فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 15 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/04
 • تعداد عناوین: 21
|
 • فاطمه شوشتری* صفحه 1

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ویژگی های رفتاری و رشد شناختی به خانواده و تاثیر آن بر بهبود رفتاری کودکان مضطرب می باشد. مطالعه آموزش ویژگی های رفتاری و رشد شناختی کودکان در خانواده ها موضوعی است که باید مورد نظر همه قرار گیرد و در راستای بهبود این ویژگی ها و تقویت آن اقدام گردد. پژوهش حاضر در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی تاثیر آموزش ویژگی های رفتاری و رشد شناختی به خانواده دارای کودکان مضطرب و بهبود رفتار مضطرب آنها پرداخته شد و در بخش دوم پایداری و تاثیر این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از حیث اهمیت در طبقه پژوهش های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها  از نوع پژوهش های طرح آزمایشی است. برای انجام این تحقیق، ابتدا 60 نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب شدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد (گروه آزمایش) و به گروه گواه آموزشی داده نشد. از هر دو گروه از کودکان همان خانواده تست آخنباخ با مولفه ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی (3 ماه) پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجددا تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته  شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و ویژگی های جمعیت شناختی و... استفاده شد و شاخص های آمار استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس نیز به عنوان مکمل استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش ویژگی های رفتاری و رشد شناختی بر بهبود رفتار کودکان به خانواده ها بر بهبود اضطراب کودکانشان رابطه ی معناداری داشتند. در بخش دوم تحقیق پایداری این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان نیز معنا دار بود.

  کلیدواژگان: ویژگی های رشد شناختی، رفتاری، کودکان مضطرب، نظریه پیاژه، آزمون آخنباخ
 • وحید فیروزجهانتیغ* صفحه 2

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودتعیینگری و اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دورهی دوم متوسطه در شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 بود که 210 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های نیازهای اساسی روانشناختی لاگاردیا و همکاران (2000) و اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (1998) که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. همچنین برای اندازهگیری عملکرد تحصیلی از معدل کارنامهی ماهانهی نوبت اول سال تحصیلی 1401-1400 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرمافزار SPSS-23  بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین خودتعیینگری و عملکرد تحصیلی و بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود خودتعیینگری و اهداف پیشرفت، پیشبینیکنندهی عملکرد تحصیلی است.

  کلیدواژگان: خود تعیین گری، اهداف پیشرفت، عملکرد تحصیلی
 • علی جوکار، ملیحه رزقی* صفحه 3

  هدف از پژوهش حاضر «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکنترلی معلمان متوسطه شهرستان دماوند» بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی مشغول به خدمت در سال تحصیلی 90-89 تشکیل می دادند که 332 نفر بوده و به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان 150 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش مذکور 2 پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن و خودکنترلی رزنبام بود که ضریب آلفای کرونباخ در هوش هیجانی 93/0 و خودکنترلی 72/0بود.  برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی شامل (جدول، نمودار هیستوگرام، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی شامل (آزمون تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، رابطه معنی داری بین هیچ یک از مولفه های هوش هیجانی با خودکنترلی دیده نمی شود؛ هرچند رابطه معنی داری بین تک تک مولفه های هوش هیجانی با خودکنترلی دیده نشد اما همبستگی چندگانه بین مولفه های هوش هیجانی و خودکنترلی 41/0 می باشد و آزمون F نشان می دهد این همبستگی معنی دار است. همچنین مقدار ضریب تبیین اصلاح شده برابر 089/0می باشد و نشان می دهد که تنها9/8 درصد از تغییرات خودکنترلی به مولفه های هوش هیجانی مربوط است و بقیه ناشی از عوامل دیگری است که مورد بررسی قرار نگرفته اند؛ میزان خودکنترلی در جامعه مورد مطالعه بالاتر از متوسط نظری است و همچنین نتایج نشان داد وضعیت مولفه های خوش بینی، عزت نفس و کنترل تکانش کمتر از میانگین است، مولفه واقع گرایی در حد میانگین و سایر مولفه ها بالاتر از میانگین بودند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خودکنترلی، خوش بینی، عزت نفس
 • پروانه سبحانی، هادی فرهادی* صفحه 4
  پیش زمینه و هدف

  در سال های اخیر میزان استفاده از اینترنت و تکنولوژی های مرتبط با آن افزایش یافته است به نحوی که زندگی زوجین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هدف این پژوهش مقایسه اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی، احساس تنهایی و اضطراب تکنولوژی در افراد متقاضی طلاق و افراد عادی مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان بود.

  مواد و روش کار

  روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد متقاضی طلاق و افراد عادی مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان بودند که از این بین 60 نفر از آن ها (30 نفر متقاضی طلاق و 30 نفر افراد عادی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، فرم کوتاه شده مقیاس تنهایی اجتماعی - عاطفی بزرگسالان دی توماسو و همکارن (2004)، پرسشنامه پرخاشگری اینترنتی شجری طوبی و همکاران (1395)، پرسشنامه اضطراب تکنولوژی شجری و همکاران (1395) استفاده شد.

  یافته ها و نتایج

  یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی و پرخاشگری اینترنتی در دو گروه عادی و متقاضی طلاق تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P). مقایسه میانگین ها نشان داد که این متغیرها در افراد متقاضی طلاق از افراد عادی بالاتر بود؛ اما هیچ تفاوت معناداری بین اضطراب تکنولوژی در دو گروه عادی و متقاضی طلاق وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی و احساس تنهایی در احتمال بروز طلاق در زوجین نقش دارد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، پرخاشگری اینترنتی، احساس تنهایی، اضطراب تکنولوژی، افراد متقاضی طلاق، افراد عادی
 • زهرا نصیری، نصرالله انصاری نژاد*، جمال صادقی صفحه 5

  هدف پژوهش حاضر مقایسه مولفه های عملکرد جنسی در افراد  دارای جراحی زیبایی و افراد عادی بود. روش پژوهش حاضر پس رویدادی و از نوع علی مقایسه ای است. جامعه هدف مورد بررسی این پژوهش، شامل کلیه افرادی خواهند بود که در فاصله شش ماه اول سال 1399 به کلینیک های جراحی زیبایی شهر تهران مراجعه کردند. ملاک های ورود مشارکت کنندگان در پژوهش، دارای جراحی، تاهل بیش از یک سال، خانم، رضایت آگاهانه به مشارکت در پژوهش و عدم وجود بیماری جسمانی یا روانی خاص بوده است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. نمونه پژوهش شامل  160 نفر  که تعداد 80 نفر از افراد دارای جراحی زیبایی که به مراکز جراحی زیبایی بیمارستان امید شهرتهران مراجعه کردند و تعداد 80 نفر از افراد عادی که به لحاظ جنس، سن، و وضعیت تاهل با افراد متقاضی جراحی همتاسازی شدند. به منظور گردآوری نمونه های پژوهش از شاخص عملکرد جنسی زنان  (FSFI) استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره به کمک  نرم افزار spss-V22 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد در متغیرهای میل، تهییج، لوبریکاسیون، ارگاسم و رضایت تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد اما در متغیر درد تفاوت معناداری میان گروه های آماری افراد دارای جراحی زیبایی و افراد عادی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، افراد دارای جراحی زیبایی، افراد عادی
 • مژده معصومی*، مهدی نوبخت صفحه 6

