فهرست مطالب

سیاست متعالیه - پیاپی 40 (بهار 1402)

نشریه سیاست متعالیه
پیاپی 40 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علی محمدی ضیاء* صفحات 7-26
  پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری تحلیلی- استنباطی، به واکاوی مفهوم عدالت سیاسی و دایره گستره آن بپردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عدالت و به تبع آن عدالت سیاسی برگرفته از سه مولفه برابری، شایستگی و بیشینه کردن آن دو بوده و درصدد تحقق مولفه برابری در حق تعیین سرنوشت، برخورداری همگان از مزیت های سیاسی- اجتماعی، برابری در وضع، اجرا و نظارت بر قانون، برخورداری همگان از امنیت سیاسی و آزادی های سیاسی می باشد. همچنین مولفه شایستگی به دنبال تحقق حاکمیت شایسته، توجه به شایستگی در مقام وضع قانون و برخورداری شایستگان از مزیت های سیاسی- اجتماعی محدود است. مولفه بیشینه کردن برابری و شایستگی نیز درصدد بهره مندی بیشترین تعداد از افراد شایسته از مزیت های سیاسی- اجتماعی محدود می باشد.
  کلیدواژگان: عدالت سیاسی، برابری، شایستگی
 • سید سجاد آل سیدغفور* صفحات 27-46
  تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که امنیت چگونه محقق می شود و راه حل آن در چیست؟ پاسخ این پرسش از طریق یکی از مهم ترین منابع فارسی انجام شد. یک نظریه و مکتب امنیتی از عناصر و مولفه های مختلفی تشکیل شده است؛ اما غالبا هفت عنصر و مولفه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، این مولفه ها عبارتند از: مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، مرجع امنیت، سطح امنیت، دوست و دشمن امنیت، روش های تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی. روش این فهم از طریق شیوه تطبیق آن براساس چهار محور واژگان مستقیم، واژگان ضمنی و التزامی، مفاهیم مخالف و دلالت های سیاقی و معنایی انجام شد. فردوسی شاهنامه را با پرسش درباره چگونگی پیدایش حکمرانی آغاز می‎کند تا هدف و محور اصلی کتابش را نشان دهد. از این رو، محور بنیادین شاهنامه، نظام سیاسی و چگونگی ظهور و سقوط آن است. پس، موضوع اصلی با این نگاه در شاهنامه امنیت است. امنیت فردی از یک سو با فرد و حاکم شکل می گیرد و از سوی دیگر امنیت به معنای حفظ حکومت از شر خارجی یا دشمنان خارجی است.
  کلیدواژگان: نظریه امنیت، تمدن، حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه
 • سید محمدرضا محمودپناهی* صفحات 47-64
  هدف پژوهش حاضر بررسی دلایل ظهور ماهیت دینی حکومت در انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری با روش هرمنوتیک قصدگرا است. در این تحقیق با روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، نشان داده شد که مشکله انحطاط ایران در زمانه پهلوی اول و دوم با ظرفیت های فکری و سیاسی مدرنیته غربی و مشروطه ایرانی و بویژه در جنگ جهانی دوم پاسخ درخوری نیافت و حتی به دوباره اشغال شدن ایران و تحقیر ایرانیان انجامید. در این شرایط مدت ها بود که فقها بویژه از جنبش تنباکو به بعد، جامعیت قوانین فردی و اجتماعی اسلام برای نیازهای ثابت و متغیر و مردم سالار بودن اداره اجتماع، ظرفیت پاسخ گویی دین به شرایط انحطاط ایران را طرح می کردند. وضعیت انحطاط سیاسی و اجتماعی، زمینه اساسی تحولات ایران معاصر را فراهم کرده است که پاسخ های ناقص و ناکافی در نظام های سیاسی مطلقه سنتی یا تبعیت از مکاتب چپ و راست مدرنیته غربی در مشروطه و دیکتاتوری شبه مدرن بحران را تشدید نمود. اثبات عقلی و شرعی امکان ولایت سیاسی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام دوازدهم(ع) توسط امام خمینی که استاد شهید مطهری بود، مانع شرعی تاسیس حکومتی با ماهیت دینی در عصر غیبت را برطرف نمود و بدین ترتیب ماهیت سیاسی دین در انقلاب اسلامی سال 1357 ظهور پیدا کرد.
  کلیدواژگان: سکولاریزاسیون، مرتضی مطهری، اسلام سیاسی، حکومت دینی، انقلاب اسلامی ایران، روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر
 • رشید رکابیان*، صادق شفیعی، حسن نقدیان صفحات 65-82
  هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست اخلاقی در نظام اسلامی، در اندیشه سیاسی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در اندیشه امام خمینی تنها سیاست مقبول برای اداره جامعه، سیاست الهی است. ایشان در جایگاه یک سیاستمدار دینی برای اخلاق، اهمیت ویژه ای قایل بوده است که در راستای پیوند اخلاق و سیاست و نهادن سیاست بر پایه اخلاق، اخلاق سیاسی خود را به گونهای رقم زد که آرمان با واقعیت گره بخورد. ایشان در اخلاق سیاسی خود به عملی سازی نه مفهوم یا مولفه دست زد تا واقعیتهای گذرای زمانش را بر پایه اصول اخلاقی منطبق کند. عملیسازی مولفه های اخلاق سیاسی امام خمینی در شیوه حکومت، توانست چنین الگویی را به دیگر حکومتها بنمایاند که سیاست فقط با رشد آرمان و اخلاق به سرمنزل مقصود خواهد رسید، نه با کشتن اخلاق در مسلخ قدرت و سیاست.
  کلیدواژگان: اخلاق، سیاست، اخلاق سیاسی، سیاست اخلاقی، نظام اسلامی، امام خمینی
 • سید محمدعلی تقوی*، نسیبه نوری صفحات 83-102

