فهرست مطالب

پژوهشنامه انقلاب اسلامی - پیاپی 47 (تابستان 1402)

پژوهشنامه انقلاب اسلامی
پیاپی 47 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بهنام رشیدی زاده*، علی اصغر نصیری صفحات 1-20
  هدف

  مقاله حاضر درصدد است با بررسی مقایسه ای مواجهه ی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مقابله با پاندمی کرونا به این سوال پاسخ دهد که «عملکرد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مقابله با کرونا ویروس چگونه بوده؟

  روش شناسی پژوهش:

   برای نیل به هدف مذکور و پاسخ به سوال اصلی پژوهش، از تلفیقی از روش توصیفی و روش مطالعه ی مقایسه‎ای و کاربست نظریه ی نهادگرایی به مثابه ی چارچوب نظری استفاده شده است.

  یافته ‏‎ها:

   بررسی عملکرد ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از وجود برخی شباهت‎ ها و تفاوت ها در مبارزه ی با کرونا ویروس حکایت دارد. به گونه ای که در واقع وجود تفاوت های مذکور خروجی متفاوتی را از جهت مبتلایان و فوتی ها نسبت به جمعیت دو کشور رقم زده است.

  نتیجه ‎گیری:

   علی رغم وجود برخی شباهت ها میان عملکرد جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مبارزه کرونا ویروس همچون ضعف‎ های مدیریتی در عکس ‎العمل اولیه، وضع پروتکل‎ ها و اقدامات پیشگیرانه، تولید واکسن، اما جمهوری اسلامی ایران با ایجاد انسجام در سطح کلان نهادهای رسمی و نیز تعامل و هم ‎افزایی میان نهادهای رسمی و غیررسمی خود و استفاده بهینه از ظرفیت های نهادهای بین المللی، به ویژه پس از روی‎کار آمدن دولت جدید توانست به مهار نسبی بیماری کرونا در سطح کشور دست یابد. اما ایالات متحده آمریکا به دلیل عدم انسجام در نهادهای رسمی و نیز ناتوانی در ایجاد هماهنگی و هم ‎افزایی میان نهادهای رسمی و غیررسمی خود در مقابله با کرونا بلکه به وجود آمدن شکاف و بی اعتمادی میان آن دو نهاد، علی رغم روی‎کار آمدن دولت جدید(بایدن) در آمریکا، در صدر آمار مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا در جهان قرار دارد.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، نهاد رسمی و غیررسمی، کرونا
 • امیر نورانی مکرم دوست*، محمود مقدس صفحات 21-38
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش قدرت معنوی دین در ایجاد قدرت اجتماعی و سیاسی در فرایند انقلاب اسلامی ایران می باشد.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش با استفاده از روش واسازی به مطالعه اسناد، مضامین گفتاری و نوشتاری آثار بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و به بررسی سطوح خرد و میکروفزیک قدرت در فرایند انقلاب می پردازد.

  یافته ها

  بر اساس نظریه دو فطرت امام خمینی(ره) می توان مقوله قدرت را در دو پارادایم قدرت معنوی و مادی تقسیم نمود. به طور طبیعی میان دین و قدرت درسطوح مختلف -معنوی، اجتماعی و سیاسی- پیوند برقرار است. امام خمینی(ره) برای مبارزه با رژیم پهلوی با تکیه بر قدرت معنوی دین، به احیای هویت مقاومت اسلامی پرداخت. همسویی ایدیولوژی اسلامی با هویت مقاومت، قدرت معنوی دین را به قدرت اجتماعی مبدل نمود. بکارگیری نمادها و نهادهای مذهب تشیع، مناسب ترین بستر را برای شکل دهی کنش های انقلابی- نه واکنش ها- فراهم ساخت و قدرت اجتماعی دین را به قدرت سیاسی ارتقاء داد. قدرت سیاسی دین با مداخله در قدرت حاکم حاکمیت پهلوی دوم را به انفعال و سقوط کشاند.

  نتیجه گیری

  از بین انواع قدرت فقط قدرت معنوی دینی است که به دلیل همسویی با فطرت انسانی از ماهیت رادیکال و سلطه گرانه برخوردار نمی باشد.

