فهرست مطالب

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 109، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بستگان بین تاثیر حملات تروریستی توسط پرو، راسلکه، و معتقدان به مواد مخدر مرگ در میان دانشجویان در اسلام آباد
  صفحه 0
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درک شده حملات تروریستی از نظر ترس، عدم کنترل و میزان مواجهه با اضطراب مرگ انجام شد. همچنین در نظر گرفته شد تا اثر تعدیل کننده ویژگی های تاب آور بررسی شود و باورهای مذهبی مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش ها

  نمونه شامل 359 دانش آموز (159=درک مستقیم و 200=درک غیرمستقیم) بود. سن آنها بین 15 تا 22 سال متغیر بود. نمونه از اسلام آباد و راولپندی جمع آوری شد. 223 نفر از آنها مرد با میانگین سنی (M=18.97 سال، SD=2.48)، و 136 زن با میانگین سنی (M=18.53، SD=2.68) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تاثیر درک شده از حملات تروریستی (ترس، عدم کنترل و میزان قرار گرفتن در معرض) به طور معنی داری با اضطراب مرگ در بین افراد با درک مستقیم و غیرمستقیم مرتبط است، اما مشخص شد که افراد با ادراک مستقیم نسبت به مرگ ترس کمتری نسبت به مرگ دارند. به افراد غیرمستقیم درک شده به نظر می رسد که باورهای مذهبی و ویژگی های تاب آور تاثیر تعدیل کننده ای بر رابطه بین تاثیر درک شده حملات تروریستی و اضطراب مرگ دارند.

  نتیجه گیری

  از یافته ها می توان چنین استنباط کرد که باور به آخرت، حضور خدا و مقابله با آن ها می تواند اضطراب مرگ را در افراد در معرض مستقیم بیشتر از در معرض غیر مستقیم کاهش دهد.

  کلیدواژگان: حملات تروریستی، تاب آوری، باورهای مذهبی، اضطراب مرگ، افراد
 • آرش جواهری*، محمدباقر صابری زفزقندی، محسن شتی، محسن روشن پژوه صفحات 144-160
  اهداف

  اعتیاد جنسی یکی ازانواع اعتیادهای رفتاری است که با خیال پردازی های افراطی و رفتارهای جنسی سخت قابل کنترل مشخص می شود. این اختلال باعث مشکل در زندگی افراد مبتلا و همچنین افراد قربانی می شود. درمان عموما غیردارویی و روان شناختی است که زمان بر وپرهزینه هستند.  مداخلات کوتاه مدت، یکی از راه کارها برای کمک به این افراد می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی راهنمای بالینی کوتاه مدت درمان اختلال اعتیاد جنسی در افراد مبتلا انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی با پیش آزمون- پس آزمون بود. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کلیه افراد دارای اختلال اعتیاد جنسی بود که در شهر اصفهان زندگی می کنند. جامعه آماری کسانی بودند که شانس قرار گرفتن در مطالعه را داشتند. این افراد شامل مراجعه کنندگان به مراکز درمانی سرپایی و اقامتی مصرف مواد، مراکز درمانی روانپزشکی و کلینیک های درمان اختلالات جنسی بودند. با استفاده از روش بلوک های متوازن تصادفی شده، 30 آزمودنی مرد که بر اساس نقطه برش پرسشنامه رفتار فزون کنشی جنسی (HBI) با نمره 53 و بالاتر مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی تشخیص داده شدند به صورت تصادفی دردو گروه مداخله و مقایسه قرار گرفتند.  برای گروه مداخله 10 جلسه درنظرگرفته شد. مدت هرجلسه 120 دقیقه بود که به صورت هفتگی برگزار شد. جلسات با توجه به پاندمی کرونا ناچارا به صورت مجازی برگزار شد (اسکایپ). گروه مقایسه درحالت انتظار قرارگرفتند تا اگر راهنما اثربخش بود بتوانند ازآن بهره مند شوند.  هردوگروه پرسشنامه رفتار فزون کنشی جنسی را در سه نوبت تکمیل کردند. اول بلافاصله قبل از شروع ، دوم بلافاصله بعد ازاتمام مداخله، و سوم سه ماه بعد درمرحله پیگیری بود. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (RM-ANOVA) در نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر 30 بیمار مبتلا به اختلال اعتیاد جنسی حضور داشتند که 15 نفر در گروه مداخله و 15 نفر در گروه مقایسه قرار گرفتند (میانگین سنی افراد شرکت کننده 26/4 سال بود). میانگین نمرات رفتار فزون کنشی جنسی گروه مداخله در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به ترتیب 67، 49، 57 بود.  میانگین نمرات رفتار فزون کنشی جنسی گروه مقایسه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به ترتیب 64، 60 و 59 بود. یافته های اندازه گیری مکرر نشان داد این راهنمای بالینی درکاهش علایم اعتیاد جنسی شرکت کنندگان موثر است (P<0/01).

