فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهره چناری، مرتضی رضایی زاده*، بهار بندعلی صفحات 1-22

  پیشینه و اهداف:

   سرعت فزاینده تغییرات محیط و تشدید رقابت بین سازمان ها سبب شده است که سازمان ها به دنبال راهکاری جهت انعطاف پذیری بیشتر در پاسخ به نیازها و تغییرات محیطی باشند. در واقع حرکت به سوی ایجاد سازمان هایی که از انعطاف پذیری بالایی در انطباق با محیط متغیر برخوردارند راه حلی حیاتی و موثر است. یکی از عوامل موثر جهت همگام شدن با تغییرات محیط بهبود عملکرد سازمانی است. در این راستا، اهمیت و توجه به پرورش، توسعه و بهسازی منابع انسانی سبب بهبود عملکرد سازمانی می شود. راهکارها و روش های مختلفی برای توسعه و بهسازی منابع انسانی وجود دارد. یکی از راهکارهای توسعه و بهسازی منابع انسانی مربیگری است. در واقع مربیگری رویکردی نوین در یادگیری و توسعه کارکنان ایجاده کرده است. از آنجا که فناوری اطلاعات به عنوان پیوند دهنده تمامی علوم روز به کار می رود و خمیر مایه توسعه منابع انسانی را تعیین می نماید باعث ایجاد مفهوم جدیدی در مربیگری شده است. این پژوهش بر روی مربیگری و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. در واقع هدف از پژوهش حاضر طراحی نمونه اولیه نرم افزار مربیگری به عنوان یکی از ابزارهای بهینه سازی عملکرد منابع انسانی می باشد. هدف از پژوهش حاضر طراحی نمونه اولیه نرم افزار مربیگری جهت توسعه منابع انسانی و نهایتا بهبود عملکرد سازمان است.

  روش ها

  اطلاعات این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته بدست آمد. رویکرد آمیخته از دو بخش کیفی و کمی برای رسیدن به نتیجه پژوهش کمک می گیرد. لذا، پژوهش حاضر در بخش کیفی روش پدیدارشناسی را مورد استفاده قرار داد و در بخش کمی نیز روش پیمایشی را استفاده کرد. ابزار پژوهشی بخش کیفی روش گروه کانونی بود. در بخش کمی پژوهش نیز از پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری مورد پژوهش در بخش کیفی متخصصان حوزه تعلیم و تربیت و منابع انسانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 10 نفر معرفی شدند. جامعه آماری مورد پژوهش در بخش کمی نیز مدیران پایه شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد بودند که از این جامعه آماری، مدیران پایه بخش غرب شرکت مذکور که شامل 20 نفر می شدند، جهت انجام تست کاربردپذیری انتخاب شدند.

  یافته ها

  داده های حاصل از بخش کیفی پژوهش شامل 4 مولفه جهت طراحی نرم افزار مربیگری بود که بر مبنای مدل نمونه اولیه توسعه نرم افزار انجام پذیرفت. داده های حاصل از پژوهش در بخش کمی نیز به وسیله نرم افزار spss تحلیل شد. داده های کمی تحلیل شده به وسیله نرم افزار نشان داد که نرم افزار مذکور کاربردپذیری لازم جهت اجرا در سازمان ها و استفاده توسط افراد را دارد.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر با تاکید بر کاهش فاصله شکاف نسلی بین مدیران و کارکنان کنونی و افرادی که وارد سازمان خواهند شد و همچنین، با تاکید بر طراحی فناوری توسط متخصصان رشته تعلیم و تربیت و منابع انسانی و بررسی نرم افزارهای موجود منابع انسانی، درصدد برآمد تا به طراحی نمونه اولیه نرم افزار مربیگری با ویژگی هایی چون ارتباط، شناخت، فرایند تسهیلگری مسیله و مواجهه گری با مسیله، باور به توانستن در افراد و ابعاد انگیزشی، اجرای راه حل منتخب و ارزیابی 360 درجه بپردازد؛ که ویژگی های ذکر شده در نرم افزارهای ایرانی بررسی شده در پژوهش دیده نشد. علاوه بر ویژگی های گفته شده، وجه ممیزه نرم افزار مذکور، توجه به مدل مربیگری کوهن و برادفورد، فرایندمحور و بازخوردمحور بودن است.

  کلیدواژگان: مربیگری الکترونیکی، طراحی نرم افزار، نمونه اولیه، تست کاربردپذیری
 • منیره مهری تکمه، محمدعلی فریبرزی عراقی*، ابراهیم ریحانی صفحات 23-38

  پیشینه و اهداف :

  هدف از این پژوهش، بررسی استفاده از مثال  های ساخته پژوهشگر توسط نر م افزار جیوجبرا به عنوان یک ابزار آموزشی برای افزایش مهارت یادگیری و اثبات قضایای هندسی و سنجش نگرش دانش آموزان پایه یازدهم ریاضی نسبت به درس هندسه و ارایه مدلی کاربردی برای آموزش درس هندسه است.

  روش ها

  این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و استفاده از پیش آزمون و پس آزمون بوده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه یازدهم رشته ریاضی در ناحیه سه و چهار شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 است. نمونه آماری شامل 120 دانش آموز، به صورت هدفمند و به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. در همه گروه   ها پیش آزمونی از درس هندسه 1، همچنین آزمون هوش کتل مقیاس سه به طوریکسان برگزارشد. سپس برای سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به درس هندسه، هم قبل و هم بعد از انجام پژوهش، پرسشنامه ساخته پژوهشگر با طیف پنج درجه ای مقیاس لیکرت، در اختیار تمام گروه ها قرار گرفت. جهت سنجش روایی پرسشنامه، از نظرات مشاوران و دبیران مجرب آموزش و پرورش استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات، 93/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامه است. در ابتدا گروه آزمایش از طریق فضای مجازی، نحوه استفاده، ساخت اشکال ساده و اندازه گیری اجزای اشکال درجیوجبرا را دریافت کردند و اشکالاتشان در پنج جلسه یک ساعته، توسط نویسنده اول مقاله برطرف شد. پس از آن 9 مثال کاربردی ساخته پژوهشگر، مربوط به بخش های دایره و تبدیلات هندسه 2 در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت که با بهره مندی از نظرات پنج تن از اساتید و معلمان با تجربه، اصلاح و جواب آنها با استفاده از نرم افزار جیوجبرا طراحی شده بود. دانش آموزان با استفاده از نرم افزار جیوجبرا به آنها پاسخ داده، رابطه بین اجزاء را حدس زده و در ادامه، درستی آن را تحقیق کردند. سپس با در اختیار داشتن جواب های درست، صورت اصلی قضایای مربوط را حدس زده و آنها را اثبات کردند. در این مدت، گروه های کنترل، مطالب همین قسمت ازکتاب را به روش معمول دریافت کردند در پایان این دوره از همه گروه ها پس آزمون، با سوالات یکسان برگزار شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از بخش استنباطی نرم افزار SPSS 25 که شامل تحلیل مانکوا، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون لون و آزمون ام باکس بود، استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان می دهد که استفاده از مثال های ساخته شده توسط نرم افزار جیوجبرا نسبت به تدریس به روش سنتی، تاثیر معنی داری بر افزایش توانایی دانش آموزان در حدس و یادگیری قضایای هندسی دارد. علاوه بر این، پرسشنامه ای که در اختیار دانش آموزان قرار گرفت بیانگر آن است که آن ها برای استفاده از جیوجبرا برای حل این مثال ها و حدس و اثبات قضایای مربوط به آن ها ارزش قایل بوده و انگیزه بیشتری برای شرکت درکلاس هندسه دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به تحقیق انجام شده می توان گفت که شیوه تدریس و اثبات یک قضیه هندسی با استفاده از مثال های ساخته شده توسط نرم افزار جیوجبرا، با ارتقاء میزان یادگیری، انگیزه دانش آموزان را افزایش داده و کلاس درس را برای آن ها جذاب تر می کند. این روش، خلاقیت دانش آموزان را افزایش داده و باعث درگیری بیشتر آنها در فرایند یادگیری و فعال تر شدن آنها درکلاس درس شده و این مهارت ها باعث توانمند سازی دانش آموزان و تسهیل یادگیری درکلاس درس هندسه می شود. مشکلاتی برای انجام پژوهش به وجود آمد. از جمله مدیران بعضی مدارس، اجازه تدریس هندسه به روش مذکور را ندادند. بعضی از دبیران هندسه نیز خود، طرز کار با نرم افزار جیوجبرا را نمی دانستند. بسیار بجاست که دوره های ضمن خدمت در این زمینه برای معلمان ریاضی تشکیل شود تا دانش آموزان با اشتیاق بیشتری مطالب هندسه را بهتر یاد گیرند.

  کلیدواژگان: مثال ها، نرم افزار جئوجبرا، هندسه
 • کاظم حسنی*، مستوره شفیعیان، شهریار میرزایی صفحات 39-50

  پیشینه و اهداف :

  ابزارهای آموزشی جدید فرصت هایی را برای دانش آموزان فراهم می کنند تا آن چیزی را که مورد علاقه آن ها است انتخاب کنند. تکنولوژی با ابزارهای یادگیری چند رسانه ای باعث می شود تا دانش آموزان در یادگیری درگیر شوند و با علاقه یاد بگیرند. به همین منظور، پژوهش حاضر، با هدف مقایسه آموزش حضوری با آموزش الکترونیکی، برسطوح یادگیری شناختی دانش آموزان در سه حیطه (دانش، فهم و کاربرد) بلوم، در درس های ریاضی و علوم پایه ششم شهر روانسر انجام شده است.

  روش ها

  روش پژوهش شبه آزمایشی و نحوه نمونه گیری به این صورت بود که برای شرکت در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس، 60 نفر از دانش آموزان  پایه ششم دبستان نیایش انتخاب، سپس به صورت تصادفی ساده، به دو کلاس 30 نفره  تقسیم شدند. دانش آموزان هر دو کلاس به طور هم زمان به مدت دو ماه، یکی تحت آموزش حضوری و دیگری آموزش الکترونیکی قرارگرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی با آلفای (87/0) و علوم با آلفای (91/0) محقق ساخته استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سطوح یادگیری بلوم بود، که به منظور سنجش سطح یادگیری دانش آموزان در سه حیطه (دانش، فهم و کاربرد) در درس ریاضی و علوم طراحی شد. در ابتدا با جلب مشارکت و همکاری آزمودنی ها، در گروه آزمایشی1 (آموزش حضوری) و گروه آزمایشی2 (آموزش الکترونیکی)، پرسش نامه پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم که به منظور سنجش سطح یادگیری دانش آموزان در سطح دانش، فهم و کاربرد در درس ریاضی و علوم طراحی شده بود، بین آن ها توزیع و اجرا گردید و داده های مربوط به پیش آزمون جمع آوری شد. پس از برگزاری پیش آزمون، سه فصل درس علوم و دو فصل درس ریاضی به مدت دو ماه تدریس و سپس پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی بر سطوح یادگیری شناختی دانش آموزان اثربخشی دارند (05/0 < P). آموزش الکترونیکی (درس ریاضی با میانگین 63/15 و درس علوم با میانگین 33/17) در مقایسه با آموزش حضوری (درس ریاضی با میانگین 73/14و درس علوم با میانگین 08/16)، نقش بیشتری در افزایش یادگیری دانش آموزان دارد و با افزایش آموزش الکترونیکی در فرآیند آموزش، افزایش بیشتری در سطوح شناختی یادگیری دانش آموزان به وجود می آید. به علاوه این اثربخشی در درس علوم (71.R) بیشتر از درس ریاضی (26.R) است.

  نتیجه گیری

  نتیجه تحقیق نشان داد که آموزش به شیوه الکترونیکی و حضوری بر افزایش سطوح یادگیری شناختی دانش آموزان تاثیر دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در فرایند تدریس و آموزش، معلمان از (آموزش ترکیبی) استفاده کنند تا از جنبه های سودمند، هر دو آموزش الکترونیکی (انعطاف پذیری بیشتر) و حضوری (تعاملات اجتماعی بیشتر) استفاده شود. در شیوه ترکیبی، طراح آموزشی سعی دارد تا محتوای یادگیری را از طریق آموزش های کلاسی چهره به چهره و کتاب های چاپی با آموزش های تعاملی مبتنی بر وب و کلاس های درس مجازی ترکیب کند تا با ایجاد فرصت های یادگیری اثربخش، محیط غنی تری برای یادگیرنده شکل گیرد.  همچنین با توجه به اثربخشی بیشتر آموزش الکترونیکی در این تحقیق، توسعه مهارت های رایانه ای و اینترنتی معلمان و استفاده بیشتر از این شیوه آموزش در فرایند یادگیری، بیشتر باید مورد توجه مدارس و معلمان باشد.

