فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال پنجاه و سوم شماره 3 (پاییز 1401)
 • سال پنجاه و سوم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محبوبه خیراللهی، امیرحسین علی بیگی*، فرحناز رستمی قبادی صفحات 583-602

  شهرستان دهلران به عنوان قطب تولید استان ایلام، باوجود فاصله زیاد از کشاورزی چندکارکردی، با مشکلات فراوانی در حوزه ی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و وضعیت اقتصادی روبه رو است که چنان چه برای حل این مشکلات و رفع آن ها تدابیری اتخاذ نگردد، چالش های بیشتری گریبان گیر نسل حاضر و آینده کشاورزی و روستایی این شهرستان خواهد شد. از آنجایی که توسعه کشاورزی چندکارکردی مستلزم توجه به برنامه ریزی و راهبرد متناسب با شرایط هر منطقه می باشد، در این مطالعه ی کیفی، به تدوین راهبردهای توسعه کشاورزی چندکارکردی (MFA) در شهرستان دهلران اقدام شد. از بین کارشناسان و صاحب نظران کشاورزی چندکارکردی به تعداد 21 نفر به صورت هدفمند مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عمل آمد. پس از تکمیل مصاحبه ها در پنج گام از تکنیک راهبردی Meta-SWOT بر مبنای تیوری مبتنی بر منابع، جایگاه شهرستان دهلران در مقایسه با رقبا، منابع و موانع موجود و موثر بر توسعه MFA شناسایی شد. پس از تحلیل مصاحبه ها و ارزیابی تاثیر هرکدام از منابع بر عوامل محیطی و تناسب آن ها با اهداف، نقشه ی راهبردی ترسیم شد. در بررسی تمام جوانب نقشه ی راهبردی، سه قابلیت کمیاب، تقلیدناپذیر و غیرقابل جایگزین، یک قابلیت با بیشترین تناسب راهبردی، یک عامل محیطی به عنوان مهم ترین و قدرتمندترین مانع برای رشد و توسعه MFA شناسایی شد. درنهایت با قضاوت هر یک از عوامل داخلی و محیطی،  15 راهبرد مطلوب جهت توسعه MFA به ترتیب میزان اهمیت با استفاده از تکنیک AHP تدوین شد. با اجرایی کردن راهبردهای تدوین شده، می توان به تقویت و توسعه قابلیت ها و رفع موانع موجود کمک کرد و با برنامه ریزی درست شاهد توسعه هر چه بیشتر کشاورزی چندکارکردی در آینده بود.

  کلیدواژگان: کشاورزی چندکارکردی، برنامه ریزی راهبردی، تکنیک Meta-SWOT، دهلران
 • مسعود یزدان پناه*، فاطمه رحیمی فیض آباد، سعید غلامرضایی، مصطفی احمدوند صفحات 603-626
  در استان لرستان، بحران آب های زیرزمینی به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. در این میان شهرستان الشتر یکی از شهرستان های متاثر از این بحران است. درحالیکه، دلایل مختلفی برای بحران آب های زیرزمینی در این شهرستان وجود دارد، یکی از چالش های فراروی مدیریت منابع آب زیرزمینی این شهرستان، ناشی از ضعف نهادی و سازماندهی می باشد. از این رو، مطالعه حاضر، محدودیت های نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی را با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیان بررسی نموده است. مشارکت کنندگان 24 نفر از مطلعان کلیدی دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان الشتر بودند که از طریق رویکرد نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مشارکت کنندگان تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه ها برای تحلیل کیفی بر اساس نظریه داده بنیان ثبت و رونویسی شدند. نتیجه ی حاصل از کدگذاری باز داده های گردآوری شده، استخراج 170 مفهوم و 43 زیرمقوله بود که بر اساس مدل پارادایم، مقوله ی مرکزی شناسایی شده در این پژوهش، ضعف ساختی کارکردی نهادی بود که بقیه مقوله ها در رابطه ی با آن معنا پیدا کردند. یافته ها نشان داد، مهم ترین شرایط زمینه ساز وقوع پدیده، مقوله های "ضعف بنیه مالی کشاورزان"، "وجود عناصر فرهنگی بازدارنده ی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی" و "سنتی بودن کشاورزی" بودند. نتایج تحقیق در مورد شرایط علی موثر بر وقوع پدیده یاد شده نشان از "برداشت غیراصولی و بی رویه از منابع آب زیرزمینی" و "ضعف نظام پایش و کنترل" به عنوان مهم ترین علت ها دارند. در این مطالعه، "تغییر اقلیم" و "ضعف عملکردی نهادهای ثانویه متولی مدیریت منابع آب"، از جمله مهم ترین شرایط مداخله گر می باشند که منجر به تشدید وقوع پدیده شده اند. مهم ترین استراتژی نهادها به منظور غلبه بر پدیده، زیرمقوله های "کنترل و مهندسی آب" و "مشارکت کشاورزان" بودند. کاربرد استراتژی های کنش/واکنش توسط نهادها، دارای پیامدهای مثبت و منفی بوده است که مهم ترین پیامد مثبت آن، "بهبود وضعیت کشاورزی کشاورزان" و مهم ترین پیامدهای منفی آن، "تخریب منابع طبیعی"، "بروز معضلات اقتصادی" و "بروز معضلات اجتماعی" بودند.
  کلیدواژگان: تخریب منابع آب زیرزمینی، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، مدیریت منابع آب زیرزمینی
 • حدیث صادقی، حسین محمدی*، علی اکبر شمسی پور، سعید بازگیر، مصطفی کریمی احمد آباد، سعید صوفی زاده صفحات 627-645
  شرایط آب وهوایی و منطقه ای، توان های محیطی مناسبی برای توسعه کشاورزی به ویژه در استان های حاشیه دریای خزر فراهم کرده است. هدف پژوهش شناخت اثر متغیرهای اقلیمی با تحلیل فضایی میزان عملکرد و قابلیت کشت غلات در سواحل جنوبی دریای خزر است. پس با استفاده از توابع مهم آمار فضایی شامل شاخص موران و تحلیل لکه های داغ، الگوهای مکانی عملکرد برنج، گندم و جو در سواحل جنوبی دریای خزر در دوره آماری 1379-1395 واکاوی شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل شاخص موران مشخص شد که عملکرد برنج، گندم و جو در طول دوره آماری مورد مطالعه دارای ضریب مثبت و نزدیک به یک هستند که گویای خوشه ای بودن توزیع فضایی عملکرد محصولات مورد تحلیل است. همچنین، براساس نتایج شاخص موران محلی و تحلیل لکه های داغ، مقادیر با خود همبستگی فضایی مثبت عملکرد برنج عمدتا در استان مازندران و مقادیر با خود همبستگی فضایی مثبت عملکرد گندم در بخش های جنوبی استان گلستان و بخش های محدودی از استان مازندران مشاهده شد. برای عملکرد جو بیشترین نواحی با خود همبستگی فضایی مثبت (لکه های داغ عملکرد) عمدتا در سطوح اطمینان مختلف محدود به شهرستان های بابلسر و جویبار واقع در استان مازندران در سطح اطمینان 99 درصد، بابل در سطح اطمینان 95 درصد و شهرستان علی آباد استان گلستان در سطح اطمینان 90 درصد بود. مقادیر با ارزش پایین عملکرد گندم و جو عمدتا در بخش های شرقی و غربی استان گیلان در سطوح اطمینان 99، 95 و 90 درصد محاسبه شد.
  کلیدواژگان: آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ، سواحل دریای خزر، شاخص موران، عملکرد
 • حسین امیری، امیررضا رضایی*، سید محمود حسینی، یوسف حجازی صفحات 647-670