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تاثیر رفتار درمانی دیالکتیک برکاهش تکانش گری زنان مبتلا به همبودی اختلال شخصیت مرزی و سوءمصرف شیشه در مراجعین اورژانس اجتماعی بهزیستی استان همدان می باشد. این پژوهش طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است و جامعه آماری آن کلیه زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و سوءمصرف شیشه می باشد که در مرکز اوژانس اجتماعی بهزیستی شهر همدان نگه داری می شوند که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر انتخاب و به صورت مساوی و کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس تنها گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت رفتار درمانی دیالکتیک به صورت گروهی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها برای متغیر شخصیت مرزی از آزمون بالینی چندمحوری میلون 3 (1977) و متغیر تکانشگری از مقیاس تکانشگری بارات (1959) استفاده شد که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کووا ریانس استفاده شد. نتایج فرضیه اصلی نشان می دهد متغیر مستقل رفتار درمانی دیالکتیک تاثیر معناداری بر متغیرهای وابسته تکانشگری زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (65/1985 F= و P<0/001) و تکانشگری زنان مبتلا به سوءمصرف مواد (58/291= F و P<0/001) داشته است؛ بنابراین مداخله در کاهش تکانشگری و سوء مصرف شیشه تاثیر داشته است. نتایج فرضیه فرعی اول نشان می دهد متغیر مستقل رفتار درمانی دیالکتیک تاثیر معناداری بر متغیر کاهش تکانش گری در زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی داشته است (26/2016=F و P<0/001)؛ بنابراین مداخله در کاهش تکانش گری زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مراجعین اورژانس اجتماعی بهزیستی استان همدان تاثیر داشته است. نتایج جدول فرضیه فرعی دوم نشان داد متغیر مستقل (گروه) تاثیر معناداری بر متغیر وابسته (کاهش تکانشگری) زنان مبتلا به سوء مصرف شیشه داشته است (=52/299 F و P<0/001)؛ بنابراین مداخله در کاهش تکانشگری زنان مبتلا به سوءمصرف شیشه در مراجعین اورژانس اجتماعی بهزیستی استان همدان تاثیر داشته است.

  کلیدواژگان: سوءمصرف شیشه، اختلال شخصیت مرزی، تکانش گری، رفتار درمانی دیالکتیک
 • فرشته اکبری*، مرضیه عزیزی، رویا افراعی صفحه 7

  پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با نقش تعدیلگر جنسیت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه های آزاد اسلامی تهران انجام شد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1400 بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه اعتیاد به گوشی هوشمند سواری (1392)، پرسشنامهی احساس تنهایی کالیفرنیا- ویرایش سوم (1996) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS 23 در دو بخش توصیفی (انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به تلفن همراه و احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی، قادر به پیشبینی اعتیاد به تلفن همراه در دانشجویان میباشد. به علاوه اینکه جنسیت دانشجویان تفاوت قابل توجهی در نتایج حاصل از پژوهش ایجاد نکرده است.

  کلیدواژگان: اعتیاد به تلفن همراه، احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی
 • تعیین نقش سطوح انگیزش و چشم انداز زمان بر هدفمندی با میانجیگری امیدواری در دانشجویان
  بهنوش علی پور ثابت رای* صفحه 8
  هدف

  این پژوهش با هدف، تعیین نقش سطوح انگیزش و چشم انداز زمان بر هدفمندی با میانجیگری امیدواری در دانشجویان انجام شد.

  روش

  به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و همبستگی بوده که شامل متغیرهای پیش بین سطوح انگیزش و چشم انداز زمان، متغیر ملاک هدفمندی در زندگی و متغیر میانجی امیدرواری بوده و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس بوده و از بین جامعه براساس فرمول گرین تعداد 200 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های سطوح انگیزش SIMS (مک اینری و سنکلایر،1992)، معنا درزندگی MLQ (استگر، 2010)، چشم انداز زمان (زیمباردو وبوید،ا1999)، میدواری (اسنایدر و همکاران، 1991) بودند که روایی آن ها با استناد به دیدگاه های صاحب نظران و پایایی آن ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد متغیزهای سطوح انگیزش، چشم انداز زمان (گذشته مثبت، آینده نگرو آینده متعالی) بر هدفمندی با میانجیگری امیدواری روابط معنا داری با یکدیگر دارند.

  نتیجه گیری

  هر یک از متغیرهای سطوح انگیزش، چشم انداز زمان و امیدواری به تنهایی تاثیر معناداری بر هدفمندی درسطح (005/0<p) زندگی دارند. در نهایتا نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که امیدواری نقش میانجی در سطح ((005/0<p) را ایفا کرد.

  کلیدواژگان: سطوح انگیزش، چشم انداز زمان، هدفمندی، امیدواری
 • وحید فیروزجهانتیغ* صفحه 9

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودتعیینگری و اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دورهی دوم متوسطه در شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود که 210 نفر از آن ها به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های نیازهای اساسی روانشناختی لاگاردیا و همکاران (2000) و اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (1998) که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. همچنین برای اندازهگیری عملکرد تحصیلی از معدل کارنامه ی ماهانه ی نوبت اول سال تحصیلی 1401-1400 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS-23  بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین خودتعیین گری و عملکرد تحصیلی و بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود خودتعیین گری و اهداف پیشرفت، پیش بینی کننده ی عملکرد تحصیلی است.

  کلیدواژگان: خودتعیین گری، اهداف پیشرفت، عملکرد تحصیلی
 • لیلا پورسهرابی، فریبا مرادی عباس آبادی*، مریم بهنام مرادی صفحه 10
  پیش زمینه و هدف

   آنچه نگران کننده است این است که علی رغم دانش موجود در خصوص اهمیت نحوه تعامل و تربیت نوجوانان، بسیاری از نوجوانان در سراسر جهان همچنان در محیط هایی بزرگ می شوند که با تنبیه، آزار عاطفی، جسمی و بی توجهی مشخصی می شوند؛ در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شفقت درمانی والدین بر همدلی و اعتماد به نفس نوجوانان انجام شد.