  کلیدواژگان: آموزش حضوری، آموزش الکترونیکی، پیشرفت تحصیلی، سطوح یادگیری
 • میمنت عابدینی بلترک*، ابراهیم صالحی عمران، نرجس کلبادی نژاد صفحات 51-68

  پیشینه و اهداف :

  دوره های برخط آزاد انبوه به عنوان یکی از جدید ترین تکنولوژی آموزشی سبب تغییرات اساسی و کیفیت بخشی به فرایند های آموزشی در سطح دانشگاه های مختلف شده اند و به شدت در حال گسترش هستند. موک ها یک محیط یادگیری آنلاینند که به عنوان جدیدترین انقلاب در آموزش و یادگیری آنلاین در نظر گرفته می شوند. این دوره های یادگیری فراگیر، دسترسی به دانش را که در گذشته راحت نبود، برای افراد بسیاری فراهم نموده است. موک، دوره ای است که هدف آن مشارکت تعاملی فراوان و دسترسی آزاد از طریق اینترنت است. با وجود اهمیت این مساله، هنوز مقیاسی استاندارد برای سنجش برنامه درسی مبتنی بر موک وجود ندارد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی مبنی بر موک در آموزش عالی انجام شده است.

  روش ها

  طرح پژوهش، ترکیبی و روش پژوهش در بخشی کیفی، مرور اسناد بوده است. در این راستا در ابتدا داده های کیفی، گردآوری و تحلیل، سپس بر مبنای نتایج کیفی به دست آمده به تحلیل و گردآوری داده های کمی پرداخته شد و در ادامه از نتایج بخش کمی برای تبیین بهتر یافته های کیفی استفاده گردید. جامعه آماری نیز شامل منابع داخلی و خارجی موجود در حوزه آموزش مجازی، الکترونیکی و موک بود. جهت دست یابی به متون و مقالات مرتبط با کلیدواژه های فارسی و انگلیسی برنامه درسی، موک، آموزش مجازی، یادگیری الکترونیکی، دوره های برخط در منابع الکترونیکی متعدد داخلی نمایه شده و منابع الکترونیکی در خارج از کشور سعی شد جدیدترین منابع در ارتباط با پژوهش حاضر استخراج شود. براین اساس از سال 2000  تا 2019 منابع موجود و غنی در راستای پژوهش حاضر مطالعه و با استفاده از روش تحلیل مضمون، 62 مضمون پایه، 7 سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر کشف گردید. روش پژوهش بخش کمی، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری 386 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران بوده است که طبق جدول نمونه گیری مورگان و براساس نمونه گیری طبقه ای نسبتی 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی آن 83/0 و پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ بالای 92/0 به دست آمد.

  یافته ها

  نتیجه تحلیل عامل تاییدی نشان داد که برنامه درسی مبنی بر موک، شامل مسایل مدیریتی، فناورانه، نیروی انسانی، هدف، محتوا، راهبرد های یاددهی یادگیری و ارزشیابی است. مقادیر شاخص های TLI و CFI در سطح مطلوب و بیشتر از نقطه برش 90/0 هستند. بنابراین مدل دارای برازش مناسبی با داده ها است.

  نتیجه گیری

  از آنجاکه موک، دوره ای است که هدف آن مشارکت تعاملی فراوان و دسترسی آزاد از طریق اینترنت است و به عنوان منبعی برای یادگیری و آموزش در نظر گرفته می شود؛ می توان گفت این شیوه به نسبت شیوه سنتی دارای جذابیت های بسیار بیشتری است. از طرفی امروزه وجود اطلاعات بیش از حد و در دسترس بودن منبع اطلاعاتی نا معتبر در اینترنت برای افراد، به چالش بزرگی تبدیل شده که دسترسی به موک ها، می تواند به آن هایی که به دنبال اطلاعات هستند، کمک کند؛ زیرا محتوای آن توسط موسسات معتبری تهیه شده است و به راحتی می توان فهمید که آیا منبع معتبر و موثق است یا خیر؟.

  کلیدواژگان: موک، برنامه درسی، آموزش عالی
 • فرزانه تاری، محمد جوادی پور*، رضوان حکیم زاده، مرضیه دهقانی صفحات 69-86

  پیشینه و اهداف:

   در پی شیوع بیماری کرونا، آموزش الکترونیکی فرصتی بی نظیر برای مواجهه با محدودیت های آموزش حضوری و تحقق آرمان آموزش برای همه را فراهم آورده است. از آن جا که معلمان به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار در فرایند یاددهی - یادگیری محسوب می شوند؛ لذا واکاوی تجارب موفق و ناموفق آموزشی ایشان می تواند به ما در درک عمیق تر شناخت وضعیت موجود و ارایه راهکارهایی برای نیل به وضعیت مطلوب و تقویت آن یاری برساند. با عنایت به انبوه پژوهش های انجام شده در زمینه چالش ها و مشکلات آموزش معلمان در بستر الکترونیک، پژوهش حاضر بر آن است که به طور خاص، بر روی نقاط قوت تجارب آموزشی معلمان در محیط جدید آموزش متمرکز شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و مدل سازی تجارب موفق آموزشی معلمان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی است.

  روش ها

  این مطالعه به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل دوره ابتدایی بودند که تجربه تدریس در بستر الکترونیک (برنامه شاد) در سال تحصیلی1400-1399 را داشتند، که 18 نفر از آنان از طریق نمونه گیری هدفمند ملاک محور انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند نسبت به جمع آوری اطلاعات تا دستیابی محقق به اشباع نظری اقدام شد. یافته ها با استفاده از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل عمیق مصاحبه ها به شناسایی 7 مقوله اصلی و تعداد 25 مقوله فرعی مرتبط منتج شد. در گام بعد، مقولات اصلی شناسایی شده وارد نرم افزار مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) شدند. در این بخش، نخست ساختار ارتباطات فی مابینی مقولات در قالب یک شبکه تعاملی ترسیم و پس از آن میزان اهمیت هر یک از آن ها تعیین شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که تجارب موفق آموزشی معلمان دوره ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی به ترتیب میزان اهمیت آن ها شامل رشد صلاحیت های فناورانه (61 امتیاز)، پیشرفت و نوسازی عناصر برنامه درسی (60 امتیاز)، توجه به نیازهای عاطفی - روانی (53 امتیاز)، ارتقای مهارت های اجتماعی (51 امتیاز)، توسعه تربیت علمی (28 امتیاز)، توجه به جنبه های تربیت زیستی و بدنی (21 امتیاز) و تقویت ظرفیت های زیباشناختی (17 امتیاز) است.

  نتیجه گیری

    نتایج پژوهش حاضر را به صورت پیوستاری می توان در نظر گرفت که در یک سوی آن، رشد صلاحیت های فناورانه با بالاترین میزان اهمیت قرار گرفته و در سوی دیگر طیف، تقویت ظرفیت های زیباشناختی است، که کمترین میزان اهمیت را داراست. براساس نتایج حاصله، بازنگری اساسی در شیوه های آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت معلمان، جهت هم سویی با تحولات در محیط های غنی از فناوری لازم است. همچنین شایسته است معلمان در راستای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری در بستر الکترونیک، به اقتضایات خاص این محیط جدید آموزشی و ظرفیت های پیش روی آن توجه نموده و به جای کاربرد شیوه های سنتی آموزش، محدوده و اولویت توجه خود را تربیت تمام ساحتی دانش آموزان، تشویق به همکاری گروهی و مشارکت در کلاس مجازی، پرورش حس کنجکاوی و شکوفایی خلاقیت های فردی دانش آموزان، تقویت انگیزه دانش آموزان و توجه به توانایی، علایق، استعدادها و تفاوت های فردی دانش آموزان در زیست بوم جدید معطوف نمایند؛ تا به این ترتیب امید به حضور موثر و فعال دانش آموزان در کلاس های مجازی خود را داشته باشند.

  کلیدواژگان: معلمان ابتدایی، محیط یادگیری الکترونیکی، تجارب موفق آموزشی، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • مرجان معیری* صفحات 87-102

  پیشینه و اهداف:

   امروزه یکی از اساسی ترین امور در امر آموزش و یادگیری، استفاده از فناوری در محیط های آموزشی است. با استفاده از فناوری روز دنیا، می توان تا حد چشم گیری سطح یادگیری را ارتقا داد و درنتیجه سطح آگاهی جامعه را بالا برد. واقعیت افزوده، به عنوان یکی از راه های آموزش از راه دور، با شبیه سازی دنیای واقعی به صورت پویانمایی، اجسام مجازی، تصاویر سه بعدی، صدا و عناصر مشابه امکان تعامل کاربر را با مفاد درسی ممکن می سازد. هدف این پژوهش اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی بر یادگیری مادام العمر و اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان و مقایسه آن با روش موجود (سنتی) است.

  روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی پردیس شهید بهشتی هرمزگان بود که 40 نفر به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. گروه کنترل به صورت سنتی مبتنی بر فضای مجازی (ادوبی کانکت) و گروه آزمایش به روش مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی که با نصب برنامه حل مسایل ریاضی در موبایل خود در شش جلسه یک ساعته تحت آموزش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه یادگیری مادام العمر وتزل همکاران (2010) و پرسش نامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ریاضی مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی بر یادگیری مادام العمر و اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان تاثیر دارد و باعث افزایش یادگیری مادام العمر و اشتیاق تحصیلی در دانشجو معلمان می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج آزمایش ها، عملکرد گروه آزمایش در استفاده از آموزش ریاضی مبتنی بر واقعیت افزوده در فضای مجازی و تاثیر آن بر یادگیری مادام العمر و اشتیاق تحصیلی مفید و موثر گزارش شده است که فناوری واقعیت افزوده می تواند به عنوان یک روش آموزشی استفاده شود که نه تنها سبب جلب توجه دانشجو معلمان به موضوع مورد آموزش می شود؛ بلکه با توجه به رویه های تعامل بصری مناسب و کاربرپسند آن می تواند ضمن تلفیق مجاز با واقعیت، یادگیری عمیق تر و مادام العمری را برای افراد فراهم کند و به عنوان رقیبی برای ابزارهای سنتی آموزش در نظر گرفته شود. همچنین، جذابیتی که در این نوع از تدریس است باعث افزایش علاقه به محیط می شود و اشتیاق و علاقه افراد که یکی از مولفه های مهم برای یادگیری است را به دنبال دارد. به طورکلی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب افزایش درک دانشجو معلمان از خود و افزایش سرعت یادگیری و درنتیجه شوق به آموختن می شود که تلاش آنان را دوچندان می نماید. درنهایت یافته های این مطالعه نشان دهنده این است که واقعیت افزوده ابزاری است که توسط آن می توان علاوه بر کارآمد بودن آموزش به برطرف کردن نیازهای معلمین آینده در کلاس درس ریاضی پرداخت. همچنین از طریق واقعیت افزوده درس ریاضی می توان نیازهای دانشجو معلمان را به خوبی پاسخ داد. افزایش اطلاعات دانشجو معلمان درزمینه آموزش واقعیت افزوده و برگزاری دوره های ضمن خدمت برای معلمان، فراهم کردن آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده از پیشنهاد های کاربردی این مقاله است.

  کلیدواژگان: آموزش، واقعیت افزوده، یادگیری مادام العمر، اشتیاق تحصیلی، دانشجو معلمان
 • سعید انصاری، فرهاد سراجی*، محمدرضا یوسف زاده صفحات 103-120

  پیشینه و اهداف:

   با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه ای به کودکان در برنامه های آموزشی بسیاری از مدارس دنیا و خلاهای موجود در آموزش سواد رسانه ای کشور ایران و همین طور تاکید پژوهش های مختلف  بر استفاده از روش های یادگیرنده محور مبتنی بر الگوهای پردازش اطلاعات و یادگیری اجتماعی در آموزش سواد رسانه ای، این مساله مطرح می شود که با توجه به ویژگی های آموزش سواد رسانه ای در مطالعات پیشین، عناصر برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای چیست؟ هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های عناصر برنامه درسی سواد رسانه ای دوره دوم ابتدایی در جهت مصرف کارکردی، مصرف انتقادی، تولید-مصرف کارکردی و تولید-مصرف انتقادی رسانه بود.

