فهرست مطالب

پژوهش در نشخوار کنندگان - سال دهم شماره 2 (تابستان 1401)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا صالحیان، حامد خلیل وندی بهروزیار*، رسول پیرمحمدی، نصرالله احمدی فرد، هادی الماسی صفحات 1-18
  سابقه و هدف

   امروزه ارزش تغذیه ای ریز جلبک ها بر کسی پوشیده نیست و تحقیقات گسترده ای در زمینه افزایش ظرفیت تولید آن ها و ارزش تغذیه ای آن ها انجام می گیرد. با توجه به بالا بودن هزینه بخش پروتیینی جیره دام ها، ریز جلبک ها می توانند ازنظر اقتصادی جایگزین های طبیعی برای مکمل های پروتیینی همچون کنجاله سویا در جیره هایی با قیمت رقابتی باشند. در میان تمام اسیدآمینه های خوراک، لیزین و متیونین اولین و دومین اسیدهای آمینه محدودکننده هستند. اغلب گونه های ریز جلبکی حاوی مقادیر نسبتا بالایی از لیزین هستند، اما تا حدودی از لحاظ اسیدآمینه های گوگرددار مانند سیستیین و متیونین کمبود دارند. هدف از آزمایش حاضر، بررسی میزان پروتیین و ترکیبات شیمیایی دو گونه ریز جلبک آیزوکرایسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکولاتا میزان تجزیه پذیری نیتروژن در شرایط Invitro و بخش های مختلف پروتیین آن ها در سیستم کرنل (CNCPS) بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور، پس از کشت و برداشت دو گونه ریز جلبکی مذکور در آزمایشگاه و انجام آزمایش ها بررسی میزان ترکیبات ماده خشک، خاکستر، پروتیین خام و تعیین الگوی اسیدآمینه، ارزیابی تجزیه پذیری نیتروژن و پروتیین عبوری در ساعات 8، 12 و 24 انکوباسیون و تعیین بخش های مختلف پروتیین دو گونه ریز جلبک آیزوکرایسیس گالبانا و نانوکلروپسیس اکولاتا به روش سیستم کربوهیدرات و پروتیین خالص کرنل انجام گرفت. در این تحقیق برای برآورد ضرایب تجزیه پذیری نیتروژن از مایع شکمبه سه راس گوساله نر اخته هلشتاین فیستولا دار با میانگین وزن 40±480 کیلوگرم و سن 2 سال استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که دو گونه ریز جلبکی ازنظر درصد پروتیین خام، چربی و NSC باهم تفاوت داشتند (P<0.05). نتایج حاصل نشان داد نانوکلروپسیس اکولاتا دارای 37 درصد و آیزوکرایسیس گالبانا نیز 32 درصد پروتیین خام بود. نسبت درصد اسیدآمینه ضروری به غیرضروری در ریز جلبک آیزوکرایسیس گالبانا 79/18 و در نانوکلروپسیس اکولاتا 8/28 درصد بود (P<0.05). درصد تجزیه پذیری نیتروژن در شرایط Invitro(IVDN) در ساعات 8، 12 و 24 انکوباسیون بین دو ریز جلبک آیزوکرایسیس گالبانا به ترتیب 44، 53 و 48 درصد و در نانوکلروپسیس اکولاتا 35، 40 و 38 درصد بود (P<0.05). درصد پروتیین عبوری در ساعات 8، 12 و 24 انکوباسیون در ریز جلبک آیزوکرایسیس گالبانا به ترتیب 56، 47 و 42 درصد و در ریز جلبک نانوکلروپسیس اکولاتا 65، 60 و 62 درصد بود. بخش های B1, A B2, و C در آیزوکرایسیس گالبانا به ترتیب 07/10، 85/8، 18/66، 56/7 و در نانوکلروپسیس اکولاتا به ترتیب 16/15، 64/16، 98/54 و 8/8 و درصد پروتیین خام بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر بیانگر این بود که با توجه به میزان چربی خام، پروتیین خام، درصد نیتروژن تجزیه شده در شرایط Invitro و پروتیین عبوری در گونه های ریز جلبکی نانوکلروپسیس اکولاتا و آیزوکرایسیس گالبانا به نظر می رسد این ریز جلبک ها دارای ارزش تغذیه ای مناسب برای استفاده در خوراک دام هستند.

  کلیدواژگان: الگوی اسیدهای آمینه، تجزیه پذیری پروتئین، نیتروژن آمونیاکی، ریزجلبک
 • زهرا محبوبی*، ناصر کریمی، عباس جهان بخشی صفحات 19-30
  سابقه و هدف

  عملیات پرواربندی نقش مهمی در تامین پروتیین حیوانی داشته و با این کار علاوه بر تولید گوشت بیش تر، کیفیت گوشت نیز بهبود می یابد، چون تغذیه مناسب و استفاده از روش های صحیح پرواربندی بسبب تسریع رشد و بهبود کیفیت گوشت می شود. برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی در پرورش گوسفند در یک برنامه تغذیه ای باید نیازهای غذایی دام، کیفیت مواد خوراکی و زمان مصرف آنها مورد توجه قرارگیرد. اما با توجه به کاهش علوفه و مراتع در ایران، دامدار ناچار به استفاده از کنسانتره بیشتر در جیره غذایی است. هدف از تحقیق حاضر اثرات کاهش فیبر و حذف یونجه بر صفات مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و خصوصیات لاشه بره های نر پرواری افشار بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با استفاده از 36 راس بره نر نژاد افشار با میانگین وزن زنده 1/9 ± 32/53 کیلوگرم و میانگین سن6/63 ± 93روزگی به مدت 90 روز بر اساس آزمایش فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی2×2 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیماریک: جیره پروار حاوی 80 درصد کنسانتره و 20 درصد علوفه (10درصد کاه گندم و10 درصد یونجه خشک)، تیمار دوم: جیره پروار حاوی 80 درصد کنسانتره و20 درصد علوفه (20 درصد کاه گندم و صفر درصد یونجه خشک)، تیمار سوم: جیره پروارحاوی 90 درصد کنسانتره و10 درصد علوفه (5 درصد کاه گندم و 5 درصد یونجه خشک) و تیمار چهارم: جیره پروارحاوی 90 درصد کنسانتره و10 درصد علوفه (10درصد کاه گندم و صفر درصد یونجه خشک) بود. روزانه سه نوبت در ساعات 8،14،20 تا حد اشتها در اختیار بره ها قرار داده شد. بره ها در انتهای آزمایش بعد از16 ساعت پرهیز غذایی، توزین شده و از هر تیمار چهار بره کشتار شد. داده های تحقیق از طریقSpss21، Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

