فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 65 (بهار 1401)

فصلنامه سالمند
پیاپی 65 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیما خدادادی، سمانه پورهادی*، سید رضا حسینی، شیما سام، فرزان خیرخواه، زهرا محمدی صفحات 2-15
  اهداف

   سرعت زیاد رشد جمعیت سالمندان موجب بروز مشکلات بیشتری نظیر کاهش استقلال می شود. با توجه به اهمیت انجام مستقل فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی، وضعیت شناختی و علایم افسردگی با فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان شهر امیرکلا انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه آزمایش-کنترلی همسان شده، قسمتی از فاز اول طرح کوهورت سالمندان شهر امیرکلا است که بر روی کلیه افراد 60 سال و بالاتر شهر امیرکلا انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های مختلف شامل مشخصات جمعیت شناختی، ارزیابی مختصر ذهنی، شاخص حمایت اجتماعی دوک، افسردگی سالمندان، فعالیت های روزانه زندگی و فعالیت های ابزاری روزانه زندگی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری متغیرها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (تی مستقل، رگرسیون لجستیک شرطی) با کمک نسخه 21 نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، میانگین وضعیت شناختی در سالمندان بدون ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره زندگی به طور معنا داری بیشتر از سالمندان با ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره زندگی بود (0/001=P). همچنین در سالمندان با ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره زندگی، میانگین نمره افسردگی و وجود بیماری به طور معنا داری بیشتر و میانگین حمایت اجتماعی و توانایی برای انجام فعالیت های ابزاری روزانه زندگی به طور معنا داری کمتر بود (0/001=P). یافته های آنالیز رگرسیون لجستیک شرطی تعدیل شده نشان داد در سالمندان دارای اختلال شناختی، بیماری های مزمن و نابرخوردار از حمایت اجتماعی، شانس ناتوان شدن در انجام فعالیت های روزمره زندگی بیشتر است (05/P<0).

  نتیجه گیری

   وجود اختلال شناختی و ابتلا به بیماری های مزمن هم زمان در سالمندان، بیشترین نقش را در ایجاد ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره زندگی دارد. این در حالی است که افزایش حمایت اجتماعی در افزایش توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی سالمندان موثر بوده است. بنابراین غربالگری سالانه سالمندان از نظر وضعیت سلامت و ابتلا به بیماری های مزمن، وجود وضعیت شناختی و بهبود و گسترش شبکه حمایت اجتماعی سالمندان می تواند نقش موثری در پیشگیری از ناتوانی در انجام فعالیت های روزمره زندگی داشته باشد.

  کلیدواژگان: سالمندان، حمایت اجتماعی، وضعیت شناختی، افسردگی، فعالیت های روزمره زندگ
 • فاطمه مردانی چمازکتی، حسین عجم زیبد، لیلا صادق مقدم* صفحات 16-26
  اهداف

  بازنشستگی یکی از بحران های زندگی است که ممکن است مشکلات روانی اجتماعی در افراد ایجاد کند و باعث ناسازگاری و علایمی تحت عنوان سندرم بازنشستگی شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی روانی اجتماعی بر سندرم بازنشستگی در فرهنگیان انجام شد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش نیمه تجربی دوگروهه بر روی 64 نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش در شهر گناباد در سال 1398 انجام شد. پس از بررسی معیار های ورود و خروج، واحدهای پژوهش به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جلسات آموزشی خودمراقبتی روانی اجتماعی هفته ای یک بار طی شش جلسه به مدت یک ساعت برای گروه آزمایش انجام شد. در ابتدا و انتهای این جلسات، پرسش نامه سندرم بازنشستگی توسط مشارکت کنندگان تکمیل شد. پس از جمع آوری دادها، تجزیه و تحلیل با استفاده از نسخه 20 نرم افزار spss انجام شد و سطح معنی داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در این پژوهش چهار طبقه اصلی سندرم بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت. این طبقات شامل احساس سردرگمی و تعارض، احساس تلاش و جهت گیری جدید، احساس پیری و بطالت و احساس درماندگی و شکست بودند. مطابق با نتایج آزمون تی مستقل، در تمامی حیطه های سندرم بازنشستگی در دو گروه قبل از اجرای مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/P>0). بعد از انجام مداخله مطابق با نتایج آزمون تی مستقل، میانگین حیطه های سندرم بازنشستگی در دو گروه به جز احساس پیری و بطالت با هم تفاوت آماری معنی داری داشتند (05/P<0) و نمره سندرم بازنشستگی در گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل بود. میانگین نمره سندرم بازنشستگی در دو گروه بعد از مداخله و تفاضل میانگین دو گروه قبل و بعد از مداخله با هم تفاوت آماری معنی داری داشتند (05/P<0).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد برگزاری جلسات حضوری و انجام آموزش خودمراقبتی روانی اجتماعی بر کاهش علایم سندرم بازنشستگی در فرهنگیان بازنشسته تاثیر مثبت داشته است. با آموزش خودمراقبتی و فراگرفتن راهکار های مراقبت از خود در سنین پیری می توان با ایجاد آمادگی برای بازنشستگی با علایم سندرم بازنشستگی مقابله کرد یا آن را کاهش داد.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، خودمراقبتی روانی، خودمراقبتی اجتماعی، سندرم بازنشستگی
 • سید حمید نبوی، محسن اسدی لاری، میرطاهر موسوی، وحید راشدی، رضا فدای وطن* صفحات 28-43
  اهداف

