فهرست مطالب

پژوهشنامه انقلاب اسلامی - پیاپی 43 (تابستان 1401)
 • پیاپی 43 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا قائمی نیک*، محمد سلطانیه صفحات 1-21

  هدف:

   اگر با منطق تحلیل گفتمان، تاثیر گفتمان های نظری - عملی بر وقوع انقلاب 1357 در ایران را تحلیل کنیم، گفتمان های متعددی را می یابیم که بعضی از آنها متاثر از سنت های غربی شکل گرفته و بعضی از آنها تاثیر بیشتری از سنت اسلامی پذیرفته اند. در این مقاله با ترسیم منازعات گفتمانی دو گفتمان مارکسیسم-کمونیسم ایرانی (با محوریت سازمان مجاهدین خلق) و گفتمان اسلام سیاسی (با محوریت اندیشه های امام خمینی (ره))، نشان داده ایم که چگونه در یک سیر تاریخی، گفتمان اسلام سیاسی بر گفتمان دیگر غلبه یافته است.

  روش شناسی پژوهش

  تحلیل گفتمان با رویکرد لاکلا و موف تناسب قابل توجهی با موضوع این مقاله داشته و از آن استفاده شده است.

  یافته ها

  در ذیل گفتمان مارکسیسم-کمونیسم ایرانی، سه دوره ی 1344-1350 (اسلام و مبارزه ی مسلحانه)، 1350-1354 (نبرد ایدیولوژیک و ناکامی در اقدام انقلابی) و 1354-1357 (قطع واقعیت با جهان خارج) و در گفتمان اسلام سیاسی، سه دوره ی 1342-1349 (مرجعیت شیعی)، 1349-1356 (ولایت فقیه) و 1356-1357 (پیروزی انقلاب اسلامی) شناسایی شده اند.

  نتیجه گیری

  بررسی منازعات گفتمانی فوق نشان می دهد که هر چند گفتمان اول، زودتر دست به کنش انقلابی و مبارزاتی زده است، اما به جهت عدم ارتباط عمیق با زمینه های تاریخی و فکری جامعه ی ایرانی، در آستانه ی وقوع انقلاب، ارتباط وثیقی با واقعیت آن برقرار نکرد و در مقابل، گفتمان اسلام سیاسی بود که در یک سیر تاریخی، توانست غلبه ی گفتمانی خویش را محقق ساخته و به همین جهت، گفتمان انقلاب اسلامی را در ایران صورت بندی کند.

  کلیدواژگان: اسلام سیاسی، مارکسیسم-کمونیسم ایرانی، سازمان مجاهدین خلق، انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)
 • سید سعید موسوی هاردنگی* صفحات 23-42

  هدف:

   مسایل مربوط به امنیت با تغییرات سبک زندگی اجتماعی بشر، از عمق و گستردگی بیشتری برخوردار گردید و موجب طراحی شیوه های نوین امنیتی شد. یکی از مهم ترین مسایل در نظریات امنیتی، سوال از مهم ترین موضوعاتی است که بیشتر در معرض تهدید و آسیب است و بیشتر باید از آنها مصون بماند؛ یعنی مرجع امنیت. به خاطر جامعیت اسلام، این سوال به ذهن خطور می کند که نظر آن در مورد مرجع امنیت چیست. از جمله روش های رسیدن به نظریه امنیتی اسلام، جستجو در ایده فقها در مسیله مرجع امنیت ملی است. امام خمینی (ره) یکی از فقهای معاصر امامیه با جایگاه منحصربه فرد اجتماعی و سیاسی است؛ لذا اندیشه ایشان دارای پشتوانه عظیم چنین تجربه ای است. هدف این مقاله، رسیدن به مرجع امنیت از منظر امام خمینی (ره) است.

  روش شناسی پژوهش:

   این پژوهش بنیادی و اکتشافی درصدد است با روش استنباط استنادی و با ملاک هایی نظیر تصریح، تاکید، تکرار و...، به هدف مورد اشاره دست یابد.