  بین تیمارهای مختلف از نظر افزایش وزن تفاوت معنی داری مشاهده شد. تیمار چهار که با 90 درصد کنسانتره و صفر درصد یونجه بالاترین (300 گرم) و تیمار یک با 80 درصد کنسانتره و10 درصد یونجه کمترین افزایش وزن روزانه (200 گرم) را در بره ها ایجاد کرد. با افزایش کنسانتره و حذف یونجه مصرف خوراک افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار چهار (1/830 گرم) و کمترین آن مربوط به تیمار یک (1/476 گرم) بود. تیمار چهار به لحاظ عددی ضریب تبدیل کمتری (6/1) در مقایسه با سه تیمار دیگری داشت. میانگین وزن پایانی بره ها، وزن لاشه گرم و سرد در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری نشان دادند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده حذف یونجه هیچ مشکل تولیدی را در این دام ها ایجاد نکرد. افزایش کنسانتره و حذف یونجه در جیره باعث بالا رفتن مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه و در مجموع وزن نهایی بالاتری در بره های پرواری می گردد و همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک، عملکرد رشد و درصد لاشه گردید.

  کلیدواژگان: بره افشاری، خصوصیات لاشه، عملکرد رشد، یونجه
 • رضا کریمی، آرمین توحیدی*، مهدی گنج خانلو، سپیده خویی، حمید قاسم زاده نوا صفحات 31-48
  سابقه و هدف

   افزایش گلوکز در روده کوچک ممکن است برای بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گاوهای شیری موثر باشد و چنین فرض می شود که تامین گلوکز در پساشکمبه سبب افزایش تامین گلوکز کل بدن می شود و سپس عملکرد کبد گاوهای شیری را در طی دوره ی انتقال بهبود می دهد. هدف آزمایش حاضر ساخت یک منبع گلوکز عبوری و ارزیابی اثر آن بر تولید شیر و ترکیب شیر و مصرف ماده خشک گاو شیری تازه زا است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از روش پوشینه دارسازی ماتریکسی و حقیقی برای تولید گلوکز عبوری استفاده گردید. برای پوشینه دارسازی ماتریکسی، چربی هیدروژنه شده به عنوان ماتریکس مورد استفاده قرار گرفت. برای روش پوشینه دارسازی حقیقی ابتدا پودر دکستروز به گرانول های 1-3 میلی متری تبدیل گردید و سپس به طور کامل پوشش دار شد. به منظور بررسی میزان مقاومت گلوکز پوشش دار شده، از سه راس گاو دارای کانولای شکمبه ای استفاده شد. به منظور بررسی اثر گلوکز عبوری تولید شده از 16 راس گاو تازه زایمان کرده در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار 8 راسی استفاده شد. جیره هر دو تیمار کاملا یکسان بود با این تفاوت که گاوهای تیمار گلوکز عبوری، به صورت سرک روزانه 600 گرم گلوکز عبوری دریافت می کردند و گاوهای تیمار شاهد به مقدار مشابه مواد پوشش و دکستروز دریافت می نمودند. گلوکز عبوری از روز 4 تا 30 بعد از زایش تغذیه شد. گاوها در جایگاه انفرادی نگهداری می شدند و رکورد تولید شیر و مصرف ماده خشک به طور روزانه ثبت شد

  یافته ها

  پوشینه دارسازی ماتریکسی نتوانست به صورت قابل قبولی از گلوکز در برابر تجزیه شکمبه ای محافظت کند. اما با استفاده از روش پوشینه دارسازی حقیقی یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیه مناسب (حدود 50 درصد عبوری) و قابلیت هضم روده ای بالا (95 درصد هضم روده ای) با نسبت 70 درصد ماده موثره و 30 درصد پوشش تولید شد. تغذیه مقدار 600 گرم گلوکز عبوری تاثیر معنی داری بر مصرف ماده خشک (76/17 کیلوگرم در روز در تیمار گلوکز عبوری و 43/17 کیلوگرم در روز در تیمار کنترل؛ 48/0<p) و مقدار تولید شیر (64/31 کیلوگرم در روز در تیمار گلوکز عبوری و 87/32 کیلوگرم در روز در تیمار کنترل؛ 78/0<p) نداشت. اثر زمان بر تولید شیر در هر دو تیمار معنی دار بود (005/0<p)، اما، تاثیر زمان بر مصرف ماده خشک معنی دار نبود (31/0<p). چربی شیر در گاوهای که گلوکز عبوری دریافت کرده بودند افزایش معنی دار نشان داد (94/4 درصد در تیمار گلوکز عبوری و 29/4 درصد در تیمار کنترل، 033/0<p).

  نتیجه گیری

  یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیه مناسب (حدود 50 درصد عبوری) و قابلیت هضم روده ای بالا (95 درصد هضم روده ای) تولید شد که توانست در گاوه تازه زا بهبود وضعیت گلوکوژنیک گاو و مخالفت با انتقال موادمغذی برای تولید شیر ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: گاو، گلوکز، انکپسولاسیون
 • مریم روشندل قلعه زو، سعید زره داران*، علی جوادمنش صفحات 47-62
  سابقه و هدف

