و از میان فرم های رویشی پهن برگان علفی کم ترین مقدار ضریب تبیین را دارند.  

  نتیجه گیری

  براساس نتایج شاخص گیاهی مناسب به منظور برآورد تولید فرم های رویشی مختلف متفاوت است. همچنین برآورد ANPP با استفاده از شاخص های گیاهی در سطح کل دقیق تر از فرم های رویشی است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، تصویر OLI و استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی توانستند به مقدار مناسبی ANPP را در منطقه پژوهش برآورد کنند. از این رو در صورت کسب نتایج مشابه در دیگر مناطق اردبیل، امکان تعمیم نتایج و زمینه برآورد این شاخص اکولوژیکی مهم با صرف زمان و هزینه کم تر فراهم خواهد شد. هم چنین از این ابزار می توان جهت تامین اطلاعات از میزان تولید علوفه و در نتیجه تعیین ظرفیت و میزان دام و هم چنین میزان تخریب مرتع، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تولید مراتع، داده ماهواره ای، NDVI، RVI، PVI3، SAVI
 • روح الله کرمی*، موسی اکبرلو، مژگان سادات عظیمی، حسن یگانه صفحات 52-65
  سابقه و هدف

  ثبات و پایداری اکوسیستم مراتع خشک و نیمه خشک بیشتر تحت تاثیر بخش های زنده (پوشش گیاهی) قرار دارد. بنابراین ارزیابی جوامع گیاهی به منظور حفاظت پایدار این اکوسیستم ها ضرورت دارد. از سوی دیگر دانستن تغییرات ارزش غذایی علوفه گونه های گیاهی در زمان های مختلف رشد، در برآورد تولید علوفه قابل دسترس دام در سطح هر رویشگاه امری ضروری به نظر می رسد. با در نظر گرفتن زمان مناسب برداشت علوفه گونه های گیاهی مختلف می توان ضمن کسب بیشترین راندمان در تولیدات ثانویه دام ها، از تخریب ناشی از چرای بی رویه در سطح مراتع کاست. با این نگاه، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارزش غذایی گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) در مراحل مختلف رشد، در رویشگاه طبیعی آن مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  به منظور انجام این مطالعه در فصل های زمستان و بهار به محل رویشگاه مراجعه گردید. برای بررسی مراحل رویشی در اوایل دی ماه 1396، مصادف با برگ دار شدن گونه، همچنین در اواخر دی ماه 1396، مصادف با گل دهی و نیز در اواسط خرداد ماه 1397، مصادف با پایان بذردهی و رسیدگی بذر گونه از تعداد 30 پایه درختچه مورد نظر اقدام به برداشت سرشاخه های جوان، گل و بذر همان سال گردید (رشدرویشی، گل دهی، بذردهی). سپس نمونه ها در سایه خشک شده و در ظروف جداگانه ایی گذاشته و علامت گذاری شدند. در زمان مناسب برای بررسی ارزش غذایی علوفه به آزمایشگاه فرستاده شد. در تحقیق حاضر از آنالیز ترکیبات شیمیایی نمونه ها با استاندارد AOAC (1990) استفاده گردید. روش مبنا برای اندازه گیری درصد پروتیین خام، روش کجلدال می باشد. این روش بر پایه محاسبه درصد ازت موجود در هر ماده غذایی و برآورد ضریب مورد نظر، پایه گذاری شده است. اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) با استفاده از دستگاه اندازه گیری فیبر خام (فایبرتک) مدل تکاتور صورت گرفت. همچنین جهت اندازه گیری ماده خشک از دستگاه آون (انکوباتور مدل ممرت) استفاده گردید.  مقدار انرژی متابولیسمی در هر کیلوگرم ماده خشک نیز از معادله ارایه شده توسط [1]SCA تعیین شد. داده های ارزش غذایی علوفه در قالب طرح کاملا تصادفی تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج به دست آمده از بررسی وضعیت تراکم و تاج پوشش توده های درختچه ای قره قاج در سطح رویشگاه نشان داد، از مجموع 116 پلات یک آری جانمایی شده در سطح افق فوقانی رویشگاه قره قاج (A. foetida L)، متوسط میزان تاج پوشش گونه قره قاج (A. foetida L) به طور متوسط 1531 مترمربع در هکتار با تعداد متوسط 322 پایه (و 32 درصد حضور در سطح رویشگاه)، که در مناطق پر تراکم تر، عمدتا مناطق دارای ارتفاعات پایین تر و شیب دامنه شمالی که این قسمت ها دارای خاک به نسبت عمیق و حاصلخیزتری بود، مقدار سطح تاج پوشش گونه قره قاج (A. foetida L) بعضا تا 6100 مترمربع در هکتار نیز می رسد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده خشک و برآورد انرژی در مراحل مختلف رویشی گونه قره قاج (A. foetida L) در رویشگاه طبیعی آن نشان داد. فاکتورهای هضم پذیری ماده خشک، درصد پروتیین خام، نیتروژن، انرژی متابولیسمی و میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در سطح  یک درصد معنی دار می باشند. همچنین نتیجه بررسی تاثیر مراحل مختلف رویشی بر روی درصد D.M.D،C.P ، N و M.E نشان داد، در سطح 1 درصد، با پیشرفت مراحل رویشی مقادیر آنها کاهش یافت. در حالی که نتیجه بررسی تاثیر مراحل مختلف رویشی بر روی درصد A.D.F نشان داد، در سطح 1 درصد، با پیشرفت مراحل رویشی مقادیر آنها افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج نشان داد ارزش غذایی علوفه گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) در مرحله رشد رویشی نسبت به مراحل پایانی رشد و مرحله بذردهی در جایگاه بالاتری قرار دارد. فلذا بهترین زمان بهره برداری از علوفه گونه قره قاج (Anagyris foetida L.) در اوایل رشد رویشی آن است. به این منظور سیستم چرایی باید طوری در نظر گرفته شود، تا در این مرحله بیشتر از علوفه گونه استفاد گردد. همچنین گونه مذکور توانایی به خدمت گرفته شدن در بهبود عرصه های طبیعی دستخوش تغییر و در شرف نابودی را دارد. به طوری که در کنار خصوصیات منحصربه فرد آن، می توان در زمان هایی که عرصه طبیعی فاقد پوشش گیاهی است با چراندن دام ها در سطح رویشگاه آن، مانع از اتلاف انرژی و کاهش وزن و همچنین تحمل بار مالی زیادتر جهت تعلیف علوفه دستی دام ها شد.

  کلیدواژگان: نیتروژن، انرژی متابولیسمی، پروتئین خام، قابلیت هضم ماده خشک
 • مرتضی صابری*، محمد طهمورث، محمدرضا دهمرده قلعه نو صفحات 66-80
  سابقه و هدف

  بخش وسیعی از سطح ایران را مناطق خشک و نیمه خشک با آسیب پذیری بالا به خود اختصاص داده است. گونه های گیاهی بومی سازگار و مقاوم با شرایط محیطی سخت این مناطق، اهمیت ویژه ای در پایداری این اکوسیستم و همچنین تغذیه دام ها و تامین نیازهای دارویی جوامع محلی دارند. با آگاهی و شناخت علمی و عملی پیرامون ویژگی های بوم شناختی گیاهان هر منطقه، نه تنها می توان از عامل های مخرب و سیر قهقرایی آن جلوگیری نمود، بلکه با اتخاذ تصمیم گیری معقول، می توان در نگهداری، احیاء و توسعه آن قدم برداشت. رشد گیاه در رویشگاه های طبیعی حاصل کارکرد عوامل مختلف زیستی ازجمله اقلیم، خاک و توپوگرافی می باشد. بنابراین شناسایی این عوامل به عنوان نیازهای رویشگاهی گیاهان اولین قدم در حفاظت و احیای آنها محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی برخی از ویژگی های رویشگاهی گونه کورگ به عنوان گیاهی دارویی و موثر در جلوگیری از فرسایش بادی در سیستان می باشد.

  مواد و روش ها

  ابتدا مناطق پراکنش گونه Capparis spinosa در منطقه سیستان با کمک تجارب کارشناسان مراکز تحقیقات کشاورزی و اداره منابع طبیعی و بازدیدهای صحرایی تعیین گردید. سپس سه رویشگاه معرف برای این گونه انتخاب شد. جهت بررسی تغییرات حیاتی گیاه در سه رویشگاه زهک، هیرمند و هامون، مشاهدات مراحل مختلف فنولوژی در دوره فعالیت گیاه با بازدیدهای مرتب از نقاط مشخص در سال رویشی 1398 صورت پذیرفت. اندازه گیری پوشش گیاهی، در هر رویشگاه به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. چهار ترانسکت 200 متری با فاصله 100 متر از یکدیگر مستقر و روی هر ترانسکت ده پلات 2×2 مترمربعی در نظر گرفته شد. در داخل پلاتها، سطح پوشش، تراکم، فراوانی، درصد لاشبرگ، سنگ و سنگریزه و خاک لخت برآورد گردید. همچنین از هر رویشگاه 4 نمونه خاک (از پلات اول و آخر هر ترانسکت) بصورت ترکیبی جهت اندازه گیری برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برداشت گردید. صفات مورفولوژیک (تعداد میوه، وزن تر میوه، وزن خشک میوه، تعداد و طول جست، ارتفاع بوته، طول برگ، عرض برگ و عمق ریشه دوانی) در هر رویشگاه بصورت تصادفی از 4 پایه گیاهی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) در نرم افزار SPSS Statistics 26.0 و تجزیه مولفه های اصلی (PCA) با استفاده از نرم افزار past4.0 صورت گرفت.

  نتایج

  نتایج دوره رویشی گیاه کورگ نشان داد، ظهور اولین برگ در اوایل اسفند و پایان دوره رویش آذرماه می‎باشد و گیاه در سال دو دوره گلدهی (خرداد و مهرماه) و بذردهی (تیر و آبان ماه) دارد. از نظر خصوصیات کمی پوشش گیاهی و صفات مورفولوژیک اختلاف معنی داری بین رویشگاه ها وجود داشت و رویشگاه هیرمند از درصد پوشش، فراوانی، تراکم، درصد لاشبرگ، تعداد میوه در پایه، تعداد و طول جست و از عمق ریشه دوانی بیشتری نسبت به دو رویشگاه دیگر برخوردار بود. همچنین این گونه همراه با گونه هایی چون زرتاغ (‏Haloxylon persicum‏)،  گز (‏Tamarix ‎aphylla‏)، خارخسک (‏Tribulus terrestris‏)، خارشتر ‏‏(‏Alhaji camelerom‏)، علف شور(‏Salsola rigida‏)، سیاه ‏شور(‏Suaeda fruticosa‏)، پنجه مرغی (‏Cynodon ‎dactylon‏)، اسپند (‏Peganum harmala‏)، علف شور ‏‏(‏Salsola Kali‏)، سبط (‏Stipagrostis plumosa‏)، هندوانه ‏ابوجهل (‏Citrullus colocynthis‏) و اشنان (‏Seidletzia ‎rosmarinus‏) میروید.‏ نتایج نشان داد خاک رویشگاه هیرمند، اسیدی تر (9/7) و میزان آهک (7/8 درصد)، شن (7/86 درصد)، سیلت (9/8 درصد)، کربن آلی (6/0 درصد) و ماده آلی (8/0 درصد) آن از سایر رویشگاه ها بیشتر بود. با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) مشخص شد مهمترین عوامل موثر در پراکنش این گونه در رویشگاه های مورد مطالعه بافت خاک و ارتفاع می باشد. از نظر بافت خاک و ارتفاع سه رویشگاه تفاوت چندانی نداشتند.

  نتیجه گیری

  بررسی مراحل مختلف فنولوژی در دوره فعالیت گیاه ‏ ‏Capparis spinosa همزمانی رویش این گیاه با بادهای 120 روزه سیستان (وزش بادهای 120 روزه در سیستان از اوایل خرداد ماه شروع می شود و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد) را نشان داد، بنابراین می توان با کشت این گونه در مناطق برداشت رسوبات بادی از این پدیده مخرب محیط زیستی جلوگیری به عمل آورد. علاوه بر آن، این گیاه دارای اهمیت دارویی، عمق ریشه دوانی بالا و دوره رویش طولانی است که بر اهمیت کشت گونه در منطقه افزوده است. از آنجاییکه سه رویشگاه مورد مطالعه در وضعیت فقیر قرار دارند، احیاء مناطق با کشت این گونه خصوصا در رویشگاه هیرمند که از ‏شرایط مساعدتری از نظر ویژگی های خاک و میکرو اقلیم برخوردار ‏است، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: رویشگاهی، فنولوژی، مورفولوژی، کورگ، تجزیه مولفه های اصلی، سیستان
 • حبیب مارالیان*، طاهر یلچی صفحات 81-92
  سابقه و هدف

  این پژوهش به منظور بررسی خصوصیات گیاهی و ارزش علوفه ای خلر وحشی برگ گرد در مراتع نمین انجام شد. خلر وحشی متعلق به تیره پروانه آسایان (لگومینوز) و گونه ای خودرو بوده که در مناطق حیران و فندقلو رشد می کند. ساکنین محلی با تکیه بر تجربیات خویش علوفه این گیاه را جزء مرغوب ترین علوفه دانسته و با جمع آوری علوفه خودرو آنرا به مصرف دام می رسانند. همچنین این گیاه با تثبیت بیولوژیکی ازت، بهبود حاصلخیزی خاک، نسبت بالای برگ به ساقه و ارزش علوفه ای بالای آن، اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به اینکه مواد غذایی در دسترس دامدار تکافوی نیاز دام را نمی نماید، بنابراین شناخت گیاهان علوفه ای محلی با ارزش علوفه ای بالا و استفاده از آنها می تواند نقش مهمی در تامین علوفه و پایداری تولید ایفا نماید.