  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه سلطنت شیعه به طور کلی و سلطنت قاجار به طور اخص در اندیشه میرزای قمی در دوره قاجار است. اهمیت این موضوع در آن است که علمای شیعی این دوره بواسطه انگاره های سیاسی/ دینی تشیع، واحدهای سیاسی عصر غیبت را با مفهوم هنجارین «جایر» توصیف می کردند. توصیفی که همزمان با ارزیابی نکوهش آمیز و در نتیجه مشروعیت زدایی از سلطنت نیز همراه بوده است. خوانش تاریخی اندیشه سیاسی میرزای قمی براساس روش قرایت متن کوینتین اسکینر انجام شده است. براساس این خوانش نشان داده شد در شرایطی که فرق مذهبی و ازجمله تشیع برای ادامه حیات اجتماعی خود، به حمایت قدرت سیاسی نیاز داشتند، میرزای قمی به انجام کنش مشروعیت‏زایی برای سلطنت شیعه‏پناه قاجار روی آورد. درواقع قصد میرزای قمی تغییر نگرش اخلاقی شیعیان (بازتوصیف و باز ارزیابی) نسبت به سلطنت بود. این تغییر نگرش در پرتو حذف کاربرد مفهوم نامطلوب سلطان جایر و کاربرد مطلوب مفهوم بیضه اسلام بر دستگاه سلطنت از سوی وی انجام گرفت. به عبارت دیگر، میرزای قمی به تغییر کاربرد مفهوم «بیضه اسلام» و اطلاق آن بر دستگاه «سلطنت پادشاه شیعه پناه» مبادرت ورزید و از این طریق به انجام کنش مشروعیت بخشی به سلطنت در جامعه شیعی پرداخت.

  کلیدواژگان: میرزای قمی، سلطنت قاجار، قرائت متن کوئنتین اسکینر
 • حسین پرکان*، کریم ابراهیمی صفحات 103-124
  هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت بهره برداری مجدد آرمان شهرهایی همچون آرمان شهر فارابی، مبتنی بر الزامات و قابلیت های مدرنیته است. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که آیا این آرمان شهرها، علی رغم تحولات عظیم مدرنیته، قابلیت آرمانی خود را دارند؟ یا با ایجاد تغییراتی، می توان کارآمدی آرمانی آنها را بازخوانی کرد؟ بازخوانی این آرمان شهرها، نقطه عطفی است برای جهت گیری دستگاه های عظیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی به سوی اهداف و ایده آل های اسلامی. در این تحقیق با بهره گیری از روش استنطاقی، مدینه فاضله فارابی در دو بعد الزامات و پیامدها، مبتنی بر آموزه های مدرنیته، واکاوی شده و سپس با بهره گیری از رویکرد تحلیل مضمون، طی مراحل ذیل، مضمون فراگیر «نظام اعتمادات اجتماعی»، به عنوان رهیافت اصلی این تحقیق در مدرنیزاسیون مدینه فاضله فارابی استخراج شده است: الف) طراحی ماتریس های الزامات و پیامدها؛ ب) استخراج و پالایش مفاهیم و گزاره های پیامدی در ماتریس پیامدها (38 پیامد به عنوان گزاره های پایه)؛ ج) استخراج و پالایش الزامات (27 الزام به عنوان گزاره های پایه)؛ د) استخراج شش مفهوم سازمان دهنده ؛ ه) استخراج مضمون فراگیر. براساس آموزه های فارابی در خصوص آرمان شهر، بستر اصلی تحقق آرمان شهر، عدالت است و محور اصلی عدالت اجتماعی، حکومت شایستگان یا حکیمان بوده و حکیمان را بایستی یا از ابتدا تربیت کرد یا از بین افرادی که قبلا به این درجه از شایستگی رسیده اند، انتخاب کرد. در هر دو، نیاز به سیستمی است که بتوان عملکرد و توانایی های آنها را ثبت و بازیابی کرد. این مهم در «نظام اعتمادات اجتماعی» قابل تحقق است. با استقرار سیستم اعتمادات اجتماعی بر مدینه فاضله فارابی که دستاورد این تحقیق است، زمینه نظارت مردمی بر عملکردها و بستر عدالت اجتماعی فراهم می شود و بهره وری و رضایتمندی را به طور هم افزا افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مدینه فاضله فارابی، نظام اعتماد اجتماعی، مدرنیزاسیون، آرمانشهر، جامعه آرمانی
 • علی ملکی* صفحات 125-140
  هدف پژوهش حاضر بررسی تعارض فرهنگ های سیاسی در ایران است. در این راستا، با روش توصیفی، از نوع تحلیل محتوا و تحلیل کیفی، مشکل تعدد فرهنگ سیاسی و در نتیجه، تعدد باورها و گرایش های سیاسی در ایران بررسی شده است. سوال اصلی آن است که با توجه به تعدد و تنوع فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی، چه راهکارهایی برای همگن شدن و منسجم شدن فرهنگ سیاسی، در رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی ایران وجود دارد؟ نتایج نشان داد که گفتگوی آزاد بین اندیشمندان و حاملان فرهنگ سیاسی در فضایی عاری از سلطه سیاسی و اقتصادی می تواند مناسب ترین راهکار برای انسجام بخشی و همگن سازی اجزاء فرهنگ سیاسی مانند ارزش های سیاسی، باورهای سیاسی و ایستارهای احساسی مردم در راستای توسعه سیاسی و اقتصادی باشد. همچنین در چهارچوب نظریه انتقادی، گفتگوی آزاد شهروندان و نهادهای مدنی و بسترسازی برای اقناع عمومی، در جهت رسیدن به اجماع نظری مشترک، نداشتن برخورد حذفی با عناصر دیگر فرهنگ ها، ترویج روحیه مدارا و همزیستی و احترام به مبانی و اصول فرهنگ های سیاسی مد نظر بوده و ترکیبی از فرهنگ سیاسی اسلامی، ایرانی و متجدد متناسب با هم، به صورت آگاهانه و با گفتگوی اقناعی آزاد، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی دینی، انقلاب اسلامی ایران، نظریه انتقادی، نظام سیاسی
 • زهره همتی، حسین مسعودنیا*، فرهاد درویشی سه تلانی صفحات 141-162
  هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اصلی است که چه عواملی، و با چه مختصاتی در کیفیت نازل و کژکارکردی تحزب در ایران در طی یک سده گذشته (از آغاز شکل گیری تاکنون) تاثیرگذار بوده اند؟ در این راستا، و با کاربست روش تحلیل لایه ای علت ها،[1] یافته های پژوهش نشان داد که نهادینه نشدن تحزب و به تبع آن فقدان کارایی و اثربخشی فعالیت حزبی در ایران را نه در یک عامل عینی و مشخص، بلکه مبتنی بر روش تحلیل لایه ای علی باید در مجموعه عواملی دانست که در لایه های عمیق ذهنی، معناشناختی، سیستماتیک و عینی جامعه ایران از گذشته های دور تاکنون ریشه دارند. در این مسیر، تثبیت الگوی رقابت حزبی، تحول در الگو و سازمان حزبی، تقویت فرهنگ مشارکت و جمع گرایی و طرح روایت های بدیل، ازجمله راه حل هایی هستند که می توانند تحت توجه هییت حاکمه و همچنین فعالان عرصه تحزب، در بهبود و ارتقاء کیفی فعالیت های حزبی در کشور نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: حزب، تحزب، تحلیل لایه ای علت ها، ایران، احزاب سیاسی
 • محمدحسن بصیری پور، سید مصطفی ابطحی*، محمد توحید فام صفحات 163-180