  با توجه به تمایل دامداران به کوچک کردن اندازه ی دنبه در نژادهای دنبه دار به دلیل کاهش بازدهی تولید، محققین به دنبال یافتن راه کارهایی برای کوچک شدن دنبه در این حیوانات هستند. شناسایی ساختار ژنتیکی و ژن های درگیر در فرآیند تشکیل دنبه، برای طراحی برنامه های اصلاح نژادی در جهت کاهش اندازه ی آن بسیار ضروری است. از روش های مختلف ژنومی مانند مطالعات گسترده ژنومی، مطالعه ردپای انتخاب یا تجزیه و تحلیل بیان ژن برای توصیف زمینه ی ژنتیکی احتمالی برای رسوب چربی در انواع نژادهای مختلف دنبه دار استفاده شده است. هدف از این مطالعه، شناسایی ژن های موثر در چربی دنبه در گوسفندان دنبه دار افشاری و سونیت در مقایسه با دو نژاد بدون دنبه دورپر و موتن آلمانی از طریق روش های شناسایی ردپای انتخاب و هستی شناسی ژن می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از اطلاعات ژنوتیپ 366 راس گوسفند (37 راس نژاد افشاری ، 69 راس نژاد سونیت، 99 راس نژاد دورپر و 161 راس نژاد موتن آلمانی) که با استفاده از آرایه های ژنگانی ایلومینا Ovine SNP50K BeadChip تعیین ژنوتایپ شده بودند، استفاده شد. برای جستجوی نشانه های انتخاب از آزمون XP-EHHدر بسته نرم افزاری R نسخه 9/1 استفاده شد. برای تعیین موقعیت ژنومی SNP ها در سطح ژنوم گوسفند نیز از نسخه ژنومی Oar_v4.0 پایگاه اطلاعاتی NCBI استفاده شد. ژن های کاندید با استفاده از SNP هایی که در بازه ی 1% بالای XP-EHH واقع شده بودند، با استفاده از نرم افزار Plink v1.9 و توسط لیست ژنی شرکت ایلومینا در محیط R شناسایی شدند. همچنین، برای بررسی وجود QTL های مرتبط با صفات مربوط به چربی در مناطق شناسایی شده معنی دار، از آخرین نسخه ی منتشرشده پایگاه genome Animal استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج حاصل از XP-EHH نشان داد که در مقایسه ی جمعیت افشاری با دورپر و موتن آلمانی 18 ژن مشترک شناسایی گردید که پنج ژن (LOC114116389، LOC114118754، KCMF1، TCF7L1 و RASSF2) مرتبط با QTL های چربی شامل درصد چربی لاشه، مقدار چربی احشایی و ذخیره ی چربی در دنبه بودند. همچنین، در مقایسه ی جمعیت سونیت با دو جمعیت دورپر و موتن آلمانی، 15 ژن مشترک شناسایی گردید که دو ژن SEMA5B و CDH9 در ارتباط با QTLهای چربی بودند. نتایج هستی شناسی ژن نیز نشان داد که برخی از این ژن ها نقش موثری در مسیرهای سیگنال دهی Wnt تنظیم کننده رشد و توسعه ی سلول ها و مورفولوژی سلولی دارند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از نشانه های انتخاب در نژادهای دنبه دار افشاری و سونیت، ژن RASSF2 با استفاده از روش XP-EHH به عنوان نشانه انتخاب در نژاد دنبه دار افشاری شناسایی شد. ژن مذکور با QTL ذخیره ی چربی دنبه نیز در ارتباط است که برای اولین بار در این تحقیق شناسایی شد. همچنین، ژن های LOC11411689 و LOC114118754 مرتبط با QTL درصد چربی در لاشه و ژن های KCMF1 و TCF7L1 مرتبط با QTL مقدار چربی احشایی در نژاد افشاری شناسایی شد. علاوه بر این، در نژاد سونیت ژن SEMA5B مرتبط با QTL درصد چربی در لاشه و ژن CDH9 مرتبط با QTL وزن چربی زیر جلدی شناسایی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه های اصلاح نژادی گوسفند به منظور حذف دنبه به خصوص در نژاد افشاری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گوسفند، دنبه، ردپای انتخاب، XP-EHH، هستی شناسی ژن
 • عبدالحکیم توغدری*، جواد زارعی، تقی قورچی صفحات 63-78
  سابقه و هدف

  جو همیشه دانه ای رایج در تغذیه پرواربندی گوسفند، به عنوان تنها منبع نشاسته مورد استفاده قرار می گیرد، اما با توجه به سریع التخمیر بودن جو در شکمبه که ممکن است منجر به افزایش مشکلات گوارشی مانند اسیدوز شکمبه ای شود و در نتیجه افت عملکرد دام، را در پی خواهد داشت. دانه جو توسط یک پوسته فیبری احاطه شده است که قابلیت هضم پایینی دارد. برخلاف دانه ذرت که به خوبی تحت تاثیر عمل جویدن خرد می شود، دانه جو نسبت به این عمل مقاوم بوده و اگر دانه کامل آن در تغذیه دام ها استفاده شود، مقدار قابل توجهی از آن از طریق مدفوع دفع خواهد شد. فرآیند افزودن بخار به مخلوط خوراک به عنوان کاندیشنینگ نامیده می شود. جهت افزایش رطوبت و دمای مش، مخلوط خوراک در معرض بخار اشباع قرار می گیرند به طوریکه در نهایت موجب ژلاتیناسیون نشاسته و فعالیت سایر عوامل باند کننده موجود در خوراک خواهد شد. اهداف تحقیق شامل تعیین تاثیر کاندیشنینگ کنسانتره جیر ه و تاثیر نوع غله مورد استفاده در کنسانتره و اثر متقابل کاندیشنیگ و نوع غله بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای شکمبه ای و خونی بره های پرواری بود.

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر عملکرد، قابلیت هضم موادمغذی، پارامترهای شکمبه ای و خونی بر روی تعداد20 راس بره نر نژاد دالاق با میانگین وزن زنده 50/0±31 کیلوگرم و سن 4-5 ماه در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل2×2 با دو روش فرآوری (با و بدون کاندیشنیگ) و دو نوع غله (جو و ذرت) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله جو، 2- کنسانتره با کاندیشنیگ و غله جو، 3- کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله ذرت، 4- کنسانتره با کاندیشنیگ و غله ذرت می باشد. به هر تیمار 5 تکرار اختصاص داده شد و در کل، 20 راس بره به مدت 98 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. طول آزمایش شامل 14روز دوره عادت پذیری و 84 روز دوره آزمایشی بود.

  یافته ها

  بین تیمارها در نوع فرآوری برای عملکرد (رشد، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک) اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0>p). وزن بره های دریافت کننده کنسانتره حاوی دانه ذرت در روز 56 بیشتر از بره های دریافت کننده کنسانتره حاوی دانه جو بوده است (05/0>P). تیمار کنسانتره حاوی دانه ذرت در رشد ماه اول و همچنین در افزایش وزن ماه اول و ضریب تبدیل خوراک ماه اول عملکرد بهتری نسبت به تیمار کنسانتره حاوی دانه جو داشت (05/0>P). همچنین در مصرف خوراک در ماه دوم تیمار کنسانتره حاوی دانه ذرت مصرف بیشتری نسبت به کنسانتره حاوی دانه جو داشت (05/0>P). در قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتیین در بین تیمار ها اختلاف مشاهده نشد. در قابلیت هضم عصاره اتری کنسانتره حاوی دانه جو عملکرد بهتری نسبت به کنسانتره حاوی دانه ذرت داشت (05/0>P). بین تیمارها در غلظت نیتروژن آمونیاکی و PH اختلافی مشاهده نشد (05/0>p). بین تیمارها در فراسنجه های خونی اختلاف مشاهده نشد (05/0>p). در مقدار نیتروژن اوره ای خون تیمار کنسانتره بدون کاندیشنینگ عدد بیشتری نسبت به تیمار با کاندیشنینگ داشت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان می دهد که فرآوری کنسانتره به صورت کاندیشنینگ کردن از لحاظ عددی باعث بهبود عملکرد در دام در افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های شکمبه ای و خونی می شود. استفاده از غله جو یا ذرت در پروار بندی بره تفاوت معنی داری با هم نداشته است. و استفاده از کنسانتره با کاندیشنینگ دانه ذرت از لحاظ عددی عملکرد بهتری را در رشد، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های شکمبه ای و خونی را نسبت به کنسانتره با کاندیشنینگ دانه جو داشته است.