  شبکه اجتماعی در سالمندان به معنای روابط سالمند با دیگر افراد و درک  آن ها از این روابط است. با توجه به اهمیت شبکه اجتماعی در سلامت، کیفیت زندگی و بهروزی ذهنی سالمندان، این مطالعه با سه هدف انجام شد: 1. آیا عوامل فردی و منطقه ای بر ویژگی های کارکردی و ارتباطی شبکه اجتماعی سالمندان تاثیرگذار هستند؟ 2. سهم عوامل فردی و منطقه ای در شبکه اجتماعی سالمندان چقدر است؟ 3. در هر سطح فردی و منطقه ای چه عواملی شبکه اجتماعی سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهند؟

  مواد و روش ها

  برای انجام این مطالعه مقطعی، از داده های فاز دوم مطالعه عدالت در سلامت شهری و ابزار پاسخ گویی سال 1391و داده های سالنامه آماری شهرداری تهران استفاده شد. 5760 سالمند بالای 60 سال در نمونه گیری سه مرحله ای از تمامی مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندسطحی در نرم افزار Stata نسخه 14 استفاده شد.

  یافته ها

   ضریب همبستگی درون کلاسی نشان داد در حدود 89 درصد تغییرات شبکه اجتماعی سالمندان در سطح فردی و در حدود 11 درصد در سطح منطقه ای قابل تبیین است. متغیر های سطح فردی، تبیین کننده 21 درصد واریانس شبکه اجتماعی سالمندان بودند که در این سطح، گروه سنی 60 تا 74 سال، بی سوادی، سلامت خودگزارش شده خوب و برخورداری از سلامت روان بر شبکه اجتماعی سالمندان تاثیر داشتند. متغیر های سطح منطقه ای، 19 درصد شبکه اجتماعی سالمندان را تبیین می کردند که در این سطح نیز احساس امنیت، کنترل فساد، مسیولیت پذیری و زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس بر شبکه اجتماعی سالمندان تاثیرگذار بودند. 

  نتیجه گیری

  شبکه اجتماعی سالمندان علاوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل فردی نظیر سن، تحصیلات، سلامت خودگزارش شده و سلامت روان است، تحت تاثیر عوامل منطقه ای نظیر احساس امنیت، کنترل فساد، مسیولیت پذیری و زمان رسیدن اتوبوس نیز هست که این عوامل خارج از کنترل فرد بود، اما همچنان قابل تغییر به نفع افراد جامعه و سالمندان هستند.

  کلیدواژگان: سالمندان، شبکه اجتماعی، تحلیل چندسطحی
 • مجتبی بابایی خورزوقی*، پریناز سادات سجادیان صفحات 44-61
  اهداف

  جمعیت سالمندی در حال افزایش است. یکی از مشکلات شایع در سالمندان اختلال در خواب است و کیفیت خواب پایین باعث بروز انواع مشکلات اسکلتی_عضلانی از جمله کمردرد مزمن غیراختصاصی می شود. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرینات قبل از خواب بر پارامترهای کیفیت خواب و کمردرد مزمن غیراختصاصی پس از خواب در سالمندان مرد است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 40 نفر از بازنشستگان مرد بالای 60 سال دانشگاه صنعتی اصفهان با میانگین سنی 3/18±64/52 سال، وزن 7/35±81/99 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 2/21±27/91 کیلوگرم بر متر مربع به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای ارزیابی پارامترهای کیفیت خواب از پرسش نامه استاندارد پیتزبورگ، برای بررسی میزان کمردرد از مقیاس دیداری درد و برای ارزیابی ناتوانی در عملکرد از پرسش نامه اوسوستری استفاده شد. مداخله تمرینی به مدت 15 دقیقه و برای 28جلسه اعمال شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و نسخه 24 نرم افزار SPSS استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار بین گروهی در پارامترهای کیفیت خواب از قبیل میزان کیفیت ذهنی خواب (0/001=P)، تاخیر در به خواب رفتن (0/019=P)، طول مدت به خواب رفتن (0/006=P)، کارایی و موثر بودن خواب (0/001=P)، اختلال خواب (0/016=P)، مصرف داروهای خواب آور (0/001=P)، عملکرد نامناسب در طول روز (0/002=P) و کیفیت خواب کلی (0/001=P) سالمندان مرد بود. همچنین تمرینات قبل از خواب تاثیر معنی داری بر پارامترهای کمردرد مزمن غیراختصاصی همچون شدت درد (0/039=P) و میزان ناتوانی (0/014=P) در این گروه سنی داشت.