  کلیدواژگان: دین و قدرت، قدرت معنوی، انقلاب اسلامی، فطرت، امام خمینی(ره)
 • محمد محمودی کیا* صفحات 39-53
  هدف

  شناخت شایسته و اجتهاد دایمی در مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان نرم افزار سیاست و حکومت در ایران پساانقلاب، امری ضروری برای تداوم مسیر بالندگی انقلاب اسلامی تلقی شده و هرگونه اهمال نسبت به آن می تواند با انحراف در نظم اندیشگی، به افساد ماهیت درونی نظام سیاسی نیز کشانده شود. لذا، شناسایی عواملی که به نحوی می تواند بر عدم شناخت قرین به واقع از اندیشه ایشان موثر باشد، به عنوان هدف این تحقیق برگزیده شده است.

  روش شناسی پژوهش: 

  این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی «تحقیقات پس از وقوع»، درصدد شناسایی آن دسته از عوامل ذهنی است که می تواند در شناخت ناصواب اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) موثر باشد. نگارنده با پذیرش این پیش شرط که امکان حصول به چارچوبه هایی برای فهم غایات و مقصود مولف از متن وجود دارد، با بهره گیری از نظریه هرمنوتیک، تلاش در شناسایی آن دسته از انگاره های ذهنی دارد که در شناخت اندیشه سیاسی امام تاثیرگذار هستند.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که حداقل 10 عامل ذهنی می تواند در شکل دهی به این انگاره های ناصواب در فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) موثر باشد که عبارتند از: تحریر ایدیولوژیک اندیشه سیاسی، تحمیل نظریه بر اندیشه، قدسی انگاری، نگاه تک ساحتی به اندیشه، فقدان تمایزگذاری میان اندیشه سیاسی و آراء سیاسی، اکنون انگاری، عدم بسط نظری اندیشه، نوع نگاه معرفت شناختی از قدرت و سیاست، عدم توجه به بافت و موقعیت در پردازش اندیشه و عدم توجه به واقعیت بیرونی هر اندیشه.

  نتیجه گیری

  چالش های معرفتی و انگاره های ذهنی نقش بسزایی در شکل بخشی به فضای تفهمی مفسر داشته و می تواند به مثابه یک عامل پیشینی و پیش فرض عمل نماید و پدیده را بر اساس آن مورد مطالعه و بازخوانش قرار دهد.

  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، امام خمینی(ره)، دشواره ها، روش شناسی فهم، روش هرمنوتیک
 • علی زیرکی حیدری*، مصطفی الماسی صفحات 55-73
  هدف

  بر این اساس یکی از بسترها و زمینه های اصلی این تجارب متفاوت در طی کردن مسیر توسعه، به ویژه توسعه ی سیاسی، تفاوت در فرهنگ سیاسی کشورها می باشد که حایز اهمیت بررسی در این رابطه می باشد. چراکه با تعریفی که از فرهنگ سیاسی ارایه خواهد شد، این پدیده نقش مهمی در جهان بینی های فردی و اجتماعی جوامع در نگاه به مسایل و اقدام پیرامون آنها دارد. بر این اساس پرسشی که این مقاله درصدد پاسخ به آن است، عبارت است از این که فرهنگ سیاسی ایران چه آثار و پیامدهایی در فرایند توسعه ی سیاسی در ایران معاصر به ویژه در دوره ی جمهوری اسلامی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه ی نویسندگان این است که با تعریف ارایه شده از متغیرهای این پژوهش -فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی- بخشی از آموزه های فرهنگ سیاسی ایران در شکل دهی به تحولات سیاسی جامعه ی ایران معاصر به طور ایجابی تاثیرگذار بوده، اما برای به حداکثر رساندن ظرفیت سازنده ی فرهنگ سیاسی در مسیر توسعه ی سیاسی کشور، نیاز به ایجاد تحول در فرهنگ سیاسی احساس می شود.

  روش شناسی پژوهش: 

  در این راستا، نوشتار پیش رو در سه محور تنظیم شده است: در محور اول تحت عنوان تعریف مفاهیم، مفاهیم اصلی مدنظر خود را بیان نموده و در محور دوم به تبیین ویژگی های اساسی فرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه صاحب نظران پرداخته شده است.