  مواد و روش کار

  روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر منطقه 4 شهر تهران و نیز والدین (پدر و مادر) آن ها بود که از این میان 30 دانش آموز به شیوه هدفمند انتخاب و بر اساس تخصیص بلوک تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند (هر گروه شامل 15 نفر). والدین گروه آزمایش 7 جلسه شفقت درمانی گروهی دریافت کرد. در طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه همدلی و مقیاس اعتماد به نفس صورت گرفت؛ و داده ها بر اساس تجزیه و تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در دختران نوجوان گروه آزمایش تغییر معناداری در بهبود متغیرهای اعتماد به نفس و ابعاد همدلی (نگرانی همدلانه، اندوه شخصی، دیدگاه پذیری) در پس آزمون نسبت به گروه کنترل تحت تاثیر مداخله شفقت درمانی والدین به وجود آمده است (05/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

  در مجموع می توان بیان داشت که شفقت درمانی والدین این پتانسیل را دارد که بهبود اعتماد به نفس و همدلی در فرزندان را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اعتماد به نفس، شفقت درمانی والدین، همدلی، دختران نوجوان
 • الهام سالارتاش*، فرحناز کیان ارثی صفحه 11

  نظر به استفاده ی مفرط (آسیب زا) از گوشی تلفن همراه در جایگاه نوعی اعتیاد رفتاری عصر تجدد و نیز عوارض احتمالی آن، در پژوهش کمی و توصیفی (رابطه ا ی) حاضر با هدف ارزیابی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و نیز اضطراب وجودی در پیشبینی این اختلال، نمونه ای به حجم نهایی 310 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال اول تحصیلی 98-97 در دانشکده ی شیمی دارویی-صنایع غذایی و علوم تغذیه ی دانشگاه آزاد اسلامی تهران که به روش دردسترس و درپی معارفه ی حضوری پژوهشگر، مورد گزینش قرارگرفته بودند در معرض اجرای نسخ فارسی پرسشنامه های فرم کوتاه طرحواره ی یانگ (YSQ-SF)، اضطراب وجودی گود (EAS) و استفاده ی مفرط از گوشی تلفن همراه جنارو و همکاران (COS) که علی رغم برخورداری از ماهیتی خودسنجی از روایی و پایایی نسبتا قابل قبولی برخوردارند، همراه با دو متغیر جمعیت شناختی جنسیت و سن قرارگرفتند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار آماری SPSS 25، در دو بخش توصیفی (با ارزیابی شاخص های آماری متداول و پیش فرض های ضروری، به واسطه ی آزمون های مناسب مربوطه) و استنباطی، از تایید سه فرضیه ی موردطرح در این پژوهش، یعنی سهم مستقیم و معنادار طرحواره های ناسازگار اولیه (به ویژه طرحواره ی اطاعت با برخورداری از بیشترین شدت تاثیر) و اضطراب وجودی در پیشبینی میزان استفاده از گوشی تلفن همراه، و نیز همبستگی مثبت معنادار میان طرحواره های ناسازگار اولیه (به ویژه طرحواره ی شکست با بالاترین ضریب همبستگی احتسابی) با اضطراب وجودی در سطح اطمینان حداقل 95% و عمدتا با اتکاء به آزمون رگرسیون چندگانه (درپی تایید پیشفرض های موردنیاز) حکایت می نمایند. درنهایت، پیشنهاداتی چند درباب طرح های پژوهشی آتی (درراستای یافته های تحقیق حاضر) در اختیار علاقه مندان قرارگرفت.

  کلیدواژگان: اضطراب وجودی، اعتیاد به گوشی تلفن همراه، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • مریم پرسا* صفحه 12

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه میزان اضطراب بیماران قلبی- عروقی با افراد عادی بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی، علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی بیماران مبتلا به بیماری قلبی-عروقی و افراد عادی در شهر رشت بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 60 نفر (30 نفر مبتلا به بیماری قلبی-عروقی و 30 نفر افراد عادی) شهر رشت به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب کتل استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان اضطراب افراد مبتلا به بیماری قلبی- عروقی و میزان اضطراب افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به عبارتی میزان اضطراب افراد بیمار در مقایسه با افراد عادی بیشتر است.

  کلیدواژگان: اضطراب، بیماران قلبی، افراد عادی
 • سید حامد سجادیان، وحیده صالح میرحسنی* صفحه 13

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر افسردگی و بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده بود. روش پژوهش حاضر به لحاظ گردآوری داده ها از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی مادران دانش آموزان که مورد خیانت همسر واقع شده و دارای سطح تحصیلات سیکل و بالاتر بودند و همگی طی سال 1400 به مراکز مشاوره خانواده منطقه 10 تهران مراجعه کرده و خواستار دریافت خدمات مشاوره ای بودند که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر (15 نفر در گروه آزمایش، 15 نفر در گروه کنترل) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه نشانگان اختلال های روانی دراگوتیس و همکاران (1984)، پرسشنامه سنجش خیانت همسر واگهان (2008) و پرسشنامه محقق ساخته بهبود روابط زناشویی با الگو برداری از پرسشنامه گاتمن انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد میزان تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر افسردگی مادران خیانت دیده برابر 0.170 و میزان تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده برابر 0.202 بود. مشاوره گروهی سبب می شود زنان درباره خطاکاری و پیمان شکنی همسر مسیولیت بیشتری بپذیرند و با بخشی از وجود خود روبرو شوند، که به شکل گیری رابطه نامشروع منجر شده است، و به نحوی خود را تغییر دهند که صمیمیت را از نو بین خود و همسرشان برقرار کنند. همچنین نتایج برآمده از این تحقیق می تواند راهنما و یاری دهنده مشاوران و متخصصان حوزه خانواده و دست اندرکاران سلامت جامعه باشد تا به یاری قشر آسیب پذیر جامعه بشتابند.

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی، افسردگی، روابط زناشویی
 • مریم سادات رضوی، رزا صالحیان* صفحه 14

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استرس ادراک شده با رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در زوجین تحت درمان ناباروری شهر تهران در سال 1400 صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی زوجین تحت درمان ناباروری بود که در 4 ماه اول سال 1400 به مرکز فوق تخصصی ناباروری امین واقع در شهر تهران مراجعه کرده بودند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 170 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)، رضایت جنسی لارسون (1998) و سازگاری زناشویی اسپاینر (1976) صورت گرفت. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بیش از 0.7 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار  SPSS24در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که استرس ادراک شده با سازگاری زناشویی و مولفه های آن (سازگاری زناشویی، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری، ابراز محبت) و رضایت جنسی و مولفه های آن(رضایت جنسی، نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسی) رابطه منفی و معنی داری دارد. به این معنی که با کاهش استرس ادراک شده سازگاری زناشویی و مولفه های آن و همچنین رضایت جنسی و مولفه های آن افزایش می یابند.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، رضایت جنسی، سازگاری زناشویی، ناباروری
 • محبوبه ناطقی، فرامرز سهرابی* صفحه 15