  نتیجه گیری

   انجام تمرینات ورزشی قبل از خواب بر روی تخت خواب به صورت سبک تا متوسط، بر اساس برنامه تمرینی ارایه شده در این مطالعه می تواند منجر به بهبود میزان ناتوانی و به دنبال آن کاهش شدت درد شود. به نظر می رسد همین امر می تواند یکی از مهم ترین معضلات در دوره سالمندی یعنی کیفیت خواب و پارامترهای مرتبط با آن را در سالمندان مرد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی بهبود بخشد. بر همین اساس توصیه می شود سالمندان به انجام تمرینات ورزشی منظم روی آورند.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، خواب، کمردرد، سالمند، درد اسکلتی عضلانی
 • مهسا جعفری، فردین علی پور*، غنچه راهب، مصطفی مردانی صفحات 62-75
  اهداف

   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استرس ادراک شده و بار مراقبتی با نقش تعدیل‏گری تاب‏آوری در بین مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شبانه روزی شهر تهران در سال 1395 است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است. داده های پژوهش از 142 نفر (پنجاه نفر مرد و 92 نفر زن) از مراقبین شاغل در مراکز سالمندی شهر تهران که به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند، جمع آوری شده است. در این مطالعه از پرسش نامه های استرس ادراک شده (PSS-14)کوهن و همکاران (1983)، بار مراقبتی زاریت و همکاران (1986) و پرسش نامه تاب‏آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شده است. از نسخه 20 نرم‏افزار SPSS برای تحلیل داده‏ها استفاده شد. سطح معناداری نیز 05/0P< در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  یافته‏ های این تحقیق نشان می‏دهد میانگین نمرات استرس ادراک شده مراقبین (35/11) بالاتر از متوسط (28) بود. رابطه بین بار مراقبتی و استرس ادراک شده مثبت و معنا‏دار بوده است (0/773, r>0, P<0/001=β) و بین تاب آوری و بار مراقبتی رابطه منفی و معنادار (0/110- =β) وجود دارد. همچنین اثر تعاملی دو متغیر استرس ادراک شده و تاب آوری بر بار مراقبتی منفی و معنادار بوده و تاب‏آوری نقش تعدیل‏کننده در ارتباط بین استرس ادراک شده و بار مراقبتی ایفا می کند (0/001>P).

  نتیجه گیری

   با توجه به ارتباط مثبت استرس ادراک شده و بار مراقبتی و همچنین نقش ویژه ای که متغیر تاب آوری در تعدیل این ارتباط دارد، کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی ارایه دهنده خدمات در حوزه سالمندی و همچنین سیاست گذاران حوزه بهداشت و سلامت می بایست توجه به مفهوم تاب‏آوری را بیش از پیش در اقدامات، سیاست ها و پروتکل های اجرایی خود لحاظ کرده و آن را با مداخلات آموزشی مناسب بهبود بخشند. همچنین برای افزایش کیفیت ارایه خدمات و کاهش عوارض روانی، اجتماعی و فیزیکی در مراقبین سالمندان نیاز است تا در مطالعات آتی به سایر عوامل میانجی و تعدیلگری درونی و بیرونی نیز توجه شود.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، بار مراقبتی، تاب آوری، مراقبین سالمندان
 • سودابه طایری، مهرنوش جعفری*، خلیل علی محمدزاده، سید مجتبی حسینی، کامران شهانقی صفحات 76-94
  اهداف

   با افزایش امید به زندگی، سالمندی در ایران زنانه می شود. این مطالعه با هدف اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی زنان ایرانی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر شاخص ها و عوامل اثرگذار بر سلامت سالمندی در زنان، با نظر بیست نفر از خبرگان سیاست گذاری سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شاغل در سازمان های دولتی و غیردولتی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم وزن و رتبه این شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و تحلیل شد. برای تجزیه و حلیل داده ها از نرم افزاراکسل استفاده شد. 

  یافته ها

   تحلیل نشان داد عامل فردی بیشترین اهمیت را در سطح عوامل موثر در سلامت زنان سالمند دارد. از نظر نوع مداخلات، ارایه خدمات سلامت پیشگیری؛ از نظر تصمیم گیری، مداخلات اجرایی در سطح صف؛ از نظر برنامه ریزی، رویکرد ادغام یافته و برنامه ریزی پیوسته با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در رتبه اول قرار گرفتند. 

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه کیفیت دوره سالمندی زنان حاصل دوره های قبلی زندگی آن هاست، تصمیم گیرندگان و مدیران باید در بستر جنسیت و فرهنگ به خدمات پیشگیرانه در همه دوره های عمر اولویت دهند و بستر لازم برای سلامت سالمندی زنان را فراهم کنند. مداخلات بایستی با رویکرد ادغام یافته با برنامه ریزی پیوسته در سطوح حاکمیت و سازمان و صف و نیز با مشارکت بخش دولتی و خصوصی ارایه شود. وجود نظام مدیریت اطلاعات، نظارت و ارزشیابی، زمینه بازخورد و اصلاح دایمی برنامه ها را فراهم می کند. بنابراین توصیه می شود حاکمیت نقش بیشتری را در تامین سلامت سالمندی برعهده بگیرد.

