فهرست مطالب

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/17
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رضا احمدی ترکمانی*، صبا جمالی صفحات 1-18

  قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و آیین نامه های مربوطه در مورد هویت شرکتهای کارگزاری سکوت کرده اند. همین امر باعث وجود اختلاف نظرهایی در مورد کارگزاران شده است. کارگزار را دلال، حق العمل کار و عامل گفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر به رغم وجود شباهتهایی میان کارگزار و هر کدام از واسطه های عنوان شده، به تفاوت میان آنها می پردازد. بر همین اساس این پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی به توصیف و شرح مساله حاضر می پردازد. یافته های پژهش نشان می دهد ریشه این اختلاف نظر ها را می توان در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 و مصوبه هیات وزیران در سال 1354 دانست که مطابق آنها کارگزار را حق العمل کار و دلال در نظر رفته بودند. به همین ترتیب نظر به اوصاف قرارداد، تکالیف و وظایف کارگزار، قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه تعریفی جدید از کارگزار بورس ارایه کرده است و شخصیتی تازه و نوع خاصی از نمایندگی تاسیس شده است. شخصیتی که هم مقررات مربوط به اجرای عملیات و هم مقررات انضباطی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. جمع بندی این پژوهش نشان می دهد کارگزار می بایست به عنوان یکی از ارکان معاملات در بازار سرمایه، عهده دار بخشی از امور اداری مربوط به معاملات و مسیول ارسال سفارشات مشتریان به سامانه معاملاتی باشد.

  کلیدواژگان: کارگزار بورس، بازار سرمایه، معاملات برخط، بورس اوراق بهادار، دلال
 • جعفر بیک زاد*، فائضه مختاری صفحات 19-36

  در دهه های اخیر در عرصه مدیریت دولتی برای پاسخگویی به مسایل و چالش های مدیریت دولتی سنتی رویکرد جدیدی به نام مدیریت دولتی نوین ارایه شده است، که بر بکارگیری روش های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی تاکید دارد و می توان آن را با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت هم سو دانست. مدیریت دولتی نوین در شکل های مختلفی از جمله: مدیریت گرایی، حکمرانی بازارگرایانه ، دولت کارآفرین بکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش های محوری صرفه جویی، اثربخشی و کارایی است. نظریه های انتخاب عمومی، اصیل وکیل و هزینه داد و ستد زیربنای مدیریت دولتی نوین هستند. مدیریت دولتی نوین با چالش ها و انتقاداتی از جمله: افزایش فساد، بی اعتمادی به دولت، کاهش پاسخگویی، مسیولیت پذیری و امنیت شغلی در بین کارکنان دولت رو به رو است. بر این اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن ارایه مبانی نظری مدیریت دولتی نوین به تشریح چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دولتی نوین، مدیریت دولتی سنتی، خدمات دولتی نوین
 • جعفر بیک زاد*، حبیب مرادی صفحات 37-51

  سرمایه انسانی حیاتی ترین عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش بهره وری می باشد. بهره وری سازمان های دولتی هر کشور یکی از مهمترین مولفه های توسعه آن کشور محسوب می شود. در محیط پرتلاطم و متغیر امروزی، چیزی که می تواند سازمان ها را نسبت به سایر سازمان ها در شرایط مطلوب تری نگهدارد، توجه به بهره وری در سازمان های دولتی است. بهره وری باعث می شود نیروی انسانی بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرش نظام مند پیدا کند. از طرف دیگر، ظهور فناوری های نوین و شتاب تحولات و تغییرات محیط سازمان ها، تامین منابع انسانی متخصص و دانشگر را به چالش اساسی تبدیل کرده است. در عصر حاضر، دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس، جایگاه مهمی در سازمان ها پیدا کرده است؛ به گونه ای که رمز موفقیت سازمان ها در بهره وری قلمداد شده و منابع انسانی دانشی مهم ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود آن قلمداد می شود. در هزاره سوم، دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و دارایی اصلی مطرح بوده که بدون مدیریت صحیح و استفاده درست از آن، سازمان ها بهره وری لازم را نخواهند داشت. باید دانشگران سازمانی را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهره وری و کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. مزیت رقابتی نصیب سازمان هایی خواهد شد که بتوانند بهترین کارکنان دانشی را جذب نموده، پرورش داده و نگهدارند.

