فهرست مطالب

سیاست متعالیه - پیاپی 37 (تابستان 1401)

نشریه سیاست متعالیه
پیاپی 37 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/24
 • تعداد عناوین: 18
|
 • بهرام دلیر* صفحات 7-22
  هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه ملاصدرا در مورد عدالت در عالم سیاست و اجتماع با رویکرد هستی شناسانه حکمت متعالیه و عرفان است. در این پژوهش با رویکرد اسمایی به عدالت سیاسی پرداخته شد و با سه اسم العدل، المقسط و الحلیم مورد مطالعه قرار گرفت، و هر سه اسم با مفاهیم سه گانه تعلق، تحقق و تخلق بررسی گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که صدرا بنا بر فلسفه متعالیه خود، عالم هستی را فعل خدا می داند که ویژگی های آن نشان از صفات و ویژگی های فعل خداوند و نظام احسن دارد. می بایست به فعل الهی راضی بود؛ چرا که عدل اساس عمل خداوند است.
  کلیدواژگان: سیاست، عدالت، حکمت متعالیه، عرفان، ملاصدرا
 • محمد سلطانی رنانی* صفحات 23-40

  همواره زمامداری بر یکی از سه اساس تغلب، وصیت و رضایت مردم شکل گرفته است. هدف پژوهش حاضر، نسبت سنجی هر یک از این سه، با اصل عدل است. مساله مورد پژوهش آن است که بر پایه اصل عدل الهی، کدامین طریق برای تحقق حکومت، مشروعیت دارد؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی داده های معرفتی حوزه کلام اسلامی، و نیز شناخت ابعاد و خصایص سه گانه تغلب، وصیت و رضایت بر پایه گزارش های تاریخی و اندیشه های سیاسی- حقوق اساسی می توان گفت، چیرگی به هر وسیله ممکن، از آنجایی می تواند به حکومتی مشروعیت ببخشد که اعطاء ملک از سوی خداوند را تقدیر الهی بپنداریم که پذیرش آن نتیجه ایمان و تسلیم در برابر خداوند است. مشروعیت حکومت بر پایه وصیت، براساس آن است که زمامداری را حق قابل انتقال زمامدار بپنداریم. اصل عدل هر حکم ستمکارانه ای را نامعتبر و نامشروع می شمرد. تحمیل زمامداری و زمامدار بر پایه چیرگی، فریب یا عهد و وراثت بر مردمان، به حکم عقل مستقل، ستمی بزرگ است. بنابراین، ضرورت تشکیل حکومت بر پایه آراء مردم از نتایج اصل عدل الهی بوده و نادیده گرفتن افکار عمومی و تحمیل زمامداری به زور یا فریبکاری، نقض اصل عدل خواهد بود. امام علی (ع) در آغاز و ادامه دوره زمامداری خویش همواره بر مشروعیت زمامداری براساس رضایت عموم مردم تاکید داشت. بر این اساس، سامانه مبتنی بر رضایت مردم، تنها مجرای تحقق مشروع زمامداری اولیای الهی خواهد بود.

  کلیدواژگان: مشروعیت حکومت، تغلب، ولایت عهد، مردم سالاری دینی، عدل الهی، وصیت، رضایت مردم
 • احمد بیگلری* صفحات 41-58

  نوشتار حاضر با هدف دستیابی به مبانی انسان شناختی مقاومت، تلاش دارد با روشی معناشناسانه، به این پرسش پاسخ دهد که امام موسی صدر چه تبیینی از الهیات اسلامی در راستای صورت بندی مفهوم مقاومت ارایه داده است؟ به نظر می رسد ایشان تقریری انسان گرایانه از الهیات اسلامی به دست می دهد که در آن، انسان به عنوان کلمه کانونی، در نسبت با کلمات کلیدی کرامت، پیشرفت، ایمان و شهروندی میدانی را پدید می آورد که مقاومت در مغناطیس معنایی آن قرار می گیرد. ایشان با ارایه تقریری معاصر از الهیات اسلامی که در بستر جامعه چندفرهنگی لبنان تکوین یافته، شبکه مفاهیمی را طراحی نموده که درآن، مقاومت را می توان هم بر مبنای اندیشه کلاسیک اسلامی و هم بر مبنای مفهوم جدید مقاومت، مورد مطالعه قرار داد.