  کلیدواژگان: زنان، سالمندی، سلامت، تحلیل سلسله مراتبی
 • محمد کهربائی کلخوران علیا، جواد چنگی آشتیانی، عبدالله معتمدی* صفحات 96-107
  اهداف

  تحقیق حاضر با هدف تدوین و تبیین الگوی ادراک نوجوانان و جوانان از سالمندی انجام شد. درک از سالمندی به درک هر شخص از فرایند پیری خودش در زمینه فرهنگی اجتماعی ای که در آن قرار دارد، اطلاق می شود. درک از سالمندی توجه به تمام جنبه های آگاهی، درک، تجربه، ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل سالمندی است. 

  مواد و روش ها

   این مطالعه یک تحقیق کیفی بود که با روش نظریه مبنایی در سال 1398 در شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به طور هدفمند انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با بیست نوجوان (ده دختر و ده پسر) و هفده نفر جوان (هشت دختر و نه پسر) تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی جمع آوری شد.

  یافته ها

   نتایج شامل 121 مفهوم بود که از این تعداد، 84 مفهوم از مصاحبه با نوجوانان و 37 مفهوم از مصاحبه با جوانان به دست آمد. پس از تحلیل و مقوله بندی مفاهیم، 32 مقوله فرعی به دست آمد که از این تعداد هجده مقوله فرعی مربوط به نوجوانان و 14 مقوله فرعی مربوط به جوانان است. درنهایت پنج مقوله اصلی به دست آمد که سه مقوله اصلی مربوط به نوجوانان و دو مقوله اصلی مربوط به جوانان بود. الگوی نهایی حاکی از این بود که ادراک از سالمندی در نوجوانان با مقوله های چالش های بین فردی، چالش های درون فردی، چالش های بیروتی و ادراک جوانان از سالمندی با مقوله های چالش های امیدبخش و چالش های دلهره آور همراه بود.

  نتیجه گیری

   در مقایسه بین الگوی ادراک از سالمندی در نوجوانان و جوانان نیز اگرچه از نظر فراوانی و تنوع معنایی مقولات، تمایزهای اندکی مشاهده می شود، اما از نظر فرایند شکل گیری و حرکت الگوی نهایی تفاوتی در بین دو گروه دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: سالمندی، ادراک از سالمندی، سالمندشناسی، نظریه مبنایی، تحقیق کیفی
 • امیرحسین شریفی، سعید بختیارپور*، فرح نادری، پرویز عسکری صفحات 108-123
  اهداف

   جمعیت جهان به سرعت در حال پیر شدن است و افسردگی یک اختلال روانی رایج است که در میان افراد مسن در کشورهای مختلف شیوع دارد. بنابراین این پژوهش با هدف آزمون مدل علی افسردگی بر اساس سرمایه های معنوی و اجتماعی از طریق اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. 

  مواد و روش ها

  جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر تهران در سال 1399 بود که از بین آن ها 371 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انخاب شدند و به پرسش نامه های آنلاین افسردگی، اضطراب مرگ، سرمایه های معنوی و اجتماعی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار ایموس تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد هر دو متغیر سرمایه های معنوی و اجتماعی از طریق اضطراب مرگ با افسردگی رابطه غیرمستقیم و معنی دار داشتند. رابطه مستقیم بین سرمایه معنوی و افسردگی معنی دار نبود، اما بین سرمایه اجتماعی و افسردگی، علاوه بر رابطه غیرمستقیم، رابطه مستقیم معنی داری وجود داشت. به عبارتی، طبق یافته ها، سرمایه اجتماعی علاوه بر تاثیر مستقیم از طریق تاثیری که بر اضطراب مرگ داشت با افسردگی در ارتباط بود، اما سرمایه معنوی تمام تاثیرش را بر افسردگی از طریق اضطراب مرگ گذاشت. همچنین مقایسه مدل بین دو گروه سالمندان دارا و فاقد همسر نشان داد وضعیت تاهل مدل را تعدیل نمی کند.

  نتیجه گیری

   سرمایه های معنوی و اجتماعی در پیش بینی افسردگی سالمندان علاوه بر تاثیر مستقیم از طریق اضطراب مرگ تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: افسردگی، سرمایه معنوی، سرمایه اجتماعی، اضطراب مرگ
 • فروزان توان، مهسا یاراللهی، نگین چهره نگار، عبدالرحیم اسداللهی* صفحات 124-133
  اهداف

  یکی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت، افزایش سندرم فرتوتی است. این سندرم می تواند با تهدید تعادل و تحرک سالمندان بر زندگی مستقل و فعالیت های اجتماعی آنان اثرات سویی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات کوتاه مدت وضعیتی تعادلی بر تعادل و محدودیت های عملکردی در زنان سالمند مبتلا به سندرم فرتوتی است.

