فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
پیاپی 67 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/30
 • تعداد عناوین: 30
|
 • فروغ اسدی، روشنک خدابخش پیرکلانی*، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحات 1-11

  بدون شک انسان به عنوان موجودی اجتماعی با سایر انسان ها در ارتباط است. از آنجایی که رفتار انسان ها می تواند تحت تاثیر دیگران قرار گیرد، شناخت عوامل موثر بر روابط اجتماعی مهم است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران در نیمه اول سال 1400 تشکیل می دهند که از بین آن ها 160 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه خودشناسی (قربانی و همکاران، 2008)، مکانیزم های دفاعی (DSQ-40) خودتنظیمی هیجانی (هافمن و کاشدان، 2010) و کیفیت روابط بین فردی (پیرس و همکاران، 1991) پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که مولفه های خودشناسی انسجامی (خودشناسی تاملی، خودشناسی تجربه ای و خودشناسی انسجامی) با کیفیت روابط بین فردی رابطه مثبت دارند، از بین مولفه های مکانیسم های دفاعی، مکانیسم رشدیافته رابطه مثبت، مکانیسم رشدنیافته رابطه منفی و بین مکانیسم روان آزرده با کیفیت روابط بین فردی رابطه ی معناداری پیدا نشد. از بین مولفه های خودتنظیمی هیجانی نیز، سازگاری و تحمل رابطه مثبت، و پنهان کاری رابطه منفی معناداری با کیفیت روابط بین-فردی دارند. یافته های این پژوهش نشان داد که خودتنظیمی هیجانی، مکانیسم های دفاعی و خودشناسی انسجامی از عوامل موثر در کیفیت روابط بین فردی است، بنابراین می توان با شناسایی این متغیرها در افراد و بهبود آن ها، کیفیت روابط افراد را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی هیجانی، خودشناسی انسجامی، دانشجویان، کیفیت روابط بین فردی، مکانیسم های دفاعی
 • رسول اسمعیلی، مهناز استکی*، منصوره شهریاری احمدی صفحات 13-23

   هدف پژوهش حاضر، تعیین و مقایسه اثر بخشی بسته های توانبخشی شناختی پریسا و پارس در بهبود حافظه فعال و نگهداری توجه کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. پژوهش در قالب طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. تعداد 33 دانش آموز 9 تا 12 ساله سوم تا پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی به روش هدفمند انتخاب و در سه گروه همتا جایگزین شدند. در گروه آزمایش 1 با بسته توانبخشی شناختی پریسا و در گروه آزمایش 2 با بسته توانبخشی شناختی پارس مداخلات توانبخشی در 14 جلسه 45 دقیقه ای انجام شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت ننمود. پس از 45 روز آزمون پی گیری انجام شد. برای اندازه گیری متغیرها از آزمون ان بک و آزمون عملکرد پیوسته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که هر دو بسته توانبخشی شناختی پریسا و پارس در بهبود حافظه فعال و نگهداری توجه تاثیر دارند. همچنین داده ها نشان می دهد هر دو بسته توانبخشی تاثیر یکسانی بر مولفه های حافظه فعال و نگهداری توجه دارند ولی بسته توانبخشی شناختی پریسا بر مولفه زمان واکنش متغیر حافظه فعال در دراز مدت اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، توانبخشی شناختی، حافظه فعال، نگهداری توجه
 • الهام اشتاد، مسعود غلامعلی لواسانی*، حسن حمیدپور، سید سعید پورنقاش تهرانی صفحات 25-34

  اهداف:

   افسردگی اساسی دومین بیماری شایع دنیا و مهم‎ترین عامل تخریب عملکرد افراد و کاهش کیفیت زندگی آنان است. علایم باقیه‎ای (مانند اندیشناکی) که پس از درمان به جا می‎مانند، احتمال بازگشت/ عود اختلال را بالا نگه می‎دارند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اندیشناکی در کاهش میزان اندیشناکی، علایم افسردگی و بهبود راهبردهای حل مساله، انجام شد.

  مواد و روش‎ها: 

  طرح پژوهش شامل طرح تجربی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه و اندازه گیری مکرر است. هفت نفر از طریق نمونه‎ گیری هدفمند، یک نفر به عنوان شرکت‎ کننده آزمایشی (زن) و شش نفر گروه نمونه (سه زن و سه مرد) در یازده الی بیست جلسه هفتگی 60 دقیقه‎ای شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل SCID، مقیاس سبک پاسخ (RSQ)، مقیاس افسردگی بک-ویراست دوم و مقیاس حل مساله کسیدی و لانگ بودند. برای سنجش عملیاتی میزان کارآیی نتایج پژوهش، ملاک‎های اندازه تغییر (درصد بهبود و شاخص تغییر پایا)، کلیت تغییر، عمومیت تغییر، میزان پذیرش، ایمنی و ثبات مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‎ ها:

   رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اندیشناکی، موجب کاهش معنادار میزان اندیشناکی (اندیشناکی) اندیشناکی و علایم افسردگی در شرکت‎کنندگان شد. هم چنین، تغییرات نسبی در راهبردهای حل مساله افراد مشاهده شدند.

  نتیجه‎ گیری:

   رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اندیشناکی، اثر مطلوبی در تضعیف عادت اندیشناکی و کاهش علایم افسردگی در افراد نشان داد. درمانگران می‎توانند از رویکرد مذکور، به تنهایی یا به همراه سایر رویکردهای درمانی برای حل مشکل اندیشناکی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اندیشناکی، اندیشناکی (نشخوار فکری)، افسردگی، راهبردهای حل مساله
 • نگین انباری میبدی*، سجاد بشرپور، محمد نریمانی صفحات 35-44
  مطالعه حاضر با هدف بررسی مدل یابی علی بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک بر اساس حساسیت به پاداش و با نقش میانجی آشفتگی خواب و بینش شناختی انجام شد. این مطالعه ی مقطعی با روش نمونه گیری در دسترس روی 126 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در فاز شیدایی که در بازه زمانی مهر سال 1399 تا اردیبهشت سال 1400 به کلینیک های روانپزشکی استان یزد مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد نمونه 30 روز پس از پر کردن پرسشنامه ها و سنجش اولیه، مورد سنجش مجدد شدت مانیا قرار گرفتند. برای سنجش افراد از پرسشنامه محقق ساخته، مقیاس برداشت کلی بالینی برای اختلال دوقطبی، مقیاس درجه بندی مانیای یانگ، آزمون یادگیری کلامی شنیداری هیجانی، آزمون حافظه ی کاری دانیمن و کارپنتر و مقیاس حساسیت به پاداش و تنبیه استفاده شد. داده ها با مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار Smartpls-3 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد مقدار آماره t برای کلیه مسیر ها بجز مسیر حساسیت به پاداش به بینش شناختی و مسیر بینش شناختی به بهبودی از اختلال، بالاتر از 96/1 بوده و در نتیجه در سطح اطمینان 95% معنادار می باشند. میتوان نتیجه گیری کرد حساسیت به پاداش به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق تاثیر بر آشفتگی خواب) می تواند بر بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک تاثیرگذار باشد. با این حال حساسیت به پاداش از طریق بینش شناختی بر بهبودی از اختلال دوقطبی نوع یک تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: آشفتگی خواب، اختلال دوقطبی نوع یک، بینش شناختی، حساسیت به پاداش
 • فاطمه جعفری*، زهرا نوباوه وطن صفحات 45-53
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد نابهنجار شخصیت، تن انگاره و نشانه های اختلال شخصیت نمایشی در پیش بینی نارضایتی زناشویی زنان متقاضی طلاق بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش زنان اقدام کننده به طلاق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده شهر کرج در سال 1400 بودند. نمونه آماری پژوهش شامل 160 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نارضایتی زناشویی انریچ، ابعاد نابهنجار شخصیت کروگر و همکاران، تن انگاره سویوتو و گارسیا و پرسشنامه چندمحوری بالینی- میلون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (همزمان) انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد نابهنجار شخصیت (عاطفه منفی، گسلش، مخالفت ورزی، مهارگسیختگی) و نشانه های اختلال شخصیت نمایشی با نارضایتی زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در واقع با افزایش ابعاد نابهنجار شخصیت و نشانه های اختلال شخصیت نمایشی، میزان نارضایتی زناشویی نیز افزایش می یابد. همچنین بین رضایت از تن انگاره با نارضایتی زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش رضایت از تن انگاره، نارضایتی زناشویی کاهش می یابد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای اختلال شخصیت نمایشی، عاطفه منفی و مخالفت ورزی ابعاد تاریک شخصیت و رضایت از تن انگاره به صورت منفی و معناداری می توانند نارضایتی زناشویی زنان متقاضی طلاق را پیش بینی کنند. بنابراین توجه به ویژگی های شخصیتی و رضایت از تن انگاره نقش مهمی در نارضایتی زناشویی دارند.
  کلیدواژگان: نارضایتی زناشویی، اختلال شخصیت نمایشی، تن انگاره، ابعاد نابهنجار شخصیت
 • شکیب جوهری، محمد زارع نیستانک*، الهام فروزنده صفحات 55-66
  هدف از این پژوهش تعیین تاثیر توانبخشی شناختی بر مولفه های حافظه ایپزودیک و توانایی رونگاری شکل بیماران اسکیزوفرنی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کلیه بیماران اسکیزوفرنی تحت درمان و مراقبت در بیمارستان فارابی شهراصفهان (سال 1400) بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 بیمار اسکیزوفرنی تحت درمان در بیمارستان فارابی شهر اصفهان انتخاب شدند و با توجه به معیارهای ورودی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. متغیر مستقل درمان مبتنی بر توانبخشی شناختی (برگ و انسل 1999 و بیکر و تامپسون 1999) بود که برای گروه آزمایش طی 12 جلسه (به صورت گروهی و به مدت30 الی45 دقیقه) برگزار شد، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش آزمون بینایی- حرکتی بندرگشتالت (1983) و آزمون ان- بک (حافظه کاری فعال) (1990) بود. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که درمان مبتنی بر توانبخشی شناختی بر مولفه های حافظه ایپزودیک و توانایی رونگاری شکل در بیماران اسکیزوفرنی تاثیر معنا داری داشت (01/0>p). بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر توانبخشی شناختی روشی موثر برای برای بهبود حافظه ایپزودیک و توانایی رونگاری شکل در بیماران اسکیزوفرنی است و می توان از آن در طراحی و اصلاح مداخلات کاهش علایم اسکیزوفرنی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، لوب آهیانه ای، حافظه ایپزودیک، توانایی رونگاری شکل، اسکیزوفرنی
 • غلامرضا چلبیانلو*، رضا عبدی، سیده آرزو کاظمی صفحات 67-76
  هدف این پژوهش، تعیین نقش ابعاد سرشت و منش و نوروتیسیزم در تنظیم برانگیختگی بود. بدین منظور تعداد 300نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و علاوه بر اطلاعات دموگرافیک، به پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر (TCI)، مقیاس نوروتیسیزم (SPI-5)، فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) و مقیاس برانگیختگی بدنی پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی دو عاملی برانگیختگی، از روایی سازه مناسبی برخوردار است. همچنین نتاسج نشان داد بین پشتکار و خودفراروی با باور به آگاهی از احساسات همبستگی مثبت و بین خودراهبری و باور به آگاهی از احساسات، رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین پشتکار و خود فراروی با باور به تغییر آگاهی رابطه مثبت و بین نوروتیسیزم و آسیب پرهیزی با باور به تغییر آگاهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین خودراهبری، همکاری و خودفراروی با ذهن آگاهی رابطه مثبت و بین نوروتیسیزم، نوجویی و آسیب پرهیزی با ذهن آگاهی رابطه منفی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای خودفراروی، پشتکار، خودراهبری و پاداش- وابستگی توانستند تنظیم برانگیختگی را از طریق عامل باور به آگاهی از احساسات به طور معنی داری پیش بینی کنند. متغیرهای خودراهبری، خودفراروی، پشتکار، نوروتیسیزم و آسیب پرهیزی هم توانستند تغییرات تنظیم برانگیختگی را از طریق عامل باور به تغییر آگاهی پیش بینی نمایند. از طرفی متغیرهای نوروتیسیزم، آسیب پرهیزی و خودراهبری توانستند تغییرات تنظیم برانگیختگی را از طریق ذهن آگاهی به طور معنی داری تبیین نمایند. در کل می توان چنین نتیجه گرفت که جنبه های روانی- بیولوژیکی شخصیت می توانند نقش مهم و موثری در تنظیم برانگیختگی داشته باشند.
  کلیدواژگان: سرشت و منش، نوروتیسیزم، ذهن آگاهی، برانگیختگی
 • بتول حراج زاده، طهمورث آقاجانی هشجین*، عبدلله علیزاده صفحات 77-86
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش توجه و کنترل پرخاشگری در هنرجویان موسیقی 7 تا 12 سال آموزشگاه های موسیقی صورت گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان هنرجوی موسیقی در آموزشگاه موسیقی خانه هنر شهر تهران در زمستان 1399 و بهار 1400 بود. از این جامعه تعداد 30 کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه، (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری کودکان واحدی و همکاران (1387) و آزمون توجه مانلی و همکاران (2001) بود. گروه آزمایش هشت جلسه مداخله ذهن آگاهی طبق پروتکل ارایه شده توسط بایر (2006) را دریافت کردند ولی گروه کنترل هیج مداخله روان شناختی دریافت نکردند. علاوه بر شاخص های توصیفی از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر بهبود توجه (توجه پایدار، توجه انتخابی و کنترل توجه) و کاهش پرخاشگری (کلامی - تهاجمی، فیزیکی - تهاجمی، رابطه ای و خشم تکانشی) کودکان هنرجوی موسقی اثربخشی معناداری دارد (05/0>P). نتیجه پژوهش بیانگر این بود که استفاده از ذهن آگاهی به عنوان یک درمان روان شناختی جهت بهبود توجه و کاهش پرخاشگری در کودکان هنرجوی موسقی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هن آگاهی، توجه، پرخاشگری، کودکان هنرجوی موسیقی
 • نرجس حسینی راوری زاده، نرمین برومند* صفحات 87-95
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی زوج درمانی شخصیتی- سیستمی کتل بر آشفتگی رابطه زوجی و تمایزیافتگی زنان دارای اختلال افسرده بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان افسرده در تابستان 1399 در شهر ارومیه بودند که به یکی از سه مرکز مشاوره و خدمات روان-شناختی پندار، روان بنیان و بهراز مراجعه کرده بودند که از میان آن ها تعداد 30 نفر با توجه به مصاحبه ساختار یافته بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی و نمره های برش 20 تا 28 در آزمون افسردگی بک به صورت نمونه گیری هدفند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی بک (2001)، پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورن (2003) و آشفتگی رابطه زوجی براتی و ثنایی (1394) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که زوج درمانی شخصیتی- سیستمی بر آشفتگی رابطه زوجی و تمایزیافتگی در زنان دارای اختلال افسرده تاثیر دارد و آشفتگی رابطه زوجی را به طور معناداری کاهش داده و میزان تمایزیافتگی را افزایش می دهد. بنابراین توجه به زوج درمانی شخصیتی- سیستمی نقش مهمی در کاهش آشفتگی رابطه زوجی و بهبود تمایزیافتگی زنان دارای اختلال افسرده دارد.
  کلیدواژگان: تمایزیافتگی، رابطه زوجی، زوج درمانی شخصیتی- سیستمی، افسردگی
 • سید اسماعیل هاشمی، عبدالزهرا نعامی*، یدالله زرگر، کیومرث بشلیده، حکیم خان حقیار صفحات 97-105
  مادر اولین کسی است که فرزند با او رابطه برقرار می کند، بنابر این، مهم ترین نقش را در پرورش وی بر عهده دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگویی از رابطه علی بین رسالت فرزندپروری با بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی فرزندان با میانجی گری بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی والدینی در معلمان خانم کشور افغانستان انجام گردید. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. شرک کنندگان پژوهش شامل 250 معلمان زن و 250 نفر از فرزندان آنها با طیف سنی 16 سال به بالا ساکن در شهر جلال آباد افغانستان بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. زنان شرکت کنندگان پرسش نامه های رسالت فرزندپروری مادر (کولسن و همکاران، 2012)،پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف،1989) و خودکارآمدی والدینی (دومکا و همکاران، 1996) را تکمیل کردند. فرزندان پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) و پرسش نامه خودکارآمدی فرزندان (شرر و همکاران، 1982) را تکمیل نمودند. به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادلات ساختاری و آزمودن اثرهای واسطه ای از روش بوت استراپ با استفاده از نر م افزار AMOS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که الگوی طراحی شده از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار بود. علاوه بر آن یافته های تحقیق نشان دادند که تمام مسیرهای رسالت فرزند پروری به بهزیستی روان شناختی زنان، خودکارآمدی والدینی، بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی فرزندان معنادار بودند. همچنین رسالت فرزند پروری به صورت غیر مستقیم و از طریق بهزیستی روان شناختی زنان و خودکارآمدی والدینی بر بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی فرزندان اثر معنادار داشتند. پیشنهاد می شود برای افزایش بهزیستی روان شناختی و خودکار آمدی فرزندان، زنان با رسالت فرزند پروری خود آشنایی بیشتری پیدا کنند.
  کلیدواژگان: رسالت فرزندپروری، بهزیستی روان شناختی مادری، بهزیستی روان شناختی فرزندان، خودکارآمدی والدینی، خودکاآمدی فرزندان
 • نجمه حمید*، مجتبی احمدی فارسانی صفحات 107-115

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری همراه با تجسمات مثبت بهبودی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل است. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از زنان دچار سندرم روده تحریک پذیر (IBS) بودند که بر اساس مصاحبه بالینی، تشخیص متخصصین داخلی و گوارش و پرسشنامه ای که علایم (IBS) را می سنجد، انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش 15 نفری تقسیم شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه ی هفتگی 90 دقیقه ای تحت درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری همراه با تجسم مثبت بهبودی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS-QOL) گرول و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) در دو مرحله قبل و پس از مداخله جمع آوری شدند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری همراه با تجسمات مثبت بهبودی باعث افزایش کیفیت زندگی و سلامت عمومی (001/>P) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون شد. به نظر می رسد مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری همراه با تجسمات مثبت بهبودی می تواند در بهبود کیفیت زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر موثر باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری، تجسم مثبتت بهبودی، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، سندرم روده تحریک پذیر
 • امین رحمتی*، مرتضی امیدیان، عرفان خورشیدیان میانائی صفحات 117-125
  توجه به هیجانات از ابعاد زیربنایی درزمینه ی آسیب شناسی روانی است که به همراه شفافیت هیجانی سازه ی جامع تر آگاهی هیجانی را شکل می دهند. توجه به هیجانات خود از دو زیر مقیاس توجه ارادی و غیرارادی به هیجانات تشکیل شده است که به میزان توجه و نظارتی که فرد بر هیجانات و عواطفش دارد اشاره دارد. این مقیاس با هدف اندازه گیری این پدیده طراحی شده است و ویژگی های روان سنجی آن در جمعیت غیر ایرانی مورد تایید قرارگرفته است؛ اما تاکنون در جمعیت ایرانی بررسی نشده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس در جمعیت ایرانی بود. در پژوهش حاضر 263 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه های پژوهش که شامل مقیاس توجه به هیجانات، نگرانی پنسیلوانیا، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و همچنین مقیاس عواطف مثبت و منفی پاسخ گفتند. نهایتا داده های حاصل با استفاده از تحلیل های آماری آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. مقدار پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 752/0 به دست آمد. همچنین برای بررسی ساختار پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج مطالعه نشان دهنده ی برازندگی مطلوب شاخص ها (055/0RMSEA=، 925/0CFI=، 928/0GFI=، 777/1CMIN/DF=) بود. این پرسشنامه تنها با حذف یک گویه (گویه شماره 9 به دلیل فقدان معناداری) و همانند نسخه ی انگلیسی با در برگرفتن دو عامل توجه ارادی و غیرارادی به هیجانات؛ در جامعه ی ایرانی نیز از شاخص های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: توجه به هیجانات، توجه ارادی به هیجانات، توجه غیرارادی به هیجانات
 • امیرمحمد رضی، سامره اسدی مجره* صفحات 127-136
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی و جو عاطفی خانواده با سرزندگی تحصیلی به میانجی گری تاب آوری تحصیلی دانش-آموزان بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر قزوین در نیم سال تحصیلی 1399- 1400 بودند. نمونه آماری شامل 387 دانش آموز مقطع متوسطه دوم شهر قزوین بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1393)، تاب آوری تحصیلی سامویلز (2004)، استفاده شد. روش تحلیل داده مدل یابی معادلات ساختاری بود که کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه ساختاری الگوهای ارتباطی و جو عاطفی خانواده با سرزندگی تحصیلی از طریق میانجی گری تاب آوری تحصیلی دانش آموزان برازش دارد. نتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل نهایی نشان می دهد که در کل نمونه تمامی ضرایب مسیر به غیر از جهت گیری هم نوایی با تاب آوری تحصیلی از لحاظ آماری معنادار بود. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه الگوهای ارتباطی و جو عاطفی خانواده با سرزندگی تحصیلی به واسطه نقش تاب آوری تحصیلی برازش دارد.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی، جو عاطفی خانواده، سرزندگی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی
 • مسعود کیانی*، معصومه زنگنه، محمدرضا تمنایی فر صفحات 137-146