  یافته ها

  پژوهش حاضر از جهت نوع ورود به بحث امنیت و ساختار مباحث آن، از تحقیقات صورت گرفته در این موضوع ممتاز است. از آنجا که محور امنیت در این نوشتار، انسان و حقوق اوست، شاکله بحث طبق تقسیم به حقوق ذاتی بنیادین، حقوق ذاتی روبنایی و حقوق عرضی انسان طراحی گردیده است. بر طبق یافته های تحقیق حاضر، در هرکدام از دسته بندی های سه گانه فوق، به ترتیب سه موضوع اسلام، ثبات کشور و استقلال، دارای اهمیت بیشتر بوده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه نهایی این که از بین این موارد، نظام اسلامی دارای اولویت بیشتر و مرجع امنیت ملی از منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی است.

  کلیدواژگان: مرجع امنیت ملی، اندیشه فقهی امام خمینی، اسلام، ثبات کشور، استقلال و هویت ملی
 • محمد ابوالفتحی، آزاده الفتی* صفحات 43-61
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی می باشد. وضعیت توسعه سیاسی یک کشور تا حد زیادی بستگی به اذهان آن جامعه و به ویژه محتوای ذهنی نخبگان دارد. نخبگان سیاسی صاحبان قدرت و دارندگان مناصب عالی در یک نظام سیاسی هستند که بیشترین نقش را در پویش تحولات جامعه ایفا می کنند. سوال اصلی پژوهش این است که: چندگانگی در رفتار نخبگان سیاسی بعد از انقلاب اسلامی چه تاثیری بر فرایند توسعه سیاسی درکشور داشته است؟ فرضیه مورد بررسی در چارچوب «نظریه نخبگان» این گونه مطرح می شود که: چندگانگی نخبگان بعد از انقلاب اسلامی، فرایند توسعه سیاسی را در کشور با تاخیر مواجه کرده است.

  روش شناسی پژوهش:

   این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل شاخصه های چندگانگی نخبگان و معضل توسعه پس از انقلاب اسلامی به ارزیابی موضوع می پردازد.

  یافته ها: 

  نقشی که نخبگان سیاسی به عنوان صاحبان قدرت در قالب دولت های بعد از انقلاب می توانستند در تحول فرایند توسعه سیاسی در کشور داشته باشند، به دلیل عدم انسجام بین آنها و ارجحیت منافع شخصی و جناحی بر منافع ملت به خوبی ایفا نشد که نتیجه آن تاخیر در روند توسعه سیاسی در کشور می باشد که از مهم ترین یافته های پژوهش می باشد.

  نتیجه گیری: 

  نتیجه کلی این پژوهش نشانگر آن است که تعارض و چندگانگی بین نخبگان سیاسی، از فضای نابسامان سیاسی روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تا اختلافات درون جناحی و فرا جناحی دولت های بعد از انقلاب اسلامی بانی روند کند توسعه سیاسی در کشور می باشد.

  کلیدواژگان: نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی، دولت های بعد از انقلاب اسلامی
 • محسن قلی پور*، حسن مجیدی، داود بخشایی صفحات 63-78
  هدف

  با بررسی گفتمان جریانات اجتماعی در دوران معاصر ایران می توان دو گفتمان سنتی و گفتمان سیاسی را در مواجهه با واقعه عاشورا تشخیص داد. گفتمان سنتی با تاکید بر جنبه های عاطفی و احساسی وقایع کربلا به تاثیرات فردی آن توجه دارد، و گفتمان سیاسی ضمن بهره گیری از عناصر عاطفی، عمدتا توجه خود را به برداشت های سیاسی و تاثیرات اجتماعی آن معطوف می دارد و کارویژه ای انقلابی را در درون آن می جوید. با نگاهی تاریخی به دو رویکرد مذکور می توان دریافت که شکل گیری گفتمان سیاسی دارای سابقه ای طولانی نمی باشد و ظهور آن را باید در حوادث پس از مشروطه جست و جو نمود؛ که بدون تردید امام خمینی (ره) بیشترین نقش را در این مسیر داشته است. از این رو مقاله حاضر کوشیده است تا چگونگی شکل گیری گفتمان سیاسی از واقعه عاشورا در دوران معاصر را با تاکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار دهد.  

  روش شناسی پژوهش:

   در مقاله پیش رو با در نظر داشتن چارچوب نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلایو و موفه و با بهره گیری از اسناد و منابع تاریخی به تحلیل و بررسی چگونگی شکل گیری گفتمان سیاسی از واقعه عاشورا در دوران معاصر پرداخته شده است.