  مواد و روش ها

  جهت ارزیابی خصوصیات علوفه ای، نمونه برداری در سه مرحله قبل از گلدهی، گلدهی و بعد از گلدهی و بصورت میدانی در مراتع نمین که رویشگاه اصلی گیاه می باشد، در سه تکرار انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در عرض جغرافیایی 40/38 درجه شرقی و طول جغرافیایی 55/48 درجه شمالی واقع شده است (اقلیم سرد و مرطوب). متوسط بارش سالانه منطقه 369 میلی متر و متوسط دمای سالانه منطقه 63/9 درجه سانتی گراد است. خاک منطقه قهوه ای جنگلی با  PH نسبتا اسیدی است. صفاتی مانند ارتفاع گیاه، طول دوره رشد رویشی، زمان گلدهی و زمان رسیدگی مورد ارزیابی قرار گرفت و ترکیبات شیمایی نمونه های جمع آوری شده شامل ماده خشک، ماده آلی، کربوهیدرات کل، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، سلولز، همی سلولز، لیگنین، پروتیین خام، چربی خام (عصاره اتری)، خاکستر خام، نیتروژن و عناصر معدنی آهن، مس، روی، منگنز، فسفر، پتاسیم نیز اندازه گیری شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ماده آلی، پروتیین خام، چربی خام، نیتروژن، فسفر و مس در علوفه حاصل از مرحله اوایل گلدهی حاصل شد. میزان کیفیت علوفه خلر در مرحله بعد از گلدهی (اوایل دانه بندی) کاهش چشمگیری داشت و مقادیر الیاف نامحلول، سلولز، همی سلولز و لیگنین افزایش نشان داد. درصد ماده آلی با افزایش سن گیاه کاهش یافت، به طوری که مقدار آن از 4/94 درصد در اوایل مرحله گلدهی به 8/91 درصد در اوایل بذر دهی کاهش یافت. مقدار کربوهیدرات کل در اوایل گلدهی 7/65 درصد بود که با افزایش سن گیاه مقدار آن افزایش یافت، به طوری که مقدار آن در مرحله اوایل بذردهی به 6/78 درصد رسید. الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی نیز با افزایش سن گیاه افزایش نشان داد و کمترین مقدار آن در اوایل گلدهی و بیشترین مقدار آن در اوایل بذردهی مشاهده شد. مقدار لیگنین نیز با افزایش سن گیاه افزایش چشمگیری داشت، به طوری که مقدار آن در اوایل گلدهی 3/7 درصد و در اوایل بذردهی 1/12 درصد بود. روند تغییرات  پروتیین خام و چربی خام در ترکیب علوفه خلر وحشی مشابه هم بود و با افزایش سن گیاه مقدار آن کاهش یافت. چربی خام علوفه با افزایش سن گیاه کاهش یافت. به طوری که مقدار آن از 2/5 درصد در اوایل گلدهی به 5/2 درصد در اوایل بذردهی کاهش یافت اما میزان خاکستر خام با افزایش سن گیاه افزایش یافت و مقدار آن از  6/5 درصد در اوایل گلدهی به 2/8 درصد در اوایل بذردهی افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  کاهش میزان چربی در علوفه خلر را می توان به انتقال مجدد مواد به سمت دانه ها و افزایش درصد خاکستر را می توان به تجمع عناصر در اندام های هوایی نسبت داد به طوری که همراه با افزایش خاکستر خام، درصد ماده خشک، کربوهیدرات کل، الیاف نامحلول، سلولز، همی سلولز، لیگنین، منگنز، بر و روی افزایش یافتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خلر وحشی از نظر کیفیت علوفه ای و ترکیب شیمیایی بسیار مطلوب بوده و می توان از این گیاه به عنوان علوفه مرغوب در زراعت استفاده نمود.

  کلیدواژگان: خلر وحشی، کیفیت علوفه، آهن، روی، ریخت شناسی
 • معصومه رحیمی دهچراغی، حسین ارزانی*، حسین آذرنیوند، محمد جعفری، محمدعلی زارع چاهوکی صفحات 93-107
  سابقه و هدف

  تناسب مرتع برای چرای دام با امتیازدهی به معیارهای پوشش گیاهی، منابع آب و فرسایش خاک مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش تناسب مرتع لار آبسر در استان مازندران برای چرای دام های اهلی و حیات وحش علفخوار چرا کننده از مرتع مورد بررسی قرار گرفت. محققین بسیاری شایستگی مرتع برای چرای گاو، گوسفند، بز و شتر را موردبررسی قرار دادند؛ اما تحقیقات بسیار کمی در خصوص چرای دام برای حیات وحش (در کنار دام های اهلی) انجام شده است. هدف از این پژوهش محاسبه تناسب واقعی مرتع برای چرای دام است تا مدیریت با کارایی بالا و اثربخشی بیشتر روی مرتع متمرکز گردد. کاری که در تحقیقات ذکرشده انجام نشده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر در بخشی از زیر حوزه آبخیز رودخانه هراز، استان مازندران، شهرستان آمل، بخش لاریجان، دهستان لاریجان سفلی، مرتع لار آبسر انجام شد. در تیرماه 1398 نمونه برداری در منطقه معرف تیپ های گیاهی به روش تصادفی سیستماتیک با استقرار دو ترانسکت 100 متری و 10 پلات یک مترمربعی در هر تیپ گیاهی انجام شد؛ تولید گونه های گیاهی قابل چرای دام به روش قطع و توزین اندازه گیری شد. نوع و آمار حیات وحش از اداره محیط زیست مازندران دریافت شد. نوع گیاهان مورداستفاده آن ها نیز با پرسش از چوپانان تعیین گردید. تعیین خوشخوراکی گونه های گیاهی برای حیات وحش با استفاده از منابع مختلف صورت گرفت. ضرایب توصیه شده برای کلاس خوشخوراکی I،> 50/0، برای کلاس II، 30/0 و برای کلاس III، 20/0 در نظر گرفته شد. لیست گونه های گیاهی در هرتیپ نوشته شد و پس از اعمال ضرایب خوشخوراکی، درصد خوشخوراکی برای هر دام در هر تیپ به دست آمد.و مطابق با دستورالعمل فایو (1991) که توسط ارزانی و همکاران اصلاح شده است، امتیازدهی و ارزیابی صورت گرفت. در دستورالعمل فوق الذکر معیارهای پوشش گیاهی، منابع آب و فرسایش خاک موردبررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  با توجه به بررسی لیست گونه های گیاهی مرتع لار آبسر تعداد 76 گونه گیاهی از 24 خانواده شناسایی شد؛ که از این تعداد خانواده Poaceae و Asteraceae به ترتیب با 13 و 12 گونه گیاهی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج نشان می دهد خانواده گیاهان گندمیان و کاسنیان در میان سایر گیاهان غالبیت دارند. این گیاهان برای دام حایز اهمیت هستند (35)؛ و بخش زیادی از خوراک دام را تامین می نمایند (10). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد پس از خانواده گندمیان و کاسنی، خانواده های نعناییان و بقولات در مرتع فراوان اند. نتایج نشان داد تناسب تیپ های گیاهی مختلف برای چرای دام متفاوت است و عامل کاهش دهنده تناسب چرا (دام اهلی و حیات وحش) شیب است. تیپ گیاهی 7 برای چرای انواع دام ها خوب است و تیپ گیاهی 2 (Fe.ov-On.co) برای چرای گوسفند و برای سایر انواع دام متوسط است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد مرتع لار آبسر تناسب لازم را برای چرای دام های اهلی و حیات وحش دارد. حیات وحش چرا کننده از مرتع تنها به بز و کل وحشی و قوچ و میش وحشی محدود نمی شود؛ بلکه حیوانات دیگری نظیر گوزن، آهو و غیره نیز ممکن است در مراتع چرا کنند.. نزدیک بودن نتایج تناسب مرتع برای چرای دام های اهلی و حیات وحش نشان از این دارد که گونه های گیاهی مورد علاقه هر دو دسته تقریبا مشابه اند و عاملی که سبب بروز تفاوت می شود شیب است که یک عامل توپوگرافی و محیطی است. لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که چرای دام های اهلی و حیات وحش با هم امکان پذیر است و مدیریت می تواند با طبقه بندی شیب مرتع یک برنامه ریزی صحیح با راندمان بالا را ارایه دهد.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، شیب، فرسایش خاک، منابع آب
 • زهرا باقری*، محمدرحیم فروزه، معصومه مازندرانی، هدی شهیری، صادق آتشی صفحات 108-123
  سابقه و هدف

  استفاده از گیاهان دارویی مراتع به جهت اثرات درمانگری و صنعتی آنها بسیار با اهمیت است. میزان کمی و کیفی مواد موثره موجود در گیاهان در هر منطقه تحت تاثیر عوامل محیطی و تنش های اکولوژیک در آن منطقه است. همچنین از مهمترین عواملی که در استخراج مواد موثره گیاهان مورد توجه قرار می گیرد، حلال است که انتخاب آن به قسمت های مختلف یک گیاه و نیز مواد متشکله آن بستگی دارد. اندام های گیاهی و سیستم های حلالی انتخاب شده می تواند روی کمیت و نوع ترکیبات جدا شده تاثیرگذار باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی موارد مذکور در خصوص گل ماهور تماشایی می باشد.

  مواد و روش

  ابتدا رویشگاه گل ماهور تماشایی در مرتع چهارباغ استان گلستان شناسایی شد و سپس در نقاط معرف رویشگاه نمونه برداری از اندام های گل و برگ این گونه از طبقات ارتفاعی 2100 - 2300 - 2500 - 2700 متری در سه تکرار جمع آوری گردید. در هر نقطه معرف با توجه به پراکنش، ابعاد و ضریب تغییرات تاج پوشش گونه گل ماهور، تعداد 30 پلات مستقر گردید. نمونه ها پس از پاکسازی در هوای آزاد، به مدت 24 ساعت در دمای 45 درجه سانتی گراد در آون قرار گرفتند و سرانجام در پاکت های کاغذی نگهداری و جهت ارزیابی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی همچون میزان فنل کل، فلاونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با حلال های اتانول و متانول و با دو روش عصاره گیری شامل خیساندن و استفاده از ریزموج فراصوت عصاره گیری شدند.

  نتایج

  بنابر نتایج بیشترین میزان فنل کل (46/119 میلی گرم بر گرم وزن خشک) دراندام گل، ارتفاع 2100 متر، حلال اتانول و روش عصاره گیری با ریزموج - فراصوت، بیشترین میزان فلاونویید کل (07/31 میلی گرم بر گرم وزن خشک) در اندام برگ، ارتفاع 2100 متر، حلال متانول و روش عصاره گیری با ریزموج - فراصوت و بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (49/81 درصد) در اندام گل، ارتفاع 2100 متری، حلال اتانول و عصاره گیری به روش خیساندن مشاهده شد. همچنین تجزیه واریانس میزان IC50 نمونه ها نشان داد که قدرت مهار کنندگی رادیکال های آزاد DPPH به تنهایی یا اثر متقابل، در P<0.01)) تفاوت معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین سه عامل ارتفاع، اندام و حلال بر میزان IC50 نمونه ها نشان داد که گونه گیاهی مورد مطالعه در ارتفاع 2500 متری، در اندام گل و با نوع حلال متانول بیشترین میزان IC50  و به تبع آن کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی را دارا است.