  جمعیت جهان پیوسته در حال افزایش است به طوری که سازمان ملل متحد پیش بینی کرده است که جمعیت از هفت میلیارد نفری جهان به هشت میلیارد در سال 2025 و 6/9 میلیارد در سال 2050 افزایش خواهد یافت. نیاز به تامین مواد غذایی به توجه به نرخ رشد جمعیت همچنین افزایش 20 درصدی مصرف سالانه مواد غذایی در دهه اخیر باعث به کارگیری حداکثری از زمین های زراعی، کودها و سموم شیمیایی و تغییر ژنتیکی برای افزایش تولید محصولات غذایی کشاورزی شده است. این امر موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی، آلودگی اکوسیستم و مهم تر از آن آلودگی مواد غذایی و ناامنی تغذیه و به خطر افتادن سلامت انسان و بروز انواع بیماری ها، مسمومیت ها و سرطان ها شده است. از مهم ترینمهم ترین منابع ایجاد مزیت رقابتی در این راه، ظرفیت نوآوری است که با وجود اهمیت بالای آن، موفقیت نیازمند دسترسی به دانش جدید است. با توجه به هزینه بر و زمان بر بودن خلق دانش جدید توسط یک سازمان مجزا و اینکه همه دانش مورد نیاز نوآوری و افراد باهوش، نوآور و خلاق در یک سازمان وجود ندارند، به کارگیری شبکه نوآوری متشکل از کنشگران مختلف مرتبط با ایمنی غذایی راه کاری مناسب و مفیدی جهت استفاده حداکثر از دانش جهت خلق نوآوری در این زمینه می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی- کمی انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات و شناسایی شبکه نوآوری ایمنی غذایی از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه عمیق با متخصصان و کارشنان در سازمان /شرکت های مرتبط با ایمنی غذایی کشاورزی در بخش کیفی و از پرسشنامه در بخش کمی تحقیق استفاده گردید. پس از شناسایی شبکه نوآوری با طراحی پرسشنامه حاصل از بخش کیفی با جمع آوری اطلاعات از جامعه کارشناسان و متخصصان حوزه ایمنی غذایی به دنبال ترسیم روابط مابین کنشگران و بررسی شاخص های شبکه با استفاده از نرم افزار UCINET می باشد. یافته های این پژوهش 21 سازمان را به عنوان کنشگران این شبکه شناسایی نمود که هشت کنشگر از جمله سازمان غذا و دارو، گروه صنایع غذایی و سایر کنشگران اصلی و مرکزی و همچنین 13 کنشگر دیگر از جمله گروه بهداشت و ایمنی غذایی، آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان غذا و دارو و سایر کنشگرانی پیرامونی بودند.

  کلیدواژگان: ایمنی غذایی، شبکه نوآوری، دانش، شاخص های شبکه، کنشگران
 • گلاره جمشیدنژاد، مرجان واحدی*، علیرضا پورسعید، حامد چهارسوقی امین صفحات 671-695
  شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشند. اما این شرکت ها در غرب ایران رشد قابل ملاحظه ای نداشته اند، پژوهش کمی حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی در غرب ایران به صورت توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان 45 شرکت دانش بنیان کشاورزی غرب کشور به تعداد 276 نفر تشکیل دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss16  و PLS3 نشان داد که مدل مورد بررسی پژوهش حاصل از مبانی نظری و مصاحبه با مدیرعامل شرکت های دانش بنیان برازش مناسبی دارد، مقدار ضریب تعیین چندگانه برای معادله ساختاری اصلی 79/0 شده که این مقدار نشان می دهد متغیرهای مستقل برون زای پژوهش شامل آرمان ها، عامل آموزشی-پژوهشی، اقتصادی، سیاستی-قانونی، مدیریتی و مشارکتی توانسته اند حدود 79/0 از تغییرات متغیر توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی را پیش بینی کنند. عامل سیاستی-قانونی اولویت اول و عامل های مدیریتی، مشارکتی، آموزشی-پژوهشی، اقتصادی و آرمان ها به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را دارند. لازم است کلیه سازمان های متولی رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی توجه جدی و اساسی را به گویه ها و مولفه های مشخص شده در تحقیق جهت توسعه و پیشرفت شرکت های دانش بنیان کشاورزی داشته باشند.
  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، کشاورزی، توسعه کشاورزی
 • فرزاد دیناری، حسن صدیقی، عنایت عباسی*، هادی مومنی هلالی صفحات 691-706

  محدودیت منابع آب و نگرش‎های نه چندان مناسب نسبت به بهره‏برداری از آب‏ کشاورزی تهدیدی مهم برای پایداری این منابع محسوب می‏شوند. بر این اساس، بررسی عوامل موثر بر نگرش گندم کاران نسبت به مدیریت بهینه آب در شهرستان کرمانشاه مورد توجه قرار گرفت. نمونه آماری این تحقیق 364 نفر برآورد گردید که به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب شناسایی شدند. در نهایت 322 نفر در این تحقیق مشارکت داشتند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری داده ها بود. با استفاده از نظرات صاحبنظران دانشگاهی و اجرایی، روایی ابزار تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با استفاده از یک مطالعه‎ راهنما و نیز محاسبه‎ی ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیق تایید شد (90/0≥α≥73/0). نتایج نشان داد که نگرش گندمکاران نسبت به مدیریت بهینه آب در وضعیت متوسط قرار دارد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که احساس مسیولیت نسبت به مدیریت بهینه آب به طور مستقیم 9/30 درصد از تغییرات واریانس متغیر نگرش نسبت به مدیریت بهینه آب را تبیین کرد. همچنین درک مزایای مدیریت بهینه‏ آب، درک آسیب‎پذیری نسبت به کمبود آب، هنجارهای اجتماعی و کیفیت خدمات ترویجی در زمینه‎ی مدیریت بهینه‎ آب با میانجی گری متغیر احساس مسیولیت به ترتیب دارای اثر غیرمستقیم بر نگرش گندمکاران نسبت به مدیریت بهینه آب است.