  کلیدواژگان: کارکنان دانشی، بهره وری، بخش دولتی
 • عماد بیرانوند*، حسن فراتی، سمیه دهقانی صفحات 52-71

  هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه رضایتمندی شغلی بین کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی است. این پژوهش بر مبنای اطلاعات کمی، تکمیل پرسش نامه و تجزیه و تحلیل های آماری و در سه گام انجام شده است. به همین منظور پس از بررسی پیشینه تحقیق و سایر مطالعات انجام گرفته در این خصوص به تنظیم پرسش نامه براساس مدل JDI پرداخته شد. پس از توزیع 210 پرسشنامه 140 پرسشنامه از 7 اداره و سازمان دولتی و شرکت خصوصی تکمیل و جمع بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که به طور کلی رضایتمندی شغلی در میان کارکنان بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است. بیشترین ضریب تاثیر مربوط به فاکتورهای سبک رهبری و حقوق و مزیا است. میزان رضایت شغلی در بخش دولتی بالاتر از 2.5 بدین مفهوم که کارکنان بخش دولتی زضایمندتر و در بخش خصوصی کمتر از میانگین 2.5 است بدین مفهوم که رضایت شغلی در میان کارکنان بخش خصوصی کمتر است.

  کلیدواژگان: رضایتمندی شغلی، بخش دولتی، بخش خصوصی
 • جواد معدنی* صفحات 72-92
  زمینه و هدف

  امروزه سازمان ها و شرکت های بسیاری از سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی استفاده می کنند تا در راستای نیل به اهدافشان، موثر باشند. از همین رو ملاحظه می شود که اکثر آن ها سعی دارند تا با استفاده از این نوع سیستم ها، عملکرد کارکنان را بهبود و ارتقا دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع "کاربردی" و از نظر ماهیت داده ها "کمی" محسوب می شود که روش تحقیق آن "توصیفی-پیمایشی" است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS و PLS3 استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها و اطلاعات لازم گردآوری شدند که تعداد 47 پرسشنامه مسترد گردید. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده، هر چهار فرضیه مورد تایید واقع شدند و با تحلیل های به عمل آمده، مدل مفهومی تحقیق از برازش مناسب برخوردار است. مطابق با تحلیل های مدل معادلات ساختاری، از بین متغیرها، متغیر تصمیم گیری ازنظر تاثیر بر عملکرد کارکنان در مرتبه اول قرار دارد. نتیجه گیری: یکی از نتایج مهم تحقیق حاضر، تاکید بر نقش استراتژیک سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در عملکرد کارکنان است که فرآیندها و رویه های قدیمی را از حالت سنتی، به صورت مدرن و موثر تبدیل ساخته است. همچنین، مطابق با تحلیل های به عمل آمده، به طورکلی می توان گفت یکی از راه های بهبود عملکرد کارکنان، تقویت مولفه های "حمایت سازمانی، تصمیم گیری، صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزی

  کلیدواژگان: منابع انسانی، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، عملکرد کارکنان، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
 • احمد مرندی* صفحات 93-110