  یافته ها: 

  یافته های این مقاله نشان می دهد که در گفتمان سیاسی مفاهیمی چون امر به معروف و نهی از منکر، تقیه و انتظار فرج حول دال مرکزی مبارزه و قیام در گفتمان سیاسی از عاشورا مفصل بندی شده اند در حالی که در گفتمان سنتی این مفاهیم حول دال محوری تعبد و عبادت مفصل بندی می شدند.

  نتیجه گیری:

   تحولات سیاسی- اجتماعی در دوران معاصر ایران موجب تغییر در هویت دال های مرکزی اندیشه سیاسی عالمان شیعه و در نتیجه شکل گیری گفتمان سیاسی از عاشورا گردیده است.

  کلیدواژگان: گفتمان سنتی، گفتمان سیاسی، واقعه عاشورا، امام خمینی(ره)
 • مرتضی علویان، عباس دهرویه*، پرویز رضایی خنکدار صفحات 79-96
  هدف

  در این پژوهش به واکاوی جایگاه مفهوم شهروندی در اندیشه ی سیاسی شهید بهشتی پرداخته شده و مولفه هایی که در این چارچوب از سوی ایشان بر آنها تمرکز شده است، تبیین شده اند.

  روش شناسی پژوهش:

   به منظور تحقق اهداف پژوهش، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی و بررسی آثار تالیفی شهید بهشتی پرداخته شد.

  یافته ها:

   در مورد حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی، تاکیدات شهید بهشتی به ترتیب بر: 1) لزوم اهتمام نظام سیاسی نسبت به احترام به آزادی های فردی و اجتماعی و اجتناب از استبداد و توازن این اهتمام با حساسیت نظام سیاسی در قبال استقلال و دوری از استعمار خارجی؛ 2) نوع تلقی از مفهوم ولایت به عنوان عامل پیوند دهنده اجتماعی و هم چنین تفسیر وی از حرمت ربا جهت ایجاد رفاه اقتصادی شهروندان و 3) انتخاب، رضایت و خواست شهروندان به عنوان تنها منبع مشروعیت بخش برای قدرت زمام دار در نظام اسلامی و حق زنان برای ریاست جمهوری بوده است.

  نتیجه گیری: 

  در اندیشه سیاسی شهید بهشتی مفهوم شهروندی دارای جایگاه ویژه ای بوده و مصادیق گوناگون آن از سوی وی مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مفهوم شهروندی، حقوق شهروندی، انقلاب اسلامی، شهید بهشتی
 • رضا رحمتی*، حسن رحیمی روشن، سیده کوثر جعفری صفحات 97-117
  هدف

  بسیاری از تحلیل ها پیرامون مسایل نهادی، به تحلیل های اقتصادی و سیاسی اختصاص یافته و کمتر نقش مولفه های فرهنگی و جنبش های اجتماعی مورد توجه نهادگرایان قرار گرفته است. با این حال امروزه پدیده های فرهنگی و اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر روابط بین الملل دارند. پیاده روی اربعین نیز از این حیث پدیده ای قابل بررسی است. بر این اساس، تحلیل چرایی و چگونگی تاثیرگذاری عناصر نهادی در قوام یک نظم منطقه ای از اهمیت بسیاری برخوردار است.

  روش شناسی پژوهش:

   در روش شناسی، جامعه آماری و شاخص های پژوهش، با استفاده از روش های کمی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی میدانی است.

  یافته ها

  بر این اساس سوالی که مطرح می شود این است که مولفه های نهادساز راه پیمایی اربعین با تاثیر بر قوام نظم منطقه ای در چارچوب ژیوکالچر شیعه توانسته اند نقش مهمی را در ژیوکالچر شیعه بازی کنند.

  نتیجه گیری

  نهادسازی در سه سطح فروملی (با محوریت تکثر فرهنگی)، فراملی (با محوریت هم گرایی بین المللی) و ملی (با محوریت نقش حکومت) سبب قوام نظم ژیوکالچر شیعه در سطح منطقه ای شده است.

