فهرست مطالب

خط مشی گذاری عمومی در مدیریت - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1401)

نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مریم عرب حسن خانی، علیرضا معطوفی*، علی فرهادی محلی، مجتبی طبری صفحات 1-11
  زمینه
  اموزش و پژوهش از زیربنایی ترین ساخت های هر جامعه ای می باشد. در صورت عدم توجه به سیاست های این حوزه اثار آن می تواند بر توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... نمودار باشد.
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل تجزیه و تحلیل خط مشی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی گرگان می باشد.
  روش
    پژوهش از حیث ماهیت استقرایی و از حیث روش، کیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و خط مشی گذاران دانشگاه علوم پزشکی و اساتید دانشگاهی می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک گلوله برفی، تعداد 20 نفر با در نظرگرفتن اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.
  یافته ها
  رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر، تکنیک داده بنیاد می باشد که پس از انجام مراحل سه گانه کد گذاری باز، محوری و گزینشی مدل اولیه ارایه گردید. درنهایت مدل نهایی پژوهش در 6 بعد طراحی گردید.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج حاصله عوامل علی شامل: (ساختار مثبت گرا، ارتباطات اثربخش، مدیریت مشارکتی، ویژگی های رفتاری، نظام مدیریت منابع انسانی، فرآیندهای اداری صحیح)، مقوله محوری (تجزیه و تحلیل خط مشی آموزشی و پژوهشی)، راهبرد (بهره برداری از الگوهای سازمان پیشرو و موفق استقرار سازو کارهای نظام آموزش و پژوهش منطبق با هریک از اقدامات نظام فردی و سازمانی آموزش و ترویج نمونه های موفق آموزش و پژوهش)، عوامل بسترساز (خود ارزیابی، جو سازمانی مثبت، یادگیری مشارکتی)، عوامل مداخله گر (مدیریت ناکارآمد، فشار سیاسی) و پیامدها (در دوبخش پیامدهای رفتاری و سازمانی) بدست آمدند.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل خط مشی - تجزیه و تحلیل خط مشی های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی
 • وجه الله قربانی زاده*، سید محسن علامه، هادی خان محمدی، حمیدرضا محمدی سیاهبومی صفحات 17-41
  زمینه

  نظام جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر سیستم های حکومتی باید برای مسایل مربوط به بهداشت و سلامت، خط مشی ها و استراتژی های کاربردی در دستور کار داشته باشد و از آنجاییکه سلامتی، بهداشت و درمان همواره از اولویت ها و نیازهای اولیه بشر از اوان مدنیت تا کنون بوده و هست، می بایست برنامه های کاربردی که ضامن سلامتی و زندگی بهینه برای  انسان هاست، در دستور کار قرار گیرد. در اواخر سال 2019، دنیا با یک پدیده همه گیر، به نام کرونا مواجه شد که کلیه روابط انسانی، سازمانی و حتی بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داد و خط مشی گذاران و تصمیم گیران حوزه سلامت را به چالش کشید، تا برای رفع این معضل فکر چاره ای بیندیشند.

  هدف

  فلذا این پژوهش با هدف ارایه چارچوبی مفهومی برای یادگیری خط مشی در حوزه سلامت انجام شده است، تا درس آموزی های مفیدی برای خط مشی گذاران حوزه سلامت ایجاد کند و در آینده با تجربه اندوزی و الگوگیری از این یادگیری ها، با خط مشی گذاری های برنامه ریزی شده و مبتنی بر خرد جمعی، تضمین سلامت جامعه بشری را تامین کنند.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق حاضر، روش مطالعه چندموردی بوده که یک روش کیفی است و از استراتژی تحلیل مضمون و نرم افزار Max QDA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 12 نفر از خبرگان و خط مشی گذاران حوزه سلامت در وزارت بهداشت بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به گردآوری داده ها از آنان مبادرت شد.

  یافته ها

  پس از گردآوری داده ها و رسیدن به اشباع نظری، تحلیل صورت پذیرفت. با مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده در نهایت، 431 کد باز/ شناسه، 152 مضمون پایه، 39 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر شناسایی شد.

  نتایج

  این مضامین و مفاهیم عمدتا از مصاحبه ها و اسناد بالادستی بدست آمدند و بارها توسط محقق بازبینی و اصلاح شد و مضامین مشابه و یکسان در یک دسته قرار گرفته و چارچوب مفهومی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: یادگیری، آموزش، خط مشی گذاری عمومی، اپیدمی، سلامت
 • لیلا سادات قاسمی رام، افسانه زمانی مقدم*، زین العابدین امینی سابق، سید عبدالله سجادی جاغرق، سید احمد هاشمی صفحات 43-63
  زمینه و هدف

  مدیریت منابع انسانی سبز به دنبال استفاده بهینه از منابع کمیاب محیطی است و تاکید آن بر فلسفه، خط مشی و فعالیت هایی است که سازمان ها را در رسیدن به اهداف سبز یاری می رساند. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل مدیریت منابع انسانی سبز در بانک رفاه کارگران انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر با روش آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفته و جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت بودند از اساتید، متخصصان و خبرگان در این حوزه و در بخش کمی، کلیه اساتید، کارکنان، مدیران و متخصصان در حوزه استراتژی منابع انسانی سبز. تعداد نمونه در بخش کیفی که به صورت هدفمند انتخاب شد، 12 نفر از اساتید، متخصصان و خبرگان و در بخش کمی، با استفاده از فرمول کوکران 332 نفر از مدیران و معاونین بانک رفاه کارگران، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته. در بخش کیفی به روش دلفی و از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام گرفته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد همانگونه که ملاحظه شد، از مولفه هایی که معرف شاخص های استراتژی منابع انسانی سبز در بانک رفاه کارگران بود، به دلیل آنکه هیچ یک از مولفه ها بار عاملی کمتر از 0٫3 نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و با توجه به اینکه کلیه گویه های باقیمانده بزرگتر از 6/0 بود، مدل مطلوب است.