  کلیدواژگان: الهیات اجتماعی، الهیات سیاسی، الهیات مقاومت، امام موسی صدر، شهروندی، کرامت انسان، مبانی انسان شناختی، مقاومت
 • عبدالحمید افراخته*، نجف لک زایی صفحات 59-84
  هدف پژوهش حاضر بررسی مرجع امنیت در شاهنامه فردوسی است. در این راستا، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل مضمون ابیات شاهنامه و با چارچوب نظری مبتنی بر نظریه دو فطرت امام خمینی، درصدد پاسخ به چیستی مرجع امنیت در شاهنامه فردوسی است نتایج حاکی از آن است که فردوسی در خصوص همه مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و غیره، از جمله بحث امنیت، اندیشمندانه و دغدغه مند اظهارنظر کرده است که دیدگاه های او می تواند برای چالش های امنیتی راهگشا و مفید فایده باشد. مرجع امنیت در مکاتب متدانیه، مبتنی بر رژیم، دولت، جامعه و افراد بوده، اما در مکتب متعالیه مبتنی بر اسلام تعریف و تحدید می گردد. فردوسی با اقتباس از شریعت، به سه مرجع برای امنیت در شاهنامه اشاره می کند که به ترتیب شامل دین، کشور و شهریار خوب می شود.
  کلیدواژگان: امنیت، شاهنامه، فردوسی، دین، کشور، شهریار
 • فرود شفیعی، حامد عامری گلستانی*، محمدعلی شهریاری صفحات 85-104
  آزادی از مهم ترین مفاهیم، در طول دو سده اخیر بوده است. با شکل گیری جنبش مشروطه، این مفهوم به یکی از محورهای مناقشه سیاسی تبدیل شد و در این میان شیخ فضل الله نوری، با توجه به اندیشه مشروعه خواهی اش، آن را منافی دین می دانست. دهه ها بعد، با شکل گیری اسلام سیاسی فقاهتی، یکی از مفاهیم مهم آن، باز هم «آزادی» بود. آیت الله مصباح یزدی نسبت به این مفهوم تاملاتی دارد که در پژوهش حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که این تاملات نسبت به اندیشه شیخ فضل الله، چه تفاوت ها و چه شباهت هایی است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان داد که برخی مصادیق مهم آزادی، مانند آزادی بیان، که در مشروطه دارای اهمیت زیادی بود، در منظومه فکری شیخ فضل الله نفی شده و اساسا در «تضاد» با شرع و در «نفی» آن قلمداد شده است. آیت الله مصباح، آزادی را اساسا رهایی از بندگی طاغوت و عبادت غیر خدا می داند و البته، در شباهت با شیخ فضل الله، آزادی در معنای غربی و لیبرال را نمی پذیرد، ولی آن را در چهارچوب نظام اسلامی، پذیرفته و از این جهت با شیخ فضل الله متفاوت است.
  کلیدواژگان: آزادی، شیخ فصل الله نوری، آیت الله مصباح یزدی، مشروطیت
 • کتایون خواجوی، محمدتقی بیگلر*، مرضیه گرجی صفحات 105-122

  هدف پژوهش حاضر بررسی مضامین امید، مقاومت و آزادی در اشعار حافظ و شاملو است. مسیله‎ای که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد این است که دو شاعر نامدار ایران (حافظ از دوره کلاسیک و شاملو از دوره معاصر با دو قالب متفاوت شعری) چه مفاهیم سیاسی- اجتماعی را در شمار مفاهیم بنیادین در نظر می‎گرفتند و هر یک از آن ها چه ادراکی از آن مفاهیم را بازنمایی می‎کردند؟ پژوهش بر این فرضیه حاضر استوار است که از منظر حافظ و شاملو مفاهیم بنیادین سازنده جامعه عبارتند از «امید»، «مقاومت» و «آزادی» و رسالت شاعر در بازنمایی عناصر امیدساز، تشویق جامعه به مقاومت و مبارزه و تلاش برای تحقق آزادی در جامعه است. در این راستا با استفاده از نظریه بازنمایی ویکتوریا الکساندر، نگاه دو شاعر به جامعه زمان خود، با اتکاء به مفاهیم بنیادین سیاسی «امید»، «مقاومت» و «آزادی» تحلیل می‎شود. دستاورد پژوهش حاضر این است که هر دو شاعر آرمان گرا، دغدغه مند و تحول خواه می‎باشند و شعر این دو شاعر صرفا شعری انتزاعی و در فضای تخیل نیست، بلکه تغییر و تحول اجتماعی از منظر دو شاعر اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: حافظ، شاملو، امید، مبارزه، آزادی، شعر سیاسی
 • عباس عمادی* صفحات 123-140
  هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین سیر تطور و پویایی سنت فقهی شیعه از منظر حقوق سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده با بهره گیری از دیدگاه السدیر مک اینتایر در مورد مراحل تحول سنت های فکری، سه مرحله از تحول سنت فقهی شیعه را در ارتباط با مساله حقوق سیاسی مردم می توان از یکدیگر تفکیک نمود: در فقه سلطانی، بیشتر نظریات بر ولایت مجتهدان یا اقتدار شاهان عادل تاکید داشته و حقوق سیاسی مردم چندان مورد توجه نبوده است. با بروز بحران در نظام سلطنت و وقوع جنبش مشروطه خواهی، پشتوانه های تیوریک آن نیز نیازمند بازسازی معرفتی بود و به همین جهت، فقه مشروطه به منظور برون رفت از این بحران معرفتی، در کنار اقتدار شاهان و ولایت شرعی مجتهدان، بر حقوق سیاسی مردم و مشارکت آنان در قدرت تاکید می نمود. سومین تحول در فقه سیاسی شیعه مربوط به نظریه های معاصر است که با نفی مشروعیت نظام های سلطنتی، بر عنصر «مردم» و حقوق و آزادی های سیاسی آنان تاکید دارد. بنابراین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سنت فقهی- سیاسی شیعه در مساله حقوق سیاسی مردم، از اقتدارگرایی به مردم گرایی دچار تحول و دگرگونی شده است.
  کلیدواژگان: فقه شیعه، فقه سیاسی، حقوق سیاسی، فقه مشروطه، مردم سالاری
 • حمیدرضا اسماعیلی، طاهره رحیم پورازغدی*، سید مرتضی نوعی باغبان صفحات 141-156

  هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری «حکومت دینی» در اندیشه سیاسی امام خمینی است. در این راستا، کتاب های کشف اسرار (1320) و ولایت فقیه (1340) امام خمینی، با روش تاریخی- تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هر دو اثر مورد بررسی، مشروعیت حکومت دینی بر پایه ولایت فقیه شکل گرفته است؛ با این تفاوت که امام خمینی در کتاب کشف اسرار، با تکیه بر اصل ضرورت تداوم ولایت سیاسی پیامبر(ص)، هویت حکومت دینی را از طریق مجلس موسسان پیگیری می کند، اما در کتاب ولایت فقیه، براساس نظریه تفکیک قوای سه گانه و عبور از مشروطه گرایی، به تببین اصل ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی بر مبنای رهبری فقیه عادل جامع الشرایط می پردازد. به مفهومی دیگر منظومه سیاسی امام خمینی در طول دو دهه از مسیر «مشروطه گرایانه» به رویکرد «انقلابی» تغییر مسیر می دهد.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، امام خمینی، کتاب کشف الاسرار، کتاب ولایت فقیه، ولی فقیه، حکومت دینی
 • علی اخترشهر* صفحات 157-178
  هدف پژوهش حاضر بررسی اصول و روش حکمرانی مطلوب در انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه مقام معظم رهبری است. در این راستا، میزان سازگاری این ایده با شیوه حکمرانی موجود در نظام جمهوری اسلامی و اندیشه ولایت فقیه بررسی می شود. روش پژوهش تحلیل محتوا بوده و نتایج حاکی از آن است که مفاهیم و اجزای مندرج در نظریه حکمرانی مطلوب، تضاد و تعارضی با اندیشه های مقام معظم رهبری ندارد، ولی نظریه حکمرانی مطلوب از دیدگاه ایشان، بر اصولی استوار است که از طریق خودسازی، جامعه سازی و دولت سازی امکان پذیر خواهد بود و همین امر می تواند نظام جمهوری اسلامی را در گام دوم انقلاب اسلامی به جایگاه مطلوب و کارآمدتری برساند.
  کلیدواژگان: حکمرانی مطلوب، اندیشه سیاسی، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی
 • حسین کریمی فرد* صفحات 179-202
  هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان تعدیل ساختاری، توسعه سیاسی و آثار و پیامدها و نیز مبانی و مولفه های الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای است. گفتمان اسلامی ایرانی پیشرفت در فضای فرهنگی جامعه ایرانی درصدد تولید الگوی توسعه بومی است. با روش پژوهش تحلیلی- تبیینی نشان داده شد که سنخیت گفتمان غربی توسعه با متن جامعه و فرهنگ ایرانی و ناکامی آنان، باعث شده آیت الله خامنه ای با طرح انتقاداتی به این گفتمان ها و با طرح «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، در چارچوب متن و ذهنیت فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، درصدد هویت سازی و معنابخشی به گفتمان پیشرفت در جمهوری اسلامی برآید. منظومه دال های گفتمان پیشرفت اسلامی- ایرانی، دارای نظام هویتی، معنایی و نمادین، از فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی است. این گفتمان علاوه بر هویت سازی و معنابخشی، درصدد غیریت سازی با غرب، به عنوان ابزاری برای مقابله با غرب، مرزسازی و بازتعریف مرزهای هویتی است.
  کلیدواژگان: الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی، توسعه، هویت، ایران، آیت الله خامنه ای
 • اعظم دستوری، ابراهیم متقی*، علیرضا کلدی صفحات 203-218
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان هویت سیاسی زنانه و مشارکت سیاسی در ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از رهیافت نظری «ترنر»، «مارشال» و «آدامز» در ارتباط با موضوع هویت استفاده شده است. همچنین از نظریه بارت و اسمیت برای تبیین قالب های هویتی و چگونگی کنش زنان براساس جنسیت و هویت جنسیتی بهره گرفته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل و هویت های فردی، چه تاثیری بر مشارکت سیاسی زنان جامعه ایرانی به جا گذاشته است؟. پژوهش بر این فرضیه استوار است که متغیرهای زمینه ای عامل اصلی شکل گیری هویتی بوده و از قابلیت لازم برای اثربخشی در فرآیندهای مشارکت انتخاباتی و کنش سیاسی برخوردار بوده است. در مجموع نتایج حاکی از آن است که جنسیت و هویت زنانه تاثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی در ایران دارد.
  کلیدواژگان: جنسیت، هویت زنانه، مشارکت سیاسی، انتخابات
 • صفی الله درویش، علیرضا رضایی*، قاسم ترابی صفحات 219-236

  هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان اقتصادی اجرا شده در دولت روحانی است. سوال اصلی پژوهش این است که تطور از گفتمان اقتصادی تعامل‎گرای نیولیبرال به اقتصاد مقاومتی در دوران حکمرانی آقای روحانی متاثر از چه عواملی رخ داد؟ فرضیه پژوهش این است که چرخش از گفتمان اقتصادی تعامل‎گرای نیولیبرال به اقتصاد مقاومتی، متاثر از ناکامی پرونده برجام و خروج آمریکا از برجام بوده است. روش تحلیل داده ‎ها در این پژوهش، براساس نظریه گفتمان فوکویی و پسافوکویی است. در این پژوهش ضمن اشاره به گفتمان‎های اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به زمینه‎ های اتخاذ گفتمان تعامل‎ گرای نیولیبرال پرداخته می‎شود. نتیجه و دستاورد پژوهش این است که فقدان همراهی نظام بین‎الملل و به ویژه بازیگران عمده آن نظیر آمریکا، اروپا، روسیه، چین، و مجموعه ‎های عبری و عربی منطقه‎ ای با نوع کنش انتخاب شده از سوی ایران، مانع اجرایی شدن ایده‎ های دولت روحانی در سیاست خارجی شد.