  هدف پژوهش حاضر این است که ضمن مفهوم شناسی فساد، عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی، گونه شناسی، نشانگان و مصادیق کلی فساد در دولت دهم، رابطه میان فساد و عدالت اجتماعی و سیاسی در این دولت را مورد ارزیابی قرار دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که نسبت میان فساد و عدالت سیاسی و اجتماعی در دولت دهم چگونه برقرار می شود؟ این پژوهش براساس هدف کاربردی بوده و تحلیل داده های آن کیفی است. همچنین به لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که نسبت میان فساد و عدالت سیاسی و اجتماعی در دولت دهم، تابعی از عدم فساد و برقراری عدالت سیاسی و اجتماعی از یک سو و همچنین وجود فساد و کمرنگ شدن عدالت سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر است؛ به این مفهوم که هرچه میزان فساد در جامعه پایین تر باشد، عدالت اجتماعی و سیاسی در جامعه برقرار می شود و در مقابل، هرچه فساد در جامعه بالاتر باشد، عدالت اجتماعی و سیاسی و ادراک عدالت پایین تر خواهد بود. با توجه به وجود فساد در اغلب دولت های ایران، سطح ادراک فساد در جمهوری اسلامی ایران به واسطه نقش آفرینی های دولت ها بسیار بالا است. به نظر می رسد که با توجه به افشای فساد ها در آینده، روند رو به رشد این پدیده بر کاهش عدالت اجتماعی و به تبع آن، کاهش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و امنیت روانی تاثیر نامطلوب بگذارد.

  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، فساد اقتصادی، محمود احمدی نژاد
 • مسعود کیهان، نازنین ملکیان*، آنی میرزاخانیان صفحات 181-200
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی طلاب شهر قم می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و روش تحقیق پیمایشی است. با استفاده از جدول مورگان، 322 نفر به عنوان حجم نمونه از میان جامعه آماری 2000 نفری انتخاب شدند. براساس یافته های تحقیق، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری میان مشارکت سیاسی طلاب و بهره گیری آنان از رسانه های اجتماعی موردنظر قابل مشاهده است. علاوه بر این می توان رابطه معنادار و قابل توجهی میان حدود مشارکت سیاسی و میزان وثاقت به رسانه های اجتماعی منتخب، سطح تحصیلات و سن افراد مورد بررسی برقرار کرد. رسانه های اجتماعی با ایجاد بستر مناسب ارتباطات فردی و گروهی و گسترش آن، و با زدودن موانع دسترسی به اطلاعات، زمینه انتقال آگاهی های سیاسی را در گستردهترین شکل آن برای طلاب فراهم آورده است. این امر سبب توسعه اطلاعات و آگاهی آنها نسبت به روندهای سیاسی جامعه ایران شده که توان اثرگذاری قابل توجهی بر الگوهای کنش سیاسی طلاب خواهد داشت. از بین متغیرهای تحقیق، بیشترین تاثیر را میزان استفاده از رسانه های اجتماعی جدید و کمترین آن را متغیر تحصیلات داشته است.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، طلاب، رسانههای اجتماعی، اعتماد
 • علی اکبری معلم* صفحات 201-220

