فهرست مطالب

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصور سلجوقیان پور*، سید مهدی جوادزاده، محسن محسنی صفحات 1-14
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 9 رقم کلزا در 3 تکرار در شهرستان ایرانشهر اجرا شد. پس از کشت، استخراج DNA با استفاده از روش CTAB یا دلاپورتا با کمی تغییرات انجام گرفت و برای تکثیر از 6 جفت آغازگر RAPD استفاده شد. همچنین در پایان فصل رشد گیاهان، صفاتی همچون صفات ارتفاع گیاه، وزن تر بوته, وزن خشک بوته، مقدار عملکرد و درصد روغن دانه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1٪ دارند. همچنین بین صفات مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت به طوری که با افزایش هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد. تجزیه خوشه ای داده های مورفولوژیکی-زراعی ارقام کلزا را در چهار گروه اصلی و تجزیه خوشه ای داده های مولکولی ارقام کلزا را در سه گروه اصلی قرار داد. ارقام قرار گرفته در هر گروه دارای مشابهت ژنومی بیشتر و ارقام قرار گرفته در گروه های مختلف دارای اختلافات بیشتر ژنتیکی هستند. در تجزیه به مولفه های اصلی داده های مولکولی دو مولفه اول نتوانستند همه اطلاعات به دست آمده را در برگیرند لذا این اطلاعات نشان دهنده پراکنش گسترده این نشانگرها روی ژنوم کلزا می باشند و می توانند سطح وسیعی از آن را پوشش دهند .نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به تنوع مشاهده شده در ارقام و براساس نتایج گروه بندی ژنوتیپ ها می توان ژنوتیپ هایی از گروه هایی که با همدیگر فاصله ژنتیکی زیادتری دارند را انتخاب و از آنها جهت اهداف اصلاحی خاص استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کلزا، تنوع ژنتیکی، نشانگر مورفولوژیکی-زراعی، نشانگر مولکولی RAPD
 • حسن مجدی نسب، محمد معتمدی صفحات 15-26

  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، اجزای عملکرد و شاخص برداشت جو زراعی رقم گوهر، آزمایشی بصورت طرح بلوک‏ های کامل تصادفی، در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد‏ اسلامی شوشتر انجام شد. بدین منظور در شرایط مزرعه ای تیمار تنش خشکی در پنج سطح، بصورت قطع آبیاری در مراحل پنجه‏ زنی، ساقه رفتن، گلدهی، پرشدن دانه و عدم قطع آبیاری (تیمار شاهد) اعمال گردید. میزان آب مصرفی بوسیله کنتور حجمی اندازه ‏گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تیمارهای تنش خشکی در کلیه صفات مورد مطالعه به‏ جز شاخص برداشت تفاوت معنی‏ داری وجود داشت. تیمار بدون تنش با تولید بیشترین عملکرد بیولوژیکی، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله بالا و وزن هزار دانه مناسب، بیشترین عملکرد دانه را تولید داشته است. در شرایط تنش انتهایی یا قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه پس از شرایط بدون تنش دارای عملکرد بالاتری نسبت به سایر مراحل بود. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد بین اجزای عملکرد، تعداد سنبله در واحد سطح بیشترین همبستگی (0/63) را با عملکرد دانه داشت. در این آزمایش کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی به‏ دست آمد که بیانگر حساسیت این مرحله از رشد گیاه نسبت به تنش کم آبی می ‏باشد.

  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، جو، قطع آبیاری، مراحل رشد، عملکرد
 • امید مرادی، بابک پاساری* صفحات 27-43

  تامین عناصر غذایی مورد نیاز جهت رشد و نمو گیاهان از طریق کاربرد کودهای زیستی و نانو ضمن افزایش عملکرد، از اثرات سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی برمحیط زیست ممانعت می نماید. این تحقیق به صورت آزمایش کرت‎های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 در روستای خامسان از توابع شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان انجام شد. در این آزمایش اثر چهار نوع کود گوگرد شامل عدم مصرف، کود گوگردی گرانوله، کود زیستی تیوباسیلوس، کود گوگردی گرانوله + تیوباسیلوس در کرت های اصلی و سه میزان محلول پاشی مقادیر 0، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار کود نانو پتاسیم در کرت های فرعی بر صفات مرفولوژیکی، عملکرد دانه و کیفیت دانه گلرنگ مقایسه گردید. نتایج نشان داد که صفات تعداد ساقه ثانویه در سطح 5 درصد و تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد روغن و پروتیین تحت تاثیر کودهای گوگردی اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد داشتند. بیشترین عملکرد دانه، عملکرد روغن و پروتیین در تیمار کود گوگردی گرانوله + تیوباسیلوس حاصل گردید که در مقایسه با شاهد به ترتیب: 28/49، 41/72 و 32/46 درصد افزایش نشان دادند. همچنین تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد روغن در سطح 1 درصد و درصد روغن و پروتیین و عملکرد پروتیین در سطح 5 درصد تحت تاثیر محلول پاشی مقادیر متفاوت کود نانوپتاسیم اختلاف معنی دار داشته به طوری که محلول پاشی 10 کیلوگرم در هکتار نانوپتاسیم سبب بروز حداکثر مقدار صفات مذکور گردید و عملکرد دانه، درصد روغن، پروتیین و عملکرد روغن و پروتیین را در مقایسه با شاهد به ترتیب: 1/05، 2/56، 0/64، 14/26 و 4/48 درصد افزایش داد.