  کلیدواژگان: کاندیشنینگ، نوع غله، بره پرواری، قابلیت هضم مواد مغذی
 • الهه یزدانخواه*، فرخ کفیل زاده صفحات 79-92
  سابقه و هدف

   استفاده از آنتی بیوتیک ها و دیگر محرک های رشد به دلیل احتمال ظهور مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های بیماری زا و تاثیری که می تواند بر سلامت جامعه انسانی داشته باشند، اتحادیه اروپا استفاده از آنها را در مزارع پرورشی محدود کرد. و شناسایی ترکیبات جایگزین برای آنها را در این صنعت تعیین نمودند. استفاده از افزودنی هایی نظیر گیاهان دارویی به عنوان عوامل ضد میکروبی می توانند جایگزین مناسبی در استفاده از آنتی بیوتیک ها باشند. گیاهان دارویی به دلیل خاصیت ضد میکروبی باعث بهبود فرآیند هضم، تخمیر و تولید حیوان می شوند. آزمایش حاضر با هدف افزودن گیاه بارهنگ کبیر در جیره بره های پرواری بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه-های تخمیر شکمبه ای و عملکردی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 7 تکرار با استفاده از 21 راس بره نر نژاد مهربان حدودا 4 ماهه با میانگین وزنی 44/4±11/29 کیلوگرم، انجام گردید. جیره آزمایشی بر اساس جدول احتیاجات غذایی تنظیم شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره های 3 و 6 درصد در ماده خشک بودند. بره ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و پس از یک دوره عادت پذیری 14 روزه، به مدت 90 روز در جایگاه انفرادی پروار شدند. جهت بررسی عملکرد رشد و پروار، وزن کشی بره ها قبل از شروع آزمایش و سپس هر 15 روز یکبار قبل از تغذیه صبح با اعمال 12 ساعت گرسنگی انجام شد. برای اندازه گیری قابلیت هضم ظاهری جیره ها، ماده خشک مصرفی، باقیمانده خوراک و کل مدفوع دفعی گوسفندان به صورت روزانه در طی 7 روز از اواخر دوره آزمایش ثبت گردید. جهت بررسی غلظت اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی شکمبه در پایان دوره پروار با استفاده از سوند مری از شکمبه هر دام، 50 میلی لیتر مایع شکمبه جمع آوری شد و سپس pH نمونه ها توسط دستگاه pH متر اندازه گیری شد. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه به روش تیتراسیون با اسید سولفوریک 1/0 نرمال و اسیدهای چرب فرار شکمبه با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی اندازه گیری گردید. برای شمارش پروتوزوآی شکمبه طبق روش دهوریتی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد، استفاده از گیاه بارهنگ کبیر باعث افزایش فاکتورهای عملکرد رشد نظیر خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه، وزن نهایی کل دوره و ضریب تبدیل خوراک گردید. اگر چه استفاده از گیاه بارهنگ کبیر اثر معنی داری بر روی قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام و NDF نداشت ولی از لحاظ عددی افزایش یافته بود. از طرف دیگر افزودن گیاه بارهنگ کبیر در جیره بر مجموع و الگوی اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبه، غلظت نیتروژن آمونیاکی و تراکم پروتوزوآ تاثیر معنی داری داشت، اما بر روی pH مایع شکمبه روند کاهشی غیر معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی اثر افزودن گیاه بارهنگ کبیر بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و عملکرد بره های پرواری نشان داد که استفاده از گیاه بارهنگ کبیر به خصوص در سطح 6 درصد در جیره بره های پرواری می تواند باعث بهبود عملکرد و فراسنجه-های تخمیری شود.

  کلیدواژگان: بره پرواری، قابلیت هضم، فراسنجه های شکمبه، عملکرد پروار، بارهنگ کبیر
 • محمد حیدری، محمدابراهیم نوریان سرور*، فرهنگ فاتحی، محمدمهدی معینی صفحات 93-104
  سابقه و هدف

  مصرف آغوز به مقدار کافی برای تامین انرژی مورد نیاز نشخوارکنندگان کوچک تازه متولد شده جهت تنظیم حرارت آنها بسیار حایز اهمیت است. جفت نشخوارکنندگان مانع انتقال ایمونوگلوبین از مادر به جنین در طول مدت بارداری می شود. با این حال عوامل مختلفی از جمله میزان تولید، تغذیه، نژاد، طول دوره خشکی، آب و هوا و وضعیت بهداشتی بزها می تواند بر روی ترکیبات آغوز تاثیر گذار باشد. تحقیقات نشان داده است که سلول های آنتروسیت روده کوچک طی 24 تا 48 ساعت پس از تولد، توانایی خود برای جذب ایمنوگلوبولین ها را از دست می دهند، بیشترین بازده جذب ایمنوگلوبولین جی در روده کوچک 4 ساعت پس از تولد می باشد و شش ساعت پس از تولد به صورت خطی کاهش می یابد، اگر آغوز به مقدار و کیفیت کافی در ساعات اولیه زندگی به بزغاله خورانیده نشود، احتمال مرگ و میر در گله بالا می رود، مصرف ناکافی آغوز در بره ها و بزغاله ها در اولین ساعات پس از تولد منجر به افزایش حساسیت به بیماری ها و افزایش نرخ مرگ و میر می شود و حجم آغوز مصرفی و کیفیت آن می تواند زنده مانی بزغاله ها را بالا ببرد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف آغوز مصرفی بر مقدار ایمونوگلوبین دریافتی، عملکرد رشد و فراسنجه های اسکلتی بزغاله های نژاد مورسیانوگرانادینا می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با تعداد 80 راس بزغاله تازه متولد شده با اوزان مختلف نژاد مورسیانوگرانادینا در 4 تیمار و به صورت بلوک کاملا تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل چهار تیمار 15 ،20 ،25 ،30 درصد وزن بدن بزغاله تازه متولد شده بود. طول مدت آزمایش 48 ساعت به طول انجامید و تعداد دفعات آغوزدهی هر 6 ساعت یکبار به صورت دستی و بر اساس درصد وزن بدن هنگام تولد هر بزغاله در آن تیمار انجام پذیرفت.