  هدف از این پژوهش، پیش بینی تسهیم دانش سبز و فرهنگ سازمانی از طریق مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماکو می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی می باشد. حجم جامعه آماری را کلیه جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماکو در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 496 نفر(186 مرد و 310 زن) می باشد. طبق جدول مورگان، 217 نفر(81 مرد و 136 زن) حجم نمونه آماری را تشکیل دادند که انتخاب این حجم از نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای از مدارس صورت گرفت. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی سبز فرخی، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و همکاران (1396) و تسهیم دانش سبز چانگ (2011) استفاده شد. پایایی درونی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 794/0، 769/0 و 815/0 بدست آمد. برای تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. لذا، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیه ها استفاده به عمل آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز و مولفه های آن (آموزش سبز، پاداش سبز، جذب و استخدام سبز، ارزیابی عملکرد سبز) با فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماکو ارتباط مثبت و معنی داری دارد. به علاوه، تحلیل رگرسیون نشان داد که فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش سبز معلمان دوره ابتدایی از طریق مولفه های آموزش سبز، جذب و استخدام سبز و ارزیابی عملکرد سبز مدیریت منابع انسانی سبز به صورت معنی داری قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، فرهنگ سازمانی، تسهیم دانش سبز
 • داوود مجاور* صفحات 111-128

  این مطالعه با هدف نقش میانجی تبادل رهبر-عضو و رهبری تحول گرا در رابطه بین هوش فرهنگی و رفتار آوایی انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر یزد تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با 320 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 175 نفری به شیوه تصادفی طبقاتی انتخاب گردید. جهت اندازه گیری هوش فرهنگی از پرسشنامه انگ و همکاران(2004)،رفتار آوایی(ون دایان و لیپن، 1998)، رهبری تحول گرا(آویلو و باس و جانگ، 1999) و در نهایت به منظور سنجش تبادل رهبر-عضو از پرسشنامه لیدن و مازلین(1998) واستفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که که بین هوش فرهنگی با تبادل رهبر- عضو، رهبری تحولی و رفتار آوایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه تبادل رهبر -عضو و رهبری تحولی با رفتار آوایی نیز تایید شد. همچنین مشخص گردید تبادل عضو - رهبر و رهبری تحولی نقش میانجی بین هوش فرهنگی با رفتار آوایی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، رفتارآوایی کارکنان، رهبری تحول گرا، تبادل رهبر-عضو
 • سید رضا موسوی فرد* صفحات 129-144

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان فرآورده های لبنی مانیزان کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش آماری از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ابزار موردنیاز فیش برداری است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان شرکت فرآورده های لبنی مانیزان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر می باشد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه های بازاریابی دیجیتال (محقق ساخته)، وفاداری به برند کریستالیس و چریسچو (2013) و نوآوری محصول پالادینو (2008) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS26 است. همچنین جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS24 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که میان بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین میان بازاریابی دیجیتال و وفاداری به برند ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. در نهایت میان نوآوری محصول و وفاداری به برند ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین شاخص های برازندگی برای تمام فرضیه ها و متغیرها در سطح مطلوب و مناسبی به دست آمد که نشان دهنده این است که مدل فرضیه کلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. نتایج نشان داد که رابطه میان بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مورد تایید می گردد.

  کلیدواژگان: بازاریابی دیجیتال، نوآوری محصول، وفاداری به برند، فرآورده های لبنی
 • جاوید رخشانی*، محسن جلیلی، پیام مهردادی، الناز شکرزاده صفحات 145-164

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را 800 نفر از کارکنان تامین اجتماعی شهرستان اردبیل (اسناد پزشکی ، مدیریت درمان ، بیمارستان سبلان) تشکیل می دهند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 257 نفر انتخاب شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ(2005)، کیفیت خدمات مشتریان عندلیبی (1396) و مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (2005) استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر مدیریت ارتباط با مشتری در تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کیفیت خدمات مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتری
 • عادل نیک نژاد* صفحات 165-179
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار و ابعاد مدیریت منابع انسانی در خلق عملکرد سازمانی از منظر پدیدارشناسی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب) استان سمنان، در نیمه دوم سال 1401 است.