  یافته ها

  در محور سوم (یافته ها) با اشاره به تحول فرهنگ سیاسی ایران در دهه های اخیر، موانع و ظرفیت های موجود در آن برای ایجاد تحول در راستای توسعه ی سیاسی ایران تشریح شده است.  

  نتیجه گیری

  در پایان به نتیجه گیری و جمع بندی یافته ها بر اساس آزمون فرضیه و پاسخ به سوال اصلی خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، توسعه ی سیاسی، ایران معاصر، جمهوری اسلامی
 • محمد نبی آقاتقی، احمد بخشایش اردستانی*، سوسن صفاوردی صفحات 75-92
  هدف

  تاکنون پژوهش های صورت گرفته در خصوص موضوع عدالت در اندیشه های رهبران انقلاب اسلامی بیشتر بر جنبه های دیگر عدالت تمرکز یافته است و کمتر پژوهشی به جنبه عدالت سیاسی پرداخته بود بنابراین هدف این پژوهش، بررسی مفهوم و جایگاه عدالت سیاسی در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی است.

  روش شناسی پژوهش: 

  نوع پژوهش در این نوشتار، بنیادی و بر اساس روش پژوهش تحلیلی است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد که در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، ایجاد قسط و عدالت در جامعه می باشد. بر اساس این دیدگاه، شاخص های سه گانه حقوق سیاسی «حق انتخاب کردن»، «حق انتخاب شدن» و «حق نظارت، انتقاد و اعتراض» می تواند تامین کننده الزامات عدالت سیاسی در راستای تعیین سرنوشت و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در پیشبرد مدیریت و پیشرفت جامعه باشد.

  نتیجه گیری

  در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی، تحقق عدالت سیاسی منوط به لوازم سه گانه «نظام سیاسی عادلانه»، «امنیت» و «فرصت برابر» است. بر این اساس، در دیدگاه رهبران انقلاب، حکومت اسلامی- جمهوری اسلامی- از مصادیق نظام سیاسی عادلانه است که می تواند ضامن اجرا، حفظ و بقای تحقق عدالت سیاسی در جامعه باشد. تامین نسبی امنیت در جامعه شرط لازم هرگونه برنامه و اقدام، جهت اجرای عدالت سیاسی است. همچنین تامین زیرساخت های نظری، قانونی و ساختاری به منظور ایجاد فرصت برابر برای همگان از لوازم تحقق عدالت سیاسی می باشد.

  کلیدواژگان: عدالت سیاسی، اندیشه سیاسی، رهبران انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، آیت الله خامنه ای
 • هادی بیاتی*، حمیدرضا منیری صفحات 93-111
  هدف

  پژوهش حاضر تلاش دارد تا بر اساس منظومه فکری و نگرش آیت الله خامنه ای، ویژگی ها و ابعاد تحقق تمدن نوین اسلامی مبتنی بر تربیت متعالیه امام خمینی(ره) را، مورد مطالعه قرار دهد و به این پرسش ها پاسخ دهد که بر اساس تربیت متعالیه (با تاکید بر دیدگاه امام خمینی)، مبنای تمدن اسلامی چیست؟ و این که بر اساس مبنای تربیت متعالیه، مهندسی کلان آیت الله خامنه ای برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی چه ویژگی ها و ابعادی را دارد؟

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش تحلیل کیفی، محتوای پیام ها و سخنان آیت الله خامنه ای را در شکل گیری تمدن نوین اسلامی، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

  یافته ها

  امام خمینی(ره) بر اساس تربیت متعالیه مدعی هستند تمدن مطلوب اسلامی در صورتی به وجود می آید که تربیت متعالیه در ابعاد سه گانه اخلاقی، اعتقادی و فقهی در فرد و سپس جامعه به وجود آید.

  نتیجه گیری

  بر اساس منظومه فکری آیت الله خامنه ای و در راستای تربیت متعالیه، ویژگی های تمدن نوین اسلامی در ابعاد سه گانه ذیل محقق می شود: الف: «تربیت عقلانی» به وسیله عقل گرایی و عقلانیت محوری، تولید فکر و سپس با نوآوری در عرصه علم می باشد. ب: «تربیت اخلاقی» به وسیله حق گرایی و حقیقت جویی، فضیلت گرایی و نوگرایی به دور از تحجر می باشد که نتیجه آن در سبک زندگی اسلامی است. پ: «تربیت فقهی» با شکل گیری امنیت، وجود دانشگاه تمدن ساز مهیا می شود که باعث ایجاد مدیریت کارآمد و نهایتا منجر به نظام سازی می شود.