  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک پدیده در هر کشوری اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه رخ می دهد که به جهت پیامدهای حاصل از آن، این پدیده در مقوله آسیب های اجتماعی قرار داده می شود که خود زمینه ساز بسیاری از آسیب های دیگر است. این پژوهش با هدف سنجش اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تکانشگری نوجوانان دارای اعتیاد به مواد مخدر صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل مراجعه کنندگان نوجوان به کمپ های ترک اعتیاد شهر تهران بود. نمونه آماری این پژوهش 30 نفر بودند که به صورت نمونه گیری غیراحتمالی از نوع دردسترس انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه تکانشگری به عنوان پیش آزمون استفاده شد، سپس درمان شناختی رفتاری برای افراد گروه آزمایش اعمال شد اما برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. در آخرین جلسه، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. بدین ترتیب داده های لازم برای بررسی فرضیه های پژوهش جمع آوری شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کورایانس استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری، تکانشگری نوجوانان دارای اعتیاد را بطور معنی داری کاهش داد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، تکانشگری، اعتیاد به مواد مخدر
 • محیا مطیعی، شهناز نوحی*، علی رضوانی صفحه 16
  پیش زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف مطالعه نقش ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی سبک های مقابله ای، هویتی و مقابله مذهبی دوران بزرگسالی انجام شده است.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 تا 40 سال که تحت پوشش بهزیستی شهر تهران در سال 1398 بودند که پرسشنامه ترومای کودکی بین 300 نفر از آن ها توزیع گردید. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های مقابله مذهبی پارگامنت (2000)، سبک هویتی برزونسکی (1989)، پرسشنامه ترومای کودکی برنشتاین (1994) و سبک های مقابله ای لازاروس (1985) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد داده ها استفاده شد؛ و از آمار استنباطی برای بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS-24 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد ترکیب خرده مقیاس های ضربه های دوران کودکی توانست 22 درصد از واریانس مقابله هیجان محور با 4/5F=، 26 درصد از واریانس مقابله مسئله محور با7/4 F=، 23 درصد از واریانس هویت هنجاری با 2/6F=، 10 درصد از واریانس هویت اطلاعاتی با 6/4F=، 11 درصد از واریانس هویت هنجاری با 7/3F=، 13 درصد از واریانس مقابله منفی با 4/4F= و14 درصد از واریانس مقابله مثبت با 5/3=F، را تبیین کند.

  بحث و نتیجه گیری

  در نتیجه می توان گفت ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی سبک های هویتی نقش معنادار دارد. همچنین ضربه های روانی دوران کودکی در پیش بینی مقابله مذهبی نقش معنادار دارد.

  کلیدواژگان: ضربه های روانی دوران کودکی، سبک های مقابله ای، هویتی و مقابله مذهبی
 • فرنوش عبدالهی سیاهکلده، وحید خوش روش* صفحه 17

  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر طرحواره های ناسازگار اولیه و بازداری هیجانی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان بود. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی بود که با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک مبتلا به بیماری سرطان مراجعه کننده به بیمارستان مفید منطقه 3 تهران در مرداد و شهریور ماه 1399 بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 30 نفر بودند که به صورت نمونه گیری دردسترس در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه و پرسشنامه بازداری هیجانی برای هر دو گروه و  و مداخله آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی گروه نمونه اجرا شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار 22SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه آنکووا، آزمون لوین، آزمون F) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین طرحواره های ناسازگار کل و بازداری هیجانی کل در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی با حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بین میانگین تعدیل شده طرحواره های ناسازگار بر حسب گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی بر اساس این یافته ها می توان گفت آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پس آزمون باعث کاهش نمرات در پرسش نامه طرحواره های ناسازگار یانگ در مادران شده است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طرحواره های ناسازگار اولیه، بازداری هیجانی، سرطان
 • روح الله بابالویی، علیرضا جعفری*، امیرحسین خوشنام صفحه 18

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه منبع کنترل درونی و ذهن آگاهی با سلامت روان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم بود. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. در این پژوهش جامعه آماری را کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم تشکیل می داد و از این میان با استفاده از روش تصادفی خوشه ای نمونه ای به اندازه 90 نفر انتخاب شد. به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد منبع کنترل راتر (1966)، ذهن آگاهی براون و رایان (2003) و سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1972) استفاده شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای هر یک از پرسشنامه ها بالای 0.7 به دست آمد؛ همچنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه ها به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل درونی با سلامت روانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بدین معنا دانش آموزانی که منبع کنترل درونی دارند از سلامت روانی بیشتر برخوردارند. بین ذهن آگاهی با سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنا دانش آموزانی که ذهن آگاهی دارند از سلامت روانی بیشتر برخوردارند. به منظور پیش بینی سلامت روان دانش آموزان براساس منبع کنترل درونی و ذهن آگاهی از روش همزمان تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. متغیر پیش بین منبع کنترل درونی، قادر به پیش بینی سلامت روان است. لازم به ذکر است در این مدل ذهن آگاهی معنادار نبود.

  کلیدواژگان: منبع کنترل، دهن آگاهی، سلامت روان، دانش آموزان
 • بررسی اثربخشی آموزش طرح کرامت بر مهارت های زندگی (مهارت های ارتباطی- اجتماعی) دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان گناوه
  آزاده دیری*، مینو طباطبائی، نفیسه رفیعی صفحه 19

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش طرح کرامت بر مهارت‌های دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان گناوه بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش با توجه به نوع طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم و چهارم مقطع ابتدایی سال 1399-1398 شهرستان گناوه استان بوشهر بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به تعداد 30 نفر انتخاب شده است سپس در دو گروه  15 نفره آزمایش و 15 نفره کنترل تقسیم شده است. در این ژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مهارت‌های اجتماعی ماتسون (1983) و مهارت‌های ارتباطی کویین دام (CSTR)(2004) استفاده شده است. و اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 22 با آزمون تی-مستقل و تحلیل کوواریانس تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مقدار تاثیرگذاری نوع گروه آماری بر هر دو متغیر مهارت ارتباطی و مهارت اجتماعی معنادار می باشد(P<0.05) . همچنین پس از اجرای طرح کرامت میزان مهارت های ارتباطی افزایش داشته است و میزان مهارت های اجتماعی پس از اجرای طرح کرامت نیز افزایش داشته است. لذا اجرای طرح کرامت منجر به بهبود مهارت های اجتماعی و ارتباطی در بین دانش آموزان می شود و پیشنهاد می شود این طرح در بین دانش آموزان کلیه مقاطع اجرایی شود.

  کلیدواژگان: طرح کرامت، مهارت های زندگی، مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی
 • رابطه میزان علاقه مندی اجتماعی و اختلال نافرمانی مقابله ای (مورد مطالعه:نوجوانان شهر پاوه)
  بیان احمدی* صفحه 20
  هدف

  این پژوهش با هدف، بررسی رابطه میزان علاقه مندی اجتماعی و اختلال نافرمانی مقابله ای نوجوانان شهر پاوه انجام شد.