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثر برنامه هوش افزایی مبتنی بر نظریه هوش موفق در سه حوزه تصویری، کلامی و عددی بر ارتقای توانایی های هوش های چندگانه دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت. طرح تحقیق از نوع شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه و با طرح پس آزمون بود. نمونه آماری شامل 44 دانش آموز دختر مقطع چهارم ابتدایی یک دبستان بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دبستان های دخترانه شهر قم در سال تحصیلی 99-98 انتخاب شدند، و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. دانش آموزان گروه آزمایش طی 12 جلسه 75 دقیقه ای تحت برنامه آموزش هوش افزایی قرار گرفتند و گروه گواه هیچ گونه آموزشی در این رابطه دریافت نکردند. دو گروه پس از اتمام دوره آموزشی به پرسشنامه هوش های چندگانه پاسخ دادند و داده ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد؛ فعالیت های هوش افزایی بر مبنای هوش موفق بر ارتقای هوش های چندگانه دانش آموزان درسطح (05/0<p) اثربخش بوده، و در رابطه با مولفه های هوش های چندگانه بر توانایی های زبانی، ریاضی و فضایی اثر مثبت و معنادار داشته، اما بر توانایی های بین فردی، درون فردی، موسیقیایی و جنبشی حرکتاثیر معناداری نداشته است. در نتیجه برنامه هوش افزایی که بر مبنای نظریه هوش موفق استرنبرگ طراحی گردید، می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید، جهت افزایش مهارت های هوش های چندگانه دانش آموزان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هوش افزایی، هوش موفق، هوش های چندگانه، پروژه آورورا
 • بهنام سلحشور بناب، علی شاکر دولق*، علی خادمی صفحات 147-155

  هدف این پژوهش اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود هوش بدنی، تحمل پریشانی و حس انسجام در بین بیماران مبتلا به فشار خون بالای اولیه بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین بیماران مرد مبتلا به فشارخون اولیه ای که به کلنیک شبانه روزی شمس شهر بناب تا آخر شهریور 1400 مراجعه کرده بودند، نمونه ای به تعداد 40 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای گروه آزمایش درمان فراشناختی در نه جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفته ای یک جلسه برگزار شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های حس انسجام (آنتونوسکی، 1987)، هوش بدنی (اندرسون، 2006) و تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) استفاده شد. از روش تحلیل کواریانش چندمتغیره (مانکوا) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد درمان فراشناختی منجر به افزایش هوش بدنی، تحمل پریشانی و حس انسجام در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت گروه کنترل شد (01/0<p). براساس این یافته می توان بیان کرد که فراشناخت درمانی می تواند در بهبود شرایط روانشناختی و کاهش مشکلات جسمانی افراد مبتلا به فشار خون بالای اولیه موثر باشد.

  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، هوش بدنی، تحمل پریشانی، حس انسجام، فشار خون اولیه
 • زهره سهیلی سالک، نور علی فرخی*، کامبیز پوشنه صفحات 157-165

  هدف پژوهش اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی بر سرمایه های روان شناختی و اضطراب نوجوانان بود و به روش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه پژوهش دانش آموزان مقطع اول متوسطه مدارس دخترانه منطقه یک تهران و نمونه پژوهش 30 نفر از دختران 12 تا 17 سال (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) در سال 99-00 بودند. گروه آزمایش طی 12 جلسه دو ساعته در برنامه ی آموزشی تحول مثبت نوجوانی شرکت نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر (1970) و سرمایه های روان شناختی لوتانز (2007) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 24 و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین گروه آزمایشی و گواه در نمرات سرمایه های روان شناختی؛ خوش بینی و خودکارآمدی و نمرات اضطراب؛ حالت اضطراب، رگه اضطراب تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 >p). میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش در مولفه های خوش بینی و خودکارآمدی افزایش معنی داری پیدا کرده است و در مولفه های اضطراب کاهش معنی داری پیدا کرده است که حاکی از اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی بر اضطراب و سرمایه های روان شناختی نوجوانان می باشد. تاکید بر مولفه های تحول مثبت می تواند برنامه ی عملی مناسب برای درمان اضطراب و ارتقای سرمایه های روان شناختی با تاکید بر خودکارآمدی و خوش بینی در نوجوانان می باشد.

  کلیدواژگان: تحول مثبت نوجوانی، روان شناسی مثبت، سرمایه های روان شناختی، اضطراب، نوجوانان
 • مریم عباس زاده*، احد آهنگر، علی نقوی بهزاد صفحات 167-175

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران بای پس عروق کرونری انجام گرفت. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر از بیماران بیمارستان شهید مدنی تبریز که در بازه زمانی 15 مرداد 1398 تا 15 مرداد 1399 تحت جراحی بای پس عروق کرونری قرار گرفته اند، تشکیل می دادند که به همراه همسران خود در پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش زوج درمانی شناختی-رفتاری داتیلیو قرار گرفت ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. آزمودنی های هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. برای گردآوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که زوج درمانی شناختی-رفتاری باعث بهبود علایم افسردگی، اضطراب و استرس بیماران بای پس عروق کرونری می شود (001/0=P). زوج درمانی شناختی-رفتاری با ایجاد تغییر در شناخت ها و رفتارهای زوجین با استفاده از تکنیک های متعدد و آموزش مهارت های موثر می تواند به بهبود روابط زوجین و افزایش حمایت عاطفی آنان و در نتیجه درمان اختلالات روانشناختی بیماران موثر باشد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی شناختی-رفتاری، افسردگی، اضطراب، استرس، بای پس عروق کرونری
 • سید مجتبی عقیلی*، فرشته احمدی طباطبایی صفحات 177-186
  برخی از افراد علیرغم طبیعی یا تقریبا طبیعی بودن ظاهر جسمانی، اشتغال ذهنی مداومی درباره ظاهر جسمانی خود دارند. پژوهش هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر خودتفسیری، خلاقیت عاطفی و تنظیم هیجان بین-فردی در دختران دچار اختلال بدریخت انگاری بدن بود. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دختران دچار اختلال بدریخت انگاری بدن در کلینیک پویش فهیم شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند، که از بین آنان تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس اصلاح شده ییل- براون برای اختلال بدشکلی بدن، پرسشنامه خودتفسیری هاردین و همکاران، پرسشنامه خلاقیت عاطفی آوریل و پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی هافمن و همکاران بودند. گروه آزمایش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس در طی 8 جلسه 60 دقیقه ای دریافت نمودند. داده های جمع آوری شده توسط تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر خودتفسیری، خلاقیت عاطفی و تنظیم هیجان بین فردی در دختران دچار اختلال بدریخت انگاری بدن اثربخش می باشد (05/0>P). بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که آموزش تنظیم هیجان بر کاهش خودتفسیری مستقل، افزایش خلاقیت عاطفی و تنظیم هیجانی بین فردی دختران دچار اختلال بدریخت انگاری بدن اثربخش است.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، خودتفسیری، خلاقیت عاطفی، تنظیم هیجانی، بدریخت انگاری بدن
 • سحر غلامی، فرناز کشاورزی*، پروانه محمدخانی، فریبا حسنی صفحات 187-196
  هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجان و خودانتقادی دختران نوجوان با تجربه سوگ طلاق والدین بود. طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و و از نظر هدف، کاربردی و از نظر زمان، مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان 14-16 سال دختر از خانواده های طلاق ساکن شهر تهران در سال 1398 بودند و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و براساس ملاک های مورد نظر 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق سه پرسشنامه استاندارد تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)، سیاهه سوگ هوگان و همکاران (2001) و سطوح خودانتقادی تامپسون وزوروف (2004) استفاده شده است. نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجانی و خود انتقادی دختران نوجوان با تجربه سوگ طلاق والدین اثربخش است. در واقع درمان هیجان مدار باعث بهبود تنظیم شناختی هیجان و خودانتقادی در نوجوانان می شود. بنابراین درمان هیجان مدار نقش مهمی در افزایش تنظیم شناختی هیجان و کاهش خودانتقادی در نوجوانان دارد.
  کلیدواژگان: درمان هیجان مدار، تنظیم شناختی هیجان، خودانتقادی، سوگ
 • مهران فرهادی، سوده شادکام*، محمدرضا ذوقی پایدار، حسین محققی صفحات 197-207

  ترومای کودکی منجر به پیامدهای منفی برای سلامت روان مانند اختلالات اضطرابی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای همجوشی شناختی و اجتناب تجربه ای در رابطه بین ترومای کودکی و اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود و جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه بو علی سینا همدان سال تحصیلی 99-98 بود. با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده در پژوهش تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ترومای کودکی، مقیاس اجتناب تجربه ای مختصر، مقیاس همجوشی شناختی، مقیاس اضطراب اجتماعی لایبوویتز بود. داده ها با روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش بین ترومای کودکی، همجوشی شناختی، اجتناب تجربه ای و اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت (p<0/01). با توجه به مقادیر شاخص های برازش از قبیل RMSEA، CFI، IFI، SRMR و... مدل مفهومی پیشنهادی برازش یافت. همچنین نقش واسطه ای همجوشی شناختی و اجتناب تجربه ای مورد تایید قرار گرفت. بنابراین اجتناب تجربه ای و همجوشی شناختی می توانند راه های ویژه ای برای اثرگذاری تروما بر اضطراب باشند.

  کلیدواژگان: ترومای کودکی، اجتناب تجربه ای، همجوشی شناختی، اضطراب اجتماعی
 • بیوک تاجری*، سعیده قبادپور، افشین رباطی، فرحناز مسچی، سارا پاشنگ صفحات 209-217

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس در کارکنان سازمان تامین اجتماعی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعبات اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهران در سال 1400 بودند که در استخدام سازمان تامین اجتماعی می باشند و بر اساس فرمول تابانیک فیدلر تعداد 184 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه ای قاسم زاده (1384)، پرسشنامه جو سازمانی هوی، تراتر و کوت کمپ (1991) و پرسشنامه راهبردهای مقابله لازاروس فولکمن (1974) بود. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته ها نشان داد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین جو سازمانی و کیفیت زندگی حرفه ای مثبت و در سطح معناداری 01/0 معنادار است (01/0>p، 268/0=β). راهبرد مسیله محور مقابله با استرس به طور مثبت رابطه بین جو سازمانی و کیفیت زندگی حرفه ای را میانجیگری می کند و راهبرد هیجان محور م به طور منفی رابطه بین جو سازمانی و کیفیت زندگی حرفه ای را میانجیگری می کند و با همراهی راهبردهای مقابله با استرس در رابطه بین جو سازمانی و کیفیت زندگی حرفه ای در کارکنان تامین اجتماعی، افزایش نشان داد. همچنین مدل مفهومی برازش مطلوب دارد. می توان نتیجه گیری کرد که اثر متقابل جو سازمانی و کیفیت زندگی حرفه ای با راهبردهای مقابله با استرس قابل توجیه است و جو سازمانی مطلوب با اضافه شدن عامل راهبرد مسیله محور ، منجر به کیفیت زندگی حرفه ای بهتر در کارکنان شد.