  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی طلاب حوزه های علمیه با موضوع ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی است. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با کمک نرم افزار spss تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان آشنایی طلاب با ابعاد مختلف ولایت فقیه، در مفهوم و پیشینه 75، در مبانی، شرایط، وظایف، و اختیارات 11/65، در عملکرد 95/62، در قانون اساسی 14/44، در منابع 04/22 و در مجموع حدود، 54 درصد است که متوسط ارزیابی می شود. سه متغیر زمینه ای جنسیت، تابعیت و محل سکونت در میزان آشنایی طلاب با موضوع ولایت فقیه موثر نبوده است، ولی پنج متغیر زمینه ای وضع تاهل، سن، سطح تحصیلی، محل تحصیل و سنوات تحصیلی طلاب در میزان آشنایی آنان تاثیر گذار است. میزان آشنایی طلاب با موضوع ولایت فقیه در آن دسته از گویه هایی که جنبه محوری داشته و از اصول اساسی اندیشه امام خمینی در موضوع ولایت فقیه به حساب می آید، در حد عالی است؛ اما آن دسته از گویه هایی که به صورت محدود مورد توجه هستند، در حد ضعیف است.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، امام خمینی، طلاب، ولایت فقیه، ولی فقیه، حوزه های علمیه
 • روح الامین سعیدی* صفحات 221-238
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دین و نحوه پرداخت درست به آن در دانش روابط بین الملل است. سوالی اصلی تحقیق آن است که آیا می توان از منظر نظریات موجود روابط بین الملل به دین نگریست و ابعاد و جوانب آن را مورد مطالعه قرار داد یا اینکه دین خود می تواند به عنوان یک فاعل شناسا عمل کند و منظر و جهان نگرش مستقلی را برای فهم و تفسیر جهان در اختیار ما بگذارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در برهه کنونی هر دو فرض برای دین متصور است. دین هم می تواند به عنوان متغیر مستقل یا وابسته، موضوع مطالعه نظریات گوناگون روابط بین الملل باشد و هم با توجه به نارسایی ماهوی این نظریات در فهم و تفسیر رفتار کنشگران دینی ناشی از اختلافات بنیادین فرانظری، قادر است منظر و جهان نگرش مستقلی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. لکن پژوهش حاضر با ترجیح فرض دوم، ضمن بررسی دلایل ناتوانی نظریه های موجود از تبیین جامع نقش دین، بر ضرورت نظریه پردازی مستقل دینی به عنوان فاعل شناسا تاکید می ورزد. اثبات فرض دوم، زمینه ساز شکل گیری نظریه دینی روابط بین الملل خواهد بود.
  کلیدواژگان: دین، پساسکولاریسم، هویت، جهان بینی، کنشگران دینی، روابط بین الملل، موضوع شناخت، فاعل شناسا
 • احمد رهدار، معصومه مرادی آریان* صفحات 239-254
  شکل گیری مناسبات جدید در عرصه بین الملل، مسیر را برای ورود بازیگران غیردولتی هموار و دیپلماسی را از انحصار دولت ها خارج نموده است. نقش محوری مردم به عنوان بازیگران جدید این عرصه از مهم ترین تحولات چند دهه اخیر است. دیپلماسی شهروندی نوع جدیدی از دیپلماسی است که در آن شهروندان به عنوان نمایند گان غیررسمی دولت نقش ایفا می کنند. از آنجا که دیپلماسی به عنوان پیشانی سیاست خارجه در فضای دیپلماتیک موجود مبتنی بر پارادایم اندیشه لیبرال دموکراسی طراحی و متناسب با این الگو، مدل های مختلفی از آن اجرا می گردد؛ ضرورت ایجاب می کند که در نظام مبتنی بر فقه اسلامی، دیپلماسی شهروندی نیز از منظر فقه حکومتی که وجه ارتقاء یافته فقه سنتی و جواهری است؛ به عنوان خاستگاه حکومت دینی و متغیر اصلی تولید قدرت و مدیریت اجتماعی حاکمیت از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که فقه حکومتی- به عنوان کلان نظریه فقهی مدیریت اجتماعی حکومت اسلامی- از چه ظرفیتی در کارآمدی دیپلماسی شهروندی برخوردار است؟ نتایج حاکی از آن است که فقه حکومتی با توجه به پویایی وگستردگی در قلمرو، علاوه بر شمول تمام ابعاد فقه فردی، می تواند بنابر اقتضاء، بر مبنای تکلیف گرایی اجتماعی مردم در حکومت دینی، تعریف نقش هویت بخش و رسالت جمعی برای آحاد یک ملت، تولید نرم افزار و انسجام سیاست گذاری و ارتقاء اهداف دیپلماسی شهروندی منضبط کننده، تسهیل گر، پشتیبان، هدایت گر و تعدیل کننده آن باشد و از این رهگذر کارآمدی آن را به عنوان یکی از ابزارهای موثر سیاست خارجی فراهم سازد.
  کلیدواژگان: فقه حکومتی، دیپلماسی، کارآمدی، دیپلماسی شهروندی، روابط بین الملل
 • حسین افشین، سیامک بهرامی*، حمیدرضا سعیدی نژاد صفحات 255-268

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات موج پنجم تروریسم، بر الگوی حاکم بر مجموعه امنیتی در خاورمیانه و خلیج فارس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که موج نوین تروریسم با عنایت به ریشه های تاریخی آن در قرن بیستم و متاثر از ملت سازی تحمیلی و بحران های چندگانه هویت، یکپارچگی و مشروعیت ناشی از آن و استمرار آن در کشورهایی مانند عراق و سوریه، شکل گرفته است. لذا، ریشه های آن را می توان در مسایلی از قبیل بنیان غیرمدنی و انحصار گرایی قومی و مذهبی، عدم توافق و اجماع نظر بین بازیگران قومی و مذهبی، دولت شکننده و ضعیف و ناتوان از تحقق حکمرانی خوب و برقراری امنیت و ارایه خدمات مطلوب به مردم و مداخله کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، به خصوص امریکا جستجو کرد. موج پنجم تروریسم با ویژگی هایی چون گسست در دولت های حاکم و ایجاد گروه های مستقل، ادعای ایجاد حکمرانی های نوین، تغییر در معنای توازن، خشونت های بدون چارچوب، گستره فعالیت بین المللی خشونت ورزانه و قابلیت احیای مجدد، سبب تقویت الگوهای دوستی و دشمنی سابق، تغییر توزیع قدرت در سطح منطقه و گسست در واحدهای خودمختار منطقه و ایجاد زمینه بیشتر برای مداخله خارجی و در نتیجه تغییر الگوی حاکم بر مجموعه امنیتی، از الگوی رقابتی به الگوی دشمنی شده است.