  مواد و روش ها

  مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر بر روی 54 زن سالمند که براساس مقیاس فرتوتی فراید مبتلا به سندرم فرتوتی بودند، انجام شد. شرکت کنندگان از یکی از مراکز روزانه سالمندان شهر شیراز به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش (27 نفر) و کنترل (27 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 12 جلسه تمرینات کوتاه مدت وضعیتی تعادلی برگزار شد. داده ها با استفاده از شاخص سندرم فرتوتی فراید، پرسش نامه ترس از سقوط و محدودیت حرکتی، آزمون کوتاه تعادل برگ در ابتدای مطالعه و پایان مداخله جمع آوری شد و با استفاده از نسخه 25 نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان 66/77 سال بود و 94/4 درصد شرکت کنندگان حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا بودند. به دنبال اجرای مداخله در میانگین نمرات شاخص های فعالیت فیزیکی و مدت زمان راه رفتن از مقیاس فرتوتی فراید، تعادل و محدودیت حرکتی سالمندان در گروه آزمایش بهبود معنادار دیده شد. مداخله نتوانست تاثیر معناداری بر سایر شاخص های فرتوتی فراید یعنی کاهش وزن ناخواسته، خستگی روحی و قدرت چنگش دست در گروه آزمایش ایجاد کند.

  نتیجه گیری

   تمرینات وضعیتی تعادلی باعث بهبود قابل توجه شاخص های فیزیکی فرتوتی، محدویت حرکتی و عملکردی در فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان فرتوت شود.

  کلیدواژگان: سالمندان فرتوت، سقوط، محدودیت حرکتی، ورزش
 • جاسم نوذرپور، مسعود فلاحی خشکناب*، نرگس ارسلانی، کیان نوروزی تبریزی، فضل الله احمدی صفحات 134-152
  اهداف

   خشونت با سالمندان به عنوان یک عمل منفرد، تکراری یا حذف اقدام مناسب است که در یک ارتباط بین فردی اتفاق می افتد و موجب آسیب یا ناراحتی فرد سالمند می شود. نبود تعریف روشن یکی از چالش های مفهوم خشونت با سالمندان است. لذا تحقیق حاضر با هدف تبیین مفهوم، تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی خشونت علیه سالمندان با رویکرد هیبرید صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از روش تحلیل مفهوم هیبرید استفاده شد که شامل سه مرحله نظری، تحقیق در عرصه و تحلیلی است. در مرحله اول بررسی متون به شیوه واکر و آوانت، مرحله دوم مصاحبه های بدون ساختار با استفاده از نمونه گیری هدفمند و درنهایت در مرحله سوم از روش تحلیل ادراکی برای ادغام نتایج دو مرحله قبلی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نهایی بیان کننده تعریف خشونت با سالمندان ناتوان و مولفه های آن بود که شامل طیفی از رفتارها یا اعمال تهدیدکننده کرامت و شان انسانی با یا بدون هدف است که در محیط زندگی یا موقعیت های مرتبط با آن از سوی اعضای خانواده، مراقبان و یا دیگران اعمال می شود و به شکل مواجهه سالمندان با خشونت عاطفی روانی، خشونت فیزیکی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت اجتماعی، غفلت و رها سازی به صورت آشکار یا پنهان، مقطعی یا مداوم و خفیف تا شدید درک می شود. مورد غفلت واقع شدن، جدایی تعاملاتی، عوامل زمینه ساز مرتبط با فرد سالمند و عوامل زمینه ساز مرتبط با فرد خشونت دهنده منجر به وقوع آن شده و با آسیب های مخرب فردی، خانوادگی و اجتماعی همراه است.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه می تواند تصویری روشن تر از تجربیات این گروه از سالمندان را که همگی به نوعی در مواجهه با خشونت بوده اند، ارایه دهد. شناخت تجربیات و درک سالمندان از پدیده خشونت منجر به افزایش آگاهی پرستاران از این پدیده می شود و مفاهیم مهمی را در پرستاری به ویژه در پرستاری سالمندان آشکار می کند.

  کلیدواژگان: سالمند، سالمند ناتوان، خشونت، مدل هیبرید یا ترکیبی
|
 • Sima Khodadadi, Samaneh Pourhadi*, Seyed Reza Hosseini, Shima Sum, Farzan Kheirkhah, Zahra Mohammadi Pages 2-15
  Objectives

  The rapid growth of the elderly population has led to more problems, such as declining independence. Due to the importance of doing independent daily living activities in the elderly, this study was conducted to determine the relationship between social support, cognitive status, and depressive symptoms with daily activities in the elderly in Amirkola City.

  Methods & Materials

  This matched case-control study is part of the first phase of the cohort project for the elderly in Amirkola City, which was conducted on all people aged 60 years and more in Amirkola City. To collect the data, various questionnaires, including demographic characteristics, mental brief assessment (MMSE), duke social support index (DSSI), elderly depression index (GDS), activity of daily living (ADL), and instrumental activity of daily living (IADL) were used. Statistical analysis of variables was performed using descriptive (frequency, mean and standard deviation) and analytical tests (independent t-test, conditional logistic regression) and at a significant level (P<0.05) with the SPSS v. 21 software.

  Results

  In this study, the mean cognitive status of the elderly without a functional disability was significantly higher than the elderly with a functional disability (P=0.001). Also, in the elderly with functional disabilities, the mean score of depression and the presence of disease was significantly higher, and the mean of social support and ability to perform the activity of daily living were substantially lower (P=0.001). Findings of adjusted conditional logistic regression analysis showed that the elderly with cognitive impairment, chronic diseases, and lack of social support are more likely to be disabled in their activity of daily living (P<0.05).