  کلیدواژگان: نهادسازی، راهپیمایی اربعین، ژئوکالچر، نظم منطقه ای، حکمرانی فراملی
 • مرتضی مولائی* صفحات 119-136
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه الگوی امید به آینده در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) است. مسیله اصلی پژوهش این است که ابعاد و مولفه های امید به آینده در اندیشه رهبر معظم انقلاب چیست؟

  روش شناسی پژوهش: 

  این تحقیق از نوع کاربردی است، که به روش کتابخانه ای و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد به صورت کمی و کیفی انجام گرفته است.

  یافته ها:

   بر اساس مقوله بندی انجام گرفته، تعداد 45 عنوان مقوله نهایی گردید. با توجه به فراوانی تعداد مقوله های نهایی شده، مجددا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این مقوله ها به عنوان مقوله محوری یا هسته مرکزی تعیین و ارکان امید نام گذاری گردیدند که عبارتند از صبر و استقامت، اعتماد به وعده الهی، فایق آمدن بر مشکلات، آینده روشن، تلاش و خستگی ناپذیری و شناخت دشمنان.

  نتیجه گیری: 

  در منظومه امام خامنه ای (مدظله العالی) امید به آینده در ابعاد و مولفه های: ارکان (صبر و استقامت، اعتماد به وعده الهی، فایق آمدن بر مشکلات و...)، مبانی و جهت سازها (افق روشن، اصول امیدآفرین، آموزه های دینی و...)، موانع و چالش ها (استعمار، استبداد، استکبار، تضعیف ساخت درونی و...)، اهداف (پیشرفت روز به روز، زمینه سازی ظهور و تمدن اسلامی و...) دستیابی به استقلال، آزادی، وحدت، پیشرفت، عزت اسلام و مسلمین و شکست دشمنان را تسهیل می کند.

  کلیدواژگان: امید به آینده، امیدآفرینی، جمهوری اسلامی ایران، امام خامنه ای
 • مهدی محمودی چراتی، امامعلی شعبانی* صفحات 137-157

  هدف:

   تاسیس و توسعه ده ها مدرسه بهایی در مقاطع مختلف تحصیلی از مشخصه های تاریخ معاصر ایران است. مدارسی که فارغ از تحلیل سیاسی، نمی تواند در آموزش وپرورش نوین ایران نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که چه دلایل و زمینه های آموزشی در توسعه مدارس بهایی ایران معاصر موثر بوده است؟

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که جاذبه ها و نوآوری های آموزشی از جمله در برنامه ریزی آموزشی، فوق برنامه ها، کادر آموزشی و نیز اداری، رابطه استاد و شاگردی، موفقیت فارغ التحصیلان این گونه مدارس در آزمون های رسمی و نیز در ورود به مراکز تحصیلات عالی داخلی و خارجی، سیاست نظارتی، تحصیل دختران، تحصیل فرزندان چهره های شاخص، جاذبه های کالبدی- محیطی و نیز برخورداری از تسهیلات آموزشی و شرایط جامعه ایرانی اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی، در کنار موج ملی و جهانی در عرصه آموزشی در این امر دخیل بوده است.

  نتیجه گیری

  مدارس بهایی ایران معاصر که با انگیزه های سیاسی- فرقه ای تاسیس شدند- علاوه بر بسترها و زمینه های موجود- با استفاده از ابتکارات و نوآوری های آموزشی، در استقبال عمومی و در نتیجه رشد و گسترش این نهادهای آموزشی موثر بودند. یافته های پژوهش امروزه می تواند علاوه بر رمزگشایی از فعالیت های این فرقه و نیز رویکرد ابزاری آن و در نتیجه بهره برداری در پژوهش های سیاسی- تاریخی، جهت پژوهشگران و متخصصان عرصه تعلیم و تربیت مفید باشد.

  کلیدواژگان: بهائیت، مدارس، نهادهای آموزشی، تاریخ معاصر ایران
 • منصور میراحمدی، محمد علی نظری* صفحات 159-182
  هدف

  ضرورت نظریه پردازی در مسایل مبتلابه اجتماعی و سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه ای منجر به پویایی انقلاب اسلامی می شود، زیرا یکی از چالش های جدی عدم توسعه یافتگی و عدم پیشرفت سیاسی عدم نظریه پردازی در این حوزه بوده و از این رو به علت خلاء محتوایی که در این حوزه وجود داشته اندیشه های رقیب و التقاطی جایگزین شده است.