  کلیدواژگان: موج پنجم تروریسم، داعش، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، سلفی گری، خاورمیانه، خلیج فارس
 • محمد ناروئی، محبوبه شرفی* صفحات 269-286

  هدف پژوهش حاضر واکاوی رابطه مکتب دیوبندی با مذاهب اسلامی در شبه قاره هند است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که عالمان فرقه‏ دیوبندی برای تاثیرگذاری بر فرق و گرایشات مذهبی در هندوستان، تلاش‏های فراوانی داشته اند و در این عرصه همگرایی و پیوند فرقه دیوبندی با سایر مذاهب از کلیدواژه ‏های اساسی آنان در حوزه دین و مذهب به شمار می‏رفت. آنان اختلاف و واگرایی‏های بنیادینی با سایر فرق اسلامی در زمینه اعتقادات دارند. اختلاف ها موجب تضاد این فرقه با فرق دیگری مانند بریلوی ها، مودودی، تصوف، اهل حدیث، سلفیان غیرمقلد، وهابیان و شیعیان شده است، به گونه ای که برخی از دیوبندی‏ها، پیروان پاره ای از مذاهب را اهل بدعت یا مشرک می دانند. بیشترین اختلاف دیوبندی ها و شیعیان در مورد «شفاعت، توسل، تقیه، تحریف قرآن، عصمت ایمه (ع)، مهدویت، زیارت قبور، غیبت، مصحف فاطمه وغیره است». این دو مکتب در دشمنی با هندوها و انگلیسی ها همگرایی مسالمت آمیزی با هم داشتند.

  کلیدواژگان: شبه قاره هند، مکتب دیوبندی، تصوف، بریلوی، مودودی، سلفیان، شیعیان، مذاهب اسلامی
 • حبیب الله گل محمدی، ابراهیم متقی*، کیهان برزگر صفحات 287-303
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهپیمایی اربعین حسینی در تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‎الملل است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی بوده، و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. به نظر می‎رسد راهپیمایی اربعین با مولفه هایی نظیر ترویج فرهنگ مبارزه و استکبارستیزی، تقویت وحدت اسلامی و جهانی‎سازی ژیوپلیتیک شیعه، موجب تقویت قدرت نرم و بالطبع تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان اسلام و نظام بین‎الملل می‎شود. دستاورد پژوهش حاضر ترمیم جهت‎گیری‎های سیاست خارجی ایران و مناسبات‎گرایی ارزشی با کشور‎های اسلامی در محیط پیرامونی به ویژه در کشور عراق و ناظر به پدیده خاص اربعین است. نظر به آنکه شرایط و زمینه‎های لازم برای تقویت گفتمان هلال شیعی از رهگذر مناسکی چون راهپیمایی اربعین حسینی و فرهنگ زیارت، با توجه به استقبال جهان اسلام فراهم است، به عنوان استنتاجات نظری باید مناسکی چون اربعین حسینی در قالب نظریه پخش نیز از سوی پژوهشگران مطالعات اربعینی در دستور کار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اربعین حسینی، راهپیمایی، گفتمان شیعی، سیاست خارجی، دیپلماسی عمومی، دسپلماسی فرهنگی، قدرت نرم
|
 • Ali Mohammadi Zia * Pages 7-26
  This research aims to elucidate the concept of political justice and its scope using a descriptive-analytical method and applying an analytical-deductive theoretical framework. The findings indicate that justice and political justice are derived from three principles: equality, competence, and maximizing both. Striving for equality involves everyone's entitlement to political and social advantages, equality in the formulation, execution, and oversight of the law, and access to political security and political freedoms. Additionally, the competence principle seeks to achieve competent governance, emphasizing competence in establishing the law and ensuring that competent individuals benefit from political and social advantages. The principle of maximizing both equality and competence aims to optimize the benefits for the maximum number of deserving individuals from political and social advantages.
  Keywords: Political Justice, Equality, competence
 • Seyed Sajad Ale Seyed Ghafour * Pages 27-46
  This research seeks to answer the question of how security is realized and what its solution entails. The response to this inquiry is sought through one of the most significant Persian sources. A security theory and school comprise various elements and components, with seven elements usually holding greater significance. These elements include security, security dimensions, security reference, security level, friends and enemies of security, security acquisition methods, and strategic security solutions. These elements are understood by adapting them based on four axes: direct vocabulary, implied and commitment-related vocabulary, opposing concepts, and contextual and meaningful implications. Ferdowsi initiates the Shahnameh with a question about the emergence of governance, revealing the book's primary objective and focus. Therefore, the foundational axis of the Shahnameh revolves around the political system and its rise and fall. Consequently, the central theme examined in the Shahnameh is security. Personal security takes shape on one side with the individual and ruler, and on the other side, security entails preserving the government from external threats or foreign enemies.
  Keywords: Security theory, Civilization, Hakim Abu al-Qasim Ferdowsi, Shahnameh
 • Seyed Mohammad Mahmoudpanahi * Pages 47-64
  This research aims to examine the reasons for the emergence of the religious nature of government in the Islamic Revolution from the viewpoint of Martyr Morteza Motahhari using the intentional hermeneutics method, particularly Skinner's approach. Utilizing Skinner's intentional hermeneutics method, the study demonstrates that during the Pahlavi era, Iran faced challenges that remained unresolved despite the intellectual and political capacities of Western modernity and Iranian constitutionalism, especially during World War II, leading to the reoccupation and humiliation of Iranians. In these circumstances, religious scholars, especially since the Tobacco Movement, have proposed applying Islamic laws for both fixed and variable needs and advocated for a people-centric administration. The state of political and social decadence laid the foundation for contemporary developments in Iran, exacerbating the crises in either absolutist traditional political systems or adherence to left and right modernist ideologies in constitutional and pseudo-modern dictatorships. The intellectual and religious justification for the possibility of the political guardianship of the jurist (Velayat-e Faqih) by Imam Khomeini, a student of Martyr Motahhari, eliminated the legal barrier to establishing a religiously-oriented government during the occultation of the Twelfth Imam (A.S.). Consequently, the political nature of religion manifested itself in the Islamic Revolution 1979.
  Keywords: secularization, Morteza Motahhari, political Islam, Religious Government, Iranian Islamic Revolution, Skinner's Intentional Hermeneutics
 • Rashid Recabian *, Sadegh Shfeie, Hasan Naqdian Pages 65-82
  This research examines the ethical politics in the Islamic system from the political perspective of Imam Khomeini. The research adopts a descriptive-analytical method, and the results indicate that in Imam Khomeini's ideology, divine politics is the only acceptable policy for governing society. As a religious politician, he attached particular importance to ethics and morality, considering them the backbone of social and individual development. He vigorously confronted moral decadence in political ethics, emphasizing the need for moral and spiritual elevation. Imam Khomeini's ethical politics not only sought to purify society from corruption but also aimed at establishing a just and moral government. He framed ethical politics as a solution to the challenges posed by Western modernity, Iranian constitutionalism, and particularly during World War II when Iran faced occupation and humiliation. His ethical politics, rooted in Islamic values, provided a comprehensive framework for addressing society's fixed and variable needs.
  Keywords: Ethics, Politics, Political Ethics, Ethical Politics, Islamic System, Imam Khomeini
 • Seyed Mohammadali Taghavi *, Nasibe Noori Pages 83-102