  کلیدواژگان: جو سازمانی، راهبردهای مقابله با استرس، کیفیت زندگی حرفه ای، کارکنان
 • دنیا قلی زاده* صفحات 219-227
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی طرحواره درمانی بر خودانتقادی و خودتنظیمی هیجانی زنان افسرده بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان افسرده در سال 1399 در شهر تهران بودند که به یکی از سه مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی در زمستان مراجعه کرده بودند که از میان آن ها تعداد 30 نفر با توجه به مصاحبه ساختار یافته بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی و نمره های بالای 11 در آزمون افسردگی بک به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی بک (2001)، مقیاس خودانتقادی تامپسون و زاروف (2004) و پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی بوفارد (1998) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نرم افزار SPSS.21 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی بر خودانتقادی و خودتنظیمی هیجانی در زنان دارای اختلال افسرده تاثیر دارد و خودانتقادی را به طور معناداری کاهش داده و خودتنظیمی هیجانی را افزایش می دهد. بنابراین توجه به طرحواره درمانی نقش مهمی در کاهش خودانتقادی و بهبود خودتنظیمی هیجانی زنان دارای اختلال افسرده دارد.
  کلیدواژگان: خودانتقادی، خودتنظیمی هیجانی، طرحواره درمانی، افسردگی
 • نرگس کریمی*، مهناز شاهقلیان صفحات 229-237

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کودک آزاری با کندی زمان شناختی با نقش میانجی اجتناب تجربه ای و نقش تعدیلگر اختلال نقص توجه-بیش فعالی بود. در این پژوهش همبستگی جامعه آماری شامل 1066 نفر در دامنه سنی 18 تا 60 سال بود که ابتدا 40 نفر از آنآن که کودک آزاری را انکار می کردند از پژوهش کنار گذاشته شدند و سپس افراد باقی مانده بر اساس نمره z پرسشنامه ADHD به دو گروه تقسیم شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس درجه بندی ADHD بزرگسالان بارکلی (BAARS)، پرسشنامه ضربه کودکی (CTQ) و پرسشنامه پذیرش و عمل-نسخه دوم (AAQ-II) می باشد. یافته ها نشان دادند اجتناب تجربه ای رابطه کودک آزاری با کندی زمان شناختی را میانجی می کند و اختلال نقص توجه-بیش فعالی فقط رابطه کودک آزاری با اجتناب تجربه ای را تعدیل می کند. نتیجه گیری: اجتناب تجربه ای رابطه کودک آزاری با کندی زمان شناختی را تعدیل می کند و در بروز علایم کندی زمان شناختی می تواند نقش داشته باشد. بنابراین به پژوهشگران و درمانگران پیشنهاد می شود به نقش میانجی اجتناب تجربه ای در بروز علایم کندی زمان شناختی در قربانیان کودک آزاری توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه-بیش فعالی، کندی زمان شناختی، کودک آزاری، اجتناب تجربه ای
 • زهرا محمدزاده، ملوک خادمی اشکذری*، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 239-247

  مشکلات هیجانی و رفتاری معمولا از دوره پیش از دبستان شروع می شوند و آموزش فراهیجانی والد محور و بازی درمانی خانواده محور مداخلاتی هستند که می توانند در این زمینه موثر باشند. هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش فراهیجانی والد محور و بازی درمانی خانواده محور بر رفتارهای مخل کودکان پیش دبستانی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کودکان پیش دبستانی شهر تهران در سال 1401-1400 بود که با روش نمونه گیری هدفمند 45 نفر از آنان انتخاب و به روش تصادفی ساده در سه گروه مساوی آزمایش و گواه قرار گرفتند. والدین گروه آزمایش اول تحت آموزش فراهیجانی والد محور و والدین گروه آزمایش دوم تحت بازی درمانی خانواده محور قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان دهنده این بود که آموزش فراهیجانی والد محور و بازی درمانی خانواده محور بر کاهش رفتارهای مخل کودکان در مرحله پس آزمون و پیگیری اثر معنادار داشته اند (001/0>P). اما تفاوت معناداری بین اثربخشی دو گروه وجود نداشته است (05/0<P). آموزش فراهیجانی والد محور و بازی درمانی خانواده محور می توانند به عنوان یک مداخله موثر در کاهش رفتارهای مخل کودکان مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آموزش فراهیجانی والد محور، بازی درمانی خانواده محور، رفتارهای مخل، کودکان پیش دبستانی
 • بابک موسوی، آیت الله فتحی*، علی اکبر ملکی راد، الهه سرخاره، فاطمه یککلام صفحات 249-257

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت درمانی مبتنی بر مهارت های ارتباطی بر ولع مصرف مواد، امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی معتادان تحت درمان پرداخته است. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی بر اساس طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری، افراد مرد معتاد مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد ندای امید بودند (N=40) که از بین آنها 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم-بندی شد. در این تحقیق، از سه پرسشنامه ولع مصرف مواد فدردی، برعرفان و ضیایی (2008)، پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (1991) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1995) برای گردآوری داده های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک متغیره نشان داد که معنویت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن، و بر امید به زندگی و مولفه های آن، و ولع مصرف در بین معتادان تحت درمان تاثیر مثبت داشته است. روانشناسان و مشاوران حوزه درمان اعتیاد می توانند از معنویت درمانی به عنوان درمان مکمل در درمان اعتیاد و جلوگیری از وسوسه و عود دوباره استفاده کنند.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی، بهزیستی روانشناختی، امید به زندگی، ولع مصرف
 • پریسا موید* صفحات 259-268

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن شفقت ورز بر بهزیستی روانشناختی و تحمل پریشانی زنان درگیر تعارض زناشویی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان درگیر تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بودند. نمونه آماری شامل24 نفر از زنان که به شیوه نمونه گیری هدفمند و با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل از شروع آموزش، هر دو گروه به وسیله آزمون های تعارض زناشویی براتی و ثنایی، بهزیستی روانشناختی ریف و کیز و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر تحت پیش آزمون قرار گرفتند. جلسات آموزش برای گروه آزمایش به صورت یک بار در هفته (90 دقیقه) و به مدت هشت جلسه برگزار شد. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن شفقت ورز بر افزایش بهزیستی روانشناختی (مولفه های روابط مثبت با دیگران، خودمختاری و تسلط بر محیط) و تحمل پریشانی (مولفه های تحمل و جذب) اثرگذاری معناداری داشته است (05/0<p). به طور کلی آموزش ذهن شفقت ورز می تواند باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و تحمل پریشانی زنان درگیر تعارض زناشویی شود.

  کلیدواژگان: ذهن شفقت ورز، تعارض زناشویی، بهزیستی روانشناختی، تحمل پریشانی
 • شادی هاشمی، آزاده ابویی*، محسن سعید منش صفحات 269-276

  پژوهش حاضر با عنوان "پیش بینی خودآگاهی هیجانی نوجوانان بر مبنای استرس والدگری، سبک فرزندپروری و خودانتقادی والدین بود که در سال 1400 در شهر یزد انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-همبستگی با روش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان (12-19) ساله به همراه والدینشان بود که 220 (101 پسر، 119 دختر) نوجوان به همراه یکی از والدینشان که به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده بودند. داده های پژوهش توسط پرسش نامه های خودآگاهی هیجانی ریف و همکاران (2007)، استرس والدگری آبیدین (1990)، سبک فرزندپروری بامریند (1991) و خودانتقادی تامپسون و زوروف (2004)، با استفاده از نرم افزار spss و آموس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه متغیر استرس والدگری، سبک فرزندپروری و خودانتقادی والدین به طور مستقیم بر خودآگاهی هیجانی نوجوان تاثیر می گذارند. خودانتقادی والدین و آگاهی هیجانی نوجوان رابطه معکوس و معنادار ((P<0.001) استرس والدگری و آگاهی هیجانی ارتباط معکوس و معنادار (P<0.05)، سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مستقیم و معنادار (P<0.001) سبک فرزندپروری سهل گیرانه و آگاهی هیجانی رابطه معکوس و معنادار داشتند (P<0.001) اما بین سبک فرزندپروری استبدادی و آگاهی هیجانی ارتباط معناداری یافت نشد (P>0.05). بنابراین می توان نتیجه گرفت خودانتقادی والدین، استرس والدگری و سبک فرزند پروری والدین می تواند به طور مستقیم بر آگاهی هیجانی نوجوانان تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: استرس والدگری، خودآگاهی هیجانی، خودانتقادی والدین، سبک فرزندپروری، هوش هیجانی
 • بهاره هنری، شاهرخ مکوند حسینی*، مرتضی مدرس غروی، پرویز صباحی صفحات 277-285
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی دربهبود دلبستگی ناایمن و عشق وسواس گونه زنان با سبک عشق وسواس گونه بود. طرح پژوهش در قالب طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه منفرد با پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره مشهد که با مشکلاتی در روابط صمیمانه در سال 99-98 مراجعه کردند، بود که به روش نمونه گیری هدفمند سه زن انتخاب شدند. مطابق با طرح پژوهشی، مرحله خط پایه با استفاده از پرسشنامه تجربه روابط نزدیک فریلی و همکاران (2000) و پرسشنامه اعتیاد به عشق فالانگو (2012) اندازه گیری شد. سپس در مرحله مداخله طی 50 جلسه (هفته ای دو جلسه 45 دقیقه) روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی بر اساس الگویی به مرحله اجرا گذارده شد. در این راستا در مرحله میان درمان، پس از درمان و پیگیری دوماهه نمرات متغیرها اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل دیداری و نموداری و نیز محاسبه درصد بهبودی استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در اصلاح دلبستگی ناایمن اضطرابی و بهبود سبک عشق وسواس گونه زنان با سبک عشق وسواس گونه تاثیر داشت. همچنین نتایج نشان داد که روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی تاثیر ناچیزی بر اصلاح سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی زنان داشت، این یافته ها تلویحات عملی در عرصه های بالینی می توانند داشته باشند و موجب بهبود سبک عشق وسواس گونه و دلبستگی اضطرابی زنان شوند.
  کلیدواژگان: روان درمانی تحلیلی، دلبستگی ناایمن، عشق وسواس گونه، زنان
 • فرزانه سادات مروی نوغانی*، فرزانه هومن صفحات 287-296