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان داد که، برنامه ها و استراتژی های منابع انسانی سبز به طور فزاینده ای برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی های سبز و شیوه های مدیریت محیطی سازمان ها ضروری تلقی می شود و در این الگو تایید شده اند. در این الگو، استراتژی منابع انسانی مبتنی بر سه سطح فردی، تیمی و سازمانی تایید شده است.

  کلیدواژگان: استراتژی منابع انسانی، منابع انسانی سبز، بانک رفاه کارگران
 • شادی حسینی، سید ابوالقاسم میرا*، محمدرحیم اسفیدانی صفحات 65-84
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تدوین فرایند خط مشی گذاری مبتنی بر موضع سازی در حوزه خرده فروشی بازار ایران اجرا شده است.

  روش تحقیق: 

  پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش توسعه ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع توصیفی و از نظر روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات، از نوع میدانی و از نظر ماهیت از نوع آمیخته اکتشافی می باشد. در بخش اول (کیفی) به روش تحلیل تم و فرآیند آن با نرم افزار مکس کیو دی ای 12 طبقه بندی و تحلیل شد. در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 40 گویه در اختیار 384 نفر از مشتریان فروشگاه های خرده فروشی قرار داده شد . پس از جمع آوری اطلاعات با روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر مدل پیشنهادی (برآمده از فاز کیفی مطالعه) با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس 2 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها : 

  یافته ها نشان دادسه فروشگاه رفاه، فروشگاه افق کوروش و فروشگاه جانبو از حیث چهارده مولفه چارچوب طراحی شده وضعیت مطلوبی دارند. اما فروشگاه شهروند به جز از نظر دو مولفه «اطلاع رسانی» و «تبلیغات» که مقادیر میانگین آنها کمتر از (5/2 (170/2و 385/2) می باشد، از حیث دوازده مولفه دیگر از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردارند.

  نتیجه گیری : 

  با ارزیابی وجمع بندی از مصاحبه ها از گروه کانونی و بحث آنها در مورد کدهای استخراج شده مدل مفهومی این پژوهش، چهارده مولفه موضع سازی در حوزه خرده فروشی بازار ایران به دست آمد.نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد 3 فروشگاه رفاه، فروشگاه افق کوروش و فروشگاه جانبو از حیث 14 مولفه چارچوب طراحی شده وضعیت مطلوبی دارند. اما فروشگاه شهروند به جز از نظر دو مولفه «اطلاع رسانی» و «تبلیغات»، از حیث 12 مولفه دیگر از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: فرایند خط مشی، موضع سازی، فروشگاه های خرده فروشی، بازار ایران
 • موحد صادقیان، محمد منتظری*، جعفر قهرمانی صفحات 85-103
  زمینه

  مدیریت صحیح دانش باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها و در نهایت کسب موفقیت بیشتر و نهایتا تعالی سازمانی می شود. از اینرو بقای سازمان ها وابسته به مدیریت اثربخش دانش، است.

  هدف

  هدف این پژوهش سطح بندی آسیب های توسعه مدیریت دانش در دانشگاه ها در چهارچوب مدل سه شاخگی و رویکرد ساختاری تفسیری است تا از این طریق بتوان مدیریت دانش را در بهترین شکل ممکن توسعه داد .

  روش تحقیق: 

  جامعه آماری کلیه متخصصان حوزه ی مدیریت آموزش عالی، اساتید و کارشناسان ستادی در دانشگاه های استان کرمان می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند، 32 نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. داده های پژوهش نیز از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته در بین گروه نمونه به دست آمدند. آسیب های مدیریت دانش در چهارچوب مدل سه شاخگی شامل ابعاد رفتاری، محیطی و ساختاری مشخص شد.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج تحلیل ها، اصلی ترین آسیب های توسعه مدیریت دانش در بعد رفتاری عبارت اند از: «ریسک پذیری پایین و عدم تعهد مدیران و کارکنان نسبت به مدیریت دانش»، در بعد آسیب های محیطی «نبود نیاز و تقاضای مدیریت دانش از سوی جامعه» و در بعد آسیب های ساختاری «عدم شفافیت و تسهیل گری مقررات و دستورالعمل ها و مبهم بودن ماموریت». همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که اصلی ترین عوامل تاثیرپذیر در بعد آسیب های رفتاری، عبارت اند از «انگیزه و کار تیمی پایین و عدم رضایت شغلی کارکنان»، در بعد آسیب های محیطی «نبود زمینه بها دادن به نظرات افراد در ایجاد تغییرات» و در بعد آسیب های ساختاری «نامشخص بودن ماموریت و استراتژی ها در دانشگاه ها و عدم توجه به برنامه ریزی لازم در زمینه پیاده سازی».