  کلیدواژگان: کشاورزان گندمکار، محدودیت منابع آب، مدیریت بهینه آب، نگرش کشاورزان، شهرستان کرمانشاه
 • مصطفی مردانی نجف آبادی*، نسرین اوحدی صفحات 707-721

  طی دهه های اخیر انرژی در کنار سایر عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی کشورها داشته است اما سطح بالای شدت انرژی اثرات منفی بر محیط زیست دارد. بنابراین، توجه به مبحث کارایی و بهینه سازی انرژی اهمیت خود را نمایان می سازد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی گندم دیم شهرستان خوی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های استوار تحت شرایط عدم حتمیت انجام شد. داده ها به طور تصادفی و از طریق تکمیل 192 پرسشنامه و مصاحبه چهره به چهره از کشاورزان این منطقه در سال 1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد کل انرژی نهاده 06/20137 مگاژول در هکتار است که بیشترین سهم آن به ترتیب مربوط به سوخت دیزل (12/58%)، بذر (40/15 %) و ماشین آلات (15/14%) است. کل انرژی ستانده نیز 42/47966 مگاژول در هکتار به دست آمد و شاخص کارایی انرژی برای مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 6/5 و 5/2 به دست آمد. کل انرژی بهینه با اعمال این شاخص ها برای مدل های معرفی شده به ترتیب 3/8565 و 47/18726 محاسبه شد. بدین معنی که می توان به میزان 7/53 % و 7 % انرژی مصرفی را در تولید این محصول کاهش داد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های استوار، شاخص کارایی انرژی، شهرستان خوی، گندم
 • نگین فلاح حقیقی*، قاسم رمضانپور نرگسی، غلامحسین عبدالله زاده، زینب شریفی صفحات 723-737
  برنامه ریزی آمایشی توسعه کشاورزی و تدوین سناریوهای آینده توسعه منطقه ای در بخش کشاورزی، مستلزم شناخت روند تغییرات در تفاوت های توسعه کشاورزی بین استان ها است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند تغییرات توسعه کشاورزی در بین استان ها انجام شد. به این منظور با تدوین 49 شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از داده های دو دوره زمانی 1390 و 1398 روند توسعه کشاورزی در 31 استان ارزیابی شد. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر ترکیب مجموعه ای از شاخص های انفرادی در شاخص ترکیبی نهایی مبتنی بر وزن دهی به روش تحلیل مولفه های اصلی و محاسبه انحراف از مقدار بهینه است. در نهایت، به منظور سطح بندی استان ها از نرم افزار ArcGIS10.2 استفاده شد. نتایج نشان داد در هر دو دوره 1390 و 1398، استان های گیلان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و تهران پنج استان اول بودند، در حالی که در سال 1390، به ترتیب استان های سمنان، زنجان، کردستان، هرمزگان و بوشهر و در سال 1398 استان‎های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایلام، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه های آخر بودند. همچنین، توسعه کشاورزی در اغلب استان ها در سال 1398 نسبت به سال 1390 کمتر بوده است. بر اساس نتایج سطح بندی استان ها سه سطح توسعه کشاورزی پایین، متوسط و بالا شناسایی شد. بنابراین، لازم است توسعه بخش کشاورزی به خصوص در استان های با سطح توسعه پایین مورد توجه بیشتر سیاست گزاران، برنامه‎ریزان و متولیان توسعه کشور قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه کشاورزی، شاخص ترکیبی، روند توسعه، سطح بندی، نابرابری توسعه
 • پریسا زکیان، فاطمه فتحی* صفحات 739-753
  یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارسرمایه، انتخاب پرتفویی است که از لحاظ سودآوری و ریسک بهینه باشد. هدف مطالعه ی حاضر مقایسه سودآوری و درجه ریسک پرتفوی های حاوی درصدهای متفاوتی از سهام گروه های کشاورزی و صنایع غذایی به همراه سایر صنایع، بریکدیگر می باشد. برای این منظور بازده روزانه 18 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای گروه فلزات، کشاورزی، صنایع غذایی، بانکی، پتروشیمی و شیمیایی طی بازه زمانی 99-1398 جمع آوری و در قالب 11 پرتفوی دسته بندی گردید. بازده پرتفوی ها شبیه سازی شد و بهترین پرتفوی ها بر اساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. نتایج نشان داد اگر درجه ی ریسک گریزی افراد مشخص نباشد پرتفوی 10 و 6 که به ترتیب دارای 30 و 25 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی می باشد، پرتفوی های برتر هستند و اگر درجه ریسک گریزی افراد مشخص باشد، پرتفوی شماره 11 با 30 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی بهترین پرتفوی درمیان پرتفوی های ریسکی است. همچنین برای افراد با درجه ریسک گریزی کمتر پرتفوی 6 با 25 درصد از سهام کشاورزی و صنایع غذایی و 20 درصد از گروه پتروشیمی و پرتفوی 4 با 80 درصد از گروه پتروشیمی و بدون سهام صنایع غذایی و کشاورزی پرتفوی های برتر هستند و برای افراد با درجه ریسک گریزی بیش تر پرتفوی 10 و 2 به ترتیب با 30 و 10 درصد از سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی، بر پرتفوی های دیگر برتری دارند. پرتفوی های برتر درصد بیش تری از سهام کشاورزی و صنایع غذایی را دارا است و بالاترین درصد سهم مربوط به سهام گروه پتروشیمی است. بنابراین، سهام گروه کشاورزی و صنایع غذایی درکنار سایر سهام می تواند کمک به برتری پرتفوی نماید. همچنین با افزیش درصد سهام پتروشیمی در پرتفوی می توان مطلوبیت را حداکثرنمود.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، رتبه بندی پرتفوی، معیارهای برتری تصادفی، بازار بورس، ایران
 • فرشاد محمدیان*، حسین نوروزی، صابر کلهری صفحات 755-771
  اولین و اساسی ترین پیش فرض ارایه و بسط نظریه های اقتصادی در زمینه رفتار مصرف کننده، رفتار عقلایی مصرف کننده است و صحت مطالعات و بررسی هایی که در زمینه تقاضا و مصرف انجام می شود، به اعتبار فرض رفتار عقلایی مصرف کننده بستگی دارد. در این تحقیق تلاش شده تا وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد گوشت مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور از رهیافت غیرپارامتریک آزمون اصول ضعیف، قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده، شاخص کارایی افریت، آزمون آماری K-W و روش نموداری دی پرتی برای بررسی رفتار عقلایی و پایداری ترجیحات مصرف کنندگان سبد گوشت در ایران استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، رفتار مصرف کنندگان سبد گوشت مصرفی در دوره زمانی 1396-1372 عقلایی بوده و توسط یک تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیر قابل تعبیر است. بنابراین، می توان این داده ها را در دوره زمانی مذکور و یا زیر دوره های کوچک تری از آن برای تخمین تابع تقاضا که پیش شرط آن وجود تابع مطلوبیت نیوکلاسیک است، بکار برد.
  کلیدواژگان: ترجیحات مصرف کننده، اصول ترجیحات آشکار شده، تابع مطلوبیت نئوکلاسیک
 • فاطمه نصرنیا*، زینب شکوهی صفحات 773-785
  اسکان عشایر از جمله سیاست هایی است که شروع آن به سال های قبل از انقلاب باز می گردد و اجرای آن همواره با حساسیت هایی روبه رو بوده است. هرچند اسکان عشایر می تواند موجب بهره مندی بهتر این خانوارها از برخی از خدمات گردد، اما از آنجایی که شغل اصلی این گروه دامداری است چگونگی تاثیرپذیری معیشت این خانوارها از این تصمیم همواره مورد تردید بوده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر اسکان بر تاب آوری معیشتی خانوارهای عشایری در نظر گرفته شد. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 287 پرسشنامه در شهرستان فسا تهیه و میزان تاب آوری معیشتی آنان محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش رگرسیون سویچینگ درونزا اثر اسکان بر شاخص تاب آوری خانوارها بررسی شد. نتایج حاصله نشان می دهد که اسکان خانوارهای کوچ رو موجب کاهش تاب‏آوری معیشتی آنان به میزان 75/13 درصد خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در صورت تشویق و حمایت از اسکان عشایر، توجه به ایجاد یک معیشت پایدار برای این خانوارها در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که با توسعه پایدار مناطق عشایری و با استفاده از سیاست هایی همچون تنوع بخشی به الگوی معیشتی از منافع عشایر حمایت گردد.
  کلیدواژگان: تاب آوری معیشتی، اسکان عشایر، رگرسیون سویچینگ درونزا، الگوی معیشتی
 • عمران طاهری ریکنده، حامد رفیعی*، سید صفدر حسینی، امیرحسین چیذری صفحات 787-803