  روش شناسی

  مطالعه ی حاضر مطالعه ای کیفی با طرح پدیدارشناسی است و جامعه آماری آن شامل خبرگان دانشگاهی استان سمنان بود که در این پژوهش محققان بعد از مصاحبه 19 به اشباع نظری رسیدند و در عمل، مفاهیم جدیدی به دست نیامد، اما برای اطمینان خاطر تعداد 35 مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود. همچنین بررسی منابع کتابخانه ای چاپی و الکترونیکی با استفاده از داده پایگاه های معتبر علمی و در دسترس از دیگر منابع پژوهش بودند.

  یافته ها

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای پژوهش، متن مصاحبه ها وارد نرم افزار MAXQDA شد. نتایج نشان داد که تیم رهبری قوی، مسیولیت پذیری، برنامه ریزی و تصمیم گیری کارآمد، استفاده از استراتژی های مناسب بر میزان خلق عملکرد سازمانی در این شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، میتوان چنین نتیجه گیری کرد که مدیریت منابع انسانی میتواند نقش مهمی در خلق عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ایفا نماید؛ لذا پیشنهاد می شود که مدیران این سازمان با انتخاب یک سیستم مدیریت منابع انسانی توانمند، خلق عملکرد کارکنان خود و بالتبع این سازمان را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی، روش پدیدارشناسی، شرکت آب و فاضلاب
 • عادل نیک نژاد صفحات 180-193

  امروزه منابع انسانی تنها معطوف به ملزومات کاری در سازمان، ارزیابیها، اخراج از خدمت و سایر امور مشخص نیسخت. ایخن روزها مدیریت منابع انسانی به بص شی حیا تی در امور مدیریتی بدل شده است و حتی ابعاد جدیدی از جمله مدیریت منخابع انسخانی سبز به آن اضافه شده است. مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشخت مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست محیطی تاکیخد دارد و بخدین صخورت عملخی میشخود کخه تکرخر و اعمخال مدیریت منابع انسانی سبز، در همه فرآیندهای مدیریتی و عملیا تی گنجانده شود. از طرفخی، در توسخعه پایخدار سخازمانی، نخه تنهخا طبیعت مد نظر قرار میگیرد، بلره راه هایی برای توسعه و استکاده از قابلیتهای طبیعت و محیط زیست در جهخت ترنووخو ی نیخز پیدا میشود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سخازمانی پایخدار در شخرکت آب و فاضلاب استان سمنان است. این پژوهش در نیمه دوم سال 1401 نگارش شده است. روش پژوهش مورد استکاده، توصخیکی -کاربردی بوده است. ضمن بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز، سوالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا کردن نسبت به این ابعاد، سازمان می تواند به توسعه پایدار دست یابد .

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی سبز، ابعاد مدیریت منابع انسانی سخبز، توسعه سازمانی پایخدار، شرکت آب و فاضلاب
|
 • Reza Ahmadi Torkamani*, Saba Jamali Pages 1-18

  The Trade Law and Stock Market Law of the Islamic Republic of Iran approved in 1384 and the relevant regulations neglected the identity of brokerage companies. This has caused differences of opinion about brokers. Through the mentioned documents, broker has been called as dealer, operator and agent. In this regard, despite the similarities between the broker and each of the mentioned intermediaries, the present research deals with the differences between them. Accordingly, this research explores and describes the present problem by adopting a qualitative approach. The findings show that the root of these differences of opinion can be found in the law establishing the stock exchange approved in 1345 and approved by the Council of Ministers in 1354, according to which the broker was considered as a broker. In the same way, according to the characteristics of the contract, duties of the broker, the legislator has provided a new definition of the stock broker in the Stock Market Law approved in 1384 and the relevant regulations and instructions, and a new character and a special type of agency has been established. A character for which both the regulations related to the implementation of operations and special disciplinary regulations are intended. The summary of this research shows that the broker should be one of the pillars of transactions in the capital market, responsible for a part of the administrative affairs related to transactions and responsible for sending customer orders to the trading system