  کلیدواژگان: تمدن نوین اسلامی، آیت الله خامنه ای، امام خمینی و تربیت متعالیه
 • محمد عترت دوست*، امیرحسین فراستی صفحات 113-136
  هدف

  از جمله موضوعات مورد تاکید دین اسلام، مسیله وحدت و همدلی میان پیروان ادیان الهی است. این مسیله که امروزه از جمله دغدغه های اصلی رهبران دینی و اندیشمندان جوامع بشری است، به صورتی ویژه و با چهارچوبی خاص در کلام رهبران انقلاب اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است که در این مقاله تلاش شده مهم ترین وظایف پیروان ادیان الهی را از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی ایران کشف و شناسایی نماییم.

  روش شناسی پژوهش: 

  بدین منظور با استفاده از روش «تحلیل مضمونی» و دسته بندی مضامین پایه جهت شناسایی مضامین سازمان دهنده، به تحلیل مجموعه بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) پرداخته و مهم ترین مقوله های این مسیله را استخراج کرده ایم.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد رهبران انقلاب اسلامی ایران به ترسیم پنج وظیفه مهم برای پیروان ادیان الهی نسبت به همدیگر پرداخته اند که به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتند از: حمایت از پیروان دیگر ادیان، مبارزه با ظلم و بی عدالتی، گفتگو برای تفاهم، پیروی جدی از تعالیم دینی و احترام به مقدسات دیگران.

  نتیجه گیری

  بازخوانی و واکاوی آثار رهبران انقلاب اسلامی ایران در زمینه وظایف و بایسته هایی که پیروان ادیان آسمانی می بایست انجام دهند، نشان می دهد که ایشان توجه خاصی به این موضوع داشته و در موارد متعددی از گفتارها و نوشتارهای خود به این مهم پرداخته اند. گردآوری این بیانات و بررسی آن ها با روش تحلیل مضمون به این نکته رهنمون می سازد که امامین انقلاب اسلامی ایران برای پیروان ادیان الهی، وظایف خاصی را در چهارچوب ویژه ای مشخص نموده و محورهای خاصی را نیز برای آن اقدامات تعیین کرده اند.

  کلیدواژگان: ادیان آسمانی، وظایف مسلمانان، گفتگوی ادیان الهی، امام خمینی(ره)، امام خامنه ای(مدظله)
 • محمد نژادایران* صفحات 137-156
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی نقش انسان گرایی مدرن و سوبژکتیو در اندیشه شریعتی و تاثیر آن بر دیدگاه های سیاسی و مذهبی وی است. تفسیر انقلابی و رادیکال شریعتی از مذهب به عنوان ایدیولوژی سیاسی برآمده از همین نگرش انسان شناختی است. مساله اصلی این است که سوژه گی و انقلاب چه جایگاهی در اندیشه شریعتی داشته و ترسیم سیمای ایدیولوژیک و انقلابی از دین با محوریت کنش سیاسی چه نسبتی با سوژه گی در آثار وی دارد؟

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی می خواهد ضمن تحلیل شاخصه های اصلی رویکرد شریعتی به مذهب  به ارزیابی نقش آن در تبلیغ دین به مثابه یک ایدیولوژی سیاسی بپردازد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش به ما نشان می دهد که سیطره رویکرد سوبژکتیو در اندیشه سیاسی شریعتی با محوریت انسان گرایی سیاسی، پراکسیس اجتماعی و خوانش ایدیولوژیک از دین باعث شده تا وی دین را به مثابه یک ایدیولوژی انقلابی و رادیکال تصویر کند. انسان ایده آل شریعتی یک سوژه خودآگاه، انقلابی و عدالت خواه است که هویت خود را در کنش رادیکال سیاسی باز می یابد.

  نتیجه گیری

  نتیجه کلی این پژوهش نشان گر آن است که پروژه فکری شریعتی در خصوص ارایه تصویری سوبژکتیو، ایدیولوژیک و رادیکال از مذهب در نهایت زمینه ساز تبدیل دین به یک عنصر سیاسی و انقلابی شده است.