  This research aims to examine the position of the Shiite monarchy in general and the Qajar monarchy, specifically in the thought of Mirza Qummi during the Qajar period. The significance lies in that Shiite scholars of this era, driven by Shiite political/religious assumptions, described political entities in the occultation period with the normative concept of "unjust," which simultaneously involved denigrating and delegitimizing the rule. The historical interpretation of Mirza Qummi's political thought is based on Quentin Skinner's text-reading method. According to this interpretation, it is demonstrated that in conditions where religious differences, particularly Shiism, needed political power for their social survival, Mirza Qummi engaged in a legitimate act of legitimation for the Qajar Shiite refuge rule. In essence, Mirza Qummi aimed to alter the ethical outlook of Shiites (re-description and re-evaluation) towards monarchy. This change in perspective, by eliminating the undesirable application of the concept of an unjust ruler and applying the favorable concept of "Islam's testicles" to the monarchy apparatus, was initiated him. In other words, Mirza Qummi took the initiative to redefine the application of the term "Islam's testicles" and apply it to the "Shiite refuge kingship," thereby legitimizing the monarchy in Shiite society.

  Keywords: Mirza Qummi, Qajar Monarchy, Quentin Skinner's Text-Reading, Legitimacy
 • Hosein Parkan *, Karim Ebrahimi Pages 103-124
  This research aims to investigate the potential for reutilizing utopian cities like the Farabian Virtuous City based on the requirements and capabilities of modernity. The study's primary question is whether these utopian cities retain their utopian potential despite the profound transformations of modernity or if their utopian effectiveness can be reinstated through changes. The reinterpretation of these utopian cities is pivotal for aligning vast political, cultural, social, economic, and religious systems toward Islamic goals and ideals. In this study, utilizing the dialectical method, the Farabian Virtuous City is scrutinized in two dimensions: requirements and consequences, based on the principles of modernity. Subsequently, employing the content analysis approach, the comprehensive theme of the "Social Trust System" is extracted as the primary approach in the modernization of the Farabian Virtuous City. The following steps were taken in the process: (a) designing matrices of requirements and consequences, (b) extracting and refining concepts and consequence propositions in the consequence matrix (38 propositions as basic statements), (c) extracting and refining requirements (27 requirements as basic statements), (d) extracting six organizing concepts, (e) extracting the comprehensive theme. According to Farabi's teachings regarding the utopian city, the primary foundation for realizing the utopian city is justice. The central axis of social justice is the government of the virtuous or the wise. The wise should be trained from the beginning or selected from individuals who have previously attained this level of virtue. In either case, a system is needed to record and retrieve their performance and capabilities, which can be realized in the "Social Trust System." By establishing the social trust system in the Farabian Virtuous City, as the achievement of this research, a platform for public oversight of functions and a framework for social justice is provided, enhancing productivity and satisfaction in a mutually reinforcing manner.
  Keywords: Farabian Virtuous City, Social Trust System, Modernization, Utopian City, Utopian Society
 • Ali Maleki * Pages 125-140
  This research aims to examine the conflicts within political cultures in Iran. Employing a descriptive method, including content analysis and qualitative analysis, the study delves into the issue of the multiplicity of political cultures and the resulting diversity in beliefs and political orientations in Iran. The central question is how, given the diversity and multiplicity of political cultures in Iran after the Islamic Revolution, strategies can be developed to harmonize and consolidate political culture to contribute to Iran's political and economic development. The results indicate that open dialogue among intellectuals and carriers of political culture in a space free from political and economic dominance can be the most suitable solution for harmonizing and unifying elements of political culture, such as political values, beliefs, and emotional stances of the people, in the direction of political and economic development. Additionally, within the framework of critical theory, fostering free dialogue among citizens and civil institutions, creating a platform for public persuasion, avoiding exclusionary approaches toward elements of other cultures, promoting a spirit of tolerance and coexistence, and respecting the foundations and principles of political cultures are recommended. A conscious amalgamation of Islamic, Iranian, and progressive political cultures is proposed through informed and persuasive dialogue.
  Keywords: Religious Political Culture, Iranian Islamic Revolution, Critical Theory, political system
 • Zohreh Hemmati, Hosein Masoud Nia *, Farhad Darvishi Seh Talani Pages 141-162