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش واقعیت درمانی و مثبت اندیشی بر خودناتوان سازی و جهت گیری منفی به مشکل، با نقش تعدیل کننده جنسیت در دانش آموزان نابینای مقطع متوسطه دوم در شهر اردبیل بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری متشکل از دانش آموزان دختر و پسر نابینای مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل (سال تحصیلی 1399) بود. 66 نفر داوطلب بصورت هدفمند و به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 22 نفر) انتخاب شدند، آموزش مداخله ای برای گروه واقعیت درمانی 10 جلسه و مثبت اندیشی 8 جلسه در نظر گرفته شد. نابینایی مطلق و تحصیل در مقطع متوسطه دوم به عنوان ملاک ورودی و تحت نظر روانپزشک نبودن، عدم مصرف دارو و عدم حضور در بیش از 3 جلسه، به عنوان ملاک های خروجی در نظر گرفته شد. داده ها با پرسشنامه خودناتوان سازی، و جهت گیری منفی به مشکل جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کووارایانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی بوسیله نرم افزار 21 spssاستفاده شد. یافته ها بیانگر آن بود که مداخله درمانی مثبت اندیشی و واقعیت درمانی موجب ظهور تفاوت بین دوگروه آزمایش و گروه گواه با نقش تعدیل کننده جنسیت در خودناتوان سازی و جهت گیری منفی به مشکل بود، که البته در دوره پیگیری نیز ماندگار بود (05/0 <p). می توان نتیجه گرفت که آموزش واقعیت درمانی و مثبت اندیشی در بهبود وضعیت گروه آزمایش در حوزه خودناتوان سازی و جهت گیری منفی به مشکل موثر بوده، لذا بکارگیری آن در دانش آموزان نابینا مورد تاکید قرار دارد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، مثبت اندیشی، خودناتوان سازی، جهت گیری منفی به مشکل، دانش آموزان نابینا
 • حدیث ولی زاده، شیما پرندین* صفحات 297-308

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی شهر کرمانشاه بود. طرح تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را زنان قربانی خشونت خانگی شهر کرمانشاه که در نیمه اول سال 1400 به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند، تشکیل داده است. از بین آنان که بصورت داوطلبانه و از طریق فراخوان جهت شرکت در این دوره ثبت نام کرده بودند 45 نفر به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل بر اساس معیار ورود و خروج پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان بود. مداخلات دو گروه به صورت گروهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و دو بار در هفته اجرا شد. داده ها با نرم افزار SPSS-26 و آزمون های آماری تحلیل کواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی با مقدار احتمال 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بر کیفیت زندگی و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی اثربخش بوده اند (05/0<p). همچنین تفاوت معناداری بین دو درمان مشاهده نشد (1=P). با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت از این روش های درمانی می تواند در در محیط های مشاوره و روان درمانی خانواده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، تنظیم هیجان
|
 • Forugh Asadi, Roshanak Khodabakhsh Pirkalani *, Seyed Abolghasem Mehrinezhad Pages 1-11

  Undoubtedly, man as a social being is related to other human beings. Because human behavior can be influenced by others, it is important to recognize the factors that affect social relationships. The research method is descriptive-correlational and the statistical population consists of graduate students of Tehran universities in the first half of 1400, from which 160 eligible people were selected by random cluster sampling and self-identification questionnaire (Ghorbani et al., 2008). , Defense mechanisms (DSQ-40) responded to emotional self-regulation (Hoffman and Kashedan, 2010) and the quality of interpersonal relationships (Pierce et al., 1991). Research data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis. The results showed that the components of cohesive self-knowledge (reflective self-knowledge, experiential self-knowledge and cohesive self-knowledge) have a positive relationship with the quality of interpersonal relationships. Undeveloped negative relationship and no significant relationship was found between the mechanism of disturbed psychology and the quality of interpersonal relationships. Among the components of emotional self-regulation, adaptation and tolerance have a positive relationship, and tolerance of a negative relationship has a significant relationship with the quality of interpersonal relationships. The findings of this study showed that emotional self-regulation, defense mechanisms and cohesive self-knowledge are effective factors in the quality of interpersonal relationships, so by identifying these variables in individuals and improving them, the quality of relationships can be improved.

  Keywords: Emotional self-regulation, integrative self-knowledge, students, Quality of interpersonal relationships, Defense mechanisms
 • Rasoul Esmaeili, Mahnaz Estaki *, Mansure Shahriari Ahmadi Pages 13-23

  The goal of this research was to determine and compare the effectiveness of PARISA and PARS cognitive rehabilitation packages in improving working memory and attention retention in children with attention deficit / hyperactivity disorder. The research was conducted in the form of a Semi-experimental design with pre-test and post-test. A total of 33 students aged 9 to 12 years, third to fifth grade, with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, were selected by the targeted sampling Method and placed in three peer groups. Rehabilitation interventions were performed in 14 sessions of 45 minutes, with PARISA in group 1 and PARS cognitive rehabilitation package on group2.The control group did not receive any intervention. After 45 days, follow-up test was performed. N back test and continuous performance test were used to measure the variables. Data analysis with multivariate analysis of Covariance and Bonferoni post hoc test showed that both PARISA and PARS cognitive rehabilitation packages were effective in improving working memory and attention retention. The data also showed that both rehabilitation packages have the same effect on the components of working memory and attention retention. But, PARISA rehabilitation package has been effective on the working memory response time.

  Keywords: attention deficit, hyperactivity disorder, Attention retention, Active Memory, Cognitive rehabilitation
 • Elham Eshtad, Masoud Gholamali Lavasani *, Hassan Hamidpour, Seyed Saieed Pournaghash Tehrani Pages 25-34
  Objectives

  Rumination is a common residual symptom of depression which plays an important role in onset and permanence of depressive episodes. The aim of this study is to evaluate the efficacy of Rumination-Focused cognitive behavior therapy on decreasing rumination habit, depressive symptoms and improving problem solving strategies.

  Methods

  The research method was single-subject with multiple baseline and repetitive evaluation design. Seven participants (4 women and 3 men-one woman as pilot participant) meeting the including criteria, took part in 12, 60 minute therapy sessions. Depression, rumination and problem solving strategies were measured by BDI-II, Response Style Questionnaire (RSQ) and Cassidy and Long’s problem-solving Scale, before first session, during therapy sessions and after last one. Treatment specifically focused on switching patients from less helpful to more helpful styles of thinking through the use of functional analysis, experiential/imagery exercises and behavioral experiments.

  Results

  Treatment produced significant improvements in depressive symptoms and rumination: Nearly % 71/43 of the sample showed % 50/6 reduction in RSQ and % 51/6 reduction in BDI-II. The improvement was sustained in one month fallow up. The sample’s scores in orienting strategy of Cassidy and Long’s problem-solving Scale showed some increasement. After treatment, participants did not fulfill criteria for Major Depressive Disorder.

  Conclusion

  Treating depressive rumination appears to yield generalized improvement in depression and co-morbidity. This study provides preliminary evidence that rumination-focused CBT may be an efficacious treatment for medication-refractory residual depression.