  نتیجه گیری

  با توجه به پراکنش گل ماهور در مناطق کوهستانی، به نظر می رسد گرادیان ارتفاعی، نحوه استخراج و نوع اندام گیاهی تاثیر قابل توجهی در متابولیت های ثانویه مورد بررسی و خواص آنتی اکسیدانی این گیاه دارد؛ لذا به منظور تولید، بهره برداری، فراوری و استفاده از مواد موثره گیاه speciosum  Verbascum در ترکیبات دارویی توجه به موارد مذکور توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: گل ماهور تماشایی، فنل، فلاونوئید، آنتی اکسیدان، موسیلاژ، حلال
 • علیرضا سپه وند*، مرتضی قبادی، مصطفی کرمپور، بهرام میردریکوند صفحات 124-139
  سابقه و هدف

  پوشش گیاهی یکی از مهمترین معیارهای موثر بر حیات اکولوژیکی محیط زیست است که با شرایط رطوبتی حوزه های آبخیز ارتباط مستقیمی دارد. برآورد شاخص های خشکسالی گیاهی از قبیل VCI، TCI،VHI  تکنیک مناسبی برای ارزیابی اثرات وقوع خشکسالی بر حیات اکولوژیکی محیط زیست است که این شاخص ها از طریق محاسبه NDVI بدست می آیند. در این زمینه مطالعات متعدی صورت گرفته که نحوه محاسبه و بکار گیری این شاخص ها را بیان می کنند. با توجه به نتایج حاصل از مطالعات متعدد در ارتباط با ضرورت بکارگیری شاخص های خشکسالی گیاهی و اقلیمی، لذا هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر وقوع خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی حوضه کشکان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می باشد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق از شاخص های NDVI، TCI، VCI و VHI مستخرج از اطلاعات سنجنده های ETM+ و OLI (لندست 7 و 8)  و اطلاعات بارندگی ایستگاه های هواشناسی محدوده استفاده گردید. برای استخراج شاخص های پوشش گیاهی از تصاویر سنجنده های لندست با قدرت تفکیک 30 متر در دو بازه زمانی 1999 و 2019 تهیه گردید. با استفاده از شاخص اقلیمی SPI، سال های خشک و تر در دوره آماری مورد نظر تفکیک شدند. بر این اساس سال های 1999و 2019 به ترتیب به عنوان نماینده های سال های خشک و تر انتخاب شدند و در محیط نرم افزار ENVI به محاسبه شاخص های گیاهی پرداخته شد. داده های مربوط به تصاویر ماهواره ای از تصاویر چند زمانه لندست برای سال های 17/2/1999 و 15/2/2019 با سنجنده های ETM+ و OLI (لندست 7 و 8) از پایگاه اطلاعاتی USGS اخذ شد. با توجه به اینکه منطقه در گذرهای مختلف 165 و 166 قرار گرفته، از عملگر Seamless Mosaic در نرم افزار ENVI 5.3 برای موزاییک کردن تصاویر استفاده شد. داده ها با سطح تصحیح ها L1T(شامل تصحیح رادیومتریک در سطح سیستماتیک، تصحیح هندسی با استفاده از نقاط کنترل زمینی و همچنین، تصحیح خطا جابه جایی ناشی از توپوگرافی) از پایگاه اطلاعاتی USGS دریافت شد. نقشه توپوگرافی 1:25000 محدوده مطالعه برای کنترل تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای استفاده شد. در ادامه تصحیحات اتمسفری تصاویر با اعمال الگوریتم فلش[1] در نرم افزار انجام گرفت و تصاویر برای استخراج شاخص های تحقیق آماده گردیدند.

  نتایج

   پس از تهیه داده ها ، نقشه طبقه بندی شده مقدار شاخص های NDVI، VCI، TCI و VHI در سال های 1999 و 2019 تعیین گردید.  براساس نتایج به دست آمده، در سال 1999، میزان پوشش گیاهی ضعیف بیشترین مقدار با مساحت 7/4869 کیلومتر مربع معادل 49/52 درصد مساحت منطقه و در سال 2019، بیشترین پوشش گیاهی متعلق به طبقه پوشش گیاهی خوب با مساحت 4/3311 کیلومتر مربع معادل 69/35 درصد مساحت منطقه را در برگرفته است. نتایج شاخص VCI نشان می دهند که وضعیت پوشش گیاهی در سال 1999 مناسب بوده است و 1/4749 کیلومترمربع از مساحت منطقه، شرایط بدون خشکسالی را تجربه کرده اند. علاوه بر این، به ترتیب 9/4034، 3/111 و 5/83 کیلومترمربع از مساحت منطقه دارای شرایط خشکسالی ملایم، خشکسالی شدید و خشکسالی بسیار شدید بوده اند. در سال 2019 بر اساس شاخص VCI، 8/7531 کیلومترمربع حوضه یعنی 2/81 درصد مساحت منطقه، از نظر وضعیت پوشش گیاهی دارای شرایط بدون خشکسالی می باشند. مطابق نتایج  TCIدر سال 1999، بخش های محدودی از مناطق غربی و جنوب غربی حوضه با مساحت 1/742 و 3/278 کیلومترمربع به ترتیب دارای شرایط خشکسالی شدید و بسیار شدید بودند، در سال 2019 از نظر حرارتی، در 3005 کیلومترمربع از سطح منطقه در بخش های شمال، مرکز و جنوب شرقی حوضه، شرایط بدون خشکسالی حاکم بوده است. بر اساس نتایج VHI، در سال 1999، حدود 102 و 1159 کیلومتر مربع از مساحت منطقه به ترتیب دارای شرایط خشکسالی شدید و متوسط بوده اند و در منطقه خشکسالی بسیار شدید رخ نداده است. در سال 2019 خشکسالی بسیار شدید رخ نداده است و در کل وضعیت بسیار مناسبی برای پوشش گیاهی حاکم بوده است.
   

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بر اثر خشکسالی، میزان تراکم پوشش گیاهی حوضه کاهش معنی داری داشته و مقدار پوشش گیاهی با افت شدید مواجه می باشد و از مقادیر 3/0 در زمان تر سالی به میزان 09/0 در زمان خشکسالی تنزل دارند. بر اساس شاخص VHI، که بیانگر وضعیت سلامت پوشش های گیاهی تحت تاثیر خشکسالی است و برآوردی از دو شاخص VCI و TCI می باشد در سال 1999 مناطق شرق، غرب و جنوب غرب خشکسالی متوسط تا شدید را داشته اند و دیگر مناطق حوضه دارای خشکسالی ملایم بوده اند. همچنین در سال 2019 از نظر سلامت پوشش گیاهی، در بیشتر مناطق حوضه، پوشش گیاهی تحت شرایط بدون خشکسالی بوده و دچار استرس خشکی نبوده اند. به طور کلی، نتایج نشان داد که شاخص های پوشش گیاهی NDVI، VCI، TCI،VHI  و شاخص SPI توانایی بالایی در تعیین مناطق و پوشش های گیاهی حساس و آسیب پذیر در دوره های خشکسالی دارد.
   

  [1] FLASH

  کلیدواژگان: استان لرستان، حوضه کشکان، پوشش گیاهی، خشکسالی، شاخص TCI، شاخص VCI، شاخص VHI
 • مرضیه پایسته، مهدی کلاهی*، حمید عمرانیان خراسانی صفحات 140-157
  پیشینه و اهداف

  امروزه در خصوص مدیریت هرچه بهتر منابع طبیعی، موضوع حکمروایی خوب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حکمروایی خوب تلاش بر این است تا توانایی سیستم مدیریت منابع طبیعی ارتقاء یابد. به عبارت دیگر، از طریق حکمروایی خوب می توان بر مولفه های اجتماعی- اقتصادی منطقه و نهایتا بهبود زیستگاه های طبیعی اثرگذار بود. ارزیابی حکمروایی خوب به ارزیابی و تلاش در جهت بهبود عوامل مختلفی همچون ارزش ها، اعتقادات و منافع گروداران در اداره هر منطقه منجر می شود. نکته دیگری که بایستی به آن توجه کرد، وضعیت نابسامان منابع طبیعی است که مورد بهره کشی و بهره برداری بیش از حد قرار گرفته است. از این رو، یکی از راه های علاج‏بخشی مدیریت و سامان دادن به مراتع، استفاده از توان گروداران و به‏ویژه بهره برداران محلی به کمک حکمروایی خوب است.

  روش شناسی

  در این پژوهش، ابعاد حکمروایی خوب در منطقه بساروج مبنای تحقیق قرار گرفته است. حوضه آبخیز بساروج در بخش احمدآباد شهرستان مشهد استان خراسان رضوی واقع شده است. مراتع این منطقه به علت مجموعه‏ای از تعارضات و درگیری‏ها میان گروداران مختلف، دچار آسیب جدی شده است. از همین رو، جهت بررسی وضعیت حکمروایی منطقه و مقایسه آن با حکمروایی خوب، داده‏ها به کمک روش های میدانی-توصیفی-تحلیلی جمع آوری و تحلیل شد. در همین راستا، برای ارزیابی حکمروایی، پرسشنامه ای تهیه شد (شامل 8 معیار برای ارزیابی حکمروایی) و در اختیار گروداران محلی و مدیران منابع طبیعی مرتبط در منطقه قرار گرفت. لازم به ذکر است، منطقه بساروج شامل چهار روستای بساروج، آقنج، قلعه نو و سیاسر می باشد که دارای منابع مشترک هستند. به کمک روش گلوله برفی تمامی گروداران محلی از  چهار روستا شناسایی شدند. پرسشنامه دو بعدی برای تحلیل گروداران و تحلیل حکمروایی تهیه شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفت. پرسشنامه مذکور همچنین با کمک کارشناسان خبره اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد که نسبت به منطقه اشراف داشتند، تکمیل شد. داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار Excel، SPSS و Origin مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است، برای تحلیل های آماری از از نرم افزار Excel، SPSS و برای استخراج تفاوت دیدگاه های کارشناسان و بهره برداران از نرم افزار Origin استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد، مرتعداران روستای آقنج، نسبت به سایر روستاها، دارای درجه کنشگری بالاتری می باشند. مرتعداران روستای آقنج در معیارهای هشتگانه علاقه، نفوذ، فوریت، منافع، همکاری اثرپذیری و اثرگذاری، دارای درجه کنشگری بیشتری هستند. همچنین نتایج نشان می‏دهد که بین دیدگاه مسیولان و بهره‏برداران در تحقق معیارهای حکمروایی خوب تفاوت اساسی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد در تحلیل وضعیت درجه کنشگری، کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد، معیار همکاری نسبت به سایر معیارها، قوی‏تر و معیار فوریت کمتر مورد توجه بوده است. نکته قابل توجه آن است که گروداران کلیدی می توانند به عنوان تسهیل کننده برای ترویج حکمروایی خوب در منطقه عمل کنند. در میان گروداران از اداره منابع طبیعی، فردی با کد Mn و در میان مرتعداران افرادی با کدهی MZA، RKHA، GHaGHA، AGHA دارای بالاترین سطح کنشگری شناخته شدند. چنین افرادی به علت دارا بودن معیارهای علاقه، اثرپذیری و اثرگذاری، قادرند زیرگروه های بهتری پیرامون فعالیت های مشارکتی و حکمروایی خوب ایجاد کنند. مقایسه وضعیت حکمروایی منطقه با حکمروایی خوب نشان داد معیار ظرفیت برد دارای 4/75 درصد و معیار ظرفیت سازی کنشگران با 3/31 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مشابهت را با حکمروایی خوب دارا هستند.

  نتیجه گیری

   به طور کل وضعیت حکمروایی در منطقه مورد مطالعه، 23/53 درصد با حکمروایی خوب مشابهت دارد. در حقیقت، سطح پایین مشارکت گروداران در مدیریت منابع طبیعی عامل کلیدی حکمروایی ضعیف در منطقه است. به عبارت دیگر، بهبود وضعیت اکوسیستم های طبیعی در صورتی که تلاش همه جانبه برای حکمروایی خوب صرفا به صورت برون زا اعمال شود و بسترهای ایدیولوژیک، فرهنگی و زیرساختی لازم برای مشارکت فراهم نشود، حصول نتایج موفقیت آمیز در حوزه مدیریت منابع طبیعی دشوار است. پیشنهاد می شود، جهت بهبود سطح معیارهای حکمروایی خوب در منطقه، نهادهای مدیریت منابع طبیعی استان و شهرستان بیشتر بر معیارهای حکمروایی خوب به صورت درون زا و از درون سیستم و با تمرکز بر گروداران کلیدی تمرکز نمایند.