  The primary objective of this research is to address the central question of which factors, and with what coordinates, have been influential in the decline in quality and dysfunction of political parties in Iran over the past century (from the inception to the present). In this regard, by employing the Causal Layered Analysis (CLA) method, the research findings demonstrate that the institutionalization of factionalism and, consequently, the lack of efficiency and effectiveness in party activities in Iran cannot be attributed to a single tangible factor. Instead, it should be understood as rooted in factors that extend deeply into Iranian society's mental, conceptual, systematic, and objective layers from ancient times to the present. Along this path, stabilizing the pattern of party competition, transforming the party pattern and organization, strengthening the culture of participation and collectivism, and presenting alternative narratives are among the solutions that can play a role under the attention of the ruling body and party activists, in improving and enhancing the quality of party activities in the country.
  Keywords: Party, Factionalism, Causal Layered Analysis, Iran, Political parties
 • MohammadHasan Basiripour, Seyed Mostafa Abtahi *, Mohammad Tohidfam Pages 163-180

  This research aims to conduct a conceptual analysis of corruption, social justice, and political justice. It also seeks to categorize, identify indicators, and provide a general overview of corruption during the tenth government in Iran. Additionally, the study aims to evaluate the relationship between corruption and social and political justice within this government. The primary research question is how the relationship between corruption and social-political justice is manifested during the tenth government. This applied research utilizes qualitative data analysis and is characterized as descriptive-analytical. The hypothesis posits that the correlation between corruption and social-political justice in the tenth government is contingent on the absence of corruption alongside the establishment of social-political justice.Conversely, corruption and the attenuation of social-political justice will result in a lower perception of justice. The research suggests that social-political justice is established as corruption decreases in society. Conversely, with increased corruption, social-political justice andthe perception of justice decrease. Given the prevalence of corruption in various Iranian governments, the perception of corruption in the Islamic Republic of Iran is notably high. Future revelations of corruption may adversely impact social justice, reducing social trust, participation, and psychological security.

  Keywords: social justice, Political Justice, Economic corruption, Mahmoud Ahmadinejad
 • Masoud Kayhan, Nazanin Malekian *, Ani Mirzakhanin Pages 181-200
  The primary objective of this research is to investigate the relationship between the use of social media and the political participation of seminary students in Qom. The data collection tool was a questionnaire, and the research method employed was survey-based. Using Morgan's table, a sample size of 322 individuals was selected from a population of 2000 seminary students. The research findings indicate a noticeable correlation between the political participation of students and their utilization of social media. Furthermore, a significant and meaningful relationship was observed between the extent of political participation and trust in the intended use of social media, education level, and age. The use of social media has provided an appropriate platform for the dissemination and expansion of political awareness among seminary students, contributing to the development of activities and the empowerment of their political influence. Among the research variables, the most significant impact was related to the extent of using new social media, while the least impact was associated with the variable of education.
  Keywords: Seminary Students, Political Participation, Social Media, Trust
 • Ali Akbari Moallem * Pages 201-220

  This research aims to examine the level of familiarity of seminary students with the concept of Guardianship of the Jurist, emphasizing Imam Khomeini's political ideology. The research method is survey-based, and data were collected through a questionnaire and analyzed using SPSS software. The findings indicate that the level of students' familiarity with various dimensions of Guardianship of the Jurist, including its concept and background (75/75), foundations, conditions, duties, and powers (65/11), performance (62/95), the constitutional law (44/14), and sources (22/04), averages around 54%. Three demographic variables, namely gender, citizenship, and place of residence, do not significantly affect students' familiarity with the concept of Guardianship of the Jurist. However, five demographic variables—marital status, age, educational level, place of study, and years of study—significantly impact students' familiarity. The level of familiarity of students with the core aspects of Imam Khomeini's ideology related to the Guardianship of the Jurist is excellent. Still, the familiarity level is weak for those aspects receiving limited attention.

