فهرست مطالب

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
پیاپی 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محبعلی رهدار*، مصطفی درخشیده صفحات 1-31

  توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و شکل گیری اقتصاد دیجیتالی، باعث شده تا اینترنت به عنوان بستری موفق برای پوشش همگانی کسب و کار محسوب گردد. با توجه به دامنه گسترده اینترنت و افزایش پیچیدگی سیستم ها، محاسبات و کنترل کسب و کار به صورت مکانیزم انسانی با خطا و اتلاف زمان روبرو شده است. هدف این پژوهش برطرف کردن پیچیدگی های کسب و کار الکترونیک است که انسان کمترین دخالت را در آن داشته باشد. روش تحقیق طراحی و مدلسازی مکانیزم های خودتطبیقی بوسیله نرم افزار انی لاجیک می باشد. محاسبات ارگانیک و عامل های هوشمند برای هماهنگی بین اجزای کسب وکار الکترونیک جهت افزایش کارایی و تعامل بهتر بکار گرفته شده و همچنین برای پیاده سازی خودتطبیقی از سیستم تحت نظارت/ کنترل توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری و دادهای مربوط از شرکت فروشگاه مجازی فروش محصول بهداشتی جمع آوری شده که این اطلاعات شامل میزان درخواست ها، میزان موجودی، ظرفیت انبار، هزینه های مربوط به تولید و فروش می باشد. تعداد 500 نمونه به روش تصادفی از کل درخواست محصول انتخاب شده و داده ها به روش میانگین تصادفی تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق کسب و کار الکترونیک از طرق دو سناریوی خودتطبیق و غیرخودتطبیق توسط نرم افزار انی لاجیک که توسط شرکت هیولت پاکارد در سال 2000 منتشر شد شبیه سازی شده و نتایج آن از حیث هزینه با هم مقایسه شد که در سناریوی خودتطبیق نتایج بهتری نسبت به مدل دیگر بدست آمد. برتری سیستم های ارگانیک در برابر بقیه مدل ها، ویژگی های بلادرنگ و خودمختار آن می باشد که در این مدل به خوبی  نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: کسب و کار الکترونیک، محاسبات ارگانیک، خودتطبیقی، زیر ساخت های چند عاملی
 • علیرضا مزیدی*، فاطمه جنگی نیا صفحات 33-54

  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با تعهد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلی هوش هیجانی در صدا و سیمای مرکز گلستان بوده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز گلستان بودند که تعداد آنها 400 نفر بود و با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 196 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار «میلیمان و همکاران»، پرسشنامه استاندارد تعهد کارکنان «می یر و آلن»، پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی «پادساکف»، و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی «برادبری و گریوز» بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معنویت در محیط کار 0.835، پرسشنامه تعهد کارکنان 0.864، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 0.823، و پرسشنامه هوش هیجانی 0.856 محاسبه شد و روایی ابزار با روش روایی همگرا مورد تایید قرار گرفته اند. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart-PLS انجام پذیرفت که نتایج تحقیق معنادار بودن تمامی فرضیه ها را نشان می دهد و به طور کلی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: معنویت در محیط کار، تعهد کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی
 • حسن سلطانی*، فاطمه درویشی صفحات 55-82

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد بازار با توجه به نقش مسیولیت اجتماعی و شهرت شرکت می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شیراز در مناطق یازده گانه شهرداری می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 150 نفر از کارکنان شهرداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (1990)، مسیولیت پذیری اجتماعی کارول و شابانا (2010)، شهرت شرکت فومبرون و همکاران (2004)، عملکرد بازار چری و همکاران (2014) و عملکرد مالی عزیزی (1396)  بوده است. روایی پرسشنامه ها  به شیوه محتوایی و با روش روایی سازه با انجام تکنیک تحلیل عاملی مورد سنجش و ارزیابی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته و داده های جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی بر ابعاد مختلف مسیولیت اجتماعی شرکت (کارکنان، مشتریان، زیست محیطی و نهاد محلی) تاثیر مثبت و معناداری می گذارد و سازمان هایی که از شیوه مسیولیت اجتماعی مرتبط با کارکنان و مشتریان استفاده می کنند شهرت شرکت خود را تقویت می کنند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکت، شهرت شرکت، عملکرد بازار، عملکرد مالی
 • عظیمه حمیدیان، اسماعیل کمالی راد* صفحات 83-111