  کلیدواژگان: مشارکت گروداران، دیدگاه بهره برداران، حکمروایی اکوسیستم های طبیعی، مدیریت مشارکتی تطبیقی، حفاظت مشارکتی
 • علی محمد محمدی*، سید علیرضا موسوی، غلامحسین کیانی، سعید سلطانی کوپایی صفحات 158-173
  سابقه و هدف

  دام مازاد یکی از اصلی ترین عامل تخریب مراتع است. اکثر مراتع کشور دارای دام و دامدار مازاد هستند و از گذشته تاکنون سیاست برخورد با دامدار و دام مازاد با استفاده از برخوردهای قهری و مجازات های قانونی نتوانسته است به طور کامل این مشکل را بر طرف کند و همچنان دام مازاد و دامدار غیر مجاز در عرصه مراتع باعث تخریب پوشش گیاهی شده و می شود. رویکرد اقتصادی پرداخت بابت خدمات اکوسیستم در ازای کاهش دام می تواند به احیای اکوسیستم های مرتعی در حال تخریب کمک کند. تعیین تمایل به دریافت مرتعداران جزء اولین گام های لازم برای حرکت به سمت این رویکرد است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق در جامعه آماری دامداران مجاز دارای دام در مراتع منطقه بارده و کرسنک در شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری پس از طبقه بندی دامداران، در هر طبقه نمونه گیری و مصاحبه بصورت تصادفی انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه منظم و هدایت شده و پرسشنامه صورت گرفت. در این بخش دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سناریو اول بر اساس پرسشنامه، سود سالانه هر راس دام مولد گوسفند و بز مستقیما از مرتعدار سوال شد. در سناریو دوم درآمد خالص حاصل از هر واحد دامی در سیستم مرتعداری متکی به مرتع با محاسبه هزینه ها و درآمدها، محاسبه و میزان درآمد از دست رفته مرتعدار به ازای کاهش یک واحد دامی تعیین شد. دو مقدار محاسبه شده در سناریوها با هم مقایسه و سناریو دوم که دقیق تر به عنوان مقدار کمی جهت تعریف و توصیف بهتر اثر کاهش دام بر درآمد افراد، به پاسخگویان معرفی شد. تمایل به دریافت مرتعداران به ازای کاهش دام با ابزار پرسشنامه ارزیابی شد. به منظور تعیین تمایل به دریافت مرتعداران به ازای حذف دام از روش ارزش گذاری مشروط و تابع لوجیت استفاده شد. با بررسی قوانین و دستورالعمل های موجود، بروش تحلیل محتوی نقش و جایگاه قوانین در پرداخت بابت خدمات اکوسیستم مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد 4/71 درصد از مرتعداران با طرح پرداخت به ازای کاهش دام موافق هستند و تمایل به دریافت مرتعداران به ازای حذف یک راس گوسفند و بز مولد به ترتیب ارقام 7265 و 6462 هزار ریال در سال است که کمتر از سود خالص هر واحد دامی است. سهم مرتع از درآمد خالص یک راس گوسفند مولد و یک راس بز مولد در شرایط بهره برداری مجاز که طبق ضوابط قانونی یکصد روز تعیین شده به ترتیب 1990 و 1770 هزار ریال تعیین شد. در شرایط بهره برداری موجود، میزان وابستگی دام به مرتع در طول سال 4/44 درصد است. خروجی های حاصل از مدل لوجیت نشان می دهد تمایل به دریافت مرتعداران با قیمت پیشنهادی افزایش می یابد (P=0.00) و ارتباط معنی داری بین تمایل به دریافت و تعداد دام مولد (P<0.01) وجود دارد. دستورالعمل شرایط و ضوابط بهره برداری از مراتع، در 5 نوبت تهیه و مورد بازنگری قرار گرفته است. شیوه نامه اجرایی محاسبه حقوق عرفی مرتعدار نیز با تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هییت وزیران در سال 1391 طی 3 نوبت در سال های 1395 و 1398و 1399 تهیه و بازنگری شده است. با تحلیل محتوی این دستورالعمل ها مشخص می گردد بطور مستقیم به جایگاه پرداخت بابت خدمات اکوسیستم اشاره نگردیده است.

  نتیجه گیری

  مقایسه بین سناریوی اول و دوم نشان می دهد که درآمد خالص یک واحد دامی در سناریو اول بیشتر از سناریو دوم است و علت این تفاوت را می توان به اثر درآمدی مرتبط دانست یعنی هرچه مبلغ بالاتر توسط مرتعداران در نظر سنجی ابراز شود منفعت بیشتری را کسب می کنند. حداقل پرداخت بابت خدمات اکوسیستم سود ناشی از هر واحد دامی یا همان هزینه فرصت دامداری در مرتع است. بررسی قوانین و دستورالعمل های صادره در بخش مرتع نشان می دهد تا کنون قانون یا دستورالعملی در ارتباط با پرداخت بابت خدمات اکوسیستم مرتع در ازای حذف دام تصویب نشده وحتی در تعاریف قانونی به این موضوع اشاره نشده است.

  کلیدواژگان: تمایل به دریافت، ارزش گذاری مشروط، کاهش دام، مراتع بارده و کرسنک
 • روناک احمدی*، قدرت الله حیدری، شفق رستگار، حنانه محمدی کنگرانی صفحات 174-190
  سابقه و هدف

  آینده زندگی انسان بر درک بهتر عواملی که موجب رضایتمندی اش می شوند متکی است. سرمایه اجتماعی یکی از عواملی است که می تواند در رهگذر تبادل دانش و تجربه و ارتباط با دیگران رشد یابد و در ارتقاء رضایتمندی اجتماعات محلی موثر باشد. اجرای موثر و کارآمد برنامه های اصلاح و احیای مراتع با استفاده از رویکرد مشارکتی، مسایل و مشکلاتی را نیز پیش روی سیاست گذاران و مدیران قرار می دهد که لازمه حل آن ها نگرش کلی به مسایل است. این تحقیق به نقش میانجی یادگیری اجتماعی در تعامل مشارکت و اعتماد در رضایتمندی مرتعداران از اجرای طرح های مرتعداری، در مراتع ییلاقی مازندران تاکید دارد و به فرآیند الگوسازی ختم می شود.

  مواد و روش ها

  روش مطالعه از نوع پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی شامل مرتعداران 11 سامان عرفی به تعداد 136 نفر در مراتع ییلاقی استان مازندران است که در آن ها طرح های مرتعداری در سال 1397 اجرا شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر تعیین گردید. جمع آوری داده ها به روش تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه پرسشنامه از نوع طیف لیکرت (ساختاریافته) انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS22و  Smart PLS3انجام شد. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مربوط به موضوع تحقیق به تایید رسید. همچنین مقادیر به دست آمده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده برای بخش های مختلف پرسشنامه در حد قابل پذیرشی بدست آمد. جهت آزمودن مدل مفهومی تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری از نوع مدل انعکاسی (جهت پیکان ها از سازه ها به سمت گویه ها) بر اساس روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. مقادیر مشاهده شده روی مسیر بین سازه ها (متغیرهای پنهان) با یکدیگر ضریب مسیر نامیده می شود و ضریب همبستگی دو سازه یا بتای استاندارد شده رگرسیون را نشان می دهند.  این روش، تکنیکی بسیار نیرومند و کلی از نوع رگرسیون چند متغیره یا بسط مدل خطی عمومی است و مدل های بیرونی و درونی ارتباط متغیرهای آشکار و پنهان را بررسی می کند.

  نتایج

  نتایج تحلیل مسیر با نرم افزار  Smart PLS3نشان داد که هر سه شاخص (اعتماد، مشارکت و یادگیری اجتماعی)، تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایتمندی مرتعداران از اجرای طرح های مرتعداری دارند و قادرند 85 درصد از تغییرات متغیر وابسته (رضایتمندی مرتعداران) را تبیین کنند. متغیر اعتماد دارای اثر مستقیم 303/0 و متغیر مشارکت دارای اثر مستقیم 598/0 بر رضایتمندی هستند. اما به واسطه نقش میانجی یادگیری اجتماعی  دارای اثرات بیشتری بر رضایتمندی هستند؛ این گونه که اثر غیر مستقیم اعتماد بر رضایتمندی به واسطه نقش میانجی یادگیری اجتماعی (561/0*608/0) برابر با 341/0 و بیشتر از اثر مستقیم و بدون واسطه یادگیری اجتماعی یعنی مقدار 303/0 است. در مجموع هم اثرات اعتماد (644/0) یعنی از راه مستقیم به علاوه اثر غیرمستقیم قوی تر از اثر اعتماد بر رضایتمندی به تنهایی (303/0) است. همچنین اثر غیر مستقیم (با واسطه نقش میانجی یادگیری اجتماعی) مشارکت بر رضایتمندی (329/0*608/0) برابر با 2000/0 است که کمتر از اثر مستقیم آن (598/0) می باشد اما در کل اثرات مشارکت بر رضایتمندی (798/0) که با حاصل جمع مسیرهای اثراگذاری با واسطه و بی واسطه یادگیری اجتماعی بر رضایتمندی بدست می آید بیشتر از اثر تنها مشارکت (598/0) بر رضایتمندی است بنابراین می توان نتیجه گرفت که یادگیری اجتماعی نقش به سزایی در افزایش اثرگذاری های کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته داشته است.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق یادگیری اجتماعی از طریق تسهیم اطلاعات و روابط بین مرتعداران زمینه لازم را برای انتقال دانش آماده می کند و با افزایش شاخص های سرمایه اجتماعی در بین مرتعداران مراتع ییلاقی مازندران که در سال 1397 در آن ها طرح های مرتعداری اجرا شد؛ بهبود بهره وری نیروی انسانی و رضایتمندی مرتعداران افزایش می یابد. شاخص های سرمایه اجتماعی بیان کننده شرایط و ویژگی های مختلف حاکم بر اقدامات و عملکرد مرتعداران در اجرای طرح های مرتعداری است که بر رضایتمندی آنان اثرات بسیار دارد. بنابراین می توان بیان کرد، هر چه ارتباط مرتعداران در اجرای طرح ها از غنای بیشتری برخوردار باشد، رضایتمندی آن ها از عملکرد و اجرای طرح ها در درجه بالاتری قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: اعتماد، مشارکت، یادگیری اجتماعی، تحلیل مسیر
 • فائزه بیرامپور، مهدی معمری*، اردوان قربانی، معراج شرری، معصومه عباسی خالکی صفحات 191-205
  سابقه و هدف

  استفاده از مواد تسهیل گر رشد برای بهبود جوانه زنی، استقرار اولیه و رشد گیاهان، می تواند موفقیت طرح های اصلاح مرتع، مرتع کاری و احداث چراگاه های دست کاشت را افزایش دهد. همچنین، تسهیل گرهای رشد می توانند موفقیت کشت گیاهان علوفه ای در دیم زارهای کم بازده و در نتیجه کمیت و کیفیت پوشش گیاهی و تولید را افزایش دهد. بنابراین، توجه به استفاده از تسهیل گرهایی که هم قابل دسترس باشند و هم از نظر اقتصادی قابلیت استفاده داشته باشند، دارای اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تیمارهای زیولیت، بنتونیت و نانوکلات پتاسیم بر خصوصیات رشد گونه Trifolium repens در محیط گلخانه می باشد تا در صورت اثبات اثرات مثبت این تسهیل گرها بتوان در عملیات اصلاح مراتع از این مواد استفاده کرد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق به منظور بررسی اثر زیولیت (2، 4 و 6 گرم در کیلوگرم)، نانوکلات پتاسیم (30، 60 و 90 میلی گرم در کیلوگرم)، بنتونیت (2، 4 و 6 گرم در کیلوگرم) و ترکیب نانوکلات پتاسیم + زیولیت (30+2، 60+4 و 90+6) بر خصوصیات رشد گونه Trifolium repens در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای انجام تحقیق، خاک مورد نیاز از 5 نقطه تصادفی از مراتع منطقه فندقلو واقع در 35 کیلومتری شهر اردبیل جمع آوری شد. نمونه های خاک از عمق ریشه دوانی گیاهان مرتعی (صفر تا 30 سانتی متر) برداشت شدند. در گام بعد نمونه ها با هم ترکیب شده و سپس با استفاده از الک 4 میلی متری قطعات ریشه و سنگ و سنگریزه از خاک جدا شدند و سپس با تیمارهای موردنظر مخلوط و درون گلدان ها ریخته شد. در پایان دوره رشد، صفات مورفولوژیکی مانند ارتفاع، حجم، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک، حجم، سطح و طول ریشه و درصد استقرار و صفات فیزیولوژیکی مانند شاخص کلروفیل SPAD، نشت الکترولیت، محتوای نسبی آب برگ و شاخص پایداری غشا اندازه گیری شدند. برای بررسی تاثیر تسهیل گرها از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چنددامنه ای دانکن استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مورداستفاده (زیولیت، بنتونیت، نانوکلات پتاسیم و ترکیب نانوکلات پتاسیم + زیولیت) بر روی وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، سطح ریشه و درصد استقرار گیاه معنی دار شد. به طوریکه، بیشترین مقدار وزن تر و خشک اندام هوایی (83/26 و 59/88 گرم)، سطح ریشه (44/61) و حجم ریشه (00/50 میلی لیتر) در تیمار نانوکلات پتاسیم 90 میلی گرم در کیلوگرم + زیولیت 6 میلی گرم در کیلوگرم مشاهده شدند. وزن تر (48/56 گرم) و خشک ریشه (21/25 گرم) به ترتیب در تیمارهای نانوکلات پتاسیم 60  میلی گرم در کیلوگرم + زیولیت 4 میلی گرم در کیلوگرم و نانوکلات پتاسیم 90 میلی گرم در کیلوگرم بیشترین مقدار را نشان داد. همچنین بنتونیت 4 گرم در کیلوگرم سبب بیشترین افزایش در استقرار گیاه (31/83 درصد) شد. شاخص کلروفیل SPAD (53/46) در تیمار نانوکلات پتاسیم 30 میلی گرم در کیلوگرم بیشترین مقدار با 71/8 درصد افزایش نسبت به شاهد را نشان داد. بیشترین مقدار درصد محتوای آب نسبی برگ در تیمار بنتونیت 4 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و مقدار آن حدود 31 درصد بیشتر از شاهد بوده است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان گفت که ترکیب تسهیل گرهای نانوکلات پتاسیم و زیولیت، موثرترین تیمار در بهبود خصوصیات رشد و افزایش عملکرد گیاه شبدر سفید است. به نظر می رسد با توجه به نیاز شبدر سفید به عنصر پتاسیم و از سوی دیگر، جذب و حفظ ذرات پتاسیم توسط زیولیت و به دنبال آن جذب آن توسط گیاه در طول دوره رشد، سبب افزایش خصوصیات رشد و عملکرد گیاه شده است. به طوری که هم اندام های هوایی و هم ریشه گیاه شبدر سفید از این تیمار سود برده اند. بنابراین می توان در عملیات کاشت شبدر سفید چه به صورت تک کشتی و چه در ترکیب با گندمیان برای ایجاد چراگاه و اصلاح و توسعه مراتع، از تیمارهای مذکور استفاده نمود.