  نتیجه گیری

  راهنمای بالینی درمان کوتاه مدت اختلال اعتیاد جنسی درکاهش علایم اختلال اعتیاد جنسی اثربخش است. استفاده ازاین روش که امکان برگزاری به صورت آنلاین را نیز دارد، به دلیل مدت کوتاه وبه تبع آن کاهش هزینه درمان، این امکان را فراهم می نماید تا افراد بیشتری بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: راهنمای بالینی درمان، اختلال اعتیاد جنسی، رفتار فزون کنشی جنسی
 • سمیرا معصومیان، بنفشه غرایی، عباس رمضانی فرانی، محمدرضا شعیری، علی اصغر اصغرنژاد فرید* صفحات 162-181
  اهداف

  اختلال وسواسی- جبری (OCD)در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5) با افکار و یا تصاویر مزاحم و ناخوشایند(وسواس) که با اعمال تکراری و ناخواسته (اجبار) همراه می شود، مشخص شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اثربخشی پروتکل درمان طرحواره هیجانی افزوده شده به رویارویی و پیشگیری از پاسخ (ESTERP) با رویارویی و پیشگیری از پاسخ (ERP) و «درمان دارویی» در بهبود علایم بیماران مبتلا به OCD صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد. جامعه پژوهشی مطالعه حاضر کلیه بیماران مبتلا  به OCD مراجعه کننده به بیمارستان ها و کلینیک های سطح شهر تهران بود. 45 بیمار مبتلا به OCD به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی 15 بیمار در گروه ESTERP و 15 بیمار در گروه ERP و 15 بیمار نیز در  گروه درمان دارویی قرار گرفتند. بعد از جایگزینی تصادفی بیماران در سه شیوه ی درمانی، تمامی بیماران مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون- ویراست دوم (Y-BOCS-II)، مقیاس چهار سامانه ای اضطراب (FSAQ)، پرسشنامه افسردگی بک ((BDI-II را قبل و در انتهای درمان و 2 ماه بعد از درمان تکمیل کردند. سپس تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ناپارامتریک و شاخص تغییر پایدار (RCI) انجام شد.

  یافته ها

  بین درمان « ESTERP « با « ERP « و «درمان دارویی» در علایم و شدت وسواس و اضطراب (بجز افسردگی) بیماران تفاوت معناداری گزارش شد؛ علاوه براین، یافته های حاصل از معناداری بالینی بجز متغیر اضطراب، در متغیرهای افسردگی و علایم و شدت وسواس ESTERP نسبت به ERP و مخصوصا درمان دارویی، تغییرات معنادارتری نشان داد.

  نتیجه گیری

  دو درمان ESTERP و ERP در بیماران مبتلا به OCD اثربخش هستند و هر دو نسبت به درمان دارویی منجر به بهبود بیشتر علایم بیماران می شود.

  کلیدواژگان: اختلال وسواسی- جبری، طرحواره هیجانی افزوده شده به رویارویی و پیشگیری از پاسخ، رویارویی و پیشگیری از پاسخ، درمان دارویی، اضطراب، افسردگی
 • فرشاد شیبانی، پرویز دباغی*، شریف نجفی، محسن رجایی نژاد صفحات 182-195
  اهداف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر شدت درد، اضطراب، افسردگی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن: کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) ارتش تشکیل دادند. از بین این بیماران، افرادی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند و تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند 50 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد و به شکل تصادفی 25 نفر به گروه آزمایش و 25 نفر به گروه کنترل تخصیص داده شد. پس از انتخاب بیماران و تخصیص تصادفی آنها به گروه های آزمایش و کنترل، در قبل و پس از درمان پرسشنامه های پژوهش به بیماران جهت تکمیل داده شد. این پرسشنامه ها شامل پرسشنامه اندازه گیری شدت درد (NPRS)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه (WHOQOL-BREF)، پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، پرسشنامه ی افسردگی بک - ویرایش دوم (BDI-II) بود. پس از اخذ رضایت نامه کتبی شرکت در پژوهش، افراد گروه آزمایش درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (8 جلسه هفتگی) را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. برای رعایت اصول اخلاقی، پس از پایان پژوهش، برای گروه کنترل درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس اجرا شد. تحلیل داده ها توسط روش تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار SPSSV19 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل ها نشان داد، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) شدت درد، اضطراب و افسردگی را در بیماران مبتلا به درد مزمن کاهش داد (p<0/05). همچنین یافته ها نشان داد درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن را افزایش داد (p<0/05).