  فرضیه هم حرکتی بیش از حد در بازارهای کالایی، بیانگر حرکات هم زمان قیمت ها است که منجر به ایجاد پیامدهای مختلفی در سمت عرضه و تقاضا می شود. این پیامدها شامل انحراف منابع از فعالیت های بهره ور در سمت عرضه و ایجاد فشارهای تورمی گسترده در سمت تقاضا است. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت گوشت ها در سبد غذایی خانوارها، هم حرکتی میان بازار انواع گوشت ها بررسی شد و میزان تاثیر مهم ترین عوامل اثرگذار بر هم حرکتی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از رویکرد ، هم حرکتی متغیر در زمان میان بازار انواع گوشت ها برآورد شد. سپس، با به کارگیری رویکرد رگرسیون چندکی میزان تاثیر مهم ترین عوامل اثرگذار بر هم حرکتی میان بازارها موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هم حرکتی میان بازارها در طول زمان تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده و در برخی از دوره ها نزولی و در برخی دیگر صعودی بوده است. بیشینه و کمینه همبستگی شرطی پویا میان بازارهای گوشت ماهی و مرغ به ترتیب 58/0 و 08/0-، میان بازارهای گوشت ماهی و قرمز به ترتیب 44/0 و 02/0 و میان بازارهای گوشت مرغ و قرمز به ترتیب 46/0 و 04/0- است. علاوه بر این، مهم ترین تعیین کننده های هم حرکتی میان بازار انواع گوشت ها شامل نرخ ارز، هزینه تولید، سیاست پولی، نا اطمینانی اقتصادی و نوسان بازار انرژی می باشند. بنابراین توصیه می شود که سیاست گذاران با لحاظ نقش این عوامل در ایجاد هم حرکتی میان بازارها در تصمیمات خود، از بروز دوره هایی باهم حرکتی شدید پیشگیری نمایند.

  کلیدواژگان: هم حرکتی، همبستگی شرطی پویا، Multivariate GARCH، رگرسیون چندکی
 • فاطمه رزاقی*، طاهر عزیزی خالخیلی، مهدیه السادات میرترابی صفحات 805-823

  هدف از این پژوهش شناسایی و تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای استقرار آموزش مجازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در دوران پاندمی کرونا بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود و برای تحلیل اطلاعات مستخرج، از فن تحلیل محتوای کیفی  با نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است.  جامعه آماری پژوهش، 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین روایی از فن سه سویه سازی (مثلث سازی) شامل به کارگیری منابع تایید گر، محققان با استفاده از روش های متعدد برای جمع آوری داده ها مانند مصاحبه و مشاهده در طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها و برای پایایی از هدایت دقیق جریان مصاحبه ها، ایجاد فرآیند ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه ها و تشکیل کمیته تخصصی استفاده شده است. یافته های پژوهش در قالب چهار مضمون اصلی (مفهوم) نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها و 23 زیر مضمون (کد) ارایه شد. نتایج تحلیل محتوای کیفی مبین 6 نقطه قوت، 8 نقطه ضعف، 4 فرصت و 5 تهدید پیش روی آموزش مجازی در دانشگاه ساری توسط اعضای هییت علمی بود که می تواند پایه گذار راهبردها و طرح های عملیاتی در جهت رونق و توسعه آموزش مجازی قرار گیرد. مطابق تحقیق بهبود سیستم ارزشیابی آموزش مجازی از طریق بهبود و ارتقا سامانه سمالایو یا بکارگیری سامانه های دیگر بومی و خارجی با توجه به دسترسی به تجارب بین المللی، بهبود سامانه آموزش مجازی و طراحی شبیه سازها و فضاهای واقعیت مجازی جهت دروس عملی و کارگاهی، بهره گیری از آزمایشگاه ها و تورها و بازدید عملی مجازی، بهره مندی از تجربه ضمنی اساتید موفق در  بخش آموزش عملی و ارزیابی دانشجویان از مهم ترین راهکارهای بهبود سامانه آموزش مجازی است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، پاندمی کرونا، آموزش الکترونیکی، تحلیل محتوای کیفی، مکس کیودا
 • سید علی حسینی یکانی*، زهرا نعمت الهی، مسعود حسین زاده، نازنین فکوری صفحات 825-839
  استفاده همزمان از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بسیار متداول است. لذا، در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر استفاده همزمان از پس انداز احتیاطی و تنوع کشت به عنوان دو راهکار سنتی مدیریت ریسک کشاورزان منطقه خرم آباد شهرستان تنکابن، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با توجه به وجود همبستگی در استفاده از ابزارهای مدیریتی، الگوی پروبیت دو متغیره مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوی فوق نشان داده است، متغیرهای سن، تحصیلات، بعد خانوار، درآمد کشاورزی، اندازه مزرعه و ضریب ریسک گریزی بر استفاده همزمان دو ابزار پس انداز احتیاطی و تنوع کشت تاثیر معنی داری داشته اند. در بین عوامل یاد شده، ضریب ریسک گریزی بیشترین تاثیر را بر انتخاب ابزارهای مدیریتی داشته است؛ به گونه ای که، با افزایش ضریب ریسک گریزی کشاورزان، احتمال استفاده از ابزارهای مدیریتی، 22/0 درصد افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به تاثیر مثبت تحصیلات و درآمد بر استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، افزایش میزان آگاهی کشاورزان از سوی مروجان کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان از طریق اصلاح الگوی کشت آنان، پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، کشاورزی، تنوع کشت، پس انداز احتیاطی، پروبیت دو متغیره
 • مائده هاتفی، حسین شعبانعلی فمی*، علی اسدی، امیر علم بیگی صفحات 841-855