  کلیدواژگان: نظریه گفتمان، چرخش گفتمانی، حسن روحانی، اقتصاد تعامل‎گرای نئولیبرال، اقتصاد مقاومتی، برجام
 • محمدعلی میرعلی*، محمدشریف عظیمی صفحات 237-254

  «عدالت» و «همگرایی» دو مقوله ارزشمند سیاسی- اجتماعی اند که ملازمه میان آن ها به صورت علی- معلولی، مفروض است. «همگرایی» به مثابه ضرورتی که حامل ارزندگی های اجتماعی بوده و عامل اصلی جامعه پیشرو در مسیر رشد و پیشرفت به شمار می آید، حاصل «عدالت» است. ایده اصلی این نوشتار آن است که «عدالت» غایت گرا در ایجاد «همگرایی» جهان اسلام نقش موثری ایفا می نماید و بالعکس، عدالت طبیعت گرا نه تنها ظرفیت لازم جهت ایجاد و گسترش همگرایی ندارد بلکه بالعکس در برخی موارد عامل واگرایی جوامع بویژه اسلامی به شمار می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد: عدالت حقیقی که معطوف به مبدا و معاد بوده و مورد تایید قرآن است نه با اجبار به همگرایی ونادیده انگاری تفاوت ها که با تکیه بر مشترکات و به روش کثرت گرایی عدالت طلبانه می تواند (جمله ناقص) و بلکه باید در نقش مبنا و علت همگرایی قرار گیرد تا تمدن دینی بر قرار و از هدر رفت نیروها، استعدادها، منابع و امکانات جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: همگرایی، عدالت، جهان اسلام، عدالت اجتماعی
 • سید محمد نوری، مسعود راعی*، علیرضا آرش پور صفحات 255-274

  هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اساسی است که نهادهای بین‎المللی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی می‎توانند بر حکمرانی، به مثابه امری داخلی در کشورها تاثیرگذار باشند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به نظر می‎رسد نهادهای بین‎المللی از طریق اعمال فشار و ارایه رویه‎های قانونی، وضعیت توسعه انسانی در کشورهای مختلف را تغییر می‎دهند، در نتیجه موجب ارتقاء سطح حکمرانی در کشورها می‎شوند. در این پژوهش آراء دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نمونه موردی، بررسی شده و نتایج حاکی از این است که آراء دیوان، دولت‎ها را در برابر کل جامعه بین‎المللی نسبت به حقوق بنیادین بشر متعهد می سازد. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق صیانت ذات به مثابه یافته های گران بهاء، در آراء دیوان قابل توجه است. نقش دیوان در توسعه و تثبیت این قواعد نیز بی تردید یکی از بارزترین نمونه‎ های حمایت دیوان از توسعه انسانی است. از منظر دیوان، اجرای این قواعد در زمان صلح بیش از زمان جنگ ضرورت دارد و همین منجر به ارتقاء سطح حکمرانی می‎شود.

  کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، حق تعیین سرنوشت، حق حیات، توسعه انسانی، حکمرانی
 • صدیقه خراسانی*، عبدالرضا بای صفحات 275-294
  هدف پژوهش حاضر واکاوی هویت های متعارض خاورمیانه است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال اصلی پاسخ داده شده است که «گروه های هویتی موثر در خاورمیانه کدامند و چه نقشی در بین المللی شدن تعارضات هویتی خاورمیانه ایفا کرده اند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که با شروع و گسترش تعارضات هویتی، هر یک از بازیگران منطقه ای و بین المللی خاورمیانه درصدد برآمدند تا با بهره گیری از موضوعات و گروه های هویتی، به اهداف هژمونیک خود در منطقه دست یابند؛ که این امر به کنار رفتن و بعضا حذف رقبای منطقه ای می انجامد. از سوی دیگر، گسترش هویت های بنیادگرای متعارض، نوعی سهم خواهی و تلاش برای کسب منافع و موقعیت هایی است که سال ها به سبب وجود حاکمیت های دگرخواه و اقتدارطلب و با روا داشتن تبعیض نسبت به سایر هویت های موجود، در روند دولت- ملت سازی ناقص، نادیده انگاشته شده اند. در حاشیه ماندن و یا حذف دیگر گروه های هویتی در کشورهای اقتدارگرا با رویکرد برتری بخشی به یک گروه، قوم، نژاد و یا مذهب خاص، می تواند از عمده ترین دلایل و عوامل رادیکال شدن اعتراضات در این کشورها باشد که به طور معمول، با رقابت های منطقه ای و جهانی نیز هم پیوند می شود.
  کلیدواژگان: گروه های هویتی، هویت های متعارض، خاورمیانه
 • سید محمد محسنی، احمد اشرفی*، علی محمدزاده صفحات 295-316
  هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه های نیل به ثبات سیاسی در کشور عراق بعد از سقوط صدام حسین و بویژه پس از شکست داعش است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» بوده و یافته ها حاکی از آن است که ضعف هویت ملی و مدنی، سیطره فرهنگ عشیره ای بر زندگی سیاسی و اجتماعی، وابستگی برخی جریان ها به قدرت های خارجی و تمایل این قدرت ها به اعمال نفوذ سیاسی در عراق، از دشواری های نیل به دموکراسی اجماعی و ثبات سیاسی در این کشور است که در رقابت های سیاسی می تواند محمل خشونت های قومی و قبیله ای گردد. اما با شکست داعش بنیان های مدیریت جامعه قومی و مذهبی عراق از طریق موازنه قوای چندجانبه بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن در حال قوام گرفتن است. تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت آمیز احزاب شیعی، سنی و کردی، نقش فراحزبی و تساهل گرایانه آیت الله سیستانی، مجلس به عنوان مهم ترین نهاد اجماع ساز، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویه های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین اکراد، شیعیان و اهل تسنن، همه نشانه هایی از شکل گیری تدریجی یک دموکراسی مبتنی بر اجماع است که بتدریج مرزهای خشونت و بی نظمی را در می نوردد و به ثبات سیاسی نزدیک می شود.
  کلیدواژگان: ثبات سیاسی، دموکراسی، عراق، داعش
 • علیرضا گلچین پور، مهناز گودرزی* صفحات 317-332
  هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط سیاسی- امنیتی ایران و ترکیه در پرتو تحولات سوریه (2019-2010) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از نظریه واقع گرایی تدافعی (موازنه تهدید) بهره گیری شده است. نتایج نشان داد که تحولات سوریهبین سال های (2019-2010) روابط سیاسی- امنیتی ایران و ترکیه را تغییر داده است. این روابط پس از تحولات سوریه و ظهور گروه های افراطی با توجه به شاخص های تبیین شده در پژوهش از یک رویکرد رقابتی و ملایم از سال 2010-2002 (1390-1381) به یک جهت گیری تهدیدمحور، در دوره بعد از سال 2010 (1390) تبدیل شده و روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و ایران را وارد مرحله جدیدی نموده است؛ زیرا حمایت ایران از زنجیره مقاومت و یکی از حلقه های آن یعنی سوریه و قرار گرفتن ترکیه در جبهه غربی- عربی برای سقوط نظام سوریه باعث تفاوت رویکرد و دیدگاه ایران و ترکیه به این موضوع شده است.
  کلیدواژگان: روابط سیاسی، روابط امنیتی، سوریه، ایران
 • رسول نوروزی فیروز* صفحات 333-351

  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه جهانی شدن و دولت تمدنی است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی، تمایزات دولت تمدنی با دولت ملی مورد اشاره قرار گرفته و نشان داده شد که چگونه دولت تمدنی امکان بهره‎مندی از مزایای جهانی شدن را با استفاده از تکثرات موجود در خود دارد. به نظر می‎رسد که هم در فضای شبکه‎سازی و هم در فضای رقابت، دولت تمدنی مفیدیت و کاربرد بیشتری نسبت به دولت‎های ملی، در وضعیت جهانی‎شدن دارد و بسیاری از کشورها از امکان تشکیل دولت تمدنی برخوردارند. دولت تمدنی با کشف نقاط اشتراک میان بازیگران در ساحت سیاست خارجی از امکان بیشتری برای پیگیری اهداف و منافع خود برخوردار است. دولت تمدنی برآمده از هویت تمدنی بوده، لذا، در ساحت داخلی توانسته است از تکثرات متعدد داخلی، یک کل به هم پیوسته را ترسیم نماید. برخلاف دولت ملی که بر ابعاد محدودی از هویت استوار است، دولت تمدنی بر هویت تمدنی استوار بوده و می‎تواند از طریق حوزه اعتبار تمدنی خود که در طول تاریخ به دست آورده است، در سیاست خارجی از مکان کنشگری گسترده‎تری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: دولت تمدنی، جهانی‎شدن، شبکه‎سازی، سیاست خارجی
|
 • Bahram Dalir * Pages 7-22
  The purpose of the present study is to review the perspective of Mullā Sadrā about justice in the realm of politics and society with an epistemological approach to transcendental wisdom and mysticism. This research dealt with political justice from the view of names and it studied three names of al-'Adl, al-Moqset, and al-Halim. All three names with triplet concepts of belonging, substantiation, and creation were researched. The research method was descriptive-analytic and the results indicated that Sadrā, according to his transcendental philosophy, considers the universe to be the act of God and that the world qualities indicate attributes and features of the act of God and the excellent system. Therefore, we should be satisfied with the divine act as it is the basis of justice.
  Keywords: Politics, Justice, transcendental wisdom, Mysticism, Mullā Sadrā
 • Mohammad Soltani Renani * Pages 23-40

  Statesmanship has always been formed based on either domination, or testaments, or consensus. The purpose of the present study is to assess the proportion between each of the above principles and the principle of justice. The issue under study is: which method has state legitimacy based on the principle of divine justice? By using descriptive analysis and searching through epistemic data in Islamic Kalām, and also recognizing aspects and features of domination, testaments, and consensus based on historic, political, and legal ideas and reports, it can be asserted that domination by any means can give legitimacy to a government just in case kingdom from God as the divine destiny is accepted and that admittance of that is the result of faith and obedience to God. State legitimacy based on testament relies on the hypothesis that statesmanship is regarded as the transferable right of a prince. The principle of justice considers any cruel command invalid and illegitimate. Imposing a state and a leader on people based on domination or inheritance is great tyranny due to independent reasons. Therefore, the necessity of establishing a state based on people's votes results from the principle of divine justice and that ignoring public opinion and imposing a state by either force or deceit violates the principle of justice.