  بیمه عمر مانند سایر بیمه ها، پاسخ گوی تشویش و نگرانی خاطر افراد یک جامعه است. نگرانی بیمه گذار از حوادث نامنتظره مثل ازکارافتادگی و فوت است یا از  تغییر شرایط درآمدی و اقتصادی خانواده سرچشمه می گیرد. در این نوع بیمه، بیمه گذار می تواند بر حسب شرط دریافت مزایای بیمه نامه (حیات یا فوت بیمه شده)، نحوه دریافت مزایا (یکجا یا به صورت مستمری)، زمان دریافت مزایا و پرداخت حق بیمه، هر نوع بیمه نامه ای را که پاسخ گوی نیازهایش باشد، خریداری کند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استراتژی سازمانی بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر انجام شد. در این پژوهش متغیرهای پژوهش به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه بین 136 نفر نمونه از جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه استان بوشهر توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزیی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر سه استراتژی سازمانی (استراتژی رسوخ در بازار، استراتژی توسعه و استراتژی توسعه محصول) بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر تاثیر معنی داری دارند. نتایج همچنین نشان داد که استراتژی توسعه محصول بیشترین تاثیر را بر تقاضای بیمه عمر در شرکت های بیمه استان بوشهر دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی های سازمانی، استراتژی توسعه محصول، تقاضای بیمه عمر، شرکت های بیمه
 • مهدی خداپرست*، محمدهادی عسگری، سید رسول تودار صفحات 113-139

  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تاثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه (مطالعه موردی: اداره های برق غرب استان مازندران) می باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان اداره های برق غرب استان مازندران  به تعداد 187 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد، 124 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان لپاک و اسنل (2002)، سرمایه اجتماعی پوتنام (1999) و عملکرد شغلی نوآورانه اسکات و براس (1994) می باشد. به منظور تحلیل داده‎ها از  تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته‎های پژوهش نشان می دهد که شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارند و مولفه سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر عملکرد شغلی نوآورانه داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در تاثیرگذاری سیستم شیوه های مدیریت منابع انسانی دانش بنیان بر عملکرد شغلی نوآورانه بطور فزاینده ای نقش میانجی داشته است.

  کلیدواژگان: شیوه های مدیریت منابع انسانی، دانش بنیان، عملکرد شغلی نوآورانه، سرمایه اجتماعی
 • فرود نعمتی، مرضیه حیدری* صفحات 141-170
  این مطالعه با هدف بررسی بهبود چابکی کارکنان از طریق رسانه های اجتماعی سازمانی با نقش میانجی شرایط روانشناختی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکیل می دهند که تعداد آن ها حدود 400 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 196 نفری به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت اندازه گیری کاربرد رسانه های اجتماعی سازمانی، چابکی سازمانی و شرایط روانشناختی از پرسشنامه استاندارد کای و همکاران (2018) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که معنادار بودن، در دسترس بودن و ایمنی روانشناسی نقش میانجی بین کاربرد شبکه های اجتماعی سازمانی با فعالیت، سازگاری و انعطاف پذیری را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: کاربرد رسانه های اجتماعی سازمانی، چابکی کارکنان، شرایط روانشناختی
 • وحید پورشهابی*، محبوبه بخشی صفحات 171-208
  محصولات و خدمات تولید شده توسط سازمان ها به چگونگی ترکیب و بکارگیری آنها بستگی دارد که این خود تابعی از دانش شرکت است. بنابراین، امروزه توانایی مدیریت دانش برای سازمان ها اهمیت حیاتی دارد و خلق و تسهیم دانش به عوامل مهم رقابتی تبدیل شده اند. از اینرو، شناخت عواملی که باعث تسهیل در پیاده سازی و به اشتراک گذاری دانش می گردد و نیز بکارگیری این عوامل، می تواند یک نقشه و راهنما برای مدیریت بهتر آن باشد. در این پژوهش، عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با استفاده از متغیرهای فناوری اطلاعات، استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان می باشد و تعداد اعضای نمونه 92 نفر می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش آزمون تی تک نمونه ای با نرم افزار SPSS 19 و معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel8.5 انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، چهار عامل مورد بررسی شامل متغیرهای فناوری اطلاعات، استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی عوامل تسهیل کننده به اشتراک گذاری دانش در سازمان مورد بررسی می باشند.
  کلیدواژگان: عوامل تسهیل کننده، به اشتراک گذاری دانش، استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی
|
 • Mohebali Rahdar *, Mostafa Derakhshide Pages 1-31