  به طور کلی یکی از عوامل موثر بر میزان توسعه کشاورزی در محیط های کنترل شده، عوامل موجود در محیط بیرونی است که از حوزه ی مدیریت فردی تولید کننده (محیط داخلی)، خارج هستند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل بیرونی موثر بر توسعه کشت سبزی و صیفی سالم در محیط های کنترل شده در استان های تهران و البرز بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان متخصص در امر گلخانه داری در دو استان تهران و البرز بودند (74=N) که به شیوه ی سرشماری مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پنلی از متخصصان و پایایی آن به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد (797/0- 916/0). اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS3 تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد همه عوامل شناسایی شده که شامل نظام های پشتیبانی، ساختارها و رویه ها، فضای کسب و کار، تسهیلات مالی و مدیریتی و سیاست ها و قوانین، می باشند، بر توسعه کشت سبزی و صیفی سالم در محیط های کنترل شده  تاثیرگذار بودند. همچنین، با توجه به مقدار استاندارد بتا، می توان بیان داشت به ترتیب سه سازه نظام پشتیبانی، ساختارها و رویه ها و فضای کسب و کار بیشترین اثر و دو سازه سیاست ها و قوانین و تسهیلات مالی و مدیریتی سهم کمتری را در تبیین محیط بیرونی موثر بر تولید سبزی و صیفی در محیط های کنترل شده کشت داشته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از پیش نیازهای توسعه کشت در محیط های کنترل شده ارتقاء محیط نهادی است. به نظر می رسد بخش قابل ملاحظه ای از ظرفیت های پشتیبانی نهادی در بخش خصوصی وجود دارد که می تواند ساماندهی و در قالب خدمات تعریف شده به متقاضیان ارایه گردد. [1] معادل واژه محصول گواهی شده

  کلیدواژگان: محیط کنترل شده کشت، کارشناسان، محیط بیرونی
 • ریحانه شاقلی*، عرفان علی میرزایی صفحات 857-870
  نظام آموزش کشاورزی از طریق ارتقای دانش، مهارت و بینش منابع انسانی نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا می کند. یکی از مهمترین چالش های نظام آموزش کشاورزی عدم استفاده از روش های فعال عملی و متناسب با کار کشاورزی است. برای مقابله با این چالش ها روش تدریس«مشاهده یک دقیقه ای» معرفی شده است.  مشاهده یک دقیقه ای یک روش تدریس فراگیر محور، موثر و کارآمد است و از پنج خرده مهارت متعهد سازی، کاوش شواهد حمایت کننده ، آموزش قواعد کلی، تقویت موارد صحیح و اصلاح اشتباه تشکیل شده است. دراین پژوهش از روش مرور نظامند استفاده شد. عبارت  مشاهده یک دقیقه ای در عنوان و چکیده  مقالات انگلیسی طی سال های 2000 تا 2017  در پایگاه های اطلاعاتی مانند Key Clinical، ,ProQuest PubMed Scopus و Web of Science جستجو شد.  نتیجه جستجو  131 مقاله بود که پس از حذف  مقالات غیر مرتبط ، مقالات فاقد متن کامل و تکراری 31 مقاله به عنوان مقالات نهایی در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که روش تدریس مشاهده یک دقیقه ای موجب افزایش اعتماد به نفس، بهبود درک فراگیران، افزایش یادگیری و رضایت مندی و در نهایت اثر بخشی آموزش است و موجب پیشرفت تحصیلی فراگیران می شود.
  کلیدواژگان: مشاهده یک دقیقه ای، خرده مهارت، روش تدریس، آموزش کشاورزی
 • بهاره زارعی منش، راضیه نامدار* صفحات 871-887
  سواد غذا در زمینه بهبود بخشیدن به برخی از جنبه های ناامنی غذا، با افزایش قابلیت انعطاف پذیری و به حداکثر رساندن استفاده از منابع موجود، از پتانسیل های مهمی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر سواد غذا در میان خانوارهای روستایی با روش پیمایش در میان خانوارهای روستایی شهرستان دشتی استان بوشهر انجام شد. بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، تعداد 232 خانوار  به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن از طریق پایلوت و نظر اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید واقع شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS25 انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین سواد غذایی در بین خانوارهای روستایی با سطح تحصیلات و سطح درآمد مختلف، تفاوت معنی داری دارد. نتایج بررسی ارتباط علی متغیرها در قالب آزمون تحلیل مسیر نشان داد در بین متغیرهای وارد شده در مدل نشان داد میزان بهره گیری از خدمات اکوسیستم (با ضریب اثر 725/0)، نگرش نسبت به کشاورزی متعارف (577/0) و امنیت غذایی (465/0) دارای بیشترین تاثیر (مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سواد غذایی روستاییان بودند و متغیر سن کمترین اثر (225/0) را داشت. در راستای بهبود سواد غذایی جوامع روستایی، شناسایی شیوه های علمی قابل ارایه در دوره های آموزش رسمی و غیر رسمی، توجه به  دانش تجربی روستاییان در رابطه با مواد غذایی و همچنین مدیریت مناسب آموزشی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سواد غذا، امنیت غذایی، کشاورزی اکولوژیک، کشاورزی متعارف، خدمات اکوسیستم
|
 • Mahbubeh Kheirollahi, AmirHossein Alibaygi *, Farahnaz Rostami Ghobadi Pages 583-602

  Dehloran Township, Despite the great distance from multifunctional agriculture it faces many problems in the fields of agriculture, natural resources, environment and economic situation, If no measures are taken to reduce these problems and eliminate them More problems will be faced by the present and future generations of agriculture and rural areas of this Township. Since the development of multifunctional agriculture requires attention to planning and strategy tailored to the conditions of each region. The aim of this qualitative study was, preparation multifunctional agricultural development strategies in Dehloran Township (Ilam province). The study population was purposefully selected from 21 multifunctional agricultural experts in one of the western regions of Iran, Dehloran Township. Data were collected using in-depth and semi-structured interviews in five steps of the Meta-SWOT technique based on the Resource-based theory. After completing the interviews, the position of Dehloran Township in comparison with competitors, existing resources and obstacles affecting the development of MFA were identified. After analyzing the interviews and evaluating the impact of each resource on environmental factors and their relevance to the objectives, a strategic map was drawn. In examining all aspects of the strategic map, three rare, Inimitable and Non-substitutable capabilities, one with the most strategic fit, an environmental factor were identified as the most important and powerful obstacle to the growth and development of MFA. Finally, judging by each of the internal and environmental factors, 15 optimal strategies for MFA development were preparated in order of importance using the AHP technique. By implementing the preparated strategies, it is possible to help strengthen and develop the existing capabilities and remove the existing obstacles, and with proper planning, we will witness the development of more multifunctional agriculture in the future.