  Keywords: Rumination-focused cognitive behavior therapy, Rumination, Depressive symptoms, problem solving
 • Negin Anbari Meibodi *, Sajjad Basharpoor, Mohammad Narimani Pages 35-44
  The aim of this study was to investigate the causal modeling of recovery from bipolar I disorder based on reward sensitivity and with the mediating role of sleep disturbance and cognitive insight. This cross-sectional study was performed by available sampling method on 126 patients with bipolar I disorder in the manic phase, which was referred to the psychiatric clinics of Yazd province in the period of October 2020 to May 2021, was performed. Sample subjects were reassessed for mania severity 30 days after completing the questionnaires and initial assessment. A researcher-made questionnaire, Clinical Global Impressions Scale for Bipolar Disorder, Young Mania Rating Scale, Emotional Auditory Verbal Learning Test, Daneman & Carpenter Working Memory Test, and the Sensitive to Reward and Sensitive to Punishment Scale were used to assess individuals. Data were analyzed using structural equation modeling and Smartpls-3 software. The results showed that the value of t-statistic for all pathways except the path of reward sensitivity to cognitive insight and the path of cognitive insight to recovery from the disorder, is higher than 1.96 and as a result are significant at 95% confidence level. It can be concluded that Reward sensitivity can directly and indirectly (through its effect on sleep disturbance) affect the recovery from bipolar I disorder. However, reward sensitivity through cognitive insight has no effect on recovery from bipolar I disorder.
  Keywords: sleep disturbance, bipolar I disorder, cognitive insight, Reward sensitivity
 • Fatemeh Jafari *, Zahra Nobavehvatan Pages 45-53
  The aim of this study was to investigate the role of abnormal personality dimensions, body image and symptoms of dramatic personality disorder in predicting marital dissatisfaction of women seeking divorce. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study was women who filed for divorce and referred to family courts in 1400. The statistical sample of the study consisted of 160 people who were selected and examined using the available sampling method based on entry and exit criteria. Enrich's marital dissatisfaction questionnaire, abnormal personality dimensions of Krueger et al, Sueto and Garcia's self-concept and clinical-Millon multi-axis questionnaire were used to collect data. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple (simultaneous) regression analysis. The results showed that there is a positive and significant relationship between abnormal dimensions of personality (negative emotion, failure, opposition, restraint) and symptoms of dramatic personality disorder with marital dissatisfaction. Marital dissatisfaction also increases. There is also a negative and significant relationship between body image satisfaction and marital dissatisfaction. So that with increasing satisfaction body image, marital dissatisfaction decreases. The results of regression analysis also showed that the variables of dramatic personality disorder, negative emotion and opposition, dark dimensions of personality and satisfaction with body image can negatively and significantly predict the marital dissatisfaction of women seeking divorce. Attention to personality traits and body image satisfaction play an important role in marital dissatisfaction.
  Keywords: Marital dissatisfaction, dramatic personality disorder, body image, Abnormal Personality Dimensions
 • Shakib Johari, Mohammad Zare Neyestanak *, Elham Foroozandeh Pages 55-66
  The aim of this study was to determine the effect of cognitive rehabilitation on the components of episodic memory and the ability to transfigure patients with schizophrenia patients. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and control group. The study population of all schizophrenia patients under treatment and care in Farabi Hospital, Isfahan (Year 2021). The statistical sample consisted of 30 male and female schizophrenic patients treated in Farabi Hospital, Isfahan who were voluntarily selected according to the inclusion criteria and randomly divided into experimental and control groups. The independent variable of treatment was based on cognitive rehabilitation (Brekke and Ansel 1999, Baker and Thompson 1999), which was held for the experimental group in 12 sessions (In groups for 30 to 45 minutes), while the control group did not receive any intervention. The research instruments were Bandar Gestalt visual-motor test and N-Beck test (working memory). The results of multivariate analysis of covariance showed that treatment based on cognitive rehabilitation had a significant effect on the components of episodic memory and the ability to transcribe the shape in patients with schizophrenia (p <0.01). And the stability of the effect of the obtained results remained until the one-month follow-up stage (p <0.01). Therefore, it can be concluded that treatment for cognitive ability is a way to Improvement episodic memory and use shape resorption in schizophrenia and it can be used in designing and modifying interventions to reduce the symptoms of schizophrenia.
  Keywords: Cognitive rehabilitation, parietal lobe, episodic memory, resorption ability, Schizophrenia
 • Gholamreza Chalabianloo *, Reza Abdi, Seyedeh Arezoo Kazemi Pages 67-76
  The aim of the study was to determine the role of temperament-character and neuroticism in predicting the regulation of arousal. For this purpose, 300 students of Azarbaijan Shahid Madani University were selected by cluster sampling and completed the Cloninger temperament character inventory (TCI), Neuroticism Scale (SPI-5), Freiburg Mindfulness Questionnaire (FMI-SF), and the physical arousal scale. The results of factor analysis showed that the two-factor model of arousal has good construct validity. There is a positive correlation between perseverance and self-transcendence with the factor of believing in awareness of emotions and a negative correlation between self-direction and belief in awareness of emotions. There is also a positive relationship between perseverance and self-transcendence with the belief in changing consciousness and a negative relationship between neuroticism and harm avoidance with the belief in changing consciousness. There is also a positive relationship between self-direction, cooperation, and self-transcendence with mindfulness and a negative relationship between neuroticism, novelty-seeking, and harm avoidance with mindfulness. In addition, findings showed that self-transcendence, perseverance, self-direction, and reward-dependence were able to significantly predict the regulation of arousal through the factor of believing in emotional awareness. The self-direction, self-transcendence, perseverance, neuroticism, and harm avoidance were also able to significantly predict the arousal regulation through the belief in changing consciousness. On the other hand, neuroticism, harm avoidance, and self-direction were able to explain the changes in arousal regulation through mindfulness. In general, it can be concluded that the psychobiological aspects of personality can play an important role in regulating arousal
  Keywords: Temperament character, Neuroticism, Mindfullness, arousal
 • Batool Harajzadeh, Tahmores Aghajani Hashjin *, Abdolah Alizadeh Pages 77-86
  The aim of this study was to determine the effect of mindfulness training on increasing attention and controlling aggression in music students aged 7 to 12 years in music schools. The method of the present study was a quasi-experimental design with pretest-posttest design and control group. The statistical population of the study included children of music students in the music school of Tehran Art House in the winter of 2020 and the spring of 2021. From this community, 30 children were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental and control groups (15 people in each group). The research instruments included the aggression questionnaire of Vahedi et al. (2008) and Manley et al. (1999) attention test. The experimental group received eight sessions of mindfulness intervention according to the protocol provided by Bayer (2006) but the control group did not receive any psychological intervention. In addition to descriptive indicators, multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that mindfulness training has a significant effect on improving attention (sustained attention, selective attention and attention control) and reducing aggression (verbal-aggressive, physical-aggressive, relational and impulsive anger) in children of music students (P<0/05). The results showed that the use of mindfulness as a psychological treatment to improve attention and reduce aggression in children of music students should be considered and used.
  Keywords: Mindfulness, attention, aggression, Children of music students
 • Narjes Hoseyniravarizadeh, Narmin Bromand * Pages 87-95
  The aim of this study was the effectiveness of Cattell personality-systemic couple therapy on couple relationship disorder and differentiation of women with depressive disorder. The research design was quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population of the present study was depressed women in the summer of 2020 in the city of Urmia who had referred to one of the three centers of counseling and psychological services Pendar, Ravan Bonyan and Behraz, of which 30 people according to the structured interview The basis of diagnostic and statistical guidelines for mental disorders and cut scores of 20 to 28 in Beck Depression Inventory were selected by purposive sampling and were divided into two experimental groups (15 people) and control group (15 people). Beck Depression Inventory (2001), Scourne Differentiation Questionnaire (2003) and Barati-Sanaei (2015) couple relationship disorder were used to collect data. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that personality-systemic couple therapy has an effect on the disorder of couple relationship and differentiation in women with depressive disorder and significantly reduces couple relationship disorder and increases the degree of differentiation. Therefore, paying attention to personality-systemic couple therapy has an important role in reducing the confusion of the marital relationship and improving the differentiation of women with depressive disorder.
  Keywords: differentiation, Marital Relationship, personality-systemic couple therapy, depression
 • Seyed Esmail Hashemi, Abdolzahra Naami *, Yadollah Zargar, Kiomarse Beshlideh, Hakim Khan Haqyar Pages 97-105
  The mother is the first person with whom the child has a relationship, so she has the most important role in child rearing. Aim of the present study was to design and test a model of casual Relationship between calling-childrearing and psychological well-being, self-efficacy of children with mediating psychological well-being, parental efficacy, of women teachers in Jalal Abad Afghanistan. The study participants included 250 female teachers and 250 of their children aged 16 years living in Jalalabad, Afghanistan who were selected by random sampling. Female participants completed the subjective sense of calling Questionnaire (Coulson et al., 2012), the Psychological Well-Being Questionnaire (Reef, 1989), and the Parental Self-Efficacy Questionnaire (Dumka et al., 1996). Children completed the Psychological Well-being Questionnaire (Reef, 1989) and general Self-Efficacy Questionnaire (Scherer et al., 1982). In order to evaluate the proposed model, structural equation modeling and for testing of the mediators effects the bootstrap method of Amos software was used. The research findings showed that the designed model had a relatively good model fit. In addition, the research findings showed that all direct paths of parenting calling to mother psychological well-being, parental self-efficacy, children's psychological well-being and children's self-efficacy were positive and significant. Also, the parenting calling indirectly and through women's psychological well-being and parental self-efficacy had a positive and significant effect on children's psychological well-being and self-efficacy. It is suggested that in order to increase the psychological well-being and self-efficacy of children, women should become more familiar with their parenting calling.
  Keywords: parenting calling, parental psychological well-being, parental self-efficacy, child psychological well-being, child self-efficacy
 • Najmeh Hamid *, Mojtaba Ahmadi Farsani Pages 107-115

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral stress management with positive imagination of recovery on quality of life and general health in the patients with irritable bowel syndrome (IBS). The research method was experimental with pre test, post test and control group. The method of this research was a quasi experimental design with pre test, post test and control group. The sample consisted of 30 women with irritable bowel syndrome (IBS) who were selected based on clinical interview, diagnosis of internal medicine and gastroenterology and a questionnaire that measures symptoms (IBS). They were randomly assigned to experimental (n=15) and control group (n=15). The experimental group received 10 sessions of cognitive behavioral stress management with positive imagination of recovery in one 90 minute sessions per week. The study data were collected using Goldberg general health questionnaire (GHQ) and quality of life in irritable bowel patients (IBS-QOL) questionnaire in 2 time points; before the intervention and after it. The obtained data were analyzed by analysis of covariance in SPSS V. 22. The results of covariance analysis showed cognitive behavioral stress management with positive imagination of recovery increased general health and quality of life (P < 0.001) in the experimental group compared with the control group at the post test. psychological intervention special cognitive behavioral stress management with positive imagination of recovery can be effective in improving the general health and quality of life of patients with irritable bowel syndrome (IBS).

  Keywords: bowel syndrome, Cognitive-behavioral stress management, positive imagination, Quality of life, General health
 • Amin Rahmati *, Morteza Omidian, Erfan Khorshidian Mianaei Pages 117-125
  Attention to emotions is one of the basic components in the field of psychopathology and with clarity of emotion make a wider frame work of emotion awareness. Attention to emotions shows the measure of the person’s concern and control on his emotions is made of two sub scales including involuntary and voluntary attention to emotions. This scale is designed to reach the goal of measuring this event. And its psychometric feature is confirmed in non-Iranian population. But it hasn’t been investigated in Iranian population yet.The aim of this study was to investigate the psychometric properties of this scale in the Iranian population. In this study 263 people answered the questionnaire that includes attention to emotion scale, Pennsylvania scale, depression, anxiety and stress scale, and positive and negative emotions with the method of available sampling. Finally, the result data was analyzed using Cronbach’s alpha statistical analysis, confirmatory facts analysis and Pearson correlation test. The final amount in the questionnaire using Cronbach’s alpha was:0/752. In addition to check the structure of the questionnaire by confirmatory factor analysis was used and the result of the study shows a desirable suitability of parameters. (RMSEA = 0/055, CFI = 0/925, GFI = 0/928, CMIN/DF= 1/777). This questionnaire like the English version contains a desirable psychometric parameter including two factors: involuntary and Voluntary attention to emotions in Iranian population. It just needs to eliminate one item (item 9 because of lacking significance difference) and it can be used as a reliable tool for the future research.
  Keywords: Attention to emotions, Voluntary attention to emotions, Involuntary attention to emotions
 • Amirmohamad Razi, Samereh Asadi Majareh * Pages 127-136
  The aim of this study was to determine the relationship between communication patterns and family emotional atmosphere with academic vitality mediated by students' academic resilience. The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of the study was all high school students in Qazvin in the academic year 1399-1400. The statistical sample consisted of 387 high school students in Qazvin who were selected using available sampling. The Fitzpatrick and Ritchie (1994) Family Pattern Communication Patterns Questionnaire, the Hillburn Family Emotional Questionnaire (1964), Hossein Chari and Dehghanizadeh (2014) Academic Vitality Questionnaire, and the Samuels (2004) Academic Resilience Questionnaire were used to collect data. The data analysis method was structural equation modeling that all analyzes were performed using SPSS26 and AMOS24 software. Findings showed that the structural relationship between communication patterns and emotional atmosphere of the family with academic vitality through the mediation of students' academic resilience is appropriate. The results of direct relations between the research variables in the final model show that in the whole sample all path coefficients except the orientation of compliance with academic resilience were statistically significant. Based on the research findings, it can be concluded that the relationship between communication patterns and emotional atmosphere of the family with academic vitality is appropriate due to the role of academic resilience.
  Keywords: Communication patterns, Family emotional atmosphere, Academic vitality, Academic resilience
 • Masoud Kiani *, Masoumeh Zangeneh, Mohammadreza Tamannaeifar Pages 137-146

  The aim of this study was to study the effect of intelligence enhancement program based on successful intelligence theory in three areas of verbal and numerical visuals on improving the multiple intelligence abilities of elementary students. The research design was quasi-experimental with two experimental and control groups and post-test design. The statistical sample consisted of 44 female students in the fourth grade of elementary school who were selected by multi-stage random sampling from girls' primary schools in Qom in the academic year of 2020-2021, and were randomly assigned to experimental and control groups. The students in the experimental group underwent an intelligence training program during 12 sessions of 75 minutes and the control group did not receive any training in this regard. Students in both groups answered the Chapman and Chislett (2005) Multiple Intelligences Questionnaire after completing the training and the data were analyzed by multivariate analysis of variance. The findings showed; Successful intelligence-based intelligence-enhancing activities are effective in promoting students' multiple intelligences at the level (p <0.05), and in relation to the components of multiple intelligences have a positive and significant effect on language, math and spatial abilities. But there was no significant difference between the two groups on interpersonal, intrapersonal, musical and kinetic-motor abilities. As a result, the intelligence program, based on Sternberg's theory of successful intelligence, can be used as a useful intervention method to increase students' multiple intelligence skills.