  نتیجه گیری: 

  مهمترین دست آورد پژوهش این است که به منظور رفع آسیبهای توسعه مدیریت دانش لازم است تا در بعد رفتاری «ریسک پذیری پایین و عدم تعهد مدیران وکارکنان نسبت به مدیریت دانش» به عنوان تاثیرگذارترین عامل مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدل سازی ساختاری- تفسیری، مدیریت دانش، آسیب شناسی، مدل سه شاخگی
 • محمد امیرآبادی*، سید جواد امینی صفحات 105-125
  زمینه

  حوزه سیاست و مسایل مربوط به آن در حال دگرگونی و گسترش بوده، چگونگی حکومت کردن، مطابق معیار های حکومت مطلوب بیش از پیش اهمیت یافته و در حوزه های مختلف از جمله قانون گذاری، سیاست گذاری عمومی و علوم مرتبط با آن مورد توجه قرار می گیرد.

  هدف

  تحقیق حاضر با هدف ارایه طرح راهبردی حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران و بهبود مدل آن انجام شده است.

  روش ها: 

  روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته می باشد. در تحقیقات آمیخته هم از روش کیفی و هم از روش کمی استفاده می شود. در بخش کیفی این تحقیق از استراتژی تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کمی جهت انتخاب استراتژی بهینه از تحلیل سوات استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، جامعه آماری اساتید دانشگاهی که با موضوع حکمرانی محلی آشنا بوده و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورا های اسلامی شهر و روستا، شهرداران، استانداران و فرمانداران می باشند. روش نمونه گیری بر اساس گلوله برفی تا اشباع نظری می باشد. جامعه آماری در فاز کمی پژوهش کلیه متخصصان و اساتید حوزه حکمرانی محلی، نمایندگان مجلس، شورای شهر و مقامات وزارت کشور است که رقم دقیقی وجود ندارد.

  یافته ها:

   براساس یافته های تحقیق ابعاد طرح راهبردی حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران شامل سیاست گذاری محلی، حکمرانی محلی مبتنی بر قانون، توزیع عادلانه منابع در کشور، پاسخگویی صریح، مدیریت مشارکتی، تمرکززدایی و برنامه ریزی غیرمتمرکز، ایجاد اعتماد و وفاق اجتماعی، تقویت زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری محلی و تعاملات فرهنگی هستند که منجر به پیامد های قدرت ملی، رشد اقتصادی و کسب اعتبار بین المللی می شود. بر اساس تحلیل سوات و اولویت بندی انجام شده، از بین استراتژی های پیشنهادی، استراتژی های SO به منزله بهترین استراتژی جهت حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شود. تاکید استراتژی های دسته SO بر این است که با ارایه راهکارهای اجرایی ضمن استفاده از قوت ها، از فرصت هایی که برای آن موجود است نهایت استفاده را به عمل آورد.

  نتیجه گیری

  شکل گیری حکمرانی های محلی و سازمان های محلی در ساختار اداری مدیریتی دولت ها هستیم. توسعه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی تنها زمانی واقعی و معنادار می شود، که از پایین ترین سطح جامعه، شروع شوند.

  کلیدواژگان: حکمرانی، حکمرانی امور محلی، سیاست گذاری، امور محلی، جمهوری اسلامی ایران
 • شهین مرداسی، وحید چناری*، سید علی اکبر احمدی، محمد تمیمی صفحات 127-140
  زمینه

  دوام و توسعه سازمان ها، در گرو همسو شدن با تحول های سریع، توسعه و بالندگی می باشد، چرا که تغییر و تحولات سریع محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت های گوناگون اجتناب پذیر می سازد. در سال های اخیر، سازمان های برای رسیدن به بالندگی سازمان، در جست و جوی راه های مختلف بوده و به بررسی عوامل مرتبط با بالندگی سازمانی پرداخته اند.

  هدف

  هدف از این پژوهش، طراحی الگوی خط مشی گذاری سوت زنی در راستای بالندگی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است.

  روش تحقیق: 

  این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای می باشد. از نظر روش توصیفی- اکتشافی و کیفی و از نظر گرداوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند (غیر تصادفی)، مشتمل بر 15 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت است.

  یافته ها

  در تحقیق حاضر، در گام نخست به غربالگری و شناسایی شاخص های نهایی پژوهش پرداخته شد. بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های تخصصی انجام شده درمجموع 76 عامل شناسایی شده است. برای غربال شاخص ها و شناسایی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده و بعد از اجرای دو راند دلفی، 66 شاخص استخراج گردید.

  نتایج

  ابعاد سوت زنی شامل ملاحظات اخلاقی، ویژگی فردی، سوت زنی خارجی، سوت زنی رسمی بوده است. ابعاد بالندگی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شامل سلامت و رفاه، ساختار سازمانی، تضمین پیشرفت، مشارکت با دیگران، گشودگی و شفافیت، پرورش و اختیار، بازخورد، آمادگی تغییر، اعتماد سازمانی بوده است.

  کلیدواژگان: سوت زنی، بالندگی سازمانی، الگوی خط مشی گذاری
 • سید محمد طباطبایی فر، مسعود حقیقی*، محمدعلی جعفری صفحات 143-166
  زمینه

  برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی فرآیندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه راهبردهای منابع انسانی برای نیل به اهداف و سیاست ها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی و شامل عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی می شود.

  هدف

  در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین مدل برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی به انجام رسیده است.