  روش

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش علی – مقا یسه ای بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان شهر پاوه بودند.از میان این جامعه که جمعا 516 دانش آموز بودند، بطور خوشه ای چند مرحله ای نمونه انتخاب شد. سپس برای جمع آوری نمونه ها، به کلیه دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر پاوه، مراجعه شد و از بین آنها با اجرای آزمون اخنباخ تعداد 30 نفر را با انجام تست به عنوان دانش آموزان دارای اختلال شناسایی کرده و سپس آزمون علاقه اجتماعی بر روی این دانش آموزان هم انجام شد. از میان دانش آموزان عادی نیز تعداد 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون علاقه اجتماعی بر روی آنها اجرا شد. در نهایت 60 نفر مورد آزمون قرار گرفتند 30 نفر عادی و 30 نفر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بود. ابزار پژوهش شامل آزمون علاقه اجتماعی سولیمان(1973) و فرم خود سنجی پرسشنامه آخنباخ بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که میزان علاقه اجتماعی درنوجوانان عادی از میزان علاقه اجتماعی نوجوانان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بیشتر است.

  نتیجه گیری

  بنابراین براساس یافته ها در سطح اطمینان 95 درصد، تفاوت معناداری در میانگین علاقه اجتماعی نوجوانان بدون اختلال نافرمانی مقابله ای در مقایسه با نوجوانان عادی وجود دارد، نتیجه اینکه که علاقه اجتماعی، در نوجوانان دارای اختلال نافرمانی پایین تر از علاقه اجتماعی در نوجوانان عادی است.

  کلیدواژگان: علاقه مندی اجتماعی، اختلال نافرمانی مقابله ای، نوجوانان شهر پاوه
 • تاثیر بازی های فکری بر نوشتار کودکان دارای اختلال یادگیری
  مونا یزدانی* صفحه 21
  هدف

  این پژوهش با هدف تاثیر بازی‎های فکری بر نوشتار کودکان دارای اختلال یادگیری بود.

  روش

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش نیمه‎آزمایشی با طرح پیش ‎‎آزمون- پس‎ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‎ آموزان دختر پایه‎ اول تا سوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399می‎باشد. 30 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‎گیری خوشه‎ای و هدفمند انتخاب و و در دو گروه 15 نفری(یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه) جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل آزمون اختلال نوشتن فلاح چای(1374)، وسایل بازی درمانی و پکیج‎بازی‎درمانی هریس و همکاران(2004) ساخته بود. داده ‎های به دست آمده با استفاده از روش ‎کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که ، بازی درمانی از طریق بازی‎های فکری بر دستخط کودکان مبتلا به اختلال یادگیری نوشتاری موثر است.

  نتیجه گیری

  بنابراین براساس یافته ها، بازی‎های فکری بر املاء‎نویسی و ترکیب نوشتار کودکان مبتلا به اختلال یادگیری نوشتاری تاثیر مثبت داشت.

  کلیدواژگان: بازی های فکری، نوشتار کودکان، اختلال یادگیری
|
 • Fatemeh Shoushtari* Page 1

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of teaching behavioral characteristics and cognitive development to the family and its effect on behavioral improvement in anxious children. The study of teaching behavioral characteristics and cognitive development of children in families is a topic that should be considered by all and action should be taken to improve and strengthen these characteristics. The present study was conducted in two parts. In the first part, the effect of teaching behavioral characteristics and cognitive development to families with anxious children and improving their anxious behavior was studied, and in the second part, the stability and effect of these trainings on reducing children's anxiety over time were examined. The present study is of experimental design research in terms of importance in the category of applied research and in terms of data collection. To conduct this study, first 60 anxious children were selected as a pretest through Akhenbach test, then the statistical samples were randomly divided into two groups of control and experimental, and after obtaining demographic information from both groups to One group of their parents was trained in cognitive development (based on Piaget theory) (experimental group) and the control group was not trained. Akhenbach test with anxiety component was taken as a post-test from both groups of children in the same family. Some time (3 months) after the end of the test results and the relevant training, the Achenbach test was taken again for the stability of the training over time. Descriptive statistics such as mean, standard deviation and demographic characteristics, etc. were used to analyze the research data, and inferential statistics such as analysis of covariance were used as a supplement. The results showed that teaching behavioral characteristics and cognitive development on improving children's behavior to families had a significant relationship with improving their children's anxiety. In the second part of the study, the sustainability of these trainings on reducing children's anxiety over time was also significant.

  Keywords: Cognitive, Behavioral Developmental Characteristics, Anxious Children, Piaget Theory, Aachenbach's Test
 • Vahid Firouz Jahantigh* Page 2

  The purpose of this study is to investigate the relationship between self-determination and achievement goals with academic performance. The statistical population of this study included all high school students in Zahedan in the academic year 1401-1400, 210 of whom were selected as a sample by multi-stage cluster sampling. The research instruments were Lagardia et al.'s (2000) Basic Psychological Needs Questionnaire and Migli et al.'s (1998) Developmental Objectives, which had acceptable validity and reliability. Also, to measure academic performance, the average grade point average of the first term of the academic year 1401-1400 was used. In order to analyze the data, inferential statistics of Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used using SPSS-23 software. The results showed that there is a significant relationship between self-determination and academic performance and between achievement goals and academic performance. The results showed that self-determination and achievement goals are predictors of academic performance.

  Keywords: self-determination, achievement goals, academic performance
 • Ali Jokar, Maliheh Rezghi* Page 3

  This research is about the investigation of the relationship between high school teachers emotion wit and their self-control in Damavand. our population for this study is all teachers from public high school in 89-90 they are 332. With simple random sampling ,we selected 150 by using Morgan table. the instruments for this study are two standard questioners of the load of emotion wit and Rozenbam self -control,the kronbakh coefficient in emotion wit is %93 percent and self -control is %72.The research findings indicate:1.There is no meaningful relation between the emotion wit and self -control principal. 2.although there is no meaningful relation between them but. the multiple correction their principals is 0/41 and the F- test shows that this correction is meaningful. and the amount of modified coefficient is 0/89 and states that only 8.9 percent of self- control changes are related to emotion wit principal and others are as a result of some factors that are not investigated. 3.The level of self- control in this population is Upper that the theoretical average. 4.T.test shows that the position of optimistic oplomd and self -control is Lower than the average. The realism principal is as average as the society And others are upper than the average.

  Keywords: emotion wit, self-control, optimistic Oplomd, self -control
 • Parvaneh Sobhani, Hadi Farhadi* Page 4
  Background &  Aims

  In recent years, the use of the internet and related technologies have increased in ways that also affect couples life. the purpose of this study was to compare the Internet addiction, internet aggression, loneliness and technology anxiety in divorce applicants and normal people referring to clinics in Isfahan.

  Materials & Methods

  Research method was of causal-comparative type. Population were consisted of all divorce applicants and normal people referring to clinics in Isfahan, of these 60 (30 divorce applicants and 30 normal people) were selected through convenience sampling method.Measurement tools were comprised of the Internet addiction test (Yang, 1998), the shortened form of adolescents socio-emotional loneliness scale (Di Tommaso et al 2004), the online aggression questionnaire (Shajari Touba et al, 1395), and thechnology anxiety questionnaire (Shajari et al. 1395) . Data were analyzed by descriptive (mean, Standard Deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance) using SPSS 19 software.

  Results

  The results of variance analysis concerning showed that there is a significant difference between internet addiction, loneliness and internet aggression in both normal and divorced applicants (P<0.05). Although mean comparison showed that these variables were higher in normal people, no significant difference in technology Anxiety was observed between the two groups of divorce applicant and normal people.