  Keywords: Intelligence Enhancement, Successful Intelligence, Multiple Intelligences, Aurora Project
 • Behnam Salahshour Bonab, Ali Shaker Dioulagh *, Ali Khademi Pages 147-155

  This study evaluated the effectiveness of metacognitive therapy in improving physical intelligence, anxiety tolerance, and sense of cohesion in patients with essential hypertension. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The population under study included all men with essential hypertension referring to Shams boarding clinic in Bonab city in the first half of 2022. The research sample consisted of 40 people selected voluntarily and randomly assigned to two groups of 20 people (experimental and control). Metacognitive therapy was held in nine sessions of 90 minutes and one session per week for the experimental group. The sense of cohesion (Antonovsky, 1987), physical intelligence (Anderson, 2006) and distress tolerance (Simons and Gaher, 2005) questionnaires were used to collect data. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was applied to analyze the data. Based on the results, metacognitive therapy increased physical intelligence, distress tolerance, and sense of cohesion in the experimental group compared to the control group (p<0.01). The results suggested that the counselors and psychologists of psychotherapy centers apply metacognitive therapy to improve psychological conditions and reduce the physical problems of people with essential hypertension.

  Keywords: metacognitive therapy, physical intelligence, Distress Tolerance, Sense of cohesion, Essential Hypertension
 • Zohreh Soheili Salek, Noorali Farrokhi *, Kambiz Pooshaneh Pages 157-165

  The aim of this study was to determine the Effectiveness of Positive Youth Development Education on adolescents' psychological capital and anxiety. The study population was the first grade high school students in Tehran Region 1 and the study sample was 30 girls aged 12 to 17 years (15 in the experimental group and 15 in the control group) in the year 1999-99. The experimental group participated in a positive adolescent transformation training program during 12 two-hour sessions. Data collection tools were Spielberger Anxiety Questionnaire(1970) and Lutans Psychological Capital(2007). Data were analyzed using SPSS 24 software and analysis of covariance. The results showed that between the experimental and control groups in anxiety scores; Anxiety status, anxiety traits and psychological capital scores; There is a significant difference between optimism and self-efficacy (P> 0.05). The mean post-test scores of the experimental group increased significantly in the components of optimism and self-efficacy and decreased significantly in the components of anxiety, which indicates the effectiveness of adolescent positive development education on anxiety and psychological capital of adolescents. Emphasis on the components of positive transformation can be an appropriate practical program for the treatment of anxiety and the promotion of psychological capital with an emphasis on self-efficacy and optimism in adolescents.

  Keywords: Positive Youth Development, Positive Psychology, Psychological capital, Anxiety, Adolescents
 • Maryam Abbaszadeh *, Ahad Ahangar, Ali Naghavi Behzd Pages 167-175

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy on depression, anxiety and stress in patients with coronary artery bypass grafting (CABG). This study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with control group.The statistical population of the study consisted of all patients of Shahid Madani Hospital in Tabriz who underwent coronary artery bypass surgery between August 6, 2019 to August 5, 2020, from which 30 patients were selected by purposive sampling method and were assigned into two groups: experimental (15 couples) and control (15 couples).Couples in the experimental group were exposed to cognitive-behavioral couple therapy intervention for 10 sessions once a week for 90 minute each time; While the control group couples did not receive this intervention.The Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) was used to collect data. Subjects of both groups answered the research questionnaire in the pre-test and post-test stages.Analysis of covariance (Ancova) was used for statistical analysis of data using SPSS software.Findings showed that cognitive-behavioral couple therapy improves the symptoms of depression, anxiety and stress in patients with coronary artery bypass grafting (P = 0.001).Cognitive-behavioral Couple Therapy can be effective in improving couples' relationships and increasing their emotional support and treating patients' psychological disorders by making changes in couples' cognitions and behaviors using various techniques and teaching effective skills.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Couple Therapy, depression, Anxiety, stress, Coronary Artery Bypass Grafting
 • Mojtaba Aghili *, Fereshteh Ahmadi Tabatabei Pages 177-186
  Some people, despite the natural or almost natural appearance of their body, have a constant preoccupation with their physical appearance. The aim of this study was to determine the effect of emotion regulation training on self-interpretation, emotional creativity and interpersonal emotion regulation in girls with body deformity disorder. This was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with experimental and control groups. The statistical population of the present study consisted of all girls with body deformity disorder in Pooyesh Fahim Clinic in Tehran in 2021, from which 30 people were selected by available sampling method and randomly in two experimental groups (15 people). And the control group (15 people) were replaced. The research instruments were the modified Yale-Brown Scale for Body Deformity Disorder, Hardin et al.'s Self-Interpretation Questionnaire, the April Emotional Creativity Questionnaire, and the Huffman et al. Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire. The experimental group received emotion regulation skills based on the Gross model in 8 sessions of 60 minutes. The collected data were analyzed by one-way analysis of covariance. The results showed that emotion regulation training is effective on self-interpretation, emotional creativity and interpersonal emotion regulation in girls with body deformity disorder (P<0.05). Based on the research findings, it can be said that emotion regulation training is effective in reducing independent self-interpretation, increasing emotional creativity and interpersonal emotion regulation in girls with body deformity disorder.
  Keywords: Emotion Regulation, self-interpretation, Emotional Creativity, emotional regulation, body deformity
 • Sahar Gholami, Farnaz Keshavarzi *, Parvane Mohamadkhani, Fariba Hasani Pages 187-196
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion therapy on cognitive emotion regulation and self-criticism of adolescent girls experiencing parental divorce mourning. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test and was applied in terms of purpose and cross-sectional in terms of time. The statistical population of the present study was 16-14 years old girls from divorced families living in Tehran in 1398 and the sampling method was purposeful and based on the criteria, 30 people were selected as a sample and in two experimental groups (15 people). And control group (15). Data collection tools in this study, three standard questionnaires of cognitive emotion regulation Garnfsky et al. (2001), Hogan et al. (2001) mourning list and Thompson Vazurov (2004) self-critical levels were used. The results showed that emotion-based therapy is effective on emotional cognitive regulation and self-criticism of adolescent girls with parental divorce mourning experience. In fact, emotion therapy improves the cognitive regulation of emotion and self-criticism in adolescents. Therefore, emotion-oriented therapy has an important role in increasing cognitive emotion regulation and reducing self-criticism in adolescents.
  Keywords: Emotion-Based Therapy, cognitive emotion regulation, self-criticism, Grief
 • Mehran Farhadi, Soodeh Shadkam *, MohammadReza Zoghipaidar, Hossein Mohagheghi Pages 197-207

  Childhood trauma leads to negative consequences for mental health such as anxiety disorders. This study examined the mediating role of cognitive fusion and experiential avoidance in the relationship between childhood trauma and social anxiety. The research method was correlational structural equations and the statistical population of the study included students of Bo Ali Sina University of Hamedan in the academic year of 99-98. According to the number of observed variables in the study, 350 people were selected by available sampling method. Research instruments included Childhood Trauma Questionnaire, Brief Experimental Avoidance Scale, Cognitive Fusion Scale, and Leibovitz Social Anxiety Scale. Data were analyzed by structural equation method. Based on the research findings, there was a significant relationship between childhood trauma, cognitive fusion, experiential avoidance and social anxiety (p <0.01). According to the values of fit indices such as RMSEA, CFI, IFI, SRMR, etc., the proposed conceptual model was fitted. The mediating role of cognitive fusion and empirical avoidance was also confirmed. Experimental avoidance and cognitive fusion can be special ways to affect trauma on anxiety.

  Keywords: childhood trauma, Experiential Avoidance, Cognitive fusion, Social anxiety
 • Biuok Tajeri *, Saeedeh Qobadpoor, Afshin Robati, Farahnaz Meschi, Sara Pashang Pages 209-217

  The aim of current study is to examine modeling of prediction to work quality of life based on organizational climate with mediating to stress coping strategies. The proced Employees ure of this research was descriptive and correlation. The statistical population of this study is all personel in Branches of General Administration at 1400 years working in social security organization. We selected 184 Employees based on Green formula. Method of sampling was convenience. The instruments of this study were work quality of life questionnaire of qasemzadeh (1384), Hoy, Tarter & Kottkamp's organizational climate questionnaire (1991) & Lazarus & Folkman's stress coping strategies inventory (1974). The collective data was analyzed by structural equation modeling. The data showed that stress coping strategies mediates the relationship between organizational climate and work quality of life positive significantly in in Employees with social security organization. Also problem-focused coping strategy positive significantly and emotion-focused coping strategy negative significantly mediates the relationship between organizational climate and work quality of life. Also organizational climate has a positive effect on work quality of life. Based on the findings, it can be said that part of the effect of organizational climate on work quality of life could be applied through stress coping strategies. The better organizational climate as well as problem-focused coping strategy led to high health-related quality of life in Employees in Branches of General Administration working in social security organization.Keywords: organizational climate, stress coping strategies, work quality of life, Employees