  روش

  روش از نظر هدف استفاده کاربردی و از نوع رویکردی اکتشافی و آمیخته شامل ماتریس SWOT و روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی داشت. جامعه آماری این تحقیق تعداد 1620 نفر از مدیران و کارشناسان بودند که با استفاده از روش طبقه ای با تسهیم متناسب و فرمول کوکران تعداد 313 نفر آنان به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالاتر از عدد 7/0 و بر مبنای طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شد. آنالیز داده در بخش استنباطی برای تعیین وزن نهایی شاخص ها و راهبردها از روش سوآرا و برای اولویت بندی راهبردها از روش کوپراس فازی استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل یافته ها حاکی از آنست که مدل برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی مناسب برای بانک یاد شده شامل سه فرآیند اصلی 1) تعیین راهبردها؛ 2) اجرای راهبردها و 3) ارزیابی و بازخورد راهبردها می باشد. سایر یافته ها نیز نشان داد که از بین 19 راهبرد شناسایی شده، راهبرد ضرورت باز مهندسی فرآیندهای جذب و تامین متناسب نیروی انسانی با نیازهای آتی با ارزش نهایی0662/0 در بین سایر راهبردها در اولویت قرار داشته و تغییر موقعیت انفعالی فعلی به سمت راهبرد تهاجمی به عنوان یک اقدام راهبردی ضرورت دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که، راهبرد ضرورت باز مهندسی فرآیندهای جذب و تامین متناسب نیروی انسانی با نیازهای آتی به عنوان بهترین راهبرد برای تدوین برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی در بانک توسعه صادرات ایران شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: مدل برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی، روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، بانک توسعه صادرات ایران
 • مرضیه ابراهیمیان، حاجیه رجبی فرجاد*، حمیدرضا کردلوئی صفحات 167-183

  زمینه و هدف:

   اجرایی شدن خط مشی دانشگاه کارآفرین، یکی از دغدغه های مهم نظام آموزش عالی کشور است و در سیاست های علم و فناروی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این تحقیق با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی دانشگاه کارآفرین مبتنی بر سیاست های علم و فناوری انجام شده است.

  روش شناسی: 

  روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی (آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان علمی حوزه کارآفرینی و مدیریت آموزش عالی و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بود که نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 15 نفر انجام شد. جامعه آماری کمی نیز شامل 252 نفر ازمدیران و سرپرستان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود که براساس نمونه گیری تصادفی ساده، 152 نفرنمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدل اجرای خط مشی دانشگاه کارآفرین مبتنی برسیاستهای علم و فناوری شامل سه بعد حمایت ها، الزامات، تعاملات با 20 مولفه و 96 شاخص می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق می تواند در اجرایی سازی خط مشی دانشگاه کارآفرین مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، اجرای خط مشی، دانشگاه کارآفرین
 • علی احسانی، سید عبدالله امین موسوی*، محمود البرزی، مریم رستگارپور صفحات 185-197
  زمینه و هدف

  سازمان ها در تلاش برای بهبود عملکرد، در ارایه خدمات هوشمند هستند. سیستم هوشمند پرسش و پاسخ نوعی دستیار مجازی است که قادر به تعامل با کاربران هستند. هدف این مقاله بررسی این است که آیا ویژگی های سیستم پرسش و پاسخ می تواند بر بهبود عملکرد سازمان مالیاتی تاثیر بگذارد.

  روش

  ابتدا سیستم پرسش و پاسخ در بستر وب در اختیار مودیان قرار داده می شود. ابزار مورد استفاده جهت ارزیابی مولفه ها و زیر مولفه های بدست آمده، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش روایی از ابزار اندازه گیری روایی صوری استفاده شد و در جهت پایایی از روش محاسبه آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 384 نفر از مودیان به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شدند. سپس داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات برای ارزیابی مدل تحلیل می شوند.

  یافته ها

  ویژگی های مرتبط با سیستم های هوشمند پرسش و پاسخ به طور مثبت بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر می گذارد.

  نتیجه گیری

  این مطالعه اهمیت و تاثیر مثبت سرمایه گذاری سازمان در پذیرش عوامل مرتبط با هوشمند سازی خدمات و تاثیرات فناوری های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تقویت رابطه ارباب رجوع و سازمان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: خدمات هوشمند، سیستم پرسش و پاسخ فارسی، مودیان مالیاتی، بهبود عملکرد، سازمان امور مالیاتی ایران
 • علی رزمان، حسین گنجی نیا*، موسی رضوانی چمن زمین صفحات 199-213
  هدف

  سازمان ها برای توسعه خود باید دارای قابلیت هایی باشند که بتوانند برای ایجاد منابع کمیاب، ارزشمند و تقلید ناپذیر به کار برند. مدیریت سرمایه فکری، مزیت رقابتی است که تقلید آن سخت می‏باشد. هدف این پژوهش شناسایی و بیان شاخص های موثر بر مدیریت سرمایه فکری با رویکرد الگوی دانشی در گمرکات کشور است.

  روش پژوهش:

   پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده‏ها، مصاحبه ‏های نیمه ساختار یافته و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه‏ گیری هدفمند با20 نفر از خبرگان و آگاهان اداره گمرک کشور مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت.

  یافته ‏ها: 

  در قالب مدل پارادایمی شامل سرمایه ‏ارتباطی، سرمایه‏ انسانی، سرمایه‏ ساختاری به عنوان مقوله‏ محوری و یادگیری‏ سازمانی، نگرش سیستمی و فناوری اطلاعات به عنوان شرایط علی، سازمان های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی به عنوان عوامل زمینه ای، موانع و چالش ها شامل، عوامل سازمانی به عنوان راهبردها و خط‏مشی گذاری دانش‏محور، مدیریت‏ دانش، نوآوری،خلاقیت، ایده و سازمان دانش محور به عنوان پیامد قرار گرفت.