  Keywords: stock broker, capital market, onlinetransactions, stock exchange, dealer
 • Jafar Beikzad*, Faezeh Mokhtari Pages 19-36

  In recent decades, in the field of public administration, a new approach called new public management has been introduced to respond to the problems and challenges of traditional government management. This emphasizes the use of private sector management methods in the public sector and it can be equated with privatization and downsizing of the government. New public management has been used in various forms such as: managerialism, market-based governance, entrepreneurial government, But they all aim to realize the core values of economy, efficiency and effectiveness. Theories of public choice, principle Agent Theory, and transactional costs are the foundation of new public management. The new public management faces challenges and criticisms such as: increased corruption, distrust of the government, reduced accountability, responsibility and job security among government employees. Accordingly, in the present article, the method of Library and resources Studies, while presenting the theoretical foundations of new public management, the Whats and Whys is explained.

  Keywords: new public management, traditionalgovernment management, new government services
 • Jafar Beikzad*, Habib Moradi Pages 37-51

  Human capital is the most vital strategic element and the most basic way to increase productivity. The productivity of the government organizations of any country is considered one of the most important components of that country's development. In today's turbulent and changing environment, what can keep organizations in a more favorable condition than other organizations is the attention to productivity in government organizations. Productivity makes the human force think better, think, create, innovate and find a systematic attitude. On the other hand, the emergence of new technologies and the acceleration of developments and changes in the environment of organizations have turned the provision of expert and knowledgeable human resources into a fundamental challenge. In today's era, knowledge as an intangible capital and asset has found an important place in organizations; In such a way that the key to the success of organizations is considered to be productivity, and knowledge human resources are considered the most important capability of the organization in gaining a competitive advantage, as well as its main intangible asset. In the third millennium, knowledge is considered as a valuable and strategic resource and the main asset that without its proper management and proper use, organizations will not have the necessary productivity. Organizational scientists should be considered as the basis for improving quality and productivity and all organizational processes. Competitive advantage will be given to organizations that can attract, cultivate and retain the best knowledge workers.

  Keywords: knowledge staff, productivity, public sector
 • Emad Beyranvand*, Hasan Farati, Arman Dehestani, Somayeh Dehgani Pages 52-71

  The purpose of this study is to evaluate and compare job satisfaction between public and private sector employees. This research is based on quantitative information, questionnaire completion, and statistical analysis and has been done in three steps. For this purpose, after reviewing the research background and other studies in this regard, a questionnaire was prepared based on the JDI model. After distributing 210 questionnaires, 140 questionnaires from 7 government departments and organizations and private companies were completed and summarized. The results of this study showed that in general, job satisfaction is higher among public sector employees than in the private sector. The highest impact factor is related to the factors of leadership style and salary and merit. Job satisfaction in the public sector is higher than 2.5 in the sense that public sector employees are more satisfied and in the private sector is lower than the average of 2.5 in the sense that job satisfaction is lower among private-sector employees.

  Keywords: Job Satisfaction, Public Sector, Private sector
 • Javad Madani Pages 72-92
  Background and purpose

  Today, many organizations and companies use human resource management information systems to be effective in achieving their goals. Therefore, it can be seen that most of them try to improve and improve the performance of employees by using these types of systems. The main goal of this research is to investigate the impact of the human resource management information system on the performance of the employees of the General Directorate of Sports and Youth of Alborz province.

  Methodology

  The current research is considered "applied" and "quantitative" in terms of the nature of the data, and its research method is "descriptive survey". In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used using SPSS and PLS3 software package.The statistical population of the current research is the employees of the General Directorate of Sports and Youth of Alborz province, who were collected by using the questionnaire tool, and the necessary data and information were collected, and 47 questionnaires were returned.

  Findings

  Based on the obtained findings, all four hypotheses were confirmed and with the analyzes performed, the conceptual model of the research has a suitable fit. According to the analysis of the structural equation model, among the variables, the decision-making variable ranks first in terms of its impact on the performance of employees.