  کلیدواژگان: سوژه گی، کنش سیاسی، ایدئولوژی، دین، انقلاب
 • مجتبی عطارزاده* صفحات 157-180
  هدف

  این مقاله به منظور پاسخگویی به این سوال اساسی که "کارکرد ساز و کار برادری و دوستی در ایجاد همگرایی بین مسلمین جهان در آراء مرحوم امام چیست؟" بر آن است تا صحت فرضیه "تاکیدات مرحوم امام بر پایه اصل قرآنی مودت و دوستی مسلمین، ضرورت اتخاذ مشی واحد مسلمانان در قبال مصالح امت اسلامی و از جمله مقابله با دشمن مشترک که به حاشیه رفتن اختلافات را سبب می گردید، زمینه تفاهم و همدلی ملل مسلمان به منظور نیل به حیات طیبه را فراهم آورد" را مورد سنجش قرار دهد.

  روش شناسی پژوهش: 

  این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای این موضوع را کاویده که همان گونه که در مقیاس ملی با تقویت دوستی و محبت بین آحاد مردم، زمینه ارتقاء قدرت ملی از رهگذر اتحاد و همدلی بیشتر فراهم می آید، در عرصه جهان اسلام نیز نقش آفرینی مفهوم مودت و دوستی در شکل گیری "ید واحده" به منظور تحکیم اقتدار اسلامی، انکارناپذیر است.

  یافته ها

  این پژوهش نشان می دهد ایده متعالی رهبر راحل انقلاب در تقویت هر چه بیشتر مودت و دوستی معطوف به همگرایی ملل مسلمانان -صرف نظر از تفاوت های اعتقادی- اهمیت تشکیل امت واحده به منظور تحقق حیات طیبه اسلامی با بی اعتنایی به نقشه های شوم دشمنان خواهان ذلت دنیای اسلام در دامن زدن به اختلافات فرقه ای را، به همه مسلمانان جهان ثابت نمود.

  نتیجه گیری

  بررسی دیدگاه های مرحوم امام(ره) در خصوص اتحاد مسلمین گواه آن است که آن بزرگوار با تمرکز بر عوامل و عناصر معنوی و غیرمادی، هدف ایده بلند امت واحده اسلامی در طرح همگرایی مسلمین را با آگاهی ژرف نسبت به ایجاد ضرورت رابطه دوستی و مبتنی بر محبت بین مسلمین از رهگذر تحقق تفاهمی و نه صرفا اخلاقی بلکه در چارچوبی هنجاری و شکل گیری نوعی رابطه بین الاذهانی بین آحاد مسلمین در نیل به حیات طیبه مطمح نظر قرار داده بود.

  کلیدواژگان: حیات طیبه، دوستی، همگرایی، امت اسلامی، امام خمینی(ره)
|
 • Behnam Rashidizade *, Aliasghar Nasiri Pages 1-20
  Purpose

  Undoubtedly, one of the most important crises and challenges of the current century is the spread of the Corona pandemic, which has severely affected the lives of people and relations between governments. The interesting thing about the spread of this epidemic was the way different countries dealt with this phenomenon. In fact, each of the countries has tried to manage this crisis in some way according to their facilities and capacities and the scope of the conflict. In this regard, the present article tries to answer the question "How did the Islamic Republic of Iran and the United States of America perform in dealing with the Corona virus by comparing the confrontation between the Islamic Republic of Iran and the United States of America?"

  Research methodology

  In order to answer the mentioned question, a combination of analytical descriptive method and comparative study method as well as the theory of institutionalism has been used as a theoretical framework.

  Findings

  In general, the comparison of the two countries of the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the face of the corona virus indicates the existence of some similarities and differences in the performance of the two countries.

  Conclusion

  Despite the existence of some similarities between the performance of the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the fight against the corona virus, such as management weaknesses in the initial reaction, the establishment of protocols and preventive measures, vaccine production, but the Islamic Republic of Iran by creating Cohesion at the macro level of official institutions, as well as interaction and synergy between official and unofficial institutions, and optimal use of the capacities of international institutions, especially after the new government came into office, was able to achieve a partial control of the corona disease in the country. But the United States of America, due to the lack of coherence in the official institutions and also the inability to create coordination and synergy between its official and unofficial institutions in dealing with Corona, but also because of the gap and mistrust between those two institutions, despite the administration of the government New (Biden) in America is at the top of the number of patients and deaths caused by Corona in the world.