  Keywords: organizational climate, stress coping strategies, work quality of life, Employees
 • Donya Golizadeh * Pages 219-227
  The aim of this study was the effectiveness of schema therapy on self-criticism and emotional self-regulation of depressed women. The research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. The statistical population of the present study was depressed women in the winter of 1399 in Tehran who had referred to one of the three counseling centers and psychological services, of which 30 people according to the interview structured based on the diagnostic and statistical guidelines of mental disorders. And scores above 11 in Beck Depression Inventory were selected by purposive sampling and were divided into two experimental groups (n = 15) and control group (n = 15). Beck Depression Inventory, Thompson and Zarov Self-Criticism Scale and Beaufort Emotional Self-Regulation Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that schema therapy has an effect on self-criticism and emotional self-regulation in women with depressive disorder and significantly reduces self-criticism and increases emotional self-regulation. Therefore, attention to schema therapy has an important role in reducing self-criticism and improving emotional self-regulation in women with depressive disorder.
  Keywords: Self-critical, Emotional self-regulation, Schema therapy, depression
 • Narges Karimi *, Mahnaz Shahgholian Pages 229-237

  The aim of this study was to investigate the relationship between child abuse and Sluggish Cognitive Tempo with the mediating role of experiential avoidance and the moderating role of attention-deficit / hyperactivity disorder. In this study, the correlation of the statistical population included 1066 people in the age range of 18 to 60 years. At first, 40 of those who denied child abuse were excluded from the study and then the remaining individuals were divided into two groups based on the z score of the ADHD questionnaire. Research instruments include Barkley Adult ADHD Rating Scale (BAARS), Child Trauma Questionnaire (CTQ), and Acceptance and Action Questionnaire-Second Edition (AAQ-II). The findings showed that experiential avoidance mediates the relationship between child abuse and Sluggish Cognitive Tempo, and attention-deficit / hyperactivity disorder only modulates the relationship between child abuse and experiential avoidance. Conclusion Experimental avoidance mediates the relationship between child abuse and Sluggish Cognitive Tempo and can play a role in the symptoms of Sluggish Cognitive Tempo. Therefore, researchers and therapists are advised to pay attention to the mediating role of experiential avoidance in the onset of symptoms of Sluggish Cognitive Tempo in victims of child abuse.

  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Sluggish Cognitive Tempo, Child Abuse, Experiential Avoidance
 • Zahra Mohammadzadeh, Molouk Khademi Ashkzari *, Khadijeh Abolmaali Alhosseini Pages 239-247

  Emotional and behavioral problems usually start in pre-primary school, and parent-centered meta-emotional training and family-centered play therapy are interventions that can be effective in this field. The purpose of the present study was to compare parent-centered meta-emotional education and family-centered play therapy on the disruptive behaviors of preschool children. This research was applied and its method was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The statistical population of the research included preschool children in Tehran in 1400-1401, 45 of them were selected by a purposive sampling method and were divided into three equal experimental and control groups by a simple random method. The parents of the first experimental group underwent parent-centered meta-emotional education, and the parents of the second experimental group underwent family-centered play therapy, and the control group did not receive any intervention. Rater's behavioral problems questionnaire was used to collect data. Data analysis was done using analysis of variance with repeated measurements. The results showed that parent-centered meta-emotional education and family-centered play therapy had a significant effect on reducing children's behavioral problems in the post-test and follow-up phase (P<0.001). There were not significant difference between the effectiveness of the two groups (P>0.05). parent-centered meta-emotional education and family-centered play therapy can be used as an effective intervention in reducing children's behavioral problems.

  Keywords: parent-centered meta-emotional education, family-centered play therapy, disruptive behaviors, Preschool children
 • Babak Mousavi, Ayatollah Fathi *, Aliakbar Malekirad, Elahe Sarkhare, Fateme Ykkalam Pages 249-257

  This study was intendedn to investigate the impact of communicational skills based spirituality therapy on the consumption greed of drugs, hope and psychological well-being of treated drug addicts. This study was a semi-experimental study based on pre-posttests group and control group. Population consisted of addicts referred to addiction retreat camp of Dedaye Omid (N=40) who 30 addict were selected among them randomly and were grouped in two groups including experimental group (15) and control group (15). In this study, three standard questionnaires were used to measure data including greedy use of drugs of Fdardi materials, Bafrafan and Ziaee (2008), Snider et.al. (1991) hope questionnaire and Ryff (1995) psychological well-being questionnaire Results showed that spiritual therapy positively and significantly impacted on greedy use of drugs, hope to life and its components and psychological well-being and its components. Psychologists and counselors in the field of addiction treatment can use spiritual therapy as a complementary treatment in the treatment of addiction and preventing temptation and relapse.

  Keywords: Spiritual therapy, greedy use of drugs, Hope, psychological well-being
 • Parisa Moayed * Pages 259-268

  The present study aimed to investigate the effectiveness of compassionate mind training on psychological well-being and distress tolerance of women involved in marital conflict. The research applied a quasi-experimental design including pre-test, post-test, and control group. The statistical population included all women who had gone to counseling centers in Isfahan due to experiencing marital conflict. The statistical sample consisted of 24 women selected by purposive sampling method according to the entry and exit criteria and randomly replaced in two groups of 12 experimental and control. Before the training, both groups were tested by the Barati and Sanai marital conflict test, the psychological well-being of Reef and Keys, and the distress tolerance of Simmons and Gaher. Training sessions for the experimental group were held once a week (90 minutes) for eight sessions. After the sessions, a post-test was performed for both groups. Data analysis was performed using univariate and multivariate analysis of covariance. The results showed that compassionate mind training had a significant effect on increasing psychological well-being (components of positive relationships with others, autonomy, and mastery of the environment) and distress tolerance (tolerance and absorption components) (p <0.05). In general, compassionate mind training can increase the psychological well-being and tolerance of the women experiencing marital conflict.

  Keywords: compassionate mind, Marital conflict, psychological well-being, tolerance of distress
 • Shadi Hashemi, Azade Abooei *, Mohsen Saeidmanesh Pages 269-276

  The present study was entitled "Predicting adolescents' emotional self-awareness based on parenting stress, parenting styles and parental self-criticism among families in Yazd" in 1400. This research is a descriptive-correlative study with a survey method. The statistical population of this study was all adolescents (12-19 years old) with their parents. 220 adolescents with one of their parents who were available were selected as a sample. Data was collected by Reef et al.'s(2007) Emotional Self-Awareness Questionnaire, Abidin Parenting Stress(1990), Baumrind Parenting Style(1991), and Thompson and Zuroff(2004) Self-Criticism Questionnaire. Collected data were analyzed by using SPSS and Amos software. The results showed that all three variables of parenting stress, parenting style, and parents' self-criticism directly related to adolescent emotional self-awareness. inverse and significant relationship between Parental self-criticism and adolescent emotional self-awareness (P<0.001), inverse and significant relationship between parenting stress and emotional self-awareness(P<0.05), direct and significant relationship authoritative parenting style and emotional self-awareness (P< 0/001), significant inverse relationship between permissive parenting style and emotional self-awareness (P< 0/001) and no significant relationship was found between authoritarian parenting style and emotional self-awareness (P>0/05). Therefore, It can be concluded that parental self-criticism, parenting stress, and parenting style directly affect adolescents’ emotional awareness

  Keywords: emotional awareness, Emotional Intelligence, parenting stress, Parenting style, self-criticism
 • Bahareh Honari, Shahrokh Makvand Hosseini *, Morteza Modarres Gharavi, Parviz Sabahi Pages 277-285
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of attachment-based psychoanalytic psychotherapy inimproving insecure attachment and obsessive love in women with obsessive love style. The research design was in the framework of a single-subject experimental design with a single baseline with a follow-up. The statistical population of the study included all women referring to medical and counseling centers in Mashhad who presented with problems in intimate relationships in 1998-99, that were selected by purposive sampling of three women. Materials with a research design were measured at the baseline stage using the Frilly et al.'s (2000) Close Relationship Experience Questionnaire and the Phalango Love Addiction Questionnaire (2012). Then, in the intervention phase, during 50 sessions (two sessions of 45 minutes per week), attachment-based psychoanalytic psychotherapy was performed based on the model. In this regard, the scores of the variables were measured in the intermediate stage, after treatment and two month follow-up. For data analysis, visual and graphical analysis methods as well as calculation of recovery percentage were used. Data analysis showed that attachment-based psychoanalytic psychotherapy was affected on improvement the anxious insecure attachment and obsessive love style also the results showed that attachment-based psychoanalytic psychotherapy had little effect on modifying the avoidant insecure attachment style of women. These findings can have practical implications in clinical fields and improve obsessive love style and anxious attachment in women.
  Keywords: psychoanalytic psychotherapy, insecure Attachment, obsessive love, Women
 • Farzaneh sadat Marvinoghani *, Farzaneh Hooman Pages 287-296

  The aim of this study was the effectiveness of reality therapy and positive thinking training on self-disability and negative problem orientation, with a moderating role in blind high school students in Ardabil. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design and follow-up. The statistical population consisted of blind male and female high school students in Ardabil (academic year 1399). Sixty-six volunteers were purposefully selected by random sampling in two experimental groups and one control group (22 people in each group). Intervention training was considered for the reality therapy group for 10 sessions and positive thinking for 8 sessions. Absolute blindness and education in secondary school were considered as entrance criteria and not being under the supervision of a psychiatrist, not taking medication and not attending more than 3 sessions were considered as exit criteria. Data were collected through a questionnaire of self-disability and negative orientation to the problem. Multivariate analysis of covariance and Beferroni post hoc test using SPSS 21 software were used to analyze the data. Findings indicated that positive-thinking therapy intervention and reality-therapy resulted in differences between the experimental and control groups with a gender-modulating role in self-disability and negative orientation to the problem, which was persistent in the follow-up period (P <0.05). It can be concluded that reality therapy and positive thinking training is effective in improving the condition of the experimental group in the field of self-disability and negative orientation to the problem, so its use is emphasized in blind students..

  Keywords: reality therapy, Positive Thinking, Self-Empowerment, Negative Orientation to the Problem, Blind Students
 • Hadis Valizadeh, Shima Parandin * Pages 297-308

  The aim of this study was to compare the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy with acceptance and commitment based therapy on quality of life and emotion regulation of women victims of domestic violence in Kermanshah. The research design of this study was quasi-experimental with pre-test-post-test with a control group. The statistical population consists of women victims of domestic violence in Kermanshah who referred to counseling centers in 2021. Among those who had voluntarily registered through the call to participate in this course, 45 people were randomly selected in the experimental and control groups based on the inclusion and exclusion criteria of the study. The research instruments were the World Health Organization Quality of Life Questionnaire and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. The interventions of the two groups were performed in groups for 8 sessions of 90 minutes twice a week. Data were analyzed using SPSS-26 software and statistical tests of univariate analysis of covariance and Benferoni post hoc test with a probability value of 0/05. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy and therapy based on acceptance and commitment to the control group were significantly effective on quality of life and emotion regulation of women victims of domestic violence (P<0.05). Also, no significant difference was observed between the two treatments (P=1). According to the research results, it can be said that these treatment methods can be used in family counseling and psychotherapy environments.

  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, acceptance, commitment therapy, Quality of life, Emotion Regulation