  روش ها

  این پژوهش با روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. در مرحله اول جهت شناسایی ویژگی های برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای دوره دوم ابتدایی از روش کیفی سنتز پژوهی (فراترکیب کیفی)، در مرحله بعد جهت بررسی نظر متخصصان از روش توصیفی- پیمایشی و در بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه از طرح شبه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و آزمایش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش از سه گروه تشکیل شده است. الف) پژوهش های انتشار یافته در حوزه   آموزش  سواد رسانه ای در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی که از تعداد4309،  18 سند مرتبط در حوزه سواد رسانه ای به صورت هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ب) در بخش اعتبار سنجی اولیه طرح نیز،  15 نفر از متخصصان به صورت هدفمند (با معیار تخصص و تجربه در حوزه آموزش سواد رسانه ای) از جامعه آماری مدرسان و متخصصان برنامه ریزی درسی حوزه های سواد رسانه ای  به عنوان  نمونه انتخاب شدند. ج) در بخش کمی جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 99-1398 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای 2 کلاس و درمجموع 63 دانش آموز دختر پایه ششم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها برای استخراج اطلاعات از پژوهش ها و تحلیل و ترکیب یافته ها در تعیین ویژگی های برنامه درسی، از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری استفاده شد. در این مرحله علاوه بر استفاده از ابزار CASP  در انتخاب واحدهای مناسب مطالعاتی، برای اطمینان از نحوه کدگذاری ها، علاوه بر استفاده از تکنیک خود بازبینی محقق، از دو نفر از متخصصین حوزه ارتباطات و برنامه درسی جهت کدگذاری مجدد یافته ها استفاده شد. در مرحله دوم  با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، ارزیابی داده های حاصل از نظرخواهی جهت اعتبار سنجی برنامه درسی، با  ضریب CVR انجام گرفت. در مرحله سوم برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از آزمون های محقق ساخته(عملکردی، والد سنجی و خود سنجی) در چهار سطح مصرف کارکردی، مصرف انتقادی، تولید-مصرف کارکردی  و تولید-مصرف انتقادی، با توجه به عدم برخورداری داده ها از توزیع نرمال در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون یومان-ویتنی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش در بخش فراتحلیل حاکی از آن بود که ویژگی هایی چون توجه به رویکرد انتقادی، سواد رسانه ای انتقادی، سواد رسانه ای شناختی و سواد رسانه ای جدید و مبانی برنامه فلسفه برای کودکان  در عنصر مبانی؛ کسب و ارتقای شاخص های مصرف رسانه ای (پرورش تفکر مراقبتی)، سواد رسانه ای انتقادی (پرورش تفکر انتقادی) و تولید پیام های رسانه ای  (پرورش تفکر خلاقانه) در عنصر هدف؛ توجه به ابعاد شناختی، احساسی، زیبایی شناختی و اخلاقی، تجارب زیسته دانش آموزان در مواجهه با رسانه های مختلف، مولفه های مورد تاکید در نظریه های سواد رسانه ای  و در تلفیق با سایر دروس در عنصر محتوا؛  توجه به  بحث و مشارکت در حلقه های کندوکاو کلاسی، پژوهش محوری، مبتنی بودن بر الگوهای شخصی (فردی) و همچنین بهره گیری از روش های تلفیقی در عنصر روش؛ تاکید بر بحث وگفت وگو، توجه به ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری، استفاده از ابزارهای مختلف ارزشیابی و همچنین خودارزیابی فراشناختی، در  عنصر ارزشیابی برنامه درسی سواد رسانه ای در دوره دوم ابتدایی بودند. در بخش اعتبارسنجی از نظر متخصصان، با توجه به بالاتر بودن ضریب CVR به دست آمده در تمامی گویه ها از حداقل ضریب قابل قبول برای 15 نفر (49/0)، ویژگی های ذکر شده در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی تایید شد. در بخش بررسی تاثیر برنامه درسی اجرا شده بر شایستگی های سواد رسانه ای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، نتایج پس آزمون مان-ویتنی نشان داد که اثر گروه آزمایش در سطح اطمینان 95/0 معنی دار است (000/0=P، 939/5-=Z).

  نتیجه گیری

  تجمیع مطالعات کتابخانه ای، طرح های تجربی و مصاحبه های انجام شده با متخصصان و صاحب نظران در پژوهش های پیشین و همچنین تایید اعتبار ویژگی های استخراج شده از نظر متخصصان حوزه آموزش سواد رسانه ای و اثربخشی الگو در اجرا، برنامه درسی را پیشنهاد می دهد که در جریان آن دانش آموزان با تشکیل اجتماع پژوهشی، در جهت یافتن، ساختن و پرداختن پیام های رسانه ای به تبادل نظر  و مشارکت مثبت (به جای فضای رقابتی) در محتواهای چالش انگیز مرتبط با شاخص های سواد رسانه ای مشغول خواهند شد و نتیجه آن پرورش افکار براساس تامل و تعمق غیرخصمانه، تقویت التذاذ حاصل از توانایی مطالعه و درک عمیق پیام های رسانه ای براساس گفت وگو، رشد خلاقیت در ضمن ایجاد شناخت های مشترک، پایبندی به اصول اخلاقی چون تحمل و مدارا، سعه صدر و پذیرش ابهامات و به طورکلی زمینه سازی و ارتقای سواد رسانه ای و خود رهبری فرد از طریق پرورش انواع تفکر مراقبتی، انتقادی و خلاقانه است.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، برنامه درسی، دوره ابتدایی
 • علی راهبر، سید محمدرضا امام جمعه*، افضل السادات حسینی دهشیری، علیرضا عصاره صفحات 121-138

  پیشینه و اهداف:

   تربیت معلم به عنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت، وظیفه آموزش و تربیت دانشجومعلمان برای ورود به شغل خطیر معلمی را بر عهده دارد. خلاقیت یکی از مسایل مهم در میان محققان خصوصا متخصصان آموزشی بوده که همواره باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. بهبود خلاقیت به عنوان یک دغدغه همواره از سوی محققان موردتوجه بوده است. دنیای معاصر مربیان و برنامه ریزان آموزشی را بر آن داشته تا به دنبال روش هایی باشند که فراگیران را برای آینده آماده سازد. واضح است در دوره ای که فراگیران با استفاده از اینترنت در چند ثانیه می توانند به هر اطلاعاتی دسترسی داشته باشند تاکید بر حفظ و به خاطر آوردن محتوای کتاب های درسی کفایت لازم را ندارد. تمرکز اصلی باید بر رشد مفهومی، تفکر انتقادی، همکاری و از همه مهم تر خلاقیت باشد؛ زیرا که در جهان امروز احتمال مواجه شدن با مشکلاتی که در مورد آن راه حل از پیش تعیین شده ای وجود ندارد؛ افزایش پیداکرده است. ازاین جهت حل مشکلات جدید، نیازمند خلاقیت است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر خلاقیت برای دانشجومعلمان است.

  روش ها

  این پژوهش ازنظر روش کیفی و از نوع داده بنیاد و رویکرد تحلیل ابعاد است. شرکت کنندگان در پژوهش کلیه متخصصان برنامه درسی و اساتید دانشگاه فرهنگیان بودند. با نمونه گیری معیاری برای مصاحبه نیمه ساختاریافته و اکتشافی 18 نفر انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. اعتبار داده ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تایید شد.

  یافته ها

  براساس عناصر برنامه درسی اکر (Akker) یافته ها نشان داد که منطق برنامه درسی خلاقیت محور مبتنی بر تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری خلاقیت، بومی سازی خلاقیت، آموزش و بهبود مهارت های خلاق دانشجومعلمان جهت پرورش دانش آموزان خلاق در مدارس پس از فراغت از دوره تربیت معلم و وارد شدن به مدارس  است. محتوا باید متنوع و متکثر، برانگیزاننده، استفاده از فناوری های نوین آموزشی و ابزارهای چندرسانه ای و جذاب در تولید محتوا، سازمان دهی این محتوا باید مبتنی بر مارپیچی و تلفیقی باشد. معلم نقش تسهیلگری و محرک خلاقیت را دارد. فعالیت های یادگیری باید مبتنی بر روش های ترکیبی، کارگاهی، پرسش گری و مبتنی بر یادگیری مشارکتی باشد. از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس، به منظور غنی سازی فرآیند تدریس استفاده شود. همچنین محیط خلاق باید ویژگی هایی مثل محرک خلاقیت، مشارکت، مبتنی بر معماری خلاق و با گرافیک رنگارنگ جذاب رایانه ای داشته باشد. ارزشیابی برنامه درسی باید به صورت کیفی و توصیفی در طی زمان و به طور مستمر ادامه داشته باشد. قرار گرفتن فراگیران در موقعیت هایی متفاوت از امتحان همچون نمایش خلاق یا بازی های گروهی، ارزشیابی هایی خلاقانه با استفاده از مفاهیم درسی ولی متفاوت با سوالات کلیشه ای داخل کتاب، برگزاری آزمون های گروهی و یا انفرادی پس از ایجاد فرصت های مشاوره ای در گروه، خودارزیابی، ارزشیابی هدف آزاد، سنجش مهارت های خلاق، فرآیندی و عملکردی نیز از دیگر ویژگی های محیط خلاق است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه برنامه درسی خلاقیت محور در دوره تربیت معلم نیازمند یک فضای تعاملی، باز و آزاد است؛ لذا در کنار برنامه تجویزی نیازمند فضای غیردستوری و انعطاف پذیر منطبق با اقتضایات و ویژگی هایی اجرایی است. استفاده از فناوری های نوین آموزشی و همچنین تلفیق تکنولوژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه عناصر برنامه درسی توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می شود تغییر و تحول در برنامه های درسی مراکز تربیت معلم به قصد ایجاد برنامه درسی آموزش خلاقیت یا تلفیق خلاقیت در محتوای دروس دیگر مثل درس اصول و روش های تدریس یا درس نظریه های یادگیری و آموزش که مناسب تر برای این کارند، جهت تربیت دانشجومعلمان خلاق صورت پذیرد تا از این طریق گامی مثبت در جهت کیفیت بخشی به برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان در جهت رشد و توسعه خلاقیت دانشجومعلمان برداشته شود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، خلاقیت، دانشجو معلمان، داده بنیاد
 • رقیه نورالهی فیض، اباصلت خراسانی*، داوود معصومی، زهرا فارسی صفحات 139-154

  پیشینه و اهداف:

   تحقیقات علم سنجی با توانایی ارزیابی تحقیقات علمی و با بهره گیری از شاخص های چندگانه در تبیین ظرفیت ها و عملکرد علمی و فناوری در ابعاد مختلف، بر جذابیت آن در میان محققان افزوده است. این حوزه از دانش در مطالعات گوناگون انجام می گیرد که بررسی کمی طیف گسترده ای از اطلاعات علمی، هدف اصلی آن است. تحقیق حاضر، به مطالعه علم سنجی در مجله کامپیوتر و آموزش پرداخته است که ترسیم نقشه موضوعات مقالات و ارایه مسیرهای تحقیقاتی پیش رو، هدف اصلی تحقیق است. هدف از انتخاب این مجله نیز پرداختن به جدیدترین تحقیقات در یکی از تخصصی ترین مجلات حوزه فناوری آموزشی است.

  روش ها

  این تحقیق به لحاظ روش در کلیت شیوه فراتحلیل و در زمره مطالعات کاربردی است، که به روش تحقیقات علم سنجی و کتاب شناختی انجام شده است. در این تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای به منظور مطالعه ادبیات نظری و جمع آوری اطلاعات تحقیق استفاده شده است. واحد تحلیل شامل تمام مقالات منتشر شده در مجله «Computers & Education» در بین سال های 2021- 2010 و منبع جمع آوری اطلاعات، دسترسی به پایگاه استنادی Scopus و جستجوی مقالات از طریق عنوان مجله بود. نتایج جستجوی این اطلاعات، شامل 2597 مقاله بوده است. برای تحلیل و تفسیر مناسب نتایج تحقیق نیز از مجموعه ای از روش ها و ابزارهای علم سنجی استفاده شده است.

  یافته ها

  براساس یافته های تحقیق، 2597 مقاله توسط 5928 نویسنده انجام شده که بیشترین تعداد این مقالات توسط یک نویسنده و متوسط شاخص همکاری برای نویسندگان 5/2 بوده است. کشورهای آمریکا، تایوان و اسپانیا بیشترین تولیدات علمی و نویسندگان هوانگ، چن و تاسی بیشترین تعداد مقالات علمی را داشته اند. این موضوع مشخص کننده نقش مهم و تاثیرگذاری این نویسندگان در مجله بوده است. مرور سیستماتیک ادبیات شواهد تجربی در مورد بازی های رایانه ای و بازی های جدی به عنوان مهم ترین مقاله شناسایی شد و موضوع تحقیقات مجله بیشتر در ارتباط با یادگیری قرار دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، آنچه که امروزه بیش از پیش در موضوع مقالات مجله کامپیوتر و آموزش مورد توجه قرار گرفته، استفاده از فناوری های دیجیتال در حوزه یادگیری و آموزش از راه دور است. تحلیل یافته های تحقیق نشان داد مقالات منتشر شده در مجله کامپیوتر و آموزش به طور متنوعی در موضوعات علمی مختلف توزیع شده اند و می توان به علاقه گسترده ای از دیدگاه های تحقیقاتی مختلف پی برد. همچنین، تجزیه وتحلیل کلمات کلیدی برای مقالات مورد مطالعه، چهار تحول موضوعی برای تحقیقات مجله در حیطه هایی مانند یادگیری الکترونیکی، بهبود روش های یادگیری یا تدریس، توسعه رویکردهای آموزشی و کاربرد فناوری های دیجیتال در یادگیری را نشان داد. یافته های مطالعه حاضر می تواند برخی از مسیر های تحقیقات آتی در مورد یادگیری فناورانه را ارایه دهد. پیشنهاد می شود مطالعات آینده بررسی کنند که کدام مسایل پداگوژیکی از طریق روش های فراتحلیل بیشتر مورد توجه جامعه پژوهشی است تا نحوه ادغام ابزارهای فناروانه خاص در کمک به فعالیت های آموزشی و یادگیری را بیابند. علاوه بر این، چگونگی طراحی محیط های یادگیری تعاملی برای مطابقت بهتر با نیازهای فراگیران می تواند با تحقیقات مبتنی بر طراحی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. به طور خاص، این که چه نوع ابزارهای فناوری باعث عملکرد بهتر تحصیلی و یادگیری در محیط های آموزشی یا یادگیری دانش آموز محور می شود، می تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری فناورانه، مجله کامپیوتر و آموزش، تحلیل علم سنجی، یادگیری الکترونیکی
 • عبدالحسین فرج پهلو*، آزاده نامداری صفحات 155-168

  پیشینه و اهداف:

   مدیریت اطلاعات شخصی یکی از مهم ترین موضوعات در برآورد بازیابی اطلاعات در یک سازمان و در میان اشخاص می باشد. هدف این پژوهش تعیین میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی و فعالیت های 7 گانه آن است.در این پژوهش با فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی میزان دانش و مهارت وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی شناسایی شد و تغییرات آن به لحاظ سن و مقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این پژوهش بررسی فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و بررسی سنجش میزان دانش و مهارت دانشجویان است.