  Keywords: Multifunctional agriculture, Strategic Planning, Meta-SWOT technique, Dehloran
 • Masoud Yazdanpanah *, Fatemeh Rahimifayz Abad, Saeed Gholamrezai, Mostafa Ahmadvand Pages 603-626
  Groundwater crisis has become a major problem in Lorestan province. Meanwhile, Aleshtar township is one of the cities affected by this crisis. While there are several reasons for the underlying groundwater crisis in the township, one of the most important challenges facing this township can be due to the institutional constraints by stakeholders involved in groundwater resources management. Thus, this study describes institutional constraints to groundwater resource management in Aleshtar using grounded theory approach. Participants were 24 key informants involved in the groundwater resources management in Aleshtar township that to select the samples, targeted sampling approach using snowball sampling technique was used. Thus, participants were interviewed in-depth and interviews were recorded and transcribed for qualitative analysis. In the present study, the result of open coding was the extraction of 170 concepts and 43 sub-categories. Based on the paradigm model, the core category identified in this research was “institutional structural and functional weakness” which found to be related to other categories of meanings. The result show that, the most important context conditions the occurrence of the phenomenon were “farmers weak financial vigor”, “cultural elements as barriers to groundwater resources management” and “traditional agriculture”. The results of research on the causal conditions affecting the occurrence of this phenomenon indicate “irregular and excessive harvesting of groundwater resources” and “weak control and monitoring” as the most important causes. In this study, “climate change” and "poor performance of secondary institutions involved in groundwater resources management" were among the most important intervening condition that have led to the intensification of the phenomenon. The most important action/interaction strategies of institutions to overcome the phenomenon were the sub-categories of “implementing water engineering and control” and “farmers participation”. Finally, implementing action/interaction strategies can have both positive and negative consequences. The most important positive consequences was “improvements to farming”. However, the most important negative consequences included “destruction of natural resources” and “occurrence of economic problems” and “occurrence of social problems”.
  Keywords: Destruction of Groundwater Resources, Excessive Harvesting of Groundwater Resources, Groundwater resources management
 • Hadis Sadeghi, Hosein Mohammadi *, Aliakbar Shamsipour, Saeed Bazgeer, Mostafa Karimi Ahmadabad, Saeed Soufizadeh Pages 627-645
  Climatic and regional conditions have provided a good environment for agricultural development, especially in the Caspian Sea provinces. The purpose of this study is to identify the effect of climate variables on spatial analysis of grain yield and Grain cultivation capability in the southern coast of the Caspian Sea. Then, using important functions of spatial statistics including moron index and hot spots analysis of spatial patterns of rice, wheat and barley yields on the southern coast of the Caspian Sea during the statistical period of 2000-2016 were investigated. According to the results of Moran index analysis, it was determined that the yield of rice, wheat and barley were positive and close to one in the study period, indicating the clustering of the spatial distribution of the yield of the products under study. Also, based on the results of Local Indicators of Spatial Association and the analysis of hot spots, high value values or positive spatial correlation of rice yield were mainly found in Mazandaran province and high values or positive spatial correlation of wheat yield in southern parts of Golestan province and limited parts From Mazandaran Province. For yield of barley, the most areas with high positive spontaneous autocorrelation (hot spots) are mainly confined to Babolsar and Joybar cities of Mazandaran province at confidence level of 99%, Babol in 95% confidence level and Aliabad city Located in Golestan province at a confidence level of 90%. Low value of wheat and barley yields were found in the eastern and western parts of Gilan province at 99, 95 and 90 percent confidence levels.
  Keywords: Caspian coastlines, yield, spatial statistics, Moran index, Hot spots analysis
 • Hossein Amiri, AmirReza Rezaei *, Seyyed Mahmod Hosseini, Yousef Hejazi Pages 647-670

  The growing global population has led the United Nations to predict that the world's population will increase from seven billion to eight billion by 2025 and 9.6 billion by 2050. This population growth has increased the need for food supply. Also, the 20% increase in annual food consumption in the last decade has exacerbated the problem of insufficient food production, leading to maximum utilization of crops, fertilizers, chemical pesticides, and genetic modification to increase agricultural food production. This approach has led to environmental problems, ecosystem pollution, and more importantly, food pollution and food insecurity, and endangering human health and the occurrence of various diseases, poisonings, and cancers. One of the most important sources of competitive advantage in this way is the capacity for innovation, which, despite its great importance, its success requires access to new knowledge. Given the costly and time-consuming creation of new knowledge by a single organization and that not all the knowledge needed for innovation and intelligent, innovative, and creative people in an organization, using an innovation network consisting of various actors related to food safety is a suitable and helpful solution to use a maximum of knowledge to create innovation in this field. This research uses a qualitative-quantitative research method, snowball sampling method, and in-depth interviews with experts and experts in organizations/companies related to agricultural food safety to identify the food safety innovation network and design a questionnaire from the qualitative stage collecting information. Drawing relationships between actors and examining network indicators using UCINET software. The findings of this study identified 21 organizations as actors in this network. Eight actors, including the Food and Drug Administration, Food Industry Group, etc., were the main and central actors, and 13 other actors, including the Food and Drug Administration, Quality Control Laboratory of the Food and Drug Administration, etc., were peripheral activists.

  Keywords: Food safety, Innovation Network, Knowledge, Network Indicators, actors
 • Gelareh Jamshidnejad, Marjan Vahedi *, Alireza Poursaied, Hamed Chaharsooghi Amin Pages 671-695
  Knowledge-based companies have been considered as the engine of economic development of developing countries. But these companies have not grown significantly in western Iran. The present quantitative research was conducted with the aim of presenting a model of effective factors on the development of agricultural knowledge-based companies in western Iran in a descriptive-correlative manner. The statistical population of the study consisted of experts from 45 agricultural knowledge-based companies in the west of the country, numbering 276 people,. The value of the multiple determination coefficient for the main structural equation 0.79, which indicates that the independent external variables of the research, including educational-research, economic, political-legal, managerial, ideals and participatory factors, have been able to achieve about 0.79 of Predict changes in the development of agricultural knowledge-based companies. The political-legal factor had the first priority and the managerial, participatory, educational-research, economic and ideal factors had the second to sixth ranks, respectively. It is necessary for all organizations in charge of growth and development of agricultural knowledge-based companies to pay serious and fundamental attention to the identified indicators and components. Have agricultural knowledge-based companies in research for development and progress.
  Keywords: Knowledge-based Companies, Agriculture, Agricultural development
 • Farzad Dinari, Hasaan Sadighi, Enayat Abbasi *, Hadi Moumenihelali Pages 691-706

  Restrictions on water resources and less favorable attitudes toward agricultural water use a significant threats to the sustainability of these resources. Accordingly, the investigation of factors influencing the attitude of wheat farmers towards optimal water management in Kermanshah County was considered. The statistical sample of this study was 364 people who were identified by stratified random sampling with proportional assignment. Finally, 322 people participated in this study. The questionnaire was the main tool of data collection. The validity of the research tool was evaluated using the opinions of academic and executive experts. Also, using a pilot study and calculating Cronbach's alpha coefficients, the reliability of the research instrument was confirmed (0.73 ≥α≥ 0.90). The results showed that the attitude of wheat farmers towards optimal water management is moderate. The results of path analysis showed that the sense of responsibility towards optimal water management directly explained 30.9% of the variance changes in the attitude towards optimal water management. Also, understanding the benefits of optimal water management, understanding the vulnerability to water scarcity, social norms and quality of extension services in the related to optimal water management through the variable mediation of sense of responsibility has an indirect effect on wheat farmers' attitudes toward optimal water management.