  Conclusion

  One of the important results of the current research is emphasizing the strategic role of the human resource management information system in the performance of employees, which has transformed the old processes and procedures from traditional to modern and effective.Also, according to the performed analysis, in general, it can be said that one of the ways to improve the performance of employees is to strengthen the components of "organizational support, decision-making, saving time, saving money" in the workplace, which shows the direct and meaningful impact of the human resource management information system on The performance of employees.

  Keywords: human resources, human resources managementinformation system, employee performance, Alborz provincegeneral sports, youth department
 • Ahmad Marandi Pages 93-110

  The purpose of this study is Predicting the sharing of green knowledge and organizational culture through the components of green human resource management of primary school teachers in Mako city in the academic year 1400-1401. The research method of this research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection method. The size of the statistical population is the entire statistical population of the study, including all primary school teachers in Mako city in the academic year 1401-1400 with 496 people (186 men and 310 women). According to Morgan's table, 217 people (81 males and 136 females) formed the statistical sample size, which was selected from a statistical sample through stratified random sampling of schools. To measure the research variables, Green Farrokhi Human Resource Management Questionnaire, Denison's Organizational Culture (2000) et al. (2017) and Chang Chang (2011) Green Knowledge Sharing Questionnaire were used. The validity of the questionnaires was confirmed by the relevant professors and their internal reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.794, 0.769 and 0.815, respectively. Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data. Therefore, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used to test the hypotheses. The results of data analysis showed that green human resource management and its components (green education, green reward, green recruitment, green performance evaluation) have a positive and significant relationship with organizational culture and sharing of green knowledge of primary school teachers in Mako city. In addition, regression analysis showed that the organizational culture and green knowledge sharing of primary school teachers can be significantly predicted through the components of green education, green recruitment and employment, and evaluation of green performance of green human resource management.

  Keywords: Green human resource management, organizational culture, green knowledge sharing
 • Davoud Mojavar Tork Abadi Pages 111-128

  This study was carried out with the aim of mediating the role of member leader exchange and transformational leadership in the relationship between cultural intelligence and phonetic behavior. In terms of its practical purpose, its research method is descriptive and correlational, and the statistical population of this study It is formed by the employees of Yazd Education Department, whose number is equal to 320 people. In order to select the sample size, a sample of 175 people was selected by stratified random method using Cochran's formula. In order to measure cultural intelligence from Eng et al.'s questionnaire (2004), vocal behavior (Van Dien and Lippen, 1998), transformational leadership (Avilo, Bass and Jang, 1999) and finally to measure member-leader exchange from the Leyden questionnaire. and Maslin (1998) and was used. The reliability of the questionnaire was examined and confirmed by Cronbach's alpha coefficient and composite reliability and its validity by construct and content validity.Research hypotheses were analyzed using the structural equation modeling technique. The results of the research indicated that there is a positive and significant relationship between cultural intelligence and memberleader exchange, transformational leadership, and vocal behavior. The relationship between leader-member exchange and transformational leadership with vocal behavior was also confirmed. It was also found that leader-member exchange and transformational leadership play a mediating role between cultural intelligence and vocal behavior.

  Keywords: cultural intelligence, employee vocalbehavior, transformational leadership, member-leaderexchange
 • Seyed Reza Mousavi Fard Pages 129-144

  The purpose of this study is to investigate the relationship between digital marketing and product innovation with brand loyalty to customers of Manizan Kermanshah dairy products. This research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in nature and correlational in terms of statistical method. The method of collecting library information and the required tools is taking notes. The statistical population of the study includes the customers of Manizan Dairy Products Company in Kermanshah. The method is simple random sampling and the sample size using Cochran's formula is 384 people. The method of data collection is field and the required tools are digital marketing questionnaires (researcher-made), brand loyalty of Crystalis and Chrischo (2013) and product innovation of Paladino (2008). The method of data analysis is descriptive statistics using SPSS26 software. AMOS24 software was also used to model the structural equations. Findings showed that there is a significant and positive relationship between digital marketing and product innovation. There is also a significant and positive relationship between digital marketing and brand loyalty. Finally, there is a significant and positive relationship between product innovation and brand loyalty. Also, the fit indicators for all hypotheses and changes at the desired level are appropriate to the categories that provide this hypothesis model. The results showed that the relationship between digital marketing and product innovation with brand loyalty is confirmed.