  Keywords: Islamic Republic of Iran, United States of America, Corona virus
 • Amir Noorani Mokarramdoost *, Mahmoud Moghaddas Pages 21-38
  Purpose

  the main purpose of this research is to examine the role of the spiritual power of religion in creating social and political power in the process of the Islamic Revolution of Iran.Research

  methodology

  Using the deconstruction method, this research studies the documents, spoken and written themes of the works of the founder of the Islamic Revolution of Iran and examines the microphysical levels of power in the process of the revolution.

  Data: 

  According to Imam Khomeini's theory of two Fitrahs, the category of power can be divided into two paradigms of spiritual and material power. Naturally, there is a link between religion and power at different levels - spiritual, social and political. Imam Khomeini, in order to fight against the Pahlavi regime, started to revive the identity of Islamic resistance by relying on the spiritual power of religion. The alignment of Islamic ideology with the identity of resistance turned the spiritual power of religion into social power. Using the symbols and institutions of the Shia religion provided the most appropriate platform for the formation of revolutionary actions - not reactions - and elevated the social power of religion to political power. The political power of religion, by interfering with the ruling power, made the second Pahlavi rule collapse

  Conclusion

  among the types of power, only the spiritual power of religion which does not have a radical and domineering nature due to its alignment with human nature.

  Keywords: Religion, power, Spiritual Power, Islamic Revolution, Fitrah, Imam Khomeini
 • Mohammad Mahmoodikia * Pages 39-53
  Purpose

  A proper recognition and permanent understanding (ijtihad) in the foundations of Imam Khomeini's political thought as a software for politics and government in post-revolutionary Iran is considered essential for the continuation of the growth path of the Islamic Revolution, and any negligence towards it can lead to a deviation in the order of thought, to the corruption of the inner nature. The political system will also be dragged. Therefore, the identification of the factors that can somehow be effective on the non-recognition of near to reality of Imam Khomeini's thoughts has been chosen as the goal of this research.

  Method

  This research, using the qualitative method of "research after the event", seeks to identify those mental factors that can be effective in recognizing the incorrectness of Imam Khomeini's political thought. By accepting the precondition that it is possible to obtain frameworks for understanding the goals and intentions of the author from the text, the author tries to identify those mental concepts that are effective in understanding the Imam's political thought by using the theory of hermeneutics.

  Findings

  The findings of this research indicate that at least 10 mental factors can be effective in shaping these incorrect ideas in understanding Imam Khomeini's political thought, which include: ideological writing of political thought, imposition of theory on thought, sainthood, one-dimensional view of thought, Lack of differentiation between political thought and political opinions, modernism, lack of theoretical development of thought, epistemological view of power and politics, lack of attention to the context and situation in the processing of thought and lack of attention to the external reality of each thought.

  Conclusion

  Epistemic challenges and mental concepts have a significant role in shaping the interpreter's understanding space and can act as a prior and default factor and study and re-read the phenomenon based on it.

  Keywords: political thought, Imam Khomeini, Difficulties, Methodology of Understanding, hermeneutic method
 • Ali Ziraki *, Mostfa Almasi Pages 55-73
  Purpose

  Undoubtedly, one of the basic pillars of the development of any country in general is political development; By reviewing the experience of different countries that have gone through different levels of development in a general sense and political development in particular, it brings observers to some of the background differences in each country and their unique experiences.
  Research

  Methodology

  Based on this, one of the main bases and fields of these different experiences in the path of development, especially political development, is the difference in the political culture of countries, which is important to examine in this regard. Because with the definition of political culture that will be presented, this phenomenon plays an important role in the individual and social worldviews of societies in looking at issues and acting around them. Based on this, the question that this article tries to answer is, what effects and consequences has Iran's political culture had on the process of political development in contemporary Iran, especially during the Islamic Republic period? In response to this question, the authors' hypothesis is that with the given definition of the variables of this research - political culture and political development - part of the teachings of Iran's political culture has been positively influential in shaping the political developments of contemporary Iranian society, but for To maximize the constructive capacity of political culture in the path of political development of the country, the need to create transformation in political culture is felt. In this regard, the upcoming article is organized in three axes: in the first axis

  Findings

  Under the title of definition of concepts, he expressed the main concepts in his mind, and in the second axis, he explained the basic characteristics of Iran's political culture from the perspective of the author. The experts have discussed and in the third axis

  Conclusion

  Referring to the evolution of Iran's political culture in recent decades, the obstacles and capacities in it to bring about transformation in the direction of Iran's political development have been explained.