  کلیدواژگان: عملکرد، گلرنگ، گوگرد، نانوکود
 • عبدالعظیم حمید، شهرام لک*، مانی مجدم صفحات 44-62
  شیوه کشت نیشکر عموما متاثر از شرایط مکانیزاسیون بوده و همواره با مشکل فواصل زیاد بین ردیف های کشت مواجه بوده است. از طرف دیگر کشت غیرجنسی آن از طریق کشت قلمه ها و تاثیرگذاری خصوصیات قلمه امکان کنترل دقیق تراکم کاشت را فراهم نمی آورد. لذا؛ لزوم بازنگری در الگوی کاشت نیشکر و البته با در نظر داشتن محدودیت های مکانیزاسیون امری ضروری است. با هدف بررسی اثر الگوی کاشت بر تغییرات عملکرد و صفات کمی و کیفی نیشکر رقم CP57-614 در سال زراعی 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر در جنوب خوزستان تحقیقی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار مورد بررسی الگوی کاشت در شش سطح (شامل فاصله کاشت 180 سانتی متر دو ردیفه (شاهد)، فاصله کاشت 180 سانتی متر یک ردیفه، فاصله کاشت 150 سانتی متر یک ردیفه، فاصله کاشت 90 سانتی متر یک ردیفه، فاصله کاشت 180 سانتی متر سه ردیفه روی پشته، فاصله کاشت 180 سانتی متر سه ردیفه کف جوی) بود که به طور تصادفی در کرت ها قرار داده شد. تیمارهای 90 سانتی متر یک ردیفه و 180 سانتی متر دو ردیفه بیشترین عملکرد را به میزان های 104/21 و 86/533 تن در هکتار تولید نمودند و در مجموع از لحاظ صفات مورد بررسی برتر از سایر تیمارها بودند. تیمارهای کشت سه ردیفه چه به لحاظ مصرف قلمه و چه به لحاظ عملکرد تولیدی، در مقایسه با سایر تیمارها، مطلوب نبودند. بر اساس نتایج حاصله هیچ یک از روش های کشت مورد بررسی به لحاظ خصوصیات کیفی، نسبت به یکدیگر برتری نداشتند.
  کلیدواژگان: الگوی کاشت، مکانیزاسیون، عملکرد، نیشکر
 • نصرت الله حیدرپور، رهام محتشمی*، امین نامداری صفحات 63-78
  برنامه ریزی و تولید در سطوح زیر کشت دیم، همواره با محدودیت هایی همراه بوده که در آن ها تغییرات میزان بارش و دمای هوا، از سالی به سال دیگر گسترده و غیرقابل کنترل است. از طرفی در سال های با بارندگی زیاد، مدیریت منابع تولید از جمله کود و بذر نیز تاثیرگذار هستند. از این رو به منظور بررسی اثر سیستم های کشت حفاظتی و مرسوم بر عملکرد گندم در قبل و بعد از بارندگی مناطق دیم گرمسیری، این آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1396 تا 1398 اجرا شد. تیمارها شامل کرت اصلی زمان کاشت با دو سطح: D1 قبل از بارندگی و D2 بعد از بارندگی، کرت فرعی روش کشت با دو سطح: T1 حفاظتی و T2 مرسوم و کرت فرعی فرعی مصرف بذر در 3 سطح:S1 ، S2، وS3  به ترتیب به میزان 200، 300 و 400 دانه در مترمربع، بود. نتایج نشان داد که در اثر عوامل زمان کاشت و تراکم بذر، هیچ یک از صفات، اختلاف معنی داری نداشته؛ ولی مقادیر حاصل از کشت تیمارها قبل از بارندگی در تراکم های 300 و 400 دانه بالاتر بودند. اعمال روش کشت نیز ضمن ایجاد اختلاف معنی دار در عملکرد دانه و زیست توده، موجب شد که کشت حفاظتی به ترتیب با 3634 و 8394 کیلوگرم در هکتار نسبت به حالت مرسوم با 2819 و 6114 کیلوگرم در هکتار، افزایش نشان دهد. همچنین این روش قبل از بارش پاییزه در تراکم 300 دانه، بیش ترین مقادیر تعداد بوته، تعداد سنبله بارور و وزن هزار دانه را داشت. بنابراین به لحاظ کاهش هزینه تولید، در مجموع، روش کشت حفاظتی پیش از بارش پاییزه با تراکم 300 دانه در مترمربع برای تولید گندم دیم در منطقه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: مصرف بذر، بارش پاییزه، زمان کاشت
 • اسماعیل رحمانی، محمد غلامی پرشکوهی*، داوود محمد زمانی صفحات 79-100
  این پژوهش در سال 1400 به تعیین شاخص های انرژی و تحلیلهای اقتصادی در باغات انگور استان قزوین پرداخته شده است، پس از محاسبه میزان مصرف انرژی و شاخص های اقتصادی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بهینه سازی انجام شد. با توجه به نتایج نسبت انرژی انگور برابر با 66/9 و 26/11 به ترتیب در روش سنتی و نیمه مکانیزه برآورد گردید. همچنین نتایج اقتصادی نشان داد سود خالص یک تن انگور در روش سنتی و نیمه مکانیزه به ترتیب، 77/2609 و 22/2995 دلار بر هکتار به دست آمد. روش تحلیل پوششی داده ها نشان داد میانگین نمرات کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برای