  Keywords: Job Satisfaction, Public Sector, Private sector
 • Javid Rakhshani*, Mohsen Jalili Gilandeh, Payam Mehrdadi, Elnaz Shokrzadeh Pages 145-164

  The aim of this study was to investigate the effect of strategic human resource management on the quality of customer service with the mediating role of customer relationship management in Ardabil Social Security Organization. This research is a correlational description in terms of practical purpose and in terms of data collection. The statistical population of the study consists of 800 social security employees of Ardabil city (medical records, treatment management, Sabalan hospital) that the sample size was selected based on Cochran's formula 257 people. Data collection was available using nonrandom sampling method. To collect information, standard questionnaires of strategic human resource management of Chang and Hong (2005), quality of customer service Andalibi (1396) and customer relationship management of Sin et al. (2005) were used. Structural equation modeling using Amos software has been used to analyze the research hypotheses. Findings show that the variable of customer relationship management has a mediating role in the impact of strategic human resource management on the quality of customer service.

  Keywords: Human resources, strategic human resourcemanagement, quality of customer service, customerrelationship management
 • Adel Niknezhad Pages 165-179
  Purpose

  The purpose of the current research is to investigate the structure and dimensions of human resources management in creating organizational performance from the perspective of phenomenology (case study: water and sewage company) of Semnan province, in the second half of 2022.

  Methodology

  The current study is a qualitative study with a phenomenological design, and its statistical population included university experts from Semnan province, in this research, the researchers reached theoretical saturation after 19 interviews, and in practice, no new concepts were obtained, but for reassurance A total of 35 interviews were conducted. The data collection tool was semi-structured in-depth interviews. Also, the review of printed and electronic library resources using reliable and available scientific databases were other sources of research.

  Findings

  In order to analyze the data and identify the effects of research variables, the text of the interviews was entered into the MAXQDA software. The results showed that a strong leadership team, accountability, efficient planning and decision-making, and the use of appropriate strategies have a positive and significant effect on the level of organizational performance creation in this company.

  Conclusion

  According to the results of the research, it can be concluded that human resource management can play an important role in creating the performance of the water and sewage company of Semnan province; Therefore, it is suggested that the managers of this organization, by choosing a powerful human resources management system, will increase the performance of their employees and consequently this organization.

  Keywords: human resource management, organizational performance, phenomenological method, water, sewage company
 • Adel Niknezhad Pages 180-193

  Today, human resources are not only focused on work requirements in the organization, evaluations, dismissal and other specific matters. These days, human resource management has become a vital part of management affairs, and even new dimensions have been added to it, including green human resource management. Green human resource management as a branch of sustainable human resource management is a new topic in the field of human resource management that emphasizes the goal of environmental sustainability and thus it becomes practical to think and apply green human resource management in all managerial and operational processes. to be included. On the other hand, in sustainable organizational development, not only nature is considered, but also ways to develop and use the capabilities of nature and environment in the direction of technology are also found. The main purpose of this research is to investigate the role of green human resources management in relation to sustainable organizational development in water and sewage company of Semnan province. This research was written in the second half of 2022. The research method used was descriptive-applied. While examining the dimensions of green human resource management, the research questions were analyzed and the results of the analysis indicated that by gaining awareness about these dimensions, the organization can achieve sustainable development.

  Keywords: human resources management, greenhuman resources management, dimensions of greenhuman resources management, sustainableorganizational development, Water, sewagecompany