  Keywords: wheat farmers, Optimal water management, Farmers' attitudes, Kermanshah County
 • Mostafa Mardani Najafabadi *, Nasrin Ohadi Pages 707-721

  In recent decades, along with other factors of production, energy has played a decisive role in the economic growth of countries. But high levels of energy intensity have negative effects on the environment. Therefore, attention to energy efficiency and optimization discussion shows its importance. The aim of this study is investigate the efficiency and optimization of energy consumption of dryland wheat in Khoy under uncertainty. The data used in this study was collected through a face to-face questionnaire method with 192 dry land wheat farmer in year 2019. The results showed that the total input energy is 20137.06 MJ h-1, the highest amount is related to the diesel-fuel (58.12%), seeds (15.40%) and machinery (14.15%), respectively. The total energy output was 47966.42 MJ h-1 and energy efficiency indicators for the constant returns to scale and variable returns to scale model are 5.6 and 2.5, respectively. By applying these parameters, the total optimum energy for the models presented were calculated 8565.3 and 18726.47 MJ h-1, respectively. It means that we can reduced 53.7% and 7% energy consumption in the production of this product. In the region under study, wheat production is mainly related to non-renewable resources (83%), which it is a serious risk to human health and environmental pollution. For example, at a level of conservatism of 7 (Γ = 7) in the CRS model, 57.3% of total energy consumption and 64.8% of fuel consumption can be reduced, which indicates the inefficiency of farmers. Therefore, the use of mechanized equipment to reduce fuel consumption and reduce the applying of labor for threshing is recommended.

  Keywords: Index of Energy Efficiency, Khoy, Robust Data Envelopment Analysis, Wheat
 • Negin Fallah Haghighi *, Ghasem Ramezanpour Nargesi, Gholamhossein Abdollahzadeh, Zeinab Sharifi Pages 723-737
  Planning for spatial agricultural development and formulating future scenarios for regional development in the agricultural sector requires understanding the trend of changes in agricultural development differences among provinces. Therefore, the present study aimed to analyze the trend of changes in agricultural development among provinces. In this regard, by compiling 49 indicators of agricultural development and using data from the two periods of 2011 and 2019, the trend of agricultural development in 31 provinces was evaluated. The methodology of this research is based on combining a set of individual indicators in the final composite indicator based on weighting by principal component analysis method and calculating the deviation from the optimal value. Finally, ArcGIS10.2 software were applied to level the provinces. The results showed that in both 2011 and 2019, the provinces of Gilan, Fars, Isfahan, Khorasan Razavi and Tehran were ranked at the first 5 provinces, while in 2011, Semnan, Zanjan, Kurdistan, Hormozgan and Bushehr provincesand in 2019, Bushehr, Chaharmahal and Bakhtiari, Ilam, Hormozgan and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces were in the last ranks, respectively. In addition, agricultural development in most provinces has decreased in 2019 compared to 2011. Based on the findings of leveling the provinces three levels of agricultural development including low, medium and high were identified. Hence, the agricultural sector and its development should be taken more into consideration by policy makers, planners and those in charge of the country's development, particularly in provinces with a low level of development.
  Keywords: Agricultural Development Indicator, composite indicator, Trend of Development, Leveling, Inequality of Development
 • Parisa Zakian, Fatemeh Fathi * Pages 739-753
  One of the most important concerns of investors in the capital market is choosing a portfolio that is optimal in terms of profitability and risk. The purpose of this study is to compare the profitability and risk level of portfolios containing different percentages of shares of agricultural and food industry groups and other industries. For this purpose, the daily returns of 18 companies active in the Tehran Stock Exchange for the metals, agriculture, food industry, banking, petrochemical, and chemical groups during the period 2019-2020 were collected and classified into 11 portfolios. The returns of the portfolios were simulated and the best portfolios were determined based on stochastic dominance criteria. The results showed that if the degree of risk aversion of individuals is not known, portfolios 10 and 6, which have 30% and 25% of shares of the agriculture and food industry, respectively, are superior, and if the degree of risk aversion of individuals is clear, portfolio 11 with 30% of shares of agriculture and food industry group is the best portfolio among the risk portfolios. Also, for people with lower risk aversion, portfolio 6 with 25% of agricultural and food industry shares and 20% of petrochemical group shares, and portfolio 4 with 80% of petrochemical group without food and agriculture industry shares are superior portfolios, and for people with a higher degree of risk aversion, portfolios 10 and 2 with 30% and 10% of the shares of agriculture and food industry group, respectively, are superior to the other portfolios. The top portfolios have the highest percentage shares of in the agriculture and food industry and the highest percentage is related to the shares of the petrochemical group. Therefore, the shares of the agriculture and food industries group, along with other shares, can contribute to the superiority of the portfolio. Also, by increasing the percentage of petrochemical stocks in the portfolio, the utility can be maximized.
  Keywords: risk management, Portfolio Ranking, stochastic dominance criteria, Stock market, Iran
 • Farshad Mohammadian *, Hossein Noroozi, Saber Kalhoori Pages 755-771
  The first and most basic premise of presenting and developing economic theories in the field of consumer behavior is the rational behavior of the consumer and the accuracy of the studies and surveys conducted in the field of demand and consumption depends on the validity of the assumption of rational consumer behavior. In this study, we have tried to test the presence of structural breaks in the Iranian consumer preferences for meat portfolio. For this purpose, the non-parametric approach of testing the weak, strong and generalized axioms of revealed preferences, Afriat efficiency index, Kruskal-Wallis statistical test and De Peretti graphical method have been used to study the rational behavior and stability of consumers' preferences of meat portfolio in Iran. According to the obtained results, the behavior of the consumers of the meat portfolio in the period 1993-2017 was rational and can be interpreted by a concave, continuous, uniform and unsaturated utility function. Therefore, this data can be used to estimate the demand function in the mentioned time period or smaller sub-periods which the precondition of that is the existence of a neoclassical utility function.
  Keywords: Consumer preferences, Axioms of revealed preferences, neoclassical utility function
 • Fatemeh Nasrnia *, Zeinab Shokoohi Pages 773-785
  Nomadic settlement is one of the policies that dates back to the years before the revolution and its implementation has always faced -challenges. Although nomadic settlement can make these households better able to benefit from some services, since the main occupation of them, is animal husbandry, how the livelihood of these households will be affected by this decision has always been questionable. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of housing on livelihood resilience of nomadic families. For this purpose, the required information was prepared by completing 287 questionnaires in Fasa city and their livelihood resilience was calculated. Then, the effect of housing on household resilience index was investigated using endogenous switching regression method. The results show that the settlement of nomadic households will reduce their livelihood resilience by 13.75%. Consequently, it is suggested that in case of encouraging and supporting nomadic settlement, paying attention to creating a sustainable livelihood for these households should be given priority. It is also suggested that the interests of nomadic households be supported by the sustainable development of nomadic areas and by using policies such as diversification of the subsistence model.
  Keywords: Livelihood resilience, Nomadic settlement, Endogenous switching regression, livelihood pattern
 • Emran Taheri Reykandeh, Hamed Rafiee *, Seyed Safdar Hosseini, AmirHossein Chizari Pages 787-803