  نتیجه گیری

  در کنار درمان های دارویی رایج برای درد مزمن می توان از درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) در راستای افزایش کیفیت زندگی و کاهش شدت درد، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به درد مزمن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درد مزمن، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی، شدت درد
 • معصومه یاراحمدی، فریبا حافظی*، مکوندی بهنام صفحات 196-209
  اهداف

  بدن هر فرد بعد از یک روز طولانی به خواب مناسب و کافی شبانه نیاز دارد تا بتواند نیروی از دست رفته اش را بازیابد.  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بی خوابی بر تنظیم هیجانی و باورهای ناکارآمد خواب در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی، با پیش - پس آزمون، پیگیری با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش را 43 مراجعه کننده به درمانگاه اختلالات خواب بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و 2 کلینیک خصوصی متخصصان روان پزشک دارای فلوشیپ خواب شهر تهران در سال 99 تشکیل دادند. از بین این 43 نفر 36 نفر با در نظر گرفتن معیارهای ورود به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. که به صورت تصادفی در گروه های پژوهش معادل شدند. در نهایت با توجه به ریزش نمونه های مورد بررسی 20 بیمار به عنوان نمونه آماری اصلی، 10 نفر در گروه آزمایش (درمان شناختی - رفتاری بی خوابی (CBT-I) و 10 نفر در گروه کنترل مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تفاوت معناداری در نمرات تنظیم هیجان و باورهای ناکارآمد خواب بین گروه آزمایش با گروه کنترل در مرحله پس آزمون نشان داد (0/05 >p). نتایج آزمون پیگیری حاکی از پایداری اثر مداخله های درمانی بر نمرات تنظیم هیجان و باورهای ناکارآمد خواب بین گروه آزمایش با گروه کنترل نسبت به پیش آزمون بود (0/05 >p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر معنادار درمان شناختی - رفتاری بی خوابی بر تنظیم هیجانی و باورهای ناکارآمد خواب در بیماران مبتلا به اختلال بی خوابی می توان این درمان را برای بهبود افراد مبتلا به این اختلال در درمانگاه های اختلال خواب و روان پزشکی مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری بی خوابی (CBT-I)، تنظیم هیجانی، باورهای ناکارآمد خواب
 • ندا بهوندی، فلور خیاطان*، محسن گل پرور صفحات 210-221

  اهداف صورت بندی مداخله رفتاری هیجان مدار و متمرکز بر شفقت می توانند رابطه بین ابعاد مشکلات و ارتقای سلامت مبتلایان به علایم سردرد را تبیین و به عنوان اولین درمان تلفیقی برای مشکلات هیجانی و تسکین بخش نظام عصبی بسترهایی جهت بررسی و پیشگیری  جامع از علایم سردرد اولیه  فراهم نمایند. مواد و روش ها روش مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه بود. جامعه آماری کلیه ی بیماران مبتلا به علایم  سردرد اولیه مراجعه کننده به به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان خاتم الانبیاء تهران بود که از بین آن ها 45 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه15 نفر) قرار داده شدند. گروه های آزمایش تحت درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت(10 جلسه 60 دقیقه ای) و درمان متمرکز بر شفقت قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکرد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 24 شده و شاخص های آمار توصیفی(شامل میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(شامل تحلیل واریانس تکرار شده و  آزمون های تعقیبی بونفرونی) برای تحلیل داده ها استفاده شد یافته ها نتایج پژوهش نشان داد متغیر کیفیت زندگی با توجه به عدم رعایت پیش‏‏فرض کرویت در بخش اثر درون گروهی و در عامل زمان(F=3/47, df=1/15, p>0/05) معنادار نیست ولی تعامل عامل زمان و گروه(F=8/25, df=2/31, p<0/01) نشان می دهد که در متغیر کیفیت زندگی بین مراحل پیش‏‏آزمون، پس‏‏آزمون و پیگیری و تعامل زمان با گروه(سه گروه پژوهش) تفاوت معناداری (01/p<0) وجود دارد. نتیجه گیری بسته درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت می تواند در مواجهه با علایم و نشانه های سردرد اولیه با ایجاد فضای ذهنی و محیطی آرام و اقدام به رهایی هر گونه فشار و استرس به کنترل وضعیت فعلی و تصمیم گیری های بعدی بیماران کمک کند. از این رو درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت، درمانی قابل استفاده برای افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به سردرد اولیه می باشد.