  روش شناسی پژوهش:

   پژوهش سعی دارد به وسیله روش برون- کلارک به این سوال پاسخ دهد که فرایند تحقق پیشرفت سیاسی بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه قابل تبیین است؟ 

  یافته ها:

   یافته تحقق نشان می دهد: نظریه پیشرفت سیاسی مبتنی بر مبانی فلسفی است که در شرایط سیاسی و اجتماعی قوام می یابد.

  نتیجه گیری:

   نظریه پیشرفت سیاسی شامل مولفه هایی نظیر پاسخگویی و نظارت، عدالت محوری و... با هدف دست یابی به حیات طیبه است. فرایند تحقق پیشرفت سیاسی شامل اقداماتی نظیر، تکیه بر مساله هویت، مدیریت فرهنگ، حفظ و توسعه مشروعیت نظام سیاسی، تکیه بر عقلانیت، نهادسازی و گفتمان سازی است.

  کلیدواژگان: نظریه پیشرفت سیاسی، فرایند تحقق، گفتمان سازی، عقلانیت، مدیریت فرهنگ
|
 • MohammadReza Qaeminik *, Mohammad Soltanieh Pages 1-21

  Target:

   If we analyze the impact of theoretical-practical discourses on the occurrence of the 1979 revolution in Iran with the logic of discourse analysis, we will find several discourses, some of which are influenced by Western traditions and some of which are more influenced by Islamic tradition. In this article, by drawing the discourse conflicts between the two discourses of Iranian Marxism-Communism (centered on the People's Mojahedin Organization) and the discourse of political Islam (centered on the thoughts of Imam Khomeini), we show how in one historical course, the discourse of political Islam has overcome another.

  Methodology

  Discourse analysis with Laclau and Mouffe's approach is significantly relevant to the subject of this article and has been used.

  Findings

  Following the discourse of Iranian Marxism-Communism, three periods of 1344-1350 (Islam and armed struggle), 1350-1354 (ideological battle and failure in revolutionary action) and 1354-1357 (disconnection of reality with the outside world) and in the discourse of political Islam The three periods of 1342-1349 (shiite authority), 1349-1356 (Velayat-e Faqih) and 1356-1357 (victory of the Islamic revolution) have been identified.

  Results

  The study of the above discourse conflicts shows that although the first discourse took revolutionary and militant action earlier, but due to the lack of deep connection with the historical and intellectual contexts of Iranian society, on the eve of the Revolution, it did not establish a close connection with the reality of that; in contrast, it was the discourse of political Islam that, in a historical course, was able to achieve its dominant discourse and, therefore, formulate the discourse of the Islamic Revolution in Iran.

  Keywords: political Islam, Iranian Marxism-Communism, People's Mojahedin Organization, Islamic Revolution, Imam Khomeini
 • Saeed Moosavi * Pages 23-42
  Purpose

  Security issues gained more depth and breadth with changes in the human social lifestyle and led to the design of new security practices. One of the most important issues in security theories is the question of the most important issues that are most threatened and harmed and should be more protected from them; That is the referent object of Security. Because of the comprehensiveness of Islam, the question arises as to what it thinks about the security authority. One of the ways to reach the security theory of Islam is to search for the ideas of the jurists on the issue of national security. Imam Khomeini is one of the Imami jurists with a unique social and political position; therefore, his thought has the great support of such an experience. The purpose of this article is to reach the security reference from Imam Khomeini's point of view.

  Method

  This fundamental and exploratory research seeks to achieve this goal with the method of citation inference and with criteria such as specification, emphasis, repetition, etc.

  Findings

  The present study is distinguished from the researches conducted in this field in terms of the type of entry into the security discussion and the structure of its topics. Since the focus of security in this article is man and his rights, the form of discussion is designed according to the division into fundamental connected rights, superstructure connected rights and separate rights. According to the findings of the present study, in each of these categories, the three issues of Islam, stability and independence, respectively, were more important.

  Result

  The final result is that among these cases, the Islamic system has the highest priority and is the national security reference in the view of the Leader of the Islamic Revolution.