  Conclusion

  According to the research results, it seems that internet addiction, cyber aggression and loneliness play a role in the possibility of divorce in couples.

  Keywords: Internet addiction, Internet aggression, Loneliness, Technology anxiety, Divorce applicants, Normal people
 • Zahra Nasiri, Nasrullah Ansari Nejad*, Jamal Sadeghi Page 5

  The aim of this study was to compare sexual function components in people with cosmetic surgery and normal people. The method of the present study is post-event and comparative causal. The target population of this study will include all people who referred to cosmetic surgery clinics in Tehran during the first six months of 1399. Criteria for entry of participants in the study were surgery, marriage for more than one year, woman, conscious consent to participate in the study and the absence of any specific physical or mental illness. Sampling method was available. The sample included 160 people, 80 of whom had cosmetic surgery who referred to the cosmetic surgery centers of Omid Hospital in Tehran, and 80 normal people who were matched with the applicants in terms of gender, age, and marital status. In order to collect research samples, female sexual function index (FSFI) questionnaire were used and to analyze the data, independent t-test and multivariate analysis of variance using SPSS-22 software were used. The results showed that there is a significant difference between the two groups in the variables of desire, arousal, lubrication, orgasm and satisfaction, but in the variable of pain there is no significant difference between the statistical groups of people with cosmetic surgery and normal people.

  Keywords: sexual function, people with cosmetic surgery, normal people
 • Mozhdeh Masoumi*, Mahdi Nowbakht Page 6

  The main purpose of this study is the effect of dialectical behavior therapy on reducing impulsivity in women with comorbidity of borderline personality disorder and glass abuse in social welfare clients in Hamadan province. This research is a quasi-experimental design of pre-test-post-test with a control group and its statistical population is all women with borderline personality disorder and glass abuse who are kept in the Social Welfare Emergency Center in Hamadan, which with The available sampling method was selected by 40 people and they were equally and completely randomly divided into experimental and control groups. Then, only the experimental group underwent group dialectical behavior therapy for 12 sessions of 90 minutes. To collect data for the borderline personality variable, the Millon 3 multivariate clinical test (1977) and the impulsivity variable of the Barat Impulsivity Scale (1959) were used. It was performed on both groups. ANCOVA method was used to analyze the data. The results of the main hypothesis show that the independent variable of dialectical behavior therapy has a significant effect on the dependent variables of impulsivity in women with borderline personality disorder (F = 1985/65 and P <.001) and impulsivity in women with substance abuse (F = 291.58). And P <0/ 001); Therefore, the intervention has been effective in reducing impulsivity and glass abuse. The results of the first sub-hypothesis show that the independent variable of dialectical behavior therapy has a significant effect on the variable of impulsivity reduction in women with borderline personality disorder (F = 26.26 and P <0/001); Therefore, the intervention has been effective in reducing the impulsivity of women with borderline personality disorder in welfare social emergency clients in Hamadan province. The results of the second sub-hypothesis table showed that the independent variable (group) had a significant effect on the dependent variable (impulsivity reduction) of women with glass abuse (F = 29.52 and P <0001); Therefore, the intervention has been effective in reducing the impulsivity of women with glass abuse in welfare social emergency clients in Hamadan province.

  Keywords: Glass Abuse, Borderline Personality Disorder, Impulsivity, Dialectical Behavior Therapy
 • Fereshteh Akbari*, Marziyeh Azizi, Roya Afraei Page 7

  The aim of this study was to predict cell phone addiction based on feelings of loneliness and social anxiety with a gender-modifying role in undergraduate students of Islamic Azad University of Tehran. This study was a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all undergraduate students of Islamic Azad universities in Tehran in 1400 who were selected by convenience sampling method. Data collection method was based on the Smartphone Addiction Questionnaire (2013), California Loneliness Questionnaire - Third Edition (1996) and Connor et al. (2000) Social Anxiety Questionnaire. The data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS 23 software in two parts: descriptive (standard deviation, skewness and elongation) and inferential (Pearson correlation and multiple regression analysis). The results showed that there is a significant positive relationship between mobile phone addiction and students' feelings of loneliness and social anxiety. Feelings of loneliness and social anxiety can also predict cell phone addiction in students. In addition, the gender of students did not make a significant difference in the results of the study.

  Keywords: Mobile phone addiction, loneliness, social anxiety
 • Determining the role of motivation levels and time perspective on purposefulness mediated by hope in students
  BEHNOOSH ALIPOUR SABETRAY* Page 8
  Objective

  The aim of this study was to determine the role of motivation levels and time perspective on purposefulness mediated by hope in students.

  Method

  In terms of purpose, it is descriptive and correlational, which includes the predictor variables of motivation levels and time perspective, the variable of purposefulness in life and the mediating variable of hope, and the data were analyzed using multiple regression. The statistical population included the students of Quds City Azad University and 200 students were selected from the population for the Green Formula by available sampling method. The research instruments were SIMS Motivation Level Questionnaires (McInry & Sinclair, 1992), Meaning in MLQ Life (Steger, 2010), Time Vision (Zimbardo and Boyd, 1999), Midwari (Snyder et al., 1991), whose validity was based on According to experts, their reliability was evaluated and confirmed based on Cronbach's alpha coefficient.

  Findings

  The research findings showed that the variables of motivation levels, time perspective (positive past, futuristic, transcendent future) on purposefulness mediated by hope have significant relationships with each other.

  Conclusion

  Each of the variables of motivation levels, time perspective and hope alone have a significant effect on purposefulness at the level of life (p <0.005). Finally, the results of path analysis showed that hope played a mediating role at the level (p <0.005).

  Keywords: motivation levels, time perspective, purposefulness, hope
 • Vahid Firouzjahantigh* Page 9

  The purpose of this study is to investigate the relationship between self-determination and achievement goals with academic performance. The statistical population of this study included all high school students in Tehran in the academic year 1401-1400, 210 of whom were selected as a sample by multi-stage cluster sampling. The research instruments were Lagardia et al.'s (2000) Basic Psychological Needs Questionnaire and Migli et al.'s (1998) Progressive Achievement Questionnaire, which had acceptable validity and reliability. Also, to measure academic performance, the average grade point average of the first term of the academic year 1401-1400 was used. In order to analyze the data, inferential statistics of Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used using SPSS-23 software. The results showed that there is a significant relationship between self-determination and academic performance and between achievement goals and academic performance. The results showed that self-determination and achievement goals are predictors of academic performance.

  Keywords: Self-determination, achievement goals, academic performance
 • Leila Porsohrabi, Fariba Moradi Abass Abadi*, Maryam Behnam Moradi Page 10
  Background &  Aims

  What is worrying is that despite the existing knowledge about the importance of how adolescents interact and educate, many adolescents around the world continue to grow up in environments that are punishable, emotionally, physically and emotionally abused. Get special attention; In this regard, the present study was conducted to investigate the effectiveness of parental compassion and therapy on adolescents' empathy and self-confidence.