  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر شفقت، درمان متمرکز بر هیجان، سردرد اولیه، سایکوتراپی، کیفیت زندگی
 • رضا منصوری کریانی، سودابه بساک نژاد*، مهناز مهرابی زاده هنرمند، نسترن مجدی نسب صفحات 222-234
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بر انعطاف پذیری روان شناختی و آشفتگی روان شناختی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر، آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس خوزستان بود. از میان افراد واجد شرایط در مرحله اول 50 نفر و در مرحله دوم 32 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی (16 نفر که به دو گروه 8 نفره تقسیم شدند) و گروه گواه (16 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایشی 10 جلسه تحت درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت قرار گرفتند. شرکت کنندگان به پرسشنامه وضعیت گشودگی و درگیری و مقیاس آشفتگی روان شناختی پاسخ دادند. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و نسخه 24 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه آزمایشی و گروه گواه از نظر انعطاف پذیری روان شناختی و آشفتگی روان شناختی در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (0.001>p).

  نتیجه گیری

  گروه درمانی پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت بر افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش آشفتگی روان شناختی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس اثربخش است.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت، انعطاف پذیری روان شناختی، آشفتگی روان شناختی، مالتیپل اسکلروزیس
 • فرحناز امیرلو، هایده صابری*، میترا حکیم شوشتری صفحات 236-252
  اهداف

  شناسایی عوامل مرتبط با سلامت روانی و کیفیت کلی زندگی والدین به ویژه مادران کودکان اوتیسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تنیدگی والدگری بر اساس بهشیاری و فراوالدگری با نقش میانجیگر خودکارآمدی والدینی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل همه مادران دارای کودک 2 تا 14 سال مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهر تهران در سال 1400 بودند که 250 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به پرسشنامه های تنیدگی والدگری(PSI-SF)، بهشیاری(MAAS)، فراوالدگری(M-PQ)و خودکارآمدی والدینی (PSAM)پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS  نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  ضریب مسیر کل بین بهشیاری(p<0/01, B=-0/671)، فراوالدگری (p<0/01, B=-0/256) و خودکارآمدی والدینی(p<0/01, B=-0352) با تنیدگی والدگری منفی و معنادار بود. همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم بین بهشیاری و فراوالدگری با تنیدگی والدگری  به ترتیب (p<0/01, B=-0/153)و(p<0/01, B=-0/116) منفی و در سطح 0/01 معنادار بود. همچنین مجموع مجذور همبستگی های چندگانه (R2) برای متغیر تنیدگی والدگری برابر با 0/63 حاصل شد.  

  نتیجه گیری

  بهشیاری و فراوالدگری به صورت مستقیم و هم با میانجیگری خودکارآمدی والدینی، تنیدگی والدگری را در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم پیش بینی می کند. بنابراین به منظور توسعه مداخلات برای کاهش یا جلوگیری از سطوح بالای تنیدگی والدگری ضرورت دارد از یافته‎های حاصل در جهت ارتقای بهزیستی والدین و بهبود روابط والد- فرزندی بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: تنیدگی والدگری، بهوشیاری، فراوالدگری، خودکارآمدی والدینی، اختلالات طیف اوتیسم
 • محسن طباطبایی، سعید شریفی*، اعظم نوفرستی، فریماه فهیم دانش، حمیدرضا جمیلیان، کامران توکل صفحات 254-274
  اهداف 

  با توجه به شیوع و گسترش بیماری کووید 19 در جهان وتاثیرت مخرب آن بر سلامت روان جامعه بخصوص پرستاران، توانمند سازی روانشناختی آنان می تواند علاوه بر افزایش امنیت روانی، موجب بهبود و ارتقا عملکرد بالینی انان در شرایط بحرانی شود. این پژوهش به برررسی سرمایه روانشناختی بر عملکرد بالینی پرستاران با تاکید برنقش میانجی امنیت روانشناختی در مواجهه با بیماران مبتلا به کرونا می پردازد.