تولید انگور سنتی به ترتیب برابر 90/0، 95/0 و 94/0 میباشد. همچنین میانگین نمرات کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برای تولید انگور نیمه مکانیزه به ترتیب برابر 0/91، 0/97 و 0/93 است. بر اساس نتایج مصرف بهینه ارایه شده منجر به کاهش 25/19 درصدی در انرژی مصرفی تولید سنتی و کاهش 24/78 درصدی در انرژی مصرفی تولید نیمه مکانیزه محصول انگور شده است. با توجه به نتایج حاصل، بالا بودن مصرف انرژی کود های شیمیایی، تا جای ممکن به سمت کشاورزی ارگانیک و استفاده کمتر از کود ها و سموم شیمیایی کمتر نیل شود همچنین پیشنهاد می شود بهینه مصرف کردن انرژی و صرفهجویی در سطح کشاورزان توسط ارگانهای مربوطه تبلیغ و ترویج شود.
  کلیدواژگان: انرژی، انگور، اقتصادی، بهینه سازی، تحلیل پوششی داده ها
 • کازیوه چلبی، سلیمان رسولی آذر*، لقمان رشیدپور صفحات 101-112
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بهبود وضعیت بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه باغداران استان آذربایجان غربی می باشد، که تعداد آن ها 39315 باغدار می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجیسی و مورگان استفاده شد (360 نفر). روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن با کسب نظرات گروهی از متخصصان مورد بررسی و اصلاحات لازم در آن صورت پذیرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر بهبود بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی، در چهار عامل خلاصه و دسته بندی شدند که این چهار عامل توانستند 3/66درصد از تغییرات عوامل موثر بر بهبود بازاریابی سیب را در استان آذربایجان غربی تبیین کنند. در میان عوامل موثربررسی شده، عامل اقتصادی که شامل گویه های پرداخت تسهیلات و اعتبارات به بهره برداران سیب، وجود بازارچه های مرزی در استان، تنوع محصول می باشد به عنوان مهمترین عامل موثر بر بهبود بازاریابی سیب در استان آذربایجان غربی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، بهبود وضعیت بازاریابی، محصول سیب
|
 • Mansoor Saljooghianpour *, Seyyedmahdi Javadzadeh, Mohsen Mohseni Pages 1-14
  In order to investigate the genetic diversity of canola cultivars, an experiment was conducted in the form of randomized complete blocks with 9 rapeseed cultivars in 3 replications in Iranshahr region. After culture, DNA extraction was done using CTAB or Dellaporta method with some modifications and 6 pairs of RAPD primers were used for amplification. Also, at the end of the growing season, traits such as plant height, plant fresh weight, plant dry weight, yield and seed oil percentage were measured.The results of the analysis of variance showed that the cultivars have a significant difference at the 1% probability level. Also, there was a positive and significant correlation between the studied traits. Cluster analysis of morphological-agronomical data of rapeseed cultivars in four main groups and cluster analysis of molecular data of rapeseed cultivars in three main groups. Cultivars placed in each group have more genomic similarity and cultivars placed in different groups have more genetic differences. In the analysis of the main coordinates of the molecular data, the first two components could not include all the information obtained, so this information indicates the wide distribution of these markers on the rapeseed genome and can cover a wide area of it. The results of this research showed that according to the diversity observed in the cultivars and based on the results of the grouping of genotypes, it is possible to select genotypes from groups that have a greater genetic distance from each other and use them for specific breeding purposes.
  Keywords: Canola, genetic diversity, Morphological-agronomic marker, RAPD molecular marker
 • Hasan Majdinasab, Mohammad Motamedi Pages 15-26