  Materials & Methods

  The research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design and control group. The statistical population of the study included female students in District 4 of Tehran and their parents (parents) from which 30 students were purposefully selected and divided into two groups of intervention and control based on random block allocation. (Each group includes 15 people). The parents of the experimental group received 7 sessions of compassion and group therapy. During this period, the control group did not receive any intervention. Data were collected using an empathy questionnaire and a self-esteem scale; and data were analyzed based on analysis of covariance.

  Conclusion

  The results showed that in the adolescent girls of the experimental group there was a significant change in improving the variables of self-confidence and empathy dimensions (empathetic concern, personal grief, perception) in the post-test compared to the control group under the influence of parental compassion intervention. (p<0.05).

  Discussion and Conclusion

   

  In general, it can be said that parental compassion therapy has the potential to improve self-confidence and empathy in children.

  Keywords: self-confidence, parental compassion therapy, empathy, adolescent girls
 • Elham Salartash*, Farahnaz Kianersi Page 11

  Considering the excessive (traumatic) use of mobile phones in the position of a type of behavioral addiction in the modern age and its possible side effects, in the present quantitative and descriptive research (relationships) with the aim of evaluating the role of early maladaptive schemas and anxiety in predicting this disorder. Finally, 310 students studying in the first semester of the academic year of 1997-98 in the Faculty of Pharmaceutical Chemistry, Food Industry and Nutrition Sciences of the Islamic Azad University of Tehran, who were selected by available method and after introducing the researcher in person, were exposed to Persian versions of short form questionnaires. The Young Scheme (YSQ-SF), Existential Anxiety Scale (EAS), and Excessive Use of Mobile Phones with Genaro et al. (COS), despite their relatively acceptable self-assessment validity and reliability, are associated with both sex and demographic variables. The results of data analysis in SPSS 25 statistical software, in two parts: descriptive (by evaluating common statistical indicators and necessary assumptions, by appropriate tests) and inferential, confirming the three hypotheses proposed in this study, ie the direct and significant contribution of the original design. (Especially the most intense obedience schema) and existential anxiety in predicting mobile phone usage, as well as a significant positive correlation between early maladaptive schemas (especially failure schemas with the highest computational correlation coefficient) with existential anxiety at least 95%. Reliance on multiple regression tests (after confirmation of required defaults) is indicated. Finally, some suggestions for future research projects (in line with the findings of the present study) were made available to interested parties.

  Keywords: Existential anxiety, cell phone addiction, early maladaptive schemas
 • Maryam Parsa* Page 12

  The aim of this study was to comparison the level of anxiety in cardiovascular patients with normal people. The present study was a descriptive, comparative study. The statistical population of the present study included all patients with cardiovascular disease and normal people in Rasht. In order to conduct the present study, 60 people (30 people with cardiovascular disease and 30 normal people) in Rasht were selected by random sampling. The Cattell Anxiety Inventory was used to collect data. After data collection, data were analyzed by SPSS software version 21 and independent t-test. The results showed that there is a significant difference between the level of anxiety in people with cardiovascular disease and the level of anxiety in normal people; In other words, the level of anxiety of sick people is higher than normal people.

  Keywords: Anxiety, Heart patients, Normal people
 • Seyed Hamed Sajjadiyan, Vahide Saleh Mirhasani* Page 13

  The aim of this study was to investigate the effect of group counseling with an interpersonal approach on depression and improving the marital relationships of betrayed mothers. The method of the present study was quasi-experimental (pre-test and post-test) with the control group in terms of data collection. The statistical population of the study included all the mothers of students who were betrayed by their spouses and had a level of education and higher and all of them referred to family counseling centers in district 10 of Tehran during 1400 and asked for counseling services. 15 patients in the experimental group, 15 patients in the control group) were considered as the sample size. Data collection method was based on three questionnaires of mental disorders syndrome Dragotis et al. (1984), Waghan's wife infidelity questionnaire (2008) and a researcher-made questionnaire to improve marital relations by modeling Guttman questionnaire. Analysis of information obtained from the questionnaires was performed through SPSS software in two descriptive and inferential sections (analysis of covariance). The results of data analysis showed that the effect of group counseling with individual intuitive approach on depression of betrayed mothers was 0.170 and the effect of group counseling with interpersonal approach on improving marital relationships of betrayed mothers was 0.202. Group counseling allows women to take more responsibility for their husbands' mistakes and breaches of contract, to face a part of their being that has led to the formation of an illicit relationship, and to change themselves in a way that re-establishes intimacy between themselves and their husbands. The results of this study can also be a guide and help for counselors and specialists in the field of family and community health professionals to help the vulnerable.

  Keywords: Group Counseling with Interpersonal Approach, Depression, Marital Relations
 • Maryam Sadat Razavi, Roza Salehiyan* Page 14

  The aim of this study was to investigate the relationship between perceived stress and sexual satisfaction and marital adjustment in couples undergoing infertility treatment in Tehran in 2021. The research method was applied based on the purpose and descriptive-correlation in terms of data collection. The statistical population included all couples undergoing infertility treatment who in the first 4 months of 1400 had referred to Amin Infertility Center located in Tehran, of which 170 people were considered as the sample size using the available sampling method. Data collection method was based on three standard questionnaires of perceived stress Cohen et al. (1983), Larson sexual satisfaction (1998) and Spanier (1976) marital adjustment. The reliability of this questionnaire was obtained using Cronbach's alpha method for all dimensions of the questionnaire more than 0.7, which showed the appropriate reliability of the research tool. To calculate the validity, the validity of content and structure was used, and the results indicated the validity of the research tool. Data analysis was performed from the questionnaires through SPSS24 software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation coefficient test and linear regression test). The results of data analysis showed that perceived stress with marital adjustment and its components (marital adjustment, mutual solidarity, mutual agreement, expression of love) and sexual satisfaction and its components (sexual satisfaction, sexual attitude, quality of sexual life and sexual adjustment) It has a negative and significant relationship. This means that with the reduction of perceived stress, marital adjustment and its components, as well as sexual satisfaction and its components increase.