  مواد و روش ها 

  مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد که در مجموع تعداد100 پرستار شاغل در بخش های بستری بیماران کووید 19 بیمارستان امیرالمومنین اراک وارد مطالعه شدند. ابزارگردآوری داده شامل سه پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز، امنیت روانشناختی ادراک شده و عملکرد مبتنی برشواهد بود. برای تجزیه تحلیل داده ها و به منظور بررسی مناسبت ابزار اندازه گیری از تحلیل عاملی تاییدی  با رویکرد حداقل مربعات جزیی به وسیله ی نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد.  

  یافته ها

  نتایج حاصل از بررسی ضرایب اثر فرضیه های پژوهش با توجه به مقدار عددی T بدست آمده بیانگر تاثیر مستقیم و معنادار بین متغیرها می باشد. بتای استاندارد برای رابطه ی بین سرمایه روانشناختی و عملکرد بالینی از 0/684 به 0/507 کاهش یافته و با توجه به معنی دار بودن آن، نقش متغیر امنیت روانشناختی، میانجی گری جزیی است.   

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها می توان گفت پرستارانی که از سرمایه روانشناختی بالاتری برخوردارند، آشنایی کاملتری از ظرفیتهای روانشناختی خود دارند که تاثیرات مثبت آن موجب میشود  در موقعیتهای چالش برانگیز و بحرانی نقش پررنگتری ایفا کنند.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، عملکرد بالینی، امنیت روانشناختی، پرستاران، کووید 19
|
 • Relationship between Perceived Impact of Terrorist Attacks, Resilience, and Religious Beliefs on death anxiety among Student in Islamabad
  Ayesha Khan* Page 0
  Objectives

  The present research was carried out to explore the perceived impact of terrorist attacks in terms of dread, lack of control and extent of exposure in death anxiety. It was also intended to explore the moderating effect of resilient attributes, and religious beliefs were investigated.

  Methods

  Sample consisted of 359 students (directly perceived =159, and in-directly perceived =200). Their age ranged between 15-22 years. Sample was collected from Islamabad and Rawalpindi. 223 of them males with mean age (M=18.97 years, SD=2.48), and 136 females with mean age (M =18.53, SD=2.68). Data was collected through Perceived impact of terrorist attack scale (Khan & Rafiq, 2016), Death anxiety scale (Templer, 1970), The Resilience Scale for Adults (RSA)(Friborg, 2003), and Religiosity questionnaire (Rafiq & Shehzadi, 2013). Quantitative research method was used in the study. After data collection, data was analyzed using SPSS and Process. Descriptive statistics, correlational analysis, and moderation was done.

  Results

    Results of correlational analysis indicated that perceived impact of terrorist attacks (dread, lack of control, and extent of exposure) were significantly positively (P≥0.001)  associated with death anxiety among directly and in-directly perceived individuals however directly perceived individuals were found to be less fearful about death as compared to in-directly perceived individuals. Religious beliefs and resilient attributes appeared to have moderating effect on relationship between perceived impact of terrorist attacks and death anxiety.

  Conclusion

  From the findings we may infer that belief about hereafter, presence of God, and coping may reduce death anxiety more in directly exposed than indirectly exposed individuals.

  Keywords: Terrorist attacks, Resilient attribute, Religious beliefs, Death anxiety, Individuals
 • Arash Javaheri*, Mohammad Bagher Saberizafarghandi, Mohsen Shati, Mohsen Roshanpajouh Pages 144-160
  Objectives

  Sex addiction is one type of behavioral addiction that is characterized by extreme fantasies and hard-to-control sexual behaviors. This disorder causes problems in the lives of affected people and their victims. The treatment is non-pharmacological and psychological, which are time-consuming and expensive. Short-term interventions are one of the ways to help these people. This study aims to evaluate the effectiveness of short-term clinical guidelines to treat sexual addiction disorder in affected individuals.