  In order to investigate the effects of drought stress on grain yield, biological yield, yield components and harvest barley index of Gohar cultivar, an experiment was conducted as a randomized complete block design in the experimental farm of Shushtar Azad University. For this purpose, in field conditions, drought stress treatment at five levels was applied as irrigation interruption in the stages of tillering, stem emergence, flowering, seed filling and no irrigation interruption (control treatment). The amount of water consumed was measured by a volume meter. The results showed that there was a significant difference between drought stress treatments in all studied traits except harvest index. Stress-free treatment produced the highest grain yield by producing the highest biological yield, number of spikes per unit area and number of grains per high spike and suitable 1000-grain weight. In terminal stress conditions or cessation of irrigation in the grain filling stage after non-stress conditions had a higher yield than other stages. The study of correlation coefficients showed that among the yield components, the number of spikes per unit area had the highest correlation (0.63) with grain yield. In this experiment, the lowest grain yield was obtained in the cut-off treatment at the flowering stage, which indicates the sensitivity of this stage of plant growth to dehydration stress

  Keywords: barley, Irrigation cut off, Yield, Yield components
 • Omid Moradi, Babak Pasari* Pages 27-43

  Application of nutrients needed for the growth and development of plants through the use of biological and Nano-fertilizers, while increasing yield, prevents the effects of excessive use of chemical fertilizers on the environment. This experiment was carried out as split plots in randomized complete blocks design in three replications during the cropping year 2020-2021 in Khamesan village of Kamyaran located in Sanandaj. In this experiment, the effect of four levels' application of sulfur fertilizers including control, granular sulfur fertilizer, thiobacillus bio fertilizer, granular sulfur fertilizer + thiobacillus in main plots and the three amount of foliar application of Nano-potassium fertilizer, 0, 5 and 10 kg/ha in the sub-factor were compared on morphological, seed yield and quality characters. The results showed that there were significant differences in the number of secondary stems at 5% and number of seeds per head, 1000-seed weight, grain yield, biological yield, oil and protein yield at 1% under the influence of sulfur fertilizers. The maximum grain yields, oil and protein yield was achieved in the treatment of granular sulfur fertilizer + thiobacillus, which showed an increase of 28.49, 41.72 and 32.46% as arrangement in comparison with the control. Also, grain numbers per head, grain yield, biological yield, and oil yield at 1% and oil and protein percentages and protein yield at 5% showed significant differences under the influence of different amounts of foliar Nano-potassium fertilizer. So, that the foliar application of 10 kg/ha of Nano potassium caused the maximum amount of the mentioned traits and increased grain yield, oil and protein percentages and oil and protein yield compared to the control: 1.05, 2.56, 0.64, 14.26 and 4.48%, respectively.