  The hypothesis of excess co-movement in commodity markets indicates simultaneous price movements, which led to different consequences on the supply and demand side. These consequences include diverting resources from productive activities on the supply side and creating widespread inflationary pressures on the demand side. In the present study, the co-movement of the different types of animal meat was assessed over time. In addition, the other purpose of this study is to determine the impact of the factors affecting co-movement. For this purpose, first, by using the ARMA-DCC-GARCH approach, Co-movement among the meat types market in Iran was estimated. Then, using Quantile regression analysis, the effect of the most critical factors affecting conditional co-movement was estimated. The results showed that the co-movement among the meat types market has experienced significant changes over time and has been decreasing in some periods and increasing in others. The Maximum and minimum value of the dynamic conditional correlations were -0.58 and -0.08 between fish and poultry meat markets, 0.44 and 0.02 between fish and red meat markets, and 0.46 and -0.04 between chicken and red meat markets, respectively.  In addition, the most critical determinants of Co-movement between meat types market include exchange rates, exchange rate volatility, production costs, liquidity, energy market fluctuations, and volatile monetary policymaking. Therefore, it is recommended that policymakers, given the role of these factors in their decisions, prevent the occurrence of periods with high co-movement.

  Keywords: Co-movement, dynamic conditional correlation, Multivariate GARCH, quantile regression
 • Fatemeh Razzaghi Borkhani *, Taher Azizi Khalkheili, Seyed Mahdieh Mirtorabi Pages 805-823

  The purpose of this study was to identify and explain the strengths, weaknesses, opportunities and threats of virtual education in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during the Corona pandemic. The data collection tool was in-depth and semi-structured interviews and qualitative content analysis technique With Maxqda softwarewas used to analyze the extracted information. The statistical population of the study was 15 faculty members of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University who were selected by purposive sampling. To determine the validity, the technique of triangulation includes the use of confirmatory sources, researchers and various methods during the process of data collection and analysis were used, and to ensure the accurate guidance of interviews, creating a structured process for conducting and interpreting interviews and forming a specialized committee were used. The research findings were presented in the form of four main themes (concept) strengths, weaknesses, opportunities and threats and 23 sub-themes (code). The results of qualitative content analysis revealed 6 strengths, 8 weaknesses, 4 opportunities and 5 threats facing virtual education in Sari University by faculty members that can be the foundation of strategies and operational plans for the prosperity and development of e-learning. According to the research, improving the evaluation system of virtual education through improving and upgrading the Sama Live system or using local and foreign systems with regard to access to international experiences, improving the virtual education system and designing simulators and virtual reality spaces for practical lessons and workshops, using laboratories and Practical virtual tours and visits, benefiting from the implicit experience of successful professors in the field of practical education and student evaluation are among the most important ways to improve the virtual education system.

  Keywords: Virtual Education, Corona pandemic, E-learning, Qualitative Content Analysis
 • Seyed-Ali Hosseini-Yekani *, Zahra Nematollahi, Masoud Hosseinzadeh, Nazanin Fakouri Pages 825-839
  The use of multiple risk management tools at the same time is a common practice among the farming communities around the world. Therefore, this study is designed to investigate the Factor affecting of Simultaneous adoption of managing custom catastrophic risks tools such as diversification and precautionary savings in agriculture in Khorram Abad Area of Tonekabon. So bivariate probit model was used to cope the possible correlation between the risk management adoption decisions. The results highlighted that, age, education of the household head, family size, in farm income, land size and risk aversion coefficient has the significant effect on the decisions to adopt diversification and precautionary savings to manage farm risks. Risk aversion coefficient has the most effects on decisions to adopt managing catastrophic risks tools; Increasing in risk aversion coefficient, was increased the probability of simultaneously use of risks management tools by 0.22 percentage. Therefore, due to the positive impact of education and income on the use of risk management tools, increasing farmers 'awareness and increasing farmers' income through modifying their cropping pattern has been suggested.
  Keywords: risk management, diversification, precautionary saving, bivariate probit
 • Maede Hatefi, Hosain Shababali Fami *, Ali Asadi, Amir Alambeigi Pages 841-855

  Generally, one of the important factors affecting development of controlled environment agriculture, is related to external environment factors which are out of the control of producer’s individual management. The main purpose of this study was to investigate the impact of effective external environment on development of CEA in Tehran and Alborz provinces (N=74). The data gathering tool of the research was a researcher-designed questionnaire, its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha (0.797- 0.916). The collected data were analyzed by structural equation modeling with partial least squares method (PlS-SEM) with smart PLS software. The findings showed that all dimensions of external environment affect CEA development with 99% confidence. Also, according to the beta standard values, it can be said that the three structures items including supporting system, structures and procedures, and business situation have the highest effects and the other two items including policies and laws and financial and managerial facilities have the lowest effects on CEA development, respectively.

  Keywords: Controlled Environment Agriculture, Experts, external environment factors
 • Reihaneh Shagholi *, Erfan Alimirzae Pages 857-870
  Agricultural education system plays an important role in sustainable agricultural development by promoting knowledge, skills and insights of human resources. One of the most important challenges of the agricultural education system is the lack of active practical methods appropriate to agricultural work. To deal with these challenges, teaching method of “one-minute perception” (OMP) is introduced. OMP is an inclusive approach effective and efficient teaching and it consists of five micro skills of commitment, exploration of supporting evidence, teaching general rules, enhancing correctness and correcting mistakes. In this research, systematic review has been used. The term  OMP searched in title and abstract of English articles during the years 2000 to 2017 in Databases like Clinical Key, ProQuest, PubMed, Scopus and Web of Science.The search results were 131 articles, after removing irrelevant articles to OMP, articles with no full-text, and duplicate text, 31 articles was considered as final papers. OMP enhances   self-esteem, improves learner’s   understanding, increase learning and satisfaction and effectiveness of education and enhances student’s academic achievement.
  Keywords: OMP, Micro skill, Teaching method, agricultural education
 • Bahareh Zareimansh, Razieh Namdar * Pages 871-887
  Food literacy has significant potential for improving some aspects of food insecurity by increasing flexibility and maximizing the use of available resources. The aim of this study was to investigate the indicators and factors affecting food literacy among rural households by survey method among the statistical population of rural households in Dashti city of Bushehr province. The number of samples was selected based on Cochran's formula and 232 households by multi-stage sampling method. The data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed by the pilot and the opinion of faculty of agricultural extension and education and data analysis was performed using SPSS25 software. The results showed that the average food literacy among rural households with different levels of education and income level was significantly different. The results of examining the causal relationship in the form of path analysis test showed that among the variables included in the model, the use of ecosystem services (effect of 0.725), attitude towards conventional agriculture (effect of 0.577) and food security (effect of 0.465) had the highest effect (sum of direct and indirect effects) on food literacy and the age variable (effect of 0.225) had the lowest. In order to improve the food literacy of rural communities, it is recommended to identify the scientific methods that can be offered in formal and informal education courses, and pay more attention to the empirical knowledge of villagers regarding food, as well as appropriate educational management.
  Keywords: Food Literacy, Food security, Ecological agriculture, conventional agriculture, Ecosystem services