  Methods

  This was a randomized clinical trial study with pretest-posttest and follow-up. The studied population in this research included all people with sexual addiction disorder who live in Isfahan City, Iran. The statistical population was those who had the chance to be included in the study. These were individuals who were referred to outpatient and residential drug abuse treatment centers, psychiatric treatment centers, and sexual disorders treatment clinics. Using the balance block randomization method, 30 male subjects who were diagnosed with sex addiction disorder based on the cut-off point of the hypersexual behavior inventory (HBI) with a score of 53 and above were randomly divided into 2 intervention and comparison groups. The intervention group received ten 120-min therapy sessions held weekly. Because of the coronavirus pandemic, the treatment sessions had to be held virtually (Skype). The comparison group was put on hold so that they could benefit from the treatment if the guide was effective. Both groups completed the HBI three times. The first time was immediately before the treatment, the second time immediately after the intervention, and the third time 3 months later in the follow-up phase. The results were analyzed via repeated measures analysis of variance (RM-ANOVA) in the SPSS software, version 22.

  Results

  In the present study, there were 30 patients with a sexual addiction disorder, of which 15 were in the intervention group and 15 were in the comparison group (the mean age of the participants was 26.4 years). The mean scores of HBI in the intervention group in the pretest, posttest, and follow-up stages were 67, 49, and 57, respectively, while the mean scores of HBI in the comparison group were 64, 60, and 59 for the pretest, posttest, and the follow-up, respectively. Repeated measurement findings showed that this clinical guideline is effective in reducing participants’ sexual addiction symptoms (P < 0.01).

  Conclusion

  Clinical guideline for short-term treatment of sexual addiction disorder is effective in reducing the symptoms of sexual addiction disorder. Using this method, which can be held online, and considering its short time and reduced cost of treatment, allows more people to benefit from it.

  Keywords: Clinical guidelines for treatment, Sexual addiction, Hypersexual behavior
 • Samira Masoumian, Banafsheh Gharraee, Abbas Ramezani Farani, Mohammad Reza Shaeiri, Ali Asghar Asgharnejadfarid* Pages 162-181
  Objectives

  Obsessive-compulsive disorder (OCD) is defined in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) as annoying and unpleasant thoughts or images (obsession) associated with repetitive and unwanted actions (compulsion). This study aims to compare emotional schema therapy augmented exposure and response prevention (ESTERP) with exposure and response prevention (ERP) and pharmacotherapy in improving the symptoms of OCD patients.

  Methods

  This was a randomized clinical trial study. The participants included all patients with OCD who were referred to hospitals and clinics in Tehran City, Iran. A total of 45 patients with OCD were selected through purposeful sampling, of which 15 patients were randomly assigned to the ESTERP group, 15 to the ERP group, and 15 to the pharmacotherapy group. After randomly placing the patients in the three groups, all patients completed the Yale-Brown obsessive–compulsive scale second edition (Y-BOCS-II), the four systems anxiety questionnaire (FSAQ), and the Beck depression inventory (BDI-II) before, in the end, and 2 months after the treatment. Then, the data were analyzed using nonparametric tests and the reliable change index.

  Results

  There was a significant difference between the treatment of ESTERP with ERP and pharmacotherapy in the symptoms and severity of OCD and anxiety (except for the depression variable) in patients with OCD. In addition, the findings of the clinical significance of ESTERP compared to the other two treatments showed more significant changes in symptoms and severity of OCD and depression (except for the anxiety variable).

  Conclusion

  Both ESTERP and ERP treatments are effective in patients with OCD and both lead to more improvements in patients’ symptoms than pharmacotherapy.

  Keywords: Obsessive compulsive disorder, Anxiety, depression, Exposure therapy, Pharmacotherapy
 • Farshad Sheybani, Parviz Dabaghi*, Sharif Najafi, Mohsen Rajaeinejad Pages 182-195
  Objectives

  This research aims to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on pain intensity, anxiety, depression, and quality of life of patients with chronic pain via randomized clinical trials.

  Methods

  The study population consisted of all patients with chronic pain referred to Imam Reza Army Hospital. Of these patients, 50 cases who met the inclusion criteria and were willing to participate in the study were selected through convenience sampling and randomly assigned to the experimental (n = 25) or control groups (n = 25). After selecting the patients and randomly assigning them to the two groups, the research questionnaires were completed by the patients before and after the treatment. After obtaining a written consent letter from the research participants, the experimental group received MBSR therapy (8 weekly sessions) while the control group did not receive any intervention. The questionnaires included the numeric pain rating scale (NPRS), the World Health Organization quality of life (WHOQOL) (WHOQOL-BREF), the Beck anxiety inventory (BAI), and the Beck depression inventory-second edition (BDI-II). To comply with the ethical principles, after the end of the study, MBSR therapy was administered to the control group as well. The data were analyzed via analysis of variance and multivariate analysis of covariance in the SPSS software, version 19.