  Conclusion

  The presence of cognitive impairment and concomitant chronic diseases in the elderly has played the most significant role in the disability of the elderly in activities of daily living. However, increasing social support effectively improved the ability to act for the everyday living of the elderly. Therefore, annual screening of the elderly regarding health status and chronic diseases, cognitive status, and improvement and expansion of the social support network for the elderly can play an effective role in preventing functional disabilities.

  Keywords: Elderly, Social support, Cognitive status, Depression, Activity of daily living
 • Fatemeh Mardani Chamazkotih, Hossein Ajam Zibad, Leila Sadeghmoghadam* Pages 16-26
  Objectives

   Retirement is one of the life crises which can cause psychological and social problems in people and cause incompatibility and symptoms called Retirement Syndrome. This study aimed to investigate the effect of the psychosocial self-care training program on retirement syndrome in educators as a program to improve and expose retirees to retirement. 

  Methods & Materials

   In this study, a two-group quasi-experimental method was performed on 64 education retirees in 1398 in Gonabad. After reviewing the entry and exit criteria of the research units (individuals were randomly assigned), they were assigned to two experimental and control groups. Psychosocial self-care training sessions were held once a week for 6 hours for one hour (for) the intervention group. The participants completed the retirement syndrome questionnaire at the beginning and end of these sessions. After data collection, the analysis was performed using SPSS software v. 20. The significance level was considered at P<0.05.

  Results

   This study considered 4 main categories regarding retirement syndrome. These categories include Feelings of confusion and conflict, Feelings of new effort and orientation, Feelings of old age and emptiness, and feelings of helplessness and failure. Also, based on the independent t-test, no statistically significant difference was observed between the retirement syndrome scores of the two groups before the intervention (P>0.05); however, the average score of retirement syndrome in the two groups after the intervention and the difference in the average score of retirement syndrome of the two groups before and after the intervention had a statistically significant difference (P<0.05). This means that the training program improved the intervention group’s retirement syndrome (P<0.05).

  Conclusion

   The results of the current study showed that holding face-to-face meetings and conducting psychosocial self-care training on retirement syndrome in retired educators positively reduced the symptoms of retirement syndrome. By teaching self-care and learning self-care strategies in old age, we can prepare retirees to cope with or reduce the symptoms of retirement syndrome.

  Keywords: Retirement, Psychological Self-care, Social self-care, Retirement syndrome
 • Seyed Hamid Nabavi, Mohsen Asadi-Lari, MirTaher Mousavi, Vahid Rashedi, Reza Fadayevatan* Pages 28-43
  Objectives

   Social network in older adults refers to interpersonal relationships and the perception of these relationships. Given the importance of the social network, the current study was conducted to answer three pivotal questions. First, do personal and regional factors affect the social network of the elderly? Second, how much share do the individual and regional factors have in the social network of the elderly? And third, which of these factors affect the social network of the elderly at each level of the personal and regional relationships.

  Methods & Materials

   The study was conducted based on the second round of the Tehran city health equity and response tool (Urban-Heart 2). Thus, 5760 individuals (age <60 year) were selected from 22 urban regions in Tehran City. These data were then analyzed using the multilevel regression model.

  Results

  The personal and regional levels explained about 89% and 11% of the social network of the elderlies, respectively. The individual factors explained 21% of the variance in the social network. Out of these parameters, age between 60 and 74, illiteracy, self-reported health, and mental health affected the social network significantly. At the regional level, the feeling of security, the control of corruption, the waiting time for bus arrival, and the sense of responsibility were the most influential factors explaining 19% of the variance in the social network.

  Conclusion

   Not only is the social network of the elderlies affected by personal factors such as age, education level, and self-reported health and mental health, but it is also affected by regional factors (feeling of security, the control of corruption, the sense of responsibility, and waiting time for bus arrival). Although these regional factors are out of personal control, they can be improved for the elderly in society.

  Keywords: Older adults, Social Network, Multilevel analysis
 • Mojtaba Babaei Khorzoghi*, Parinaz Sadat Sajjadian Pages 44-61
  Objectives

  The elderly population is increasing, and one of the common problems in the elderly is a sleep disorder. Poor sleep quality causes various musculoskeletal problems, including chronic nonspecific Low back pain. In this regard, this study aimed to evaluate the effectiveness of pre-sleep exercises on sleep quality parameters and chronic nonspecific chronic low back pain after sleep in the elderly.

  Methods & Materials

  This study was quasi-experimental. A total of 40 retirees over 60 years old of Isfahan University of Technology with a Mean±SD age of 64.52±3.18 years, a weight of 81.99±7.35 kg, and a BMI of 27.91±2.21 in a targeted manner available were selected and randomly divided into two experimental and control groups of 20 people. The Pittsburgh Standard Questionnaire was used to assess sleep quality parameters; the VAS Pain Intensity Questionnaire was used to assess low back pain and the Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire. The exercise program intervention was performed for 28 sessions for 15 minutes. Descriptive statistics were used to analyze the data; also, the analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was used. All analyzes were performed using SPSS software v. 24.