  The increasing development of information technology and the formation of the digital economy have made the Internet a successful platform for universal business coverage. Due to the vast scope of the Internet and the increasing complexity of systems, computing and business control as a human mechanism has faced errors and wasted time. The purpose of this study is to solve the complexities of e-business in which human beings have the least involvement. The research method is design and modeling of self-adaptive mechanisms by Eni Logic software. Organic calculations and intelligent agents are used to coordinate the components of e-business to increase efficiency and better interaction, and also to implement self-adaptation of the system under Distributed monitoring / control is used. Statistical community and related data were collected from the virtual store company selling health products, which includes the amount of requests, inventory, storage capacity, production and sales costs. A total of 500 samples were randomly selected from the total product request and the data were analyzed by random sampling method. In this study, e-business was simulated through two scenarios of self-adaptation and non-adaptation by Eni Logic software published by Hewlett-Packard in 2000, and the results were compared in terms of cost. Obtained in another model. The superiority of organic systems over other models is its real-time and autonomous features, which are well demonstrated in this model.

  Keywords: E-business, Organic Computing, Self-Adaptation, Multifactorial Infrastructure
 • Alireza Mazidi *, Fatemeh Janginia Pages 33-54

  The purpose of this study was to investigate the relationship between spirituality in the workplace and employee commitment with respect to the mediating role of organizational citizenship behavior and the moderating role of emotional intelligence in Golestan Central Broadcasting. The present study was conducted using descriptive / survey and correlation methods. The statistical population was all employees of Golestan Broadcasting Center, which numbered 400 people. Using Krejcie and Morgan's table, 196 people were determined as the sample size and the sampling method was simple random. The research data were collected by the library and field methods and the tools used were the standard questionnaires of spirituality in the workplace "Milliman et al", the standard questionnaire of employee commitment "Meyer and Allen", the standard questionnaire of organizational citizenship behavior "Podsakoff", and the standard questionnaire of emotional intelligence. "Bradbury and Graves." The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha method for workplace spirituality questionnaire 0.835, employee commitment questionnaire 0.864, organizational citizenship behavior questionnaire 0.823, and emotional intelligence questionnaire 0.856, and the validity of the instrument was confirmed by the convergent validity method. Also, data analysis was performed using the structural equation modeling method and Smart-PLS software, which shows the significance of all hypotheses, and in general, the research hypotheses have been confirmed.

  Keywords: workplace spirituality, Employee Commitment, Organizational Citizenship Behavior, emotional intelligence
 • Hassan Soltani *, Fatemeh Darvishi Pages 55-82

  This study aims to investigate the effect of organizational culture on market performance with respect to the role of social responsibility and corporate reputation. The research method is descriptive-survey and correlational. The statistical population of this study is all employees of Shiraz municipality in eleven districts of the municipality. Using the random cluster sampling method, 150 municipal employees were selected as a sample. Data collection tools included the standard Cameron and Quinn (1990) Organizational Culture Questionnaire, Carroll & Shabana (2010), Fumbron et al. (2004), Chery et al. (2014) and Azizi's financial performance (2017). The validity of the questionnaires was assessed and evaluated by the content method and structural validity method by factor analysis technique. The reliability of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha and the collected data were analyzed using SPSS and PLS software. The results showed that organizational culture has a positive and significant effect on various aspects of corporate social responsibility (employees, customers, environment, and local institutions) and organizations that use the method of social responsibility related to employees and customers strengthen their company reputation.