  Results

  The results of the analysis showed that MBSR therapy reduces pain severity, anxiety, and depression in patients with chronic pain (P < 0.05). The findings also showed that MBSR therapy improves the quality of life of patients with chronic pain (P < 0.05).

  Conclusion

  Along with the common medications for chronic pain, MBSR therapy can be used to improve the quality of life and reduce the severity of pain, anxiety, and depression in patients with chronic pain.

  Keywords: Chronic pain, Mindfulness, Anxiety, Depression, Quality of life, Pain management
 • Yarahmadi Masoomeh, Fariba Hafezi*, Makvandi Behnam Pages 196-209
  Objectives

  Human body needs an adequate amount of night’s sleep after a long day to regain its power. This study aims to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT-I) for insomnia on emotional regulation and dysfunctional sleep beliefs among insomniac patients.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pretest, posttest, follow-up test, and a control group. The sample included 43 people referring to sleep disorders clinics in Rasool-e-Akram Hospital and two private clinics for psychiatrists with a sleep fellowship in Tehran City, Iran in 2020. Of the 43 patients suffering from insomnia, according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (DSM-5), 36 individuals were selected based on the inclusion and exclusion criteria, of which 20 cases were selected and randomly assigned to an experimental (n = 10) and a control group (n = 10).

  Results

  The results demonstrated a significant difference between the emotional regulation and dysfunctional beliefs scores of the experimental and control groups in the posttest (P < 0.05). The results of the follow-up test indicated the sustainable effects of the therapeutic intervention on emotional regulation and dysfunctional sleep beliefs of the experimental and control groups compared to the pretest (P < 0.05).

  Conclusion

  Considering the significant effects of CBT-I on insomnia and dysfunctional sleep beliefs in the insomniac, this treatment can be used to improve their condition in sleep laboratories or other clinics.

  Keywords: Cognitive behavioral therapy for Insomnia, Emotional regulation, Dysfunctional sleep beliefs
 • Neda Behvandi, Felor Khayatan*, Mohsen Golparvar Pages 210-221
  Objectives

  The formulation of emotion-focused and compassion-focused behavioral intervention therapy can explain the relationship between the dimensions of problems and the health promotion of patients with headache symptoms and present the first combined treatment for emotional problems and the sedation of the nervous system to investigate and comprehensively prevent the symptoms of primary headaches.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pretest, posttest, and follow-up with a control group. The sample consisted of 45 patients with primary headache symptoms who were referred to the neurology clinic of Khatam Al-Anbia Hospital in Tehran City, Iran. They were selected by the purposive sampling method and randomly divided into two experimental groups and a control group (15 people in each group). The experimental groups underwent a combination of compassion-based emotion therapy (ten 60-min sessions) and compassion-focused treatment (eight 60-min sessions). The control group received no intervention. After collecting the data, they were entered into the SPSS software, version 24. Descriptive statistical indices (mean and standard deviation) and statistical inference (repeated measures analysis of variance and the Bonferroni post hoc test) were used to analyze the data.

  Results

  The findings showed that the quality of life variable is not significant because of the non-compliance with the spheric default in the intragroup effect and time factor (F = 3.47, df = 1.15, and P < 0.05); however, the interaction of the factor of time and group (F = 8.25, df = 2.31, and P < 0.01) shows a significant difference (P < 0.01) in the quality of life variable between pretest, posttest, and follow-up and time interaction with the group (between the three groups).

  Conclusion

  Compassion-based emotion-based combination therapy packages can help control the current situation and subsequent decisions of patients in the face of the signs and symptoms of early headaches by creating a calm mental environment and relieving any pressure or stress. Therefore, compassion-based emotion-based combination therapy is a treatment option that can be used to increase the quality of life of people with primary headaches.

  Keywords: Compassion-focused therapy, Emotion-focused therapy, Primary headache, Psychotherapy, Quality of Life
 • Reza Mansouri Koryani, Soodabeh Basaak Nejad*, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Nastaran Majdinasab Pages 222-234
  Objectives

  This study aims to determine the effectiveness of compassion-focused acceptance and commitment therapy (ACT) on psychological flexibility and psychological distress in patients with multiple sclerosis (MS).