  Results

   The results showed a significant difference between groups in sleep quality parameters such as mental quality of sleep (P=0.001), delay in falling asleep (P=0.019), duration of sleep (P=0.006), sleep efficiency and effectiveness (P=0.001), sleep disorder (P=0.016), use of sleeping pills (P=0.001), inappropriate performance during the day (P=0.002). The overall sleep quality among elderly males was P=0.001. Also, bedtime exercises can significantly affect nonspecific chronic low back pain parameters such as pain intensity (P=0.039) and disability (P=0.014) in this age group.

  Conclusion

   Doing light exercise before bed on a light to moderate basis, according to the exercise program presented in this study, can improve the disability and reduce pain severity. This seems to be one of the most critical problems in old age, namely the quality of sleep and related parameters in the elderly male with nonspecific chronic low back pain. Therefore, it is recommended that the elderly engage in regular exercise.

  Keywords: Exercise, Sleep, Low Back Pain, Aging, Musculoskeletal pain
 • Mahsa Jafari, Fardin Alipour*, Ghoncheh Raheb, Mostafa Mardani Pages 62-75
  Objectives

   This study aimed to investigate the moderating role of resilience in the association between perceived stress and the burden of care among elderly caregivers at nursing homes in Tehran in 2016.

  Methods & Materials

   In this cross-sectional, correlational study, the data were collected from 142 caregivers engaged in nursing homes in Tehran, of which 50 were men and 92 were women, through the census sampling method. Research tools included the questionnaire of perceived stress-14 (PSS-14), Cohen et al., (1983), Zarit et al. (1986) Burden of care questionnaire, and connor and davidson resilience questionnaire (2003). The collected data were analyzed in SPSS software v. 20. The significance level was set at P<0.05.

  Results

   The results showed that the average perceived stress score (35.11) was higher than the average (28). The burden of care was significantly positively associated with perceived stress (r>0 or P=0.001), and there was a negative and significant relationship between resilience and responsibility of care (β=0.110). Also, the interaction effect of perceived stress and resilience on the burden of care was negative and significant, and resilience moderated the relationship between perceived stress and care burden (P<0.001).

  Conclusion

   According to a positive relationship between perceived stress and burden of care among elderly caregivers and the moderating effect of resilience on this relationship, governmental and non-governmental organizations in the elderly field and health policymakers should bring in the concept of resilience in their executive actions, policies, and protocols and improve it through proper training interventions. Further research is needed to study other internal and external moderating factors to improve the service quality and address the psychological, social, and physical complications of elderly caregivers.

  Keywords: Burden of Care, Perceived Stress, Resilience, Elderly caregivers
 • Soodabeh Tayeri, Mehrnoosh Jafari*, Khalil Ali Mohammadzadeh, Seyed Mojtaba Hosseini, Kamran Shahanaghi Pages 76-94
  Objectives

  With increasing life expectancy, aging in Iran becomes more feminine. This study aimed to prioritize the criteria affecting the health of Iranian elderly women.

  Methods & Materials

   In this descriptive-analytical study, factors affecting the health of the elderly women, with the opinion of 20 health-policy and health services management experts employed in governmental and non-governmental organizations, were approved. In the second phase, the weight and rank of these criteria were calculated and analyzed using Hierarchical Analysis Process. Excel software was used to analyze data.

  Results

   The analysis showed that the individual factor is the most important in terms of factors affecting the health of elderly women. In terms of the type of interventions, the provision of preventive health services, in terms of decision-making, executive interventions at the queue level, in terms of planning, integrated approach, and continuous planning with the participation of public and private sectors were ranked first.

  Conclusion

   Given the influence of the previous periods of life on healthy elderly, decision-makers should prioritize preventive services in all periods of life regarding age and gender context. Interventions should be presented with an integrated approach with continuous planning at the levels of government, organization, and queue, as well as with the participation of both public and private sectors. The existence of an information management system, supervision, and evaluation, provides the ground for continuous feedback and improvement of programs. Therefore, it is recommended that the government play a more significant role in ensuring the health of the elderly.

  Keywords: Women, Elderly, Health, Analytic Hierarchy Process
 • Mohammad Kahrobaei Kalkhuran Alya, Javad Changi Ashtiani, Abdollah Motamedi* Pages 96-107
  Objectives

  The current study was conducted to compare the perceptions of aging between young and adolescent individuals. The perception of aging is defined as the individual’s perception of one’s aging in their socio-cultural context. This concept subsumes all aspects of consciousness, perception, experience, assessment, interpretation, and cognition related to the process of aging.

  Methods & Materials

  This qualitative study was carried out according to the grounded theory methods in 2019 in Tehran, Iran. A total of 20 young (10 males) and 17 adolescent (8 females) participants were selected by purposive sampling, and the data were collected through semi-structured interviews until data saturation was reached. 

  Results

   121 concepts were selected, of which 83 were from interviews with adolescents and 37 from the young. After analysis and categorization of concepts, 32 subcategories were found, including 18 related to adolescents and 14 related to the young, and 5 main categories, with 3 and 2 categories   related to adolescents and the young.