  نتایج

  با توجه به اینکه سطوح ایمونوگلوبین آغوز در نژاد مورسیانو گرانادینا در مقایسه با سایر نژادهای بز شیری دنیا (از قبیل سانن و آلپاین) در پایان ترین حد می باشد. در مطالعه حاضر تغذیه بزغاله های جایگزین با سطوح بالاتر آغوز توانست به رشد و توسعه عضلانی و اسکلتی بهتری منجر شود (05/0>P). بطوری که بهترین نتایج در بزغاله های تغذیه شده با سطوح 30 درصد وزن بدن مشاهده گردید (05/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد که روند افزایشی رشد و توسعه اسکلت برای تیمارهای مصرف کننده سطوح بالای آغوز تا 56 روزگی نیز ادامه یافته بود، بطوری که ارتفاع بدن و نیز عرض کپل برای تیمار 30 درصد آغوز در مقایسه با تیمار 15 درصد به ترتیب 10 و 9 سانتی متر بیشتر بود همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از لحاظ فراسنجه وزن در سن 21 روزگی وجود داشت (05/0>P) و مقدارآن برای تیمار 30 درصد آغوز بیشترین و برای تیمار 15 درصد آغوز کمترین بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مصرف آغوز در 48 ساعت اولیه بعد از تولد به مقدار 30 درصد وزن اولیه بدن بزغاله ها، به تعداد آغوزدهی هر 6 وعده یکبار، بر وضعیت ایمنی و رشد اسکلتی بدن بزغاله ها اثر دارد.

  کلیدواژگان: آغوز، ایمونوگلوبین، فراسنجه های اسکلتی، عملکرد رشد، مورسیانو گرانادینا
 • اکرم طاهریان قادی، قدرت رحیمی میانجی، محسن قلی زاده* صفحات 105-117
  سابقه و هدف

  بازدهی تولید مثلی، یکی از مهمترین صفات موثر بر عملکرد تولیدی گاو شیرده محسوب می شود. در پژوهش حاضر، ارتباط چند شکلی نوکلیوتیدی موجود در ناحیه اگزون 6 ژن اینترلوکین 2 و ناحیه اگزون 5 ژن اینترلوکین 10، با صفات تولید مثلی شامل روزهای باز، فاصله گوساله زایی، فاصله زایش تا اولین تلقیح، طول دوره آبستنی، مرده زایی، موفقیت تلقیح و بروز سخت زایی در گاو هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در پژوهش حاضر، از روش تعیین ژنوتیپ انتخابی برای ارتباط سنجی، دو ژن کاندیدای اینترلوکین 2 و 10 با صفات تولید مثلی در گاو های هلشتاین استفاده شد. بدین منظور، در گام اول، انتخاب حیوانات بر مبنای داده های فنوتیپی حد آستانه ای توزیع باقی مانده صفت روزهای باز مبتنی بر مدل های آماری مختلط انجام شد. در مدل مورد استفاده عواملی همچون، اثرات سال تولد، سال زایش، فصل زایش، شکم شیردهی به عنوان اثرات ثابت در نظر گرفته شدند و همچنین، اثر حیوان به عنوان اثر تصادفی و مقدار تولید شیر، به عنوان کووریت در مدل وارد شدند. در مجموع، تعداد 194 گاو، متشکل از 97 گاو ماده با مقادیر باقیمانده کمتر از حد آستانه های میانه و تعداد 97 گاو ماده با مقادیر باقی مانده بزرگتر از میانه انتخاب شدند. سپس، استخراج DNA از نمونه های خون بر اساس روش نمکی بهینه یافته انجام شد. متعاقبا، واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر قطعات 172 و 325 جفت بازی به ترتیب از نواحی کد شونده اگزون های 6 و 5 ژن های اینترلوکین 2 و اینترلوکین 10 با استفاده از آغاز گر های اختصاصی و شناسایی الگوی باندی مختلف در هر دو ژن با استفاده از روش PCR-SSCP انجام شد. ارتباط الگوهای باندی هر یک از جایگاه های ژنی با صفات روزهای باز، فاصله گوساله زایی، فاصله زایش تا اولین تلقیح و طول دوره آبستنی با آزمون آماری کاکس و برای صفات مرده زایی، نتیجه تلقیح و سخت زایی آزمون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در هر دو جایگاه نشانگری ژن های اینترلوکین 2 و اینترلوکین 10 چند شکلی مشاهده شد. در جایگاه اینترلوکین 2، چهار الگو و در جایگاه اینترلوکین 10 ، هفت الگوی مختلف باندی مشاهده شد. همچنین، در جایگاه اینترلوکین 10 الگوی باندی 5 و 6 بیشترین فراوانی و الگوی باندی 3 کمترین فراوانی را در بین نمونه های گروه اول دارا بودند در حالی که، در گروه دوم بیشترین فراوانی به الگوی باندی 6 تعلق داشت. در این جایگاه الگوی باندی 6 بیشترین فراوانی را در کل نمونه های مورد مطالعه داشت. در جایگاه اینترلوکین 2 در گروه اول، الگوی باندی 1 بیشترین فراوانی و الگوی 2 کمترین فراوانی را داشت و در کل جمعیت الگوی 4 کمترین فراوانی را داشت. نتایج نشان داد که جایگاه ژنی اینترلوکین 2 اثر معنی داری روی صفت روزهای باز (05/0<p) و طول دوره آبستنی (01/0<p) داشت و جایگاه ژنی اینترلوکین 10 (01/0<p) اثر معنی داری بر صفت روزهای باز، داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به چند شکلی بالای نواحی مورد مطالعه در جمعیت گاوهای هلشتاین و ارتباط این چند شکلی ها با صفات تولید مثلی، می توان با تایید نتایج با کمک توالی یابی، این ژن ها در برنامه های اصلاح نژادی مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: اینترلوکین، تعیین ژنوتیپ انتخابی، گاو هلشتاین، صفات تولید مثلی
|
 • Zahra Salehian, Rasoul Pirmohammadi, Nasrollah Ahmadifard, Hadi Almasi Pages 1-18
  Background and objectives

  Today, the nutritional value of microalgae is not hidden from anyone, and extensive research is being done to increase their production capacity and nutritional value. Due to the high cost of the protein portion of livestock diets, microalgae can be economically viable natural alternatives to protein supplements such as soybean meal in competitively priced diets. In all of the dietary amino acids, lysine and methionine are the first and second limiting amino acids. Most microalgae species contain relatively high levels of lysine. But they are somewhat deficient in sulfur-containing amino acids such as cysteine and methionine. The present experiment aimed to investigate the protein content and chemical composition of two species of microalgae, Isochrysis galbana (I. galbana) and Nannochloropsis oculata (N. oculata), the degree of nitrogen degradability (IVDN), and their different parts of the protein in the Cornell Net Carbohydrate and Protein )CNCPS( system.

  Materials and methods

  For this purpose, after culturing and harvesting the two microalgae species in the laboratory and conducting experiments, the amount of dry matter (DM) composition, ash, crude protein (CP) and determination of amino acid pattern, evaluation of IVDN and determination of different parts of the protein of two species of microalgae I. galbana and N. oculata was made by CNCPS system. In this study, to estimate the IVDN, the ruminal fluid of three male Holeshtine castrated fistula calves with an average weight of 480 ± 40 kg and age 2 years was used.