  Keywords: Perceived stress, Sexual satisfaction, Marital adjustment, Infertility
 • Mahboubeh Nateghi, Faramarz Sohrabi* Page 15

  Drug addiction occurs as a phenomenon in any country, whether developed or developing, and because of its consequences, this phenomenon falls into the category of social harms, which in itself is the cause of many other harms. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the impulsivity of adolescents with drug addiction. The research method was quasi-experimental pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study included adolescent patients referred to addiction treatment camps in Tehran. The statistical sample of this study was 30 people who were selected by non-probability sampling from the available type and then randomly assigned to experimental and control groups. Impulsivity questionnaire was used as a pretest, then cognitive-behavioral therapy was applied for the experimental group but no intervention was performed for the control group. In the last session, post-test was performed for both groups. Thus, the necessary data were collected to test the research hypotheses and the analysis of data was used to analyze the data. The results showed that cognitive-behavioral therapy significantly reduced the impulsivity of adolescents with addiction

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Impulsivity, Drug Addiction
 • Mahya Motiei, Shahnaz Nouhi*, Ali Rezvani Page 16

  The aim of this study was to study the role of childhood psychological trauma in predicting coping styles, identity and religious coping in adulthood. The method of the present study is a descriptive correlation (regression). The statistical population of this study was all people aged 18 to 40 years who were covered by the welfare of Tehran in 1398, and a child trauma questionnaire was distributed among 300 of them. The sampling method was purposive. The instruments used in this study were Pargament (2000) Religious Coping Questionnaire, Brzonsky (1989) Identity Style Questionnaire, Bernstein (1994) Child Trauma Questionnaire and Lazarus Coping Styles (1985). To analyze the data, indicators and methods of descriptive statistics of frequency, percentage, mean, standard deviation and standard error of data have been used; Inferential statistics were used to obtain Pearson correlation coefficient and multivariate regression using spss-24 software. Findings showed that childhood trauma has a significant role in predicting coping styles. Childhood trauma plays a significant role in predicting identity styles. Childhood trauma also plays a significant role in predicting religious confrontation.

  Keywords: childhood trauma, coping styles, identity, religious coping
 • Farnoosh Abdollahi Siahkaldeh, Vahid Khoshravesh* Page 17

  The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment based therapy on early maladaptive schemas and emotional inhibition of mothers with children with cancer. This study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of the study included all mothers with children with cancer referred to Mofid Hospital in District 3 of Tehran in August and September 2020. The statistical sample of the present study was 30 people who were selected by available sampling in the experimental group (15 people) and the control group (15 people) as a sample. In this study, the initial maladaptive schemas questionnaire and the emotional inhibition questionnaire for both groups and the educational intervention based on acceptance and commitment were performed on the sample group. Analysis of data obtained from the questionnaires was performed through SPSS 22 software in two descriptive and inferential sections (ANKOVA one-way analysis of covariance, Levin test, F test). Findings showed that there is a significant difference between the mean of total maladaptive schemas and total emotional inhibition in the experimental and control groups. That is, by eliminating the effect of pre-test scores, there is a significant difference between the adjusted mean of maladaptive schemas by group in the post-test stage. In general, based on these findings, it can be said that post-test acceptance and commitment therapy training has reduced the scores in the Young Yang maladaptive schemas questionnaire in mothers.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Early maladaptive schemas, Emotional inhibition, Cancer
 • Rohollah Babaloei, Alireza Jafary*, AmirHossein Khoshnam Page 18

  The aim of this study was to investigate the relationship between the source of internal control and mindfulness with mental health of male high school students in Robat Karim. The method used in this study was applied in terms of purpose and in terms of data collection was descriptive and correlational. In this study, the statistical population consisted of all high school male students in Robat Karim city and from among them, a sample of 90 people was selected using a random cluster method. In order to collect information, three standard questionnaires of Rutter control source (1966), Brown and Ryan mindset (2003) and Goldberg and Hiller (1972) mental health questionnaires were used. In order to measure the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha coefficient was used, the value of which was higher than 0.7 for each questionnaire; Content validity was also used to assess the validity, for which the questionnaires were approved by relevant experts. The data obtained from the questionnaires were analyzed by SPSS software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation test and multivariate regression). Findings showed that there is a significant positive relationship between the source of internal control and mental health. This means that students who have a source of internal control have better mental health. There is a significant relationship between mindfulness and mental health. This means that mind-conscious students are more mentally healthy. In order to predict students' mental health based on the source of internal control and mindfulness, the simultaneous method of multivariate regression analysis was used. The predictor variable of the internal control source is able to predict mental health. It should be noted that in this model, mindfulness was not significant.

  Keywords: Control resources, Mindfulness, Mental health, Students
 • Investigating the Effectiveness of Teaching Dignity Plan on Life Skills (Communication-Social Skills) Genaveh Elementary School Students
  Azadeh Diri *, Minoo Tabatabai, Nafiseh Rafiei Page 19

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of dignity plan training on the skills of elementary school students in Genaveh. The present research is semi-experimental in terms of method according to the type of research design and applied in terms of purpose. The statistical population of the present study was all third and fourth grade female students of elementary school in 1399-1398 in Genaveh, Bushehr province. Using the available sampling method, a sample of 30 people was selected and then divided into two groups of 15 experimental and 15 control. In this study, two standard questionnaires of social skills Matson (1983) and communication skills of Queen Dam (CSTR) (2004) have been used. Data were analyzed by SPSS software version 22 with independent t-test and analysis of covariance. The results showed that the effect of statistical group type on both communication skills and social skills was significant (P <0.05). Also, after the implementation of the dignity plan, the amount of communication skills has increased and the amount of social skills has also increased after the implementation of the dignity plan. Therefore, the implementation of the dignity plan leads to the improvement of social and communication skills among students, and it is suggested that this plan be implemented among students of all levels.

  Keywords: Dignity Plan, Life Skills, Communication Skills, Social Skills
 • The Relationship between Social Interest and Coping Disobedience Disorder (Case Study: Adolescents in Paveh)
  Bayan Ahmadi * Page 20
  Objective

  The aim of this study was to investigate the relationship between social interest and confrontational disobedience disorder in adolescents in Paveh.

  Method

  The research method was applied in terms of purpose and causal-comparative in terms of research method. The statistical population of the study was all third grade students of Paveh high school. From this population, which was 516 students in total, a multi-stage cluster sample was selected. Then, to collect samples, he referred to all high schools for girls and boys in Paveh, and by performing the Akhenbach test, he identified 30 people as students with disorders by performing a test, and then a social interest test on this Students did too. Among normal students, 30 were randomly selected and tested for social interest. Finally, 60 people were tested, 30 were normal and 30 had confrontational disobedience disorder. The research instruments included the Suleiman Social Interest Test (1973) and the self-assessment form of the Achenbach Questionnaire.

  Findings

  The findings showed that the level of social interest in normal adolescents is higher than the level of social interest in adolescents with confrontational disobedience disorder.

  Conclusion

  Therefore, based on the findings at 95% confidence level, there is a significant difference in the average social interest of adolescents without confrontational disobedience compared to normal adolescents. Normal teens.

  Keywords: social interest, confrontational disobedience disorder, adolescents in Paveh
 • The effect of mind games on the writing of children with learning disabilities
  Mona Yazdani * Page 21
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of mind games on the writing of children with learning disabilities.

  Method

  The research method was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of research method with pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this study is all first to third grade female students in Tehran in the academic year 1399-1400. 30 people were selected as a statistical sample through cluster and purposeful sampling and were replaced in two groups of 15 people (one experimental group and one control group). The tools used in this study included the Falah Chay Writing Disorder Test (1995), play therapy equipment, and the Harris et al. (2004) game therapy package. The obtained data were analyzed using covariance method.

  Findings

  The findings showed that play therapy through mental games is effective on the handwriting of children with learning disabilities.

  Conclusion

  Therefore, based on the findings, mind games had a positive effect on spelling and writing composition of children with learning disabilities.

  Keywords: brain teasers, children's writing, learning disabilities