  روش ها

  بررسی این پژوهش بر فعالیت های مدیریت اطلاعات شخصی (7 فعالیت مدل جونز joens) انجام شده است و در مطالعه حاضر یک بررسی و مقایسه بین هفت فعالیت مدیریت اطلاعات شخصی و دو سنجه دانش و مهارت ارایه شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. براساس هدف در زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها و ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری  شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 98- 1397 است. برای تعیین جامعه آماری از روش نمونه گیری استفاده شد. با تعیین تعداد کل دانشجویان (1300 نفر) و با استفاده از جدول کرجسی- مورگان (korjse morgana)، تعداد تقریبی نمونه 297 نفر تعیین شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه مجاور (1392) انجام شد و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن  (spearman& person)و نرم افزار آماری اس پی اس اس 22  (spss) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های توصیفی حاصل از پژوهش نشان داد میانگین های دانش، مهارت و مجموع هفت فعالیت دانشجویان به ترتیب برابر با 22/1، 05/2 ، 50/2 و در سطح نا مطلوب و نسبتا نا مطلوب است. از میان این عوامل «مدیریت اطلاعات شخصی» در بین دانشکده های مختلف و مقطع تحصیلی با توجه به سطح معناداری 05/0رابطه معنا داری وجود دارد و میان دانشجویان با بازه های سنی مختلف رابطه معنا داری وجود دارد.  در این پژوهش بررسی شد که 7 فعالیت درنهایت موجب ارتقای عملکرد اشخاص در مدیریت صحیح منابع اطلاعات و گزینش اطلاعات موردنیازشان می شود. میانگین مدیریت اطلاعات شخصی در کل50/2 نشانگر حد نسبتا نامطلوب 7 فعالیت است و مقایسه 7 فعالیت مدیریت اطلاعات شخصی بادانش و مهارت آنان نشان می دهد باوجوداینکه دانشجویان دانش و مهارت بالایی نسبت به مدیریت اطلاعات شخصی بیان کردند سطح فعالیت های آن ها در حد رو به پایینی است. فعالیت تدبیر و مفهوم سازی اطلاعات در سطح نسبتا مطلوب ارزشیابی و ارزش گذاری با 43/2 و امنیت و مدیریت جریان اطلاعات با 36/2 در سطح نسبتا نامطلوب است. همچنین فعالیت نگهداشت 40/2 و فعالیت سازماندهی اطلاعات با 75/2 در حد نسبتا نامطلوب صورت می گیرد. ذخیره سازی با میانگین3 نیز در حد نسبتا مطلوب است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهند که وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز براساس دانش و مهارت دانشجویان تاثیر مثبت و معنادار دارد. با توجه به تغییرات ایجادشده در مدیریت فعالیت های اطلاعات شخصی می توان گفت تفاوت مقدار و میزان ایجادشده در متغیرهای مدیریت اطلاعات شخصی را می توان مشاهده کرد. از طرفی در این پژوهش بررسی شد که با تغییر مدیریت اطلاعات شخصی میزان رضایتمندی و عدم رضایتمندی دانشجویان و متغیرهایPIM  و گویه های آن تغییر کرده و همچنین با کاربرد مدیریت اطلاعات شخصی (personal information management)، هدر رفت اطلاعات، سرریز حجم اطلاعات و وجود اطلاعات نامناسب، کاهش می یابد که دلیل این امر این است که با تغییر مدیریت اطلاعات شخصی میزان سرعت در اجرای امور اطلاعاتی دانشجویان تغییر  کرده و ارتقای  سطح علمی و اطلاعاتی و درنهایت دانش مفید سودمندتری را موجب می شود. در نتیجه فرصتی جهت برنامه ریزی هدفمند جهت قشر در حال تحصیل دانشجو فراهم کرد. رابطه اطلاعاتی بین دانشجویان در میان جامعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دچار مشکل است و نشان دهنده نقاط ضعف و چالش هایی است که عمدتا  می تواند نشانگر وجود ارتباطات ضعیف میان دانشجویان باشد. میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی توسط دانشجویان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. دلایل اصلی این امر می تواند شامل نداشتن وقت کافی، فشارهای کاری و نبود آشنایی کافی با فعالیت های موردنیاز برای مدیریت اطلاعات شخصی باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت اطلاعات شخصی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانش و مهارت
 • مهدیه خسروی چهکندک، محمدعلی رستمی نژاد*، محمد اکبری بورنگ صفحات 169-184

  پیشینه و اهداف:

   در دنیای امروز و در محیط های کسب وکار رقابتی ظرفیت ها، شایستگی ها و قابلیت های نیروی انسانی و شناسایی، پرورش و روزآمدسازی آن ها نقش بسیار تعیین کننده ای در بقا و ادامه حیات سازمان دارد و سازمان ها بدون برنامه نظام مند به هیچ عنوان نم ی توانند از کنار آن ها بگذرند. نیروی انسانی به عنوان منابع استراتژیک و سرمایه های دانشی سازمان ها شناخته می شوند و قطعا هرگونه بی توجهی به توانایی ها و شایستگی های آن ها سازمان ها را خلع امتیاز رقابتی کرده و آن ها را قربانی تغییرات و رقابت های شدید می کند. پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن زندگی انسان در چند سال اخیر باعث ایجاد نیازهای جدیدی در بازار کار و حتی زندگی مردم شده است که در نتیجه بازار مشاغل روز به روز تغییر کرده و انواع و اقسام شغل های مختلف به وجود آمده است. حضور گسترده کسب وکارها در وب و شبکه های اجتماعی و استفاده از سایت و وبلاگ برای معرفی و فروش محصولات باعث شده که نیاز به تولید محتوا و درنتیجه نیاز به متخصص تولید محتوای الکترونیکی هم بیش از هر زمان دیگری احساس شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی های حرفه ای متحصصان تولید محتوای الکترونیکی است.

  روش ها

  پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. داده های موردنیاز برای دستیابی به هدف پژوهش از طریق بررسی اسناد و متون داخلی و خارجی و مصاحبه با خبرگان، اساتید و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری تکنولوژی آموزشی، فناوری اطلاعات، رایانه و برنامه ریزی درسی صاحب تجربه در زمینه آموزش الکترونیکی که تجربه تولید محتوای الکترونیکی را دارند، گردآوری شد. ابتدا در گام اول برای شناسایی شایستگی های متخصص تولید محتوای الکترونیکی، با روش مرور مطالعاتی نقلی مقالات، کتب، نشریات و سایت های معتبر علمی داخلی و خارجی مرتبط با برنامه درسی تولید محتوای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انتخاب منابع علمی از سایت های معتبر همچون ScienceDirect SAGE, Elsevier, Scopus, Eric استفاده شد. ملاک شمول در مورد مقالات و منابع این سایت ها این بود که مقالات موردنظر در بازه سال های 2000 تا 2021 باشند و هم چنین در ارتباط با تولید محتوای الکترونیکی و معیارهای شایستگی در برنامه درسی باشند. در گام دوم بعد از شناسایی عناصر و شاخص ها با خبرگان، اساتید و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری تکنولوژی آموزشی، فناوری اطلاعات، رایانه و برنامه ریزی درسی صاحب تجربه در زمینه آموزش الکترونیکی که تجربه تولید محتوای الکترونیکی را دارند، در مورد این شاخص ها و میزان اهمیت و کفایت هر یک مصاحبه ای به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. هدف از مصاحبه ها شناسایی ابعاد و مولفه های پنهان یا شاخص هایی بود که در مبانی نظری و پژوهش های پیشین ممکن بود به آن ها اشاره ای نشده باشد. قلمروی پژوهش کلیه اساتید و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری تکنولوژی آموزشی، فناوری اطلاعات، رایانه و برنامه ریزی درسی صاحب تجربه در زمینه آموزش الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی بودند. نمونه پژوهش به صورت هدفمند و بر مبنای اصل کفایت داده ها تعیین شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش شایستگی های حرفه ای متخصصان تولید محتوای الکترونیکی را در سه درون مایه شناختی (با دو طبقه دانش تخصصی رشته تولید محتوای الکترونیکی و دانش عمومی)، شایستگی های مهارتی (با چهار طبقه مهارت های آموزشی، مهارت های طراحی، مهارت های تولید و مهارت های نرم) و شایستگی های نگرشی (با سه طبقه اصول نگرشی مربوط به رشته تولید محتوای الکترونیکی، اصول اخلاقی و اصول فرهنگی و اجتماعی) شناسایی کرد.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش می تواند در مراحل مختلف طراحی برنامه درسی تولید محتوای الکترونیکی مبتنی بر شایستگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: محتوای الکترونیکی، شایستگی، برنامه درسی، تولید محتوا
 • روشن احمدی*، بهاره محمدی صفحات 185-196

  پیشینه و اهداف:

   یونسکو در 29 مارس 2021 اجلاس مجازی وزیران آموزش را با شعار «یک سال در کرونا، اولویت، بهبود آموزش برای جلوگیری از فاجعه نسلی» برگزار نمود. هدف از این اجلاس، بررسی درس آموخته های این موقعیت جدید، مهمترین خطرات پیش رو و راهکارهای پیش گیری از عقب افتادگی تحصیلی بود. یکی از محورهای اساسی نشست مذکور، تحول دیجیتال و آینده آموزش بود. در پی شیوع بیماری کووید-19 در ایران و دیگر کشورهای جهان و افق گشوده شده در کاربست آموزش های الکترونیکی، تدوین شاخص هایی برای ارزشیابی کیفیت این آموزش ها، امری ضروری است. هدف از اجرای این پژوهش، ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری مرکز آموزش های مجازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بر مبنای استاندارد ایزو 9126 است.

  روش ها

  در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بود که بر اساس شاخص های ایزو 9126 طراحی و برای بررسی روایی و اعتبارسنجی ابزار اندازه گیری، از تحلیل سوال، تعیین پایایی و تعیین اعتبار استفاده شد. برای تحلیل سیوالات از روش های محاسبه درجه دشواری، ضریب تمیز و روش لوپ و برای اعتباریابی پرسشنامه از روش های روایی صوری، روایی محتوی و روایی سازه استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 907/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد. در بخش آمار توصیفی، از جداول فراوانی، میانگین، نمودارها و انحراف استاندارد، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از t تک گروهی برای آزمون تفاوت معناداری استفاده گردید.جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده که با روش نمونه گیری تصادفی به تعداد 161 نفر بر اساس دیدگاه کلاین انتخاب شدند.

  یافته ها

  با توجه به نتایج آزمون های آماری، یافته ها حاکی از آن است که کیفیت سامانه مدیریت یادگیری مرکز آموزش الکترونیکی در مولفه های عملیاتی بودن و قابلیت اطمینان سامانه در سطح متوسط به پایین، در مولفه قابلیت استفاده در سطح متوسط به بالا و در مولفه کارایی در سطح متوسط است. نتایج آزمون t نشان می دهد که  میانگین به دست آمده در درجه160، با 95 درصد اطمینان معنادار است ، بنابراین کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی جامعه آماری مورد پژوهش بر مبنای ایزو 9126 ، با 95 درصد اطمینان درسطح متوسط به پایین قرار دارد.

  نتیجه گیری

  در سیستم مدیریت یادگیری، استاندارد ایزو 9126 برای تعیین کیفیت نرم افزار، یکی از مباحث مهم آموزش های الکترونیکی است که در تحقیقات مختلف به عنوان یک عامل اثرگذار، موردتوجه قرار گرفته است. با توجه به ضرورت تغییر نظام های آموزشی دنیا و گرایش به سمت استفاده از آموزش های الکترونیکی، به مدیران نظام های آموزشی توصیه می شود با شناسایی نقاط ضعف سامانه نرم افزاری یادگیری الکترونیکی و زمینه سازی رفع آن ها، از ارایه آموزش های باکیفیت بالا اطمینان حاصل کنند. همچنین، متناسب با استانداردها، زیرساخت های لازم برای استفاده هدفمند از این سامانه ها را فراهم نمایند. در بررسی علت پایین بودن کیفیت سامانه مدیریت یادگیری برمبنای استادارد ایزو 9126 می توان وجود ضعف در زیرویژگی های این مولفه  ها مانند  سازگاری، قابلیت تعامل، انطباق، امنیت، تحمل خطا، قابلیت بازیابی، زمان رفتار، منابع رفتار، ،نصب پذیری، تحلیل پذیری و پایداری را نام برد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، کیفیت، سامانه مدیریت یادگیری، ایزو 9126
 • سالار قاسمی مدانی*، قدسی احقر، داود تقوایی صفحات 197-208

  پیشینه و اهداف:

   امروزه امر آموزش در مدارس نیازمند به کارگیری روش هایی است که یادگیری را  برای دانش آموزان لذت بخش و موثر سازد. از سوی دیگر، کاربست پیشنهادها و توجه به نتایج این پژوهش می تواند سبب تغییر نگرش معلمان، برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی نسبت به کاربرد هرچه بیشتر و هدفمندتر رویکردهای جدید در آموزش شود. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم انجام شد.