  Keywords: the national security reference, Imam Khomeini's Feghi Thought, Islam, Country Stability, Independence, National Identity
 • Mohammad Abolfathi, Azadeh Olfati * Pages 43-61

  The state of political development of a country largely depends on the minds of that society and especially the mental content of the elites. Political elites are the holders of power and high positions in a political system that play the most important role in shaping the evolution of society. The present study seeks to answer the question: What effect has multiplicity on the behavior of political elites after the Islamic Revolution on the country's political development process? The hypothesis to answer the question in the framework of "elite theory", using a descriptive-analytical method and using library resources, is that: The multiplicity of elites after the Islamic Revolution has delayed the process of political development in the country. The study concludes that the conflict and multiplicity among political elites, from the political turmoil in the early days of the victory of the Islamic Revolution to intra-factional and supra-factional disputes of post-revolutionary governments, is a sign of slow political development in the country.

  Keywords: Political elites, Political Development, governments after the Islamic Revolution
 • Gholipour Mohsen *, Hassan Majidi, Davood Bakhshaei Pages 63-78

  By examining the discourse of social currents in contemporary Iran, one can distinguish between traditional and political discourse in the face of the Ashura event. Traditional discourse emphasizes its individual effects by emphasizing the emotional aspects of the events of Karbala, and political discourse, while using emotional elements, focuses mainly on its political perceptions and social effects, and seeks revolutionary features within it. A historical look at these two approaches shows that the formation of political discourse does not have a long history and its emergence should be sought in the post-constitutional events, which undoubtedly Imam Khomeini has played the greatest role in this direction. Therefore, this article has tried to examine how the political discourse of the Ashura event was formed in the contemporary era with emphasis on the thoughts of Imam Khomeini. In this regard, using historical books and sources, analysis and study of information is collected and with the framework of the theory and method of analysis of Laclau and Mouffe discourse, the hypothesis is emphasized that socio-political developments change the identity of the central signs of political thought of Shiite scholars and As a result, political discourse has been formed since Ashura. The findings of this article show that in political discourse, concepts such as enjoining the good and forbidding the evil, piety and waiting for the vulva are elaborated around the central sign of struggle and uprising in the political discourse of Ashura, while in traditional discourse these concepts revolve around the central sign of worship. They were elaborating.

  Keywords: traditional discourse, political discourse, Ashura event, Imam Khomeini
 • Morteza Alavian, Abbas Dehrouyeh *, Parviz Rezaee Khonakdar Pages 79-96

  Examining and analyzing the political thought of influential people in revolutions can help to create a comprehensive understanding of the nature and foundations of revolutions and how they deal with basic concepts. Therefore, in this study, we sought to answer the basic question: What is the place of the concept of citizenship in the political thought of Shahid Beheshti and to which components has he paid more attention?Our findings obtained using descriptive-analytical method showed that in the political thought of Shahid Beheshti, the concept of citizenship had a special place; In fact, in his view of civil, social and political rights, the emphasis is on: 1) the need for the political system to respect individual and social freedoms and to avoid tyranny and balance this effort with the sensitivity of the political system to independence and Fight against colonialism; 2) the perception of the concept of "Velayat" as a social link and also his interpretation of the sanctity of usury to create economic prosperity of citizens and 3) the choice, consent and desire of citizens as the only source of legitimacy for the ruling power in the Islamic system and women's rights for candidates Has been in the presidential election.

  Keywords: The concept of citizenship, citizenship rights, Islamic Revolution, Shahid Beheshti
 • Reza Rahmati *, Hasan Rahimi, Seyedeh Kosar Jafari Pages 97-117
  Objective

  Many analyzes of institutional issues are devoted to economic and political analyzes, and less attention has been paid to the role of cultural components and social movements by institutionalists. Today, however, cultural and social phenomena have a significant impact on international relations. The Arba'een Pilgrimage is also a phenomenon that can be studied in this regard. Accordingly, the analysis of why and how institutional elements affect the consistency of a regional order is of great importance.

  Method

  In methodology, the statistical population and research indicators will be studied using quantitative methods. This article is descriptive-analytical in terms of purpose and methodical in terms of method and field survey in terms of data collection.

  Findings

  Based on this, the question that arises is that the institutional components of the Arba'een Pilgrimage have been able to play an important role in the Shiite geoculture by influencing the consistency and reshaping of the regional order in the framework of the Shiite geoculture.