  کلیدواژگان: شبدر سفید، تسهیل گر، زئولیت، بنتونیت، نانوکلات پتاسیم
 • حمیدرضا ناصری*، محمدرضا احمدی کوهبنانی، انسیه عزیزآبادی فراهانی، جواد شاهبداغی، احمد یزدان پناه شاه آبادی صفحات 206-221
  سابقه و هدف

  آهن و صنایع معدنی وابسته به آن یکی ازارکان  مهم در توسعه صنعتی به شمار می روند. استخراج سنگ آهن و تولید فولاد بدون تخریب اراضی میسر نمی باشد و ماحصل آن علاوه بر فولاد، حجم زیادی باطله های معدنی و مواد دفعی  معدنی می باشند که اگر به درستی مدیریت و احیاء نشوند قادر خواهند بود خاک، هوا و آب را به طور جدی آلوده کرده و چالش های بهداشتی مهمی ایجاد کنند. هدف از این تحقیق ارزیابی استقرار و جوانه زنی خردل بیابانی بر روی باطله های معدن آهن گل گهر به منظور احیاء بیولوژیکی باطله ها می باشد.

  مواد و روش ها

  در ابتدا نمونه برداری از باطله و خاک رویشگاه خردل بیابانی از محدوده معدن گل گهر انجام شد. به منظور مقایسه ابعاد  ذرات، دانه بندی باطله و خاک رویشگاه با روش الک خشک صورت پذیرفت. ویژگی هایی چون جرم حجمی، شوری، اسیدیته، کربن، فسفر، نیتروژن و آهک برای باطله و خاک رویشگاه با روش های متداول آزمایشگاهی تعیین شدند. بذور خردل بیابانی قبل از کاشت در بستر کشت باطله و خاک مورد سنجش جوانه زنی قرار گرفتند. بذور پس از اطمینان از دارا بودن قوه نامیه و جوانه زنی، در گلدان های پلاستیکی با بستر کاشت خاک رویشگاه و باطله معدنی کاشته و به طور تصادفی در اتاقک رشد قرار داده شدند و به صورت روزانه تا پایان دوره آزمایش با آب مقطر آبیاری شدند. پس از توقف جوانه زنی، بستر کاشت گلدان ها با جریان آب آرام شسته شده و نونهال های هر گلدان جدا شدند. با شمارش نونهال های سبز شده محاسبه درصد جوانه زنی، میانگین جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، زمان رسیدن به جوانه زنی 50درصد، میانگین درصد جوانه زنی روزانه، پیک جوانه زنی روزانه، ارزش جوانه زنی بذور و شاخص بنیه گیاه چه بر اساس روابط متداول انجام شد و در پایان میانگین کلیه داده ها با روش تی مستقل مورد آزمون مقایسه میانگین قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین pH و EC در دو بستر تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما اختلاف میانگین کربن، فسفر، نیتروژن، آهک، جرم حجمی، قطر ذرات و شاخص φ  بین دو تیمار معنی دار است (01/0 > P). نتایج مربوط به مقادیر متوسط درصد جوانه زنی روزانه را نشان می دهد که آغاز جوانه زنی بذور در دو تیمار همزمان بوده است اما اوج جوانه زنی برای بستر کشت خاک رویشگاه به میزان 66/16 درصد در روز چهارم و برای بستر باطله به میزان 85/12در روز پنجم رخ داده است. بنابراین علاوه بر زمان پیک جوانه زنی، مقدار جوانه زنی در بستر کشت باطله کمتر می باشد. اگرچه درصد جوانه زنی در خاک رویشگاه خردل برابر با 28/64 درصد بوده و این بیش از درصد جوانه زنی 19/56 درصدی بستر باطله معدنی است، اما مانند ضریب سرعت جوانه زنی و میانگین درصد جوانه زنی روزانه، تفاوت بین میانگین ها از نظر آماری معنی دار نیست. در حالیکه میانگین زمان جوانه زنی، شاخص بنیه گیاهچه و زمان رسیدن به جوانه زنی 50 درصد اختلاف معنی داری را نشان داد (05/0 > P)، تفاوت میانگین سایر پارامترها شامل ارزش جوانه زنی، پیک جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، وزن گیاهچه و نسبت ریشه به ساقه نیز در سطح یک درصد معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که فقدان N، C و P در باطله های معدنی اثر منفی و بازدارنده ای بر رشد نونهال های خردل دارد و تقویت باطله ها با مواد مغذی یک موضوع مهم برای استقرار و رشد نهال های گیاهی حیاتی است، در این میان افزودن آهک به باطله برای کاهش اثرات منفی فلزات سنگین بر روی گیاهان و خاک ضروری است، از سوی دیگر این نکته نیز باید مد نظر باشد که ترمیم اکولویکی باطله های معدنی بدون به کارگیری خاک غیرآلوده و فعال از نظر بیولوژیکی و در کوتاه مدت قابل دسترس نخواهد بود و خاک سطحی و روباره ها می توانند به عنوان یک منبع مهم و مطمین جهت تامین بذور گیاهان برای احیای پوشش گیاهی مورد استفاده قرارگیرند.

  کلیدواژگان: احیاء، بذر، رشد گیاه، گل گهر، معدن آهن
|
 • Nateq Lashkari Sanami, Jamshid Ghorbani*, Seyed Hassan Zali, Ghorban Vahabzadeh Pages 1-13
  Background and objectives

  Mineral exploration is an important factor in rangeland ecosystem degradation in Iran. The first priority in mine site restoration is to use native plants as they can resist the stress caused by heavy metals and nutrients deficiency and also the harsh environmental situation. Vegetation restoration in polluted mining area depends on how plants can respond to phisyco-chemical properties of mine waste. This study aimed to assess the responses of five pioneer species (Glaucium fimbrilligerum, Melica persica, Hordeum vulgare, Polygonum aviculare and Silybum marianum) in secondary succession to the phisyco-chemical properties of coal mine waste in Karmozd coal mine, Mazandaran, Iran.

  Methodology

  The waste generated from the coal mining was heaped into different dumps in Karmozd coal mine site in Savadkoh county, Mazandaran province, Iran. This mine is one of the oldest and major coal mining site in central Alborz coal zone. Three dumps of coal waste were selected which were abandoned for more than three decades. All dumps had similar elevation above sea level and geographical aspect. During underground mining large volumes of coal wastes were heaped in one of the waste dump but in the other two dumps waste materials were deposited outside of tunnels. Plant species were sampled in 138, 1 m2 plots using random-systematic methods along transects. In each plot the cover percentage of each plant species were estimated visually. A soil sample was taken from the center of each plot up to a depth of 20 cm. Then soil samples were put in plastic bags until chemical analysis. The soil samples were air-dried at room temperature. Then Soil texture, pH, EC, OC, N, P, Cu, Zn, Ni, and Pb were measured in the laboratory. Plant species responses and the ecological niches were determined using eHOF model in R 3.5.3. The best model was selected using AIC index.

  Results

  Results of this study showed that plant species responded to coal wastes properties in a variety of models. Among them the sysmetrical unimodal and bimodal with unequal two optima were more common. In response to the amount of sand in the soil all plant species except H. vulgare had an optimum in 49-88%. S. marianum showed an optimum in the lowest amount of clay while P. aviculare and H. vulgare had a broad ecological niche along the gradient of clay. G. fimbrilligerum and H. vulgare had a broad ecological niche than other plant species in response to the soil pH even with an optima in low soil pH. For soil minerals the dominant response was bimodal with unequal two optima. The upper optima for soil total nitrogen was found for P. aviculare and the upper optima for soil available P was detected for P. aviculare and H. vulgare. Two plant species (S. marianum and M. persica) responded to all heavy metals with symmetrical unimodal while the other species showed a verity of responses. S. marianum showed optimum in greater amount of heavy metal levels and its optima was 255.24, 53.74, 180.59, and 151.87 for Cu, Pb, Zn, and Ni, respectively.

  Conclusion

  In this study the three forb species showed more divers responses to the measured coal waste properties than that in two grass species. The studied plant species had different life spans and life forms. According to their responses and the ecological niches it can be concluded that all of these plant species have the potential for establishment and growth on coal waste dumps. Therefore, they can be used for mine site restoration with a priority to S. marianum and M. persica. Further studies are needed to assess the facilitation of these plant species growth and establishment under different remediation treatments.

  Keywords: Ecological niche, Mine reclamation, HOF model, Response curve
 • Firoozeh Moghiminejad, Ali Tavili*, Mohamad Jafari, Anoshirvan Shirvany, Mohamad Ali ZareChahoki Pages 17-32
  Background and objectives

   Toxicity of heavy metals and their accumulation in soil, plant and food chains is one of the main environmental and health problems of today's societies. In this regard, the impact of these metals on valuable medicinal plants and forages that enter into the food chain through human and animal consumption is of particular importance. Glycyrrhiza glabra L. is one of the most valuable species which is important in the world due to the presence of important medicinal and nutritional compounds in its roots and rhizomes and has been considered by the pharmaceutical and food industries. The purpose of this study is to investigate the effect of heavy metals of lead and cadmium on the absorption of high consumption nutrients and also the accumulation of these elements in the tissues of the lichen plant.

  Methodology

    This research was carried out in a completely randomized design with two treatments of lead and cadmium in 4 replicates and 6 concentrations in pot culture (a total of 48 pots). The treatments consisted of concentrations of 0, 10, 20, 40, 80 and 160 (ppm) for cadmium and zero, 50, 100, 200, 400 and 800 (ppm) for lead. After preparing bedding and spraying a heavy metal salts solution of lead and cadmium with the above concentrations, rhizomes were cultivated in pots and placed in the greenhouse for 7 months under irrigation and care. Finally, samples of soil and plant (in two parts of the air and underground organs) were prepared and transferred to the laboratory for acid digestion and extraction of lead and cadmium. To assess the plant's ability, TF, BCF and BAC indices were also used to evaluate the accumulation capacity of these elements.

  Results

    The results of the comparison of the mean of lead and cadmium in the studied concentrations showed that increasing the concentration of these two elements in the soil did not have a significant effect on the amount of potassium, sodium, magnesium, calcium and organic matter in the aerial and underground parts of this plant. While the increase in the concentration of cadmium in the soil has a significant reducing effect on the amount of this metal in the air and underground organs and the amount of nitrogen in the air. Also, the increase in lead concentration has a significant effect on the amount of this metal in the air and underground organs and the amount of phosphorus and nitrogen in the air.

  Conclusion

   The results of the study on the accumulation and transfer of cadmium and lead in the lichen plant showed that the plant could play the role of stabilizing plant and extractive plant in these two heavy metals, respectively

  Keywords: Heavy metals, lead, cadmium, high energy nutrients, licorice
 • Samaneh Mohammadi Moghaddam, Ardavan Ghorbani*, Hossein Arzani, Javanshir Azizi Mobser, Raoof Mostafazadeh Pages 33-51
  Background and objectives

  Todays, with advances in satellite sensors, their role on obtaining information and study of the environmental events and phenomena have become increasingly important. One of these precious data which is the basis for many planning and decisions in rangelands, is the above ground net primary production. The traditional method of estimating ANPP is clipping and weighing. The high cost, time and difficulty in collecting are the limitations of the traditional method, which makes it extremely difficult and expensive to estimate the ANPP of large areas. Thus, the aim of this study was to estimate above ground net primary production (ANPP) using vegetation indices.