  Keywords: Organizational Culture, Corporate Social Responsibility, Company reputation, market performance, Financial Performance
 • Azimeh Hamidian, Esmaeil Kamalirad * Pages 83-111

  Life insurance, like other insurances, is the answer to the worries and anxieties of the people of a society. The insurer's concern stems from unexpected events such as disability and death, or from changes in the family's income and economic conditions. In this type of insurance, the insurer can, depending on the condition of receiving the insurance benefits of the insurance (life or death of the insured), how to receive the benefits (lump sum or as a pension), the time of receiving the benefits and paying the premium, any insurance policy that answer his needs, buy. This study was conducted to investigate the effect of organizational strategy on life insurance demand in insurance companies in Bushehr province. In this study, research variables were evaluated by a questionnaire. The questionnaire was distributed among 136 sample people from the statistical population, which is all managers and experts of insurance companies in Bushehr province. The research method was descriptive-correlational. To answer the questions and test the research hypotheses with Smart-PLS software, the method of studying structural equations and path analysis using the partial least squares (PLS) method was used. The results indicate that all three organizational strategies (market penetration strategy, development strategy and product development strategy) have a significant effect on life insurance demand in insurance companies in Bushehr province. The results also showed that the product development strategy has the greatest impact on life insurance demand in insurance companies in Bushehr province.

  Keywords: organizational strategies, Product Development Strategy, Life Insurance Demand, Insurance Companies
 • Mahdi Khodaparast *, Mohammad Hadi Asgari, Seyed Rasool Toudar Pages 113-139

  The purpose of this study is to investigate the mediating role of social capital in the impact of knowledge-based human resource management practices on innovative job performance (Case study: West Mazandaran Electricity Offices). The research method is descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 187 employees of western electricity departments of Mazandaran province, of which 124 people were selected based on Krejcie and Morgan table and stratified random sampling as the sample size of the study. The collection tools include the questionnaires of human resource management practices of Lapak and Snell (2002), Putnam Social Capital (1999) and the innovative job performance of Scott and Brass (1994). In order to analyze the data, the structural equation method of LISREL statistical software and SPSS statistical software were used. Findings showed that knowledge-based human resource management practices have a positive and significant effect on innovative job performance, and the social capital component has the greatest impact on innovative job performance. The results showed that social capital has increasingly mediated the impact of knowledge-based human resource management practices on innovative job performance.

  Keywords: Human Resource management practices, Knowledge-based, innovative job performance, Social capital
 • Furod Neamati, Marzieh Heydari * Pages 141-170
  The aim of this study was to investigate the improvement of employee agility through organizational social media with the mediating role of psychological conditions. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of this study consists of education staff in Isfahan, whose total number is about 400 people. To select the sample size using Cochran's formula, a sample of 196 people was selected at random. The standard questionnaire of Kai et al. (2019) was used to measure the use of organizational social media, organizational agility and psychological conditions. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha coefficient, and its composite reliability and validity were evaluated by construct and content validity. The research hypotheses were analyzed using structural equation modeling technique. The results showed that the significance, accessibility and safety of psychology play a mediating role between the use of organizational social networks with activity, adaptability and flexibility.
  Keywords: Use of Organizational Social Media, Employee Agility, Psychological Conditions
 • Vahid Pourshahabi *, Mahboubeh Bakhshi Pages 171-208
  The products and services produced by organizations depend on how they are combined and used, which is a function of the company's knowledge. Therefore, today, the ability to manage knowledge is vital for organizations, and knowledge creation and sharing have become important competitive factors. Therefore, recognizing the factors that facilitate the implementation and sharing of knowledge, as well as applying these factors, can be a blueprint and guide for better management. In this study, the factors facilitating knowledge sharing in the Water and Sewerage Organization of Sistan and Baluchestan Province have been studied using the variables of information technology, strategy, structure, and organizational culture. This research is survey research in terms of practical purpose and method. The statistical population of the study is the staff of Sistan and Baluchestan Water and Sewerage Organization and the number of sample members is 92 people who were selected by the available sampling method. A questionnaire was used to collect data. Data analysis was performed by a one-sample t-test with SPSS 19 software and structural equations with Lisrel 8.5 software. Based on the results, the four factors studied include the variables of information technology, strategy, organizational structure and culture, factors that facilitate knowledge sharing in the organization under study.
  Keywords: Facilitating factors, Knowledge Sharing, Organizational Strategy, Organizational Structure, Organizational Culture