  نتایج

  مبین معناداری مدل‏های اندازه‏گیری و معادلات‏ساختاری در سطح اطمینان 99% می‏باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت سرمایه‏ فکری، الگوی‏دانشی، گمرکات‏کشور، شاخص‏های دانشی
 • ایرج امیرمحمدی، علیرضا منظری توکلی*، سمانه مهدی زاده صفحات 215-227
  زمینه و هدف

  خط مشی گذاری کانون توجه و از اولویت های سازمانی است. این تحقیق به ارایه الگوی اجرای خط مشی فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی با نقش میانجی معنویت در بسیج دانشجویی و اساتید استان کرمان پرداخته می شود.

  روش پژوهش:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و با داده های کمی است. جامعه ی آماری پژوهش 21496 نفر کلیه ی کارکنان و مدیران بسیج دانشجویی و اساتید استان کرمان می باشند که از این تعداد با توجه به جدول مورگان 472 نفر به طور طبقه ای تصادفی نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه محقق ساخته خط شی فرهنگی، فرهنگ سازمانی معنویت، بود که روایی آن از طریق خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق محاسبه ی آلفای کرونباخ (846/0، 758/0، 859/0) تایید شد و با مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارAmos تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد بین خط مشی فرهنگی با فرهنگ سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. گفتمان، توانمندسازی، بازآموزی، وحدت ملی تاثیر مثبت بر فرهنگ سازمانی دارند. همچنین بین خط مشی فرهنگی با معنویت رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. گفتمان، توانمندسازی، تحول، بازآموزی، وحدت تاثیر مثبت بر معنویت در محیط کار دارند. بین معنویت با فرهنگ سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همسویی و احساس یگانگی تاثیر مستقیم بر فرهنگ سازمانی دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش دارای جامعیت و مطابق با سایر پژوهش ها انجام گرفته است. همچنین وضعیت هر یک از متغیرها به وسیله آزمون t تک نمونه مشخص گردید؛ از همین رو در خط مشی گذاری می توان توجه بیشتری به متغیرهای نامناسب نمود.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری فرهنگی، فرهنگ سازمانی، معنویت
 • محمد محمدی، اکبر حسن پور*، سعید جعفری نیا، حسن رنگریز صفحات 239-257
  زمینه

  دانش سازمانی به توانایی اعضای سازمان برای ایجاد تمایز در فرآیند انجام کار خود، به ویژه زمینه های خاص، که به نمایش مجموعهای از کلیات، که کاربرد آن ها به درک جمعی تکامل یافته بستگی دارد؛ اشاره دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نادانی کثرتگرا بر مدیریت دانش سازمانی انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق فراترکیب بوده است. در این پژوهش، نخست ادبیات پژوهشهای مرتبط بررسی شد، سپس ابعاد و مولفه های مرتبط با رشد مدیریت دانش و روابط بین آنها شناسایی شده و با مشورت و توافق تمام خبرگان، به تایید رسید.

  یافته ها

  یافته های بدست آمده حاکی از آنست که؛. افزایش تسهیم دانش، دانش سازمانی، دانش فردی، انتقال دانش در انجمنهای خبرگی، توسعه و تسهیم بهترین تجارب، تعامل بین افراد و تیمها، سطح مدیریت دانش سازمانی را افزایش می دهد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که؛ مقوله های بررسی شده ابعاد انسانی و سازمانی را در برمیگیرد که در درون سازمان به پیشرفت و استقرار مدیریت دانش کمک میکند و بر افزایش سطح مدیریت دانش سازمانی تاثیر مثبت میگذارد.

  کلیدواژگان: نادانی کثرتگرا، مدیریت دانش، دانش سازمانی، رویکردفراترکیب
|
 • Maryam Hasankhani, Alireza Maetoofi *, Ali Farhadi Mahalli, Mojtaba Tabari Pages 1-11
  Background
  Education and research is one of the most basic structures of any society. If you do not pay attention to the policies in this area, its effects can be on development, economic, social, cultural, etc.
  Objective
  The purpose of this study is to design a model for analyzing the line of educational and research policies of Gorgan University of Medical Sciences.
  Method
  The research is inductive in nature and qualitative in terms of method. The statistical population of the study is experts and policy makers of the University of Medical Sciences and university professors. By purposive sampling using snowball technique, 20 people were selected by considering theoretical saturation. The data collection tool was a semi-structured interview.
  Results
  The approach used in the present study is the foundation data technique which was presented after performing the three steps of open, axial and selective coding of the initial model. Finally, the final research model was designed in 6 dimensions.
  Conclusion
  According to the results, causal factors include: (positive structure, effective communication, participatory management, behavioral characteristics, human resource management system, correct administrative processes), central category (educational and research policy analysis), strategy (Utilizing the models of a leading and successful organization, establishing the mechanisms of the education and research system in accordance with each of the measures of the individual and organizational system of education and promoting successful examples of education and research), bedrock factors (self-assessment, positive organizational climate, participatory learning), Interventional factors (inefficient management, political pressure) and consequences (in both behavioral and organizational consequences) were obtained.
  Keywords: Public Policy, Policy Analysis - Teaching, Research Policy Analysis, University of Medical Sciences
 • Vajholah Ghorbanizadeh *, Sayyed Mohsen Allameh, Hadi Khanmohammadi, Hamid Reza Mohammadi Siahboomi Pages 17-41
  Background