  Methodology

  Sampling of vegetation was performed in rangelands of Sabalan elevations in Ardabil province and altitude ranges from 1500 to 3300 meters in 2016. Nine sites were selected in study area and in each site three 100 m transects was placed with 50 m interval. Along each transect 5 plots (1 square meter) with 20 m from each other was placed and in each plot, total and life forms including shrubs, grasses and forbs ANPP were measured. The initial net production samples were placed in an oven at 70 ° C for 24 hours and then weighed to determine their dry weight. Furthermore, veg/etation indices including NDVI, PVI3, RVI and SAVI were calculated using data of Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) images for 2015. Due to the fact that the maximum growth of vegetation in the region is in June, the images were selected for June. Then using general additive model in software R, curve of relationship between ANPP and vegetation was analyzed in two way Individual and Combined data. Finally, ANPP was modeled using non-linear regression.

  Results

  The application of generalized additive models for each of the vegetation indices with total ANPP and life forms separately shows that NDVI, PVI3 and RVI have a nonlinear relationship with total ANPP and life forms. However, the SAVI index has a linear relationship with the ANPP of total and grasses. Also, all vegetation indices have a significant relationship with ANPP. The ranking of vegetation indices affecting the ANPP based on the coefficient of determination shows that the most important and least important plant indices are SAVI and PVI3 for shrubs, and PVI3 and SAVI for grasses, forbs and total ANPP. In the present study, contrary to expectations, NDVI vegetation index, which has many applications in the vegetation studies and its increase indicates the presence of more vegetation in the region, in the generalized additive model and the combined study of vegetation index and ANPP show a nonsignificant relationship. Results showed that nonlinear regression significantly increased the accuracy of ANPP estimation using vegetation indices. The coefficient of determination for total ANPP (0.80) is more than shrubs (0.74), grasses (0.75), and forbs (0.56) and among the life forms, forbs have the lowest coefficient of determination.

  Conclusion

  Based on the results, suitable vegetation index for estimate the ANPP of life forms are different. Also, ANPP estimation using vegetative indices at the total level is more accurate than life forms. According to the results, the OLI image and the use of nonlinear regression models were able to adequately estimate the ANPP in the study area. Therefore, if similar results are obtained in other areas of Ardabil, it will be possible to generalize the results and estimate this important ecological indicator with less time and cost. This tool can also be used to provide information on the amount of forage production and thus determine the capacity and amount of livestock, as well as the amount of pasture degradation.

  Keywords: Rangeland folage production, Remote sensing data, NDVI, PVI3, RVI, SAVI
 • Roholah Karami*, Mosa Akbarlo, Mozhgan Sadat Azimi, Hasan Yeganeh Pages 52-65
  Background

  The stability of arid and semi-arid rangeland ecosystems is mostly affected by living parts (vegetation). Therefore, assessment of plant communities is necessary to sustainably protect these ecosystems. On the other hand, it is necessary to be aware of the variations in the nutritional value of plant species at different times of growth in estimating the production of available animal fodder throughout each habitat. By considering the appropriate time of forage harvesting of various plant species, while achieving the highest efficiency in the secondary production of livestock, it is possible to reduce the degradation caused by uncontrolled grazing in the rangelands. Therefore, the current study aimed to examine the nutritional value of Stinking wood (Anagyris foetida L.) at different stages of growth in its natural habitat.

  Materials and methods

  to conduct this study, we visited the habitat in winter and spring. To analyze the vegetative stages, young shoots, flowers, and seeds (vegetative growth, flowering, seeding) were harvested in early January 2017, coinciding with the leafing of the species, as well as in late January 2017, coinciding with flowering and in mid-June 2018 coinciding with the end of sowing and seed maturation of 30 shrubs in the same year. Then, the samples were dried in the full shade and then placed in marked separate containers. It was sent to the laboratory at the right time to analyze the nutritional value of the forage. In the contemporary study, the chemical compounds of samples analysis with AOAC (1990) standard were used. The basic method for measuring the percentage of crude protein is the Kjeldahl method. This method is based on calculating the percentage of nitrogen in each nutriment and estimating the desired coefficient. The measurement of insoluble fibers in acid detergent (ADF) was performed by a raw fiber measuring device (fiberglass) of the Takator model. Moreover, an oven (incubator model) was applied to measure dry matter. The amount of metabolic energy per kilogram of dry matter was also determined from the equation provided by SCA (Standing Committee on Agriculture). Forage nutritional value data were analyzed in a completely randomized design.

  Results

  The mean canopy cover of Stinking wood (A. foetida) includes 1531 m2.ha with a mean number of 322 individuals (and 32% of the presence over the habitat). In denser extents, mainly areas with lower altitudes and the slope of the northern slope, where these areas had relatively deeper and more fertile soil, the amount of canopy cover of Stinking wood sometimes reaches 6100 m2.ha. The results of variance analysis of chemical compounds showed the dry matter digestibility and energy estimation in different vegetative stages of Stinking wood in its natural habitat. The dry matter digestibility, crude protein, nitrogen, metabolic energy, and the number of insoluble fibers in acidic detergent factors are significant (p = 0.01). In addition, the study results of the different vegetative stage's effects on the  D.M.D, C.P, N, and M.E percentage showed that their values decreased with the development of vegetative stages (p = 0.01). While the study results of the diverse vegetative stage's effect on the A.D.F percentage revealed that, their values increased with the development of vegetative stages (p = 0.01).

  Conclusion

  The results showed that the nutritional value of Stinking wood (A. foetida) forage is higher in the vegetative growth stage than in the final stages of growth and seed stage. Therefore, the ideal time to use the Stinking wood (A. foetida) forage consists of early in its vegetative growth. For this purpose, the grazing system should be considered in such a way that more forage is used at this stage. Moreover, this species has the ability to be used to improve natural areas under change and on the verge of extinction. In addition to its unique characteristics, in times when the natural area is without vegetation, grazing on a habitat can prevent energy and weight loss, as well as financial burden to feed the cattle fodder.

  Keywords: Nitrogen, metabolism energy, crude protein, dry matter digestibility
 • Morteza Saberi *, Mohammad Tahmoures, Mohammad Reza Dahmardeh Ghaleno Pages 66-80
  Background and objectives

  A large part of Iran is occupied by arid and semi-arid regions with high vulnerability. Native plant species that are adapted and resistant to the onerous environmental conditions of these areas have particular importance in the sustainability of this ecosystem as well as livestock nutrition and providing the medicinal needs of local communities. With scientific and practical knowledge about the ecological characteristics of plants in each region, not only can prevent destructive factors and their regressive trend, but by making reasonable decisions, we can take steps to maintain, recover and develop them. Plant growth in natural habitats is the result of the function of various biological factors such as climate, soil, and topography, so identifying these factors as habitat needs of plants is the first step in their protection and restoration. This study was performed aimed to investigate some habitat characteristics‎ of Capparis spinosa as a medicinal plant and effective in preventing wind erosion in Sistan.

  Methodology

  The distribution areas of Capparis spinosa were determined firstly with the help of the experiences of experts from Agricultural Research Centers and the Department of Natural Resources, and field visits in Sistan region. In order to study the vital changes of the plant in three habitats Zahak, Hirmand, and Hamoon, investigation of the phenological stages during the plant activity period was performed by regular visits on specific points at vegetative year 2019. Vegetation measurements were done in a random-systematic method at each site. Four transects were considered with length 200m and 100m away from each other. On each transect 10 plots two-by-two located and some characteristics‎ were estimated consisting of canopy cover, density, frequency, percentage of litter, sand, gravel, and bare soil. A sampling of soil was done from each habitat in order to investigate physical and chemical properties by 4 composite samples (from the first and last plots). Morphological traits (number of fruits, wet weight of fruit, dry weight of fruit, number of stems, plant height, leaf length, leaf width, and root depth) in each habitat were measured from four plant stands randomly. Data analysis was performed using analysis of variance (ANOVA) by IBM SPSS Statistics 26.0 and principal component analysis (PCA) using Past4.0.

  Results

  The results of the vegetative period of Capparis spinosa ‎ showed that the first leaf emerges in early March and the end of the vegetative period happened in December and the plant has two flowering (June and October) and seeding periods (July and November) in years. There were significant differences between habitats in the aspect of quantitative characteristics of vegetation and morphological traits. Hirmand habitat has more cover percentage, frequency, density, litter percentage, fruit number per plant, number and length of stem, and rooting depth than the other two sites. It also grows with species such as white saxaul (Haloxylon persicum), tamarix (Tamarix ‎aphylla), bindii (Tribulus terrestris), Alhaji camelerom, halsola (Salsola rigida), shrubby Seablite (Suaeda fruticosa), bermuda grass (Cynodon ‎dactylon), harmal (Peganum harmala), tumbleweed (Salsola Kali), desert grass (Stipagrostis plumose), Citrullus colocynthis and colocynth (Seidletzia ‎rosmarinus). The soil of Hirmand was more acidic (8/7) and had higher levels of lime (8/7), sand (86/7), Cilt (8/9), organic carbon (0/6) and organic matter (0/8) than other habitats. PCA revealed that the soil texture and height were the most important factors affecting the distribution of this species. Soil texture, and height were not different in the three habitats.

  Conclusion

  Investigation of different phenological stages in the plant activity period showed the simultaneous growth of this plant with 120-day winds of Sistan region (120-day winds in Sistan start in early June and continue until the end of September), therefore it is possible preventing of destructive environmental phenomena by planting this species in Eolian harvesting zones. Moreover, this species have medicinal importance and a long vegetative period which has increased the importance of species cultivation in the region. Since the three habitats studied are in poor condition, it is recommended to rehabilitate areas with the cultivation of this species, especially in Helmand habitat, which has more favorable conditions in terms of soil and micro-climate characteristics.

  Keywords: Habitat, Phenology, Morphology, Capparis spinosa, Principal Component Analysis (PCA), Sistan
 • Habib Maralian*, Taher Yalchi Pages 81-92
  Background and objectives

  In order to investigate plant properties and forage value of lathyrus rotundifolius, this research was conducted in Namin rangeland. Persian everlasting pea is belong to legume family and it is a wild plant that grow at Heyran and Fandoghlo region. Based on local residents experience, they consider the forage of this plant as one of the best forage and collect it for livestock consumption. This plant is also doubly important with the biological stabilization of nitrogen, improving soil fertility, high leaf-to-stem ratio and high forage value. Due to the fact that farmers do not have enough forage, so recognizing local forage plants with high forage value and using them can play an important role in providing forage and production sustainability.

  Methodology

  Sampling was performed to evaluation of forage properties at three growth stage including before flowering, flowering and after flowering stages. The study area is located at latitude 38.40 degrees east and longitude 48.55 degrees north (cold and humid climate). The average annual rainfall in the region is 369 mm and the average annual temperature in the region is 9.63 ° C. The area soil is brown and relatively acidic. Traits such as plant height, vegetative growth period, flowering time and ripening time were evaluated. Chemical compositions of the collected samples include dry matter, organic matter, total carbohydrates, neutral detergent insoluble fibers, acid detergent insoluble fibers, cellulose, hemicellulose, lignin, crude protein, crude fat (ether extract), crude ash, Nitrogen and minerals such as iron, copper, zinc, manganese, phosphorus, potassium were also measured.

  Results

  Results showed that the highest amount of organic matter, crude protein, crude fat, nitrogen, phosphorus and copper were obtained in the early flowering stage. The quality of forage in the post-flowering stage (early seedling) was significantly reduced. And the amounts of insoluble fibers, cellulose, hemicellulose and lignin increased. The percent of organic matter decreased with increasing age of the plant, so that its amount decreased from 94.4% at the beginning of flowering to 91.8% at the beginning of seeding. The amount of total carbohydrates at the beginning of flowering was 65.7%, which increased with the age of the plant, so that its amount reached 78.6% in the early stages of seeding. Insoluble fibers in neutral and acidic detergents also increased with increasing plant age and the lowest amount was observed in early flowering and the highest amount was observed in early seeding stage. The amount of lignin also increased significantly with increasing plant age, so that its amount was 7.3% in early flowering and 12.1% in early seeding stage. The trend of changes in crude protein and crude fat in forage composition was similar and decreased with increasing plant age. Crude fat decreased with increasing plant age. So that its amount decreased from 5.2% at the beginning of flowering to 2.5% at the beginning of seeding stage, but the amount of raw ash increased with the age of the plant and its amount increased from 5.6% at the beginning of flowering to 8.2% increased in early in seeding stage.

  Conclusion

  The decrease in forage fat can be attributed to the re-transfer (remobilization) of assimilates to the seeds and the increase in ash percentage can be attributed to the accumulation of elements in the shoots. Therefore, with the increase of crude ash, the percentage of dry matter, total carbohydrates, insoluble fibers, cellulose, hemicellulose, lignin, manganese, and zinc increased. Results showed that wild lathyrus is desirable as forage crop and it can be used as desirable forage crop.