  Results

  The results showed that the two microalgae species were different in terms of CP%, fat %, and NSC % (P<0.05). The N. oculata 37% and I. galbana had 32% CP. The ratio of essential to non-essential amino acids was 18.79% in I. galbana and 28.8% in N. oculata (P <0.05). The percentage (IVDN) at 8, 12, and 24 h of incubation in I. galbana was 44%, 53%, and 48%, respectively, and in N. oculata was 35%, 40%, and 38% (P <0.05). The percentage of RUP at 8, 12, and 24 h of incubation was 56%, 47%, and 42% in I. galbana and 65%, 60%, and 62% in N. oculata, respectively. Sections A, B1, B2, and C in I. galbana 10.07, 8.85, 66.18, 7.56, and in N. oculata 15.16, 16.64, 54.98, and 8.8, respectively (P <0.05).

  Conclusion

  The results of the present study indicated that considering the amount of fat%, CP%, IVDN, and RUP in N. oculata and I. galbana, it seems that these microalgae are suitable for use in animal feed.

  Keywords: Amino acid profile, Protein degradability, Ammonia nitrogen, Microalgae
 • Zahra Mahbobi *, Naser Karimi, Abbas Jahanbakhshi Pages 19-30
  Background and objectives

  Fattening operations play an important role in the supply of animal protein, which in addition to producing more meat, the quality of meat also improves, because proper nutrition and the use of proper fattening methods accelerate the growth and improve the quality of meat. In order to achieve optimal and economical production in sheep breeding, a nutritional program must take into account the nutritional needs of livestock, the quality of food and their consumption time. However, due to the reduction of forage and pastures in Iran, the farmer is forced to use more concentrate in the diet. The aim of this study was to investigate the effects of fiber reduction and alfalfa removal on feed intake, body weight, feed conversion ratio and carcass characteristics of Afshari male lambs.

  Materials and methods

  The present study was performed using 36 Afshar male lambs with a mean live weight of 32.53 ± 1.9 kg and a mean age of 93 ± 6.63 days for 90 days based on a factorial experiment based on a completely randomized 2×2 design. Experimental treatments include treatment of frist: fattening diet containing 80% concentrate and 20% forage (10% wheat straw and 10% alfalfa), second treatment: fattening diet containing 80% concentrate and 20% forage (20% wheat straw and 0% alfalfa), third treatment: fattening diet contained 90% concentrate and 10% forage (5% wheat straw and 5% alfalfa) and fourth treatment: fattening diet contained 90% concentrate and 10% forage (10% wheat straw and 0% alfalfa). The lambs were fed three times a day at 8.00, 14.00 and 20.00 for ad libitum. At the end of the feeding period, all lambs were weighed after 16 h feed deprivation and four lamb from each treatment was slaughtered. The data were analyzed using Spss21 and Excel.

  Results

  There was a significant difference between different treatments in terms of weight gain. Treatment four with 90% concentrate and 0% alfalfa had the highest (300 g) and treatment one with 80% concentrate and 10% alfalfa produced the lowest daily weight gain (200 g) in lambs. With increasing concentrate and removal of alfalfa, feed consumption increased so that the highest amount was related to treatment four (1.830 g) and the lowest was related to treatment one (1.476 g). Treatment four had a numerically lower conversion ratio (6.1) compared to the other three treatments. The mean final weight of lambs, hot and cold carcass weights showed significant differences between experimental treatments.

  Conclusion

  According to the results, the removal of alfalfa did not cause any production problems in these areas. Increasing the concentrate and eliminating alfalfa in the diet increases feed intake and daily weight gain and overall higher final weight in fattening periods and also improves feed conversion ratio, growth performance and carcass percentage.

  Keywords: Afshari lamb, carcass characteristics, Growth performance, Alfalfa
 • Reza Karimi, Armin Towhidi *, Mahdi Ganjkhanlou, Sepideh Khoee, Hamid Ghasemzade Nava Pages 31-48
  Background and objectives

  Increasing glucose supply in the small intestine may be effective in improving the physiological status of dairy cows, and it is hypothesized that glucose supply in the small intestine increases whole body glucose supply and then improves the liver function of dairy cows during the early lactation. The aim of the present experiment is to produce a Rumen-Protected Glucose product and evaluation its effects on milk production and dry matter intake of fresh Holstein dairy cows.

  Materials and methods

  In this study, the matrix and true encapsulation method was used to produce Rumen-Protected Glucose. Hydrogenated fat was used as the matrix for matrix encapsulation. For the true encapsulation coating method, the dextrose powder was first converted into 1-3 mm granules and then completely coated. In order to evaluate the rumen degradability of encapsulated glucose, three cows with ruminal cannula were used. In order to investigate the effects of produced Rumen-Protected Glucose, 16 fresh cows were used in a completely randomized design with two treatments and 8 cows in each treat. The diets of both treatments were exactly the same, except that the cows in Rumen-Protected Glucose treat received 600 g of Rumen-Protected Glucose daily as top dresesd, and the cows in control treat received the same amount of coating material and dextrose. Rumen-Protected Glucose was fed from day 4 to 30 after calving. The cows were kept in individual boxes and milk production and dry matter intake were recorded daily.

  Results

  Matrix encapsulation failed to adequately protect glucose from rumen degradation. Using the true encapsulation method, a Rumen-Protected Glucose source with suitable degradation resistance (approximately 50% passing) and high intestinal digestibility (95% intestinal digestion) with a ratio of 70% active ingredient and 30% coating material was produced. Feeding 600 g of Rumen-Protected Glucose had no significant effect on dry matter intake (17.76 kg/day in Rumen-Protected Glucose treatment and 17.43 kg/day in control treatment; P>0.48) and milk production (33.58 kg/day in Rumen-Protected Glucose treatment and 33.95 kg/day in control treatment; P> 0.78). The effect of time on milk production was significant in both treatments (P < 0.005). However, the effect of time on dry matter consumption was not significant (P>0.31). Milk fat was increased in cows received Rumen-Protected Glucose (4.94% in Rumen-Protected Glucose treatment and 4.29% in control treatment, P< 0.033).

  Conclusion

  A source of Rumen-Protected Glucose with suitable degradation resistance (about 50% passing) and high intestinal digestibility (95% intestinal digestion) was produced. Feedig of Rumen-Protected Glucose to fresh dairy cows improved their glycogenic status and reduced nutrient transfer for milk production.