  The system of the Islamic Republic of Iran, like other systems of government, must have on its agenda for health issues, policies and strategies; applications that guarantee thehealth and optimal life for human beings. In late 2019, the world faced a pandemic phenomenon called corona It affected all human, goal:organizational and eveninternational relations and challenged health policy makers and decision makers. To ensure the health of human society with planned policies. 

  metofology:

  The present method is a multi-case study method which isa qualitative methodand the content analysis strategy and MaxQDA software have been used toanalyze the data.

  finding

  The statistical population of the study includes 12 experts and policy makers. Healthat the Ministry of Health, which collected data using semi-structured interviews and purposeful samplingand snowballs. After collecting the data and reaching it. Theoretically, the analysis was performed. After studying the extracted data and information, 431 open source code / IDs, 152 basic themes, 39 organizing themes and 11 comprehensive themes were identified.

  Results

  These themes and concepts were mainly obtained from interviews and upstream documents and were reviewed and corrected many times by the researcher and similar themes were placed in the same category and a conceptual framework was presented.

  Keywords: learning, Education, Public Policy, Epidemic, Health
 • Lilasadat Ghasemiram, Afsaneh Zamanimoghadam *, Zainlabedin Amini, Seead Abdolla Sajadijaghargh, Seeyad Ahmad Hashemi Pages 43-63
  Background and Aim

  Green human resource management seeks to make optimal use of scarce environmental resources and its emphasis is on philosophy, policy and activities that help organizations achieve green goals. The present study aimed to present a green human resource management model in the Workers' Welfare Bank.  

  Method

  The present research was conducted by mixed method (qualitative-quantitative) and the research community in the qualitative section consisted of professors, specialists and experts in this field and in the quantitative section, all professors, staff, managers and specialists in the field of human resources strategy. Green. In the qualitative section, which was purposefully selected, 12 professors, specialists and experts were selected, and in the quantitative section, 332 managers and deputies of the Workers' Welfare Bank were selected using the Cochran's formula. Research tools include; Semi-structured interview and researcher-made questionnaire. In the quality part, it has been done by Delphi method and through coding (open, axial and selective) using SPSS 16 and Smart PLS software.

  Results

  The findings showed that, as observed, one of the components that represented the indicators of green human resources strategy in the Workers' Welfare Bank, because none of the components had a factor load of less than 0.3, was removed from the factor analysis process. They were not, and considering that all the remaining items were larger than 0.6, the model is desirable.

  Conclusion

  The results showed that green human resource plans and strategies are increasingly essential for the successful implementation of green strategies and environmental management practices of organizations and in this model Confirmed. In this model, the human resources strategy is approved based on three levels: individual, team and organizational.

  Keywords: Human Resources Strategy, Green Human Resources, Workers' Welfare Bank
 • Shadi Hosseini, Seyed Abolghasem Mira *, MohammadRahim Esfidani Pages 65-84
  Background and purpose

  The present research was carried out with the aim of formulating a policy-making process based on positioning in the field of retail sales in the Iranian market.

  Method

  In terms of the purpose of the applied developmental research, from the point of view of the time of collection, it is of a descriptive type, and in terms of data and information collection methods, it is a field type, and in terms of its nature, it is a mixed exploratory type. In the first (qualitative) part, it was classified and analyzed by the method of theme and process analysis with Max QDA 12 software. In the quantitative part, the researcher-made questionnaire consisting of 40 items was provided to 384 customers of retail stores. After collecting the information with the method of structural equation modeling based on the proposed model (resulting from the qualitative phase of the study), it was evaluated using Smart PLS 2 software.

  Findings

  The findings showed that three convenience stores, Afogh Korosh store and Janbo store have a favorable situation in terms of the fourteen components of the designed framework. However, except for the two components "Information" and "Advertising" whose average values are less than 2.5 (2.170 and 2.385), Shahrvand's store has a suitable and favorable condition in terms of twelve other components.

  Conclusion

  By evaluating and summarizing the interviews from the focus group and their discussion about the extracted codes of the conceptual model of this research, fourteen positioning components were obtained in the retail sector of the Iranian market. The results of the structural equation modeling showed that there are 3 Refah stores, Afogh Korosh store and in terms of the 14 components of the designed framework, they have a favorable situation. But Shahrvand store has a favorable situation in terms of 12 other components, except for the two components "information" and "advertisement.

  Keywords: policy process, positioning, retail stores, Iranian market
 • Movahed Sadeghian, Mohammad Montazeri *, Jafar Ghahremani Pages 85-103
  Background

  Proper knowledge management leads to competitive advantage for organizations and ultimately more success and ultimately organizational excellence. The survival of organizations depends on the effective management of knowledge, as. The purpose of this research is to stratify the damages of knowledge management development in universities in the framework of the three dimensional model and interpretive structural approach, so that knowledge management can be developed in the best possible way.

  Methods

  Statistical population of all higher education management specialists, professors and staff experts in There are universities in Kerman province that with purposeful sampling method, 32 people formed the research sample. Research data were also obtained through open and semi-structured interviews among the sample group. The disadvantages of knowledge management were identified in the framework of the three dimensional model, including behavioral, environmental and structural dimensions.  

  Result

  Accordingly, the main harms of the behavioral harms are: "low risk-taking and lack of commitment of managers and employees to knowledge management", in the dimension of environmental harms, "lack of need and demand for knowledge management by society" and in the dimension of Structural disadvantages "Lack of transparency and facilitation of rules and instructions and ambiguity of mission". The main influential factors in the dimension of behavioral injuries are "low motivation and teamwork and job dissatisfaction of employees", in the dimension of environmental injuries, "combating people's opinions in making changes and isolating experts and scientists". And in the dimension of structural damage, "the ambiguity of missions and strategies in universities and the lack of attention to the necessary planning in the field of implementation".  