  روش ها

  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 1 کرج در سال 1400 بودند که طبق ملاک های ورود و خروج در پژوهش تعداد 45 نفر براساس فرمول کوکران و براساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم بندی شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه خودکارآمدی شرر (1986) بود. ابتدا دانش آموزان منتخب به سه دسته مساوی تقسیم شده و براساس روش تصادفی، یک گروه به عنوان گروه آزمایش اول، گروه دوم به عنوان گروه آزمایش دوم و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مشخص شد. در مرحله پیش آزمون متغیرهای وابسته (،خودکارآمدی) روی هر سه گروه آزمایشی اول، گروه آزمایش دوم و گروه کنترل اجرا شد. متغیر مستقل (آموزش معکوس) بر روی گروه آزمایش اول و آموزش راهبردهای فراشناختی روی گروه آزمایش دوم اجرا شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد. در مرحله پس آزمون متغیرهای وابسته (خودکارآمدی) روی هر سه گروه گروه آزمایش اول، دوم و گروه کنترل اجرا و در مرحله پیگیری یعنی یک ماه پس از مرحله پس آزمون متغیرهای وابسته (خودکارآمدی) روی هر دو گروه آزمایشی اجرا شد.  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد.

  یافته ها

  بین میزان اثربخشی آموزش معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی در درس علوم بر خودکارآمدی دانش آموزان تفاوت وجود دارد. تاثیر آموزش معکوس در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خودکارآمدی دانش آموزان در درس علوم در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت  یادگیری معکوس و آموزش راهبردهای فراشناختی بر  بهبود خودکارآمدی اثربخش است و این اثربخشی در طول زمان پایداری مناسبی را به دست داد. پیشنهاد می شود وزارت آموزش و پرورش برای کاهش عادت و هنجارشکنی معلمین نسبت به روش های آموزش سنتی، کارگاه های آموزشی و کلاس های ضمن خدمتی در جهت آشنایی با اثربخشی رویکرد یادگیری معکوس برگزار نمایند. همچنین باتوجه به زیرساخت فناورانه این رویکرد کارگاه های آموزشی تولید محتوا برای معلمان برگزار شود.

  کلیدواژگان: آموزش معکوس، آموزش راهبردهای فراشناختی، خودکارآمدی، علوم تجربی
 • معصومه معطری، احسان پازوکی*، رضا ابراهیم پور، محمدرضا رضایی صفحات 209-232

  پیشینه و اهداف:

   امروزه یادگیری الکترونیکی به عنوان یک فناوری تحول آفرین و ابزاری مهم در فرایند آموزش و فعالیت های آموزشی مطرح است. از طرفی نیاز به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان اول دنیا به منظور مبادله اطلاعات و ارتباط برقرار کردن با سایر ملل با هدف به کارگیری دانش روز غیرقابل انکار است، بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات به منظور تولید و ارایه خدمات آموزشی در راستای بهبود آموزش و یادگیری زبان انگلیسی موثر است. شناسایی عوامل موثر در یادگیری، یکی از مقوله های مهم و مورد پژوهش است. از آنجا که عوامل موثر بر یادگیری بسیار گسترده و وسیع هستند؛ شناسایی این عوامل در رفع مشکلات و نارسایی های سیستم آموزشی مهم است. یکی از این عوامل، سبک شناختی است. افراد به تناسب تفاوت های فردی خود از سبک های متفاوتی برای یادگیری بهره می جویند. سبک شناختی را می توان به عنوان روشی که افراد اطلاعات و تجربیات تازه را در ذهن خود پردازش می کنند، تعریف کرد؛ بنابراین ایجاد محیط شخصی سازی شده براساس سبک شناختی افراد، با هدف انطباق بیشتر راهبرد آموزشی با نیازها و توانایی کاربر و افزایش بازدهی روند یادگیری، امری ضروری است. در این پژوهش، از سبک شناختی رایدینگ که افراد را در دو بعد کلامی-تصویری و کلی نگر-جزیی نگر تقسیم می کند، به عنوان عامل موثر در یادگیری استفاده می شود. این مطالعه با هدف پیش بینی سبک شناختی رایدینگ، براساس حرکت موس کاربران در یک نرم افزار آموزش زبان می باشد. در همین راستا، نرم افزار آموزش زبانی طراحی و پیاده سازی شد که در آن تمامی حرکات موس کاربر در مقیاس میلی ثانیه هنگام مطالعه متن انگلیسی و استفاده از امکانات طراحی شده در نرم افزار،  ثبت می شود. در ادامه با استفاده از روش های یادگیری ماشین توسط داده های تعاملی ذخیره شده از کاربران هنگام کار با نرم افزار، مدل هوشمندی ارایه شد که افراد را در دو بعد مبتنی بر سبک شناختی رایدینگ دسته بندی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است.

  روش ها

  در این پژوهش از آزمون سبک شناختی پترسن جهت استخراج سبک شناختی یادگیرندگان با هدف ساخت داده های برچسب دار استفاده می شود. همچنین، داده های موس افراد هنگام تعامل با نرم افزار ثبت شده و از الگوریتم ها و مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر هوش مصنوعی جهت ساخت مدل های هوشمند برای طبقه بندی و پیش بینی سبک شناختی افراد استفاده می شود. فرآیند آموزش و ساخت مدل های هوشمند از طریق داده های برچسب دار انجام می شود. در نهایت ارزیابی مدل های استفاده شده، با مقایسه نتایج حاصل از آزمون سبک شناختی و خروجی های مدل های هوشمند انجام می شود. در آزمون های انجام شده از دانشجویان خانم و آقا 22 تا 35 سال، دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد آشنا به زبان انگلیسی کمک گرفته ایم.

  یافته ها

  داده های تعاملی ذخیره شده کاربران به عنوان ورودی پنج طبقه بند درخت تصمیم، شبکه عصبی، نزدیک ترین همسایه، ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی، همچنین نتایج آزمون پترسون به عنوان برچسب این مدل ها استفاده شد؛ بنابراین افراد در دو بعد مبتنی بر سبک شناختی رایدینگ دسته بندی شدند. بهترین طبقه بندی، مربوط به درخت تصمیم با دقت 90% در بعد کلامی -تصویری و دقت 87% در بعد کلی نگر- جزیی نگر از نتایج این پژوهش بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، سامانه آموزش زبان طراحی شده می تواند به صورت هوشمند سبک شناختی افراد را هنگام مطالعه متن انگلیسی با دقت مناسبی استخراج کند. بنابراین در آینده می توان قابلیت ارایه محتوای شخصی سازی شده منطبق بر سبک شناختی افراد را به نرم افزار طراحی شده اضافه کرد.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، سبک شناختی، آموزش زبان انگلیسی، یادگیری ماشین
 • محمد مینائی نژاد، یوسف مهدوی نسب*، نسرین محمدحسنی صفحات 233-247

  پیشینه و اهداف:

   ورود فناوری های نوین تغییر و تحولات فراوانی را در فرایند یادگیری دانش آموزان ایجاد کرده است، از جمله این فناوری ها چندرسانه ای آموزشی است که هدف آن کمک به یادگیری یادگیرندگان است. از جمله اصول و معیارهای تولید چندرسانه ای استفاده از عامل آموزشی در طراحی آن است. عامل آموزشی یک شخصیت انیمیشنی است که حرف می زند و در برنامه های رایانه ای اموزشی تعبیه شده است و به ارایه محتوای چندرسانه ای و یا مشارکت دانش آموزان در یادگیری کمک می کند. با اینکه پژوهش های زیادی با هدف بررسی تاثیر عامل آموزشی در آموزش شده است؛ اما در خصوص به کارگیری تاثیر چندین عامل آموزشی با نقش های مختلف در چندرسانه ای ها آموزشی، پژوهشی صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر با استفاده از چندرسانه ای دارای یک عامل آموزشی و چندرسانه ای دارای سه عامل آموزشی به بررسی تاثیر عامل های آموزشی بر یادگیری، یادداری و درگیری تحصیلی دانش آموزان در درس علوم پرداخته شد.

  روش ها

  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی 1400-1399 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین کلاس های پایه ششم مدارس شهر خرم آباد، سه کلاس 30 نفره انتخاب و  به صورت تصادفی در گروه های آزمایش قرار گرفتند. روش تحقیق، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. ابزار پژوهش شامل آزمون یادگیری محقق ساخته، آزمون یادداری و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو بود که ضریب پایایی با معیار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه درگیری تحصیلی 821/0 محاسبه شد. محیط یادگیری گروه های آزمایش به صورت همزمان و جداگانه به مدت چهار جلسه با استفاده از ابزار چندرسانه ای آموزشی محقق ساخته تحت تاثیر وجود عامل های آموزشی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلکز نشان می دهد که برابری واریانس ها برقرار بود و نرمال بودن توزیع داده ها تایید شد. با توجه به یافته های بدست آمده از آزمون همگنی واریانس ها، مفروضه همگنی واریانس ها مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان می دهد بین نمرات درس علوم تجربی در گروه های ازمایش یک و دو با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (42/68F= ، 05/0P<) و استفاده از عامل های آموزشی نسبت به عدم استفاده از عامل آموزشی بر یادگیری تاثیر معنادار دارد. تفاضل میانگین نمرات پس آزمون یادگیری دانش آموزانی که با یک عامل آموزشی آموزش دیدند(گروه آزمایش یک) با دانش آموزانی که با سه عامل آموزشی با نقش های مختلف آموزش دیدند (گروه آزمایش دو) 35/9- بود و با اطمینان 95% استفاده از سه عامل آموزشی در مقایسه با استفاده از یک عامل آموزشی اثربخش تر است و موجب یادگیری بهتر درس علوم می شود. در متغیر یادداری، نتایج نشان می دهد که بین نمرات گروه های ازمایش (1 و2) و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (6/7 F=، 05/0 P<) و استفاده از عامل های آموزشی نسبت به عدم استفاده از عامل های آموزشی بر یادداری تاثیر معناداری دارد و وجود عامل های آموزشی در فرایند آموزش موجب ماندگاری بهتر اطلاعات در حافظه درازمدت می شود. اختلاف میانگین نمرات آزمون یادداری دانش آموزان گروه آزمایش یک با دانش آموزان گروه آزمایش دو، 928/0- بود و بین استفاده از سه عامل آموزشی نسبت به استفاده از یک عامل آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد. در متغیر درگیری تحصیلی، بین نمرات گروه کنترل و گروه های آزمایش 1 و 2 تفاوت معناداری وجود دارد (24/7 F=، 05/0P<) و استفاده از عامل های آموزشی نسبت به عدم استفاده از عامل آموزشی بر درگیری تحصیلی تاثیر معناداری دارد و دانش آموزان گروه های آزمایش 1 و 2 که با عامل های آموزشی آموزش دیدند، درگیری بیشتری در تکالیف و وظایف تحصیلی دارند. تفاضل میانگین نمرات درگیری تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایشی 1 با دانش آموزان گروه آزمایشی 2، 08/9- بود و با 95% اطمینان استفاده از سه عامل آموزشی با نقش های مختلف نسبت به استفاده از یک عامل آموزشی اثربخش تر است و موجب درگیری فعالانه تر و بیشتر دانش آموزان گروه آزمایشی 2 در انجام تکالیف تحصیلی درس علوم می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر نقش اثرگذار چندرسانه ای های دارای عامل های آموزشی و نقش های متنوع عامل آموزشی در افزایش یادگیری، یادداری و درگیری تحصیلی دانش آموزان در درس علوم پایه ششم ابتدایی بود. از این رو بهتر است در طراحی و تولید چندرسانه ای ها به تنوع نقش های عامل های آموزشی توجه شود.

  کلیدواژگان: عامل آموزشی، چندرسانه ای آموزشی، درگیر سازی تحصیلی، یادگیری
|
 • Z. Chenari, M. Rezaeizadeh *, B. Bandali Pages 1-22
  Background and Objectives

  The increasing speed of environmental changes and the intensification of competition among organizations have caused organizations to seek solutions for greater flexibility in responding to environmental needs and changes. In fact, moving towards creating organizations that have a high degree of flexibility in adapting to a changing environment is a vital and effective solution. One of the effective factors in keeping pace with changes in the environment is the improvement of organizational performance. In this regard, the importance and attention to the development, and improvement of human resources leads to the improvement of  organizational performance. There are various strategies and methods for the development and improvement of human resources. One of the ways to develop and improve human resources is coaching. In fact, coaching has created a new approach to staff learning and development. Since information technology is a link among all modern sciences and determines the development of human resources, it has created a new concept in coaching. This research focuses on coaching and information technology. In fact, the purpose of this study is to design a prototype of coaching software as one of the tools to optimize the performance of human resources and ultimately improve organizational performance.