  Conclusion

  Institutionalization at three levels of transnational (focusing on cultural pluralism), transnational (focusing on international integration) and national (focusing on the role of government) has led to the consolidation of the Shiite geocultural order at the regional level.

  Keywords: Institutionalization, Arba'een Pilgrimage, Geoculture, Regional Order, Transnational Governance
 • Morteza Molaee * Pages 119-136
  Objective

  The purpose of this study is to present a model of hope for the future in the thought of Imam Khamenei (as). The main issue of the research is what are the dimensions and components of hope for the future in the thought of the Supreme Leader of the Revolution?

  Research Methodology

  This research is an applied type, which has been done quantitatively and qualitatively by the library method as well as by using the content analysis and data theorizing methods of the foundation.

  Results

  Based on the categorization, 45 categories were finalized. Due to the large number of finalized categories, they were re-analyzed. These categories were defined as the central category and the core of hope, which include patience and perseverance, trust in God's promise, overcoming difficulties, a bright future, effort and indefatigability, and recognizing enemies.

  Conclusion

  In Imam Khamenei's system (Modzaleh Al-Aali), hope for the future in dimensions and components: pillars (patience and perseverance, trust in divine promise, overcoming problems, etc.), principles and direction (clear horizon, principles Hopeful, religious teachings, etc.), obstacles and challenges (colonialism, tyranny, arrogance, weakening of internal construction, etc.), goals (progress day by day, paving the way for the emergence and Islamic civilization, etc.) to achieve independence, It facilitates freedom, unity, progress, the dignity of Islam and Muslims, and the defeat of enemies.

  Keywords: Hope for the Future, Creating Hope, Islamic Republic of Iran, Imam Khamenei
 • Mahdi Mahmoodi Cherati, Emamali Shabani * Pages 137-157
  Purpose

  The establishment and development of numerous Baha'i schools at various levels of education is a feature of contemporary Iranian history. Schools that, except of political analysis, can not be ignored in modern Iranian education. The present study seeks to answer the fundamental question of what reasons and educational backgrounds have been effective in the establishment and development of Baha'i schools in contemporary Iran?

  Research Methodology

  This research has been done with a descriptive-analytical approach and using library resources.

  Findings

  The research findings indicate that educational attractions and innovations, including in educational planning, extracurriculars, teaching and administrative staff, teacher-student relationship, the success of graduates of such schools in formal exams and in entering domestic and foreign higher education centers, Control policy, the education of girls, the education of the children of prominent figures, physical-environmental attractions, in addition the educational facilities and conditions of Iranian society in the late Qajar and early Pahlavi era, along with the national and global movement in the field of education have been involved in this matter.

  Conclusion

  The Baha'i schools of contemporary Iran, which were established with political-sectarian motives - in addition to the existing contexts - by using educational innovations, were effective in public acceptance and as a result, in the growth and expansion of these educational institutions.These days the Research findings can be Useful for researchers and specialists in the field of education; in addition to deciphering the activities of this sect and its misusing approach.

  Keywords: Baha'is, schools, educational institutions, establishment, development, contemporary history of Iran
 • Mansour Mirahmadi, MohamadAli Nazary * Pages 159-182

  Emphasis on theorizing and responding to the challenges of the Islamic Revolution has been considered by Ayatollah Khamenei . One of the important and necessary issues that cause the stability and dynamism of the Islamic Revolution is the need for theorizing in social and political issues. After the Islamic Revolution, theorists have written in this field according to their intellectual foundations, but the desired goal of the constitutional ideals and the leaders of the Islamic Revolution has not been achieved. How can Ayatollah Khamenei's views be explained?The findings show that Ayatollah Khamenei has emphasized problem-solving and theorizing for several years. The theory of political progress is based on philosophical foundations that are consistent in political and social conditions. The theory of political progress includes components such as accountability and oversight. Justice is central, meritocracy, political, social and religious freedoms, spirituality and morality, a revolutionary society, the existence of parties and non-governmental organizations and an efficient political system with the aim of achieving a good life. The process of achieving political progress includes actions such as relying on the issue of identity, managing culture, maintaining and developing the legitimacy of the political system, relying on rationality, institutionalization and discourse building.

  Keywords: Theory of political progress, the process of realization, discourse, Rationality