  Conclusion

  In comparing the pattern of perception of old age in adolescents and young people, although in terms of frequency and semantic diversity of categories, slight differences are observed in these two groups in terms of the process of formation and movement of the final pattern, no distinction is seen between the two groups.

  Keywords: Aging, Perception of Aging, Gerontology, Grounded Theory, Qualitative Research
 • Amirhossein Sharifi, Saeed Bakhtiarpour*, Farah Naderi, Parviz Askari Pages 108-123
  Objectives

   The world population is rapidly aging, and depression is a common mental disorder among the elderly. This study aimed to test the causal model of depression based on spiritual and social capital through death anxiety in the elderly.

  Methods & Materials

   The statistical population included all the elderly in Tehran City in 2020, from which 371 people were selected by convenience sampling. They answered online questionnaires about depression, death anxiety, and spiritual and social capital. Data were analyzed using the path analysis method using Amos software.

  Results

   The results showed that spiritual and social capital variables had an indirect and significant relationship with depression through death anxiety. The direct connection between spiritual capital and depression was not significant. But in addition to the indirect relationship, there was a significant direct relationship between social capital and depression. In other words, according to the findings, social capital was associated with depression in addition to its immediate effect on death anxiety. Still, spiritual capital had all its impact on depression through death anxiety. Also, the comparison of the model between the two groups of elderly people with and without a spouse showed that the marital status of the model does not moderate.

  Conclusion

   Spiritual and social capital effectively predicts depression in the elderly and its direct effect through death anxiety.

  Keywords: Depression, Spiritual capital, Social capital, Death anxiety
 • Foruzan Tavan, Mahsa Yarelahi, Negin Chehrehnegar, Abdolrahim Asadollahi* Pages 124-133
  Objectives

   Increasing frailty syndrome is one consequence of the aging population. Frailty syndrome can adversely affect the independent life and social activities of the elderly by threatening their balance and mobility. This study aimed to investigate the effect of short-term postural-balance training on balance and functional limitations in elderly women with frailty syndrome.

  Methods & Materials

  The present clinical trial study was performed on 54 elderly women with frailty syndrome. Participants were randomly selected from one of the daycare centers for the elderly in Shiraz and were divided into two groups intervention (n=27) and control (n=27). For the intervention group, 12 sessions of short-term postural-balance exercises were held. Data were collected using the Fried Frailty Index, berg balance scale (BBS-9), and the survey of activities and fear of falling in the elderly (SAFE) Questionnaire at the beginning of the study and the end of the intervention and analyzed using SPSS software v. 25.

  Results

   The mean age of participants was 66.77 years, and 94.4% had at least one chronic disease. Following the intervention, there was a significant improvement in the mean scores of frailties such as physical activity, walk time, balance, and motor limitation of the elderly in the intervention group. In contrast, the intervention could not significantly affect other frailty indicators, i.e., unwanted weight loss, exhaustion, and grip strength in the intervention group

  Conclusion

   Postural-balance exercises significantly improve the physical characteristics of malnutrition and motor and functional limitations in daily life activities in the elderly.

  Keywords: Frail elderly, Frailty syndrome, Falling, Mobility limitation, Exercise
 • Jasem Nozarpour, Masoud Fallahi-Khoshknab*, Narges Arsalani, Kian Norouzi Tabrizi, Fazlollah Ahmadi Pages 134-152
  Objectives

   Violence against the elderly is a single, repetitive act or omission of appropriate action that occurs in an interpersonal relationship and causes harm or discomfort to an elderly person. The lack of a clear definition is one of the challenges of this concept. The present study has been conducted to explain the concept, provide ab operational definition and present some empirical references to violence against the elderly with a hybrid approach.

  Methods & Materials

  In this study, the hybrid concept analysis method was used, which includes three steps: theoretical, field research, and analytical. In the first step, the texts were reviewed using Walker and Avant’s approach. In the second step, unstructured interviews using purposive sampling were conducted. Finally, in the third step, the perceptual analysis method was used to integrate the results of the previous two steps.

  Results

  The results of the final analysis expressed the definition of violence against the disabled elderly and its components, which are violence against the disabled elderly living in the family, including a range of behaviors or actions threatening human dignity and status with or without a purpose that is applied in the living environment or related situations by family members, caregivers or others in the form of exposing the elderly to emotional-mental violence, physical violence, economic violence, sexual violence, social violence, neglect, and abandonment. It is observed as apparent or hidden, intermittent or continuous, and mild to severe. Being neglected, interactive separation, predisposing factors related to the elderly person, and predisposing factors related to the violent perpetrator lead to its occurrence and are associated with destructive personal, family, and social harms.

  Conclusion

   The findings of this study can provide a clearer picture of the experiences of this group of elderly people who have all been exposed to violence in some way. Knowledge of the elderly’s experiences and perceptions of the phenomenon of violence leads to an increase in nurses’ awareness of this phenomenon. It reveals essential concepts in nursing, especially in the elderly.

  Keywords: Older adult, Disabled older adult, Violence, Hybrid model