  Methods

  The information of this study was obtained using a mixed approach. The mixed approach benefits from two parts, namely qualitative and quantitative, to achieve the research result. Therefore, the present study used the phenomenological method in the qualitative part and the survey method in the quantitative part. The research instruments in  the qualitative part was the focus group method. In the quantitative part of the research, a researcher-made questionnaire was used to collect the information. The statistical population of the study in the qualitative section were specialists in the field of education and human resources, from among them 10 people were selected using the method of snowball sampling. The statistical population of the study in the quantitative part were the  top  managers of Mashhad Power Distribution Company. From this statistical population, the top managers of the western part of the company, which included 20 people, were selected to perform a usability test.

  Findings

   The data obtained from the qualitative part of the research included 4 components for designing the coaching software, which was based on the prototype model of software development. The data obtained from the research were quantitatively analyzed by SPSS software. Quantitative data analyzed by the software showed that the aforementioned software has the required usability to be implemented in organizations and used by individuals.

  Conclusion

  The present study with laying emphasis on reducing the generation gap between managers and current employees and the individuals who will be employed in  the organization and also; and with laying emphasis on technology design by education and human resources experts and  examining the existing human resources software, sought to design a prototype of coaching software with features such as communication, cognition, problem facilitation process and problem coping, belief in the ability of individuals and motivational dimensions, and implementation of the selected solution and 360-degree evaluation. The aforementioned features were not seen in the Iranian software examined in the study. In addition to the above features, the distinguishing feature of the aforementioned software is attention to the Cohen and Bradford coaching model, and being process-oriented and feedback-oriented.

  Keywords: e-Coaching, Software design, prototype, Usability test
 • M. Mehri Tekmeh, M.A. Fariborzi Araghi *, E. Reyhani Pages 23-38
  Background and Objectives

  The purpose of this study is to investigate the use of researcher-made examples by GeoGebra software as an educational tool to increase the learning skills of geometric theorems and assess the attitude of 11th-grade math students towards geometry and provide a practical model for teaching geometry.

  Methods

   This research is a quasi-experimental type with an experimental group and a control group. It uses pre-test and post-test and is applied in terms of purpose. The statistical population of the present study included all-female high school students in the eleventh grade of mathematics in the districts three and four of Isfahan in the academic year 2021-2022. The statistical sample consisting of 120 students was purposefully selected using the available sample method. A pre-test of geometry course 1 as well as a three-scale Cattell intelligence test were administered to all groups in the same manner. A researcher-created questionnaire on a five-point Likert scale was given to all groups to assess the students' attitudes towards geometry before and after the research. The opinions of experienced education consultants and teachers were used to assess the validity of the questionnaire, and after correction, it was made available to students. The Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questions. Reliability was 0.93 indicating the high reliability of the questionnaire. The experimental group was taught how to use, construct simple shapes, and measure the components of shapes in GeoGebra via cyberspace, and their problems were solved by the researcher in five one-hour sessions.A researcher- created nine practical examples related to the sections of the circle and transformation sections in Geometry 2 using the opinions of five experienced professors and teachers, their answers were designed using GeoGebra software, and they were provided to the experimental group. Using this software, they guessed the components and checked their accuracy. The correct answers were then given to them. They also deduced the original form of the relevant theorems and demonstrated them. During this time, the control groups were given the contents of this section of the book in the traditional manner. The post-test was administered equally for all groups at the end of this period. The inferential part of SPSS 25 software, which included MANCOVA analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Levin test, and M box test, was used to analyze the obtained data.

  Findings

  The results of MANCOVA analysis show that the use of examples made by GeoGebra software compared to traditional teaching has a statistically significant effect on students' ability to guess and learn geometric theorems. In addition, the questionnaire given to the students show that they value the use of GeoGebra to solve these examples and guess and prove the theorems related to them and have more motivation to participate in the geometry class.

  Conclusion

  According to the findings, the teaching method of proving a geometric theorem by using examples made by GeoGebra software increases the amount of learning in the classroom and increases students' motivation to learn geometry, and makes the classroom more attractive to them. This method increases students' creativity and causes them to be more involved in the learning process and becomes more active in the classroom, and these skills enable students and facilitate learning in the geometry classroom. There were some issues with the research. Some school principals, for example, refused to allow this method of teaching geometry. Some geometry teachers were also unfamiliar with GeoGebra software. In-service courses in this area are ideal for math teachers who want to help their students learn geometry more effectively and enthusiastically.

  Keywords: examples, GeoGebra software, Geometry
 • K. Hassani *, M. Shafiyan, SH. Mirzaee Pages 39-50
  Background and Objectives

  New teaching tools provide opportunities for students to choose what interests them. Technology with multimedia learning tools allows students to engage in learning and learn with interest. For this purpose, the present study, with the aim of comparing face-to-face training with e-learning, at the level of students' cognitive learning in three areas of Bloom (knowledge, understanding, and application), has been conducted in the sixth-grade mathematics and science courses of Ravansar city.

  Methods

  The quasi-experimental research method and the sampling method was such that 60 sixth grade students of Niayesh Elementary School were selected to participate in this research using available sampling method and then they were randomly divided into two classes of 30  students. The  students of these two classes were simlulataneoulsy trained for two months, using face-to-face training for one class and e-learning training for the other class. For data collection, researcher-made math Educational Achievement Questionaire (with alpha of 0.87) and science Educational Achievement Questionaire (with alpha of 0.91)  were used. The research instrument included Bloom Learning Levels Questionnaire, which was designed to assess students' learning level in three areas (knowledge, understanding, and application) in math and science. These questionnaires were administered among the students and the data were collected. Initially, with the participation and cooperation of the subjects, in the experimental group 1 (face-to-face education) and experimental group 2 (electronic education), the mathematics and science academic progress questionnaire, which aims to measure the level of students' learning in the level of knowledge, understanding and application in mathematics and science courses It was designed, distributed and implemented among them, and data related to the pre-test was collected.. In order to analyze the data, in descriptive statistics, mean and standard deviation were examined, and to examine the normality of the data, a single-sample test (Kolmogorov-Smirnov) and univariate and multivariate analysis of covariance were used to test the hypotheses.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that face-to-face training and e-learning are effective on students' cognitive learning levels (P <0.05). E-learning (math course with an average of 15.63 and science course with an average of 17.33) compared to face-to-face training (math course with an average of 14.73 and science course with an average of 16.08), has a greater role in increasing student learning and with the increase of e-learning in the teaching process, there will be a greater increase in the cognitive levels of students' learning. In addition, this effectiveness is higher in science (R .71) than in math (R .26).

  Conclusion

  The results showed that electronic and face-to-face training  have an effect on increasing the levels of cognitive learning of students. Therefore, it is suggested that teachers use (combined training) in the teaching and training process to use the beneficial aspects of both e-learning (more flexibility) and face-to-face (more social interaction). In a synthetic teaching method, the tutor tries to combine the learning content through face-to-face classroom tutorials and printed books with web-based interactive tutorials and virtual classrooms. Therefore,  by  creating effective learning opportunities, a richer environment for the learner will be created. Also, due to the greater effectiveness of e-learning in this research, more attention should be paied by the shcools and teachers to the development of teachers' computer and Internet skills as well as the increased use of this teaching method in the learning process.

  Keywords: Face-to-facel Training, e-Learning, Educational Progress, learning levels
 • M. Abedini Baltork *, E. Salehi Omran, N. Kolbadinezhad Pages 51-68
  Background and Objectives

  Massive open online courses as one of the latest educational technologies have caused fundamental and quality changes to educational processes at the level of different universities and it's expanding rapidly. Mooc entails an online learning environment that is considered as the latest revolution in online education and learning. These comprehensive learning courses have provided many people with access to knowledge that was not easy in the past. Mooc is a course aimed at highly interactive participation and open access via the Internet. Despite the importance of this issue, there is still no standard scale to measure Mooc-based Curriculum, so the current research was conducted with the aim of building and validating a curriculum scale based on Mooc in higher education.

  Methods

  The research design is mixed method and the research method in the qualitative part is document review. In this regard, qualitative data was first collected and analyzed, then based on the qualitative results obtained, quantitative data was collected and analyzed and then the results of the quantitative part were used to better explain the qualitative findings. The statistical population also included Iranian and foreign sources in the field of virtual, electronic and Mooc education. In order to access texts and articles related to Persian and English keywords, curriculum, Mooc, virtual education, e-learning, online courses which are indexed in many internal electronic resources and electronic sources abroad were used to extract the latest sources related to the current research. Therefore, from 2000 to 2019, available and rich sources were studied in line with the current research and using the theme analysis method, 62 inclusive themes, 7 organizers and one comprehensive theme were discovered. The research method was quantitative, descriptive-survey and the statistical population consisted of 386 faculty members of University of Mazandaran. According to Morgan sampling table and based on relative stratified sampling, 181 people were selected as the sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire in the quantitative part, the content validity of which was 0.83 and the reliability was based on Cronbach's alpha coefficient and above 0.92. The research instrument was the Mooc curriculum scale with 7 subscales and 46 items on a five-point Likert scale.

  Findings

  The results of confirmatory factor analysis showed that Mooc-based curriculum includes managerial, technological, manpower issues, goal, content, teaching-learning strategies and evaluation. The values of TLI and CFI indices were at the desired level and higher than the cut-off point of 0.90. Therefore, the factor model had a good fit with the data.

  Conclusion

  Since Mooc is a course that aims for a lot of interactive participation and free access through the Internet and is considered as a source for learning and training, it can be said that this method has many more attractions than the traditional methods. On the other hand, nowadays, the existence of numerous unreliable sources of information on the Internet has become a big challenge for people, and access to websites can help those who are looking for information, because its content is prepared by reputable institutions and it is easy to understand whether the source is reliable or not.

  Keywords: Mooc, Curriculum, Higher Education
 • F. Tari, M. Javadipour *, R. Hakimzadeh, M. Dehghani Pages 69-86
  Background and Objectives

  Following the outbreak of covid19, e-learning has provided a unique opportunity to face the limitations of face-to-face education and achieve the ideal of education for all. Since teachers are considered as the most important influential factor in the teaching-learning process, the analysis of their successful and unsuccessful educational experiences can give us a deeper understanding of the current situation and provide solutions to achieve the desired situation and strengthen it. Given the vast amount of research conducted on the challenges and problems of teachers in the electronic context, the present study aims to focus specifically on the strengths of teachers' teaching experiences in the new learning environment. Therefore, the purpose of this study is  identifying and modeling the importance of successful educational experiences of elementary school teachers in the e-learning environment.

  Methods

  This is a qualitative and phenomenological study. Participants in this study include all elementary school teachers who had the experience of teaching in electronic context (Shad Program) in the academic year 2020-2021. Eighteen teachers among them were selected through purposive sampling and semi-structured interviews were used to collect information until the researcher could achieve theoretical saturation. The findings were analyzed, using Colaizzi's seven-step strategy. In-depth analysis of the interviews resulted in the identification of 7 main categories and 25 related sub-categories. In the next step, the identified key categories entered into the Interpretive Structural Modeling (ISM) software. In this section, first the structure of the communications between the categories was drawn in the form of an interactive network and then the importance of each of them was determined.

  Findings

  The research findings showed that successful educational experiences of elementary school teachers in the e-learning environment in the order of their importance  include the development of technological competencies (61 points), progress and modernization of curriculum elements (60 points), paying attention to emotional-psychological needs (53 points), promotion of social skills (51 points), development of scientific education (28 points), paying attention to aspects of biological and physical education (21 points) and strengthening  aesthetic capacities (17 points).

  Conclusion

  The results of the present study can be considered as a continuum in which, on the one hand, the development of technological competencies is of the highest importance and, on the other hand, the strengthening of aesthetic capacities is of the least importance. Based on the results obtained, a major overhaul of pre-service and in-service teacher training methods is needed to keep pace with the developments in technology-rich environments. In order to improve the quality of the teaching and learning process in the electronic context, teachers should also pay attention to the specific requirements of this new educational environment and its developmental capacities, and instead of using traditional teaching methods, prioritize their focus on educating students in all areas, encouraging group collaboration and participation in the virtual classroom, fostering students' curiosity and flourishing their individual creativity, strengthening students’ motivation students and paying attention to students’ individual abilities, interests, talents and personal differences of students in the new ecosystem so that they teachers could  hope for an effective and active presence of students in their virtual classes.

  Keywords: Elementary teachers, e-learning environment, Successful educational experiences, Interpretive Structural Modeling
 • M. Moayeri * Pages 87-102
  Background and Objectives

  Nowadays, one of the most basic things in education and learning is the use of technology in educational environments. By using the latest technology in the world, the level of learning can be significantly improved and therefore, the level of public awareness can be raised. This study aimed at investigating the effectiveness of augmented reality-based mathematics education in cyberspace on student teachers’ lifelong learning and their academic engagement and also comparing it with the existing (traditional) method.

  Methods

  The research method used in this study was quasi-experimental research method with a pretest-posttest experimental-control group design. The statistical population of the study included all student teachers with elementary education major in Shahid Beheshti university of Hormozgan. A total number of 40 participants were purposefully selected and randomly assigned to experimental and control groups (20 subjects in each group). The control group was traditionally ran based on cyberspace (Adobe Connect), and the experimental group was based on augmented reality-based method in cyberspace. The participants in experimental group were trained in 6 one-hour sessions by installing Microsoft Math Solver application on their cellphones. Research instruments included the Lifelong Learning Questionnaire of Wetzel et al. (2010) and Academic Engagement Questionnaire of Schaufeli et al. (2002)

  Findings

  Findings of this study revealed that augmented reality-based mathematics education in cyberspace affected the student teachers’ lifelong learning and academic motivation, and increased their lifelong learning and academic engagement.