  Keywords: Wild lathyrus, forage quality, Fe, Zn, phenology
 • Masoomeh Rahimi Dehcheraghi*, Hossein Arzani, Mohammad Jafari, Hossein Azarnivand, Mohamad Ali Zare Chahouki Pages 93-107
  Background and objectives

  Rangeland suitability for livestock grazing is assessed by scoring criteria for vegetation, water resources and soil erosion. In this study, the suitability of Lar Absar rangeland in Mazandaran province for grazing domestic animals and herbivorous wildlife grazing from the rangeland was investigated. Many researchers have examined pasture suitability for grazing cattle, sheep, goats, and camels; But very little research has been done on grazing for wildlife (along with livestock). The purpose of this study is to calculate the actual rangeland suitability for livestock grazing so that high efficiency and more effective management can focus on the rangeland. This has not been done in the research mentioned.

  Methodology

  The present study was conducted in a part of Haraz river basin, Mazandaran province, Amol city, Larijan section, Lower Larijan village, Lar Absar rangeland. In July 1398, sampling was carried out in the area representing plant types in a systematic random method with the establishment of two 100-meter transects and 10 plots of one square meter in each plant type; Production of grazable plant species was measured by cutting and weighing. Type and statistics of wildlife were received from Mazandaran Environment Department. The type of plants used was also determined by asking the shepherds. Plant species palatability was determined for wildlife using different sources. The recommended coefficients for appetizer class I were> 0.50, for class II was 0.30 and for class III was 0.20. The list of plant species was written in each type and after applying the coefficient of palatability, the percentage of palatability was obtained for each animal in each type. In the above-mentioned guidelines, vegetation criteria, water resources and soil erosion were examined.

  Results

  According to the list of plant species in Lar Absar rangeland, 76 plant species from 24 families were identified; Of these, Poaceae and Asteraceae families with 13 and 12 plant species, respectively, have the highest abundance. The results show that wheatgrass and chicory families are predominant among other plants. These plants are important for livestock (35); And provide a large portion of livestock feed (10). The results of this study showed that after the wheat and chicory families, the mint and legume families are abundant in the rangeland. The results showed that the suitability of different plant types for livestock grazing is different and the factor that reduces grazing suitability (domestic livestock and wildlife) is the slope. Plant type 7 is good for grazing livestock and plant type 2 (Fe.ov-On.co) is good for grazing sheep and for other types of livestock.

  Conclusion

  According to the results of this study, it seems that Lar Absar rangeland is suitable for grazing domestic animals and wildlife. Pasture grazing wildlife is not limited to wild goats and whole rams and wild ewes; Other animals, such as deer, deer, etc., may also graze in the pastures. The difference is the slope, which is a topographical and environmental factor. Therefore, it can be concluded that grazing of livestock and wildlife is possible together and management can provide a correct planning with high efficiency by classifying pasture slope.

  Keywords: Slope, Soil erosion, Vegetation, Water resources
 • Zahra Baghari*, Mohamad Rahim Forouzeh, Masoumeh Mazandarani, Hoda Shahiri, Sadegh Atashi Pages 108-123
  Background and purpose

  The use of rangeland medicinal plants and their active ingredients have recently been considered due to their therapeutic and industrial effects. The quantity and quality of active ingredients in plants are influenced by environmental factors and ecological stresses in each region. One of the most important factors in extracting the active ingredients of plants is solvent, the choice of which depends on the different parts of a plant and its constituents. Plant organs and solvent systems can affect the quantity and type of compounds extracted. The purpose of this study is to investigate these cases in Verbascum speciosum.

  Methods

  The habitat of Verbascum speciosum in Chaharbagh rangelands was first identified, then flower and leaf samples of this species were collected from altitude classes of 2100 - 2300 - 2500 - 2700 meters in three replications. According to the distribution, dimensions and coefficient of variation of canopy cover, 30 plots were established. After purification in the open air, the samples were placed in an oven at 45 ° C for 24 hours. Finally, they were stored in paper bags and transferred to a laboratory to evaluate some phytochemical properties such as total phenol content, total flavonoids and antioxidant activity. Samples were then extracted with ethanol and methanol solvents by two extraction methods including soaking and using microwave ultrasound.

  Results

  According to the results, the highest amount of total phenol (119.46 mg / g dry weight) in flower organs, height 2100 m, ethanol solvent, and microwave-ultrasonic extraction method, the highest amount of total flavonoids (31.07 mg / g dry weight) In leaf limb, height 2100 m, methanol solvent, and microwave-ultrasonic extraction method and the highest amount of antioxidant activity (81.49%) was observed in flower limb, 2100 m height, ethanol solvent and extraction method by soaking. Also, analysis of variance of IC50 of the samples showed that the inhibitory power of DPPH free radicals alone or interaction was significantly different at P <0.01). The results of comparing the mean of three factors of height, limb, and solvent on the IC50 level of the samples showed that the studied plant species at 2500 m altitude, in the flower limb, and with methanol solvent type has the highest IC50 and consequently the lowest antioxidant activity.

  Conclusion

  Considering the distribution of Verbascum speciosum in mountainous areas, it seems that the altitude gradient, extraction method and type of plant organs have a significant effect on the secondary metabolites, and antioxidant properties of this plant. Therefore, these factors must be considered to produce, exploit, process, and use the active ingredients of Verbascum speciosum in medicinal compounds.

  Keywords: Verbascum thapsus, phenol, flavonoids, antioxidants, mucilage
 • Bahram Mir Derikvand Pages 124-139
  Background and objectives

   Vegetation is one of the most important criteria affecting the ecological life of the environment, which is directly related to the moisture conditions of watersheds. Estimation of plant drought indices such as VCI, TCI, VHI is a effective technique to assess the effects of drought on the ecological life of the environment, which are obtained by calculating NDVI. In this regard, several studies have been conducted that explain how to calculate and use these indicators. According to the results of studies related to the importance of using plant and climatic drought indicators, the purpose of this study was to investigate the effect of drought on vegetation in Kashkan basin of Lorestan using landsat satellite images, rainfall data and satellite imagery.

  Methodology

  Rainfall data of Kashkan basin stations during the statistical period of 1999 to 2019 were collected from the Meteorological Organization. Data related to satellite images of multi-time images Landsat for the years 1999 and 2019 from ETM and OLI sensors (L Needs 7 and 8) were obtained from the USGS database. Finally, using the SPI index, dry and wet years were distinguished during the statistical period and were selected as representatives of dry and wet years in 1999 and 2019. And calculated vegetation indices (NDVI, TCI, VCI and VHI) using the ENVI 5/3 software. Satellite data were obtained from Landsat multi-time images for the years 17/2/1999 and 15/2/2019 with ETM + and OLI sensors (Landsat 7 and 8) from the USGS database. Because the area is located at different passes 165 and 166, the Seamless Mosaic operator in ENVI 5.3 software was used to mosaic the images. Data with L1T level corrections (including systematic radiometric correction, geometric correction using ground control points, and topographic displacement error correction) were obtained from the USGS database. A 1: 25000 topographic map of the study area was used to control the geometric correction of satellite images. Atmospheric corrections of the images were performed by applying flash algorithm in the software and the images were prepared to extract the research indicators.

  Results

    After preparing the data, the classification map of NDVI, VCI, TCI and VHI indices in 1999 and 2019 was determined. Based on the obtained results, in 1999, the amount of poor vegetation was the highest with an area of ​​4869.7 square kilometers, equivalent to 52.49 percent of the area, and the highest vegetation belonged to the good vegetation class with an area of ​​3311.44 square kilometers, equivalent to 69 Percentage of the area. The results of the VCI index show that the vegetation situation was good in 1999 and 4749.1 square kilometers of the area have experienced drought-free conditions. In addition, 4034.9, 111.3 and 83.5 square kilometers of the region had mild drought, severe drought and very severe drought, respectively. In 2019, according to the VCI index, 7531.8 square kilometers of the basin, ie 81.2% of the area, have vegetation-free conditions in terms of vegetation. According to the TCI results in 1999, limited parts of the western and southwestern parts of the basin with an area of ​​742.1 and 278.3 square kilometers had severe and very severe drought conditions, respectively. In 2019, in terms of heat, in 3005 square kilometers of the area in the northern, central and southeastern parts of the basin, no drought conditions were observed. According to the VHI results, in 1999, about 102 and 1159 square kilometers of the area had severe and moderate drought conditions, respectively, and no severe drought occurred in the area. In 2019, there was no severe drought. In general, the situation has been very good for vegetation

  Conclusion

   The results showed that drought significantly reduced the density of vegetation in basin, and the existing vegetation was affected by drought stress. According to the VHI index, which indicates the health status of plant coverings affected by drought, two VCI and TCI index. In 1999, the eastern and western regions and the southwest had moderate to severe droughts, and most of regions had a mild drought. In 2019, due to the health of vegetation, in most areas, vegetation was under drought-free conditions and did not suffer from drought stress, but some parts also suffered from mild drought.

  Keywords: Lorestan province, Kashkan watershed, Vegetation, Drought, NDVI, TCI, VCI, VHI
 • Marzieh Paieste, Mahdi Kolahi*, Hamid Omranian Khorasani Pages 140-157
  Background and Objectives

  Good governance has received a lot of attention regarding the better management of natural resources, because of its efforts to improve the ability of the natural resource management system. In other words, good governance can affect the socio-economic components of the region and ultimately the improvement of natural habitats. In this regard, evaluating good governance leads to improvement various factors such as values, beliefs, and interests of stakeholders in the administration of each area. Another point to note is the poor state of natural resources, which has been over-exploited. Therefore, one of the ways to cure management and reorganization of rangeland is to use potentials of local stakeholders, especially beneficiaries, towards good governance.

  Methodology

  In this study, the dimensions of good governance in Basaruj region are the basis of the research. Basaruj watershed is located in Ahmadabad section of Mashhad County, Khorasan Razavi Province, Iran. Its rangelands have been seriously damaged due to a series of conflicts and contentions among different stakeholders. To study the governance of the region and and to compare it with good governance indicators, therefore, data has been collected and analyzed using field-descriptive-analytical methods. In this regard, a questionnaire was prepared to assess the governance with eight criteria and was provided to local people and managers of relevant natural resources in the region. Basaruj region includes four villages of Basaruj, Aghanj, Qalehno and Siasar, which have use common resources. All related locals from four villages were identified by snowball method. A two-dimensional questionnaire was prepared for governance analysis and stakeholder analysis and was provided to the community. The questionnaire was also completed with experts from the General Department of Natural Resources and Watershed Management of Khorasan Razavi Province and the city of Mashhad, who were familiar to the region. The data obtained from the questionnaires were analyzed using Excel, SPSS and Origin software. It should be noted that Excel and SPSS software were used for statistical analysis. But Origin software was used to extract the differences among the views of experts and users.

  Results

  The results showed that the pastoralists of Aqanj village have a higher degree of activity than other villages. They have a higher degree of activism in the eight criteria of interest, influence, urgency, interests, cooperation, effectiveness, and effectiveness. There is also a fundamental difference among the views of the officials and the beneficiaries in meeting the criteria of good governance. In addition, the results show that in analyzing the level of activity of experts of the General Department of Natural Resources of Khorasan Razavi Province and Mashhad City, the criterion of cooperation is stronger than other criteria, but the criterion of urgency has been less. It is noteworthy that key stakeholders can act as facilitators to promote good governance in the region. A person from the Department, with the code "Mn", and individuals with the codes of "MZA", "RKHA", "GHaGHA", "AGHA" and among the pastoralists were recognized as having the highest level of activity. Comparison of the governance status of the region with good governance showed that the criterion of carrying capacity with 75.4% and the capacity building criterion of actors with 31.3% have the highest and lowest similarity with good governance, respectively.

  Conclusion

  In general, the governance situation in the study area is 53.23% similar to good governance. In fact, the low level of stakeholder engagement in the natural resources management is the key factor in poor governance of the region. In other words, improving the state of natural ecosystems is difficult to achieve successful results in the field of natural resource management if all-out efforts for good governance are applied only externally and the necessary ideological, cultural and infrastructural contexts for participation are not provided. To improve the level of good governance criteria in the region, it is suggested that the institutions of the natural resources management at the province and the city levels should focus more on good governance criteria endogenously and from within the system, by focusing on key stakeholders.

  Keywords: Stakeholder Engagement, Beneficiaries' Perspectives, Natural Ecosystems Governance, Adaptive Co-management, Participatory Conservation
 • Ali Mohamad Mohamadi*, Seyed Alireza Mousavi, Gholamhossein Kiani, Saied Soltani Koupaei Pages 158-173
  Background and objectives

  Extra livestock than grazing capacity is one of the main effective factors on rangeland degradation. Most of the country's pastures have Extra livestock than grazing capacity, and from the past until now, the policy of dealing extra livestock by using legal punishments has not been able to completely solve this problem. Lack of attention to grazing capacity has led to the destruction of vegetation. The economic approach, the Payment for Ecosystem Services (PES), in return for the reduction of grazing capacity can contribute to rehabilitation of rangeland ecosystems which are getting degraded. One of the basic measures in this regard is to determine the Willingness to Accept (WTA) by the rangeland utilizers.