  Conclusion

  so The most important achievement of the research is that in order to remove the damage of knowledge management development, it is necessary to pay attention to the behavioral dimension of "low risk tolerance and lack of commitment of managers and employees towards knowledge management" as the most influential factor.

  Keywords: Interpretive Structural Modeling(ISM), knowledge management, Pathology, Three dimensional model
 • Mohammad Amirabadi *, Seyed javad Amini Pages 105-125
  Background

  The field of politics and its related issues are changing and expanding, how to govern according to the ideal governance criteria has become more important and is being considered in various fields including legislation, public policymaking and related sciences.

  Objective

  The present research was conducted with the aim of providing a strategic plan for the governance of local affairs in the Islamic Republic of Iran and improving its model.

  Methods

  The present research method is of mixed type. Both qualitative and quantitative methods are used in mixed research. Thematic analysis strategy was used in the qualitative part of this research. In the quantitative part, SWAT analysis was used to select the optimal strategy. In the qualitative part of the research, the statistical population is university professors who are familiar with the subject of local governance, as well as representatives of the Islamic Council, representatives of city and village Islamic councils, mayors, governors and governors. The sampling method is based on snowball until theoretical saturation. The statistical population in the quantitative phase of the research is all experts and professors in the field of local governance, members of parliament, city council and officials of the Ministry of Interior, which does not have an exact figure.

  Findings

  Based on the findings of the research, the dimensions of the strategic planning of local governance in the Islamic Republic of Iran include local policy making, law-based local governance, fair distribution of resources in the country, clear accountability, participatory management, decentralization and decentralized planning, building trust and social harmony, strengthening infrastructures. Cultural and social are providing the context for local investment and cultural interactions that lead to the consequences of national power, economic growth and gaining international credit. Based on SWAT analysis and prioritization, among the proposed strategies, SO strategies are chosen as the best strategy for governing local affairs in the Islamic Republic of Iran. The emphasis of the strategies of the SO team is to make the most of the opportunities that are available to it by providing implementation solutions while using the strengths.

  Conclusion

  The formation of local governments and local organizations is in the administrative-management structure of governments. Social, political or economic development becomes real and meaningful only when they start from the lowest level of society.

  Keywords: : governance, governance of local affairs, policy making, local affairs, Islamic Republic of Iran
 • Shahin Mardasi, Vahid Chenari *, Seyed AliAkbar Ahmadi, Mohammad Tamimi Pages 127-140
  Background

  The sustainability and development of organizations depends on aligning with rapid changes, development and growth, because rapid changes and environmental changes make organizational improvement and growth inevitable in various situations.

  Objective

  The purpose of this study is to design a whistling policy model for organizational growth in the Social Security Organization.

  Methods

  This research is developmental in terms of purpose. In terms of descriptive-exploratory and qualitative methods and in terms of information collection, it is field and library. The sampling method is purposeful (non-random) and includes 15 experts in the field of management.

  findings

  In the present study, in the first step, the final indicators of the research were screened and identified. A total of 76 factors have been identified based on the research literature and specialized interviews. Fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final indicators, and after performing two rounds of Delphi, 66 indicators were extracted.

  Results

  Dimensions of whistling included moral considerations, personal characteristics, external whistling, formal whistling. Dimensions of organizational growth in the Social Security Organization include health and well-being, organizational structure, assurance of progress, partnership with others, openness and transparency, nurture and authority, feedback, readiness for change, organizational trust.

  Keywords: Whistling, organizational maturity, policy-making pattern
 • Seyyed Mohmad Tabatabayfar, Masoud Haghighi *, Mohmadali Jafari Pages 143-166
  Background

  Strategic human resource planning is a process to establish human resource goals and develop human resource strategies to achieve goals and policies through mobilization, development and maintenance of human resources and includes internal and external influencing factors.                                                        

  Objective

  In this regard, the present study was conducted with the aim of designing and developing a strategic human resource planning model in the Export Development Bank of Iran using multi-fuzzy multi-criteria decision making method.  

  Method

  The method was applied in terms of purpose and was of heuristic and mixed approach including SWOT matrix and multi-fuzzy multi-criteria decision making methods. The statistical population of this study was 1620 managers and experts who were selected as a sample size using the stratified method with proportional division and Cochran's formula. Two researcher-made questionnaires with validity and reliability higher than 0.7 based on a 5-point Likert scale were used to collect data. Data analysis in the inferential section was used to determine the final weight of indicators and strategies by Soara method and to prioritize strategies by fuzzy Cooper method.          

  Findings

  The analysis of the findings indicates that the strategic human resource planning model suitable for the bank includes three main processes: 1- Determining strategies 2- Implementing strategies and 3- Evaluating and feedbacking strategies. Other findings also showed that among the 19 strategies identified, the strategy of the need to re-engineer the processes of recruitment and supply of human resources in proportion to future needs with a final value of 0.0662 is a priority among other strategies and change the current passive position to strategy. Offensive is necessary as a strategic action.                                                                                      

  Conclusion

  The results showed that the strategy of the need to re-engineer the processes of recruitment and supply of human resources in proportion to future needs has been identified as the best strategy for developing strategic human resource planning in the Export Development Bank of Iran.