  Keywords: State Legitimacy, Domination, Wilāya-e 'Ahd (Guardianship of the Prince), Religious Democracy, Divine justice, will, People' Consensus
 • Ahmad Biglari * Pages 41-58

  The present study with the purpose of achieving anthropological principles of resistance, aims to answer this question using a semantic method what is Imam Mousā Sadr's interpretation of Islamic theology in order to form the concept of resistance? It seems that he offers a humanistic interpretation of Islamic theology in which mankind as the central word, in relation to other words such as dignity, development, faith, and citizenship, creates a circle that has resistance in its semantic magnitude. By presenting a contemporary perception of Islamic theology evolved in the multicultural social context of Lebanon, he designed a network of concepts in which resistance can be studied in terms of both the Islamic classic ideology as well as the new concept of resistance.

  Keywords: Social Theology, Political Theology, Resistance Theology, Imam Mousā Sadr, Citizenship, Human Dignity, Anthropological Principles, resistance
 • Abdolhamid Afrakhteh *, Najaf Lakzaee Pages 59-84
  The purpose of the present research is to study the reference of security in the Shāhnāmeh. In this regard, by using a descriptive-analytic method and analysis of poems in the Shāhnāmeh, based on the theoretical framework and the theory of two natures by Imam Khomeini, this study aims to search about the reference of security in the Shāhnāmeh of Ferdowsi. The results indicate that Ferdowsi has wisely commented about all social, cultural, and political issues such as security and that his viewpoints can be useful in security challenges. The reference of security in the worldly schools relies on regime, society, and people but in the transcendental school, it is defined and determined based on Islam. According to Shari'at, Ferdowsi refers to three references of security in the Shāhnāmeh including religion, country, and good king.
  Keywords: Security, Shāhnāmeh, Ferdowsi, Religion, country, Shahriyār (Monarch)
 • Forood Shafiei, Hamed Ameri Golestani *, Mohammadali Shahriari Pages 85-104
  Freedom has been one of the most important concepts in the last two recent centuries. By the formation of the constitutional movement, this concept turned into one of the axes of political dispute and in this regard, Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri, considering his constitutionalist ideology, recognized that against religion. Some decades later, by the formation of juristic and political Islam, one of its important concepts was still “freedom”. Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi has some reflections upon this concept and the present research deals with this main research: what are the differences and similarities between the perception of Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri and Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi in this regard? The method of research is descriptive-analytic and the results showed that some important instances of freedom such as freedom of speech that was significantly important during the constitutional period, are rejected in the intellectual system of Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri and in his view, freedom is manly regarded “in contrast” with religion and “opposite” to that. Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi recognizes freedom as liberation from devotion to the tyrant and worship of no one except God. Similar to Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri, he does not admit freedom in its western and liberal meaning but just accepts it within the framework of Islamic system and in this second point, he is different from Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri.
  Keywords: Freedom, Sheykh Fazl ol-Lāh Nouri, Āyat ol-Lāh Mesbāh Yazdi, Constitutionalism, political Islam
 • Katayoon Khajavi, Mohammadtaghi Biglar *, Marzieh Gorji Pages 105-122

  The purpose of the present research is to review the themes of hope, resistance, and freedom in the poems of Hāfez and Shāmlou. Statement of the problem focused in this research is: what political-social concepts were considered by the two well-known Iranian poets (Hāfez from the classic period and Shāmlou from the contemporary era having two different poetry styles) as fundamental and what perception did they present of those concepts? The research relies on the hypothesis that from the view of Hāfez and Shāmlou, fundamental concepts constructing a society involve "hope", "resistance", and freedom" and that the poet's duty in presenting hopeful elements is to encourage the community to resist, fight, and attempt for bringing about freedom in society. In this regard, using Victoria Alexandre's reflection theory, the outlook of the two above-mentioned poets on their society back then was analyzed, relying on fundamental political concepts of "hope", "resistance", ' and freedom". The findings of the present research show that both poets are idealist, reformist, and concerned about society and that their poetry is not merely abstract and imaginary, but rather social change and transformation matter to them.

  Keywords: Hāfez, Shāmlou, hope, resistance, Freedom, Political Poem
 • Abbas Emadi * Pages 123-140
  The purpose of the present study is to review and explain development and dynamism of Shi'ite jurisprudential tradition from the view of political rights. The research method is descriptive-analytic and by using Alasdair Maclntyre's view about procedures of transformation in intellectual traditions, it has distinguished three stages of change in Shi'ite jurisprudential tradition in terms of public political rights: Most theories in Soltāni Fiqh emphasize on the guardianship of Mujtahedin or the authority of just kings and they do not pay much attention to public political rights. Upon the crisis in the royal system and constitutional movement, its theoretical backup needed epistemic reconstruction and therefore, constitutional Fiqh for solving this epistemic crisis, in addition to the authority of kings and canonical guardianship of Mojtahedin, emphasized on public political rights and people's participation in power. The third transformation in Shi'ite political Fiqh is related to contemporary theories which negate the legitimacy of royal systems and emphasize on "people'' and their political rights and freedom. Therefore, the results show that jurisprudential-political tradition of Shi'ites in terms of public political rights has changed from authoritarianism to democracy.
  Keywords: Shi'ite Fiqh, Political Fiqh, Political Law, Constitutional Fiqh, democracy
 • Hamidreza Smaeili, Tahereh Rahimpoor *, Seyed Morteza Noei Baghban Pages 141-156