  Methodology

  In this research, in the statistical society of ranchers in the rangelands of Bardeh and Kresnak regions in Ben city of Chaharmahal va Bakhtiari province, after classifying the ranchers, sampling and interview were performed randomly in each category. Data were collected through regular and guided interviews and questionnaires. In this section, two scenarios were analyzed. Scenario 1 Based on the questionnaire, the annual profit of each sheep and goat productive livestock was asked directly from the rancher. In the second scenario, the net income from each animal unit was determined by calculating costs and revenues, and the amount of lost pastoral income due to the elimination of one animal unit was determined. The two values ​​calculated in the scenarios were compared and the second scenario, which was more accurate as a quantitative number, was introduced to the respondents. The willingness to pay (WTA) of ranchers in return for the grazing livestock elimination was determined by conditional valuation method (CVM), using the logit function. Role of the law and Existing instructions on PES was investigated by Content analysis method.

  Results

  Results showed that 71.4% of ranchers agree with PES in return for the grazing livestock reduction. The WTA in return for elimination per A productive sheep and goat are determined to be 7265 and 6462 thousand Iranian Rials per year, respectively which is lower than the net income per animal unit. The share of the pasture from the net income of a sheep and a productive goat in the permitted utilization conditions, which are set for one hundred days, is set at 1990 and 1770 thousand Rials, respectively. In the current utilization conditions, the dependence of livestock on rangeland during the year is 44.4%. The outputs of the logit model show that the WTA ranchers increase with the bid price (P = 0.00). There is significant relationship between WTA and the number of grazing livestock (P<0.01). Instructions for terms of rangeland utilization have been prepared and reviewed 5 times. The executive procedure for calculating the customary rights of ranchers has also been prepared and revised by the Cabinet of Ministers in 1391 in 3 times, in 1395, 1398 and 1399, with the approval of its executive regulations. An analysis of the content of these guidelines reveals that is not mentioned payment for ecosystem services.

  Conclusion

   A comparison between the first and second scenarios shows that the net income of an animal unit in the first scenario is higher than the second scenario, and the reason for this difference can be related to the income effect. That is, if a higher amount is answered by ranchers in the interview, they will gain more benefits. The minimum level of Payment for Ecosystem Services per animal unit should be equal to that of the profit per animal unit. Investigation of the laws and regulations related to the rangeland shows that yet no law or regulation have been enacted in terms of the PES, in return for the elimination of grazing livestock and even it has not been mentioned in legal terms

  Keywords: Ecosystem services, Economic value, Contingent valuation, Livestock reduction, Animal unit
 • Ronak Ahmadi*, Qdralh Heidari, Shafaq Rastegar, Hannane Mohammadi Kangrani Pages 174-190
  Background and purpose

  The future of human life depends on a better understanding of the factors that lead to satisfaction. Social capital is one of the factors that can grow through the exchange of knowledge and experience and communication with others and be effective in promoting the satisfaction of local communities. Effective and efficient implementation of rangeland rehabilitation programs using a participatory approach also raises issues and problems for policy makers and managers that require a general approach to solving them. This study emphasizes the mediating role of social learning in the interaction of participation and trust in rangeland farmers' satisfaction with the implementation of rangeland management projects in Mazandaran summer rangelands and ends with the modeling process.

  Materials and Methods

  The study method is a survey and the statistical population studied includes rangers of 11 customary systems with 136 people in the summer rangelands of Mazandaran province in which rangeland management projects have been implemented in 1397. The sample size was determined using Cochran's formula of 100 people. Data were collected by stratified random sampling method using a Likert scale (structured) questionnaire. Data analysis was performed using SPSS22 and Smart PLS3 software. The apparent and content validity of the research tool was confirmed using the collective opinions of experts related to the research topic. Also, the values obtained from Cronbach's alpha, combined reliability and mean variance extracted for different sections of the questionnaire were acceptable. In order to test the conceptual model of the research, structural equation modeling of reflective model type (for arrows from structures to items) based on the partial least squares method has been used. The values observed on the path between the structures (hidden variables) with each other are called the path coefficient and show the correlation coefficient of the two structures or the standardized regression beta. This method is a very powerful and general technique of multivariate regression or general linear model expansion, and external and internal models examine the relationship between overt and covert variables.

  Results

  The results of path analysis with Smart PLS3 software showed that all three indicators (trust, participation and social learning) have a positive and significant effect on the satisfaction of rangers with the implementation of rangeland plans and are able to 85% of the dependent variable changes ( Explain the satisfaction of ranchers). The trust variable has a direct effect of 0.303 and the participation variable has a direct effect of 0.598 on satisfaction. But because of the mediating role of social learning, they have more effects on satisfaction; Thus, the indirect effect of trust on satisfaction due to the mediating role of social learning (0.608 * 0.561) is equal to 0.341 and more than the direct and unmediated effect of social learning, ie 0.303. In general, the effects of trust (0.644), ie directly in addition to the indirect effect, are stronger than the effect of trust on satisfaction alone (0.303). Also, the indirect effect (through the mediating role of social learning) of participation on satisfaction (0.608 * 0.329) is equal to 0.000, which is less than its direct effect (0.598), but in general, the effects of participation on Satisfaction (0.798) which is obtained by combining direct and indirect effects of social learning on satisfaction is greater than the effect of participation alone (0.598) on satisfaction, so it can be concluded that social learning plays a role. There has been an improvement in increasing the total effects of independent variables on the dependent variable.

  Conclusion

  In this study, social learning through the sharing of information and relationships between rangelanders prepares the necessary ground for knowledge transfer and by increasing the indicators of social capital among rangeland ranchers in Mazandaran summer rangelands in which in 1397 Were implemented; Improving manpower productivity and increasing ranchers' satisfaction. Indicators of social capital express different conditions and characteristics governing the actions and performance of rangelanders in the implementation of rangeland projects that have many effects on their satisfaction. Therefore, it can be said that the richer the relationship of ranchers in the implementation of projects, the higher their satisfaction with the performance and implementation of projects.

  Keywords: Trust, Participation, Social learning, Path analysis
 • Faezeh Beyrampoor, Mehdi Moameri*, Ardavan Ghorbani, Meraj Sharari, Masoomeh Abbasi Khalaki Pages 191-205
  Background and objectives

  The application of growth-facilitator materials to improve germination, early establishment, and plants growth can increase the success of rangeland improvement, planting, and pasture construction projects. In addition, growth facilitators can improve the quantity and quality of vegetation cover and production in dry-farming lands by increasing the success of cultivating forage plants. Therefore, it's critical to focus on the utilization of growth facilitators that are both accessible and cost-effective. The main purpose of this study was to investigate the effect of zeolite, bentonite and potassium nanochelate treatments on the growth of Trifolium repens in the greenhouse so that if the positive effects of these facilitators are proven, these materials can be used in rangeland improvement operations.

  Methodology

  This study was performed to investigate the effect of zeolite (2, 4 and 6 g/kg), potassium nanochelate (30, 60 and 90 mg/kg), bentonite (2, 4 and 6 g/kg) and composition of potassium nanochelate + zeolite (2+30, 60+4 and 90+6) on the growth characteristics of Trifolium repens in the greenhouse. The study was conducted as a factorial with three replications using a completely randomized design. To conduct the research, the required soil was collected from 5 random points of rangelands in Fandaghloo region located 35 km from Ardabil city. Soil samples were taken from the rooting depth of rangeland plants (0- 30 cm). The soil samples were combined next, and the root, stone, and pebble components were separated using a 4 mm sieve before being mixed with the treatments and then placed into pots. At the end of growth season, height, volume, fresh and dry weight of shoots, root fresh and dry weight, root volume, root length, percentage of establishment, total chlorophyll index, electrolyte leakage, leaf relative water content and membrane stability index were measured. Duncan's test was used to compare the means and one-way ANOVA was utilized to explore the influence of facilitators.

  Results

  The results of one-way ANOVA showed that the effect of treatments (zeolite, bentonite, potassium nanochelate and combination of potassium nanochelate + zeolite) on fresh and dry weight of shoots, fresh and dry weight of roots, root length, root volume, root area and the percentage of seedling establishment was significant. So that, the highest amount of fresh and dry weight of areal parts (26.83, 88.59 g), root area (61.44 cm2) and root volume (50.00 ml) in the treatment of potassium nanochelate 90 mg/kg + zeolite 6 g/kg was observed. The highest amount of fresh root weight (56.48 g) was observed in the treatment of potassium nanochelate 60 mg/kg + zeolite 4 g/kg. Root dry weight (25.21 g) showed the highest value in nanochelat 90 mg/kg. The highest increase in plant establishment (83.31%) was caused by Bentonite 4 g/kg. Chlorophyll index (46.53) showed the highest value in potassium nanochelate 30 mg/kg. The bentonite treatment of 4 g/kg provided the largest percentage of leaf relative water content, which was around 31% greater than the control.

  Conclusion

  In general, the most effective treatment for enhancing growth factors and increasing production of Trifolium repens was the combination of potassium nanochelate and zeolites facilitators. It seems that due to the need of T. repens for potassium and on the other hand, the uptake and retention of potassium particles by zeolite and consequently its uptake by the plant during the growth period, has increased the growth and production of this plant. As a result, this treatment has benefited both the shoots and roots of T. repens. So, the treatments indicated above can be employed in pasture construction and rangeland improvement by planting T. repens as a monoculture or in combination with grasses.

  Keywords: Trifolium repens, Facilitator, Zeolite, Bentonite, Potassium nanochelat
 • Hamid Reza Naseri*, Mohamad Reza Ahmadi Kohbanani, Aniseh Azizabadi Farahani, JavadShahbodaghi, Ahmad Yazdanpanah Shahabadi Pages 206-221
  Background and objectives

  Iron and related mineral industries are one of the important pillars in industrial development. Extraction of iron ore and steel production is not possible without land degradation, and in this processing, in addition to steel, is a large volume of mineral tailings will be produced that, if not properly managed, will be able to pollute soil, air, and water, that can pose significant health challenges. The aim of this study is to evaluate the establishment and germination of desert mustard on Gol Gohar iron mine tailings in order to biological rehabilitate the tailings.

  Methodology

  At first, sampling of tailings and soil of desert mustard (Sinapis arvensis L.) habitat from Gol Gohar mine area was done. In order to compare the particle dimensions, Granulation was done by dry sieving for both substrates and some of their physicochemical properties were investigated. Properties such as bulk density, EC, pH, Organic carbon, Phosphorus, Nitrogen, and Lime for tailings and soil were determined by conventional laboratory methods. Desert mustard seeds before planting in soil and tailing,  were tested for germination. After ensuring vigor and germination of seeds, they were planted in plastic pots with soil and mineral tailings and randomly placed in the growth chamber, irrigated daily with distilled water until the end of the experiment. Germination was recorded daily for 16 days until germination stopped. After this period, the planting medium of the pots was washed with a gentle stream of water and the seedlings of each treatment were weighed separately and their root and shoot lengths were measured. By counting the germinated seedlings, Germination Percentage, Mean Germination Time, Coefficient of Velocity of Germination, Germination Index, Mean Daily Germination Percent, Peak Value for Germination, T50,  Germination Value, Seedling Vigor Index were calculated based on the Common formulas, and at the final step, the mean of all data was tested by means of an independent t-test.

  Results

  The results of the independent t-test showed that there was no significant difference between pH and EC in the two substrates, but the difference between Carbons, Phosphorus, Nitrogen, Lime; Specific mass, mean particle diameter, and ᵠ index between the two treatments is statistically significant (P < 0.01). The Mean Daily Germination Percent results show that the onset of seed germination was in two simultaneous treatments, but the peak of germination has occurred for the soil substrate of 16.66% on the fourth day and for the tailings substrate of 12.85% on the fifth day so in addition to the peak germination time, Germination Percentage is less in the tailing substrate. Although the Germination Percentage in the soil of the mustard habitat is equal to 64.28% and this is more than the Germination Percentage in tailings substrates, which is 56.19%, but like to Coefficient of Velocity of Germination and Mean Daily Germination Percent, The difference between the means is not statistically significant. This is while Mean Germination Time, Seedling Vigour Index, and T50 showed a significant difference (P < 0.05), in other hands the difference between the mean of the other parameters included Germination Value, Peak Value for Germination, Germination Index, Seedling weight, and Root to stem ratio, also is significant (P < 0.01).

  Conclusion

  The results showed that the lack of N, C, and P in mineral tailings have a negative and inhibitory effect on the growth of mustard seedlings. Strengthening the tailings with nutrients is a vital treatment for the establishment and growth of plant seedlings, meanwhile adding Lime to tailings is essential to reduce the negative effects of heavy metals on plants and soil. On the other hand, it should be borne in mind that ecological remediation of mineral tailings will not be available in the short term without the use of unpolluted and biologically active soil, so topsoil and overburden can be used as an important and reliable source of seeds for regenerate vegetation.

  Keywords: Rehabilitation, Seeds, Seedling Growth, Gol Gohar, Iron Mine