  Conclusion

  According to the results of the experiments, the performance of the experimental group in using mathematics education based on augmented reality in cyberspace and its effect on lifelong learning and academic motivation were reported to be useful and effective. Augmented reality technology can be used as an educational method that not only draws students' attention to the subject being taught, but also due to its appropriate and user-friendly visual interaction procedures, it can provide a deeper learning while allows for being integrated with reality and thereby, can be considered as a competitor to traditional teaching tools. Also, the fascination of this type of teaching increases the interest in the environment and leads to the enthusiasm and interest of people, which is one of the important components for learning. In general, the augmented reality-based teaching method increases the student-teacher understanding of themselves and boost the speed of learning, and as a result, leads to learning desire, which increases their effort. Expanding the information of student teachers in the field of augmented reality education and holding in-service courses for teachers and providing augmented reality-based education are some of the practical suggestions of this article.

  Keywords: Education, Augmented Reality, lifelong learning, Academic Engagement, student teachers
 • S. Ansari, F. Seraji *, M. Yousefzadeh Pages 103-120
  Background and Objectives

  Given the importance of media literacy education to children in the curricula of many schools around the world and the gaps in media literacy education in Iran as well as the emphasis of various studies on using learning-based methods based on information-processing models and social learning in media literacy education, the question arises as to what the characteristics of media literacy curriculum elements are according to previous studies in the field of media literacy education. The aim of the present study was to determine the characteristics of the second primary media literacy curriculum elements for functional consuming(FC), critical consuming(CC), functional presuming(FP), and critical presuming(CP) media.

  Methods

  This research was conducted using mixed-methods design (qualitative and quantitative). In the first stage, to identify the features of the media literacy curriculum of the second primary school, the qualitative method of synthesis research (qualitative Meta-Synthesis) was used, and in the next stage, to examine the opinion of experts from the descriptive-survey method and to evaluate the effect of program implementation, a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control and experimental group was used. The statistical population of this study consisted of three groups, A) The studies published in the field of media literacy education were in local and international scientific databases; out of 4309, 18 related documents in the field of media literacy were purposefully selected as samples, B) In the initial validation section of the project, 15 specialists were purposefully selected (with criteria of expertise and experience in the field of media literacy education) from the statistical community of instructors and curriculum planning specialists in the field of media literacy as a sample, and C) In the quantitative part of the statistical population, the students of the second primary school in Hamedan in the academic year of 2019-2020 were included who were selected as a research sample using the multi-stage random cluster sampling method and consisted of a total of 63 sixth-grade female students. In order to analyze the data, to extract information from research and to analyze and combine the findings in determining the characteristics of the curriculum, the content analysis method was used via coding. At this stage, in addition to using the CASP tool in selecting appropriate study units, to ensure the coding method, in addition to using the researcher self-review technique, two experts in the field of communication and curriculum were used to re-codify the findings. In the second stage, using a researcher-made questionnaire, the data obtained from the survey to validate the curriculum were evaluated with a CVR coefficient. In the third stage, in order to analyze the data obtained from the researcher-made tests (functional evaluation, parent evaluation and self-evaluation) in four levels of functional consumption, critical consumption, functional prosumption, and critical prosumption, according to the fact that the data does not have a normal distribution in the pre-test and post-test, the Uman-Whitney test was used.

  Findings

  Findings of the research in the meta-analysis section indicated characteristics such as attention to critical approach, critical media literacy, cognitive media literacy and new media literacy, and the basics of the philosophy program for children in the basics element; Acquisition and promotion of media consumption indicators included (fostering caring thinking), critical media literacy (fostering critical thinking) and producing media messages (fostering creative thinking) in the target element; Attention to cognitive, emotional, aesthetic and moral dimensions, students' life experiences in the face of different media, components emphasized in media literacy theories and in combination with other courses were included in the content element; Attention to discussion and participation in classroom community of inquiry, research-oriented, based on personal (individual) patterns, as well as the use of integrated methods were considered in the method element; Emphasis on discussion, attention to different cognitive, emotional and behavioral dimensions, use of different evaluation tools as well as metacognitive self-evaluation were the elements of media literacy curriculum evaluation in the second primary school. In the field of validation according to experts, due to the higher CVR coefficient obtained in all items of the minimum acceptable coefficient for 15 people (0.49), the features mentioned in the curriculum of the second primary school were confirmed. In the study of the effect of the implemented curriculum on media literacy competencies of second primary school students, the results of Mann-Whitney post-test showed that the effect of the experimental group was significant at the confidence level of 0.95 (P = 0.000, Z = -5.93).

  Conclusion

  Combining library studies, experimental designs, and interviews with experts in previous studies, as well as validating the features extracted by experts in the field of media literacy training and model effectiveness in implementation suggests a curriculum during which students form a research community  to find, build, and engage in media messages involving positive exchange and participation (instead of a competitive environment) in challenging content related to media literacy indicators and results in the cultivation of thoughts based on non-hostile reflection, an increased enjoyment stemming from the ability to read and deeply understand media messages based on dialogue, the development of creativity while creating common perceptions, adherence to ethical principles such as tolerance and acceptance of ambiguities and in general grounding and promoting media literacy and self-leadership through cultivating a variety of caring, critical and creative thinking abilities.

  Keywords: Media Literacy, Curriculum, Primary education
 • A. Rahbar, S.M. Imam Jome *, A. Hosseini Dehshiri, A. Asareh Pages 121-138
  Background and Objectives

  Teacher training, as the most important pillar of education, is responsible for training student teachers to enter the serious job of teaching. Creativity is one of the important issues among researchers, especially educational specialists, which should always be investigated and studied. Improving creativity as a concern has always been considered by researchers. The contemporary world has prompted educators and educational planners to look for ways to prepare learners for the future. It is clear that in a period where learners can access to any information in a few seconds by using the Internet, the emphasis on memorizing and the content of textbooks is not enough. The main focus should be on conceptual development, critical thinking, collaboration and above all creativity because in today's world, the possibility of encountering problems for which there is no predetermined solution has increased. Therefore, solving new problems requires creativity. Based on this viewpoint, the aim of the current research is to design a curriculum model based on creativity for student teachers.

  Methods

  This research is based on the qualitative method and is data-oreinted in type, and  of foundation data and the uses dimension analysis approach Participants in the study were specialists curriculum planning and professors of Farhangian University . By criterion sampling for semi - structured and exploratory interviews , 18 individuals were selected. The interviews continued until the theoretical saturation of the data . To analyze the data, open, axial and selective coding were used benefitting from the MAXQDA software . The validity of the data was confirmed by matching methods applied by the members , peer review , and experimental interviews .

  Findings

  Based on the elements of AkKer's curriculum planning, the findings  showed that the logic of the creativity-oriented curriculum is based on the integration of information and communication technology in teaching and learning creativity, localizing creativity, training and improving the creative skills of student teachers to foster creative students after finishing their teacher training program  and entering the schools. . The content should be diverse and multiple, stimulating, using modern educational technologies and multimedia as well as being attractive in content creation. Moreover, the organization of this content should be based on spiral and integrated organization. The teacher has the role of facilitator and stimulator of creativity. Learning activities should be based on mixed methods, workshops, questioning and cooperative learning. Information and communication technology should be used in teaching in order to enrich the teaching process. Also, the creative environment should have features, such as stimulating creativity, collaboration, as well as being based on creative architecture with attractive colorful computer graphics. The evaluation of the curriculum should be qualitative and descriptive,taking place continuously during a period of time. Exposing the learners to different situations of taking tests  , such as creative plays  or group games , creative evaluation by using the learning concepts but different from the cliche types of questions  within the book , holding group or individual exams after providing counselling opportunites in the group, self-assessment,  open goal evaluation , evaluation of creative , process and functional skills are also among other features of a creative environment.

  Conclusion

  Considering the fact that creativity - based curriculum in teacher training course requires an interactive , open and free space ; therefore , along with the prescribed program,such curriculum  requires free and flexible space that is  in accordance with the executive requirements and features . The use of new educational technologies as well as the integration of ict technologies in all curriculum elements is recommended . Moreover, it is suggested that change and transformation in the curriculums of the teacher-training centers should take place in an attempt at making a curriculum of teaching creativity or integrating creativity in the content of other courses, such as the course of principles and teaching methods or the course of the theories of teaching and learning which are more suitable for this work to train creative student teachers in order to take a positive step toward improving the quality of the curriculum of Farhangian university in an attempt at growing and developing the creativity of  of student teachers.

  Keywords: Curriculum, Creativity, student teachers, Grounded Theory
 • R. Nourollahi Feyz, A. Khorasani *, D. Masuomi, Z. Farsi Pages 139-154
  Background and Objectives

  Scientometric research, with its capacity to evaluate scientific research and use multiple indicators to explain the potentials and the scientific and technological performance in various dimensions, has gained popularity amongst researchers. This field of inquiry is employed in various studies with the main objective of quantitative examination of a wide range of scientific data. This study aims at a scientometric study in the journal of Computer and Education whose main objective is to map out the topics of the articles and present the upcoming research paths. The purpose of selecting this journal is to address the latest research in one of the most specialized journals in the field of educational technology.

  Methods

  In terms of method, this study is categorized in the generality of meta-nalysis method and among applied studies which has been carried out in using the method of scientometric and bibliographic research studies. . In this research, library study methods have been used to study the theoretical literature and collect researchdata. The analysis unit included all articles published in the Journal of Computers & Education between 2010-2021 and the source of data collection was the Scopus citation database and search for articles by means of the journal title. The search results included 2597 articles. A set of scientometric methods and tools have been used to provide a suiatble analysis and interpretion of the results.

  Findings

  Based on the results, 2597 articles were written by 5928 authors among which the highest number of these articles was written by one author and the average collaboration index for authors was 2.5. The United States, Taiwan, and Spain had the most scientific output, and among the authors, Huang, Chen, and Thassi had the highest number of scholarly articles. This issue highlights the important role and influence of these authors in the journal. A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games was identified as the most important article and the focus of the research in this journal is more related to learning.

  Conclusion

  In general, the most significant topics in computer and education journals is the use of digital technologies in the field of distance education and learning. The analysis of the research findings showed that the articles published in the Computer and Education Journal are diversely distributed in different scientific subjects and a broad interest from a variety of research perspectives can be noted. Also, the analysis of keywords for the studied articles showed four thematic developments for journal research in areas, such as e-learning, improving learning or teaching methods, developing educational approaches and the application of digital technologies in learning. The findings in the current study can provide some directions for future research on technological learning. It is suggested that future studies examine which pedagogical issues are the most relevant to the research community through meta-analysis to find how to integrate specific technological tools to aid teaching and learning activities. In addition, how interactive e-learning environments are designed to better meet learners' needs can be explored through further design-based research. In particular, what kind of technology tools can provide better academic performance and learning in educational or student-centered learning environments can be further explored

  Keywords: technological Learning, Journal of Computers, Education, Scientometric analysis, e-Learning
 • A. H. Farajpahlu *, A. Namdari Pages 155-168
  Background and Objectives

  Personal information management is one of the most important issues in estimating information retrieval in an organization and among individuals. In this study, with personal information management activities, the amount of knowledge and skills of personal information management status was identified and its changes were examined in terms of age and educational level and the faculty of the place of study. The purpose of this study was to investigate the personal information management activities of students in the University of Medical Sciences and to assess the level of their knowledge and skills.

  Methods

  This study was conducted on personal information management activities (7 activities of Jones model) and in the present study, a review and comparison among seven personal information management activities and two measures of knowledge and skills was presented. The research was conducted using survey method. Based on the purpose in the category of applied research and in terms of data collection and nature, it was descriptive-analytical. The statistical population includeed students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the academic year 2018-2019 Convenience sampling method was used to determine the statistical population. By determining the total number of students (1300 people) and using Krejcie-Morgan table, the approximate number of 297 students was determined. Data were collected using an adjacent questionnaire (2013). Pearson and Spearman correlation tests and SPSS 22 statistical software were used to analyze the data.Regarding the data set and content with three indicators of knowledge, skills and personal information management, a face-to-face questionnaire was distributed.

  Findings

  Descriptive findings of the study showed that the mean values of knowledge, skills and a total of seven student activities were equal to 1.22, 2.55, 2.50, respectively, and at an undesirable and relatively undesirable level. Among these factors, there was a significant relationship between different faculties and degrees at the significance level of 0.05 and there was a significant relationship among students with different age groups. In this study, it was found that seven activities ultimately improved the performance of individuals in the proper management of information resources and selecting the information they needed. And their skills showed that although students had high knowledge and skills in personal information management, the level of their activities was declining.

  Conclusion

  The results showed that the status of personal information management of students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences had a positive and significant effect on students' knowledge and skills. On the other hand, in this study, it was revealed that with the change of personal information management, the level of satisfaction and dissatisfaction of students and PIM variables and its items would change. Also, with the use of personal information management, information loss, information overflow, the presence of inappropriate information would reduce.