  Keywords: Glucose, Encapsulation, cow
 • Maryam Roshandel Ghalezo, Saeed Zerehdaran *, Ali Javadmanesh Pages 47-62
  Background and objectives

  Tail in sheep is a valuable energy source. However, in modern intensive and semi-intensive sheep industry the lean-tailed sheep breeds have more desirable and marketable. Therefore, due to the negative effect of tail size on production efficiency, researchers are looking for methods to eliminate this trait. Identification of genes involved in the process of fat deposition in tail is necessary for reducing tail size in sheep. Several genomic methods such as genome-wide association and selection signature studies or gene expression analysis for describing a possible genetic background for deposition of fat in various fat-tail breeds have been used. The aim of this study was to identify effective genes in fat-tailed sheep breeds (Afshari and Sunite) compared to breeds without tail (Dorper and German Mutton) using selection signature and gene ontology methods.

  Materials and methods

  In this study, genotype information of 366 sheep (37 Afshari, 69 Sunite, 99 Dorper and 161 German Mutton) genotyped with Illumina Ovine SNP50K BeadChip genome arrays, were used. The XP-EHH method using R software package version 1.9 was used to identify selection signature. Genomic version Oar_v4.0 database NCBI was used for detecting the genomic position of SNPs in sheep genome. Candidate genes were identified by SNPs located at 1% upper range of XP-EHH using Plink v1.9 software and gene list of Illumina in R. Additionally, the latest published version of Animal genome database was used for defining QTLs associated with fat deposition traits in identified locations.

  Results

  Based on the results of XP-EHH, 18 common genes were identified from comparing Afshari population with German Mutton and Dorper breeds, in which five genes (LOC114116389, LOC114118754, KCMF1, TCF7L1 and RASSF2) were associated with QTLs related to fat deposition including carcass fat percentage, internal fat amount and fat tail deposition. 15 common genes were also identified from comparing Sunite population with German Mutton and Dorper populations, in which two genes (SEMA5B and CDH9) were associated with QTLs related to fat deposition. The results of gene ontology showed that some of these genes play effective roles in signaling Wnt, growth, development and morphology of cells.

  Conclusion

  based on the results of selection signature using XP-EHH method in Afshari and Sunite breeds, RASSF2 gene was identified as a selection signature in Afshari breeds. This gene was also related to tail fat storage QTL, which was identified for the first time in this study. LOC11411689 and LOC114118754 genes related to carcass fat percentage QTL, KCMF1 and TCF7L1 genes related to the QTL of internal fat amount in Afshari breed were also identified. In addition, the SEMA5B gene associated with the QTL of carcass fat percentage and the CDH9 gene associated with of subcutaneous fat weight were identified in the Sunite breed. The results of this study could be used in sheep breeding programs to reduce fat deposition in tail, especially for Afshari breed.

  Keywords: fat-tailed sheep, selection signature, XP-EHH, gene ontology
 • Abdolhakim Toghdory *, Javad Zarei, Taghi Ghoorchi Pages 63-78
  Background and objectives

  Barley is always the common grain used in sheep fattening feed, as the only source of starch, but due to the rapid fermentation of barley in the rumen, which may lead to increased digestive problems such as ruminal acidosis and thus reduced performance. Livestock will follow. Barley kernels are surrounded by a fibrous shell that has low digestibility. Unlike corn kernels, which are well crushed by chewing, barley grains are resistant to this action, and if whole grains are used to feed livestock, a significant amount of them will be excreted in the feces The process of adding steam to the food mixture is called condioning.In order to increase the humidity and temperature of the mesh, the food mixture is exposed to saturated vapor so that it will eventually cause starch gelatination and the activity of other bonding agents in the feed. The objectives of the study were to determine the effect of conditioning of dietary concentrate and the effect of grain type used in the concentrate and the interaction of conditioning and grain type on yield, nutrient digestibility and rumen and blood parameters of fattening lambs.

  Materials and methods

  In order to investigate the effect of concentrate concentration and type of dietary grain on yield, nutrient digestibility, ruminal and blood parameters on 20 male Dalagh lambs with an average live weight of 31 ± 0.50 kg and age 4- 5 months were done in a completely randomized design with 2×2 factorial arrangement with two processing methods (with and without conditioning) and two types of grain (barley and corn). Experimental treatments include 1- Concentrate without conditioning and barley grain, 2- Concentrate with conditioning and barley grain, 3- Concentrate without conditioning and corn grain, 4- Concentrate with conditioning and corn grain. Each treatment was assigned 5 replications and in total, 20 lambs were tested for 98 days. The duration of the experiment included 14 days of habituation period and 84 days of experimental period.

  Results

  There was no significant difference between treatments in the type of processing for performance (growth, daily weight gain, feed intake, feed conversion ratio) (P> 0.05). The weight of lambs receiving concentrate containing corn grain on day 56 was higher than the lambs receiving concentrate containing barley grain (P <0.05). Concentrate treatment containing corn kernels performed better than barley grain concentrate treatment in the first month as well as in the first month weight gain and first month feed conversion ratio (P <0.05). Also, in the consumption of feed in the second month, the treatment containing concentrate of corn grain had more consumption than the concentrate containing barley grain (P <0.05). There was no difference in the digestibility of dry matter, organic matter and protein between treatments. In the digestibility of ethereal extract, concentrate containing barley grain had a better performance than concentrate containing corn grain (P <0.05). No difference was observed between treatments in ammonia nitrogen concentration and pH (P> 0.05). There was no difference between treatments in blood parameters (P> 0.05). In the amount of nitrogen in blood urea, the concentrate treatment without conditioning had a higher number than the conditioning treatment (P <0.05).

  Conclusion

  The results of this experiment show that concentrate processing by conditioning numerically improves livestock performance in weight gain, feed conversion ratio, nutrient digestibility and ruminal parameters. Oh and it becomes bloody. The use of barley or corn grain in lamb fattening was not significantly different. And the use of concentrate with corn grain conditioning numerically has better performance in growth, daily weight gain, feed conversion ratio, feed intake, nutrient digestibility,

  Keywords: Conditioning, Grain type, Nutrient digestibility
 • Elahe Yazdankhah *, Farokh Kafilzadeh Pages 79-92
  Background and purpose

  Use of antibiotics and other growth stimulants The European Union has restricted their use on farms because of the potential for antibiotic resistance in pathogenic bacteria and the impact they can have on human health. And determined the identification of alternative compounds for them in this industry. The use of additives such as herbs as antimicrobials can be a good alternative to antibiotics. Medicinal plants due to their antimicrobial properties improve the process of digestion, fermentation and production of animals. The present experiment was performed with the aim of adding Plantago major to the diet of fattening lambs on nutrient digestibility, ruminal fermentation and functional parameters.