  The purpose of the present study is to review political and social backgrounds behind the formation of "religious state" in the political philosophy of Imam Khomeini. In this regard, the books of Kashf al-Asrār (1941) and Wilāyt-e Faqih (1961) written by Imam Khomeini were studied using a historic-analytic method. The results show that in both books under study, the legitimacy of the religious state has been formed based on Wilāyat-e Faqh. Imam Khomeini in Kashf al-Asrār, relying on the principle of necessity of continuation of the political guardianship of the Prophet (PBUH), follows the identity of religious state through the parliament of founders, whereas in Wilāyt-e Faqih, he explains the principle of Wilāyat-e Faqih and formation of religious state based on leadership of a just and jurist who meets all the expectations. In other words, the political philosophy of Imam Khomeini has changed during two decades from a "constitutional" path to a "revolutionary" approach.

  Keywords: Political Idea, Imam Khomeini, Kashf al-Asrār, Wilāyt-e Faqih, Vali-e Faqih, Religious State
 • Ali Akhtarshahr * Pages 157-178
  The purpose of the present study is to review principles and methods of good governance in the Islamic revolution with an approach to the idea of the Supreme Leader. In this regard, the compatibility of this idea is compared to the current governance method in the Islamic revolution and the ideology of Wilāyt-e Faqih. The method of study is content analysis and the results indicate that the contents and components written in the theory of good governance are not in contradiction with the ideas of the Supreme Leader, but rather the theory of good governance in his view is based on some principles which can be achieved through self-improvement, society-improvement, and government-improvement. This issue can lead the Islamic Republic in the second step of the Islamic revolution to a more favorable and efficient place.
  Keywords: good governance, Political Idea, Supreme Leader, Islamic Revolution
 • Hossein Karimifard * Pages 179-202
  The purpose of the present study is to review structural adjustment discourse, political expansion, its effects and consequences, and also principles and components of the Islamic-Iranian development from the view of Āyatollāh Khāmene'i. The Islamic-Iranian dialogue of development in the cultural context of Iranian society aims to present an indigenous model of expansion. By using an analytic-explanatory method, it was shown that lack of correspondence between the western dialogue of development and the social and cultural context of Iranian society and its failure made Āyatollāh Khāmene'i criticize this dialogue and by raising the Islamic-Iranian model of development in the framework and mentality of Islamic-Iranian culture and identity, he sought to give identity and meaning to the dialogue of development in the Islamic Republic of Iran. The series of arguments for Iranian-Islamic development have identity, semantic and symbolic structure and originate from Islamic and Iranian culture and identity. This dialogue, in addition to building identity and giving meaning, seeks to attribute otherness to the west as a tool to oppose that, distance from that, and redefine identity territories.
  Keywords: Islamic-Iranian Model of Development, Expansion, Identity, Āyatollāh Khāmene'i
 • Azam Dastoori, Ebrahim Mottaghi *, Alireza Kaldi Pages 203-218
  The purpose of the present research is to study the correlation between female political identity and political participation in Iran. The research method is descriptive-analytic and the theoretical approach of Turner, Marshall, and Adams in relation to the subject of identity has been used. Also, the theory of Bart & Smith was used to explain identity frameworks and women’s activities based on gender and gender identity. The main research question explores: what is the effect of background variables such as age, education, occupation, marital state, and personal identity on women’s political participation in Iranian society? The research relies on the hypothesis that background variables are the main causes for the formation of identity and have the sufficient potential to be effective on the process of participation in election and political activity. In general, the results indicate that gender and identity gender have a positive impact on political participation in Iran.
  Keywords: Gender, Female Identity, Political Participation, Election
 • Safialla Darvish, Alireza Reaei *, Ghasem Torabi Pages 219-236

  The purpose of the present study is the analysis of the economic discourse executed in Rohwhani’s government. The main research question is: what factors contributed to the economic discourse turning from a neo-liberal interactionist into a resistance economy during the presidency of Mr. Rowhāni? The research hypothesis is that turning from a neo-liberal interactionist economic discourse into a resistance economy was under the influence of failure in JCPOA and the US withdrawal from the deal. Data analysis method in this research was based on Foucauldian and post-Foucauldian discourse analysis. In addition to referring to Iran’s economic discourses after the Islamic revolution, the causes of adopting a neo-liberal interactionist discourse by Rowhāni’s government was discussed in this research. The results of the study show that since the international system, especially its major actors such as the USA, Europe, Russia, China, and a group of Hebrew and Arabic countries in the region did not accompany with the economic decisions of Iran, the ideas of Rahāni’ cabinet in the foreign policy could not be executed.

  Keywords: discourse theory, Discourse Turn, Hasan Rowhāni, Neo-liberal Interactionist Economy, Resistance Economy, JCPOA
 • MohammadAli Mir Ali *, MohammadSharif Azimi Pages 237-254

  “Justice” and “convergence” are two valuable political-social categories with a cause-effect correlation assumed between them. “Convergence” as a necessity for social life and the main cause for a leading society in the path of growth and development is the result of “justice”. The main idea of this article is that teleologist “justice” plays an effective role in creating “convergence” in the Muslim world; while naturalist justice not only does not have sufficient potential to create and expand convergence but also sometimes brings about divergence in especially Islamic communities. The results show that true justice, which is inclined to the source and resurrection and is confirmed by the Qur’an, is not achieved through forcing convergence and neglecting differences but rather it can be obtained relying on commonalities, justice seeking, and pluralism. Therefore, true justice should be considered as the basis and cause of convergence to establish religious civilization and avoid waste of forces, talents, resources, and facilities.