  Keywords: Political Ideology, Imam Khomeini, Seminary Students, Guardianship of the Jurist, Jurist Guardian, Seminaries
 • Rooholamin Saeidi * Pages 221-238
  This research aims to examine the role of religion and the proper approach to it in international relations. The study's primary question is whether, from the perspective of existing international relations theories, we can consider religion and study its dimensions and aspects or if religion itself can act as an agent, providing an independent perspective and worldview for understanding and interpreting the world. The research method is descriptive-analytical, and the results indicate that both assumptions are conceivable in the current context. Religion can serve as an independent or dependent variable, the subject of study in various international relations theories, and, given the conceptual limitations of these theories in understanding and interpreting the behavior of religious actors arising from fundamental theoretical differences, it can offer researchers an independent perspective and worldview. However, while exploring the reasons for the inadequacy of existing theories in explaining the comprehensive role of religion, this research emphasizes the necessity of independent theoretical development of religion as an active agent. Proving the second assumption will lay the groundwork for forming a religious theory in international relations.
  Keywords: Religion, Postsecularism, Identity, Worldview, Religious Actors, International Relations, Subject of Cognition, Subject
 • Ahmad Rahdar, Masome Moradi * Pages 239-254
  New international relations have paved the way for non-governmental actors to enter the diplomatic arena, moving beyond states' monopoly. The pivotal role of people as new players in this field is one of the most significant developments of recent decades. Citizen diplomacy is a new type in which citizens act as unofficial government representatives. Since diplomacy, as the forefront of foreign policy in the existing diplomatic space, is designed based on the liberal democracy paradigm, various diplomacy models are implemented accordingly. This necessitates an examination, from the perspective of the jurisprudence of governance in the system based on Islamic jurisprudence, of citizen diplomacy, which is rooted in the elevated principles of traditional and jewel-like jurisprudence. It serves as the foundation for religious governance and the primary variable for producing power and social management by examining it from various angles. In this regard, this research seeks to answer the central question: What capacity does jurisprudential governance, as the grand jurisprudential theory of social management in Islamic governance, possess in the effectiveness of citizen diplomacy? The results indicate that jurisprudential governance, considering its dynamism and comprehensiveness, can, in addition to encompassing all aspects of individual jurisprudence based on the social duty of people in religious governance, define an identity-building and collective mission role for the entire nation. It can act as a disciplined, facilitating, supportive, guiding, and moderating force, ensuring the effectiveness of citizen diplomacy as one of the practical tools of foreign policy.
  Keywords: governmental jurisprudence, diplomacy, Efficacy, Citizen Diplomacy, International Relations
 • Hossien Afshin, Siamak Bahrami *, HamidReza Saeedynejad Pages 255-268

  This research aims to examine the impacts of the fifth wave of terrorism on the prevailing pattern of the security complex in the Middle East and the Persian Gulf. The research methodology is descriptive-analytical, and the results indicate that the novel wave of terrorism, considering its historical roots in the 20th century, influenced by imposed nation-building and multiple crises of identity, has taken shape. Thus, its roots can be traced in issues such as non-civilian foundations and ethnic and religious exclusivism, lack of consensus and agreement among national and religious actors, a disruptive and weak government incapable of achieving good governance and providing desirable services to the people, and regional and extra-regional interventions, particularly by the United States. The fifth wave of terrorism is characterized by features like fractures in ruling governments, the establishment of independent groups, claims of creating new governance, shifts in the meaning of balance, uncontrolled violence, international expansion of violent activities, and the ability to revive, strengthens previous patterns of friendship and enmity, alters the power distribution at the regional level, breaks down autonomous regional units, and creates a more significant ground for foreign intervention. Consequently, it changes the prevailing pattern of the security complex from a competitive to an adversarial model.

  Keywords: Fifth Wave of Terrorism, ISIS, National Security, Islamic Republic of Iran, Salafism, middle east, Persian Gulf
 • Mohammad Naroei, Mahbobeh Sharafi * Pages 269-286

  This research aims to investigate the relationship of the Deobandi school with various Islamic sects in the Indian subcontinent. The research method is descriptive-analytical, and the results indicate that scholars of the Deobandi sect have extensively influenced religious sects and tendencies in India. In this context, convergence and linkage of the Deobandi sect with other sects were among their critical keywords in the religious and sectarian domain. They have fundamental differences and divergences with other Islamic sects in matters of beliefs, leading to conflicts with sects such as the Barelvis, Maududis, Sufis, Ahl-e-Hadith, non-madhhab Salafis, Wahhabis, and Shiites. Some Deobandis consider followers of certain sects as innovators or polytheists. The most significant differences between Deobandis and Shiites revolve around issues such as intercession, seeking proximity through saints, taqiyah (precautionary dissimulation), distortion of the Quran, infallibility of the Imams (AS), the concept of Mahdaviat (the appearance of the Mahdi), visiting graves, occultation, Muṣḥaf of Fāṭima, and more. These two schools shared peaceful coexistence in opposing Hindus and the British.

  Keywords: Indian Subcontinent, Deobandi School, Sufism, Barelvis, Maududis, Salafis, Shiites, Islamic Sects
 • Habib Golmohammadi, Ebrahim Mottaghi *, Kaeyhan Barzegar Pages 287-303
  This research aims to investigate the role of the Arbaeen procession in strengthening the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the region and the international system. The study, with an applied goal and a descriptive-analytical nature, suggests that the Arbaeen procession, with elements such as promoting a culture of resistance and anti-arrogance, strengthening Islamic unity, and globalizing the geopolitical significance of Shiism, contributes to enhancing soft power. Consequently, it strengthens the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the Islamic world and the international system. The research findings emphasize the redirection of Iran's foreign policy and value-oriented relations with Islamic countries, particularly in the surrounding environment, especially in Iraq, concerning the specific phenomenon of Arbaeen. Given that the necessary conditions and foundations for strengthening the discourse of the Shiite Crescent are provided through rituals such as the Arbaeen procession and the culture of pilgrimage, considering the global reception in the Islamic world, theoretical conclusions suggest incorporating Arbaeen-like rituals into the theoretical framework of diffusion by researchers in Arbaeen studies.
  Keywords: Arbaeen, Procession, Shiite Discourse, foreign policy, Public Diplomacy, Cultural Diplomacy, soft power