  Materials and Methods

  This study was conducted in a completely randomized design with 3 treatments and 7 replications using 21 kind male lambs of approximately 4 months with an average weight of 29.11 ± 4.44 kg. The experimental diet was adjusted based on the nutritional needs table. Experimental treatments included control diet and 3 and 6% dry matter diets. The lambs were randomly divided into three groups and after a 14-day acclimatization period, they were reared in solitary confinement for 90 days. To evaluate growth and fattening performance, lambs were weighed before the experiment and then every 15 days before morning feeding with 12 hours of starvation. To measure the apparent digestibility of diets, dry matter intake, feed residue and total feces of sheep were recorded daily for 7 days from the end of the experimental period. To evaluate the concentration of volatile fatty acids and ruminal ammonia nitrogen at the end of the fattening period using esophageal catheter from the rumen of each animal, 50 ml of ruminal fluid was collected and then the pH of the samples was measured by pH meter. Rumen ammonia nitrogen concentration was measured by titration with 0.1 normal sulfuric acid and ruminal volatile fatty acids were measured by gas chromatography. Rumen protozoa were counted according to the dehydration method.

  Results

  The results of this study showed that the use of Plantago major plant increased growth performance factors such as daily feed intake, daily weight gain, total weight of the whole period and feed conversion ratio. Although the use of Plantago major plant had no significant effect on the apparent digestibility of dry matter, organic matter, crude protein and NDF, but it was increased numerically. On the other hand, the addition of Plantago major in the diet had a significant effect on the total and pattern of volatile fatty acids in ruminal fluid, ammonia nitrogen concentration and protozoan concentration, but showed a significant decreasing trend on ruminal pH.

  Conclusion

  In general, the effect of adding large leaves on nutrient digestibility, rumen fermentation parameters and performance of fattening lambs showed that the use of Plantago major, especially at the level of 6% in the diet of fattening lambs can improve the yield and fermentation parameters.

  Keywords: lamb fattening, digestibility, rumen parameters, fattening function, Plantago major
 • Mohammad Haydari, MohammadEbrahim Nourian Sarvar *, Farhang Fatehi, MohammadMehdi Moeini Pages 93-104
  Background and objectives

  Consumption of colostrum in sufficient quantity to provide the energy needed by small newborn ruminants to regulate their temperature is very important.Ruminant placenta prevents the transfer of immunoglobulin from mother to fetus during pregnancy. However, various factors such as production, nutrition, breed, duration of drought, climate and health status of goats can affect the composition of colostrum. Research has shown that small intestinal enterocyte cells lose their ability to absorb immunoglobulins within 24 to 48 hours after birth.The highest efficiency of immunoglobulin G uptake in the small intestine is 4 hours after birth and decreases linearly six hours after birth.If the goat kids do not consume enough colostrum in the early hours after birth, the risk of mortality in the herd increases. Inadequate consumption of colostrum in lambs and goat kids in the first hours after birth leads to increased susceptibility to disease and increased mortality rate, and the volume and quality of colostrum consumed can increase the survival of goat kids. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of different levels of colostrum consumption on the amount of immunoglobulin intake, growth performance and skeletal characteristics of Murcia goat kids.

  Materials and Methods

  The present study was performed on 80 newborn goats with different weights of Murcianogranadina breed with 4 treatments in a completely randomized block. Experimental treatments included four treatments of 15, 20, 25, and 30% of the newborn goat kids body weight. In that treatment was accepted.

  Results

  Due to the fact that colostrum immunoglobulin levels in Murciano Granadina breed are at the highest level compared to other dairy goat breeds in the world (such as Sunan and Alpine). In the present study, feeding alternative goats with higher colostrum levels was able to grow and develop Lead to better muscle and skeleton (P <0.05). In the present study, the best results were observed in goat kids fed with levels of 30% of body weight (P <0.05). The results of this study showed that the increasing trend of skeletal growth and development for treatments consuming high levels of colostrum had continued up to 56 days. As body height and cap width were 30 and 9 cm higher for 30% colostrum treatment compared to 15% treatment, respectively, there was also a significant difference between treatments in terms of weight parameters at 21 days of age (P <0.05). And its value was the highest for 30% colostrum treatment and the lowest for 15% colostrum treatment.

  Conclusion

  The results of this experiment showed that consumption of colostrum in the first 48 hours after birth in the amount of 30% of the initial body weight of goats, the number of colostrum every 6 meals, affects the immune status and skeletal growth of goat kids.

  Keywords: Colostrum, Immunoglobulin, Skeletal parameters, Growth function, Morciano Granadina
 • Akram Taherian-Ghadi, Ghodrat Rahimi-Mianji, Mohsen Gholizadeh * Pages 105-117
  Background and objectives

  Reproductive efficiency is one of the most important factors influencing dairy cow performance. In the present study, relationship between the polymorphism in interleukin 2 (IL-2: exon 6) and interleukin 10 (IL-10: exon 5) genes with reproductive characteristics including days open, calving interval, days from calving to first duty, gestation period, Service result, stillbirth and calving ease was examined.

  Materials and methods

  In the present study, the relationship between interleukin 2 and interleukin-10 as two candidate genes with some important reproductive traits in Holstein dairy cows was investigated by means of selective genotyping. Individuals were selected based on their open door residuals obtained from mixed models. In the model used, the effects of year of birth, year of calving, time of calving and lactation were taken into account as fixed effects, and the random effects of the animal and the covariate effect of milk yield were also included in the model. A total of 194 cows, 97 of which were individual cows, were selected from both tails of the residual value distribution. The DNA was extracted using a modified salting out procedure. Polymerase chain reactions (PCR) using specific primers were implemented to amplify fragments of 172 bp and 325 bp of IL-2 and IL-10, respectively. Different banding patterns were identified using the PCR-SSCP technique. The Cox test in SAS was used to examine the association between banding patterns with open days, calving interval, days from calving to first service, gestation duration. The logistics regression was implemented in SAS for service results, stillbirths and calving ease.

  Results

  The results showed the existence of polymorphism for both loci studied. Four different band patterns in IL-2 and seven different band patterns in IL-10 were observed. At the IL-10 locus, striped patterns 5 and 6 had the highest frequency and pattern 3 showed the lower frequency in the individuals with residual values below the mean. In the second group with residual values above the mean, the highest frequency was observed for pattern 6, which also had the highest frequency in the total samples. For IL-2, patterns 1 and 2 showed the greatest and lesser frequency, respectively, in the individuals with residual values below the mean. Pattern 4 had the lower frequency in this locus. Statistical results showed the significant association of IL-2 on open days and length of gestation. In addition, IL-10 had the significant effect on open days.

  Conclusion

  Taking into account the polymorphisms in the studied regions for the population of Holstein dairy cows and the association of these polymorphisms with reproductive traits, following confirmation of the results using sequencing approach, these regions could be considered in animal breeding programs.

  Keywords: Interleukin, Holstein cow, Reproductive traits, Selective genotyping