  Keywords: Convergence, Justice, Islamic world, social justice
 • Seyyed Mohammad Nori, Masoud Raei *, Alireza Arashpoor Pages 255-274

  The purpose of the present study is to answer this main question: how and by which means can international institutions be effective on national governance in the countries? The research method is descriptive-analytic and it seems that international institutions can change the condition of human development in countries by enforcement and representation of legal procedures so they can improve the condition of governance in those countries. In this research, the judgments of the International Court of Justice were reviewed as a case study and the results showed that the verdicts of the court make the governments committed to fundamental human rights in front of the whole international society. Recognition of the right to self-determination of peoples and self-preservation as precious findings are considered important among the verdicts of the court. The role of the court in expanding and stabilizing these regulations is undoubtedly one of the most outstanding instances of its support from human development. From the perspective of the court, enforcement of these rules at the time of peace is even more essential than when there is war and this can lead to the betterment of governance.

  Keywords: International Court of Justice, Right to Self-determination of Peoples, Right to Life, human development, Governance
 • Sedighe Khorasani *, Abdolreza Bay Pages 275-294
  The purpose of the present research is to study conflicting identities in the Middle East. In this regard, a descriptive-analytic method was used to answer this question: Who are the effective identity groups in the Middle East and what role have they played in internationalization of identity conflicts there? The results reveal that with the onset and expansion of identity conflicts, each of regional and international actors in the Middle East have sought to reach their hegemonic purposes in the region using identity issues and groups and that this subject leads to marginalization and sometimes omission of regional rivals. On the other hand, the expansion of conflicting fundamentalist identities conveys a sort of reclamation and an attempt to obtain the interests that were ignored for years due to altruist and authoritarian governments and discrimination to other identities in the process of defective nation-state building. Marginalization or omission of other identity groups in authoritarian countries with the approach of giving priority to a certain ethnic group, race, or religion are some of the major causes of radicalization of protests in the countries which usually associate with regional and global competitions too.
  Keywords: Identity groups, conflicting identities, middle east
 • Seyed Mohammad Mohseni, Ahmad Ashrafi *, Ali Mohammadzadeh Pages 295-316
  The purpose of the present study is to recognize methods of reaching political stability in Iraq since the fall of Saddām Hussein, especially after the defeat of ISIS. The method of study is descriptive-analytic and it is based on the theory of "consensus democracy". The results indicate that the weakness of national and civil identity, domination of tribal culture on political and social life, dependence of some movements on foreign powers, and the tendency of powers to impose their political influence are among challenges in the way of consensus democracy and political stability in the country which can lead to ethnic and tribal violence in political competitions. However, with the defeat of ISIS, the management foundations of ethnic and religious society in Iraq are being strengthened through the balance of multilateral forces between Kurds, Shi'ites, and Sunnis. Continuation of parliamentary election, freedom and peaceful coexistence of Shi'ite, Sunni, and Kurd parties, the non-partisan and tolerant role of Āyatollāh Sistāni, Parliament as the most important institution to build up consensus, the balanced constitution relying on democratic tendencies, relative division of power between Kurds, Shi'ites, and Sunnis are all signs of gradual formation of consensus democracy that little by little can overcome violence and disorder and approach political stability.
  Keywords: Political Stability, democracy, Ijmā'(Consensus), Iraq, ISIS
 • Alireza Golchinpour, Mahnaz Godarzi * Pages 317-332
  The purpose of the present study is to analyze political-security relations between Iran and Turkey in the light of transformations in Syria (2010-2019). The research method is descriptive-analytic and the theory of defensive realism (threat balance) was used. The results showed that transformations in Syria during 2010 to 2019 have changed the political-security relations between Iran and Turkey. After transformations in Syria and the emergence of extremist groups with regard to the explained criteria in the research, the relationship between Iran and Turkey changed from a competitive and mild approach (2002-2010) to a threatening orientation (since 2010 until now) and it entered a new phase. Due to Iran's support from the chain of resistance and one of its rings, that is Syria, and also Turkey's membership in western-Arabic frontier to knock down Syria, Iran and Turkey change their approach and perspective in this term.
  Keywords: Political Relations, Security Relations, Defensive Realism, Syria, Iran
 • Rasool Noroozi * Pages 333-351

  The purpose of the present study is to explain the relationship between globalization and civilization-government. In this regard, a descriptive-analytic method was used to study distinctions between civilization government and national government so it was shown that a civilization government has the potential to enjoy benefits of globalization using existing pluralities. It seems that in both networking and competition fields, civilization governments have more usefulness and practicality compared to national governments in the state of globalization and that many countries have the possibility to establish a civilization government. By discovering the commonalities between agents in the realm of foreign policy, a civilization-government has more potential to follow up its purposes and interests. Civilization government stems from civilization identity so within the domestic realm, it has been able to design a coherent whole out of various internal pluralities. Contrary to national governments that rely on limited aspects of identity, civilization government is based on civilization identity and can have more extensive activity in the foreign policy by the civilization credit it has acquired throughout history.

  Keywords: Civilization Government, Globalization, networking, foreign policy