  Keywords: Personal information management, students of Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, knowledge, skills
 • M. Khosravi Chahkandak, M. Rostaminezhad *, M Akbaribooreng Pages 169-184
  Background and Objectives

  In today's world and in competitive business environments, the capacities, competencies and capabilities of human resources and their identification, development and updating play a very decisive role in the survival and continuation of the life of the organization and organizations can, by no means, pass by them without having a systematic plan. Manpower is recognized as a strategic resource and knowledge capital of organizations, and certainly any disregard for their capabilities and competencies will deprive organizations of competitive advantage and make them victims of change and serious rivalries. Advances in technology and the digitalization of human life in recent years have created new needs in the labor market and even in people's lives as a result of which the job market has changed day by day and different types of jobs have been created. The widespread presence of businesses on the web and social networks and the use of sites and blogs to promote and sell products has created the need to produce content and, therefore, the need for specialists in electronic content production is felt more than ever. In this regard, the aim of the present study is to identify the professional competencies of specialists in electronic content production.

  Methods

  The research was conducted with a qualitative approach and qualitative content analysis method. The data required to achieve the research goal were collected by reviewing internal and external documents and interviews with experts, professors and postgraduate and doctoral students in educational technology, information technology, computer and curriculum planning with expertise in the field of e-learning who had experience in producing electronic content. First, in order to identify the competencies of  specialist in electronic content production, articles, books, publications, and reputable domestic and foreign scientific sites related to the electronic content production curriculum were reviewed by using the review method of descriptive studies to select scientific sources from reputable sites, such as ScienceDirect, SAGE, Elsevier, Scopus, Eric. The selection criteria for the articles and resources of these sites were that the selected articles had to have been published in the period of 2000 to 2021 and also, they had to be related to the production of electronic content and competency criteria in the curriculum. After identifying the elements and indicators with experts, professors and postgraduate and doctoral students in educational technology, information technology, computer and curriculum planning, with expertise in the field of e-learning who had experience in producing electronic content, an interview with a semi-structured format was conducted regarding these criteria and the amount of their importance and adequacy. se the purpose of these interviews was to identify the hidden dimensions and components or indicators that may not have been mentioned in the previous theoretical foundations and research. The field of research included all professors and postgraduate and doctoral students in educational technology, information technology, computer and curriculum planning who were experienced in the research field of e-learning and e-content production. The research sample was determined purposefully based on the principle of data adequacy.

  Findings

  The research findings categorized the professional competencies of the experts in  the production of electronic content in three categories of cognitive competencies (with two categories of specialized knowledge in the field of electronic content production and general knowledge), skill competencies (with four categories of training skills, design skills, production skills and soft skills) and attitudinal competencies (with three categories of attitude principles related to the field of electronic content production, ethical principles and cultural and social principles).

  Conclusion

  The findings of this study can be used in different stages of designing a competency-based electronic content production curriculum.

  Keywords: Electronic content, Competency. Curriculum, content production
 • R. Ahmadi *, B. Mohammadi Pages 185-196
  Background and Objectives

  On March 29, 2021, UNESCO held a virtual meeting of education ministers under the slogan "One year into covid, priority given to improving education to prevent generational catastrophe".The purpose of this meeting was to review the lessons learned from this new situation, the most important risks head and strategies to prevent academic backwardness. One of the main themes of the meeting was the digital transformation and the future of education. Following the pandemic of covid-19 disease in Iran and other countries of the world and the horizon opened in the application of e-learning, it is necessary to develop indicators to evaluate the quality of this training. The purpose of this research is to evaluate the quality of learning management system based on ISO 9126 standard.

  Methods

  In this research, descriptive-survey research method was used. Data collection tool was a researcher-made quality questionnaire of e-learning management system that was designed based on ISO 9126 indicators. To check the validity of the measurement tool, Question analysis, reliability and validity were used. To analyze the questions, the methods of calculating the difficulty index   , discriminative index and loop method and for  face validity, content validity and construct validity were used to validate the questionnaire. Its validity was confirmed by experts and its reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.907.  To analyze the data, two methods of descriptive and inferential statistics were used by SPSS software. In the descriptive statistics section, tables of frequency, mean, graphs and standard deviation, frequency percentage and in the inferential statistics section, one-group t were used to test for significant differences. The statistical population of this study included Master's and PhD students of Shahid Rajaei teacher training University Virtual Education Center, which was calculated by random sampling method to 161 people based on Klein's view.

  Findings

  According to statistical tests results the results indicate that the quality of the learning management system, virtual learning centers operating in the components and reliability is low-middle level, and components of usability is medium to high levels and components of efficiency is medium levels. The results of t-test indicate that the mean obtained in 160 degrees is significant with 95% confidence. Therefore, the quality of e-learning management system of the statistical population based on ISO 9126, with 95% confidence is in the middle to lower level.

  Conclusion

  In the learning management system, the ISO 9126 standard to determine the quality of software is one of the most important topics in e-learning which has been considered as an influential factor in various researches. In terms of the necessary of changes the world's educational systems and the tendency to use virtual education, Managers of educational systems are advised to ensure the provision of high quality training by identifying the weaknesses of the e-learning software system and paving the way for their elimination. Also, in accordance with the standards, provide the necessary infrastructure for the purposeful use of these systems. In investigating the cause of low quality of learning management system based on ISO 9126 standard, there can be weaknesses in the sub-characteristics of these components such as adaptability, compliance, security, fault tolerance, recoverability, time behavior, resource behavior, installability, analyzability and stability named.

  Keywords: Evaluation, Quality, e-learning management system, ISO 9126
 • S. Ghasemi Madani *, GH. Ahghar, D. Taghvaei Pages 197-208
  Background and Objectives

  Today, education in schools requires the use of methods that make learning enjoyable and effective for students. On the other hand, applying the suggestions and paying attention to the results of this research can change the attitude of teachers, planners, and educational policy makers towards using more and more targeted new approaches in education. This research aims to compare the effectiveness of reverse education and teaching strategies. Metacognition was taught to check its effect on students' self-efficacy in science.

  Methods

  The research method was a quasi-experimental pre-test and post-test type with a control group in terms of practical purpose and in terms of data collection method. The statistical population was all the female students of the first year of high school in the 1st district of Karaj in 2021. According to the entry and exit criteria in the study, 45 people were selected based on Cochran's formula and based on the purposeful sampling method and were randomly divided into three groups. The tools used in this research were Scherer's self-efficacy questionnaire (1986). First, the selected students were divided into three equal groups and based on the random method, one group was identified as the first experimental group, the second group as the second experimental group, and the third group as the control group. In the pre-test phase, the dependent variable (self-efficacy in this study) was checked in all three experimental groups, the second experimental group and the control group. The independent variable (reversal training) was implemented in the first experimental group and the training of metacognitive strategies in the second experimental group, and the control group received no training. In the post-test phase, the dependent variable (self-efficacy) was checked in all three groups of the first experiment, the second experiment and the control group, and in the follow-up phase, one month after the post-test phase, the dependent variables (self-efficacy) was checked in both experimental groups. Descriptive statistics were used to analyze the data and inferential statistics were used to test the research hypotheses.

  Findings

  There is a difference between the effectiveness of reverse education and the teaching of metacognitive strategies in science lessons on students' self-efficacy. The effect of flipped teaching in increasing the self-efficacy of students in science lessons has a good stability over time. The effect of teaching metacognitive strategies in increasing the self-efficacy of students in science lessons has a good stability over time.

  Conclusion

  According to the findings of the present research, it can be concluded that flipped teaching and training of metacognitive strategies are effective in improving self-efficacy. Also, the teaching of metacognitive strategies in increasing students' self-efficacy in science lessons has a good stability over time. The effect of reverse education in increasing students' self-efficacy in science lessons has a good stability over time. It is suggested to investigate the effect of the flipped classroom teaching method on other variables such as the reduction of learned helplessness, problem solving skills, etc. in other courses and levels of study. On the other hand, it is suggested that the Ministry of Education and Culture hold educational workshops and in-service classes to reduce the traditional norms of teachers in order to inform them of the effectiveness of the reverse learning approach and educational platforms. Also, according to the technological infrastructure of this approach, educational content production workshops should be held for teachers.

  Keywords: Flipped Teaching, Teaching Metacognitive, Strategies, Self-Efficacy: Experimental Sciences
 • M. Moatari, E. Pazouki *, R. Ebrahimpour, M.R. Rezaee Pages 209-232
  Background and Objectives

  Today, e-learning is considered as a transformational technology and an important tool in the process of education and educational activities. On the other hand, the need to learn English as the first language in the world in order to exchange information and communicate with other nations in order to use up-to-date knowledge is undeniable, so the use of information technology to produce and provide educational services to improve English language teaching and learning is effective. Identifying the effective factors in achieving learning is one of the important and researched cases. Since the factors affecting learning are very wide and extensive, it is important to identify these factors in solving the problems and shortcomings of the educational system. One of these factors is cognitive style. People use different learning styles according to their individual differences. Cognitive style can be defined as the way people process new information and experiences in their minds; therefore, it is necessary to create a personalized environment based on the cognitive style of individuals in order to better adapt the educational strategy to the needs and abilities of the user and increase the efficiency of the learning process. In this research, Riding’s cognitive style, which divides people into two dimensions, verbal-imagery and wholistic-analytic, is used as an effective factor in learning. This study aims to predict the cognitive style of riding, based on the mouse movement of users in a language teaching software. In this regard, the language training software was designed and implemented, in which all the user's mouse movements are recorded on a millisecond scale when reading the English text and using the media designed in the software. Next, by using machine learning methods and interactive data stored from users while working with the software, an intelligent model was presented that categorizes people in two dimensions based on Riding’s cognitive style. This research is practical in terms of purpose.

  Methods

  In this study, Peterson’s cognitive style test is used to extract learners' cognitive style with the aim of constructing labeled data. Also, individuals’ mouse data is recorded when interacting with software, and artificial intelligence-based machine learning algorithms and models are used to build intelligent models for classifying and predicting individuals' cognitive styles. The process of training and building smart models is done through labeled data. Finally, the models used are evaluated by comparing the results of the cognitive style test and the outputs of the intelligent models. In the exams, male and female students aged between 22 and 35, with bachelor's and master's degrees familiar with English participated.

  Findings

  Users stored interactive data was used as the input to the five classifiers of the decision tree, neural network, nearest neighbor, support vector machine, and random forest. Patterson test results were also used as labels for these models; thus, individuals were categorized into two dimensions based on Riding’s cognitive style. The best classification was related to the decision tree with 90% accuracy in the verbal-imagery dimension and 87% accuracy in the wholist-analytic dimension of the results of this research.

  Conclusion

  According to the findings of this study, the designed language teaching system can intelligently extract the cognitive style of people when reading the English passage with appropriate accuracy. Therefore, in the future, the ability to provide personalized content in accordance with the cognitive style of people can be added to the designed software.

  Keywords: e-Learning, Cognitive Style, English Teaching, Machine Learning
 • M. Minaeinezhad, Y. Mahdavi Nasab *, N. Mohammadhasani Pages 233-247

  in the learning process of students; one of these technologies is educational multimedia. Among the principles and criteria of multimedia production is the use of educational agent in its design. An educational agent is an animated character that talks and is embedded in educational computer programs and helps to provide multimedia content or students' participation in learning. Although there have been numerous studies with the aim of investigating the effect of the educational agent in education, there has been no research regarding the use of several educational agents with different roles in educational multimedia. In this study, using multimedia with one educational agent and multimedia with three educational agents (each of which has a different role), and the effect of educational agents on learning, retention and academic engagement of students in science course was investigated.

  Methods

  The statistical population of the research included all sixth-grade students in Khorram Abad in the academic year of 2020-2021. Using random sampling method, three classes of 30 students were selected among the sixth-grade classes of Khorram Abad schools and were randomly assigned to experimental groups. The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design. The research tools included a researcher-made learning test, a retention test, and Rio's academic engagement questionnaire, and the reliability coefficient was calculated as 0.821 using Cronbach's alpha coefficient for the academic engagement questionnaire. The classrooms were taught simultaneously and separately for four sessions using educational multimedia tools developed by the researcher.

  Findings

  The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between the experimental science course scores in the groups (F=68.42, P<0.005) and the use of educational agent had a significant effect on learning. The difference in the average scores of the post-test learning of students who were trained with one educational agent (experiment group one) and students who were trained with three educational agents with different roles (experiment group two) was -9.35 and with 95% confidence of using three educational agents was more effective than using an educational agent and led to better learning of science lessons. In the retention variable, the results showed that there was a significant difference between the scores of the experimental groups (1 and 2) and the control group (F=7.6, P<0.05) and the use of an educational agent had an effect on retention compared to not using an educational agent and the presence of an educational agent in the education process led to better retention of information in the memory in the long run. The difference between the average scores of the memory test of the students of experiment group one and the students of experiment group two was -0.928 and there was no significant difference between the use of three educational agents compared to the use of one educational agent. In the variable of academic engagement, there was a significant difference between the grades of groups (F=7.24, P<0.05) and the use of educational agents had a significant effect on academic engagement, and the students of experimental groups 1 and 2 who were trained with educational agents. They had more engagement in academic assignments and tasks. Moreover, according to the results, using three educational agents with different roles was more effective than using one educational agent and caused more active engagement of experimental group 2 in doing the academic assignments of the science course.

  Keywords: Pedagogical agent, Instructional multimedia, Academic Engagement, Learning