  Keywords: political culture, Political Development, contemporary Iran, Islamic republic
 • Mohammad Nabi Aghataghi, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, *, Sousan Safaverdi Pages 75-92
  Purpose

  So far, the researches conducted on the issue of justice in the thoughts of the leaders of the Islamic Revolution have focused more on other aspects of justice, and less research has been done on the aspect of political justice, so the purpose of this research is to investigate the concept and place of political justice in It is the view of the leaders of the Islamic Revolution.

  Research methodology

  The type of research in this article is basic and based on analytical research method.

  Findings

  The findings of the research show that in the view of the leaders of the Islamic Revolution, the philosophy of forming an Islamic government is to create equality and justice in society. Based on this point of view, the three indicators of political rights "the right to choose", "the right to be elected" and "the right to monitor, criticize and protest" can provide the requirements of political justice in order to determine one's destiny and participate in the decision-making process. Advance the management and progress of the society.

  Conclusion

  In the view of the leaders of the Islamic Revolution, the realization of political justice depends on the three essentials of "just political system", "security" and "equal opportunity". Based on this, in the view of the leaders of the revolution, the Islamic government - the Islamic Republic - is one of the examples of a just political system that can guarantee the implementation, maintenance and survival of the realization of political justice in the society. The relative provision of security in the society is a necessary condition for any plan and action to implement political justice. Also, providing theoretical, legal and structural infrastructures in order to create equal opportunities for everyone is one of the essentials for the realization of political justice.

  Keywords: Political justice, political thought, leaders of the Islamic revolution, Imam Khomeini (ra), Ayatollah Khamene
 • Hadi Bayati *, Hamidraza Moniri Pages 93-111
  Purpose

   The purpose of this research was to investigate the intellectual system and universal attitude in the formation of modern Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei based on the sublime education of Imam Khomeini. Research

  Methodology

  In this research, an attempt has been made to analyze the content of Ayatollah Khamenei's messages and speeches, and take into account the formation of the new Islamic civilization. 

  Findings

  The findings of the research indicate that Ayatollah Khamenei's geometry and epistemic intellectual system has three features: "universal attitude", "continuous attitude" and "evolutionary attitude". 

  Conclusion

   His intellectual system has crystallized in a discussion entitled "The Process of Realizing Islamic Goals", which actually includes the basis of his school of thought around the modern Islamic civilization. Imam Khomeini, based on the wisdom of the Supreme, claims that the desired Islamic civilization is created if the transcendental education in the three dimensions of moral, belief and jurisprudence is created in the individual and then the society. Based on this, it can be said that the characteristic dimensions of modern Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei (as a follower of Imam Khomeini's school) are realized in the following three dimensions: "rational education" through rationalism and central rationality, production of thought and Then it is with innovation in the field of science. "Ethical education" by rightism and truth seeking, virtueism and modernism is far from petrification, which is the result of Islamic lifestyle. "Jurisprudential education" through the formation of security, the existence of a civilizing university that creates efficient management and ultimately leads to systematization in this direction.

  Keywords: New Islamic civilization, Ayatollah Khamenei, Imam Khomeini, transcendental education
 • Mohammad Etratdoost *, Amir Hossein Farasati Pages 113-136
  Purpose

  One of the issues emphasized by Islam is the issue of unity and empathy among the followers of divine religions. This issue, which is among the main concerns of religious leaders and thinkers of human societies today, has been emphasized in a special way and with a special framework in the words of the leaders of the Islamic Revolution of Iran. In this article, we tried to discover and identify the most important duties of the followers of divine religions from the perspective of the leaders of the Islamic Revolution of Iran.