  Methods

  This was an experimental study with pretest-posttest, follow-up, and control group design. The statistical population included all multiple sclerosis (MS) patients, who were a member of the Khuzestan MS Society. From this population, 50 patients were selected by the simple random sampling method. Then, 32 patients were randomly selected according to the inclusion and exclusion criteria and divided into two groups, namely the control group (n = 16) and the experimental group (n = 16). The experimental group was randomly divided into two groups of 8 patients. The experimental group received ten 90-min sessions of compassion-focused ACT. The participants answered the open and engaged state questionnaire and psychological distress scale. The obtained data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) in the SPSS software, version 24.

  Results

  The results of MANCOVA showed a significant difference between the experimental and the control group in psychological flexibility and psychological distress in the posttest and follow-up stages.

  Conclusion

  The compassion-focused ACT is effective in increasing psychological flexibility and reducing psychological distress in patients with MS.

  Keywords: Compassion-focused acceptance, commitment therapy, Psychological flexibility, Psychological distress, Multiple sclerosis
 • Farahnaz Amirlou, Hayedeh Saberi*, Mitra Hakim Shoushtari Pages 236-252
  Objectives

  It is highly important to identify the factors related to the general quality of life of parents, especially mothers of children with autism. Therefore, the present study aims to predict parenting stress based on mindfulness and meta-parenting considering the mediating role of parental self-efficacy of mothers of children with autism.

  Methods

  The present correlational study was conducted using the structural equation modeling (SEM) method. The study population included all mothers of 2- to 14-year-old children with autism referring to the therapeutic clinics in Tehran City, Iran, in 2021. Of this population, a total of 250 individuals were selected using the purposive sampling method and then responded to the parenting stress (PSI-SF), mindfulness (MAAS), meta-parenting (M-PQ), and parental self-efficacy (PSAM) questionnaires. The data were analyzed via the SEM method in the AMOS 21.0 software.

  Results

  The total path coefficient between mindfulness (P < 0.01, β = - 0.671), meta-parenting (P < 0.01, β = - 0.256), and parental self-efficacy (P < 0.01, β = - 0.352), and parenting stress was negative and significant. Also, the indirect path coefficient between parenting stress and mindfulness (P < 0.01, β = - 0.153) and meta-parenting (P < 0.01, β = - 0.116) was negative and significant at the level of 0.01. Moreover, the squared multiple correlation coefficient (R2) for the parenting stress variable was obtained at 0.63.

  Conclusion

  Mindfulness and meta-parenting can predict parenting stress in mothers of children with autism both directly and with the intermediation of parental self-efficacy. Therefore, to develop interventions for preventing high levels of parenting stress, it is necessary to utilize the findings to improve parents’ parent-child relationships.

  Keywords: Parenting stress, Mindfulness, Meta-parenting, Parental self-efficacy, Autism spectrum disorder
 • Mohsen Tabatabaei, Saeed Sharifi*, Azam Noferesti, Farimah Fahimdanesh, Hamidreza Jamilian, Kamran Tavakol Pages 254-274
  Background

  The coronavirus pandemic has caused fear and anxiety worldwide, especially amongst nurses. Examining the psychological effects of this disease on the mental health of nurses involved in the care of patients with this infection is critically important. This study aimed to investigate the relationship between the nurses’ psychology capital and their views on mental security, job satisfaction and clinical performance.

  Methods

  One hundred consenting nurses from a university general hospital in Arak, Iran, completed three well-established questionnaires that asked about their psychology knowledge, views on mental security and clinical performance. The data were analyzed statistically, using confirmatory factor analysis and partial least squares method. Also, the path analysis test, t-test and regression beta coefficient were used to test the study’s four hypotheses on psychological capital and security.

  Results

  The findings indicated that there were significant relationships, based on the theoretical model, amongst the nurses’ views on their psychology knowledge (or capital) and that it had a positive and significant effect on nurses' psychological security for working with COVID-19 patients. Also, the knowledge positively impacted their clinical performance and professional efficacy, while improving their sense of optimism, patience and hope for future.

  Conclusions

  There were positive interactions between the nurses’ psychological capital and the clinical performance, mental security, optimism and hope. Nurses with psychology capital had less worries on these subjects than those who lacked it. Such nurses believed they were more resourceful and able to provide better care to patients with coronavirus infection than those who lacked the knowledge.

  Keywords: Psychological capital, Clinical practice, Psychological security, Nurses, COVID19