  Keywords: Yield, Safflower, Sulfu, Nano-fertilizer
 • Abdulazim Hamid, Shahram Lak *, Mani Mojaddam Pages 44-62
  The method of sugarcane cultivation is generally affected by mechanization conditions and has always faced the problem of long distances between cultivation rows. On the other hand, its asexual cultivation through the cultivation of cuttings and influencing the characteristics of the cuttings does not provide the possibility of precise control of the planting density. Therefore, it is necessary to review the pattern of sugarcane cultivation and of course, keeping in mind the limitations of mechanization. In order to investigate the effect of planting pattern on the yield changes and quantitative and qualitative traits of sugarcane variety CP57-614 in the crop year of 2013-2014 in the Amirkabir Sugarcane Cultivation and Industry Company in the South of Khuzestan, a research was carried out in the form of a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. The investigated treatment was the planting pattern in six levels (including planting distance of 180 cm in two rows (control), planting distance of 180 cm in one row, planting distance of 150 cm in one row, planting distance of 90 cm in one row, planting distance of 180 cm in three rows on the stack, the planting distance was 180 cm, three rows of atmospheric soil) which were randomly placed in the plots. The treatments of 90 cm in one row and 180 cm in two rows produced the highest yields of 104.21 and 86.533 tons per hectare, and in total, they were superior to other treatments in terms of the investigated traits. The three-row cultivation treatments were not favorable either in terms of cuttings consumption or yield, compared to other treatments. Based on the obtained results, none of the studied cultivation methods were superior to each other in terms of quality characteristics.
  Keywords: planting pattern, Mechanization, Yield, Sugarcane
 • Nosratolla Haidarpour, Raham Mohtashami *, Amin Namdari Pages 63-78
  Production in areas under rainfed cultivation is always associated with different constraints that among them, changes in precipitation and air temperature from year to year are widespread and uncontrollable. In this regard, the current study was conducted in order to compare conservation and conventional tillage methods on wheat yield in sowing dates before and after effective autumn rainfall. The experiment was carried out as split-split plots based on a randomized complete block design with 3 repetitions in two years 2018 to 2020. Experimental treatments included planting time as main plots with two levels D1= before rainfall and D2= after rainfall tillage method as sub-plots including T1= conservative and T2= conventional and seeding rate as sub-sub-plots including S1= 200, S2=300 and S3= 400 seeds. The results demonstrated that although the planting date and seeding rate had no significant effect on the studied traits, the values obtained from the cultivation before rainfall and under 300 and 400 seeding rates were remarkably better. Tillage method caused a significant difference in grain yield and biomass of treatments 3634 and 8394 kg. ha-1, respectively, whereas conventional tillage the values were 2819 and 6114 kg. ha-1. Conservation tillage and cultivation before rainfall associated by using 300 seeds/m2 led to the highest values in number of plants, spikes, and 1000-grain weight compared to conventional method and cultivation before rainfall. Consequently, considering the cost of production, pre-autumn rainfall sowing under conservation tillage and with a 300 seeds/m2 is recommended for Gachsaran region.
  Keywords: Autumn rainfall, planting time, seeding rate, Wheat
 • Asmaeil Rahmani, Mohammad Gholami Parshokohi *, Davood Mohammad Zamani Pages 79-100
  In 2020, this research has been devoted to the determination of energy indicators and economic analysis in the vineyards of Qazvin province, after calculating the amount of energy consumption and economic indicators, optimization was done using the method of data envelopment analysis. According to the results, the energy ratio of grapes was estimated as 9.66 and 11.26 in traditional and semi-mechanized methods, respectively. Also, the economic results showed that the net profit of one ton of grapes in the traditional and semi-mechanized method was 2609.77 and 2995.22 dollars per hectare, respectively. The data coverage analysis method showed that the average scores of technical efficiency, pure technical efficiency, and scale efficiency for traditional grape production are 0.90, 0.95, and 0.94 respectively. Also, the average scores of technical efficiency, pure technical efficiency, and scale efficiency for semi-mechanized grape production are 0.91, 0.97, and 0.93, respectively. Based on the results of optimal consumption, it has led to a 25.19% reduction in the energy consumption of traditional production and a 24.78% reduction in the energy consumption of semi-mechanized grape production. According to the results, the high energy consumption of chemical fertilizers should be directed towards organic agriculture and less use of chemical fertilizers and pesticides as as possible. Also, it is suggested that optimal energy consumption and saving at the level of farmers should be advertised and promoted by the relevant bodies.
  Keywords: energy, Grape, Economic, Optimization, Data envelopment analysis
 • Kaziveh Chalabi, Solieman Rasouliazar *, Loghman Rashidpour Pages 101-112
  The aim of this study was to investigate the factors affecting the improvement of apple marketing in West Azerbaijan province using factor analysis method. The statistical population of the study includes all gardeners in West Azarbaijan province, of which 39315 are gardeners. Krejcie and Morgan table were used to determine the sample size (n=360). The present study method is descriptive-survey and in order to collect information from a researcher-made questionnaire, its validity was assessed by obtaining the opinions of a group of experts and necessary modifications were made. The results of factor analysis showed that the most important factors affecting the improvement of apple marketing in West Azerbaijan province were summarized and categorized into four factors, which could explain 66.3% of the changes in factors affecting the improvement of apple marketing in West Azerbaijan province. Among the effective factors studied, economic factor including the items of payment of facilities and credits to apple beneficiaries, the existence of border markets in the province, product diversity was identified as the most important factor affecting the improvement of apple marketing in West Azerbaijan province.
  Keywords: factor analysis, Improving marketing status, Apple product