  Research methodology

  For this purpose, by using the "thematic analysis" method and categorizing the basic themes to identify the organizing themes, we analyzed the collection of statements of Imam Khomeini and Imam Khamenei and extracted the most important categories of this issue.

  Findings

  The findings of the research show that the leaders of the Islamic Revolution of Iran have outlined five important duties for the followers of divine religions towards each other, which in order of priority and importance are: supporting the followers of other religions, fighting against oppression and injustice, dialogue for understanding, serious adherence from religious teachings and respect for the sacredness of others.

  Conclusion

  Rereading and analyzing the works of the leaders of the Islamic Revolution of Iran in the field of duties and obligations that the followers of heavenly religions should perform, shows that they paid special attention to this issue and addressed this issue in many cases of their speeches and writings. Collecting these statements and examining them with the method of content analysis leads to the point that the imams of the Islamic Revolution of Iran have specified specific duties for the followers of divine religions in a special framework and have also determined specific axes for those actions.

  Keywords: Heavenly religions, duties of Muslims, dialogue between divine religions, Imam Khomeini, Imam Khamenei
 • Mohammad Nejadiran * Pages 137-156
  Purpose

  The aim of the current research is to investigate the subjective approach of Ali Shariati as one of the important figures of contemporary intellectuals of Iran to man and his social responsibility, its impact on the revolutionary and radical interpretation of religion as a political ideology. By using this approach, Shariati formulated a revolutionary subject in Shiite religious literature. And with its help, he was able to provide the ground for the political mobilization of the masses during the Islamic revolution. And to what extent Shariati's revolutionary analysis of the Shia religion was effective in the political mobilization of the masses of people in the Islamic Revolution?

  Research methodology

  Using the historical analytical method, this research wants to analyze the main characteristics of Shariati's approach to religion and evaluate its role in the victory of the Islamic Revolution.

  Findings

  Paying attention to the political and social consequences of his analysis, including his attention to the revolutionary subject and its redefinition in Shiite religious literature and its role in depicting the revolutionary image of religion as a factor of social and historical transformation and its contribution to the formation and development of the Islamic Revolution are among the most important findings of this research.

  Conclusion

  The general result of this research shows that Shariati's intellectual project of presenting a subjective, ideological and revolutionary image of religion was ultimately the basis for turning religion into the main element of political mobilization in the Islamic Revolution.

  Keywords: Revolutionary subject, political action, Ali Shariati, religion, Islamic Revolution
 • Mojtaba Attarzadeh * Pages 157-180
  Purpose

  Just as on a national scale, with the strengthening of friendship and affection between people, the ground for the promotion of national power through unity and empathy is provided, in the field of Islam, the concept of affection and friendship plays a role in the formation of "one unity" in order to consolidate authority. Islam is undeniable.

  Research methodology

  Examining the views of the late Imam (RA) regarding the unity of Muslims proves that, by focusing on spiritual and non-material factors and elements, he achieved the goal of the lofty idea of a united Islamic Ummah in the plan of the unification of Muslims with a deep awareness of the necessity of establishing a relationship of friendship and Based on the love between Muslims, he thought that through the realization of understanding and not only moral, but in a normative framework and the formation of a kind of inter-subjective relationship between Muslims in order to achieve a good life.

  Findings

  This article aims to answer the basic question, "What is the function of the mechanism of brotherhood and friendship in creating convergence among the Muslims of the world in the opinions of the late Imam?" It is based on the correctness of the hypothesis that the late Imam's emphasis on the necessity of adopting a united approach of Muslims towards the interests of the Islamic Ummah, including confronting the common enemy that causes the differences to be sidelined, is the foundation of understanding and empathy among Muslim nations in order to achieve a good life. to provide" by using descriptive-analytical method.

  Conclusion

  The findings of the research show the sublime idea of the revolutionary leader in strengthening as much affection and friendship as possible for the unity of Muslim nations-regardless of religious differences-, the importance of forming a single nation in order to realize the good life of Islam by disregarding evil plans. The enemies wanted to prove the humiliation of the Islamic world in fueling sectarian differences to all the Muslims of the world.

  Keywords: Hayat Tayyaba (pure Life), Friendship, solidarity, United Islamic Ummah, Imam Khomeini (ra)