  Keywords: Manpower Strategic Planning Model, Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods, Export Development Bank of Iran
 • Marzieh Ebrahimian, Hajieh Rajabi *, Hamidreza Karloi Pages 167-183
  Background and purpose

  The implementation of the policy of the Entrepreneurial University is one of the important concerns of the country's higher education system, and it has also been emphasized in the science and technology policies announced by the Supreme Leader.

  Methodology

  The research method is applied in terms of purpose, descriptive survey in terms of method, and qualitative and quantitative (mixed) in terms of data type. The statistical population of Islamic Azad University, and sampling was done until reaching information saturation with 15 people. The quantitative statistical population included 252 152 people were selected based on simple random sampling. The data collection tool included a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was confirmed with Cronbach's alpha coefficient higher than 0.7.

  Findings

  The results showed that the policy implementation model of the entrepreneurial university based on science and technology policies includes three dimensions of support, requirements, and interactions with 20 components and 96 indicators.

  Conclusion

  The results of the research can be useful in the implementation of the policy of the Entrepreneurial University and provide a suitable field for other researches.

  Keywords: Public policy making, Policy Implementation, Entrepreneurial University
 • Ali Ehsani, Seyed Abdollah Amin Mousavi *, Mahmood Alborzi, Maryam Rastgarpour Pages 185-197
  Background and Aim

  Organizations are trying to improve performance in providing smart services. An intelligent Q&A system is a virtual assistant that is able to interact with users. The purpose of this article is to investigate whether the characteristics of the Q&A system can improve the performance of the tax organization.

  Method

  First, the question and answer system on the web platform is provided to the taxpayers. The tool used to evaluate the components and sub-components was a researcher-made questionnaire. Formal validity measurement tool was used to assess the validity and Cronbach's alpha calculation method was used for reliability. Using Cochran's sampling formula, 384 taxpayers were determined as the statistical sample size. The data are then analyzed by modeling the structural equations of least squares to evaluate the model.

  Findings

  Features related to intelligent question and answer systems have a positive effect on improving organizational performance.

  Conclusion

  This study shows the importance and positive effect of organizational investment in accepting factors related to service intelligence and the effects of new technologies based on artificial intelligence to strengthen the client-organization relationship.

  Keywords: Intelligent services, Persian Q&A system, tax payers, Performance Improvement, Iran Tax Affairs Organization
 • Ali Razman, Hossein Ganji Nia *, Musa Rezvani Chaman Zamin Pages 199-213
  Objective

  Organizations for their development must have capabilities that can be used to create scarce, valuable and unimaginable resources. Intellectual capital management is a competitive advantage that is difficult to emulate. The purpose of this study is to identify and express the indicators affecting the management of intellectual capital with a knowledge model approach in the country's customs.Research

  Method

  The research was conducted within the framework of a qualitative approach and using the foundation data method. Data collection tools were semi-structured interviews and in order to collect information, 20 experts and informants of the country's customs administration were interviewed using purposive sampling method. Data analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding.

  Findings

  In the form of a paradigm model including communication capital, human capital, structural capital as a central category and organizational learning, systemic attitude and information technology as causal conditions, partner organizations, foreign theorists, government And environmental conditions were considered as background factors, barriers and challenges, including organizational factors as knowledge-based strategies and policies, knowledge management, innovation, creativity, ideas and knowledge-based organization as consequences.

  Results

  The significance of measurement models and structural equations is at the level of 99% confidence.

  Keywords: Intellectual capital management, knowledge model, country customs, knowledge indicators
 • Iraj Amirmohamadi, Alireza Manzari Tavakoli *, Samane Mehdizadeh Pages 215-227

  Policy-making is the focus of attention and one of the organizational priorities. This research presents a model for the implementation of cultural policy in relation to organizational culture with the mediating role of spirituality in student mobilization and teachers in province.This research is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of quantitative data. The statistical population of the study is 21,496 people, all staff and managers of student mobilization and professors in Kerman province, of which 472 people were considered as a random sample according to Morgan's table. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts and confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbachs alpha calculation and by structural and soft equation modeling.Amos software was analyzed The results showed that there is a significant and positive relationship between cultural policy and organizational culture.Discourse, empowerment, retraining, national unity have a positive effect on organizational culture.The results of this research are comprehensive and in accordance with other researches and have been done for the first time in the Basij community. Also, the status of each variable was determined by one sample t test

  Keywords: Cultural policy-making, organizational culture, Spirituality
 • Mohamad Mohamadi, Akbar Hassanpoor *, Saeed Jafarinia, Hasan Rangriz Pages 239-257
  Background

  Organizational knowledge is the ability of members of the organization to differentiate in the process of doing their job, especially specific areas, which depends on the presentation of a set of generalities, the application of which to evolved collective understanding; Refers.

  Objective

  The present study aimed to investigate the effect of pluralistic ignorance on organizational knowledge management.

  Method

  The research method was meta-combined. In this research, first, the literature of related researches was reviewed, then the dimensions and components related to the growth of knowledge management and the relationships between them were identified and approved with the consultation and agreement of all experts.

  Findings

  The findings show that; Increasing knowledge sharing, organizational knowledge, individual knowledge, knowledge transfer in expert associations, development and sharing of best practices, interaction between individuals and teams, increases the level of organizational knowledge management.

  Conclusion

  The results showed that; The studied categories include human and organizational dimensions that contribute to the development and establishment of knowledge management within the organization and have a positive effect on increasing the level of organizational knowledge management.

  Keywords: Pluralistic ignorance, knowledge management, organizational knowledge, meta-combined approach